ORDONANŢĂ nr. 30 din 26 august 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 şi pct. VI.3 şi 4 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IArticolul 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (4) se abrogă.2. Alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Numărul maxim de persoane la nivelul unei autorităţi dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect finanţate din fonduri externe nerambursabile sau din împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare."  +  Articolul IIDupă articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 7 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Sumele prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. d) se recuperează de la beneficiar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) sumele aferente corecţiilor financiare au fost restituite beneficiarilor POS Mediu în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) lit. d), pe perioada de derulare în instanţă a litigiilor având ca obiect anularea titlurilor de creanţă; b) corecţiile financiare stabilite în urma aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sunt menţinute prin hotărâri judecătoreşti definitive în sarcina beneficiarilor POS Mediu. (2) Sumele care trebuie recuperate în condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt scadente la data efectuării plăţii. (3) Beneficiarul datorează, pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite, o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a creanţei bugetare, din prima zi de după termenul de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2), până la data stingerii acesteia."  +  Articolul IIILa articolul V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, cu completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Până la intrarea în vigoare a actului normativ care reglementează fluxul financiar aferent exerciţiului financiar 2014-2020 aplicabil FEDR, FSE, FC şi FEAD, proiectele pot fi implementate în parteneriat de două sau mai multe entităţi în condiţiile cap. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale cap. IV din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IV (1) Ministerul Fondurilor Europene are dreptul de a stabili o bază de date cu preţuri de referinţă pentru bunuri, maşini, utilaje, echipamente specializate, servicii ce vor fi utilizate în cadrul Programelor cu finanţare din FEDR, FC, FSE, pentru perioada de programare 2014-2020. (2) Metodologia în temeiul căreia se stabilesc preţurile de referinţă prevăzute la alin. (1) se bazează pe o analiză a preţurilor din piaţă şi se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. (3) Preţurile de referinţă se publică pe site-ul instituţiei, au caracter obligatoriu şi reprezintă plafoane maximale pentru cheltuieli eligibile acceptate.  +  Articolul V (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin, Ministerul Fondurilor Europene concepe prin departamentele sale de specialitate un instrument informatic, ROM-AFIS, de detectare şi prevenţie a neregulilor şi/sau a fraudelor, pentru a proteja interesele financiare ale statului şi ale Uniunii Europene. (2) Instrumentul informatic prevăzut la alin. (1) este utilizat în scopul implementării corecte şi eficiente a acţiunilor finanţate de la buget, în conformitate cu normele legale aplicabile şi pentru monitorizarea organismelor responsabile de gestionarea eficientă a fondurilor.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul fondurilor europene,

  Marius Nica

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 26 august 2015.Nr. 30.----