HOTĂRÂRE nr. 13 din 7 iunie 2015privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011
EMITENT
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMANIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015  În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (3) şi art. 25 lit. u) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 5 din 8 iulie 2011*),având în vedere prevederile Hotărârii Congresului Avocaţilor nr. 11/2015,**) prin care s-au validat modificările şi completările aduse Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 966 din 24 mai 2014*) şi Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 1.120 din 5 iunie 2015*),ţinând cont de prevederile Hotărârii Congresului Avocaţilor nr. 12/2015**), prin care s-au aprobat modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare,pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 112 lit. b) din Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, Notă

  ──────────

  *) Hotărârile Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 5 din 8 iulie 2011, nr. 966 din 24 mai 2014 şi nr. 1.120 din 5 iunie 2015 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  **) Hotărârile Congresului Avocaţilor nr. 11/2015 şi nr. 12/2015 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  Congresul Avocaţilor, întrunit la 6-7 iunie 2015 în Bucureşti, constituit în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, hotărăşte:  +  Articolul IStatutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:"Art. 41^1. - (1) Este interzis avocatului ca în exercitarea oricărei activităţi din cele prevăzute la art. 3 din Lege să colaboreze în orice mod cu persoane fizice sau juridice care îndeplinesc acte ori desfăşoară fără drept activităţi specifice profesiei de avocat. (2) Încălcarea prevederilor alin. (1) constituie abatere disciplinară gravă şi se sancţionează cu excluderea din profesie."2. La articolul 71, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Nu pot face parte din consiliul baroului avocaţii care au datorii scadente privind taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R. şi al baroului, precum şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor şi ale filialelor."3. După articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 86^1, cu următorul cuprins:"Art. 86^1. - Preşedintele de onoare al U.N.B.R. care nu este membru al organelor de conducere ale profesiei constituite la nivelul U.N.B.R. poate participa, fără drept de vot, la lucrările acestor organe."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina web www.unbr.ro şi se comunică tuturor barourilor din România, care o vor aduce la cunoştinţă avocaţilor.Preşedintele Uniunii Naţionalea Barourilor din România,Gheorghe FloreaBucureşti, 7 iunie 2015.Nr. 13.----