HOTĂRÂRE nr. 633 din 28 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), literele a) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) de strategie, prin care se asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului şi cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări contabile, datorie publică, audit public intern, domenii reglementate specific;.................................................................. o) de coordonare şi reglementare a controlului financiar preventiv cu privire la utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public."2. La articolul 2 alineatul (2), litera u) se abrogă.3. La articolul 2 alineatul (2), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:"y) de elaborare, de promovare şi de implementare a politicii în domeniul achiziţiilor publice, de stabilire şi implementare a sistemului de verificare şi control al aplicării unitare a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice, precum şi de monitorizare a funcţionării eficiente a sistemului de achiziţii publice, exercitate prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;"4. La articolul 3 alineatul (1), punctul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:"42. asigură actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare."5. La articolul 3 alineatul (1), punctul 91 se abrogă.6. La articolul 3 alineatul (1), punctele 99 şi 100 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"99. elaborează raportul anual privind activitatea de control financiar preventiv la nivelul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului oricărui fond special;100. reglementează domeniul auditului public intern;"7. La articolul 3 alineatul (1), punctul 101 se abrogă.8. La articolul 3 alineatul (1), punctul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:"103. coordonează sistemul de pregătire profesională a persoanelor desemnate să efectueze controlul financiar preventiv."9. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 123 se introduce un nou punct, punctul 124, cu următorul cuprins:"124. coordonează metodologic activitatea de asistenţă furnizată contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate pentru domeniul contabilităţii operatorilor economici."10. La articolul 5, litera k) se abrogă.11. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.455, exclusiv demnitarii."12. La articolul 10, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (10^1) şi (10^2), cu următorul cuprins:"(10^1) Colegiul consultativ este format din persoane care au ocupat funcţia de prim-ministru al României, funcţia de ministru al finanţelor publice sau alţi specialişti în domeniul finanţelor publice.(10^2) Colegiul consultativ se întruneşte trimestrial."13. La articolul 10, alineatele (12)-(14) se abrogă.14. La articolul 13, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice."15. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7 litera A, punctul 30 va avea următorul cuprins:"30. aplică împreună cu structurile subordonate, conform competenţelor stabilite de lege, legislaţia în domeniul: trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, inspecţie economico-financiară;"2. La articolul 9, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice este de 26.949, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor."3. La articolul 25, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, inspecţie economico-financiară din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, mobilitatea pentru eficientizarea activităţii se dispune cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice în cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), respectiv cu avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b). Avizul consultativ, respectiv avizul conform pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie şi contabilitate publică poate fi acordat de directorul executiv trezorerie sau de trezorierul şef, dacă prin fişele de post ale acestora se stabilesc atribuţii în acest sens."

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 28 iulie 2015.Nr. 633.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)Numărul maxim de posturi: 1.455 de posturi (exclusiv demnitari)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Finanţelor Publice  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)UNITĂŢILEaflate în subordinea, administrarea sau sub autoritateaMinisterului Finanţelor Publice şi societăţile la careMinisterul Finanţelor Publice exercită calitateade reprezentant al statului ca acţionar*Font 9* ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │ │ Numărul │ │ │ maxim │ │ │de posturi│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │I. Cu finanţare de la bugetul de stat │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală │ 26.949*)│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │2. Comisia Naţională de Prognoză │ 93 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │3. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice │ 416 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │B. Instituţii şi activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor │ │ │Publice │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi │ │ │Contabilitate"**) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │2. Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei │ │ │Contabile ***) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │C. Companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi comerciale aflate sub│ │ │autoritatea sau în administrarea Ministerului Finanţelor Publice, la care │ │ │acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │1. Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │2. Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │3. CEC BANK - S.A. │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │4. Societatea Comercială Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │5. Fondul Român de Contragarantare - S.A.****) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │6. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi │ │ │Mijlocii - F.N.I.M.M. - S.A. - IFN*****) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

  **) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

  ***) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

  ****) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare.

  *****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.

  ──────────
   +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)MIJLOACELE DE TRANSPORTşi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice ┌────┬──────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Ministerul │ Tipul │ Numărul │ Consumul maxim │ │crt.│ Finanţelor Publice - │ mijlocului │maxim aprobat│ de carburant │ │ │ aparat propriu │de transport │ (bucăţi) │ pentru un │ │ │ │ │ │ autovehicul │ │ │ │ │ │ (litri/lună) │ ├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 1. │Parc auto demnitari, │ autoturism │ 7 │ 200 │ │ │înalţi funcţionari publici│ │ │ │ │ │şi asimilaţi ai acestora*)│ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 2. │Parc auto comun*) │ autoturism │ 4 │ 150 │ ├────┼──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 3. │Parc auto transport │ autoturism │ 4 │ │ │ │marfă, persoane, │autoutilitară│ 1 │ 150 │ │ │delegaţii**) │ microbuz │ 1 │ │ └────┴──────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  **) Numărul autoturismelor este stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  NOTE:1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  ------