HOTĂRÂRE nr. 127 din 1 martie 1999pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 martie 1999  În temeiul art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor, Ministerul Industriei şi Comerţului, Compania Naţională de Electricitate - S.A., Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni vor lua măsurile necesare în vederea aplicării normelor prevăzute la art. 1.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii şi protecţieisociale,Norica Nicolai,secretar de statMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remeş  +  AnexăNORMEde aplicare a Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 36/1998 privind unelemăsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncăva fi desfăcut ca urmare a concedierilor colectivedeterminate de reorganizarea RegieiAutonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a GazelorNaturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998, denumită în continuare ordonanţă, beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute în acest act normativ salariaţii ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de reorganizare a Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Numărul persoanelor disponibilizate potrivit art. 1 alin. (2) din ordonanţă se calculează în funcţie de numărul efectiv de salariaţi existent în cadrul regiilor autonome menţionate la art. 1 la data reorganizării acestora şi de numărul de salariaţi preluat de Compania Naţională de Electricitate - S.A., Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. şi Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, înfiinţate în baza Hotărârii Guvernului nr. 365/1998, de Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 491/1998, şi de Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" Bucureşti, înfiinţată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1997. (2) În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din ordonanţă, aprobarea disponibilizărilor colective prin ordinul ministrului industriei şi comerţului se va face pentru fiecare etapă a procesului de restructurare, cu menţionarea numărului de personal disponibilizat şi a datei disponibilizării acestuia.  +  Articolul 3În carnetul de muncă al persoanei căreia i s-a desfăcut contractul individual de muncă şi care beneficiază de plata compensatorie se va face şi menţiunea "beneficiar de drepturi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998".  +  Articolul 4 (1) Listele cuprinzând salariaţii cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă vor fi întocmite şi avizate, conform anexelor nr. 1a) şi 1b) la prezentele norme, de către unităţile care efectuează disponibilizarea colectivă, în termen de cel mult 25 de zile de la data disponibilizării, după cum urmează: a) pentru Compania Naţională de Electricitate - S.A. şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. listele vor fi întocmite în 6 exemplare de către unităţile cu personalitate juridică, atât pentru ele, cât şi pentru fiecare unitate fără personalitate juridică din subordine, şi vor fi transmise spre avizare companiei naţionale, respectiv societăţii naţionale.Anexele nr. 1 a) şi 1 b), avizate, vor fi transmise conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 1 c) la prezentele norme; b) pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" Bucureşti listele vor fi întocmite de către acestea în 5 exemplare pentru fiecare unitate fără personalitate juridică din subordine şi vor fi transmise după avizare, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 1c) la prezentele norme. (2) Prin unitate care disponibilizează personal se înţelege unitatea cu personalitate juridică din structura companiei naţionale, a societăţilor naţionale şi a regiei autonome, menţionate la art. 2 alin. (1) din prezentele norme. Listele cuprinzând aceste unităţi vor fi transmise Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, conform anexei nr. 2a) la prezentele norme.  +  Articolul 5Listele care vor fi transmise agenţiilor pentru ocupare şi formare profesională în a căror rază teritorială îşi au sediul unităţile care disponibilizează personal vor fi însoţite de adresa întocmită conform anexei nr. 2b) la prezentele norme, precum şi de copii de pe carnetele de muncă, de pe buletinele (cărţile) de identitate şi de pe ordinul ministrului industriei şi comerţului.  +  Articolul 6Salariul mediu net realizat în luna octombrie 1998 se determină la nivelul fiecărei unităţi cu personalitate juridică care disponibilizează personal, urmând a fi transmis, după avizare, de către compania naţională, societăţile naţionale şi regia autonomă, prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezentele norme, Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, conform anexei nr. 3, în cel mult 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor norme, care îl va comunica agenţiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 7 (1) Salariul mediu net realizat în luna octombrie 1998 se calculează prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, corespunzător perioadei respective, din care se scade impozitul aferent acestora, la numărul mediu de salariaţi din unitatea respectivă. (2) În sumele brute care se iau în calcul pentru determinarea salariului mediu net realizat în luna octombrie 1998 se includ: a) salariile de bază brute corespunzătoare timpului efectiv lucrat în program normal şi suplimentar, inclusiv indemnizaţiile de conducere, salariile de merit şi alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază; b) sporurile şi indemnizaţiile acordate sub formă de procent din salariul de baza brut sau în sume fixe; c) alte adaosuri la salarii, acordate potrivit legii sau prin contractele colective de muncă; d) contravaloarea drepturilor în natură acordate salariaţilor sub formă de remuneraţie; e) sumele plătite pentru concediile de boală din fondul de salarii, conform Legii nr. 49/1992 (exclusiv sumele plătite din fondul de asigurări sociale); f) alte sume plătite din fondul de salarii conform contractelor colective de muncă (prime de vacanţă, prime pentru îmbrăcăminte). (3) Numărul mediu de salariaţi reprezintă media aritmetică simplă, rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă (inclusiv zilele de repaus săptămânal sau sărbătorile legale), împărţită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi incluşi salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în grevă şi nici cei detaşaţi la lucru în străinătate. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă vor fi incluşi în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă.  +  Articolul 8 (1) Unităţile care disponibilizează personal, precum şi agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor vira lunar Casei de Economii şi Consemnaţiuni sumele de bani reprezentând plăţile compensatorii şi comisionul aferent, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a)-c) din ordonanţă. (2) În situaţia achitării plăţilor compensatorii într-o singură tranşă, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din ordonanţă, virarea sumelor se va face din bugetele de venituri şi cheltuieli ale entităţilor companiei naţionale, societăţilor naţionale şi regiei autonome, menţionate la art. 2 alin. (1) din prezentele norme, şi din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, pentru suma solicitată.  +  Articolul 9 (1) În vederea aplicării prevederilor art. 2 alin. (2) din ordonanţă, solicitanţii vor depune la unităţile care disponibilizează personal, precum şi la agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, o declaraţie pe propria răspundere, sub forma unui angajament scris, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme. (2) Efectuarea plăţilor pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanţa se va face de către sucursalele Casei de Economii şi Consemnaţiuni direct beneficiarului sau prin virament, în contul indicat de titular, în scris, pe baza înştiinţării eliberate de unitatea care disponibilizează personal, precum şi de către agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) În termen de 90 de zile de la efectuarea plăţii, beneficiarul va prezenta unităţii care a efectuat disponibilizări de personal şi agenţiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, următoarele documente, din care să rezulte utilizarea sumelor conform angajamentului: a) copie de pe certificatul de înmatriculare, de pe statutul societăţii comerciale înfiinţate şi de pe codul fiscal; b) copie de pe autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi comerciale pe cont propriu; c) documente justificative, din care să rezulte utilizarea sumelor primite pentru achiziţionarea de inventar agricol, cumpărarea de acţiuni sau de alte valori mobiliare. (4) În situaţia în care beneficiarul care a primit suma de bani în condiţiile art. 2 alin. (2) din ordonanţă nu poate face dovada utilizării acesteia în scopurile menţionate, în termen de 90 de zile de la data încasării este obligat să restituie comisionul perceput de Casa de Economii şi Consemnaţiuni în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) din ordonanţă.  +  Articolul 10În termen de 10 zile de la data transmiterii listelor, entităţile companiei naţionale, societăţilor naţionale şi regiei autonome, menţionate la art. 2 alin. (1), vor vira sumele de bani aferente plăţilor compensatorii sucursalelor Casei de Economii şi Consemnaţiuni, în conturi curente personale purtătoare de dobândă.  +  Articolul 11Casa de Economii şi Consemnaţiuni va efectua plata către beneficiarii de plăţi compensatorii după 5 zile de la data intrării în cont a sumelor virate.  +  Articolul 12 (1) Orice modificare a situaţiei iniţiale prevăzute în anexele nr. 1a) şi 1b), constatată de către entităţile companiei naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome, menţionate la art. 2 alin. (1) din prezentele norme, de agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi de filialele Casei de Economii şi Consemnaţiuni, va fi comunicată, după caz, celorlalte unităţi menţionate, care vor acţiona în consecinţă. (2) Unităţile care efectuează disponibilizările de personal vor comunica agenţiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, data expirării plăţilor compensatorii din bugetele de venituri şi cheltuieli ale entităţilor Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi ale Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare. (3) Agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor vira sumele aferente plăţilor compensatorii plătite din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj după 5 zile de la data expirării termenelor în care compania naţională, societăţile naţionale şi regia autonomă, menţionate la art. 2 alin. (1), au efectuat plăţile din bugetele de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1a)---------la norme--------    MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI    Compania Naţională ...................... Vizat    Societatea Naţională .................... ------    Regia Autonomă .......................... Compania Naţională ..........    Unitatea cu personalitate juridică ...... Societatea Naţională ........    Sediul .................................. Regia Autonomă ..............    Telefon nr. .............................    Codul fiscal ............................    Numărul de salariaţi disponibilizaţi ....                                     LISTA     cuprinzând persoanele care beneficiază de plăţi compensatorii conform               Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998, ca   urmare a reorganizării ..............., aprobată prin Hotărârea Guvernului                        nr. ............ şi prin Ordinul                ministrului industriei şi comerţului nr. .......    Salariul mediu net realizat în luna octombrie 1998........... lei*)┌─┬──────┬──────┬─────┬──────┬────┬──────────────────────────────────────┬─────┐│N│Nume- │Codul │Domi-│Data │Ve- │ │Suma ││r│le şi │nume- │ci- │desfa-│chi-│ │cuve-││ │prenu-│ric │liul │cerii │mea │ │nită ││c│mele │perso-│sta- │con- │în │ Suma reprezentând plăţile │la ││r│ │nal │bil │trac- │mun-│ compensatorii, conform vechimii în │prima││t│ │ │**) │tului │că │ muncă │pla- ││ │ │ │ │indi- │ │ │tă ││ │ │ │ │vidual│ │ │*****││ │ │ │ │de │ │ │ ││ │ │ │ │muncă │ │ │ │├─┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┬───┬────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │Total│ │ din care, plătite de: │ │├─┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼─────────────┬──────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │Compania │Agenţia │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională .. │pentru │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Societatea │ocupare şi │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională .. │formare │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Regia │profesională │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Autonomă .. │judeţeană │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Unitatea cu │sau a │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │personalita- │municipiului │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │te juridică │Bucureşti │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │***) ....... │****) │ │├─┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼────────┬────┼──────────┬───┼─────┤│ │ │ │ │ │ │Numa-│ │Numărul │ │ Numărul │ │ ││ │ │ │ │ │ │rul │ │ de │Suma│ de │Su-│ ││ │ │ │ │ │ │de │Su-│salarii │ │ salarii │ma │ ││ │ │ │ │ │ │sala-│ma │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │rii │ │ │ │ │ │ │├─┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼────────┼────┼──────────┼───┼─────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11 │ 12 │├─┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼────────┼────┼──────────┼───┼─────┤├─┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼────────┼────┼──────────┼───┼─────┤├─┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼────────┼────┼──────────┼───┼─────┤├─┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼────────┼────┼──────────┼───┼─────┤├─┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼────────┼────┼──────────┼───┼─────┤├─┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼───┼────────┼────┼──────────┼───┼─────┤└─┴──────┴──────┴─────┴──────┴────┴─────┴───┴────────┴────┴──────────┴───┴─────┘               Conducătorul unităţii,             ............................NOTA:Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 1, 2 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998. Notă

  ──────────

  *) Se va completa de către unitate.

  **) Se va menţiona adresa de domiciliu completă (localitatea, judeţul).

  ***) Se va completa de către societăţile naţionale, compania naţională sau regia autonomă, respectiv de unităţile cu personalitate juridică.

  ****) Se va completa de către agenţia pentru ocupare şi formare profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

  *****) Se va completa, după avizare, de către unităţile fără personalitate juridică, înainte de transmiterea anexei la sucursala Casei de Economii şi Consemnaţiuni.

  ──────────
   +  Anexa 1b)---------la norme--------    MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI    Compania Naţională ...................... Vizat    Societatea Naţională .................... -----    Regia Autonomă .......................... Compania Naţională ..........    Unitatea cu personalitate juridică ...... Societatea Naţională ........    Sediul .................................. Regia Autonomă ..............    Telefon nr. .............................    Codul fiscal ............................    Numărul de salariaţi disponibilizaţi ....                                     LISTA               cuprinzând persoanele disponibilizate ca urmare a                    reorganizării ................., care se   încadrează în prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998 şi ale Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. ...........┌────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┐│Nr. │ Numele şi │ Codul numeric │ Data desfacerii │ Vechimea │ Motivaţia ││crt.│ prenumele │ personal │ contractului │ în │ conform preve- ││ │ │ │ individual de │ muncă │ derilor art. 4 ││ │ │ │ muncă │ │ din Ordonanţa ││ │ │ │ │ │ de urgenţă a ││ │ │ │ │ │ Guvernului nr. ││ │ │ │ │ │ 36/1998├────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤├────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤├────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤├────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤├────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤├────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤├────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤├────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤├────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤└────┴───────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┘                Conducătorul unităţii,             .............................NOTA:Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 1 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998.  +  Anexa 1c)---------la norme--------CIRCUITULanexelor nr. 1 a) şi 1 b) după avizare a) 5 exemplare la unităţile cu personalitate juridică din cadrul Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., respectiv al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., din care:- 4 exemplare la unităţile fără personalitate juridică din subordine, din care:* 2 exemplare la agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;* un exemplar din anexa nr. 1 a) la sucursala Casei de Economii şi Consemnaţiuni; b) 4 exemplare la unităţile fără personalitate juridică din cadrul Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare şi al Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" Bucureşti, din care:* 2 exemplare la agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;* un exemplar din anexa nr. 1 a) la sucursala Casei de Economii şi Consemnaţiuni.  +  Anexa 2a)---------la norme--------MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUICompania Naţională ...........................Societatea Naţională .........................Regia Autonomă ................................AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂPrin prezenta vă comunicăm că prin Hotărârea Guvernului nr. ......./199...*) s-a aprobat înfiinţarea ..............................., ca urmare a reorganizării ................., care are în subordine următoarele unităţi:Judeţul Alba1. Unitatea cu personalitate juridică...............................Unităţi fără personalitate juridică....................................................................................2. Unitatea cu personalitate juridică...............................Unităţi fără personalitate juridică......................................................................................................Judeţul ...........................Director general,........................(semnătura şi ştampila) Notă

  ──────────

  *) Se anexează în copie.

  ──────────
   +  Anexa 2b)---------la norme--------MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUICompania Naţională .......................Societatea Naţională .....................Regia Autonomă ...........................AGENŢIA PENTRU OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ JUDEŢEANĂ/A MUNICIPIULUI BUCUREŞTIPrin prezenta vă comunicăm că prin Hotărârea Guvernului nr ......./199...*) s-a aprobat înfiinţarea .................................................., ca urmare a reorganizării ..................................................... .Numărul total de salariaţi disponibilizaţi în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998 este de ............, în baza Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. .......... din ...................*).Director general,..........................(semnătura şi ştampila) Notă

  ──────────

  *) Se anexează în copie.

  ──────────
   +  Anexa 3-------la norme--------    MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI    Compania Naţională ...................... Vizat:    Societatea Naţională .................... ------    Regia Autonomă .......................... Compania Naţională ..........    Unitatea cu personalitate juridică ...... Societatea Naţională ........                                                  Regia Autonomă ..............    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂPrin prezenta vă comunicăm că salariul mediu net realizat în luna octombrie 1998 la unitatea cu personalitate juridică ............................... este de ................... lei şi a fost calculat cu respectarea prevederilor art. 7 din norme.Director general,..........................(semnătura şi ştampila)  +  Anexa 4-------la norme---------Dat în faţa noastră-------------------AGENŢIA PENTRU OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ JUDEŢEANĂ/A MUNICIPIULUI BUCUREŞTIUNITATEA CARE DISPONIBILIZEAZĂ PERSONALANGAJAMENTSubsemnatul ..............................., domiciliat în localitatea ................, str. ...................... nr. ......., bl. ......., sc. ...., et. ....., sectorul/judeţul ........................, posesor al buletinului (cărţii) de identitate seria .................... nr. ................., codul numeric personal ................, eliberat de ............... la data de ............, titular al contului curent personal special, deschis la unitatea C.E.C. ...................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, mă angajez ca suma de ............ lei să o utilizez, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998, în scopul*) : ............................................................................................ .Mă oblig ca, în termen de 90 de zile de la data la care Casa de Economii şi Consemnaţiuni îmi va elibera suma de bani solicitată, să prezint agenţiei pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi unităţii ........................ copii de pe actele doveditoare**) din care să rezulte utilizarea sumei în scopul prevăzut mai sus.            Semnătura Data ....................     ...................... Notă

  ──────────

  *) Se va menţiona una dintre situaţiile:

  1. înfiinţarea unei societăţi comerciale;

  2. desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu;

  3. achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol;

  4. cumpărarea de acţiuni;

  5. cumpărarea de valori mobiliare.

  **) Acte doveditoare:

  1. copie de pe certificatul de înmatriculare al societăţii comerciale, de pe statut şi de pe codul fiscal;

  2. copie de pe autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi comerciale pe cont propriu;

  3. documente justificative din care să rezulte utilizarea sumelor pentru achiziţionarea de inventar agricol, cumpărarea de acţiuni sau de alte valori mobiliare.

  ──────────
  -----------