HOTĂRÂRE nr. 634 din 28 iulie 2015privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Activitatea ANAP este exercitată la nivel central şi prin 8 structuri regionale, fără personalitate juridică, la nivel teritorial. (3) ANAP are sediul central în municipiul Bucureşti, Str. Foişorului nr. 2, sectorul 3.  +  Articolul 2În exercitarea atribuţiilor sale, ANAP colaborează cu ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale, cu alte instituţii publice şi cu alte organisme, cu partenerii de dialog social.  +  Capitolul II Funcţii şi atribuţii  +  Articolul 3 (1) În vederea realizării obiectivului său de activitate, ANAP îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea şi implementarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, precum şi planurile de acţiune, în conformitate cu obligaţiile asumate de Guvernul României şi de Uniunea Europeană; b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice; c) de stabilire şi implementare a sistemului de verificare şi control al aplicării unitare de către autorităţile contractante a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice; d) de monitorizare a funcţionării eficiente a sistemului de achiziţii publice. (2) Principiile care stau la baza activităţii ANAP sunt următoarele: a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul achiziţiilor publice; b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene; c) întărirea autorităţii instituţiei; d) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate; e) independenţa în exercitarea atribuţiilor. (3) În realizarea funcţiilor sale, ANAP are, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborează politicile şi legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu legislaţia europeană, şi asigură interpretările unitare în domeniu; b) consiliază metodologic autorităţile contractante în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de concesiune, cu rol de suport operaţional în aplicarea corectă a legislaţiei în acest domeniu; c) controlează modul în care autorităţile contractante atribuie contractele de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de servicii; d) monitorizează funcţionarea sistemului de achiziţii publice în România; e) prelucrează informaţiile colectate, constituie şi dezvoltă baze de date şi elaborează statistici, sinteze şi rapoarte privind sistemul de achiziţii publice; f) realizează analize, studii şi evaluări privind sistemul de achiziţii publice, propunând măsuri pentru perfecţionarea şi dezvoltarea acestuia; g) evaluează conformitatea documentaţiei de atribuire cu legislaţia aplicabilă din domeniul achiziţiilor publice şi concesiunilor; h) verifică aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind achiziţiile publice; i) elaborează şi publică documente standard, formulare şi modele-cadru, ghiduri, manuale şi alte instrumente operaţionale pentru aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică; j) colaborează cu instituţiile abilitate în vederea instruirii personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice; k) reprezintă România în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru şi al reţelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană, în domeniul achiziţiilor publice; l) avizează proiectele de acte normative care au impact asupra activităţilor reglementate de legislaţia privind achiziţiile publice. (4) ANAP îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.  +  Capitolul III Organizarea ANAP  +  Articolul 4 (1) ANAP are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui ANAP, denumit în continuare preşedinte, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe şi colective temporare şi se stabilesc numărul de posturi, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii. (2) Personalul ANAP este compus din demnitar, funcţionari publici şi din personal contractual. (3) Personalul ANAP cu atribuţii de verificare şi control este învestit cu autoritatea publică a statului, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor, precum şi a obligaţiilor de serviciu. (4) Numărul maxim de posturi al ANAP este de 415, exclusiv demnitarul.  +  Articolul 5 (1) Statul de funcţii pentru ANAP se aprobă de către preşedinte. (2) Atribuţiile şi răspunderile structurilor din ANAP se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ANAP, aprobat prin ordin al preşedintelui. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din ANAP se stabilesc prin fişa postului.  +  Capitolul IV Conducerea ANAP  +  Articolul 6 (1) ANAP este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanţelor publice. (2) Preşedintele îndeplineşte, potrivit legii, funcţia de ordonator terţiar de credite şi poate delega această calitate către secretarul general, secretarul general adjunct sau alte persoane cu funcţii de conducere, în condiţiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării. (3) Preşedintele răspunde în faţa ministrului finanţelor publice pentru întreaga sa activitate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. (5) Prin ordin al preşedintelui unele atribuţii pot fi delegate, în condiţiile legii. Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării. (6) Preşedintele reprezintă instituţia în exercitarea atribuţiilor sale de stabilire a politicilor şi de reglementare în domeniul achiziţiilor publice, îndeplinind următoarele atribuţii principale: a) iniţiază şi avizează proiecte de lege, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului, care pot avea impact asupra activităţilor şi domeniului achiziţiilor publice; b) acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a ANAP, integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului; c) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Finanţelor Publice; d) urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor din cadrul ANAP, în limita bugetului aprobat; e) reprezintă interesele instituţiei şi ale statului în raporturile cu terţe persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop; f) iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, la propunerea ministrului finanţelor publice, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente; g) colaborează cu instituţiile abilitate în vederea instruirii personalului care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor publice; h) aprobă editarea publicaţiilor de specialitate de informare; i) alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative sau din împuternicirea Guvernului, la propunerea ministrului finanţelor publice. (7) Preşedintele îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative, precum şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. (8) În cazul în care preşedintele, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, îl deleagă prin ordin pe secretarul general al ANAP, denumit în continuare secretar general, să exercite aceste atribuţii, cu informarea ministrului finanţelor publice. (9) Cabinetul demnitarului se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetului demnitarului are statut de personal contractual. (10) Personalul din cadrul aparatului propriu al ANAP se numeşte în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui, cu excepţia celor numiţi de prim-ministru.  +  Articolul 7 (1) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit, în condiţiile legii, prin decizie a prim-ministrului. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) coordonează şi urmăreşte elaborarea şi implementarea de politici şi strategii în domeniul achiziţiilor publice, pe care le înaintează spre promovare preşedintelui; b) coordonează şi urmăreşte elaborarea şi implementarea de legi şi reglementări în domeniul achiziţiilor publice, pe care le înaintează spre promovare preşedintelui; c) coordonează monitorizarea sistemului achiziţiilor publice, stabileşte indicatorii de performanţă ce trebuie atinşi în implementarea politicilor şi strategiei în domeniu şi urmăreşte gradul lor de îndeplinire; d) coordonează supravegherea modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice şi atingerea indicatorilor de performanţă relevanţi, stabileşte măsurile corective necesare, pe care le înaintează preşedintelui; e) organizează şi coordonează activitatea de control ex-ante şi ex-post, precum şi activitatea de conciliere; f) stabileşte indicatorii de performanţă aferenţi obiectivelor şi funcţiilor ANAP ce trebuie atinşi de direcţiile coordonate, urmăreşte gradul lor de îndeplinire, adoptă măsurile corective necesare şi asigură implementarea acestora; g) contribuie la urmărirea şi controlul aplicării convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. (4) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, care este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (5) Secretarul general adjunct coordonează activitatea economico-administrativă, juridică, resurse umane şi tehnologia informaţiei.  +  Articolul 8 (1) În cadrul ANAP funcţionează 4 direcţii generale: a) Direcţia generală politici publice şi relaţii internaţionale; b) Direcţia generală reglementare, coordonare metodologică şi suport operaţional; c) Direcţia generală supraveghere şi conciliere; d) Direcţia generală control ex-ante. (2) Cele 4 direcţii prevăzute la alin. (1) sunt coordonate de secretarul general, care asigură realizarea într-o manieră coerentă a fluxurilor de activităţi între respectivele direcţii, fapt de natură a conduce la atingerea obiectivelor instituţiei.  +  Articolul 9Direcţia generală politici publice şi relaţii internaţionale are următoarele atribuţii principale: a) identifică şi aduce la cunoştinţa conducerii ANAP măsurile ce trebuie întreprinse de Guvernul României pentru a asigura integrarea vectorului reprezentat de achiziţiile publice în celelalte politici publice ale Guvernului, cum ar fi cele referitoare la creşterea durabilă şi cele privind planificarea, prioritizarea şi bugetarea investiţiilor publice, contribuind astfel la creşterea economică; b) promovează la nivelul Guvernului măsurile şi instrumentele necesare pentru a asigura creşterea capacităţii administrative şi eficientizarea procesului de achiziţie publică; c) iniţiază şi organizează întâlniri periodice cu participanţii din sistem şi cu alte organisme interesate, în vederea identificării măsurilor ce pot fi luate la nivelul sistemului de achiziţii publice pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor asumate de Guvern; d) asigură participarea şi sprijină activitatea comisiilor sau delegaţiilor sectoriale constituite pentru îndeplinirea angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană ori în cadrul altor acorduri care vizează achiziţiile publice; e) asigură şi menţine legătura comunicaţională cu structurile specializate care au anumite competenţe în domeniul achiziţiilor publice, cu ministerele şi cu alte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte instituţii publice sau private din ţară/străinătate, precum şi cu societatea civilă şi cu mijloacele de informare în masă; f) elaborează şi implementează mecanismul de monitorizare a rezultatelor derulării procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în baza informaţiilor comunicate de autorităţile contractante; g) prelucrează informaţiile colectate, constituie baze de date relevante şi elaborează statistici, sinteze şi rapoarte referitoare la funcţionarea sistemului achiziţiilor publice; h) realizează studii şi propune soluţii practice pentru dezvoltarea sistemului de achiziţii publice.  +  Articolul 10Direcţia generală reglementare, coordonare metodologică şi suport operaţional are următoarele atribuţii principale: a) elaborează legislaţia-cadru în domeniul achiziţiilor publice şi normele de aplicare a acesteia, asigurând implementarea legislaţiei comunitare în materie; b) avizează proiectele de acte normative din alte domenii, care au impact asupra activităţilor în domeniul achiziţiilor publice, şi iniţiază procesul de modificare a prevederilor legale ce pot afecta respectarea acquis-ului comunitar în materie; c) elaborează metodologia privind modul în care instituţiile ce au drept de iniţiativă legislativă cu incidenţă pe zona achiziţiilor publice trebuie să realizeze o analiză de impact în cazul oricărei propuneri de modificare a cadrului legislativ şi promovează aplicarea acestei metodologii; d) menţine contactul cu serviciile tehnice specializate în domeniul achiziţiilor publice ale Comisiei Europene şi cu instituţiile corespondente din statele membre; e) participă în cadrul comitetelor consultative şi grupurilor de lucru în domeniul achiziţiilor publice, organizate la nivelul Comisiei Europene; f) elaborează şi asigură funcţionarea mecanismelor de cooperare interinstituţională între actorii cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, în vederea emiterii interpretărilor oficiale cu privire la aplicarea unitară, în practică, a prevederilor legislative; g) elaborează documente standard, ghiduri şi alte instrumente operaţionale pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi iniţiază acţiuni de instruire a personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice, promovând aplicarea generală a interpretărilor oficiale emise în baza mecanismului precizat la lit. f); h) urmăreşte jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pe zona achiziţiilor publice, analizând şi propunând conducerii ANAP măsurile ce trebuie adoptate pentru a asigura aplicarea în practică a celor dispuse prin hotărârile instanţei supreme la nivel european; i) asigură suportul operaţional pentru autorităţile contractante, implementând în acest sens instrumente informatice dedicate, prin care se asigură diseminarea prin mijloace electronice a bunelor practici aferente derulării procesului de achiziţie publică.  +  Articolul 11Direcţia generală supraveghere şi conciliere are următoarele atribuţii principale: a) supraveghează, pe baza datelor furnizate în urma exercitării funcţiilor de monitorizare şi control, modul de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice şi atingerea indicatorilor de performanţă relevanţi, în scopul de a identifica aspectele ce afectează derularea în condiţii de eficienţă a procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică de către autorităţile contractante; b) realizează activitatea de control ex-post a modului în care au fost atribuite contractele de achiziţie publică de către autorităţile contractante, ca urmare a semnalelor şi/sau sesizărilor transmise de alte instituţii publice/entităţi cu atribuţii pe zona achiziţiilor publice, de operatori economici sau identificate în mass-media, constatând faptele prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice, aceste constatări fiind transmise altor instituţii, structuri sau organe de control ale statului cu atribuţii în sancţionarea/corectarea respectivelor abateri; c) transmite periodic Direcţiei generale politici publice şi relaţii internaţionale rezultatele studiilor/analizelor efectuate, însoţite de propunerile de măsuri de ordin legislativ ce trebuie adoptate pentru a eficientiza derularea procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică; d) analizează la nivelul autorităţii contractante implementarea măsurilor dispuse de ANAP prin funcţia de control ex-ante; e) colaborează cu alte instituţii, structuri sau organe de control ale statului, precum şi cu autorităţile de management al proiectelor finanţate din instrumente structurale; f) asigură, în timp real, procedura de conciliere dintre funcţia de control ex-ante a ANAP şi autorităţile contractante ce fac obiectul verificării, pe marginea constatărilor rezultate în urma efectuării controlului documentaţiei de atribuire şi a derulării procedurii de atribuire.  +  Articolul 12Direcţia generală control ex-ante are următoarele atribuţii principale: a) verifică conformitatea cu legislaţia aplicabilă din domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire aferentă contractelor de achiziţie publică, precum şi fiecare anunţ de intenţie, anunţ/invitaţie de participare, precum şi eratele, aferente contractelor de achiziţie publică; b) verifică, în mod selectiv, aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; c) emite decizia de verificare pentru fiecare procedură de atribuire selectată pentru verificare, înaintea desfăşurării activităţii de control, şi o comunică autorităţii contractante, în scris, în maximum două zile lucrătoare de la data încărcării documentaţiei de atribuire în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP); d) comunică autorităţii contractante rezultatul final al activităţii de verificare, în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea la ANAP a raportului procedurii de atribuire; e) asigură conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice a procedurilor şi a documentelor întocmite în timpul derulării acestora în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; f) coordonează rezultatele exercitării verificării documentaţiilor de atribuire cu activităţile/acţiunile echipelor de control desemnate să verifice pe teren, la nivel central şi teritorial, aspectele aferente derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică incluse în eşantion; g) asigură coordonarea celor 8 structuri regionale; h) acordă sprijinul autorităţilor contractante în vederea respectării legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.  +  Articolul 13Metodologia de selecţie a procedurilor de atribuire ce sunt incluse în eşantionul supus verificării va fi stabilită prin ordin emis de preşedinte şi va urmări următoarele principii: a) să nu fie predictibilă pentru autorităţile contractante; b) să fie flexibilă, respectiv parţial bazată pe alegerea aleatorie a procedurilor de atribuire ce vor face obiectul verificării, parţial pe raţionament profesional şi indicatori de risc asociaţi rezultaţi din îndeplinirea funcţiilor de monitorizare şi supraveghere; c) la întocmirea programelor de verificare se vor avea în vedere şi personalul disponibil, precum şi numărul de proceduri ce poate fi verificat de o echipă de control, conform normativului aprobat.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 14Atribuţia prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. g) se realizează prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP.  +  Articolul 15 (1) În vederea îndeplinirii funcţiei de reprezentare pe lângă instituţiile europene în ceea ce priveşte domeniul achiziţiilor publice, preşedintele poate desemna, prin ordin, specialişti ai instituţiei care se detaşează pe lângă Ministerul Afacerilor Externe şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. (2) Sumele aferente necesare acoperirii cheltuielilor activităţii personalului detaşat din cadrul ANAP se asigură în condiţiile legii.  +  Articolul 16 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din credite bugetare acordate din bugetul de stat prin Ministerul Finanţelor Publice. (2) ANAP are în dotare un parc propriu de mijloace de transport, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea ANAP, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al ANAP, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului terţiar de credite. (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, între ANAP şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice se încheie protocoale prin care se stabilesc condiţiile de punere la dispoziţie a spaţiilor necesare desfăşurării activităţii structurilor regionale ale ANAP.  +  Articolul 17Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Valentin Olimpiu Şoneriu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 28 iulie 2015.Nr. 634.  +  Anexa 1Numărul maxim de posturi: 415 posturi (exclusiv demnitarul)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice*Font 8*                                 ┌─────────────┐               ┌────────────┐ │ PREŞEDINTE │               │ CABINET ├←───┤ │               │PREŞEDINTE │ └──────┬──────┘               └────────────┘ │                                        │                                        │                   ┌───────────────┐ │                   │ COMPARTIMENT │ │                   │ AUDIT PUBLIC ├←───┤                   │ INTERN │ │                   └───────────────┘ │                                        │                                        │                                   ┌────┴──────┐ ┌────────┐                                   │ SECRETAR │ │SECRETAR│                                   │ GENERAL ├─────────────────────────────────────→│GENERAL │                                   └────┬──────┘ │ADJUNCT │                                        │ └───┬────┘                                        │ ↓       ┌────────────────────┬───────────┴───────┬────────────────┐ ┌─────────────┐       ↓ ↓ ↓ ↓ │ SERVICIUL │  ┌──────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────┐ │RESURSE UMANE│  │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ └─────────────┘  │ GENERALĂ │ │ REGLEMENTARE, │ │ GENERALĂ │ │ GENERALĂ │ ┌─────────────┐  │ POLITICI │ │ COORDONARE │ │SUPRAVEGHERE │ │ CONTROL │ │ SERVICIUL │  │ PUBLICE ŞI │ │ METODOLOGICĂ ŞI │ │ŞI CONCILIERE│ │ EX-ANTE │ │ JURIDIC │  │ RELAŢII │ │ SUPORT │ │ │ │ │ └─────────────┘  │INTERNAŢIONALE│ │ OPERAŢIONAL │ │ │ │ │ ┌─────────────┐  └───┬──────────┘ └───┬─────────────┘ └───┬─────────┘ └───┬──────┘ │ SERVICIUL │  ┌───┘ ┌─────┘ ┌───┘ ┌─┘ │ ECONOMIC ŞI │  │ ┌───────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌────────────┐ │ ┌────────────┐ │ADMINISTRATIV│  ├→│ Serviciul │ ├→│ Direcţia │ ├→│ Direcţia │ ├→│ Direcţia │ └─────────────┘  │ │de politici│ │ │reglementare │ │ │supraveghere│ │ │de evaluare │ ┌─────────────┐  │ │ şi │ │ │şi coordonare│ │ │ sistem │ │ │documentaţii│ │COMPARTIMENT │  │ │coordonare │ │ │metodologică │ │ └────────────┘ │ │de atribuire│ │ IT │  │ │ sistem │ │ └─────────────┘ │ ┌─────────────┐ │ └────────────┘ └─────────────┘  │ └───────────┘ │ ┌───────────┐ └→│ Direcţia │ │ ┌────────────┐  │ ┌────────────┐ └→│ Direcţia │ │conciliere cu│ ├→│Direcţia de │  ├→│ Serviciul │ │ suport │ │autorităţile │ │ │coordonare │  │ │implementare│ │operaţional│ │contractante │ │ │metodologică│  │ │ strategie │ └───────────┘ │verificate │ │ └────────────┘  │ └────────────┘ └─────────────┘ │ ┌────────────┐  │ ┌─────────────┐ └→│ Direcţia │  └→│Direcţia de │ │ verificare │    │monitorizare │ │ derulare │    │şi statistică│ │procedura de│    └─────────────┘ │ atribuire │                                                                 └────────────┘  +  Anexa 2MIJLOACELE DE TRANSPORTşi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice ┌────┬───────────────────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────┐ │Nr. │ Unitatea │Tipul mijlocului│ Numărul │Consumul │ │crt.│ │ de transport │maxim aprobat│maxim de │ │ │ │ │ (bucăţi) │carburant │ │ │ │ │ │pentru un │ │ │ │ │ │autovehicul │ │ │ │ │ │(litri/lună)│ ├────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼───────────────────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────┤ │ 1.│Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - aparat propriu │ ├────┼───────────────────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────┤ │1.1.│Parc auto demnitari, înalţi│ │ │ │ │ │funcţionari publici şi │ │ │ │ │ │asimilaţi ai acestora*) │ autoturism │ 3 │ 400 │ ├────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┤ │1.2.│Parc auto comun*) │ autoturism │ 3 │ 300 │ ├────┼───────────────────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────┤ │ 2.│Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - structuri teritoriale │ ├────┼───────────────────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────┤ │2.1.│Parc auto comun*) │ autoturism │ 16 │ 500 │ │ │ │ operativ │ │ │ └────┴───────────────────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────┘ Notă

  ──────────

  NOTE:

  1. Nu se consideră depăşire la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.

  2. Autoturismele din parcul auto al agenţiei pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

  *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  -----