ORDONANŢĂ nr. 27 din 19 august 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VIII.1 din Legea nr. 182/ 2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - În cadrul procesului de certificare a calităţii în domeniul serviciilor sociale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi au responsabilitatea organizării şi derulării activităţilor de standardizare şi de acreditare pentru serviciile sociale din domeniile de activitate pe care le coordonează."2. La articolul 20 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) întocmirea dosarelor de acreditare/reacreditare, înaintarea spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a propunerii de acordare a certificatului de acreditare pentru furnizori;"3. La articolul 20 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) întocmirea dosarelor de acreditare/reacreditare a serviciilor sociale şi înaintarea, după caz, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi a propunerii de acordare a licenţei de funcţionare şi încadrarea în clasele de calitate pentru serviciile sociale;"4. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Instituţiile aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi au obligaţia de a transmite lunar listele nominale cu serviciile sociale licenţiate din domeniile de activitate pe care le coordonează, împreună cu copia licenţelor de funcţionare provizorie/licenţelor de funcţionare emise în acest sens."5. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Activitatea de evaluare în teren, prevăzută de prezenta lege, se realizează după cum urmează: a) de inspectorii sociali, în cazul serviciilor sociale pentru care se solicită acreditarea/reacreditarea, potrivit art. 11 alin. (5) lit. b); b) de o echipă constituită din inspectori sociali şi personal cu experienţă în domeniu din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, nominalizat în acest scop prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau, după caz, prin decizie a conducerii instituţiilor menţionate, în funcţie de specificul serviciilor sociale pentru care se solicită încadrarea în clase de calitate, potrivit art. 14 alin. (3)."6. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Deciziile de acordare/respingere a acreditării, a celor de încadrare în clase de calitate, precum şi certificatul de acreditare şi licenţa de funcţionare se semnează după cum urmează: a) de către ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau de persoana desemnată de acesta, pentru toate deciziile de acordare/respingere a acreditării, precum şi certificatul de acreditare; b) de către conducătorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în funcţie de specificul serviciilor sociale, pentru deciziile de acordare/respingere a licenţelor de funcţionare provizorie/licenţelor de funcţionare şi a celor de încadrare în clase de calitate; c) de către ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau de persoana desemnată de acesta, pentru deciziile de acordare/respingere a licenţei de funcţionare şi a celor de încadrare în clase de calitate, în cazul serviciilor care nu se încadrează la lit. b)."7. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Pentru realizarea atribuţiilor de evaluare/monitorizare derulate de inspectorii sociali, echipele de inspecţie se completează, după caz, cu personal de specialitate cu atribuţii în realizarea activităţilor de standardizare şi acreditare, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în funcţie de specificul serviciilor sociale."  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu instituţiile din subordine, propune spre aprobare Guvernului modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.  +  Articolul IIIDosarele de acreditare ale serviciilor sociale înregistrate şi nesoluţionate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se vor soluţiona potrivit prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii de acreditare a serviciului social.  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ------------------

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul delegat pentru dialog social,

  Liviu-Marian Pop

  Ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh
  Bucureşti, 19 august 2015.Nr. 27.----