ORDIN nr. 97 din 19 august 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3^1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), examinarea se desfăşoară prin susţinerea probei practice în poligon, urmată de susţinerea acesteia pe traseu, în aceeaşi zi. Candidatul care a promovat proba practică în poligon şi nu se prezintă în aceeaşi zi la proba pe traseu este declarat neprezentat, urmând să fie programat pentru o nouă probă practică."2. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) În cazul candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data verificării dosarului de examen, respectiv la data susţinerii probelor de examen şi/sau al căror dosar nu conţine documentele prevăzute la alin. (2) ori acestea nu mai sunt în termen de valabilitate, lucrătorii serviciilor publice comunitare vor consemna pe cererea-tip, sub semnătură, motivul refuzului înregistrării în aplicaţia informatică de examinare sau, după caz, al programării ori susţinerii probei."3. La articolul 8, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Programatoarele se listează numai în ziua susţinerii probei practice, la începutul programului de lucru, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră sau caz fortuit, pe care şeful serviciului public comunitar le consemnează într-un registru special constituit. Anexa la testul de examen are conţinutul prevăzut în anexa nr. 3 «Anexă pentru proba practică a examinării pentru obţinerea permisului de conducere» şi se listează în două exemplare. La susţinerea probei practice, ambele exemplare ale anexei se completează de către examinator şi se semnează de către persoanele prevăzute în formular, iar unul dintre exemplare se înmânează candidatului."4. La articolul 10 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) drumul:1. cele mai importante principii privind respectarea distanţei de siguranţă între vehicule, distanţele de frânare şi controlul vehiculului în diferite condiţii meteorologice şi de drum;2. factori de risc la conducerea vehiculului determinaţi de condiţiile de drum diferite întâlnite, în special la schimbarea acestora în funcţie de condiţiile meteorologice şi vizibilitatea pe timp de zi sau de noapte;3. caracteristicile diferitelor tipuri de drum şi cerinţele legale aferente;4. securitatea rutieră în tuneluri;".5. La articolul 11 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare audio/video sau orice alte obiecte, cu excepţia celor prevăzute la alin. (7);".6. La articolul 11, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Este interzisă desfăşurarea probei teoretice atunci când în sala de examinare nu sunt prezenţi cel puţin doi candidaţi. În cazul în care nu se poate asigura această cerinţă, examinarea candidatului se va desfăşura în prezenţa a doi lucrători desemnaţi de şeful serviciului, făcându-se menţiuni în acest sens într-un registru special constituit."7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Calificativul «admis» la proba teoretică permite susţinerea probei practice în perioada de valabilitate a cursului de pregătire teoretică şi practică prevăzută la art. 36 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru candidaţii prevăzuţi la art. 6 alin. (3), calificativul «admis» la proba teoretică este valabil un an de la data înregistrării acestora în aplicaţia informatică de examinare. (2) Candidaţii declaraţi «respins» la proba teoretică pot susţine o nouă examinare, cu achitarea taxei corespunzătoare, numai după o perioadă de cel puţin 15 zile de la data declarării ca «respins». (3) Candidaţii declaraţi «respins» la proba practică pot fi programaţi pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare şi prezentarea dovezii care atestă efectuarea a cel puţin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o şcoală de conducători auto autorizată. Modelul dovezii este prevăzut în anexa nr. 9. (4) Candidaţii care nu s-au prezentat la proba practică pot solicita programarea pentru o nouă probă oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursului de pregătire teoretică şi practică sau, după caz, de la data înregistrării acestora în aplicaţia informatică de examinare. (5) În cazul depăşirii termenului de un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică şi practică, examinarea pentru obţinerea permisului de conducere este condiţionată de efectuarea unui nou curs de pregătire. (6) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător candidaţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (3)."8. La articolul 15, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Candidatului nu i se permite susţinerea probei practice dacă s-a prezentat fără să fie echipat cu echipamentul prevăzut la alin. (4) lit. a) pct. 1, urmând a fi reprogramat în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (4)."9. La articolul 15^3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care proba practică se susţine cu autovehicule cu transmisie automată, pe permisul de conducere obţinut se efectuează menţiunea corespunzătoare."10. La articolul 15^3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), menţiunea corespunzătoare examinării pe un autovehicul cu transmisie automată nu se efectuează pe permisul de conducere în cazul candidatului care îndeplineşte următoarele condiţii: a) susţine şi promovează proba practică pentru obţinerea uneia din categoriile C, CE, D sau DE cu autovehicule cu transmisie automată; b) deţine deja un permis obţinut pentru un autovehicul cu transmisie manuală pentru cel puţin una dintre categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E, în condiţiile în care examinarea pentru obţinerea acestor categorii s-a efectuat potrivit cerinţelor stabilite la art. 16 lit. B.d) pct. 10 sau, după caz, la art. 16 lit. C.c) pct. 10."11. La articolul 16 litera A, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tuneluri;".12. La articolul 16 litera B.d), punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"9. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tuneluri;".13. La articolul 16 litera C.a), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. să cunoască şi să urmărească aparatura de bord, inclusiv aparatura de înregistrare a activităţii conducătorului auto, astfel cum este definită potrivit Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85. Cerinţa referitoare la cunoaşterea şi urmărirea aparaturii de înregistrare a activităţii conducătorului auto nu se aplică solicitanţilor unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria C1 sau C1E care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85, precum şi în cazul celor care solicită permis de conducere pentru categoria «Tr»;".14. La articolul 16 litera C.c), punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"9. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tuneluri;".15. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:"*Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. a) şi e), art. 11 alin. (6), art. 12, ale anexei II la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată prin pct. II din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 20 noiembrie 2012, prin Directiva 2013/47/UE a Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 261 din 3 octombrie 2013, şi prin pct. 1 din anexa la Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 194 din 2 iulie 2014."16. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul III (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prin excepţie de la alin. (1), prevederile art. I pct. 4, 9-12 şi 14 intră în vigoare la 31 decembrie 2015.  +  Articolul IVPrevederile art. 12 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin, se aplică doar candidaţilor care obţin calificativul "admis" la proba teoretică după intrarea în vigoare a art. I pct. 7.  +  Articolul VOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile pct. 1 din anexa la Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 194 din 2 iulie 2014.

  Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 19 august 2015.Nr. 97.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 268/2010)Anexă pentru proba practică a examinăriipentru obţinerea permisului de conducere*Font 9*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐│ Penalizarea greşelilor comise de candidat pentru încălcarea │Puncte │ │ ││normelor rutiere/neexecutarea ori executarea incorectă a manevrelor│ de │ AM │ A1,A2││impuse/neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin potrivit procedurii │penali-│ │ A ││ de examinare │zare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│I. PREGĂTIREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neutilizarea echipamentului de protecţie: mănuşi, cizme, │ │ │ ││îmbrăcăminte şi casca de protecţie (pentru AM, numai casca de │ │ │ ││protecţie); │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neverificarea stării anvelopelor/a comutatorului de oprire în caz│ │ │ ││de urgenţă; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau comenzilor │ │ │ ││autovehiculului, a funcţionalităţii direcţiei, frânei, transmisiei,│ │ │ ││a instalaţiei de ungere/răcire, a luminilor, a semnalizării, a │ │ │ ││catadioptrilor, a avertizorului sonor. │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│II. MANEVRE SPECIALE ÎN POLIGON (se penalizează executarea │ ││incorectă a acestora) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- aşezarea/coborârea vehiculului pe/de pe suportul de sprijin/cric │ │ │ ││şi deplasarea pe jos, pe lângă vehicul; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- pornirea motorului şi demararea uşoară, fără bruscarea │ │ │ ││vehiculului; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- accelerarea progresivă, menţinerea direcţiei de mers, inclusiv la│ │ │ ││schimbarea vitezelor; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- menţinerea poziţiei pe vehicul, tehnica menţinerii direcţiei │ │ │ ││(echilibrul permanent fără sprijinirea de carosabil); │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- manevrarea ambreiajului în combinaţie cu frâna, schimbarea │ │ │ ││vitezelor; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea slalomului printre 5 jaloane; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea de opturi printre 4 jaloane; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- ocolirea jalonului, fără lovirea/răsturnarea acestuia; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- îndemânarea privind manevrarea frânei faţă/spate la frânarea de │ │ │ ││urgenţă (menţinerea direcţiei vizuale, poziţia pe vehicul); │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea manevrei de evitare a unui obstacol la viteză de peste│ │ │ ││30 km/h; │ 5 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea manevrei de evitare a unui obstacol la o viteză minimă│ │ │ ││de 50 km/h; │ 5 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea frânării, inclusiv frânarea de urgenţă, la o viteză │ │ │ ││minimă de 50 km/h. │ 5 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│Greşeli care atrag acordarea calificativului "RESPINS" │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- a depăşit timpul alocat executării manevrelor în poligon; │ 16 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- a căzut cu mopedul/motocicleta; │ 16 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nu a respectat traseul stabilit în poligon. │ 16 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│MENŢIUNI: │Punctaj│ │ ││Mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen. │poligon│ │ ││ Semnătura│ │ │ │├─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┤│Examinat cu moto nr. │În prezenţa martorului: Semnătura martorului │├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤│Durata executării probei: │Gradul profesional, │CALIFICATIV│Semnătura ││ │numele şi prenumele examinatorului│POLIGON │candidatului││Data executării probei: │în clar şi semnătura │ │ │├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──┬────────┴────────────┤│III. COMPORTAMENTUL ÎN TRAFIC │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea │ │ │ ││excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză); │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nemenţinerea direcţiei de mers; │ 9 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj; │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- manevrarea incorectă la încrucişarea cu alte vehicule, inclusiv │ │ │ ││în spaţii restrânse; │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers; │ 9 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea neregulamentară a virajelor; │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nesemnalizarea sau semnalizarea greşită a schimbării direcţiei │ │ │ ││de mers; │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- folosirea incorectă a luminilor de întâlnire/luminilor de drum; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neîncadrarea corespunzătoare în raport cu direcţia de mers │ │ │ ││indicată; │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, │ │ │ ││întoarcere); │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neasigurarea la pătrunderea în intersecţii/la părăsirea zonei de │ │ │ ││staţionare; │ 9 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- folosirea incorectă a benzilor la intrarea/ieşirea pe/de pe │ │ │ ││autostradă/artere similare; │ 5 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nepăstrarea distanţei suficiente faţă de cei care rulează înainte│ │ │ ││sau vin din sens opus; │ 9 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- conducerea în mod neeconomic şi agresiv pentru mediul │ │ │ ││înconjurător (turaţie excesivă, frânare/accelerare nejustificate); │ 5 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- manevrarea incorectă la urcarea rampelor/coborârea pantelor │ │ │ ││lungi, la circulaţia în tuneluri; │ 5 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea normelor legale referitoare la manevra de depăşire;│ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- ezitarea repetată de a depăşi alte vehicule; │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor şi pietonilor care│ │ │ ││au acest drept (la plecarea de pe loc, în intersecţii, sens │ │ │ ││giratoriu, staţie mijloc de transport în comun prevăzută cu │ │ │ ││alveolă, staţie de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de │ │ │ ││pietoni); │ 21 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului/a │ │ │ ││semnalelor poliţistului rutier/a semnalelor altor persoane cu │ │ │ ││atribuţii legale similare; │ 21 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor/marcajelor/culorii │ │ │ ││semaforului (cu excepţia culorii roşii); │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea normelor legale referitoare la trecerea la nivel cu│ │ │ ││calea ferată; │ 21 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- depăşirea vitezei legale maxime admise; │ 9 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor │ │ │ ││care nu au prioritate; │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în │ │ │ ││ritmul impus de ceilalţi participanţi la trafic; │ 6 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neîndemânarea în conducere în condiţii de carosabil alunecos │ │ │ ││(reducerea vitezei, conduită preventivă); │ 9 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea comenzii examinatorului privind traseul de urmat. │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│IV. ALTE SITUAŢII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI │ ││"RESPINS" │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- prezentarea la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, │ │ │ ││substanţelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte│ │ │ ││similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea │ │ │ ││candidaţilor; │ 21 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- intervenţia instructorului pentru evitarea unui pericol │ │ │ ││iminent/producerea unui eveniment rutier. │ 21 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│MENŢIUNI: │ │ │ ││Am finalizat examinarea la proba practică în traseu la ora ..... şi│ │ │ ││mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen. │ │ │ ││Semnătura │TOTAL │ - │ │├─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┤│Examinat cu moto nr. │În prezenţa martorului: Semnătura martorului │├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤│Data examinării: ............│Gradul profesional, numele şi │CALIFICATIV│Semnătura ││Ora/minutul începerii: ......│prenumele examinatorului în clar │ │candidatului││Ora/minutul terminării: .....│şi semnătura │ │ │└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘*Font 9*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐│ Penalizarea greşelilor comise de candidat pentru încălcarea │Puncte │ │ ││ normelor rutiere/neexecutarea ori executarea incorectă a │ de │ B, │ BE ││ manevrelor impuse/neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin │penali-│ B1 │ ││ potrivit procedurii de examinare │ zare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│I. PREGĂTIREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neverificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau al │ │ │ ││comenzilor autovehiculului, a funcţionării direcţiei, frânei, │ │ │ ││a instalaţiei de ungere/răcire, a luminilor, a semnalizării, a │ │ │ ││avertizorului sonor; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neverificarea dispozitivului de cuplare şi conexiunilor │ │ │ ││instalaţiei de frânare/electrice a catadioptrilor (numai BE); │ 9 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neverificarea elementelor de siguranţă legate de încărcătura │ │ │ ││vehiculului, fixare, închidere uşi/obloane (numai BE); │ 9 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nereglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea │ │ │ ││centurii de siguranţă, neeliberarea frânei de ajutor; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- necunoaşterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului│ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│II. COMPORTARE ÎN TRAFIC │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│MANEVRAREA ŞI POZIŢIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea │ │ │ ││excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză); │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nemenţinerea direcţiei de mers; │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj; │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- manevrarea incorectă la încrucişarea cu alte vehicule, inclusiv │ │ │ ││în spaţii restrânse; │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- întoarcerea incorectă pe o stradă cu mai multe benzi de │ │ │ ││circulaţie pe sens; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- manevrarea incorectă la urcarea rampelor/coborârea pantelor │ │ │ ││lungi, la circulaţia în tuneluri; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- folosirea incorectă a luminilor de întâlnire/luminilor de drum; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- conducerea în mod neeconomic şi agresiv pentru mediul │ │ │ ││înconjurător (turaţie excesivă, frânare/accelerare nejustificate). │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANŢA TRAFICULUI │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- executarea incorectă a mersului înapoi; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea incorectă a întoarcerii vehiculului cu faţa în sens │ │ │ ││opus prin efectuarea manevrelor de mers înainte şi înapoi; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea incorectă a parcării cu faţa, spatele sau lateral; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea incorectă a frânării cu precizie; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea incorectă a cuplării/decuplării remorcii la/de la │ │ │ ││autovehiculul trăgător. (numai BE) │ 5 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│SCHIMBAREA DIRECŢIEI DE MERS ŞI EFECTUAREA VIRAJELOR │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers/la părăsirea │ │ │ ││locului de staţionare; │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea neregulamentară a virajelor; │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nesemnalizarea sau semnalizarea greşită a schimbării direcţiei │ │ │ ││de mers. │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│CIRCULAŢIA ÎN INTERSECŢII, POZIŢII ÎN TIMPUL MERSULUI │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcţia de mers │ │ │ ││indicată; │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, │ │ │ ││întoarcere, mers înapoi); │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neasigurarea la pătrunderea în intersecţii; │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- folosirea incorectă a benzilor la intrarea/ieşirea pe/de pe │ │ │ ││autostradă/artere similare; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nepăstrarea distanţei suficiente faţă de cei care rulează │ │ │ ││înainte sau vin din sens opus. │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│DEPĂŞIREA │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- ezitarea repetată de a depăşi alte vehicule; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea regulilor de executare a depăşirii ori efectuarea │ │ │ ││acestora în locuri şi situaţii interzise. │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│PRIORITATEA │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neacordarea priorităţii vehiculelor şi pietonilor care au acest │ │ │ ││drept (la plecarea de pe loc, în intersecţii, sens giratoriu, │ │ │ ││staţie de mijloc de transport în comun prevăzută cu alveolă, staţie│ │ │ ││de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de pietoni); │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor │ │ │ ││care nu au prioritate. │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│NERESPECTAREA SEMNIFICAŢIEI INDICATOARELOR ŞI MIJLOACELOR DE │ ││SEMNALIZARE RUTIERĂ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor/marcajelor/culorilor │ │ │ ││semaforului (cu excepţia culorii roşii); │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului/a │ │ │ ││semnalelor poliţistului rutier/a semnalelor altor persoane cu │ │ │ ││atribuţii legale similare. │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│VITEZA │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- depăşirea vitezei maxime admise; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în │ │ │ ││ritmul impus de ceilalţi participanţi la trafic. │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neîndemânarea în conducerea în condiţii de ploaie, zăpadă, │ │ │ ││mâzgă, polei; │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- deplasarea cu viteză neadaptată condiţiilor atmosferice şi de │ │ │ ││drum. │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALEA FERATĂ│ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│III. ALTE SITUAŢII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI │ ││"RESPINS" │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- prezentarea la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, │ │ │ ││substanţelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte│ │ │ ││similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea │ │ │ ││celorlalţi candidaţi; │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- intervenţia examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent/ │ │ │ ││producerea unui eveniment rutier. │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │ │ ││MENŢIUNI: │ │ │ ││Am finalizat examinarea la proba practică în traseu la ora ....... │ │ │ ││şi mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen. │ TOTAL │ │ ││Semnătura │ │ │ ││ │ │ │ │├──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┤│Examinat cu auto nr. │În prezenţa martorului: Semnătura martorului │├──────────────────────────┼──────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┤│Data examinării │ │ │ ││........................ │Gradul profesional, numele şi │ │ Semnătura ││Ora/minutul începerii │prenumele examinatorului în │ CALIFICATIV │ candidatului ││......................... │clar şi semnătura │ │ ││Ora/minutul terminării │ │ │ ││......................... │ │ │ │└──────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┘*Font 9*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐│ Penalizarea greşelilor comise de candidat pentru încălcarea │Puncte │C, CE,│D, DE,││ normelor rutiere/neexecutarea ori executarea incorectă a │ de │ C1, │ D1, ││ manevrelor impuse/neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin │ pena- │ C1E, │ D1E, ││ potrivit procedurii de examinare │lizare │ Tr │Tb, Tv│├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│I. PREGĂTIREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI │ ││DE VEHICULE │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neefectuarea controlului vizual, în ordine aleatorie, privind: │ │ │ ││starea anvelopelor, fixarea roţilor (starea piuliţelor), starea │ │ │ ││elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, │ │ │ ││ferestrelor, a fluidelor (ulei motor, lichid răcire, fluid spălare │ │ │ ││parbriz), a blocului de lumini/semnalizare faţă/spate, │ │ │ ││catadioptrii, trusa medicală, triunghiul reflectorizant, │ │ │ ││stingătorul de incendiu; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neefectuarea controlului caroseriei, a învelişului uşilor pentru │ │ │ ││marfă, a mecanismului de încărcare, a fixării încărcăturii; │ │ │ ││(numai pentru C, CE, C1, C1E, Tr); │ 9 │ │ - │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neverificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau al │ │ │ ││comenzilor autovehiculului, a funcţionării direcţiei, frânei, a │ │ │ ││instalaţiei de ungere/răcire, a luminilor, a semnalizării, a │ │ │ ││avertizorului sonor; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- necunoaşterea aparaturii de înregistrare a activităţii │ │ │ ││conducătorului auto [cu excepţia C1, C1E, Tr, care nu intră în │ │ │ ││domeniul Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85]; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neverificarea dispozitivului de cuplare şi a conexiunilor │ │ │ ││instalaţiei de frânare/electrice, a catadioptrilor (numai pentru │ │ │ ││CE, C1E, D1E, DE, Tr); │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neverificarea caroseriei, a uşilor de serviciu, a ieşirilor de │ │ │ ││urgenţă, a echipamentului de prim ajutor, a stingătoarelor de │ │ │ ││incendiu şi a altor echipamente de siguranţă (numai pentru D, DE, │ │ │ ││D1, D1E, Tb, Tv); │ 5 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nereglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea │ │ │ ││centurii de siguranţă, neeliberarea frânei de ajutor; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- necunoaşterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului│ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│II. MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANŢA TRAFICULUI (se penalizează │ ││executarea incorectă a acestora) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- cuplarea unei remorci de autovehiculul trăgător din/cu revenire │ │ │ ││la poziţia iniţială în staţionare paralel; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- mersul înapoi; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- parcarea în siguranţă cu faţa/cu spatele/laterală pentru │ │ │ ││încărcare/descărcare, sau la o rampă/platformă de încărcare, sau │ │ │ ││la o instalaţie similară; │ 7 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- oprirea pentru a permite călătorilor urcarea/coborârea în/din │ │ │ ││autobuz/tramvai/troleibuz, în siguranţă. │ 7 │ - │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│III. COMPORTARE ÎN TRAFIC │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│MANEVRAREA ŞI POZIŢIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea │ │ │ ││excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză); │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nemenţinerea direcţiei de mers; │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- folosirea incorectă a drumului, cu sau fără marcaje; │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- manevrarea incorectă la încrucişarea cu alte vehicule, inclusiv │ │ │ ││în spaţii restrânse; │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea incorectă a mersului înapoi, a parcării cu faţa, │ │ │ ││spatele sau lateral; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea incorectă a întoarcerii vehiculului cu faţa în sens │ │ │ ││opus prin efectuarea manevrelor de mers înainte şi înapoi; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- întoarcerea incorectă pe o stradă cu mai multe benzi de │ │ │ ││circulaţie pe sens; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- manevrarea incorectă la urcarea rampelor/coborârea pantelor │ │ │ ││lungi, la circulaţia în tuneluri; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- folosirea incorectă a luminilor de întâlnire/luminilor de drum; │ 3 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- conducerea în mod neeconomic şi agresiv pentru mediul │ │ │ ││înconjurător (turaţie excesivă, frânare/accelerare nejustificate). │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│SCHIMBAREA DIRECŢIEI DE MERS ŞI EFECTUAREA VIRAJELOR │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers/părăsirea locului │ │ │ ││de staţionare; │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- executarea neregulamentară a virajelor; │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nesemnalizarea sau semnalizarea greşită a schimbării direcţiei │ │ │ ││de mers. │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│CIRCULAŢIA ÎN INTERSECŢII, POZIŢII ÎN TIMPUL MERSULUI │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcţia de mers │ │ │ ││indicată; │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, │ │ │ ││întoarcere, mers înapoi); │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- neasigurarea la pătrunderea în intersecţii; │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- folosirea incorectă a benzilor la intrarea/ieşirea pe/de pe │ │ │ ││autostradă/artere similare; │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nepăstrarea distanţei suficiente faţă de cei care rulează înainte│ │ │ ││sau vin din sens opus. │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│DEPĂŞIREA │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- ezitarea repetată de a depăşi alte vehicule; │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea regulilor de executare a depăşirii ori efectuarea │ │ │ ││acesteia în locuri şi situaţii interzise. │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│PRIORITATEA │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neacordarea priorităţii vehiculelor şi pietonilor care au acest │ │ │ ││drept (la plecarea de pe loc, în intersecţii, sens giratoriu, │ │ │ ││staţie de mijloc de transport în comun prevăzută cu alveolă, staţie│ │ │ ││de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de pietoni); │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor │ │ │ ││care nu au prioritate. │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│NERESPECTAREA SEMNIFICAŢIEI INDICATOARELOR ŞI MIJLOACELOR DE │ ││SEMNALIZARE RUTIERĂ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor/marcajelor/culorilor │ │ │ ││semaforului (cu excepţia culorii roşii); │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului/ │ │ │ ││semnalelor poliţistului rutier/ semnalelor altor persoane cu │ │ │ ││atribuţii legale similare. │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│VITEZA │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- depăşirea vitezei legale maxime admise; │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în │ │ │ ││ritmul impus de ceilalţi participanţi la trafic. │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- neîndemânarea în conducere în condiţii de ploaie, zăpadă, mâzgă, │ │ │ ││polei; │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- deplasarea cu viteză neadaptată condiţiilor atmosferice şi de │ │ │ ││drum. │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALEA FERATĂ│ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴──────┴──────┤│IV. ALTE SITUAŢII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI │ ││"RESPINS" │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤│- prezentarea la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, │ │ │ ││substanţelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte│ │ │ ││similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea │ │ │ ││celorlalţi candidaţi; │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│- intervenţia examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent/ │ │ │ ││producerea unui eveniment rutier. │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │ │ ││MENŢIUNI: │ │ │ ││Am finalizat examinarea la proba practică în traseu la ora ....... │ │ │ ││şi mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen. │ TOTAL │ │ ││Semnătura │ │ │ ││ │ │ │ │├──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┤│Examinat cu auto nr. │În prezenţa martorului: Semnătura martorului │├──────────────────────────┼──────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┤│Data examinării │ │ │ ││........................ │Gradul profesional, numele şi │ │ Semnătura ││Ora/minutul începerii │prenumele examinatorului în │ CALIFICATIV │ candidatului ││......................... │clar şi semnătura │ │ ││Ora/minutul terminării │ │ │ ││......................... │ │ │ │└──────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┘------