ORDONANŢĂ nr. 25 din 19 august 2015privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul I (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a Ministerului Justiţiei, ca membru cu drepturi depline, la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, în limita echivalentului în lei al sumei de 19.370,25 euro/an. (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii. (3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se plăteşte din bugetul Ministerului Justiţiei, aprobat pentru anul 2015. (4) Ministerul Justiţiei propune anual Guvernului cuantumul contribuţiei la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat pe baza notificării primite de la secretariatul general al organizaţiei, cuantum ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul II (1) Se aprobă plata contribuţiei restante a Ministerului Justiţiei la fondul de pensii al Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat, în limita echivalentului în lei al sumei de 25.354 euro. (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii. (3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se plăteşte din bugetul Ministerului Justiţiei, aprobat pentru anul 2015.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 punctul II "Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale", după numărul curent 68 se introduce un nou număr curent, numărul curent 69, cu următorul cuprins:*Font 8*┌──────┬──────────────────────┬──────┬───────────┬────────┬─────────────────┬───────────────────────────┐│ Nr. │ Denumirea │Sediul│ Anul │ Anul │Instituţia română│ Explicaţii ││ crt. │ organizaţiei │ │înfiinţării│aderării│care coordonează │ ││ │ │ │ │României│ relaţiile cu │ ││ │ │ │ │ │ organizaţia │ ││ │ │ │ │ │ internaţională │ ││ │ │ │ │ │ respectivă │ │├──────┼──────────────────────┼──────┼───────────┼────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤│ "69 │Fondul de pensii al │ Haga │ 1893 │ 1991 │ Ministerul │România participă din anul ││ │Conferinţei de la Haga│ │ │ │ Justiţiei │1991 la lucrările Comisiei,││ │de Drept Internaţional│ │ │ │ │devenind parte la 10 ││ │Privat │ │ │ │ │instrumente ale acestei ││ │ │ │ │ │ │Comisii care se aplică în ││ │ │ │ │ │ │relaţia dintre România şi ││ │ │ │ │ │ │celelalte state semnatare."│└──────┴──────────────────────┴──────┴───────────┴────────┴─────────────────┴───────────────────────────┘2. La anexa nr. 2.2 "Cotizaţii la alte organisme internaţionale", la subcapitolul "Ministerul Justiţiei", numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┐│ "1.│Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat │ euro │ 19.370,25" │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┘3. La anexa nr. 2.2, "Cotizaţii la alte organisme internaţionale", la subcapitolul "Ministerul Justiţiei", după numărul curent 4 se introduce un nou număr curent, numărul curent 5, cu următorul cuprins:*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┐│ "5.│Fondul de pensii al Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat│ euro │ 25.354" │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┘

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul justiţiei,

  Robert Marius Cazanciuc

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 19 august 2015.Nr. 25.-------