ORDIN nr. 140 din 18 februarie 1999pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionarii unităţilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 2 martie 1999  Ministrul finanţelor,având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa,în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se instituie comisia de autorizare a funcţionarii unităţilor emitente de tichete de masa, potrivit legii.Comisia va fi formată din 5 membri, în componenta prezentată în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă criteriile referitoare la autorizarea funcţionarii unităţilor emitente de tichete de masa, prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Autorizarea funcţionarii unităţilor emitente de tichete de masa se va concretiza într-un document cu regim special, tipărit prin grija Ministerului Finanţelor de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala".La realizarea documentului se vor folosi hârtie şi cerneluri speciale, precum şi alte elemente de siguranţă.Cheltuielile legate de tipărirea acestor documente vor fi recuperate de la unităţile emitente de tichete de masa.Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 COMPONENTAcomisiei de autorizare a funcţionarii unităţilor emitente de tichete de masaMinisterul Finanţelor     1. Secretar general - preşedinţe    2. Secretar general adjunct, coordonatorul        Departamentului politica impozitelor şi        administrarea veniturilor - vicepreşedinte    3. Directorul Direcţiei administrarea        monopolului de stat - membru    4. Directorul general al Direcţiei generale        a finanţelor instituţiilor publice şi        drepturi salariale - membru    5. Directorul general al Direcţiei        generale juridice - membru.  +  Anexa 2 CRITERIILEreferitoare la autorizarea funcţionarii unităţilor emitente de tichete de masaÎn conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, unităţile emitente de tichete de masa sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de către Ministerul Finanţelor, avându-se în vedere următoarele criterii:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul ca funcţionează legal pe teritoriul României şi ca în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea, gestionarea sau utilizarea biletelor de valoare.2. Capitalul social subscris şi vărsat de către unităţile emitente de tichete de masa la data solicitării autorizaţiei de funcţionare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin 0,5 milioane dolari S.U.A., luându-se în calcul cursul de schimb la data infiintarii societăţii comerciale sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerţului.3. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul ca dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor de masa, şi anume:- asigurarea cu personal de specialitate şi dotarea cu echipament şi cu alte mijloace fixe necesare pentru executarea tichetelor de masa, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999;- utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor de masa (cel puţin cerneala fluorescenta care îşi schimba culoarea în cazul în care tichetul de masa este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, banda cu reflexe variabile, codul cu bare al unităţii emitente, care conţine elemente de gestiune a tichetelor de masa);- existenta spaţiului necesar producerii şi depozitarii tichetelor de masa în condiţii de siguranţă (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de numerotare, sisteme de alarma);- conducerea evidentei tehnico-operative şi contabile a tichetelor de masa distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile formularelor tipizate cu regim special;- mijloacele tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personalul specializat care să permită urmărirea informatizata a fiecărui tichet de masa pe tot circuitul sau (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează a fi distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora;- mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare şi asigurarea protecţiei transportului;- asigurarea transportului tichetelor de masa neutilizate, în condiţii de securitate.4. În anul 1999, an experimental potrivit art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, numărul de tichete de masa alocat va fi limitat şi va fi stabilit trimestrial pentru fiecare unitate emitenta. La alocarea cotelor trimestriale se va avea în vedere numărul efectiv de tichete de masa utilizate anterior de fiecare unitate emitenta. În numărul total al tichetelor de masa stabilit se include totalitatea tichetelor tipărite de unitatea emitenta, inclusiv cele solicitate de angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete proprii.Alocarea numărului total de tichete de masa pentru trimestrul următor se va solicita cu cel puţin 20 de zile înainte de expirarea trimestrului anterior.5. Numărul maxim de salariaţi care vor putea beneficia de tichete de masa eliberate de unităţile emitente în anul 1999 nu va putea depăşi în trimestrul I 25.000 lunar, în trimestrul II 50.000 lunar, în trimestrul III 75.000 lunar, iar în trimestrul IV 100.000 lunar.6. Unităţile emitente de tichete de masa nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează plati restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau faţă de bugetele locale. Nu se considera obligaţii fiscale faţă de bugetul de stat:- sumele pentru care agenţii economici au obţinut înlesniri la plata acestora;- sumele care sunt stabilite în urma controalelor efectuate de organele de specialitate şi care se afla în diferite stadii de contestare sau în judecata;- sumele care fac obiectul certificatelor de suspendare a executării emise de instanţele judecătoreşti.7. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare vor prezenta distinct un angajament din care să rezulte ca vor respecta toate prevederile dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la tichetele de masa, inclusiv criteriile care stau la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare, limitele valorice stabilite în baza art. 3 din Legea nr. 142/1998, precum şi prevederile legale referitoare la angajator.8. Pe baza prezentelor criterii, autorizaţia de funcţionare se eliberează pe o perioadă de un an. Unităţile emitente de tichete de masa pot solicita reautorizarea cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare.9. În cazul în care în activitatea desfăşurată se constata abateri de la prevederile Legii nr. 142/1998 şi, respectiv, de la criteriile menţionate mai sus, comisia de autorizare poate dispune suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare ori poate refuza reautorizarea.10. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare vor depune la Direcţia administrarea monopolului de stat un dosar cu următorul conţinut: a) cererea de autorizare; b) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului (copie şi original) ori cererea de menţiuni, acolo unde este cazul (copie şi original); c) codul de înregistrare fiscală (copie şi original); d) hotărârea judecătorească de înfiinţare (copie şi original); e) statutul societăţii comerciale, din care să rezulte obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea, gestionarea sau utilizarea biletelor de valoare) - copie şi original; f) certificatul emis de organele competente, care să ateste respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 6; g) adeverinta emisă de către unitatea bancară, din care să rezulte ca unitatea emitenta a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masa; h) cazierul judiciar al conducătorului unităţii şi al conducătorului compartimentului financiar-contabil, din care să rezulte ca aceştia nu au suferit condamnări penale, precum şi declaraţie pe propria răspundere că nu sunt în curs de cercetări penale pentru fapte care, potrivit legii, interzic ocuparea unor astfel de funcţii; i) nota de constatare întocmită de o echipa de specialişti, care să ateste existenta cerinţelor prevăzute la pct. 3, compusa din:- un reprezentant al Direcţiei administrarea monopolului de stat din cadrul Ministerului Finanţelor;- un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz;- un reprezentant al Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala".  +  Anexa 3
  MINISTERUL FINANŢELOR
  COMISIA DE AUTORIZARE A UNITĂŢILOR
  EMITENTE DE TICHETE DE MASA
             AUTORIZAŢIE
         Nr. .............. din ..........
      În baza prevederilor legale referitoare la acordarea tichetelor de masa, se autorizeaza unitatea emitenta ................, cu sediul în ................., înregistrată în registrul comerţului la nr. .........., codul fiscal ..............., pentru activitatea de emitere şi eliberare a tichetelor de masa, eşalonate astfel:
         
  Anul. ......... Trim. ......... Nr. ........... Semnatura şi ştampila Anul. ...... Trim. ...... Nr. ....... Semnatura şi ştampila Anul. ....... Trim. ....... Nr. ........ Semnatura şi ştampila Anul. ......... Trim. ......... Nr. .......... Semnatura şi ştampila
                               Preşedinte,
                       ............................
                         (semnatura şi ştampila)
                                    Data emiterii .........................
                                    Valabil de la data de .................
                                    până la data de .......................
  -----------------