ORDIN nr. 87 din 31 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 12 august 2015  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Direcţia secretariat general şi protocol are în subordine Centrul de contact al ministerului."2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Conducerea Direcţiei secretariat general şi protocol este asigurată de un director, ajutat de un director adjunct."3. La articolul 12, literele c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) coordonează Direcţia secretariat general şi protocol şi Centrul de contact al ministerului;..................................................................................... f) deleagă atribuţii din competenţa sa directorului adjunct sau altor persoane din subordine, în condiţiile legilor şi ale actelor normative în vigoare, cu excepţia atribuţiilor care îi sunt delegate de şefii superiori ierarhic."4. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Directorul adjunct se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei secretariat general şi protocol şi răspunde de organizarea, planificarea, desfăşurarea, controlul, sprijinirea şi îndrumarea întregii activităţi a structurilor pentru care are delegare de competenţe şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişa postului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4."5. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.6. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.7. În anexa nr. 3, la litera A subpunctul 4, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) ierarhice: se subordonează nemijlocit secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne şi are în subordine directorul adjunct, şefii de serviciu şi şeful Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne;..................................................................................... c) de control: coordonarea şi controlul directorului adjunct, ale şefilor de serviciu din subordine şi ale şefului Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne pentru: implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, deţinute şi gestionate de conducerea ministerului, pe de o parte, şi de Direcţia secretariat general şi protocol, pe de ală parte; înregistrarea, evidenţa şi manipularea corespondenţei la nivelul conducerii ministerului; primirea, înregistrarea şi examinarea petiţiilor adresate conducerii ministerului; asigurarea fluxului de informare şi documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei; organizarea, administrarea şi prelucrarea documentelor de specialitate ce alcătuiesc Fondul arhivistic al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne; organizarea activităţilor de protocol intern şi extern la nivelul conducerii ministerului; control de specialitate asupra activităţii personalului din direcţie şi, la nevoie, a altor structuri din Ministerul Afacerilor Interne;"8. În anexa nr. 3, la litera A subpunctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) de coordonare a Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne;"9. În anexa nr. 3, la litera A, subpunctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:Elaborează concepţia privind optimizarea activităţilor specifice direcţiei; planifică, organizează, conduce şi controlează activităţile desfăşurate de directorul adjunct, de şefii de serviciu din subordine şi de şeful Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne; asigură organizarea şi desfăşurarea acţiunilor derulate la nivelul conducerii ministerului, conform dispoziţiilor; gestionează petiţiile adresate conducerii ministerului."10. În anexa nr. 3, la litera D paragraful "Sarcini şi îndatoriri", litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:"o) controlează modul de desfăşurare a activităţilor profesionale, încadrarea în programul de lucru, activitatea personalului de serviciu, stilul şi metodele de muncă ale directorului adjunct, şefilor de serviciu şi şefului Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne;"11. În anexa nr. 3a, la litera A punctul 7 subpunctul 7.1, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) relaţii ierarhice:- subordonat faţă de: secretarul general;- superior pentru: directorul adjunct, şefii de serviciu şi şeful Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne;.............................................................................................. c) relaţii de control: coordonarea şi controlul directorului adjunct, ale şefilor de serviciu din subordine şi ale şefului Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne pentru: implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, deţinute şi gestionate de conducerea ministerului, pe de o parte, şi de Direcţia secretariat general şi protocol, pe de altă parte; înregistrarea, evidenţa şi manipularea corespondenţei la nivelul conducerii ministerului; primirea, înregistrarea şi examinarea petiţiilor adresate conducerii ministerului; asigurarea fluxului de informare şi documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei; organizarea, administrarea şi prelucrarea documentelor de specialitate ce alcătuiesc Fondul arhivistic al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne; organizarea activităţilor de protocol intern şi extern la nivelul conducerii ministerului; control de specialitate asupra activităţii personalului din direcţie şi, la nevoie, a altor structuri din Ministerul Afacerilor Interne;"12. Anexa nr. 5 se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 31 iulie 2015.Nr. 87.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la regulament)DIAGRAMA DE RELAŢIIa Direcţiei secretariat general şi protocol*Font 9*                                                   ┌────────────────────────────────┐┌─────────────────────────┐ ┌────────────┐ │ Structurile de profil de la ││ MINISTRU │────>│ │<───>│Preşedinţie, Parlament şi Guvern│└─────────────────────────┘ │ │ └────────────────────────────────┘                                │ │ ┌────────────────────────────────┐┌─────────────────────────┐ │ SECRETAR │ │Structurile de profil ale altor ││ SECRETARI DE STAT │────>│ GENERAL │<--->│ autorităţi publice centrale │└─────────────────────────┘ │ AL │ │ de specialitate │                                │MINISTERULUI│ └────────────────────────────────┘┌─────────────────────────┐ │ AFACERILOR │ ┌────────────────────────────────┐│ SUBSECRETARI DE STAT │────>│ INTERNE │<--->│ Autorităţi ale administraţiei │└─────────────────────────┘ │ │ │ publice │                                │ │ └────────────────────────────────┘┌─────────────────────────┐ │ │ ┌────────────────────────────────┐│CONSILIERI AI MINISTRULUI│<...>│ │<--->│ Instituţii şi organizaţii │└─────────────────────────┘ └──┬─────────┘ │ nonguvernamentale │                                   . ^ └────────────────────────────────┘                                   │ |                                   . |                                   │ |                                   v v┌─────────────────────────┐ ┌────────────┐│ Unităţi ale │ │ DIRECŢIA ││ aparatului central │<...>│SECRETARIAT │└─────────────────────────┘ │ GENERAL ŞI │                                │ PROTOCOL │                                └┬───────────┘                                 . ^ ||                                 │ . ||                                 . . ||                                 │ . v                                 . . ┌──────────────┐                                 │ . │CENTRUL DE │                                 . . │CONTACT AL MAI│                                 │ . └──────────────┘                                 v v                    ┌─────────────────────────────────┐                    │ DIRECŢII/DIRECŢII GENERALE/ │                    │INSPECTORATE GENERALE (SIMILARE),│                    │ STRUCTURI TERITORIALE │                    └─────────────────────────────────┘             Legenda             ────────> Relaţii de autoritate ierarhică             ========> Relaţii de coordonare             ──.──.──> Relaţii de coordonare de specialitate             <.......> Relaţii de cooperare             <-------> Relaţii de colaborare  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la regulament)ORGANIGRAMADirecţiei secretariat general şi protocol(nivel direcţie)*Font 7*                                       ┌─────────────┐                                       │ DIRECTOR │                                       └─────────────┘                                    ┌─────────────────┐                                    │DIRECTOR ADJUNCT │                                    └─────────────────┘┌─────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌──────────┐┌──────────────────────┐┌─────────┐┌─────────────────┐│Structura de │ │Serviciul secretariat │ │Serviciul ││Serviciul documentare,││Serviciul││Serviciul relaţii││securitate pentru│ │şi tehnic administrativ│ │relaţii cu││ intranet şi arhivă ││protocol ││consulare şi ││conducerea M.A.I.│ │ │ │publicul ││ ││ ││cabinete │└─────────────────┘ └───────────────────────┘ └──────────┘└──────────────────────┘└─────────┘└─────────────────┘                     ┌─────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────────┐                     │Secretariat tehnic*) │ │ Petiţii şi │ │ Informare - │ │Protocol │ │Biroul relaţii│                     │ │ │ audienţe*) │ │documentare*) │ │intern*) │ │consulare │                     └─────────────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └─────────┘ └──────────────┘                     ┌─────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────┐                     │Documente clasificate│ │ Centrul de │ │ Redactare - │ │Protocol │                     │ şi autorizări*) │ │ consiliere*) │ │ editare, │ │extern*) │                     │ │ │ │ │ intranet*) │ │ │                     └─────────────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └─────────┘                     ┌─────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐                     │ Registratură şi │ │ Ghişeul │ │ Centrul de │                     │ evidenţă │ │ "Relaţii cu │ │ multiplicare │                     │ informatizată*) │ │ publicul"*) │ │ *) │                     └─────────────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘                                                ┌──────────────┐ ┌──────────────┐                                                │Compartimentul│ │ Evidenţă, │                                                │ anti- │ │ îndrumare şi │                                                │ discriminare │ │control arhivă│                                                │ │ │ *) │                                                └──────────────┘ └──────────────┘                                                                 ┌──────────────┐                                                                 │ Cercetare │                                                                 │ arhivă*) │                                                                 └──────────────┘--------------------------------------------------------------------------------------------    ┌───────────────────────────┐    │ Centrul de contact al MAI │    │ │    │ (Organizat în subordinea │    │ Direcţiei secretariat │    │ general şi protocol) │    └───────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) - organizat la nivel compartiment

  ──────────
  -----