REGULAMENT din 24 septembrie 1998 de organizare și funcționare a Autorității Feroviare Române - AFER
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 1 octombrie 1998    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 626 din 24 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 1 octombrie 1998.
     +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Autoritatea Feroviara Română - AFER, denumita în continuare AFER, este organizată și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998.  +  Articolul 2AFER este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, finanțată integral din venituri proprii, care își desfășoară activitatea potrivit reglementărilor în vigoare și ale prezentului regulament de organizare și funcționare. (la 04-09-2015, Art. 2 din regulament a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015. )  +  Articolul 3AFER are sediul în municipiul București, Calea Griviței nr. 393, sectorul 1.  +  Articolul 3^1În cadrul AFER funcționează 3 organisme independente, prevăzute de Legea nr. 55/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale căror atribuții sunt prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul regulament de organizare și funcționare. (la 04-09-2015, Art. 3^1 din regulament a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015. )  +  Capitolul 2 Atribuții  +  Articolul 4(1) AFER, prin compartimentele sale, îndeplinește, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuții:a) asigură supravegherea respectării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, ca organism responsabil cu aplicarea acestuia, desemnat la nivel național;b) asigură asistența juridică și de resurse umane și efectuează servicii economico-financiare, tehnico-administrative, de asigurare a tehnicii de calcul, funcționării și gestionării bazelor de date, precum și gestionarea patrimoniului pentru organismele independente prevăzute la art. 1 alin. (2)-(4) din prezenta hotărâre;c) elaborează Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului de persoane cu trenurile de metrou;d) efectuează instruirea periodică în vederea atestării, pentru personalul cu responsabilități în cadrul sistemelor de management al calității, mediului, securității și sănătății ocupaționale, precum și al altora asemenea, din unitățile de construire, reparare, întreținere, verificare tehnică și exploatare a materialului rulant și a infrastructurii feroviare și din alte domenii pentru care a fost acreditată la nivel național;e) asigură identificarea, desemnarea infrastructurilor critice feroviare naționale și evaluarea necesității de a îmbunătăți protecția acestora, cu scopul creșterii capacității de asigurare a stabilității, securității și siguranței sistemelor economico-sociale și protecției persoanelor;f) efectuează activități specifice de dezvoltare experimentală și inovare în domeniul transportului feroviar, cu metroul și urban pe șine, finanțate din venituri proprii, prin programe naționale sau fonduri europene de cercetare-dezvoltare ori similare și asigură diseminarea acestora;g) efectuează controlul privind siguranța circulației pentru:(i) căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic;(ii) rețelele care funcțional sunt separate de sistemul feroviar și care sunt destinate numai exploatării unor servicii de călători locale, urbane sau suburbane, precum și la operatorii de transport feroviar care funcționează exclusiv pe aceste rețele;(iii) serviciile speciale de transport feroviar;h) acordă asistență tehnică de specialitate și efectuează expertize tehnice;i) elaborează normative, specificații și alte reglementări specifice, aferente domeniului transportului feroviar, cu metroul și urban pe șine, conform obiectului de activitate;j) asigură evidența și păstrarea normelor, reglementărilor, specificațiilor, instrucțiunilor, metodologiilor, procedurilor și prescripțiilor aferente domeniului său de activitate;k) editează, traduce, multiplică, tipărește și comercializează reglementări tehnice, publicații și lucrări proprii, specifice transportului feroviar, cu metroul și urban pe șine;l) publică trimestrial lista cuprinzând persoanele juridice și fizice cărora AFER, ASFR, ONFR și OLFR le-au eliberat, retras sau suspendat licențe, permise, certificate, atestate, autorizații, documente de omologare ori altele asemenea;m) asigură reprezentarea cu experți din organismele și compartimentele sale, după caz, la comitetele/grupurile de lucru ale organismelor europene coordonatoare și la alte acțiuni internaționale din domeniul său de activitate;n) efectuează omologarea tehnică a vehiculelor de transport urban pe șine, certifică și/sau omologhează echipamentele, piesele de schimb și materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate în țară ori importate, precum și componentele utilizate la construirea, repararea, întreținerea și exploatarea vehiculelor, infrastructurii aferente transportului urban pe șine și, după caz, emite agremente tehnice;o) autorizează și supraveghează din punct de vedere tehnic furnizorii de produse/servicii în domeniul transportului urban pe șine;p) autorizează/atestă laboratoarele de încercări, precum și standurile și dispozitivele speciale, destinate verificării și încercării produselor utilizate în activitățile de construire, modernizare, întreținere și de reparare a tramvaielor, a căii de rulare și a sistemului de energoalimentare a acestora;q) acordă consiliere de specialitate conform obiectului specific de activitate.(2) AFER, prin compartimentele sale, poate exercita și alte atribuții specifice domeniului său de activitate, date în competența sa prin acte normative. (la 04-09-2015, Art. 4 din regulament a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015. )  +  Articolul 5Abrogat. (la 21-11-2006, Art. 5 din regulament a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006. )  +  Articolul 6AFER poate desfășura și alte activități privind valorificarea unor produse din activități proprii și conexe, chirii, prestații editoriale, studii, proiecte, lucrări, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le are în administrare etc., pe baza de tarife stabilite în condițiile legii.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 7Patrimoniul AFER se constituie prin preluarea în administrare a activului și a pasivului Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER", rezultat din bilanțul de închidere.  +  Articolul 8(1) Patrimoniul AFER, constituit potrivit art. 7, se completează prin preluarea a doua autoturisme din dotarea Ministerului Transporturilor, precum și a șase vagoane și a unei locomotive din patrimoniul Societății Naționale a Căilor Ferate Române.(2) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrare AFER pe toată durata de existenta a acesteia, putând fi înstrăinate în condițiile legii.  +  Capitolul 4 Structura organizatorică  +  Articolul 9Structura organizatorică a AFER se stabilește cu respectarea propunerilor stabilite și înaintate de directorii organismelor independente prevăzute la art. 1 alin. (2)-(4) din prezenta hotărâre, asigurându-se reprezentare în teritoriu, după caz, și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (la 04-09-2015, Art. 9 din regulament a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015. )  +  Articolul 10Abrogat. (la 21-11-2006, Art. 10 din regulament a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006. )  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 11Conducerea AFER este asigurată de către un consiliu de conducere, conform art. 4 din prezenta hotărâre. (la 04-09-2015, Art. 11 din regulament a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015. )  +  Articolul 12Abrogat. (la 21-11-2006, Art. 12 din regulament a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006. )  +  Articolul 13Directorul general al AFER și ceilalți membri ai Consiliului de conducere al AFER sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 21-11-2006, Art. 13 din regulament a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006. )  +  Articolul 14Salarizarea directorului general al AFER și indemnizațiile membrilor Consiliului de conducere al AFER se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 21-11-2006, Art. 14 din regulament a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006. )  +  Articolul 15Consiliul de conducere își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.  +  Articolul 16Consiliul de conducere are, în principal, următoarele atribuții și competente:a) aproba regulamentul propriu de organizare și funcționare;b) aproba regulamentul de ordine interioară;c) aproba strategia de dezvoltare sau de modernizare a AFER;d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor structura organizatorică a AFER;e) prezintă, anual, conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra activității desfășurate în perioada expirată și programul de activitate pentru anul în curs;f) abrogată; (la 04-09-2015, Lit. f) a art. 16 din regulament a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015. ) g) asigura negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților, în condițiile legii;h) avizează bugetul de venituri și cheltuieli și asigura execuția acestuia după aprobare;i) aproba sau propune spre aprobare, după caz, investițiile ce urmează a se realiza de către AFER în condițiile legii;j) propune modalități de finanțare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite și/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanția statului, pe care le poate derula în condițiile legii;k) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului AFER, în condițiile legii;l) stabilește și supune spre aprobare Ministerului Transporturilor tarifele pentru prestațiile de servicii;m) aproba raportul trimestrial al AFER privind activitatea desfășurata și stabilește măsuri pentru continuarea activității în condiții de echilibrare a bugetului;n) aproba rapoartele periodice, conform legii, ale compartimentelor de control din cadrul AFER;o) analizează și propune Ministerului Transporturilor proiecte de acte normative sau modificări ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;p) aproba închirierea de clădiri, spații și terenuri ale AFER;q) aproba scoaterea din funcțiune și valorificarea, în condițiile legii, a bunurilor din patrimoniul AFER;r) exercita orice atribuții care îi revin din prevederile legale, din regulamentul sau de organizare și funcționare și din dispozițiile Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 17Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiza consilieri și consultanți din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie recompensată material, conform înțelegerii, pe baza de convenție civilă.  +  Articolul 18Președintele consiliului de conducere are, în principal, următoarele atribuții și competente:a) numește și revocă personalul de conducere pentru compartimentele din cadrul AFER, altul decât cel din cadrul organismelor independente prevăzute la art. 1 alin. (2)-(4) din prezenta hotărâre, și stabilește salariile, cu respectarea legislației în vigoare și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, potrivit legii; (la 04-09-2015, Lit. a) a art. 18 din regulament a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015. ) a^1) asigură punerea în aplicare a deciziilor de numire, de revocare și de salarizare a personalului cu funcții de conducere stabilit de către directorii organismelor independente prevăzute la art. 1 alin. (2)-(4) din prezenta hotărâre, cu respectarea legislației în vigoare și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii; (la 04-09-2015, Lit. a^1) a art. 18 din regulament a fost introdusă de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015. ) a^2) inițiază procedurile de angajare, promovare și, după caz, de concediere, potrivit reglementărilor în vigoare, a personalului de execuție a organismelor independente prevăzute la art. 1 alin. (2)-(4) din prezenta hotărâre, la solicitarea directorilor de organism; (la 04-09-2015, Lit. a^2) a art. 18 din regulament a fost introdusă de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015. ) b) angajează și, după caz, concediază personalul de execuție din cadrul AFER;c) asigură conducerea executivă a AFER; (la 21-11-2006, Lit. c) a art. 18 din regulament a fost modificată de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006. ) d) reprezintă AFER în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere și ale celor conferite de legislația în vigoare;e) exercita orice atribuții care îi revin din regulamentul de organizare și funcționare și din hotărârile consiliului de conducere, precum și din prevederile legale.  +  Articolul 19(1) Consiliul de conducere se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.(2) Ședința este condusă de președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru al consiliului de conducere, delegat de către președinte conform regulamentului consiliului de conducere. (la 21-11-2006, Alin. (2) al art. 19 din regulament a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006. ) (3) Ședințele consiliului de conducere pot avea loc în situația în care la acestea participa cel puțin jumătate plus unul din membrii consiliului.(4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri și cheltuieli  +  Articolul 20(1) AFER întocmește, anual, bugetul de venituri și cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli se avizează de Consiliul de conducere al AFER și se aproba de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 21Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al AFER rămân la dispoziția acesteia și se folosesc în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul 22AFER poate realiza și poate dispune de venituri și de cheltuieli în valuta, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Capitolul 7 Personalul  +  Articolul 23(1) Personalul AFER este supus prevederilor statutului personalului feroviar și ale regulamentului de ordine interioară al AFER.(2) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare.(3) Abrogat.Alin. (3) al art. 23 din regulament a fost abrogat pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015.(4) Abrogat.Alin. (4) al art. 23 din regulament a fost abrogat pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015.  +  Capitolul 8 Relațiile AFER  +  Articolul 24AFER poate sa încheie contracte sau convenții cu alte organisme similare și cu agenți economici, din țara și din străinătate, în vederea colaborării și cooperării pe plan național sau internațional în domeniul sau de activitate.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTde organizare și funcționare al Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR  +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare al Organismului Notificat Feroviar Român  +  Anexa nr. 3REGULAMENTde organizare și funcționare al Organismului de Investigare Feroviar Român  +  Anexa nr. 4REGULAMENTde organizare și funcționare al Organismului de Licențe Feroviare Român