NORME METODOLOGICE din 4 martie 2009 (*actualizate*)privind acordarea tichetelor vacanţă(actualizate la data de 6 august 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate potrivit cu prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă. (2) Salariaţii care primesc tichetele de vacanţă sunt denumiţi în continuare beneficiari.  +  Capitolul II Angajatorii  +  Articolul 2 (1) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă stabilesc de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative la nivelul unităţii sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii beneficiarilor contractarea achiziţionării voucherelor de vacanţă cu unităţile emitente, precum şi forma suportului acestora, respectiv suport electronic şi/sau hârtie.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. (2) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă contractează serviciile privind emiterea tichetelor de vacanţă cu unităţile emitente, în condiţiile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Angajatorii, după caz, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau reprezentanţii beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de muncă, respectiv prin regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanţă sub forma voucherelor de vacanţă, care să prevadă: a) numărul beneficiarilor din unitate care pot primi vouchere de vacanţă şi nivelul sumelor care se acordă beneficiarilor sub forma voucherelor de vacanţă, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor; b) categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanţă; c) forma suportului pe care sunt emise voucherele de vacanţă, respectiv suport electronic şi/sau hârtie. (2) În cazul personalului contractual şi funcţionarilor publici din instituţiile bugetare, regulile de acordare a voucherelor de vacanţă se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 4Contractul pentru achiziţionarea voucherelor de vacanţă, încheiat între angajator şi unităţile emitente, va cuprinde următoarele clauze: a) necesarul estimat anual de vouchere de vacanţă; b) costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanţă pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum şi costul emiterii voucherului de vacanţă pe suport hârtie ori electronic, după caz; c) informaţii cu privire la unităţile afiliate la care beneficiarii pot folosi voucherele de vacanţă; d) condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea contractului; e) modul de administrare şi utilizare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, inclusiv modul în care beneficiarul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii; f) obligaţia angajatorilor de a colecta de la salariaţii lor şi de a transfera către unităţile emitente toate datele personale şi informaţiile referitoare la salariaţi care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; g) obligaţia unităţilor emitente de a păstra în condiţii de siguranţă datele primite de la angajatori şi de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite; h) obligaţia angajatorilor de a instrui salariaţii să nu vândă şi să folosească voucherele de vacanţă doar cu scopul de a achiziţiona serviciile prevăzute la art. 23, de la unităţile afiliate; i) alte clauze considerate necesare de către părţi.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 5Angajatorii menţionaţi la art. 1 din ordonanţa de urgenţă, alţii decât unităţile din domeniul bugetar, care acordă vouchere de vacanţă beneficiarilor, vor cuprinde în bugetele de venituri şi cheltuieli, aprobate potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli, denumită «Vouchere de vacanţă», sumele destinate acoperirii valorii nominale a voucherelor de vacanţă.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 6Pentru unităţile din domeniul bugetar, voucherele de vacanţă se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 7Sumele reprezentând costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanţă pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum şi costul emiterii voucherului de vacanţă pe suport hârtie/electronic, după caz, contractate cu unitatea emitentă şi primite de către angajator, se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituţiilor publice, acestea se suportă de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli».----------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 7^1 (1) Valoarea voucherelor de vacanţă emise pe suport hârtie, respectiv valoarea voucherelor de vacanţă alimentată pe suport electronic, nu poate depăşi într-un an calendaristic valoarea stabilită potrivit art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, pentru un beneficiar. (2) Voucherul de vacanţă are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.----------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 8La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a voucherelor de vacanţă se iau în calcul: valoarea nominală a voucherului de vacanţă, convenită de partenerii sociali, şi numărul de beneficiari, care vor beneficia de vouchere de vacanţă.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 8^1 (1) Comenzile de achiziţie de vouchere de vacanţă transmise unităţilor emitente de către angajatori conţin cel puţin următoarele informaţii: numele şi prenumele beneficiarilor cărora li se atribuie voucherele, codul numeric personal al fiecărui beneficiar, în cazul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, numărul voucherelor de vacanţă acordat pentru fiecare beneficiar, valoarea nominală a voucherului de vacanţă şi valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă acordate fiecărui beneficiar. (2) Comenzile de achiziţie de suporturi electronice pentru vouchere de vacanţă transmise unităţilor emitente de către angajatori conţin cel puţin numele, prenumele şi codul numeric personal corespunzător fiecărui beneficiar, valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă acordate fiecărui beneficiar. (3) Suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanţă poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către angajator. (4) Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanţă să permită efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau plăţi către alte unităţi ce nu sunt unităţi afiliate conform legii.----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 9 (1) Angajatorii distribuie beneficiarilor vouchere de vacanţă cu respectarea strictă a prevederilor legale. (2) Voucherele de vacanţă pe suport hârtie nu pot fi distribuite de angajatori, dacă aceştia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanţă pe suport hârtie. (3) În cazul voucherelor de vacanţă pe suport electronic, unitatea emitentă transferă beneficiarilor valoarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, cu respectarea strictă a prevederilor legale. (4) Valoarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic nu poate fi transferată de către unităţile emitente către beneficiari, dacă angajatorii nu au achitat unităţii emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic achiziţionate şi costurile legate de emiterea voucherelor de vacanţă pe suport electronic. (5) Contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă, precum şi costurile aferente emiterii voucherelor de vacanţă pe suport electronic şi/sau costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanţă pe suport hârtie nu pot fi transferate de către angajator beneficiarilor.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 10Angajatorii sunt obligaţi să organizeze o evidenţă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 3 şi 5, pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie, respectiv potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 4 şi 6, pentru voucherele de vacanţă pe suport electronic.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Capitolul III Beneficiarii  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 12 (1) Beneficiarii care au primit tichete de vacanţă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să utilizeze tichetele de vacanţă în perioada menţionată pe acestea, şi în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat. (2) În cazul cumulului de funcţii, tichetele de vacantă pot fi acordate numai de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii. (3) Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice.----------Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 13Se interzice beneficiarului: a) utilizarea tichetelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23; b) primirea unui rest de bani la tichetul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanţă; c) comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii.----------Lit. c) a art. 13 a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 14Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 14^1 (1) La sfârşitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport hârtie acordate pentru anul în curs şi neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale. (2) Pentru voucherele de vacanţă alimentate pe suport electronic şi neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă va restitui valorile nominale către angajator. În cazul voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic şi necuvenite, precum şi în cazul încetării raporturilor de muncă, angajatorul are obligaţia de a comunica în timp util informaţiile relevante unităţii emitente, pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator. (3) La sfârşitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele de vacanţă sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligaţia de a restitui angajatorului suportul electronic, iar acesta, la rândul lui, va restitui suportul electronic unităţii emitente. (4) Utilizarea de către beneficiar de vouchere de vacanţă pe suport hârtie sau pe suport electronic necuvenite îl va obliga pe acesta la plata contravalorii voucherelor către angajator.----------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Capitolul IV Unităţile emitente  +  Articolul 15Abrogat.----------Art. 15 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 16 (1) În vederea desfăşurării activităţii specializate, unităţile emitente încheie contracte cu unităţi afiliate, astfel cum sunt definite la art. 4 din ordonanţa de urgenţă.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. (2) Unităţile emitente au obligaţia ca înainte de încheierea contractelor să solicite unităţilor afiliate licenţa de turism în cazul agenţiilor de turism şi certificatul de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice. (3) Unităţile emitente încheie contracte numai cu unităţile afiliate care deţin licenţă de turism sau certificat de clasificare, după caz, emise de Autoritatea Naţională pentru Turism şi care sunt valabile la data încheierii contractului.----------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. (4) Lista unităţilor turistice autorizate va fi transmisă unităţilor emitente de către Autoritatea Naţională pentru Turism prin publicarea pe site-ul oficial propriu.----------Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 16^1În scopul garantării accesului beneficiarilor de vouchere de vacanţă pe suport electronic la un număr cât mai mare de unităţi afiliate, unităţile emitente pot folosi, în procesul de emitere, utilizare, circulaţie şi administrare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, aplicaţiile şi infrastructura deja existente şi disponibile la unităţile afiliate sau pot dezvolta propriile platforme.----------Art. 16^1 a fost introdus pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 17 (1) Unităţile emitente înscriu în factura de livrare a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, în vederea decontării de către angajator, cel puţin următoarele: a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de vouchere de vacanţă a unităţii emitente; b) numărul de vouchere de vacanţă pe suport hârtie; c) costul emiterii voucherelor de vacanţă pe suport hârtie; d) valoarea nominală a unui voucher de vacanţă, imprimată pe acesta, din seria livrată; e) valoarea totală corespunzătoare numărului de vouchere de vacanţă livrat; f) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitentă. (2) Unităţile emitente înscriu în factura de livrare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, în vederea decontării de către angajator, cel puţin următoarele: a) valoarea totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic; b) costul emiterii voucherelor de vacanţă pe suport electronic; c) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitentă. (3) Unităţile emitente facturează distinct către angajator costul suportului electronic pe care se alimentează voucherele de vacanţă sau al înlocuirii acestuia. (4) Unităţile emitente înscriu într-o anexă la factura fiscală numărul unic de identificare a suportului electronic, în conformitate cu standardele de securitate aplicabile respectivului suport electronic pe care sunt alimentate voucherele de vacanţă, corespunzător fiecărui beneficiar, potrivit comenzii de achiziţie primite de la angajator, şi valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă acordate fiecărui beneficiar.----------Art. 17 a fost modificat pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 18Unităţile emitente sunt obligate: a) să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte la societăţi bancare ori unităţi teritoriale ale Trezoreriei Statului, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate în baza contractelor încheiate cu aceştia şi rambursarea de sume către unităţile afiliate, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă şi unităţile afiliate respective. Închiderea acestor conturi sau subconturi de plăţi se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituţiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie emise şi încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor afiliate; b) să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte la societăţi bancare ori unităţi teritoriale ale Trezoreriei Statului, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic achiziţionate în baza contractelor încheiate cu aceştia şi rambursarea de sume către unităţile afiliate, fie direct de către unităţile emitente autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, fie indirect, prin intermediul organizaţiilor specializate/schemelor de plăţi naţionale ori internaţionale, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă şi unităţile afiliate respective. Decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic se face între unităţile afiliate şi unităţile emitente, prin intermediul instituţiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizaţiilor care administrează scheme/aranjamente de plată ori al altor organizaţii care dezvoltă sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme; închiderea acestor conturi sau subconturi de plăţi se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituţiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic emise şi încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor afiliate; c) să organizeze o evidenţă operativă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 7, 9 şi 11, pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie, şi, respectiv, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 8, 10 şi 12, pentru voucherele de vacanţă pe suport electronic, şi să transmită date centralizatoare Ministerului Finanţelor Publice; d) să asigure securitatea livrării voucherelor de vacanţă la angajator şi a celor returnate de la unităţile afiliate; e) să asigure elemente de securitate ale voucherului; f) să asigure transparenţa şi managementul circuitului financiar; g) să nu utilizeze sumele aferente voucherelor de vacanţă pentru reinvestirea în alte scopuri decât cele prevăzute de ordonanţa de urgenţă; h) să implementeze sisteme şi procese organizaţionale care să permită autorizarea tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă pe suport electronic, exclusiv la şi doar în măsura în care unitatea afiliată are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu ordonanţa de urgenţă şi cu prezentele norme metodologice şi în măsura în care identitatea unităţii afiliate poate să fie stabilită cu exactitate la momentul autorizării tranzacţiei, în baza unuia sau mai multor elemente de identificare ale acesteia.----------Art. 18 a fost modificat pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 19În cazul în care la unităţile emitente Ministerul Finanţelor Publice, prin organele abilitate potrivit legii, constată nerespectarea prevederilor art. 18, a criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare, precum şi a altor încălcări ale prezentei hotărâri şi a ordonanţei de urgenţă, poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cauză.  +  Articolul 20 (1) Imprimatul reprezentând tichetul de vacanţă emis de unitatea emitentă trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii: a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de vacanţă comandat de către angajator în baza contractului de achiziţionare a tichetelor de vacanţă; b) emitentul şi datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul unic de înregistrare; c) angajatorul şi datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul unic de înregistrare; d) datele beneficiarului: numele, prenumele şi codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanţă;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 20 a fost modificată pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. e) valoarea nominală a tichetului de vacanţă, în cifre şi în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unităţii emitente; f) spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat, locaţia şi ştampila unităţii afiliate; g) interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea tichetului de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii către utilizatorii tichetelor de vacanţă; h) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de vacanţă: luna şi anul emiterii şi luna şi anul expirării. i) interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate;----------Lit. i) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusă pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. j) elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României.----------Lit. j) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusă pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. (2) Suportul electronic emis de unităţile emitente trebuie să aibă înscrise sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele elemente obligatorii: a) emitentul şi datele sale de identificare; b) angajatorul şi datele sale de identificare; c) numele, prenumele şi codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanţă; d) interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate, imprimată pe versoul suportului electronic; e) numărul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic; f) perioada de valabilitate a suportului electronic; g) elemente de siguranţă a suportului electronic, de exemplu PIN, CIP; h) cuvintele «VOUCHER DE VACANŢĂ ELECTRONIC», cu litere majuscule pe faţa suportului electronic; i) elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României.----------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 20^1 (1) Voucherele de vacanţă pe suport electronic care sunt transferate primele către beneficiari de către unităţile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, în baza principiului «primul intrat primul ieşit» («first-in-first-out»), demonstrat prin evoluţia soldului voucherelor de vacanţă pe suport electronic. (2) Sistemul voucherelor de vacanţă pe suport electronic organizat de către unităţile emitente în colaborare cu angajatorii trebuie să permită beneficiarilor voucherelor de vacanţă pe suport electronic accesul la informaţiile privind utilizarea şi soldul valorii nominale a voucherelor de vacanţă transferate beneficiarilor. (3) Angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze beneficiarii cu privire la data alimentării şi valoarea voucherelor de vacanţă transferate pe suportul electronic.----------Art. 20^1 a fost introdus pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 20^2 (1) Unităţile afiliate care au încheiat contracte de servicii cu unităţile emitente, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, sunt identificate conform art. 18 lit. h), la nivel de platformă sau de schemă/aranjament de plată, după caz, pentru a permite unităţilor emitente cu care au încheiat contracte de servicii, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, să autorizeze on-line tranzacţiile cu vouchere de vacanţă pe suport electronic efectuate de către beneficiari, exclusiv la acea unitate afiliată care are un contract de servicii valabil încheiat cu o unitate emitentă în baza legii. (2) Elementele de identificare prevăzute la art. 18 lit. h) şi solicitate de unităţile emitente se menţionează în contractul încheiat între unitatea afiliată şi unitatea emitentă. În cazul schimbării oricărui element de identificare menţionat la art. 18 lit. h), unitatea afiliată este obligată să informeze unitatea emitentă cu privire la respectiva modificare. (3) Unităţile afiliate care au încheiat contracte de servicii cu unităţile emitente trebuie să afişeze la intrarea în unităţile lor turistice autocolantele speciale furnizate de către unităţile emitente.----------Art. 20^2 a fost introdus pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 20^3 (1) Entităţile procesatoare şi alte organizaţii specializate utilizate de unităţile emitente pentru a realiza tranzacţiile cu vouchere de vacanţă sunt îndreptăţite să primească şi să utilizeze oricare din informaţiile menţionate la art. 20, iar unităţile emitente trebuie să furnizeze aceste informaţii la solicitarea entităţilor procesatoare sau a organizaţiilor specializate implicate în realizarea tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă. (2) Informaţiile pot fi utilizate numai în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale care rezultă din contractele specifice sectorului de vouchere de vacanţă.----------Art. 20^3 a fost introdus pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 21Documentele justificative privind operaţiunile unităţilor emitente cu angajatorii şi unităţile afiliate sunt păstrate potrivit dispoziţiilor legale.  +  Capitolul V Unităţile afiliate  +  Articolul 22 (1) Unităţile afiliate, definite potrivit art. 4 din ordonanţa de urgenţă, pot încheia contracte de prestări de servicii cu unităţile emitente dacă deţin licenţă de turism valabilă în cazul agenţiilor de turism şi, respectiv, certificat de clasificare valabil în cazul structurilor de primire turistice, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Unităţile afiliate vor încheia contracte de prestări de servicii cu unităţile emitente. În acest contract va fi prevăzut costul decontării voucherelor de vacanţă. Orice altă activitate prestată de emitenţi, cu excepţia decontării voucherelor, la cererea expresă a unităţii afiliate va fi negociată de aceştia şi facturată în mod separat. În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente, unităţile afiliate au următoarele obligaţii: a) să respecte interdicţiile prevăzute pentru beneficiari la art. 13; b) să primească voucherele de vacanţă doar pentru prestaţiile prevăzute în art. 23; c) să completeze în spaţiul destinat fiecărui voucher de vacanţă pe suport hârtie utilizat locaţia, data primirii voucherului de vacanţă şi să aplice ştampila; d) să prezinte unităţii emitente la termenele stabilite prin contract şi după prestarea serviciilor voucherele de vacanţă pe suport hârtie primite, datate şi ştampilate, în vederea decontării; e) în cazul voucherelor de vacanţă pe suport electronic, să debiteze valoarea exactă a serviciilor turistice achiziţionate de beneficiar şi să îi înmâneze acestuia o dovadă imprimată care conţine suma debitată; f) să implementeze proceduri şi procese organizaţionale care să permită verificarea eligibilităţii pachetelor de servicii achiziţionate de beneficiari; g) alte obligaţii stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente. (3) Unităţile afiliate nu primesc vouchere de vacanţă cu termenul de valabilitate expirat; în caz contrar acestea nu se vor deconta de unitatea emitentă.----------Art. 22 a fost modificat pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 23 (1) Pachetul de servicii turistice care poate fi achiziţionat pe baza tichetelor de vacanţă poate cuprinde servicii de cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement. (2) Conţinutul minim al pachetului de servicii turistice conţine în mod obligatoriu servicii de cazare.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 24 (1) Nerespectarea de către angajator a dispoziţiilor art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (2) Nerespectarea de către beneficiar a dispoziţiilor art. 13 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (3) Nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin. (2) şi (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (4) Nerespectarea dispoziţiilor art. 25 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (4) se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, iar cele prevăzute la alin. (2) şi (3) se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism.----------Alin. (5) al art. 24 a fost modificat pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(4) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 25 (1) Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind emiterea, achiziţionarea şi utilizarea tichetelor de vacanţă se face cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi a reglementărilor contabile aplicabile. (2) Evidenţa mişcării voucherelor de vacanţă pe suport hârtie se ţine la valoarea nominală imprimată pe acestea.----------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. (3) Gestionarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea angajatorilor, respectiv conducerea unităţilor emitente şi a unităţilor afiliate.----------Alin. (3) al art. 25 a fost modificat pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015. (4) Evidenţa tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă pe suport electronic se realizează de către unităţile emitente prin intermediul unui sistem informatic care să permită stocarea corespunzătoare a datelor în condiţii de protecţie şi siguranţă pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.----------Alin. (4) al art. 25 a fost introdus pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 26Abrogat.----------Art. 26 a fost abrogat pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Articolul 27Angajatorii, unităţile emitente şi unităţile afiliate au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate în acţiunea de control, sub sancţiunile prevăzute de dispoziţiile legale.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.----------Art. 28 a fost modificat pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015.  +  Anexa 1 la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate,respectiv returnate de către angajatori,în anul ........ luna .................Denumirea angajatorului .......................................Adresa:localitatea .............., str. ............... nr. ........, sectorul ....... judeţul ......Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...................................Codul fiscal .................................................................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Denumirea unităţii/unităţilor emitente, numărul şi data contractului încheiat pentru achiziţionarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtieC - ExplicaţiiD - Conform raportului contractual angajator - unitate emitentăE - Voucherele de vacanţă pe suport hârtie distribuite beneficiarilorF - Voucherele de vacanţă pe suport hârtie returnate unităţii emitenteG - Stocul final de vouchere de vacanţă pe suport hârtieH - Observaţii: numărul şi data documentului de decontare a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie cu unitatea emitentă şi valoarea nominală a acestora ┌───┬─────┬────────────┬─────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┐ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ ├───┼─────┼────────────┼──────────┬────────────┬─────────────┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │Contractat│Achiziţionat│ Serii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vouchere de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │achiziţionate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ De la ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ la ... │ │ │ │ │ ├───┼─────┼────────────┼──────────┴────────────┴─────────────┼───┼───┼───┼───┤ │ 1.│ │Numărul de │ │ │ │ │ x │ │ │ │vouchere │ │ │ │ │ │ │ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │nominală │ │ │ │ │ │ │ │ │totală a │ │ │ │ │ │ │ │ │voucherelor │ │ │ │ │ │ │ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │ ├───┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┤ │ 2.│ │Numărul de │ │ │ │ │ x │ │ │ │vouchere │ │ │ │ │ │ │ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │nominală │ │ │ │ │ │ │ │ │totală a │ │ │ │ │ │ │ │ │voucherelor │ │ │ │ │ │ │ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │ ├───┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┤ │ │TOTAL│Numărul de │ │ │ │ │ x │ │ │ │vouchere │ │ │ │ │ │ │ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │nominală │ │ │ │ │ │ │ │ │totală a │ │ │ │ │ │ │ │ │voucherelor │ │ │ │ │ │ │ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │ └───┴─────┴────────────┴─────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┘ Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului ..................... financiar-contabilitate,                                 ..................................----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.  +  Anexa 2 la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanţă pe suport electronicachiziţionate de către angajatori, respectivreturnate acestora, în anul ....... luna ......Denumirea angajatorului .........................................Adresa:localitatea .............., str. ............... nr. ........, sectorul ....... judeţul ............Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ........................................Codul fiscal ......................................................................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Denumirea unităţii/unităţilor emitente, numărul şi data contractului încheiat pentru achiziţionarea voucherelor de vacanţă pe suport electronicC - ExplicaţiiD - Conform raportului contractual angajator - unitate emitentăE - Valoarea nominală totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronicF - Valoarea nominală totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă returnate angajatoruluiG - Observaţii: numărul şi data documentului de decontare a voucherelor de vacanţă cu unitatea emitentă ┌────┬──────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────┬─┬─┬─┐ │ A │ B │ C │ D │E│F│G│ │ │ │ ├───────────┬────────────┬──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Contractat│Achiziţionat│Numărul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unic de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │identi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ficare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suportului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │electronic│ │ │ │ ├────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼─┼─┼─┤ │ 1. │ │Valoarea nominală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │totală a voucherelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼─┼─┼─┤ │ 2. │ │Valoarea nominală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │totală a voucherelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼─┼─┼─┤ │ │TOTAL │Valoarea nominală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │totală a voucherelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────┴──────────────────────┴───────────┴────────────┴──────────┴─┴─┴─┘ Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului  ................... financiar-contabilitate,                                     ..........................----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.  +  Anexa 3 la normele metodologiceSITUAŢIA ANALITICĂa voucherelor de vacanţă pe suport hârtiedistribuite beneficiarilor de către angajatorîn luna .................. anul ......Denumirea angajatorului ..........................................Adresa:localitatea ..........., str. ....... nr. ........, sectorul .......... , judeţul ..........Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .................................Codul fiscal ..............................................................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Numele şi prenumele beneficiarului de vouchere de vacanţă pe suport hârtieC - Codul numeric personalD - Numărul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie distribuite nominalE - Valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţăF - Seria voucherelor de vacanţă pe suport hârtie distribuite nominal (de la ............ la ...........)G - Semnătura beneficiarului ┌───┬────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ ├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ TOTAL: │ │ X │ │ │ │ └───┴────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului ..................... financiar-contabilitate,                           .............................----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.  +  Anexa 4 la normele metodologiceSITUAŢIA ANALITICĂa voucherelor de vacanţă pe suport electronictransferate beneficiarilor de către angajatorîn luna .................. anul ......Denumirea angajatorului .........................................Adresa:localitatea ..........., str. ............... nr. ........, sectorul .........., judeţul ........Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ......................................Codul fiscal ................................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Numele şi prenumele beneficiarului de vouchere de vacanţă pe suport electronicC - Codul numeric personalD - Valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţăE - Numărul unic de identificare a suportului electronic pe care au fost transferate voucherele de vacanţăF - Semnătura beneficiarului ┌───┬─────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├───┼─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ TOTAL: │ │ X │ │ │ └───┴─────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘  Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului  ...................... financiar-contabilitate,                                    ...........................----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.  +  Anexa 5 la normele metodologiceSITUAŢIA ANALITICĂa voucherelor de vacanţă pe suport hârtiereturnate de beneficiari angajatorilorîn luna ........... anul .........Denumirea angajatorului ..........................................Adresa:localitatea ............., str. .................. nr. ........, sectorul ..............., judeţul ........Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ................................................Codul fiscal ............................................... ┌────┬───────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────────┐ │Nr. │ Numele şi │ Codul │ Numărul │ Seria │Semnătura │ Semnătura │ │crt.│ prenumele │numeric │voucherelor│vouchere- │beneficia-│ persoanei │ │ │beneficia- │personal│de vacanţă │lor │ rului │ desemnate de │ │ │rului │ │pe suport │de vacanţă│ │ angajator să │ │ │voucherelor│ │ hârtie │pe suport │ │ primească │ │ │de vacanţă │ │returnate │ hârtie │ │ voucherele de │ │ │pe suport │ │ de │ returnate│ │ vacanţă │ │ │hârtie │ │beneficiar │ │ │ pe suport │ │ │ │ │ │ │ │ hârtie │ │ │ │ │ │ │ │ returnate │ ├────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤ │ │ TOTAL: │ x │ x │ │ │ x │ └────┴───────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────────┘ Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului ..................... financiar-contabilitate,                                               .....................----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.  +  Anexa 6 la normele metodologiceSITUAŢIA ANALITICĂa voucherelor de vacanţă pe suport electronicneutilizate de beneficiari şi returnate angajatorilorde unitatea emitentă în luna .......... anul .........Denumirea angajatorului .........................................Adresa:localitatea .........., str. ............ nr. ........, sectorul ..............., judeţul ........Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......................................Codul fiscal ................................................................................... ┌────┬───────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────────┐ │Nr. │ Numele şi │ Codul │ Valoarea │Numărul │Semnătura │ Semnătura │ │crt.│ prenumele │numeric │voucherelor│unic de │beneficia-│ persoanei │ │ │beneficia- │personal│de vacanţă │identifi- │ rului │ desemnate de │ │ │rului │ │neutilizate│care a │ │ angajator să │ │ │voucherelor│ │de benefi- │suportului│ │ ţină evidenţa │ │ │de vacanţă │ │ciar şi │electronic│ │ voucherelor de│ │ │pe suport │ │returnate │pe care │ │ vacanţă │ │ │electronic │ │angajato- │au fost │ │ returnate │ │ │ │ │rului │alimentate│ │ │ │ │ │ │ │voucherele│ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ │vacanţă │ │ │ ├────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤ │ │ TOTAL: │ x │ x │ │ │ x │ └────┴───────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────────┘ Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului ..................... financiar-contabilitate,                                               .....................----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.  +  Anexa 7 la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanţă pe suport hârtieemise şi alimentate de unitatea emitentăîn semestrul ............ anul ......Denumirea unităţii emitente ......................................Adresa:localitatea ............, str. ...... nr. ........., sectorul .........., judeţul ..............Numărul autorizaţiei de funcţionare ...........................................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ....................................Codul fiscal .................................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - CantitateaB - Valoarea ┌────┬──────────────────────┬────┬──────┬────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Explicaţii │U.M.│Total │ Din care: │ │crt.│ │ │semes-├──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ tru │ Luna │Luna │Luna │Luna │Luna │Luna │ │ │ │ │ │ I │ II │ III │ IV │ V │ VI │ │ │ │ │ ├───┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │ │ │ │ A │B │A │B │A │B │A │B │A │B │A │B │ ├────┼──────────────────────┼────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │ 1.│Vouchere de vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe suport hârtie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │achiziţionate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │decontate de angaja- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tori conform anexei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │ 2.│Vouchere de vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe suport hârtie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │returnate de angaja- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tori ca neutilizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de beneficiari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unităţile afiliate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conform anexei nr. 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────┼──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │ 3.│Vouchere de vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe suport hârtie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │decontate unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │afiliate conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anexei nr. 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────┴────┴──────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘   Cantitate = numărul total de vouchere de vacanţă. Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului ....................... financiar-contabilitate,                                        ..........................----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.  +  Anexa 8 la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanţă pe suport electronicemise de unitatea emitentă însemestrul ...................... anul ......Denumirea unităţii emitente ..........................................Adresa:localitatea .........., str. ........... nr. ................, sectorul ........., judeţul ...........Numărul autorizaţiei de funcţionare ............................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .....................Codul fiscal ...................................................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:Total semestru (valoric) ┌────┬──────────────────────┬────┬──────┬────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Explicaţii │U.M.│Total │ Din care: │ │crt.│ │ │semes-├──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ tru │ Luna │Luna │Luna │Luna │Luna │Luna │ │ │ │ │ │ I │ II │ III │ IV │ V │ VI │ ├────┼──────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1.│Vouchere de vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │achiziţionate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │decontate de angaja- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tori conform anexei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 2.│Vouchere de vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │returnate de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │angajatori ca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │neutilizate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │beneficiari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unităţile afiliate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conform anexei nr. 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 3.│Vouchere de vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │decontate unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │afiliate conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anexei nr. 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────┴────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului ...................... financiar-contabilitate,                                              ....................----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.  +  Anexa 9 la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanţă pe suport hârtiepe angajatori în luna ........... anul ....Denumirea unităţii emitente .......................................Adresa:localitatea..........., str. ............. nr. ............, sectorul ......................, judeţul ...............Numărul autorizaţiei de funcţionare ................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .........Codul fiscal .......................................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Denumirea angajatorilorC - Codul fiscalD - Numărul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionateE - Seriile voucherelor de vacanţă achiziţionate pe suport hârtie (de la ...... la .......)F - Valoarea nominală a unui voucher de vacanţă pe suport hârtieG - Valoarea totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate (col. 3 x col. 5)H - Numărul şi data actului de achiziţionare şi de decontare a voucherelor de vacanţă pe suport hârtieI - Numărul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie returnate de angajatoriJ - Numărul şi data documentului de returnare ┌───┬────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ ├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘  Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului  ..................... financiar-contabilitate,                                          ......................----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.  +  Anexa 10 la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanţă pe suport electronicpe angajatori în luna ............. anul ........Denumirea unităţii emitente ........................................Adresa:localitatea .............., str. ............... nr. ............., sectorul .........., judeţul ..........Numărul autorizaţiei de funcţionare ...............................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ........Codul fiscal ......................................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Denumirea angajatorilorC - Codul fiscalD - Valoarea voucherelor de vacanţă transferate pe suporturile electroniceE - Numărul şi data actului de achiziţionare şi decontarea voucherelor de vacanţă pe suport electronicF - Valoarea voucherelor de vacanţă pe suport electronic neutilizate de beneficiari returnate angajatorilorG - Numărul şi data documentului de returnare, în care să se specifice numărul de identificare a suportului electronic de pe care au fost returnate voucherele de vacanţăH - Numărul de suporturi electronice active alimentateI - Numărul de suporturi electronice anulate ┌───┬────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ ├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘  Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului  ..................... financiar-contabilitate,                                          ......................----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.  +  Anexa 11 la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanţă pe suport hârtiepe unităţi afiliate, decontate de unitatea emitentăîn luna .................... anul ..........Denumirea unităţii emitente ........................................Adresa:localitatea ..............., str. ............. nr. ................., sectorul .........., judeţul .................Numărul autorizaţiei de funcţionare ........................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .................Codul fiscal ...............................................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Denumirea unităţii afiliateC - Numărul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie primite de la beneficiariD - Valoarea totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă pe suport hârtie primite de la beneficiariE - Numărul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie decontate de către unitatea emitentăF - Valoarea totală a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie decontată unităţii afiliate de unitatea emitentăG - Numărul şi data documentului de decontareH - Observaţii ┌───┬────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ ├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘  Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului  ..................... financiar-contabilitate,                                          ......................----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.  +  Anexa 12 la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa voucherelor de vacanţă pe suport electronicpe unităţi afiliate, decontate de unitatea emitentăîn luna .................... anul ..........Denumirea unităţii emitente ......................................Adresa:localitatea .................., str. ................. nr. ................., sectorul .........., judeţul .............Numărul autorizaţiei de funcţionare .........................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ..................Codul fiscal ..........................................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Denumirea unităţii afiliateC - Valoarea totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă utilizate de beneficiariD - Valoarea totală a voucherelor de vacanţă decontată unităţii afiliate de unitatea emitentăE - Observaţii ┌───┬────────────────────────┬────────────┬──────────┬───────────┐ │ A │ B │ C │ D │ E │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────┴────────────┴──────────┴───────────┘  Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului  ..................... financiar-contabilitate,                                  ......................----------Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.--------