NORME METODOLOGICE din 10 iunie 2013privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism*)(actualizate la data de 28 iulie 2015*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU TURISM - MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 bis din 14 iunie 2013  ----------*) Aprobate de Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65 din 10 iunie 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 14 iunie 2013.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare inclusiv cele prevăzute de H.G. nr. 121/2013 - denumită în continuare hotărâre, sunt obligatorii și stabilesc metodologia, condițiile și criteriile privind: clasificarea tuturor tipurilor de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică din România, eliberarea licențelor de turism pentru operatorii economici care desfășoară activități specifice agențiilor de turism precum și acordarea brevetului de turism.  +  Articolul 2DefinițiiÎn sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următorul înțeles:a) operator economic: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, societatea comercială sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfășoară activități economice specifice agențiilor de turism, respectiv activități de cazare, alimentație publică și alte servicii specifice în structuri de primire turistice ca proprietar și/sau administrator al acestora.b) structură de primire turistică cu funcțiune de cazare: hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri, moteluri, vile turistice, cabane turistice, bungalow-uri, sate de vacanță, campinguri, popas turistic, căsuțe tip camping, apartamente și camere de închiriat în locuințe familiale, nave fluviale și maritime inclusiv pontoane plutitoare, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și alte unități cu funcțiuni de cazare turisticăc) structură de primire turistică cu funcțiune de alimentație publică: unități de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de cazare (inclusiv cele care deservesc acestora), unități de alimentație publică situate în stațiuni turistice, precum și cele administrate de societăți comerciale de turism, restaurante, baruri, unități de fast food, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legiid) certificat de clasificare: document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, care reprezintă o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort, a calității dotărilor și a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică. Certificatul de clasificare este însoțit de fișa privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii sau de fișa privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, constituind parte integrantă a acestuia.e) agenție de turism - orice unitate specializată, persoană juridică, care organizează, oferă și vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, în calitate de intermediar între prestatorul de servicii turistice (cazare, alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement, etc) și consumatorul final. În România agențiile de turism pot fi de două tipuri: touroperatoare sau detailiste;f) agenție de turism touroperatoare - agenție de turism, având ca obiect de activitate organizarea și vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari;g) agenție de turism detailistă - agenție de turism care vinde sau oferă spre vânzare, în contul unei agenții de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale acestora contractate cu agenția de turism touroperatoareh) filiala/sediul secundar (sucursala, reprezentanța sau orice alt asemenea sediu fără personalitate juridică) agenției de turism au înțelesul dat de dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;i) licență de turism - document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice, titularul licenței, de a comercializa servicii turistice în condiții de calitate și siguranță pentru turiști/consumatori finali;j) anexa licenței de turism - document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice, titularul licenței, de a comercializa servicii turistice în condiții de calitate și siguranță pentru turiști/consumatori finali, prin filiale/sedii secundare, cu sau fără personalitate juridică.k) brevet de turism - document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea profesională în domeniul turismului a persoanelor fizice care asigură conducerea agențiilor de turism și/sau a structurilor de primire turistice.  +  Capitolul II Dispoziții generale privind condițiile și criteriile pentru eliberarea și radierea certificatului de clasificare sau încetarea temporară a activității  +  Articolul 3(1) Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică se clasifică pe stele și respectiv, margarete în cazul pensiunilor turistice și agroturistice, în funcție de caracteristicile constructive, dotările și calitatea serviciilor pe care le oferă, potrivit condițiilor și criteriilor minime obligatorii și suplimentare cuprinse în anexele nr. 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8, 2 și 7 care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.(2) Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecția turiștilor, constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort și a ofertei de servicii.(3) Clasificarea structurilor de primire turistice se face, potrivit prevederilor din hotărâre și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată și modificată prin Legea nr. 755/2001 cu modificările și completările ulterioare, de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, instituție abilitată să desfășoare activități de autorizare în domeniul turismului.  +  Articolul 4Documentația necesară pentru eliberarea și preschimbarea certificatului de clasificare sau modificarea fișei anexe, este după caz:(1) Eliberare certificat de clasificare - în vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici proprietari și/sau administratori de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică depun la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, documentația cu următorul conținut:a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. În cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și alte asemenea - copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță, etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de cazare și/sau alimentație publică și documentul din care să rezulte dreptul de administrare (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosință) a structurii(lor) de primire turistică(e) precum și adresa unității(lor) respectivă(e);c) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;d) fișă standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcționării structurii de primire turistice (conducere operativă, șef recepție cazare și/sau șef producție și servire pentru unitățile de alimentație publică, după caz) și a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la fața locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare;f) copia avizului de specialitate emis conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentațiilor de urbanism privind zone și stațiuni turistice și a documentațiilor tehnice privind construcții din domeniul turismului de instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului asupra documentațiilor tehnice privind amplasamentul, conformarea și funcționalitatea construcțiilor noi cu destinație turistică sau pentru documentațiile tehnice privind amplasamentul, conformarea și funcționalitatea construcțiilor existente în circuitul turistic supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcția turistică a acestora sau în cazul construcțiilor existente ce urmează a fi modificate structural și funcțional în scopul primirii unei funcționalități cu profil turistic, după caz.(2) Reclasificare unitate la un alt tip de structură și/sau categorie de clasificare - în vederea preschimbării certificatului de clasificare emis pentru același operator economic, în situația reclasificării unității la un alt tip de structură și/sau categorie de clasificare:a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;b) memoriu justificativ de reclasificare;c) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;d) fișă standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;e) certificatul de clasificare emis anterior însoțit de fișa anexă, în original.f) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcționării structurii de primire turistice (conducere operativă, șef recepție cazare și/sau șef producție și servire pentru unitățile de alimentație publică, după caz) și a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la fața locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare;(3) Schimbare titular al certificatului de clasificare - în cazul schimbării operatorului economic, titular al certificatului de clasificare, care desfășoară activitate de cazare și/sau alimentație publică prin intermediul structurii de primire turistice în cauză, documentația va cuprinde:a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și alte asemenea - copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță, etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de cazare și/sau alimentație publică și documentul din care să rezulte posibilitatea administrării (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosință) structurii(lor) de primire turistică(e) precum și adresa unității(lor) respectivă(e);c) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;d) fișă standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcționării structurii de primire turistice (conducere operativă, șef recepție cazare și/sau șef producție și servire pentru unitățile de alimentație publică, după caz) și a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la fața locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare;(4) Schimbare denumire structură de primire turistică - în situația schimbării denumirii structurii de primire turistice, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentație cu următorul conținut:a) cerere de modificare a denumirii structurii de primire turistice în cauză, din care să rezulte noua denumire;b) certificatul de clasificare și fișa anexă emisă anterior - în original.(5) Eliberare duplicat certificat de clasificare/fișă anexă - în vederea eliberării unui duplicat al certificatului de clasificare/fișei anexe, în cazul pierderii sau deteriorării/distrugerii acestora, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare/fișei anexe, depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentație cu următorul conținut:a) cerere privind eliberarea unui duplicat al certificatului de clasificare/fișei anexe;b) anunțul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii certificatului de clasificare/fișei anexe, declarate nule.(6) Modificare fișă anexă - în vederea eliberării unei noi fișe anexe a certificatului de clasificare, în situația în care au intervenit modificări în structura spațiilor cu funcțiuni de cazare și/sau de alimentație publică, operatorul economic proprietar și/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:a) cerere privind eliberarea unei noi fișe anexe;b) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice sau fișa standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;c) fișa anexă eliberată anterior - în original;d) memoriu justificativ de reclasificare, dacă este cazul.  +  Articolul 5Radiere certificat de clasificareOperatorul economic, titular al certificatului de clasificare, în cazul încetării definitive a activității în structura de primire turistică, depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentație cu următorul conținut:a) cerere privind radierea certificatului de clasificare;b) certificatul de clasificare și fișa anexă emisă anterior - în original.  +  Capitolul III Dispoziții privind procedura de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică  +  Articolul 6(1) Cererea solicitantului este analizată și soluționată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia însoțită de documentația completă;(2) În cazul unei documentații incomplete, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației prevăzut la alin. (1);(3) Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentația prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.  +  Articolul 7Pentru situațiile prevăzute la art. 4 alin. (3) și art. 5, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, are obligația să anunțe în momentul în care încetează activitatea. Nerespectarea acestei obligații se sancționează potrivit prevederilor din hotărâre.  +  Articolul 8Procedura de emitere a certificatelor de clasificare și a fișelor anexe pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică, în cazul documentațiilor întocmite conform prevederilor art. 4 alin. (1), (2) și (3), este următoarea:(1) Instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1), verifică documentația depusă și eliberează solicitantului o autorizație provizorie de funcționare, conform modelului prezentat în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice, prin care se atestă că documentația este completă și prin care se acordă operatorului economic dreptul de a funcționa până la data verificării la fața locului a structurii de primire turistice în cauză;(2) În termen de 90 de zile de la data emiterii autorizației provizorii, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, are obligația de a verifica structura de primire turistică supusă procedurii de clasificare, prin delegarea personalului de specialitate cu atribuții în acest sens, denumită în continuare "comisia";(3) Comisia efectuează verificarea doar în prezența reprezentantului legal al operatorului economic, care are obligația să prezinte comisiei autorizația provizorie de funcționare - în original. Constatările rezultate în urma verificării, se consemnează într-o notă de verificare - denumită în continuare "NOTĂ DE CLASIFICARE" întocmită în trei exemplare. Nota de clasificare va cuprinde tipul și categoria de clasificare la care se încadrează efectiv structura de primire turistică, conform condițiilor și criteriilor prevăzute de prezentele norme metodologice.(4) În situația în care la data verificării la fața locului se constată deficiențe minore care pot fi remediate în regim de urgență, comisia poate acorda un termen scurt de remediere de maxim 7 zile lucrătoare, făcând mențiune în nota de clasificare cu privire la aceste aspecte. Operatorul economic are obligația ca după remedierea deficiențelor, fără să depășească termenul acordat, să facă dovada remedierii deficiențelor prin transmiterea de documente justificative (cu titlu exemplificativ, fără a fi limitativ: facturi fiscale, fișe de inventar, note de intrare recepție, proces verbal de recepție, extras REVISAL, contracte de prestări servicii, etc.) la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului. În acest caz, certificatul de clasificare se eliberează în termenul de 15 zile prevăzut de art. 4, alin. (8) din hotărâre. În cazul în care operatorul economic nu transmite documentele justificative în termenul acordat, certificatul de clasificare nu se eliberează, operatorul economic fiind notificat în acest sens. În notificare se va menționa faptul că operatorul economic trebuie să reia întreaga procedură de clasificare precum și faptul că nota de clasificare își încetează orice efecte.(5) În cazul clădirilor cu valoare de patrimoniu, în funcție de condițiile concrete constatate în structura de primire turistică verificată se pot propune, în mod excepțional, derogări pentru caracteristicile constructive care constituie criterii obligatorii în vederea acordării categoriei de clasificare. Aceste derogări vor fi analizate sub aspectul oportunității și aprobate de conducătorul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, în baza unor documente justificative. Propunerea pentru derogare se consemnează în nota de clasificare și se menționează în mod distinct în fișa anexă a certificatului de clasificare;(6) Structurile de primire turistice care la data verificării nu îndeplinesc cel puțin condițiile și criteriile pentru categoria minimă (cu excepția celor prevăzute la art. 8 alin. (4) din prezentele norme metodologice) nu se clasifică și în consecință, nu pot desfășura activitate de cazare și/sau alimentație publică. În acest caz, motivația neclasificării se consemnează în nota de clasificare. Autorizația provizorie de funcționare își încetează valabilitatea, fiind reținută de către comisie;(7) În cazul în care la instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului sunt înregistrate sesizări/reclamații cu privire la activitatea operatorului economic (administrator al unei structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică) ce se află în procedură de clasificare iar la data înregistrării sesizării/reclamației operatorul economic în cauză funcționează în baza autorizației provizorii de funcționare, personalul de specialitate din cadrul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului soluționează sesizarea/reclamația prin verificarea la fața locului a aspectelor prezentate în cuprinsul sesizării/reclamației odată cu finalizarea procedurii de clasificare, prin întocmirea notei de clasificare și reținerea autorizației provizorii de funcționare.(8) Un exemplar al notei de clasificare se comunică solicitantului.  +  Articolul 9Procedura de emitere a certificatelor de clasificare și a fișelor anexe pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică, în cazul documentațiilor întocmite conform prevederilor art. 4 alin. (4) și (5) precum și procedura de emitere a unei noi fișe anexe, în cazul documentațiilor întocmite conform prevederilor art. 4 alin. (6), este următoarea:(1) Pentru documentația întocmită potrivit art. 4 alin. (4) instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6, verifică documentația depusă și eliberează solicitantului un nou certificat de clasificare cu noua denumire a structurii de primire turistice în cauză;(2) Pentru documentația întocmită potrivit art. 4 alin. (5) instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6, verifică documentația depusă și eliberează solicitantului un nou certificat de clasificare și/sau o nouă fișă anexă, cu mențiunea "DUPLICAT";(3) În situația în care au intervenit modificări în structura spațiilor cu funcțiuni de cazare și/sau de alimentație publică, în baza documentației prevăzute la art. 4 alin. (6) instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6, verifică documentația depusă și eliberează solicitantului o nouă fișă anexă, conform solicitării operatorului economic;(4) Dacă în noua structură a spațiilor cu funcțiuni de cazare, prevăzută la art. 9 alin. (3), există și spații clasificate la o categorie de clasificare imediat superioară, operatorul economic menționează printr-un memoriu justificativ de reclasificare, criteriile minime obligatorii privind suprafața și dotările în spațiile respective efectiv îndeplinite, comparativ cu gradul de confort (categoria) înscris în certificatul de clasificare.  +  Articolul 10La documentațiile întocmite conform prevederilor art. 4 și art. 5 sau pentru îndeplinirea procedurii de clasificare prevăzute la art. 8 și art. 9, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, în cazul în care consideră necesar, poate solicita operatorului economic și alte documente suplimentare justificative sau poate dispune verificări la fața locului, prin personalul de specialitate, a condițiilor și criteriilor îndeplinite.  +  Articolul 11După îndeplinirea procedurii privind verificarea documentației depuse de operatorul economic, verificarea la fața locului a structurii de primire turistice și întocmirea notei de clasificare, în termen de 15 zile de la data întocmirii notei, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului emite certificatul de clasificare însoțit de fișa privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri sau de fișa privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică - după caz, conform machetelor prezentate în anexele nr. 9, 9.1 și 9.2 la prezentele norme metodologice sau emite o notificare în cazul în care condițiile de clasificare prevăzute la art. 8 alin. (4) nu sunt îndeplinite în termenele acordate.  +  Articolul 12Obligația intrării în posesie a autorizației provizorii de funcționare și/sau a certificatului de clasificare în format original revine exclusiv operatorului economic titular și se eliberează doar la cererea solicitantului, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:a) de la sediul/sediile instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, reprezentantului legal sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant al operatorului economic solicitant;b) prin servicii de curier rapid național sau prin alte servicii poștale, la adresa de destinație indicată de solicitant, cu plata ramburs.  +  Capitolul IV Condiții generale de funcționare în structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică, după caz  +  Articolul 13(1) Operatorul economic proprietar și/sau administrator de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică are următoarele obligații:a) să asigure buna întreținere și funcționalitate a dotărilor pe toată perioada de funcționare inclusiv prin amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, a zonelor de agrement, terenurilor ambientale și altor dotări exterioare (anexe) aflate în administrare, proprietate, concesiune, închiriere, comodat sau alt drept de folosință, după caz, acestea făcând parte integrantă a structurii de primire turistice;b) să afișeze la recepție sau în holul de primire - după caz, tarifele maximale de recepție practicate, stabilite pentru structura de primire turistică de cazare. În situația în care în aceeași structură de primire turistică există spații de cazare clasificate la o altă categorie decât cea înscrisă în fișa anexă a certificatului de clasificare, acestea se vor afișa distinct împreună cu tarifele aferente;c) să asigure în permanență apă caldă și rece la grupurile sanitare din cadrul structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică.d) să asigure în spațiile de cazare ocupate, în spațiile de servire și în cele comune, o temperatură minimă de 21 grade C iar pentru structurile de primire turistice în care dotarea cu sistem de climatizare/aer condiționat este obligatorie, o temperatură maximă de 25 grade C;e) să asigure personal calificat, conform specificațiilor din anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta îmbrăcăminte specifică stabilită de operatorul economic în cauză, diferențiat în funcție de condițiile de desfășurare a activității și ecuson cuprinzând cel puțin prenumele și funcția, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activității;f) să asigure condițiile necesare astfel încât turiștii să nu fie deranjați de zgomotele produse de instalațiile tehnice ale clădirii sau de alți factori de poluare;g) să asigure spații de cazare cu lumină naturală directă și aerisire;h) să nu amplaseze spații de cazare la subsolul clădirilor;i) să expună la loc vizibil, în exteriorul clădirii: denumirea, tipul și însemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice;j) să expună vizibil și în mod lizibil în recepție, în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepție și în spațiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, certificatul de clasificare și fișa anexă a acestuia sau autorizația provizorie de funcționare, în copie, numărul de telefon "TEL VERDE - 0800868282" al instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turiști;k) să furnizeze informații reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare și serviciile prestate, în toate materialele de promovare, conform autorizației provizorii de funcționare sau certificatului de clasificare obținut;l) să păstreze în permanență, în original, în structura de primire turistică în cauză, autorizația provizorie de funcționare sau certificatul de clasificare și fișa anexă a acestuia;m) să asigure o gamă diversificată de servicii suplimentare, fără plată sau cu plată separat, conform listei orientative prezentate în anexa nr 1.1.1 astfel:1. la unitățile de 4 și 5 stele/margarete - cel puțin 15 servicii;2. la unitățile de 3 stele/margarete - cel puțin 12 servicii;3. la unitățile de 2 stele/margarete - cel puțin 8 servicii;4. la unitățile de 1 stea/margaretă - cel puțin 5 servicii;n) să asigure în spațiile de cazare materiale scrise, realizate estetic și tipărite în limba română și în cel puțin două limbi de circulație internațională (la categoria 3, 4 și 5 stele/margarete) respectiv o limbă de circulație internațională (la categoria 1 și 2 stele/margarete), cuprinzând informații utile pentru turiști cu privire la:- instrucțiuni de folosire a telefonului, după caz;- tarifele interne și internaționale pentru convorbiri telefonice;- lista cuprinzând serviciile suplimentare oferite și tarifele pentru cele cu plată, cu indicarea modalităților de solicitare a serviciului în cameră;- lista de prețuri cu preparatele room-service;- lista cuprinzând prețurile produselor din minibar, după caz;- instrucțiuni de folosire TV, instalație aer condiționat/climatizare după caz;- informații turistice privind zona sau localitatea;- orice alte informații ce ar putea face agreabil sejurul turistului;La hotelurile de 4 și 5 stele, materialele vor fi prezentate în mape personalizate, în fiecare spațiu de cazare sau prin afișare cu mijloace electronice (prin intermediul sistemului TV cu circuit închis);o) să asigure păstrarea ordinii, liniștii publice, moralității și să respecte normele legale în vigoare privind siguranța și securitatea turiștilor din structurile de primire turistice;p) să asigure conectarea la sistemul integrat de evidență a turiștilor, în termen de 60 zile de la implementarea și operaționalizarea acestuia;q) să afișeze vizibil în camerele de baie, în cel puțin două limbi de circulație internațională, mesajul "Pro Natura" - conform modelului prezentat în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice, referitor la opțiunea fiecărui oaspete asupra duratei de utilizare a acelorași lenjerii și prosoape;r) să dețină exclusiv pentru orice structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare (cu excepția apartamentelor și camerelor de închiriat) sau pentru structura de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică clasificată la o categorie de 3, 4 sau 5 stele pe care o are în proprietate și/sau administrare, minim o adresă de e-mail și un site web pe care să fie afișate datele sale de identificare, adresa și numărul certificatului de clasificare;(2) Obținerea autorizației provizorii de funcționare sau a certificatului de clasificare, nu exonerează operatorul economic de respectarea prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, de obținerea autorizațiilor: sanitară, sanitar-veterinară, de securitate la incendiu, mediu și protecția muncii, după caz.  +  Articolul 14(1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcționa următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, clasificate astfel:a) hotel de 5, 4, 3, 2, 1 stele;b) hotel-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;c) motel de 3, 2, 1 stele;d) hostel de 3, 2, 1 stelee) vilă turistică de 5, 4, 3, 2, 1 stele;f) bungalow de 3, 2, 1 stele;g) cabană turistică de 3, 2, 1 stele;h) sat de vacanță de 3, 2 stele;i) camping, popas turistic, căsuțe tip camping, de 4, 3, 2, 1 stele;j) pensiune turistică și pensiune agroturistică de 5, 4, 3, 2, 1 margarete;k) apartamente sau camere de închiriat de 3, 2, 1 stele;l) structuri de primire cu funcțiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave maritime și fluviale de 5, 4, 3, 2, 1 stele.(2) În cadrul tipurilor de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare prevăzute la alin. (1), poate exista următoarea structură a spațiilor de cazare:a) cameră cu pat individual (un loc): reprezintă spațiul destinat folosirii de către o singură persoană. Lățimea patului individual este de minimum 90 cm.b) cameră cu pat matrimonial (un loc sau două locuri): reprezintă spațiul destinat folosirii de către o persoană (la cameră cu un loc) sau două persoane (la cameră cu două locuri). Lățimea patului matrimonial este de minimum 140 cm;c) cameră cu pat dublu (două locuri): reprezintă spațiul destinat folosirii de către două persoane. Lățimea patului dublu este de minimum 160 cm;d) cameră cu două paturi individuale (două locuri);e) cameră cu trei paturi individuale (trei locuri);f) cameră cu patru paturi individuale (patru locuri);g) camere comune - cu mai mult de patru paturi individuale;h) cameră cu priciuri: reprezentând spațiul destinat utilizării de către mai multe persoane. Priciul reprezintă o platformă din lemn sau din alte materiale pe care se asigură un spațiu de 100 cm lățime pentru fiecare turist;i) garsonieră: reprezintă spațiul compus din dormitor pentru două persoane, salon și grup sanitar propriu. Dormitorul poate fi despărțit de salon și printr-un glasvand sau alte mijloace care permit o delimitare estetică;j) apartament: reprezintă spațiul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare), salon (cameră de zi), vestibul și echipare sanitară proprie. La categoria de clasificare 5 stele/margarete există un grup sanitar pentru fiecare două locuri, iar la categoria de clasificare 4 stele/margarete, precum și la restul categoriilor, există minimum un grup sanitar la 4 locuri.k) suită: este ansamblul alcătuit din două camere, care pot funcționa împreună sau separat, cu condiția respectării obligațiilor privind amplasarea grupurilor sanitare aferente acestora (comun sau propriu) în funcție de categoria de clasificare la care sunt încadrate cele 2 camere.l) duplex: reprezintă ansamblul alcătuit din două spații distincte legate printr- o scară interioară, unul cu destinația de cameră de zi, având în componență și grup sanitar, precum și un spațiu de dormit, situat la etaj.m) pat suplimentar: reprezintă patul individual (pliant, fotoliu extensibil sau cu alt mecanism asemănător - ușor demontabil) care se instalează exclusiv la solicitarea turistului sau la solicitarea agenției de turism și doar pentru perioada sejurului pentru care a fost solicitat.(3) Lungimea patului din spațiile de cazare prevăzute la alin. (2) va fi de minimum 200 cm în cazul structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de 3, 4 și 5 stele/margarete și de minimum 190 cm în cazul structurilor de 1 și 2 stele/margarete. Se exceptează patul suplimentar ale cărui dimensiuni pot fi mai mici.  +  Articolul 15Activitățile desfășurate în cadrul structurilor de primire turistice (cazare, alimentație, agrement, tratament, comerț etc.) constituie un tot unitar, fiind părți componente ale produsului turistic, care impune asigurarea corelației dintre categoria structurii de primire și calitatea celorlalte servicii.  +  Articolul 16(1) Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare pot avea în componență spații de cazare clasificate la cel mult două categorii, cu condiția ca diferența dintre aceste categorii să fie de cel mult o stea/margaretă, iar cea de-a doua categorie să fie inferioară clasificării generale a structurii. Categoria generală de clasificare a structurii de primire turistice este dată de cea la care sunt încadrate majoritatea spațiilor de cazare din incinta acesteia, dar nu mai puțin de 65% din totalul spațiilor de cazare. În situația în care nu este întrunit acest procent minim de 65%, structura de primire turistică va fi clasificată la categoria inferioară.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 221 din 7 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015.(2) În situația prevăzută la alin. (1) din prezentul articol, operatorul economic - prin decizia administratorului (reprezentant legal), poate valorifica spațiile de cazare clasificate la categoria superioară (prevăzute în fișa anexă) fără a aduce atingere dotărilor și calității serviciilor prestate în acestea, la categoria inferioară (prevăzută în fișa anexă) cu tariful corespunzător categoriei inferioare. Această decizie poate fi luată numai în cazul în care spațiile de cazare clasificate la categoria inferioară sunt insuficiente pentru cazarea unui grup organizat de turiști și trebuie dovedită cu documente justificative.  +  Articolul 17Nu se admite organizarea unor activități de jocuri distractive sau de noroc în holurile unităților. Asemenea activități pot fi organizate doar în spații distincte.  +  Articolul 18La structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare, accesul în camerele de dormit și la grupurile sanitare se face direct, fără a se trece prin alte camere folosite pentru dormit.  +  Articolul 19La hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, apartamente sau camere de închiriat precum și la navele maritime și fluviale de 3, 4 și 5 stele nu sunt admise paturi suprapuse în spațiile de cazare, cu excepția patului suplimentar montat provizoriu (la cerere) în condiții de siguranță.  +  Articolul 20Pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate la categoriile de 4 și 5 stele se utilizează lenjerie din materiale de calitate superioară.  +  Articolul 21Pentru toate tipurile și categoriile de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare se utilizează lenjerii de pat și prosoape de culoare albă, rezistente la procesele termice/chimice de spălare și sterilizare, care se schimbă în mod obligatoriu la eliberarea camerei, iar pentru sejururile mai lungi, conform specificațiilor din tabel sau ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor art. 13 lit. (q):┌──────────────────────────┬────────────┬───────────────┬───────────┐│ Categoria unității │ Lenjeria │ Prosoapele │ Halatele │├──────────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤│5 și 4 stele/margarete │ 2 zile │ 2 zile │ 3 zile │├──────────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤│ 3 stele/margarete │ 3 zile │ 2 zile │ - │├──────────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤│ 2 stele/margarete și │ │ │ ││ 1 stea/margaretă │ 4 zile │ 3 zile │ - │└──────────────────────────┴────────────┴───────────────┴───────────┘  +  Articolul 22Definițiile, criteriile minime obligatorii, criteriile suplimentare și lista serviciilor suplimentare pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare sunt cuprinse în anexele nr. 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 23(1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcționa următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică:┌────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Categoria de clasificare (stele) ││crt.│ Tipul de unitate ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │├────┼──────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤│ 1.│Profil restaurant: │├────┼──────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │1.1. Clasic │ x │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤│ │1.2. Specializat │├────┼──────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ 1.2.1. Pescăresc │ x │ x │ x │ x │ - │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ 1.2.2. Vânătoresc │ x │ x │ x │ x │ - │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ 1.2.3. Rotiserie │ - │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ 1.2.4. Zahana │ - │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ 1.2.5. Dietetic │ - │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ 1.2.6. Lacto-vegetarian │ - │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ 1.2.7. Familial/pensiune │ - │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤│ │1.3. Cu specific │├────┼──────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ 1.3.1. Cramă │ x │ x │ x │ x │ - │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ 1.3.2. Cu specific local │ x │ x │ x │ x │ - │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ 1.3.3. Cu specific național │ x │ x │ x │ x │ - │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1.4. Cu program artistic │ x │ x │ x │ - │ - │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1.5. Braserie sau Bistrou │ x │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1.6. Berărie │ - │ - │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1.7. Grădină de vară │ x │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1.8. Terasă │ x │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤│ 2.│Profil bar: │├────┼──────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │2.1. Bar de noapte │ x │ x │ - │ - │ - │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │2.2. Bar de zi │ x │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │2.3. Cafe-bar sau Cafenea │ x │ x │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │2.4. Club sau Disco-bar │ x │ x │ x │ x │ - │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │2.5. Bufet-bar │ - │ - │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤│ 3.│Profil fast-food: │├────┼──────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │3.1. Restaurant-autoservire │ - │ - │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │3.2. Bufet tip expres │ - │ - │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │3.3. Pizzerie │ - │ - │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │3.4. Snack-bar │ - │ - │ x │ x │ x │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4.│Cofetărie │ x │ x │ x │ x │ - │├────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 5.│Patiserie, plăcintărie, simigerie │ x │ x │ x │ x │ - │└────┴──────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘  +  Articolul 24Introducerea în circuitul turistic și implicit obținerea certificatelor de clasificare este obligatorie pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, astfel cum sunt definite de Ordonanța nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare si de prezentele norme metodologice.  +  Articolul 25Introducerea în circuitul turistic și implicit obținerea certificatelor de clasificare este facultativă pentru unitățile de alimentație publică, altele decât cele prevăzute la art. 24.  +  Articolul 26Definițiile și criteriile minime obligatorii pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică sunt cuprinse în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.  +  Capitolul V Dispoziții privind procedura de retragere și restituire a certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică  +  Articolul 27Instituția publică centrală responsabilă in domeniul turismului verifică periodic starea și funcționalitatea dotărilor, calitatea serviciilor prestate, respectarea normelor de igienă și a celorlalte criterii care au stat la baza clasificării unității. Nerespectarea acestora constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor art. 16 din hotărâre, precum și cu măsuri de retragere a certificatului de clasificare sau declasificare sau a autorizației provizorii de funcționare, după caz.  +  Articolul 28(1) Certificatul de clasificare se poate retrage de către personalul de specialitate din cadrul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, în cazul în care se constată săvârșirea contravenției prevăzute la art. 15 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor art. 9, alin. (1) din hotărâre, sau se poate dispune remedierea deficiențelor în cel mai scurt termen. Termenul se apreciază în funcție de complexitatea remedierii deficiențelor și nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice.(2) În situația în care condițiile și criteriile minime obligatorii specifice pentru tipul și categoria de clasificare înscrise în certificatul de clasificare nu pot fi remediate, personalul de specialitate din cadrul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului dispune prin actul de control, retragerea certificatului de clasificare însoțit de fișa anexă și reîncadrarea unității și/sau a spațiilor de cazare la tipul și/sau categoria de clasificare efectiv îndeplinite, după caz. În baza procesului verbal însoțit de certificatul de clasificare și/sau anexa acestuia în original, se emite noul certificat de clasificare și/sau fișa anexă, la tipul și/sau categoria de clasificare precizate în cuprinsul procesului verbal.  +  Articolul 29(1) În situația în care deficiențele au fost remediate după retragerea certificatului de clasificare, operatorul economic solicită reluarea activității de cazare și/sau alimentație publică printr-o cerere scrisă.(2) Restituirea certificatului de clasificare retras se face după ce personalul de specialitate din cadrul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, verifică remedierea deficiențelor constatate. Verificările se consemnează într-o notă de constatare, întocmită în trei exemplare, dintre care un exemplar se înmânează operatorului economic iar în cazul în care se constată remedierea în totalitate a deficiențelor semnalate, se procedează la restituirea efectivă a certificatului de clasificare retras.  +  Capitolul VI Dispoziții generale privind condițiile și criteriile pentru eliberarea, și radierea licenței de turism/anexei licenței de turism  +  Articolul 30Licențierea agențiilor de turism se face, potrivit prevederilor din hotărâre și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată și modificată prin Legea nr. 755/2001 cu modificările și completările ulterioare, de cătreinstituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, instituție abilitată să desfășoare activități de autorizare în domeniul turismului.  +  Articolul 31(1) Criteriile minime obligatorii de funcționare pentru agenția de turism de tip touroperatoare sau detailistă sau pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanța acesteia, sunt prevăzute în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.(2) Obligația prevăzută la art. 13 alin. (2), litera b) din hotărâre, cu privire la înscrierea numărului poliței de asigurare se considera îndeplinită, dacă operatorul economic specifică pe documentele emise și materialele de promovare următoarea sintagmă: "Polița valabilă de asigurare este afișată pe pagina web a agenției de turism. .." (cu indicarea adresei web: http://www.........)  +  Articolul 32Licența de turism și/sau anexa licenței de turism se eliberează la solicitarea operatorului economic, în baza documentației complete.  +  Articolul 33(1) Pentru operatorul economic stabilit în unul din statele membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European și autorizat să desfășoare activitatea specifică agențiilor de turism în statul membru de origine, obținerea licenței de turism nu este necesară în cazul prestării de servicii turistice specifice agențiilor de turism în regim transfrontalier.(2) Operatorul economic prevăzut la alin. (1) desfășoară activitatea în bazaautorizației/licenței sau documentelor echivalente emise de statul membru de origine, informând în acest sens instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului privind inițierea desfășurării de activități specifice agențiilor de turism pe teritoriul României prin formularul prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.(3) Formularul de informare se reînnoiește imediat, în cazul în care au apărut modificări asupra datelor înscrise în aceasta sau în documentele anexate acesteia.(4) Instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului ține evidența operatorilor economici care prestează servicii turistice specifice agențiilor de turism în regim transfrontalier într-un registru special.  +  Articolul 34(1) Persoana care asigură conducerea operativă a unei agenții de turism trebuie să fie angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul de evidență a salariaților și să dețină cel putin unul dintre următoarele documente: certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, diplomă de licență/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare în domeniul turismului sau brevet de turism specific funcției.(2) În cazul filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanței agenției de turism, este suficient ca persoana care asigură conducerea operativă a acesteia să fie numită responsabil împuternicit de către operatorul economic, printr-un document oficial (ordin intern/mandat/împuternicire/decizie/procură specială de reprezentare) și să fie calificată cel puțin ca agent de turism-ghid, atestat prin certificat de absolvire a unui curs de calificare organizat de către un furnizor de formare profesională autorizat sau să dețină certificat de competențe profesionale pentru ocupația/calificarea agent de turism emis de un centru de evaluare și certificare acreditat/autorizat.(3) În situația în care încetează contractul de muncă încheiat între operatorul economic și persoana care asigură conducerea operativă a agenției de turism sau a filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanței agenției de turism, înlocuirea acestei persoane se va face în termen de maxim 30 de zile notificând instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului asupra producerii modificării (substituirii).  +  Articolul 35Documentația necesară pentru eliberarea licenței de turism și/sau anexei licenței de turism:(1) Eliberare licență de turism - Operatorul economic solicită instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea licenței de turism înainte de începerea desfășurării activității de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii turistice (în funcție de tipul agenției de turism) în baza unei documentații cu următorul conținut:a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenției de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;c) copia poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism;d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism;e) certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant - persoană juridică, precum și asociaților/acționarilor, unic sau majoritar, după caz, managerului/administratorului agenției de turism din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară;f) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) însoțită de documentul care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.(2) Eliberare a anexei licenței de turism - În vederea eliberării anexei licenței de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanța/sediul secundar al acesteia, operatorul economic depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenției de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;c) copia poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism;d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism;e) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) însoțit de documentul care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a filialei agenției de turism;f) copia licenței de turism.(3) Schimbare sediu al agenției de turism sau schimbare sediu pentru filiala/sucursala/reprezentanța/sediul secundar al acesteia: - În vederea eliberării licenței de turism sau a anexei licenței de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanța acesteia, în situația schimbării sediului, operatorul economic transmite instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:a) cerere de modificare a sediului agenției de turism în cauză, cu mențiunea adresei noului sediu sau punct de lucru;b) licența de turism sau după caz, anexa licenței de turism - în original;c) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la noul sediu sau punct de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenției de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism;e) copia poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism.(4) Schimbare denumire agenție de turism - În vederea eliberării licenței de turism și după caz a anexei licenței de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanța acesteia, în situația schimbării denumirii agenției de turism, operatorul economic va depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentație:a) cerere de modificare a denumirii agenției de turism în cauză, din care să rezulte noua denumire;b) licența de turism și după caz, anexa/anexele licenței de turism - în original;c) copia poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism.(5) Schimbare titular al licenței de turism - În cazul schimbării operatorului economic, titular al licenței de turism, care desfășoară activității de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii turistice (în funcție de tipul agenției de turism), documentația va cuprinde:a) declarație standardizată dată pe propria răspundere de către noul titular al licenței de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice. Declarația se completează și pentru fiecare filială/sucursală/sediu secundar/reprezentanță, în cazul în care acestea există;b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenției de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;c) copia poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism, emisă noului titular;d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism;e) certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant - persoană juridică, precum și asociaților/acționarilor, unic sau majoritar, după caz, managerului/administratorului agenției de turism din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară;f) licența de turism și după caz, anexa/anexele licenței de turism - în original, emise anterior;g) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) însoțit de documentul care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.(6) Eliberare duplicat licență de turism/anexă a licenței de turism - În vederea eliberării unui duplicat al licenței de turism/anexei licenței de turism, în cazul pierderii sau deteriorării, operatorul economic titular al acesteia/acestora, depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentație cu următorul conținut:a) cerere privind eliberarea unui duplicat al licenței de turism/anexei licenței de turism;b) anunțul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii licenței de turism/anexei licenței de turism, declarată nulă;(7) Schimbare tip agenție de turism - În vederea eliberării licenței de turism și după caz a anexei licenței de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanța acesteia, în situația schimbării tipului agenției de turism, operatorul economic va depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentație:a) cerere de modificare a tipului agenției de turism în cauză, din care să rezulte noul tip;b) licența de turism și după caz, anexa/anexele licenței de turism - în original;c) copia poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism.  +  Articolul 36Radiere licență de turism și/sau anexă licență de turism -În cazul încetării definitive a activității în agenția de turism și/sau în filiala/sucursala/reprezentanța/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va solicita radierea licenței de turism și/sau anexei licenței de turism cu minim 30 de zile înainte de încetarea definitivă a activității. În acest scop va depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului următoarea documentație:a) cerere privind radierea licenței de turism și/sau anexei licenței de turism;b) licența de turism și respectiv anexa licenței de turism, în original.  +  Capitolul VII Dispoziții privind procedura de emitere a licenței de turism și/sau anexei licenței de turism precum și încetare definitivă a activității  +  Articolul 37(1) Documentația depusă de solicitant este analizată și soluționată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.(2) În cazul unei documentații incomplete, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației prevăzut la alin. (1);(3) Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentația prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.  +  Articolul 38La documentația întocmită conform prevederilor art. 35 și art. 36, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, în cazul în care consideră necesar, poate solicita operatorului economic și alte documente suplimentare justificative.  +  Articolul 39(1) În baza documentației complete prevăzute la art. 35, în termenul prevăzut la art. 37 alin. (1) licența de turism și/sau anexa licenței de turism se emite de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Macheta licenței de turism și macheta anexei licenței de turism sunt prezentate în anexele nr. 10 și respectiv nr. 11 la prezentele norme metodologice.(2) Pentru agenția de turism touroperatoare/detailistă care are vânzare directă la public și își desfășoară activitatea exclusiv prin intermediul rețelelor și instrumentelor electronice de comunicație total sau parțial informatizate, site-uri sau altele asemenea, pe licența de turism/anexa licenței de turism emise, se va inscripționa mențiunea "CU ACTIVITATE EXCLUSIV ONLINE".  +  Articolul 40În cazul unei documentații întocmite conform prevederilor art. 36 în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, emite solicitantului o confirmare privind procesarea în baza de date a cererii respective în care vor fi menționate termenele și condițiile în care operatorul economic respectiv își poate relua activitatea.  +  Articolul 41Operatorii economici care desfășoară activități specifice agențiilor de turism și intenționează să înceteze definitiv această activitate au obligația să informeze turiștii cu privire la intenție, cu cel putin 30 de zile înainte de începerea perioadei de închidere, prin afișare la sediul agenției de turism/filialei și pe site-ul propriu. Lista agențiilor de turism care și-au încetat activitatea se publică pe site-ul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului.  +  Articolul 42Obligația intrării în posesie a licenței de turism și/sau anexei licenței de turism în format original revine exclusiv operatorului economic titular și se eliberează doar la cererea solicitantului, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:a) de la sediul/sediile instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, reprezentantului legal sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant;b) prin servicii de curier rapid național sau prin alte servicii poștale, la adresa de destinație indicată de solicitant, cu plata ramburs.  +  Capitolul VIII Dispoziții privind procedura de retragere a licenței de turism și/sau anexei licenței de turism  +  Articolul 43Instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, verifică periodic respectarea criteriilor minime obligatorii de funcționare pentru agențiile de turism precum și respectarea tuturor celorlalte condiții și prevederi legislative privind activitatea de comercializare a serviciilor și pachetelor de servicii turistice. Nerespectarea acestora constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor din hotărâre sau a altor acte normative în vigoare și cu retragerea licenței de turism, după caz.  +  Articolul 44(1) Licența de turism/anexa licenței de turism se retrage de către personalul de specialitate din cadrul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, în situațiile prevăzute la art. 14 alin. (1) din hotărâre.(2) În cazul retragerii licenței de turism conform dispozițiilor art. 14 alin. (1) lit. a) din hotărâre, operatorul economic nu poate desfășura activități specifice agențiilor de turism. Măsura se aplică inclusiv punctelor de lucru care aparțin agenției de turism, în cazul în care acestea există.(3) În situația retragerii licenței în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din hotărâre, operatorul economic poate solicita reluarea activității, după expirarea termenului de 2 ani, solicitând o nouă licență prin depunerea la sediul administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului a documentației prevăzute la art. 35 alin. (1) din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 45În situația în care la verificările efectuate de reprezentanții instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului se constată că agenția de turism nu mai funcționează la sediul pentru care s-a emis licență de turism sau anexă a licenței de turism iar operatorul economic în cauză nu a solicitat încetarea definitivă a activității la sediul respectiv, licența de turism/anexa licenței de turism se retrage din oficiu, după 15 zile de la notificarea transmisă prin scrisoare recomandată operatorului economic.  +  Capitolul IX Dispoziții generale privind condițiile și criteriile pentru eliberarea brevetului de turism.  +  Articolul 46Conducerea operativă a unei structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare/alimentație publică sau a unei agenții de turism, cu excepțiile prevăzute în prezentele norme metodologice, poate fi asigurată numai de către o persoană deținătoare a brevetului de turism specific funcției/a certificatului de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat sau în baza diplomei de licență/masterat/doctorat prin care atestă absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare în domeniul turismului.  +  Articolul 47(1) În funcție de nivelul și de pregătirea profesională, precum și de îndeplinirea criteriilor minime obligatorii prevăzute în prezentele norme metodologice, brevetul de turism se poate elibera pentru următoarele funcții:a) manager în activitatea de turism;b) director de agenție de turism;c) director de hotel;d) director de restaurant;e) cabanier.(2) În funcție de tipul de brevet obținut, posesorul acestuia poate ocupa și alte funcții, astfel:a) persoana care deține brevet pentru funcția de manager în activitatea de turism poate ocupa oricare dintre funcțiile prevăzute la alin. (1);b) persoana care deține brevet pentru funcția de director de hotel poate ocupa fie funcția înscrisă în brevet, fie funcție de conducere operativă a activităților oricărui alt tip de structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare  +  Articolul 48Documentația necesară pentru eliberarea, preschimbarea sau pierderea/deteriorarea brevetului de turism.(1) Eliberare brevet de turism - În vederea obținerii brevetului de turism, persoana fizică depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentație:a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;b) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale și a experienței profesionale;c) copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;d) copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate de către titular;● cursul de formare managerială în turism trebuie să aibă o durată de 6 luni (720 ore) și să fie acreditat de Autoritatea Națională de Calificări.e) copie de pe actele care atestă experiența profesională, certificată pentru conformitate de către titular;● dovada vechimii în muncă în domeniul turismului, într-o activitate calificată pe specialitate (conform art. 49) se va efectua prin următoarele modalități, după caz:- copia carnetului de muncă certificată pentru conformitate de către titular (valabil până la data de 01.01.2011);- copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate de către titular, însoțită de o adeverință de salariat din care să rezulte vechimea în muncă;- extras REVISAL, vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului economic angajator;- copie certificată pentru conformitate de către titular ale actelor societății de turism și copia certificatului de clasificare sau licenței de turism, după caz.f) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;g) certificat de cazier fiscal aparținând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară;h) copie de pe atestatul de limbă străină de circulație internațională, certificată pentru conformitate de către titular, cu excepția:1) absolvenților, cu examen de licență, ai unei facultăți acreditate cu specializare turism, absolvenților unui master sau doctorat în turism;2) absolvenților unor forme de învățământ cu predare într-o limbă de circulație internațională;3) absolvenților facultăților de specialitate cu predare într-o limbă străină de circulație internațională și cei ai facultăților de relații internaționale/afaceri internaționale;4) celor care fac dovada că au lucrat la firme de turism în afara României cel puțin un an;5) cetățenilor români cu dublă cetățenie;6) absolvenților unor cursuri postuniversitare de limbi străine;7) cabanierului;(2) Preschimbare brevet de turism*) - În cazul în care au intervenit modificări privind îndeplinirea criteriilor de acordare a brevetului de turism care să permită unei persoane, conform legislației în vigoare, obținerea brevetului de turism pentru o funcție superioară, deținătorul brevetului de turism poate solicita preschimbarea brevetului de turism. În această situație pot fi deținătorii brevetelor de turism emise anterior pentru funcțiile de: cabanier, director de agenție de turism, director de hotel sau director de restaurant care îndeplinesc criteriile privind eliberarea brevetului de turism pentru funcția de manager în activitatea de turism. Persoana în cauză trebuie să depună la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentație:-----------*) În cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei, brevetul de turism nu se preschimbă.a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;b) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale și a experienței profesionale;c) copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;d) copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate de către titular;e) copie de pe actele care atestă experiența profesională, certificată pentru conformitate de către titular;f) copie de pe atestatul de limbă străină de circulație internațională, certificată pentru conformitate de către titular;g) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;h) certificat de cazier fiscal aparținând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară;i) originalul brevetului(brevetelor) de turism emis(e) anterior, după caz.(3) Eliberare duplicat brevet de turism - În cazul pierderii sau deteriorării brevetului de turism, persoana în cauză poate solicita eliberarea unui duplicat al brevetului de turism. În acest sens, solicitantul depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentație cu următorul conținut:a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;b) copie certificată pentru conformitate de către titular de pe actul de identitate;c) anunțul sau copia anunțului de pierdere a brevetului de turism, certificată pentru conformitate de titular prin care îl declară nul, publicat într-un cotidian local sau național, după caz;d) originalul brevetului de turism deteriorat, după caz;e) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;f) certificat de cazier fiscal aparținând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară.  +  Articolul 49Criteriile minime obligatorii pentru obținerea brevetului de turism:(1) Manager în activitatea de turism - În vederea obținerii brevetului de turism pentru funcția de manager în activitatea de turism, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele cerințe:a) este absolvent cu examen de licență al unei facultăți acreditate cu specializare turism și al unui curs de formare managerială/masterat/doctorat în domeniul turismului, după caz;b) este absolvent cu examen de licență al unei facultăți acreditate cu specializare turism și care deține o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului, într-o funcție de conducere sau de specialitate;c) este absolvent cu examen de licență al unei facultăți acreditate și al unui curs de formare managerială/masterat/doctorat în domeniul turismului, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere și deține un atestat de limbă străină de circulație internațională(după caz);d) este absolvent cu examen de licență al unei facultăți acreditate și are o vechime de minim 3 ani într-o funcție de specialitate în cadrul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului.(2) Director de agenție de turism - În vederea obținerii brevetului de turism pentru funcția de director de agenție de turism, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele cerințe:a) este absolvent cu examen de licență al unei facultăți acreditate și al unui curs de formare managerială specific activităților agențiilor de turism, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere și deține un atestat de limbă străină de circulație internațională(după caz);b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat și al unui curs de formare managerială specific activității agențiilor de turism, are o vechime în muncă de minim 3 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere sau o vechime în muncă de minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate și deține un atestat de limbă străină de circulație internațională.(3) Director de hotel - În vederea obținerii brevetului de turism pentru funcția de director de hotel, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele cerințe:a) este absolvent cu examen de licență al unei facultăți acreditate și al unui curs de formare managerială specific activității hoteliere, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere și deține atestat de limbă străină de circulație internațională(după caz);b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat și al unui curs de formare managerială specific activității hoteliere, are o vechime în muncă de minim 3 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere sau o vechime în muncă de minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate și deține un atestat de limbă străină de circulație internațională.(4) Director de restaurant - În vederea obținerii brevetului de turism pentru funcția de director de restaurant, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele cerințe:a) este absolvent cu examen de licență al unei facultăți acreditate și al unui curs de formare managerială specific activității de restaurație, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere și deține un atestat de limbă străină de circulație internațională(după caz);b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat și al unui curs de formare managerială specific activității de restaurație, are o vechime în muncă de minim 3 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere sau o vechime în muncă de minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate și deține un atestat de limbă străină de circulație internațională.(5) Cabanier - În vederea obținerii brevetului de turism pentru funcția de cabanier, solicitantul trebuie să fie absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat și al unui curs de formare managerială specific activității hoteliere.  +  Capitolul X Dispoziții privind procedura de eliberare a brevetului de turism  +  Articolul 50(1) Cererea solicitantului este analizată și soluționată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia însoțită de documentația completă. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de prelungirea dispusă de instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Prelungirea termenului de soluționare precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial;(2) În cazul unei documentații incomplete, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației prevăzut la alin. (1);(3) Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentația prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.  +  Articolul 51La documentațiile întocmite conform prevederilor art. 48 și a condițiilor prevăzute la art. 49 sau pentru îndeplinirea procedurii de emitere a brevetului de turism prevăzute la art. 50, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, în cazul în care consideră necesar, poate solicita persoanei fizice în cauză și alte documente suplimentare justificative.  +  Articolul 52Macheta brevetului de turism este prezentată în anexa nr. 12 la prezentele norme.  +  Articolul 53Obligația intrării în posesie a brevetului de turism în format original revine exclusiv solicitantului și se eliberează doar la cererea, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:a) de la sediul/sediile instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, solicitantului sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant;b) prin servicii de curier rapid național sau prin alte servicii poștale, la adresa de destinație indicată de solicitant, cu plata ramburs.  +  Capitolul XI Alte dispoziții  +  Articolul 54Procedurile prevăzute în prezentul act normativ pot fi îndeplinite și prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România.  +  Articolul 55Pentru operatorii economici străini sau pentru persoanele fizice din statele membre ale Uniunii Europene (UE) sau aparținând Spațiului Economic European (SEE), în cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea autorizării, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului poate contacta autoritățile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul Sistemului de Informare în cadrul Pieței Interne (IMI), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România.  +  Articolul 56Solicitările depuse de operatorii economici și de persoanele fizice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor, respectiv a brevetelor de turism, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, vor fi soluționate conform condițiilor în vigoare la momentul depunerii acestora la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului.  +  Articolul 57Beneficiarilor proiectelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 (PNDR) le sunt aplicabile condițiile și criteriile minime obligatorii în vigoare la data obținerii avizului de specialitate privind amplasamentul și funcționalitatea obiectivului și a certificatului de clasificare (după caz) emis(e) de instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 58Fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice următoarele anexe:● Anexa nr. 1 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul hotel, hotel apartament și motel;● Anexa nr. 1.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip hotel și hotel apartament;● Anexa nr. 1.1.1 Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare;● Anexa nr. 1.2 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip hostel;● Anexa nr. 1.3 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip cabană turistică;● Anexa nr. 1.4 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip vilă și bungalow;● Anexa nr. 1.5 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip pensiune turistică și pensiune agroturistică;● Anexa nr. 1.5.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip pensiune turistică și pensiune agroturistică;● Anexa nr. 1.6 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip camping, sat de vacanță, popas turistic și căsuță tip camping;● Anexa nr. 1.7 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip apartamente de închiriat și camere de închiriat;● Anexa nr. 1.8 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare de tipul navelor maritime și fluviale;● Anexa nr. 2 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică;● Anexa nr. 3 Cerere standardizată dată în temeiul prevederilor art. 4, alin. (1) din hotărâre, în cazul eliberării certificatelor de clasificare;● Anexa nr. 4 Fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri;● Anexa nr. 5 Fișă standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică;● Anexa nr. 6 Declarația pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 11, alin. (1) din hotărâre în cazul eliberării licenței de turism/anexei licenței de turism;● Anexa nr. 7 Criterii minime obligatorii privind încadrarea cu personal și pregătirea profesională în structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică;● Anexa nr. 8 Criterii privind eliberarea licenței de turism;● Anexa nr. 9 Macheta certificatului de clasificare;● Anexa nr. 9.1 Macheta fișei privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii;● Anexa nr. 9.2 Macheta fișei privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică;● Anexa nr. 10 Macheta licenței de turism;● Anexa nr. 11 Macheta anexei licenței de turism;● Anexa nr. 12 Macheta brevetului de turism;● Anexa nr. 13 Macheta mesajului "PRO NATURA"● Anexa nr. 14 Macheta autorizației provizorii de funcționare;● Anexa nr. 15 Macheta formularului de informare pentru prestarea serviciilor specifice agențiilor de turism în regim transfrontalier;● Anexa nr. 16 Cerere tip pentru eliberarea brevetului de turism.  +  Anexa 1la normele metodologiceDefiniții și criterii minime obligatorii privind clasificareastructurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare detipul hotel, hotel-apartament și motelHotelul este structura de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pune la dispoziția turiștilor spații de cazare (camere, garsoniere, apartamente, suite, duplexuri) dotate corespunzător, asigură prestări de servicii specifice, dispune de hol de primire/recepție și după caz, de spații de alimentație publică.Hotelul-apartament este acel hotel compus numai din apartamente și/sau garsoniere, dotate astfel încât să asigure păstrarea și prepararea alimentelor, precum și servirea mesei în incinta acestora, sau care are restaurant propriu, cu servire permanentă prin room-service.Motelul este unitatea hotelieră situată, de regulă, în afara localităților, în imediata apropiere a arterelor intens circulate, dotată și amenajată atât pentru asigurarea serviciilor de cazare și alimentație pentru turiști, precum și pentru parcarea în siguranță a mijloacelor de transport.Categoria de clasificare a hotelului și a hotelului apartament este determinată de îndeplinirea în totalitate a criteriilor obligatorii prevăzute în anexa nr. 1.1 la prezentele norme metodologice, precum și de realizarea următorului punctaj minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în anexa nr. 1.1.1, astfel:- pentru hotel de 5 stele 170 puncte- pentru hotel de 4 stele 140 puncte- pentru hotel de 3 stele 80 puncte- pentru hotel de 2 stele 40 puncte.Pentru hoteluri-apartament, punctajul este următorul:- 5 stele 120 puncte- 4 stele 80 puncte- 3 stele 50 puncte- 2 stele 25 puncte.┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────┬───────────┐│ │ Hoteluri │ Hoteluri - │ Moteluri ││ Criterii minime obligatorii │ │ apartament │ ││ ├───────────────────┼───────────────┼───────────┤│ │ stele │ stele │ stele ││ ├───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┤│ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 3 │ 2 │ 1 │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│1. Starea generală a clădirii (exterior, interior) │├──────────────────┬───────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- aspect: │- foarte bun │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - ││ ├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ │- bun │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├──────────────────┴───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- spațiile verzi, zonele de agrement, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││terenurile ambientale și alte dotări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││exterioare aparținând structurii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││primire turistice să fie bine întreținute │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- firmă luminoasă sau iluminată cu tipul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││și denumirea unității │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- firmă cu tipul și denumirea unității │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- însemn distinctiv reprezentând categoria│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unității │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- parcaj auto în folosința structurii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││primire, cu pază, cu locuri delimitate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││parcare și dotat cu coșuri de gunoi │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- parcaj auto în folosința structurii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││primire cu un număr de locuri de parcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de minim. ..% din numărul spațiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cazare*1) cu locuri delimitate de parcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││și dotat cu coșuri de gunoi │ 50│ 40│ 20│ 20│ - │ 50│ 40│ 40│ 30│100│100│100│├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│*1) În cazul structurilor de primire turistice clasificate și construite anterior datei de││12.05.2008, numărul locurilor de parcare necesar poate fi mai mic cu 50% │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- intrări separate: │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- pentru turiști și bagaje │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- pentru personal, primirea mărfurilor și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││materialelor │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- rampă de acces al cărucioarelor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││persoanele cu disabilități locomotorii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│2. Organizarea spațiilor și a serviciilor aferente: │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- număr minim de spații de cazare │ 15│ 15│ 15│ 10│ 5 │ 10│ 10│ 10│ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- hol de primire (recepție) în suprafață │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││minimă de. .. mp/spațiu de cazare │2,5│ 2 │ 2 │1,5│ 1 │1,5│ 1 │0,5│0,5│ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│În cazul hotelurilor de mare capacitate, (peste 200 spații de cazare) suprafața holului de││primire poate fi limitată la 400 mp pentru cele de 5 și 4 stele, la 300 mp pentru cele de ││3 stele, la 150 mp pentru cele de 2 și 1 stea. La cele de mică capacitate (sub 200 spații ││de cazare) (inclusiv moteluri), holul nu poate fi mai mic de 80 mp pentru cele de 4 și 5 ││stele, de 30 mp pentru cele de 2 și 3 stele și de 15 mp pentru cele de 1 stea. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- recepție cu: │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- spațiu pentru păstrat bagajele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││turiștilor │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- spațiu pentru păstrarea materialelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sportive (în zonele unde se practică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sporturi de iarnă) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│- serviciul de recepție cu: │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- recepționer 24 de ore │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- recepționer cu program fracționat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││funcție de fluxul turistic │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- serviciul de primire accesibil prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││clopoțel sau telefon în afara orelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││funcționare a recepției │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├──────────────────┬───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- personal angajat│- portar-ușier │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - ││atribuții de: ├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ │- bagajist*2) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - ││ ├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ │- comisionar-curier │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├──────────────────┴───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- cameriste │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- serviciu de securitate și pază (conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││legislației în vigoare) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- sală de mese / spațiu amenajat pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││servit masa pentru personalul angajat (la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││hoteluri cu peste 100 de spații de cazare)│ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- spațiu pentru administrație │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- oficii pentru cameriste │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│*2) La 3 stele este obligatoriu pentru hoteluri cu peste 50 de spații de cazare. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Instalații │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- sistem de climatizare*/aer condiționat │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - ││ │ │ │*3)│ │ │ │ │*3)│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│*) Pentru construcțiile noi clasificate după 15.03.2011 este obligatoriu sistemul de ││climatizare ││*3) Criteriu obligatoriu pentru hotelurile de 3 stele situate pe Litoralul Mării Negre │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- sistem de încălzire admis de normele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││P.S.I. (unitățile cu activitate sezonieră │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││estivală sunt exceptate) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- izolarea fonică a spațiilor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│- iluminatul electric în spațiile de cazare: │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- cel puțin o sursă principală │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- o sursă individuală pentru fiecare loc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(veioză sau aplică) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- grup electrogen sau minim două surse de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││energie electrică la hoteluri cu capaci- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tate de peste ... spații de cazare*) │ 20│ 50│ 80│ - │ - │ 20│ 50│ 80│ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│*) Criteriu obligatoriu pentru construcțiile clasificate de la data intrării în vigoare a ││prezentelor norme metodologice │├───────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- ascensoare │la clădirile cu cel │ │ │P*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │puțin P+....*4) │P+1│P+2│ +3│P+5│P+6│P+2│P+3│P+3│P+4│ - │ - │ - ││ ├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ │la clădirile cu cel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │puțin. ..spații de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cazare*4) │ 15│ 20│ 50│ 50│ 50│ 5 │ 10│ 10│ 10│ - │ - │ - ││ ├──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│ │*4) cele două criterii se aplică cumulativ. ││ │*) La categoria 3 stele, pentru hotelurile construite înainte de ││ │01.01.1990 și clasificate anterior intrării în vigoare a prezentelor ││ │norme metodologice se admite și P+4. ││ ├──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│ │silențioase și rapide │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - ││ ├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ │în bună stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │funcționare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────┴──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- ascensoare pentru turiști (minimum două │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││la hotelurile de 2-5 stele cu o capacitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de peste 200 de locuri, din care, la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││hotelurile de cură balneară unul va fi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tip sanatorial) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────┬──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- ascensor pentru │50 spații de cazare │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ │ │ ││personal, bagaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││scopuri gospodă- ├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ - │ - │ - ││rești și serviciu │80 spații de cazare │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ │ │ ││în cameră la │ │ │ │**)│ │ │ │ │**)│ │ │ │ ││hotelurile cu cel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││puțin: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│ **) La categoria 3 stele, pentru hotelurile construite înainte de 01.01.1990 și ││clasificate anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, criteriul este ││obligatoriu la unitățile cu cel puțin P+4. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Suprafața minimă a camerelor (fără grup sanitar): *5) │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- cameră cu 1 loc │ 16│ 15│ 13│ 11│ 10│ - │ - │ - │ - │ 12│ 10│ 9 │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- cameră cu 2 locuri │ 20│ 18│ 15│ 12│ 11│ - │ - │ - │ - │ 12│ 11│ 10│├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- cameră cu 3 locuri │ - │ - │ - │ 15│ 14│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ 13│├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- cameră cu 4 locuri │ - │ - │ - │ - │ 20│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ 18│├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- salonul din apartament │ 20│ 18│ 16│ 13│ 12│ 20│ 18│ 16│ 13│ 14│ 12│ 11│├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- dormitorul din apartament sau garsonieră│ 20│ 18│ 15│ 12│ 11│ 20│ 18│ 16│ 13│ 14│ 12│ 11│├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│*5) În cazul structurilor de primire turistice clasificate și construite anterior datei de││12.05.2008, suprafețele camerelor pot fi cu 15 % mai mici │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│5. Suprafața minimă a camerei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││baie ... mp*6) │ 4 │ 4 │3,5│ 3 │ - │ 4 │ 4 │3,5│ 3 │3,5│ 3 │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│6. Înălțimea minimă a spațiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cazare....m*6) │2,8│2,8│2,6│2,6│2,5│2,8│2,6│2,7│2,6│2,7│2,6│2,5│├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│7. Culoarele și scările principale vor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││avea lățimea minimă de 1,40 m (casa scării│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││va fi separată de culoare)*6) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│*6) În cazul structurilor de primire turistice clasificate și construite anterior datei de││12.05.2008, lătimea minimă a culoarelor și scărilor, înălțimea spațiilor de cazare precum ││și suprafața camerei de baie poate fi cu 15 % mai mică. │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│8. Numărul maxim de locuri dintr-o cameră │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 4 │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- dormitorul din apartament sau din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││garsonieră │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│9. Echiparea sanitară: │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- camerele dispun de grup sanitar propriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cadă sau cuvă/cabină cu duș, lavoar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││și WC*7) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- WC separat de baie la hotelurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││construite și clasificate ulterior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││intrării în vigoare a prezentului ordin │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│*7) În cazul structurilor de primire turistice clasificate și construite anterior datei ││de 12.05.2008 la categoria 1 stea se admit și dușuri montate la bateria de la lavoar sau ││dușuri fără cuvă. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de baie proprie, ││astfel: │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- sală de baie, cadă sau duș pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││maximum 15 locuri │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- cabină WC și lavoar pentru maximum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││10 locuri │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- lavoare cu apă curentă caldă/rece cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││program permanent │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- grupuri sociale pentru personal: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vestiare, dușuri, WC-separat pe sexe │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- grup sanitar, separat pe sexe, în holul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de recepție la unitățile cu o capacitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mai mare de 14 spații de cazare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│Dotarea grupurilor sanitare │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) grupuri sanitare din spații de cazare: │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- oglindă │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- coș pentru gunoi cu capac si sac menajer│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- cuier │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- perie si dezodorizant WC │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- suport pentru prosoape │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- derivație de telefon sau sistem cordless│ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- sistem apelare de urgență la structurile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de primire turistice construite și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││clasificate ulterior intrării în vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││a prezentului ordin │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- uscător de păr │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- săpun sau dozator cu săpun lichid │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- hârtie igienică │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- mâner de sprijin pentru intrare - ieșire│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││din cadă │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- șampon, gel pentru duș, cască de baie │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- set de produse igienice și cosmetice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(minim 5 produse) │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- trei prosoape/persoană pentru: față, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││picioare și baie │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- covoraș/prosop antiderapant, sau alt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││echipament cu funcțiuni similare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- halat de baie/persoană │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- papuci de unică folosință/persoană │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│b) grupuri sanitare comune: │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- însemn pentru marcarea pe sexe │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- cuier (ferit de stropire) │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- portprosop sau anou │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- oglindă │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- coș pentru gunoi cu capac si sac menajer│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- dozator cu săpun lichid │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- prosop rolă din hârtie sau din pânză/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││uscător de mâini │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- hârtie igienică │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- perie si dezodorizant WC │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│10. Dotare cu mobilier, lenjerie și cu alte obiecte în spațiile de cazare, holuri și ││coridoare │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- Mobilier uniform ca stil │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│de foarte bună calitate │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│de bună calitate │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│a) Camere │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- mochetă sau covoare (pardoselile din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││marmură, ceramică, lemn sau din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││materiale estetice, pot fi acoperite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││parțial cu carpete) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- somieră și saltea │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- salteluță - husă de protecție (realizată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││din material textil, lavabil și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││hidroabsorbant) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- noptiere sau alte piese similare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- fotolii/demifotolii sau scaune │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- taburet │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- masă/măsuță sau o suprafață de uz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││personal (se exceptează dormitorul din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││apartamente și garsoniere) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- birou sau masă de lucru cu scaun │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- suprafață pentru scris de minim 0,3 mp │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- serviciu de birou (mapa, plicuri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││antet, hârtie de scris, pix, etc.)*8) │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│*8) Cu excepția dormitoarelor din apartamente și garsoniere │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- oglindă în cameră │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- tablou sau alt element decorativ │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- suport pentru bagaje │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- cuier mobil/pe perete sau în interiorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dulapului │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- dulap sau spațiu amenajat pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lenjerie și haine, dotat cu umerașe │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- veioză sau aplică la capătul patului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(1 bucată/loc) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- scrumiere de masă pentru camerele și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││spațiile destinate pentru fumători │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- pahare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- televizor cu recepție canale TV │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- minim 2 prize de alimentare cu energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││și priză pentru conexiune la internet sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sistem wireless │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- telefon │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- minibar frigorific cu produse*9) │ x │ x │x*)│ - │ - │ x │ x │x*)│ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│*9) Cu excepția dormitoarelor din apartamente și garsoniere ││*) La categoria 3 stele produsele se oferă de la recepție, la îndeplinirea formalităților ││de cazare, cu acceptarea produselor de către turist │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- pled sau alte mijloace cu funcțiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││similare, cu cearșaf │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- cearșaf pentru pat │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- pernă mare înfățată/pers. │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- pernă suplimentară │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- cuvertură/șal pentru pat sau alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mijloace similare │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- perdele și draperii sau alte mijloace │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││obturante │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- mijloace de protecție împotriva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││insectelor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│b) salonul din apartamente și garsoniere: │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- masă de lucru (birou) și scaun │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- set de birou (mapa, plicuri cu antet, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││hârtie de scris, pix, etc.). │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- măsuță/suprafață de uz personal de minim│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││0,3 mp │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- tavă cu pahare │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- fotolii sau demifotolii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- canapea pentru 2-3 persoane (la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││garsoniere este facultativ) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- corpuri de iluminat adecvate (lustră, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lampadar, aplice etc.) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- televizor cu recepție canale TV │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- minibar frigorific cu produse │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- minibar frigorific/frigider │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│c) holul de primire, holuri și coridoare de etaj: │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- comptuar recepție (la moteluri poate fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││comun cu barul) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- utilizarea sistemelor informatice de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gestiune fiscalizate │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- canapele │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- fotolii │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- demifotolii │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- masă de hol │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- aparat de curățat încălțămintea │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- corpuri de iluminat adecvate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(candelabre, plafoniere, etc) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│11. Seif/posibilități de depozitare a valorilor: │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- la recepție │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- în cameră (încastrat) sau încăpere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dotată cu seifuri pentru fiecare cameră │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│12. Fax la recepție │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│13. Încasarea contravalorii serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││și prin mijloace electronice de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(carduri) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│14. Spațiu pentru alimentație: │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- restaurant amplasat în structura de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││primire turistica │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- spațiu amenajat pentru prepararea și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││servirea micului dejun - la structurile de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cazare care nu dispun de nicio unitate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││alimentație │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- bucătărie complet echipată în apartament│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(sau restaurant care asigura serviciu de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││room-service permanent) │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│15. Bar de zi / cafe-bar │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│16. Spații pentru organizare de eveni- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mente, întâlniri de afaceri, congrese, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││recepții, conferințe etc. la hotelurile cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││peste 100 de spații de cazare (cel putin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││o sală, cu o capacitate minimă egală cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││numărul de spații de cazare) │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│17. Servicii de agrement/relaxare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││- minim trei servicii │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│18. Spațiu amenajat cu computer și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││conexiuni pentru acces internet │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│19. Servicii minime oferite turiștilor, cu plată sau fără plată: │├──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│- servicii telefonice locale, interurbane,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││internaționale, cu plata tarifului și a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││comisionului │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- vânzări de mărfuri și de articole de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││strictă necesitate, suveniruri, ziare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vederi etc. │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- room-service │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- servirea micului dejun │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- informații turistice și culturale │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- păstrarea obiectelor de valoare ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││turiștilor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- serviciul pentru transportul bagajelor │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- serviciul comisionar-curier │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- acordarea de prim ajutor în caz de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││urgență / trusă medicală │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- trezirea clienților la cerere │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- primirea și transmiterea mesajelor și a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││corespondenței pentru turiști │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- rezervarea de bilete pe mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││transport │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- servicii de spălătorie / curățătorie │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│20. Alte criterii: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│- personalul care deservește turiștii să │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cunoască cel putin o limbă străină de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││circulație internațională, în proporție │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de ... % din personalul de servire │75%│50%│25%│ - │ - │75%│50%│25%│ - │25%│ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│21. Criterii suplimentare de evaluare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││[anexa nr. 1.1] - puncte │170│140│ 80│ 40│ - │120│ 80│ 50│ 25│ - │ - │ - │└──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘  +  Anexa 1.1la normele metodologiceCriterii suplimentare privind clasificarea structurilorde primire de primire turistice cu funcțiuni de cazare detip hotel și hotel apartament┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ CRITERII SUPLIMENTARE*) │ ││ *) Se punctează numai criteriile care nu sunt minim obligatorii │ Puncte ││ pentru categoria respectivă Puncte │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│1. Sisteme de management │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│Implementarea unui sistem de management al calității │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Implementarea unui sistem de management de mediu │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Implementarea unui sistem de management al siguranței alimentelor │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Implementarea unui sistem de management pentru sănătate și │ ││securitate ocupațională │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Obținerea etichetei ecologice │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│2. Protecția turiștilor │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│Deținerea poliței de asigurare de răspundere civilă a structurilor │ ││de primire turistice │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│3. Construcții/Instalații/Dotări │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│Restaurant │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Bar │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Salon/spațiu amenajat pentru prepararea și servirea micului dejun │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Cofetărie │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Instalații de parfumare și împrospătare a aerului în spațiile │ ││comune │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Climatizare în spațiile de cazare │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Instalație de aer condiționat în alte spații de cazare │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Climatizare în săli de seminarii și conferințe │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Instalație de aer condiționat în săli de seminarii și conferințe │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Climatizare în alte spații │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Instalație de aer condiționat în alte spații │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Garaje pentru minimum 20% din numărul spațiilor de cazare │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Parcaj auto propriu, cu pază, pentru minimum 30% din numărul │ ││spațiilor de cazare │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Ferestre antifonice │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Camere adecvate pentru persoane cu disabilități locomotorii (mai │ ││mult de 1 cameră din totalul spațiilor de cazare) │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Mașină pentru curățat încălțăminte, la recepție și pe fiecare nivel│ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Ascensor │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Recepție TV prin satelit/cablu în spațiile de cazare │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Cadă în camera de baie pentru minim 25% din spațiile de cazare │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Cabină duș cu hidromasaj în camera de baie, pentru minimum 30% │ ││din spațiile de cazare │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Spații comerciale gen butic (fr. boutique) │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Instalații de energie alternativă funcționale și care asigură │ ││minimum │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│5% din consumul general │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Derivație de telefon în camera de baie sau sistem cordless │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│4. Servicii suplimentare │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│Servicii de servire a micului dejun în sistem bufet │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Spălătorie proprie │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Curățătorie proprie │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Salon de cosmetică și/sau de frizerie și coafură │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Robot-telefon în spațiile de cazare │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Telefon în spațiile de cazare la hoteluri de 2 stele și 1 stea │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Sistem de preluare mesaje telefonice │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Încălzitor de prosoape, oglindă de machiaj, cântar de persoane, │ ││mașină de călcat, halat de baie (dacă se întrunesc 3 criterii, │ ││se acordă) │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Închirieri de mașini - servicii de agenție │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Reviste și ziare, gratuite, în holul de primire, la dispoziția │ ││turiștilor │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Hărți cu localizarea structurii de primire turistice în cadrul │ ││zonei sau al localității │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Chestionare pentru testarea opiniei turiștilor cu privire la │ ││calitatea serviciilor oferite │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Punct de comercializare a produselor de igienă personală, minim 4 │ ││articole de bază │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Cafetieră, cafea solubilă, ceai, zahăr la pliculețe, în toate │ ││spațiile de cazare │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Perie/burete de pantofi, perie de haine, în toate spațiile de │ ││cazare │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Trusă ac cu ață, în toate spațiile de cazare │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Serviciu de birou, în toate spațiile de cazare │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Puișor pernă înfățată, în toate spațiile de cazare │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Rezervare de bilete la recepție (spectacole, teatru, film) │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Autoturism inscripționat cu logo-ul hotelului și alocat pentru │ ││transferuri │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Asigurarea cu umbrele de ploaie │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│5. Spații de agrement și fitness │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│Piscină acoperită ce dispune de dotări tehnice și spații auxiliare │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Piscină în aer liber ce dispune de dotări tehnice și spații │ ││auxiliare │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Baie cu abur │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Sală de tenis │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Saună │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Hol de relaxare (cu șezlonguri) │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Solar │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Popice │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Bowling │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Teren de tenis │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Teren de volei │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Teren de badminton │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Animator │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Profesor de sport │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Ghid de turism │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Servicii de masaj │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Sală de forță (fitness-body building, minimum 4 aparate) │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Gimnastică medicală │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Baby-sitter │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Spații de joacă pentru copii (interior sau exterior) │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Spațiu verde de odihnă/ștrand │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Minigolf │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Închirieri de obiecte sportive (schi, bărci, biciclete) │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Tenis de masă │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Biliard │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│6. Posibilități de organizare de recepții, conferințe, banchete, centre ││de afaceri │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│Salon pentru organizare de recepții, banchete, pentru minimum 100 │ ││de persoane │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│Spații pentru organizarea conferințelor și evenimentelor după suprafața ││totală alocată: │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│ - până la 100 mp │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ - între 100 mp și 250 mp │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ - între 250 mp și 500 mp │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ - între 500 și 1000 mp │ 50 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ - peste 1000 mp │ 90 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Spațiu dotat cu computere cu acces internet │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Închiriere laptop │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Instalații de sonorizare │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Ecran de proiecție │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Perete pentru afișaj │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Retroproiector │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Videoproiector multimedia │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Ecran retractabil acționat electric │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Cameră video │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Unități TV, LCD cu diagonală minim 66 cm │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Sistem complet (emițători, receptori, cabine) pentru traducere │ ││simultană │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Telefon mobil │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Telefon/fax │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Copiator pentru uzul spațiilor de reuniuni │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Reportofon │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Conexiuni pe cablu sau wireless internet în spațiile de reuniuni │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Pupitru orator │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│CD player, DVD player │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Total punctaj realizat │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘  +  Anexa 1.1.1la normele metodologiceLista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fiprestate în structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare1. Servicii de poștă, telecomunicații și publicitate:- convorbiri telefonice;- acces internet;- fax;- antenă satelit;- program video intern,- TV cablu;- vânzări de cărți poștale, ilustrate, timbre poștale, reviste;- vânzări de materiale de promovare turistică (CD-uri, DVD-uri, albume, ghiduri, pliante).2. Servicii personale:- frizerie;- coafură;- cosmetică;- manichiură;- pedichiură;- gimnastică de întreținere;- exerciții fizice și cură pentru slăbire;- spălătorie și curățătorie;- curățat încălțăminte.3. Închirieri de:- CD-uri, DVD-uri- laptopuri- frigidere;- televizoare;- pături suplimentare;- jocuri distractive (rummy, table, șah);- echipament și materiale sportive;- săli de recepție, simpozioane etc.;- birouri pentru firme;- birouri pentru oameni de afaceri;- instalații pentru traducere simultană;- locuințe pentru reprezentanți de firme;- locuri de garaj;- biciclete și triciclete;- ambarcațiuni (șalupe, bărci);- articole de ștrand și plajă (umbrele, șezlonguri, cearceafuri);- autoturisme cu/fără șofer (rent-a-car);- terenuri de sport;- articole de uz gospodăresc pentru campinguri;- inventar suplimentar (pilote, pleduri, cearceafuri, perne etc.) în campinguri;- mașini de călcat;- mașini automate de spălat rufe în campinguri.4. Servicii de educație fizică și sport:- înot;- patinaj;- schi;- echitație;- popice;- gimnastică;- alpinism;- tenis de câmp;- tenis de masă;- tir cu arcul;- schi nautic;- școli pentru schi, patinaj, înot, tenis etc.5. Servicii de cultură și artă:- organizare directă și procurare de bilete pentru:- spectacole de teatru;- concerte;- carnavaluri.6. Diverse alte servicii:- room-service;- spălat și călcat lenjerie;- spălat, călcat, curățat obiectele turiștilor;- comisionar-curier;- lucrări de secretariat;- multiplicări de documente;- rezervări de locuri la hoteluri în alte localități;- rezervări de locuri în unități de alimentație;- parcare auto;- supraveghere copii, bătrâni;- grădiniță pentru copii;- procurări bilete de tren, avion;- transport hotel - aeroport;- piscină, saună;- sală de fitness;- solar;- masaj;- organizare de banchete, recepții, mese oficiale, nunți;- ghid de turism autorizat;- tratamente geriatrice și reumatismale;- tratamente prin metode românești (Gerovital, Amar etc.) și străine;- asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului ambulatoriu;- organizarea de partide de pescuit;- abonamente la mijloacele de transport pe cablu;- bilete pentru mijloacele de transport în comun;- plimbări cu căruța, trăsura, sania etc.;- schimb valutar;- vânzări de mărfuri - puncte comerciale diverse (farmacii, cadouri, ziare, flori etc.);- vânzări de excursii pe trasee interne și externe;- vânzări de locuri la diferite acțiuni specifice (festivaluri, seri folclorice, degustări de vinuri etc.).7. Servicii gratuite:- informații privind prestarea unor servicii, mijloace de transport, spectacole, starea vremii;- încărcarea, descărcarea și transportul bagajelor;- trezirea turiștilor la ora solicitată;- obținerea legăturilor telefonice;- păstrarea obiectelor de valoare;- transmiterea de mesaje;- predarea corespondenței turiștilor;- expedierea corespondenței turiștilor;- asigurarea de ziare, reviste în holuri;- acordarea de medicamente și materiale sanitare în cadrul primului ajutor în caz de accidente;- păstrarea obiectelor uitate și anunțarea turiștilor;- păstrarea bagajelor;- comenzi pentru taximetre;- expediere prin "retur" la domiciliu a scrisorilor sosite după plecarea turiștilor;- facilitarea cazării pasagerilor în alte spații de cazare din localitate;- oferirea de materiale de promovare și informare turistică;- servicii de parcare și garare.  +  Anexa 1.2la normele metodologiceDefiniție și criterii minime obligatorii privindclasificarea structurilor de primire turisticecu funcțiuni de cazare de tip hostelHostelul este o structură de primire turistică cu o capacitate minimă de 3 camere, garsoniere sau apartamente dispuse pe un nivel sau pe mai multe niveluri, în spații amenajate, de regulă, în clădiri cu altă destinație inițială decât cea de cazare turistică.Structurile de primire turistice clasificate anterior datei de 12.05.2008 ca " hotel pentru tineret" vor fi clasificate "hostel".┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│ │ Hosteluri ││ ├────────────────────┤│ Criterii minime obligatorii │ stele ││ ├──────┬──────┬──────┤│ │ 3 │ 2 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│1. Criterii generale: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- clădirea să fie în stare bună, cu aspect corespunzător │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- firmă cu denumirea unității și însemne distinctive │ │ │ ││privind categoria │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- parcare pentru biciclete │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│2. Organizarea spațiilor și serviciilor: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- numărul minim al spațiilor de cazare (camere sau │ │ │ ││apartamente) │ 5 │ 4 │ 3 │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- hol de primire │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- spațiu pentru administrație │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- serviciu de recepție, cu program fracționat în funcție │ │ │ ││de fluxul turistic │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│3. Instalații: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- încălzire centrală (unitățile cu activitate sezonieră │ │ │ ││estivală sunt exceptate) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- la unitățile de categoria 1 și 2 stele se vor accepta │ │ │ ││și sobe de teracotă │ - │ x │ x │├──────────────────────┬──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- iluminatul electric │- o sursă principală │ x │ x │ x ││în cameră: ├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │- o sursă individuală la capătul │ │ │ ││ │patului (veioze sau aplice) │ x │ x │ x │├──────────────────────┴──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│4. Suprafața camerelor să fie corelată cu numărul de │ │ │ ││paturi, inclusiv cele suprapuse, cu condiția asigurării │ │ │ ││unui volum minim de aer de 12 mc/persoană. │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│5. Înălțimea minimă a spațiilor de cazare │ │ │ ││În cazul structurilor de primire turistice clasificate și│ │ │ ││construite anterior datei de 12.05.2008 se admite o │ │ │ ││reducere de până la 10%. │ 2,7 │ 2,6 │ 2,6 │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│6. Numărul maxim de paturi/locuri într-o cameră │ 4 │ 10 │ peste││ │ │ │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│7. Echipare sanitară: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă sau │ │ │ ││cuvă/cabină duș, lavoar și WC) │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│- grup sanitar comun, separat pe sexe, astfel: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- minimum 1 WC pentru 10 persoane │ - │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- minimum 1 lavoar pentru 10 persoane │ - │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- un duș pentru 10 persoane │ - │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│8. Dotare cu mobilier, lenjerie și cu alte obiecte: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) camere: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- pardoseli simple și ușor lavabile │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- mochetă, covoare sau carpete │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- pat cu somieră sau cu saltea tip relaxa (patul la │ │ │ ││hosteluri va avea minimum 80 x 190 cm, iar distanța │ │ │ ││dintre paturi va fi de minimum 75 cm) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- salteluță/husă de protecție (realizată din material │ │ │ ││textil, lavabil și hidroabsorbant) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- dulap pentru haine, sau spațiu amenajat pentru lenjerie│ │ │ ││și haine, cu umerașe*) │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│*) Dulapul sau spațiul amenajat pentru lenjerie și haine poate fi și în afara ││camerei. │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- suport sau spații pentru bagaje │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- cuier pentru haine │ - │ - │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- scaune/taburete/banchete (pot fi în console rabatabile)│ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- masă/măsuță (poate fi în consolă rabatabilă) │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- noptiere/etajere │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- lenjerie de pat │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- draperii sau alte mijloace obturante │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- mijloace de protecție împotriva insectelor │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- coș pentru gunoi │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- prosop plușat pentru față │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- prosop plușat pentru baie │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- pahare pentru apă │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- săpun pentru turiști sau dozator │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- hârtie igienică │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│b) salonul din apartamente și garsoniere: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- masă/măsuță │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- fotolii, demifotolii │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- canapea pentru 2 - 3 persoane (la garsoniere este │ │ │ ││facultativ) │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- corpuri de iluminat adecvate │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- vază de flori sau aranjament floral │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- televizor cu recepție canale TV │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- frigider sau minibar frigorific │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│c) grupuri sanitare comune: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- însemn pentru marcarea pe sexe │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- cuier pentru haine (ferit de stropire) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- anou / portprosop │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- oglindă │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- coș pentru gunoi și saci menajeri │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- dozator pentru săpun lichid │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- prosop-rolă, sau uscător de mâini │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- hârtie igienică │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│9. Seif/posibilități pentru păstrarea valorilor │ │ │ ││turiștilor, la recepție sau la administrație │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│10. Telefon în holul de primire │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│11. Încasarea contravalorii serviciilor și prin mijloace │ │ │ ││electronice de plată (carduri) │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│12. Spațiu pentru prepararea și servirea micului dejun │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│13. Spațiu amenajat pentru întâlniri ale oaspeților │ │ │ ││(poate fi și în aer liber) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│14. Servicii minime oferite turiștilor: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- spălat, călcat lenjerie │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- serviciu de recepție cu personal instruit, cunoscător a│ │ │ ││cel puțin unei limbi străine de circulație internațională│ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- informații turistice în limba română și în cel puțin │ │ │ ││o limbă de circulație internațională │ x │ x │ - │└─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘  +  Anexa 1.3la normele metodologiceDefiniție și criterii minime obligatoriiprivind clasificareastructurilor de primire turistice cufuncțiuni de cazare de tip cabană turisticăCabană turistică este o structură de primire turistică de capacitate relativ redusă, funcționând în clădire independentă, cu arhitectură specifică, care asigură cazarea, alimentația și alte servicii specifice necesare turiștilor aflați în drumeție sau la odihnă în zone montane, rezervații naturale, în apropierea stațiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic.┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ │Cabane turistice ││ ├─────────────────┤│ Criterii minime obligatorii │ stele ││ ├─────┬─────┬─────┤│ │ 3 │ 2 │ 1 │├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┤│1. Criterii generale: │├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┤│- clădirea să fie în stare bună, cu aspect corespunzător │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- firmă la intrarea în cabană (cabană turistică, cabană de │ │ │ ││vânătoare, de pescuit), cu indicarea categoriei, a denumirii│ │ │ ││masivului și a altitudinii │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- parcaj la unitățile cu acces auto │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- intrare separată pentru primirea mărfurilor │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┤│2. Organizarea spațiilor: │├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┤│- hol de primire │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- recepție care poate fi amenajată și în sala de mese │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- garderobă pentru echipament sportiv la unitățile situate │ │ │ ││în zone unde pot fi practicate sporturi de iarnă │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- spațiu pentru administrație și pentru păstrarea valorilor │ │ │ ││turiștilor │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- spațiu pentru păstrarea bagajelor turiștilor │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- camere pentru cazarea personalului, separate pe sexe │ │ │ ││(la cabanele izolate) │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- oficiu pentru cameriste (unul pentru maximum 60 de locuri)│ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- magazie pentru păstrarea lenjeriei și a obiectelor │ │ │ ││de inventar │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┤│3. Instalații de: │├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┤│- încălzire cu sobe sau cu alte mijloace admise de normele │ │ │ ││P.S.I. │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- iluminat propriu (din rețeaua publică, generator sau alte │ │ │ ││mijloace admise de normele P.S.I.) │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- sistem de avertizare luminoasă (girofar) la cabane situate│ │ │ ││în locuri greu accesibile. Marcaje reflectorizante pe │ │ │ ││trasee, într-un perimetru de minimum 100 m │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┤│4. Suprafața minimă (în mp) pentru cel puțin 75% din numărul de camere: │├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┤│- camere cu 1 un loc │ 9 │ 8 │ 7 │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- camere cu 2 două locuri │ 11 │ 10 │ 9 │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- camere cu 3 trei locuri │ 15 │ 14 │ 12 │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- camere cu peste 3 locuri (se vor asigura minimum 4 mp/loc)│ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│5. Volumul minim de 12 mc/loc va fi asigurat în toate │ │ │ ││camerele │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│6. Numărul maxim de locuri într-o cameră: │ 4 │ 8 │peste││ │ │ │ 8 │├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┤│7. Echipare sanitară: │├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┤│- camerele dispun de baie (cuvă cu duș, lavoar și WC) în │ │ │ ││proporție de minimum ... % │ 25 │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┤│- grup sanitar comun în incinta cabanei, separat pe sexe, compus din: │├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┤│- 1 cabină duș cu apă caldă/rece la 15 locuri │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- 1 cabină WC la 10 locuri (separate de cele care deservesc │ │ │ ││unitatea de alimentație publică) │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- 1 spălător cu lavoar cu apă curentă, caldă/rece la │ │ │ ││10 locuri │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┤│- dotarea băilor din camere: │├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┤│- oglindă │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- săpun sau dozator cu săpun │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- coș pentru gunoi │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- anou pentru prosoape │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- prosop pentru față │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- prosop pentru baie │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┤│- dotarea grupurilor sanitare comune: │├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┤│- însemne pentru marcarea pe sexe │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- cuier haine │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- oglindă │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- portprosop │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- dozator cu săpun │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┤│La unitățile de categoria 1 stea se admit și WC uscate și spălătoare ││exterioare, alimentate de la surse naturale sau rezervoare. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Dotare cu mobilier, lenjerie și cu alte obiecte în camere: │├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┤│- pat cu saltea si salteluță de protecție (paturile pot fi │ │ │ ││și suprapuse) │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- noptieră sau alte piese similare │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- scaun sau taburet │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- veioză sau aplică la capătul patului │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- dulap sau spațiu amenajat pentru haine, cu umerașe │ │ │ ││(3 bucăți/loc) │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- cuier de perete │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- masă │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- oglindă │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- lampă, plafonieră sau aplică │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- pahare (câte unul pentru fiecare turist) │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- perdele sau alte mijloace obturante (jaluzele, │ │ │ ││transperante etc.) │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- mijloace de protecție împotriva insectelor │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- pled sau pătură (sau alte mijloace cu funcțiuni similare),│ │ │ ││cu cearșaf (2 bucăți/loc) │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- pernă înfățată │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- cearșaf de pat │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- prosop pentru față, prosop de baie │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┤│9. Dotarea salonului din apartamente, garsoniere: │├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┤│- canapea pentru 2 - 3 persoane │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- fotolii/demifotolii │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- masă/măsuță │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- frigider │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- televizor cu recepție canale TV │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- draperii sau alte mijloace obturante │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┤│10. Serviciul telefonic disponibil: │├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┤│- telefon la recepție, la dispoziția turiștilor La cabanele │ │ │ ││de creastă se admit și stații radio de emisie- recepție sau │ │ │ ││telefoane mobile, după caz. │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│11. Facilități pentru organizarea activităților de agrement │ │ │ ││și sportive (schi, patinaj, terenuri de sport, piscină, │ │ │ ││saună, sală de gimnastică, monitor pentru diverse activități│ │ │ ││de agrement sau sportive etc.): - asigurarea a cel │ │ │ ││puțin ... activități │ 3 │ 2 │ 1 │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│12. Unitate de alimentație publică - la cabanele de 1 stea, │ │ │ ││situate în zone greu accesibile, se admit și puncte de │ │ │ ││preparare și servire a mesei │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│13. Televizor în spații comune, la dispoziția turiștilor cu │ │ │ ││recepție canale TV │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│14. Trusă cu medicamente și materiale necesare acordării │ │ │ ││primului ajutor medical │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│15. Panou-hartă privind traseele turistice din zonă, cu │ │ │ ││indicarea marcajelor, a duratelor de parcurs, a gradului de │ │ │ ││dificultate etc. │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┤│16. Servicii minime oferite turiștilor, cu sau fără plată, astfel: │├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┤│- vânzare de mărfuri de strictă necesitate (cosmetice, │ │ │ ││lustrate, hărți turistice, timbre, etc.) la recepție │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- informații turistice asupra traseelor, obiectivelor, │ │ │ ││marcajelor, orarului mijloacelor de transport, situației și │ │ │ ││prognozei condițiilor meteorologice │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- păstrarea obiectelor de valoare ale turiștilor │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- închiriere de jocuri, echipament și material sportiv │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┤│17. Alte criterii: │├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┤│- magaziile și celelalte construcții gospodărești vor fi │ │ │ ││mascate prin mijloace estetice (de regulă, garduri vii) │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- grajdurile și cotețele pentru creșterea animalelor și │ │ │ ││păsărilor vor fi amplasate la o distanță corespunzătoare de │ │ │ ││spațiile de cazare și de alimentație, astfel încât turiștii │ │ │ ││să nu fie deranjați de noxele emanate de acestea sau să │ │ │ ││creeze alt disconfort │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- perimetrul cabanei va fi delimitat prin garduri vii sau │ │ │ ││alte elemente estetice și eficiente │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- WC-urile uscate vor avea pereții văruiți cel puțin o dată │ │ │ ││pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie │ - │ - │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- registru pentru declararea traseului turistic de către │ │ │ ││turiști la cabanele turistice izolate │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- spațiu amenajat pentru adăpostirea câinilor de vânătoare, │ │ │ ││pentru cabanele turistice care oferă facilități de vânătoare│ │ │ ││și/sau pescuit │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- spațiu special prevăzut cu sistem de siguranță, pentru │ │ │ ││păstrarea echipamentelor specifice de vânătoare, pentru │ │ │ ││cabanele turistice care oferă facilități de vânătoare │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│18. Persoana care asigură conducerea operativă a cabanei să │ │ │ ││fie calificată conform prevederilor anexei nr. 7 │ x │ x │ x │└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┘  +  Anexa 1.4la normele metodologiceDefiniții și criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilorde primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip vilă și bungalowVilă turistică este o structură de primire turistică de capacitate relativ redusă, funcționând în clădiri independente, cu arhitectură specifică, situată în stațiuni turistice sau în alte zone și localități de interes turistic, care asigură cazarea turiștilor și prestarea unor servicii specifice.Bungalow este o structură de primire turistică de capacitate redusă, realizată de regulă din lemn sau din alte materiale similare. În zonele cu umiditate ridicată (munte, mare) acesta poate fi construit și din zidărie. Este amplasat în perimetrul campingurilor, satelor de vacanță, ca unitate independentă situată în stațiuni turistice sau zone turistice, ori ca spațiu complementar pe lângă alte structuri de primire turistice. Asigură cazarea turiștilor, precum și celelalte servicii prestate de unitatea de bază, după caz. Funcționează, de regulă, cu activitate sezonieră.*Font 9*┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐│ │ Vile │ Bungalowuri ││ ├─────────────────────────────┼─────────────────┤│ Criterii minime obligatorii │ stele │ stele ││ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤│ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 3 │ 2 │ 1 │├─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│1. Criterii generale: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Starea generală a clădirii (exterior, interior): │├──────────────────┬──────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────────────┤│- aspect │foarte bun │ x │ x │ - │ - │ - │ ││ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ││ │bun │ - │ - │ x │ x │ x │ │├─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┼─────┬─────┬─────┤│- clădirea să fie în stare bună, cu aspect corespunzător │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┼─────┼─────┤│- firmă cu denumirea unității și însemne │ │ │ │ │ │ │ │ ││distinctive privind categoria unității │ │ │ │ │ │ │ │ ││(la categoria 4 și 5 stele firmele vor │ │ │ │ │ │ │ │ ││fi luminoase) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- parcare auto pentru minimum 30% din │ │ │ │ │ │ │ │ ││numărul spațiilor de cazare │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│2. Organizarea spațiilor: │├─────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- numărul maxim de camere │ 10 │ 15 │ 25 │ 35 │ 40 │ - │ - │ - │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┴─────┤│- vestibul │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- salon │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- sufragerie pentru servirea mesei │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- spațiu pentru pregătirea mesei, dotat │ │ │ │ │ │ │ │ ││corespunzător │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- grup sanitar comun, pentru camerele │ │ │ │ │ │ │ │ ││care nu dispun de grup sanitar propriu, │ │ │ │ │ │ │ │ ││separat pe sexe │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- oficiu pentru cameristă (unul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││maximum 10 camere) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│3. Instalații: │├─────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- sistem de climatizare/instalație de aer│ │ │ │ │ │ │ │ ││condiționat │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- încălzire centrală sau cu sobe de │ │ │ │ │ │ │ │ ││teracotă, mai puțin la unitățile │ │ │ │ │ │ │ │ ││sezoniere │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│- iluminatul electric în cameră: │├─────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- o sursă principală │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- o sursă individuală pentru fiecare loc │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│4. Suprafața minimă (mp) a camerelor (fără grup sanitar) **) │├─────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤│- camere cu un loc │ 16 │ 15 │ 12 │ 10 │ 10 │ 12 │ 10 │ 9 │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- camere cu două locuri │ 20 │ 18 │ 12 │ 12 │ 11 │ 14 │ 12 │ 10 │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- camere cu trei locuri │ - │ - │ - │ 18 │ 15 │ - │ 16 │ 14 │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- camere cu patru locuri │ - │ - │ - │ - │ 20 │ - │ - │ 18 │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- salonul din apartament │ 20 │ 18 │ 12 │ 10 │ 10 │ 14 │ 12 │ - │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- dormitorul din apartament │ 20 │ 18 │ 12 │ 10 │ 10 │ 14 │ 12 │ - │├─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│**) În cazul structurilor de primire turistice clasificate și construite anterior datei ││de 12.05.2010, suprafața camerelor se reduce cu 15% │├─────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│5. Numărul maxim de locuri într-o cameră │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 4 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│6. Echipare sanitară: │├─────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- camerele dispun de grup sanitar propriu│ │ │ │ │ │ │ │ ││(cadă sau cuvă/cabină duș, lavoar și WC) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│Vilele de categoriile 4, 3, 2 stele și 1 stea, în care spațiul este compus dintr-un ││singur apartament (maxim 5 dormitoare), vor avea minimum un grup sanitar propriu la ││4 locuri │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de grup sanitar ││propriu, astfel: │├─────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- o cabină de duș pentru maximum │ │ │ │ │ │ │ │ ││15 locuri │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- o cabină WC pentru maximum 10 locuri │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│- la bungalow-urile de 1 stea, grupul sanitar comun poate fi amplasat într-o clădire ││apropiată, la maximum 50 m distanță │├─────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- lavoare cu apă curentă, caldă/rece în │ │ │ │ │ │ │ │ ││camere fără grup sanitar propriu │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │├─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│9. Dotare cu mobilier, lenjerie și alte obiecte de inventar: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- dotarea spațiilor de cazare și a grupurilor sanitare aferente acestora, va fi similară ││cu cea a hotelurilor - pentru vile (cu excepția telefoanelor la categoria 3 stele) și cu ││cea a motelurilor - pentru bungalow-uri, de aceeași categorie │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Dotarea sufrageriei pentru servirea mesei: │├─────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- masă și scaune │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- servantă-bar pentru pahare și veselă │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- televizor cu recepție canale TV │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│Dotarea salonului: │├─────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- fotolii sau demifotolii │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- măsuțe │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- canapea │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- televizor cu recepție canale TV │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│10. Servicii cuprinse în tarif sau contra cost, oferite turiștilor: ││Lista este similară cu cea de la hoteluri, în cazul vilelor, și de la moteluri, în cazul ││bungalourilor, de aceeași categorie. │├─────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│11. Telefon în cameră sau apartament/ │ │ │ │ │ │ │ │ ││garsonieră │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│12. Facilități pentru organizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ ││activități de agrement și sportive (pis- │ │ │ │ │ │ │ │ ││cină, saună, sală fitness, jocuri │ │ │ │ │ │ │ │ ││distractive, terenuri de sport etc. - │ │ │ │ │ │ │ │ ││cel puțin două activități) │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │└─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘  +  Anexa 1.5la normele metodologiceDefiniții și criterii minime obligatorii privind clasificareastructurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare detip pensiune turistică și pensiune agroturistică1. Pensiune turistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 15 camere, totalizând maximum 40 locuri, funcționând în locuințele cetățenilor sau în clădire independentă, care asigură în spații special amenajate cazarea turiștilor și condiții de pregătire și de servire a mesei.2. Amplasarea pensiunii turistice din mediul rural trebuie realizată pe un teren de cel puțin 1.000 mp.*1)---------*1) suprafața construită + suprafața terenului din jurul construcției.3. Pensiune agroturistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, funcționând în locuințele cetățenilor sau în clădire independentă, care asigură în spații special amenajate cazarea turiștilor și condițiile de pregătire și servire a mesei, precum și posibilitatea participării la activități gospodărești sau meșteșugărești.4. În pensiunile agroturistice, turiștilor li se oferă masa preparată din produse majoritar naturale din gospodăria proprie (inclusiv produse piscicole) sau de la producători/pescari autorizați de pe plan local. Gazdele se ocupă direct de primirea turiștilor și de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune și vor însoți turiștii care participă la activitățile gospodărești sau meșteșugărești.----------Pct. 4 din anexa 1.5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 221 din 7 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015.5. În cadrul pensiunilor agroturistice se desfășoară cel puțin o activitate legată de agricultură, creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfășoară o activitate meșteșugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Activitățile în cauză trebuie să se desfășoare în mod continuu sau în funcție de specific și sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate.6. Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizată în locuri ferite de surse de poluare și de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau siguranța turiștilor, pe un teren cu o suprafață1 minimă compactă calculată prin înmulțirea numărului camerelor din incinta acestora cu 100 mp. La pensiunile agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 5 camere inclusiv, suprafața terenului nu poate fi mai mică de 500 mp*1). Suprafețele destinate activităților agricole sau meșteșugărești pot fi desfășurate și în altă locație proprie față de amplasamentul pensiunii agroturistice, cu condiția ca aceste suprafețe să fie cuprinse pe raza administrativ-teritorială a aceleiași localități. Suprafața aferentă pensiunii agroturistice împreună cu suprafața destinată activităților agricole sau meșteșugărești trebuie să fie de minimum 1.000 mp. Notă
  ──────────
  *1) Suprafața construită + suprafața terenului din jurul construcției.
  ──────────
  ----------Pct. 6 din anexa 1.5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 221 din 7 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015.7. Dotările din camerele și din grupurile sanitare destinate turiștilor vor fi puse în exclusivitate la dispoziția acestora. În interiorul spațiilor de cazare nu se admit lucruri personale ale locatorului (articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, bibelouri sau alte obiecte care ar putea stânjeni turiștii).8. Spațiile pentru prepararea și servirea mesei sunt destinate în exclusivitate pentru turiștii cazați și sunt dimensionate adecvat capacității de cazare. Administratorul pensiunii poate oferi servicii de preparare și servire a mesei pentru turiștii săi, în regim de circuit închis. În cazul în care aceste servicii sunt destinate și consumatorilor din afară, este obligatorie deținerea unei structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, clasificată potrivit normelor specifice prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.9. Pensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de campare vor respecta, pentru montarea corturilor și rulotelor, criteriile privind echiparea sanitară și dimensiunea parcelelor,conform prevederilor anexei nr. 1.6 la prezentele norme metodologice.10. Categoria de clasificare a pensiunii turistice este determinată de îndeplinirea criteriilor prevăzute în prezenta anexă și de realizarea punctajului minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în anexa 1.5.1 la prezentele norme metodologice.11. Punctajul minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare este următorul:- la 5 margarete 160 puncte- la 4 margarete 130 puncte- la 3 margarete 90 puncte- la 2 margarete 50 puncte*Font 8*┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Pensiuni ││ ├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤│ │ TURISTICE │ AGROTURISTICE ││ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ Criterii minime obligatorii │ margarete │ margarete ││ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│1. Starea generală a clădirii (exterior, interior): │├──────────────────┬────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ │foarte bun │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - ││- aspect ├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │bun │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │├──────────────────┴────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- firmă luminoasă sau iluminată privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││însemnele distinctive cu tipul, denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││și categoria de clasificare a unității │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- însemnele distinctive privind tipul, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││denumirea și categoria de clasificare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unității │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- clădirile, inclusiv anexele gospodărești,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││să fie curate și bine întreținute │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- să se încadreze în stilul arhitectural │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu specific local │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- căile de acces proprii și spațiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││înconjurătoare să fie bine întreținute │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- curte proprie cu spații verzi │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- amenajări în aer liber pentru odihnă și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││relaxare (chioșcuri, pavilioane, terase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acoperite, etc.) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- garaj sau adăpost acoperit │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- parcare proprie │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│2. Organizarea spațiilor: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- accesul în camerele de dormit și în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││grupurile sanitare să fie direct, fără a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││se trece prin alte camere folosite pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dormit │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- spații corespunzătoare și igienice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru prepararea mesei, dotate cu echipa= │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mente de preparare și conservare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││alimentelor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- sufragerie dotată cu mobilier adecvat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de calitate superioară și cu inventar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││servire de calitate │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- salon cu suprafața minimă de ... mp │ 20 │ - │ - │ - │ - │ 20 │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│Suprafața minimă a camerelor (mp) │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- cameră cu 1 loc │ 14 │ 13 │ 10 │ 8 │ 8 │ 14 │ 13 │ 10 │ 8 │ 8 │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cameră cu 2 locuri │ 16 │ 14 │ 12 │ 10 │ 10 │ 16 │ 14 │ 12 │ 10 │ 10 │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cameră cu 3 locuri │ - │ - │ 17 │ 15 │ 13 │ - │ - │ 17 │ 15 │ 13 │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cameră cu 4 locuri │ - │ - │ - │ - │ 16 │ - │ - │ - │ - │ 16 │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- dormitorul din apartament/garsonieră │ 16 │ 14 │ 12 │ 10 │ 10 │ 16 │ 14 │ 12 │ 10 │ 10 │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- salonul din apartament │ 16 │ 14 │ 12 │ 10 │ 10 │ 16 │ 14 │ 12 │ 10 │ 10 │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- spațiu pentru servirea mesei, dotat cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mobilier (mese, scaune, banchete) și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││inventar de servire │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- camere cu grup sanitar propriu │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- grup sanitar comun*) │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│*) la pensiunile turistice/agroturistice de 1 margaretă se admit în WC uscate și spălătoare exterioare ││alimentate la surse naturale din rezervoare) │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Instalații: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- încălzire centrală sau cu gaze la sobă de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││teracotă, mai puțin la unitățile sezoniere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││estivale │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- încălzire cu sobă de teracotă sau cu alte│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││echipamente admise de normele P.S.I. │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- sursă de încălzire în camerele de baie │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- instalație de apă curentă caldă/rece la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bucătărie │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- instalație de apă curentă │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- aer condiționat exclusiv pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pensiunile aflate pe litoral și în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Delta Dunării*) │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│*) La categoria 4 margarete criteriul este obligatoriu pentru pensiunile clasificate după intrarea în ││vigoare a prezentelor norme metodologice │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- racord la rețeaua publică de canalizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sau la mijloace proprii de colectare și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││epurare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- iluminat electric, în spații comune și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în spațiile de cazare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│4. Număr maxim de locuri într-o cameră │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│5. Echipare sanitară: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- camerele dispun de grup sanitar propriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cadă sau cuvă/cabină duș, lavoar și WC) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│Grup sanitar comun compus din: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- 1 cabină WC la 10 locuri*) │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- 1 spălător cu un lavoar cu apă curentă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││caldă/rece la 10 locuri**) │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- 1 cabină duș cu apă caldă/rece la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││10 locuri/separat pe sexe │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│*) La pensiunile turistice si pensiunile agroturistice din mediu rural de o stea/margaretă poate exista││și WC uscat. ││**) Spălătorul poate fi și în aer liber. │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Dotarea camerelor: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- mobilier uniform ca stil și de calitate │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- pat cu saltea și salteluță de protecție │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- pilotă, sau alte mijloace cu funcțiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││similare, cu cearșaf │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- perne mari │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cearșaf pentru pat │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cuvertură de pat │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- masă și scaune │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- dulap sau spații amenajate pentru haine, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu umerașe │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cuier │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- oglindă │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- veioză sau aplică la capătul patului │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- prosoape pentru față (1 bucată/persoană) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- prosoape pentru baie (1 bucată/persoană) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- perdele și draperii/alte mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││obturare a luminii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- mijloace de protecție împotriva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││insectelor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- pahare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- vază pentru flori sau aranjament floral │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- televizor în cameră cu recepție canale TV│ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- televizor în spații comune cu recepție │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││canale TV │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- posibilitate conexiune internet în salon │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│Garsonierele și apartamentele vor avea în plus: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- canapea de 2 sau 3 persoane │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- fotolii sau demifotolii │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- scaune │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- masă sau măsuță │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- frigider │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- set de pahare pentru apă, vin, coniac │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- perdele și draperii/alte mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││obturare a luminii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│7. Dotarea bucătăriilor: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- plită electrică sau cu gaze │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- mașină de gătit sau reșou electric cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││minim două ochiuri │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cuptor cu microunde, cafetieră │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- vase și ustensile de bucătărie din inox │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- vase și ustensile de bucătărie │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- echipamente pentru păstrarea prin frig │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││a alimentelor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│8. Telefon la dispoziția turiștilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(minimum un telefon mobil sau fix) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│9. Alte criterii: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- anexele gospodărești pentru creșterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││animalelor și păsărilor vor fi amplasate și│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││întreținute astfel încât să nu creeze │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││disconfort pentru turiști │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- animalele de la care provin lactatele să │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fie atestate ca sănătoase, iar produsele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││din carne să fie examinate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sanitar-veterinar │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- alimentele să provină de la producători │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││locali autorizați │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- minimum o persoană să fie absolventă a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unui curs de formare în domeniu cel puțin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││administrator pensiune turistică │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- criterii suplimentare de evaluare [anexa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││nr. 1.5.1] - puncte │ 160 │ 130 │ 90 │ 50 │ - │ 160 │ 130 │ 90 │ 50 │ - │└───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
   +  Anexa 1.5.1la normele metodologiceCriterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primireturistice cu funcțiuni de cazare de tippensiune turistică și pensiune agroturistică┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ CRITERII SUPLIMENTARE*) │ ││ *) Se punctează numai criteriile care nu sunt obligatorii pentru │ Puncte ││ categoria respectivă. │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│1. Sisteme de management │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│- implementarea unui sistem de management al calității │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- implementarea unui sistem de management de mediu │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- implementarea unui sistem de management al siguranței alimentelor│ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- implementarea unui sistem de management pentru sănătate și │ ││securitate ocupațională │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- obținerea etichetei ecologice │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│2. Construcții, aspect general și echipare exterioară │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│- drum carosabil până la poarta pensiunii │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- semnalizare de la șoseaua principală │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- situarea într-o zonă nepoluată fonic, vizual sau olfactiv │ 6 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- iluminat exterior │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- izolarea fonică a clădirii │ 6 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│- ambianța generală a exteriorului: │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│ ● aspectul foarte bun al construcțiilor │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ ● aspectul foarte bun al anexelor gospodărești │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ ● amenajarea corespunzătoare a spațiilor exterioare (curte, │ ││ grădină, livadă, spații amenajate în aer liber pentru │ ││ divertisment) │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│3. Dotarea spațiilor și alte amenajări │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│- instalații de energie alternativă funcționale și care asigură │ ││minimum 5% din consumul general │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- izolarea fonică între camere și spațiile comune │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- salon de primire - living cu spațiu amenajat pentru deconectare, │ ││lecturare, conversație │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- televizoare cu recepție canale TV în toate camerele │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- șemineu │ 6 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- bibliotecă (cărți, reviste, ziare, albume etc.) │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- dotare cu jocuri de societate (șah, table, remi, cărți de │ ││joc etc.) │ 4 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- biliard │ 4 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- tenis de masă │ 4 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- aer condiționat │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- telefon în fiecare cameră │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- decorarea de ansamblu a interiorului │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- calitatea mobilierului, armonia culorilor │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- posibilitate de conexiune la internet │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- masă și fier de călcat │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- mașină automată de spălat rufe │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- uscător de păr │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- grătar în aer liber │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- locuri de joacă amenajate pentru copii │ 7 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- sală de fitness │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- saună, jacuzzi │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- piscină în aer liber │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- piscină acoperită │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- terenuri de sport proprii sau intermediare la terți │ 12 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- obiecte și echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri, │ ││sănii, biciclete, ambarcațiuni, echitație etc.) │ 13 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- personal calificat pentru practicarea sporturilor de agrement │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- aparat CD, DVD │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- antenă TV satelit sau cablu │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- posibilități de participare ca divertisment la unele activități │ ││gospodărești │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- acces la computer │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│4. Dotarea bucătăriilor │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│- unitate de alimentație publică (după caz) │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- vase de bucătărie din inox │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- veselă și ustensile de bucătărie de bună calitate, │ ││nedesperecheate, în număr corespunzător capacității de cazare │ 6 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│- aparatură electrică: │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│ ● robot-mixer │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ ● cafetieră │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ ● cuptor cu microunde │ 6 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ ● hotă │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ ● mașină de spălat vase │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ ● toaster (prăjitor de pâine) │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│5. Protecția turiștilor │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│● Deținerea poliței de asigurare de răspundere civilă a │ ││structurilor de primire turistice │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Total punctaj realizat │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘----------Anexa 1.5.1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 221 din 7 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015, potrivit pct. 4 al art. I din același act normativ.  +  Anexa 1.6la normele metodologiceDefiniții și criterii minime obligatorii privind clasificareastructurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare detip camping, sat de vacanță, popas turistic și căsuță tip campingCampingul este o structură de primire turistică destinată să asigure cazarea turiștilor în corturi sau rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să parcheze mijloacele de transport, să își pregătească masa și să beneficieze de celelalte servicii specifice acestui tip de unitate.1. Amplasarea campingului trebuie să fie făcută în locuri de interes turistic ferite de zgomot sau alte surse de poluare, precum și de elemente periculoase pentru sănătatea și securitatea turiștilor.2. Elementul de bază al campingului este parcela de campare, aceasta reprezentând o suprafață de teren bine delimitată și marcată, unde se poate parca mijlocul de transport și instala cortul sau rulota, asigurându-se totodată suprafața liberă necesară pentru mișcarea și odihna a 4 turiști.Totalitatea parcelelor de campare reprezintă suprafața de campare amenajată.Capacitatea campingului se exprimă în număr de locuri de campare și se determină prin înmulțirea cu 4 a numărului parcelelor de campare, la care se adaugă eventualele locuri de cazare în căsuțe tip camping și/sau în bungalow-uri amplasate în incinta unității.Căsuță tip camping este un spațiu de cazare de dimensiuni reduse, realizat din lemn sau alte materiale similare, compusă, de regulă, dintr-o cameră și un mic antreu sau terasă și uneori dotată și cu grup sanitar propriu.Distanța între două căsuțe nu poate fi mai mică de 3 m, asigurându-se totodată spațiul pentru parcarea unei mașini.Bungalow-urile amplasate în interiorul campingului se clasifică odată cu acesta, potrivit criteriilor specifice din prezentele norme.La dimensionarea dotărilor și a instalațiilor din camping se va avea în vedere capacitatea totală de cazare a campingului.Cel puțin 15% din suprafața campingului trebuie să fie plantată cu arbori sau arbuști. La campingurile de 3 și 4 stele, vegetația trebuie să fie suficient de abundentă pentru a da o umbră confortabilă și o ambianță agreabilă.Accesul la camping trebuie să fie astfel conceput încât să prevină accidentele de circulație în momentul intrării și ieșirii vehiculelor.La campingurile de 3 și 4 stele, căile de acces trebuie să permită circulația în ambele sensuri.Rețeaua de alei trebuie să permită legătura dintre spațiile de campare-cazare și toate celelalte amenajări care asigură servicii (inclusiv cu terenurile pentru agrement).3. Mărimea campingului, amplasamentul, stilul constructiv și coloritul diverselor construcții din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de prejudicii peisajului sau mediului înconjurător.Toate campingurile trebuie să aibă o împrejmuire care să nu permită accesul în camping decât prin intrările stabilite pentru turiști. Campingurile vor avea pază ziua și noaptea.4. Alimentarea cu apă potabilă trebuie asigurată prin racordarea la rețeaua publică, iar în lipsa acesteia, prin realizarea de foraje proprii sau de alte lucrări de captare a unor izvoare din zonă. Nu este permisă alimentarea cu apă din fântână neacoperită din care apa se scoate cu găleata sau cu alt mijloc similar.Distanța dintre gurile de apă amplasate pe suprafața de campare nu trebuie să fie mai mare de 100 m.5. Grupurile sanitare comune trebuie să fie amplasate cât mai central posibil, dar nu mai aproape de 20 m de cel mai apropiat spațiu de cazare (parcelă, căsuță sau bungalow) și nu mai departe de 100 m de cel mai îndepărtat spațiu de campare-cazare.Pardoseala la grupurile sanitare și din spațiile amenajate pentru spălatul lenjeriei și, respectiv, pentru pregătirea mesei trebuie să fie cel puțin mozaicată, cu pantă de scurgere corespunzătoare, pentru a fi ușor de întreținut.La campingurile de 4 stele compartimentul lavoarelor și al dușurilor trebuie să fie separat de cel al cabinelor WC, iar fiecare cabină de duș va trebui să cuprindă, separat de dușul propriu-zis, un compartiment pentru dezbrăcare- îmbrăcare, echipat cu scaun, oglindă, policioară și cuier.6. La toate clădirile existente ferestrele vor trebui să fie astfel construite încât să poată fi deschise pentru aerisire. De asemenea, acestea vor fi astfel realizate încât să permită montarea cu ușurință a unor plase împotriva insectelor, sau alte dotări cu funcțiuni similare la cererea turiștilor.7. Turiștii cazați în căsuțe și bungalow-uri beneficiază de toate dotările și instalațiile comune din cadrul campingurilor.8. Căsuțele amplasate pe terenuri care nu permit și amenajarea unor spații de campare (pentru montarea corturilor sau rulotelor) vor fi clasificate căsuțe tip camping și vor dispune de dotări și servicii identice cu căsuțele situate în campingurile de aceeași categorie.9. Căsuțele tip camping amplasate pe lângă alte unități de cazare sau de alimentație publică, ca spații complementare, vor dispune de grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în construcție închisă cuprinzând:- un lavoar la 30 de locuri;- o cabină duș la 50 de locuri;- o cabină WC la 30 de locuri.10. Satul de vacanță este un ansamblu de clădiri, de regulă vile sau bungalow- uri, amplasat într-un perimetru bine delimitat, care asigură turiștilor servicii de cazare, de alimentație și o gamă largă de prestații turistice suplimentare (agrement, sportive, culturale etc.).Amplasamentul trebuie să asigure un microclimat favorabil, ferit de surse de poluare (zgomot, noxe etc.) și de alte elemente care ar putea pune în pericol securitatea și sănătatea turiștilor.Mărimea satului de vacanță, amplasamentul, stilul constructiv și coloritul diverselor construcții din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de prejudicii peisajului și mediului înconjurător.Toate satele de vacanță vor avea o împrejmuire, accesul fiind dirijat și controlat.La unitățile de 3 stele vegetația trebuie să fie abundentă pentru a crea o ambianță agreabilă.Suprafața spațiilor verzi și a celor destinate pentru agrement și odihnă reprezintă minimum 25% din suprafața totală a satului de vacanță.Dotarea cu echipamente, mobilier, obiecte de inventar și elemente constructive și funcționale a structurilor de primire turistice din incinta satului de vacanță se realizează potrivit criteriilor specifice stabilite prin prezentele norme pentru unitățile respective, ținându-se seama de amplasamentul și de perioada de funcționare a acestora (permanente sau sezoniere).Majoritatea vilelor și a bungalow-urilor din satele de vacanță de 3 stele trebuie să fie încadrate cel puțin la această categorie.11. Popasul turistic reprezintă o structură de primire turistică de capacitate redusă, formată din căsuțe și/sau bungalow-uri amplasate într-un perimetru bine delimitat, care asigură servicii de cazare și alimentație, precum și posibilități de parcare auto.Dotarea și serviciile aferente sunt identice cu ale campingurilor de aceeași categorie, cu excepția faptului că popasurile turistice nu dispun de teren de campare pentru amplasarea corturilor și/sau a rulotelor.12. Spațiile de campare în gospodăriile populației sunt structuri de primire turistice constând din una sau mai multe (nu mai mult de 10) parcele de campare amplasate pe un teren bine delimitat în incinta curții sau grădinii aferente unei proprietăți din mediul urban sau rural. Mărimea parcelelor și echiparea sanitară sunt identice cu cea a campingurilor din aceeași categorie cu specificarea că, pentru capacitățile de până la 5 parcele grupul sanitar poate fi comun cu al gospodăriei respective, fiind admise totodată lavoare sau dușuri în aer liber și wc uscate, restul dotărilor și serviciilor sunt facultative.┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────┐│ │ Campinguri │ Sate de ││ │ │ vacanță ││ ├───────────────────────┼───────────┤│ Criterii minime obligatorii │ stele │ stele ││ ├─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┤│ │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 3 │ 2 │├──────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│I. Criterii generale │├──────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│1. Firmă: │ │ │ │ │ │ ││- la intrare, din care să rezulte tipul, │ │ │ │ │ │ ││denumirea și categoria unității │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- luminoasă │ x │ - │ - │ - │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│2. Panouri cu schema campingului sau a │ │ │ │ │ │ ││satului de vacanță și a regulamentului de │ │ │ │ │ │ ││ordine interioară amplasate la loc vizibil│ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│3. Cutie poștală la intrare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│4. Amenajarea terenurilor: - cât mai plane│ │ │ │ │ │ ││posibil, bine nivelate, acoperite cu gazon│ │ │ │ │ │ ││și care să permită o drenare rapidă a │ │ │ │ │ │ ││apelor rezultate din ploi │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│5. Drumurile carosabile de acces la spațiile de cazare, parcele de campare, ││unități de alimentație etc.: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- asfaltate sau cu dale │ x │ x │ - │ - │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- pietruite │ - │ - │ x │ x │ - │ x │├──────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│6. Alei amenajate între spațiile de cazare și cele de folosință comună: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- asfaltate, cu dale sau pietruite │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│7. Iluminarea electrică cu intensitate: │ │ │ │ │ │ ││- corespunzătoare în spațiile de cazare de│ │ │ │ │ │ ││folosință comună, inclusiv a parcelelor │ │ │ │ │ │ ││și a căilor de acces │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│8. Prize pentru racordarea rulotelor la │ │ │ │ │ │ ││rețeaua de alimentare cu energie electrică│ │ │ │ │ │ ││la ... % din parcele │ 20 │ 10 │ 10 │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│9. Capacitatea de cazare să fie de cel │ │ │ │ │ │ ││puțin ...locuri │ 80 │ 60 │ 20 │ 12 │ 100 │ 70 │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│10. Suprafața minimă a fiecărei parcele │ │ │ │ │ │ ││de campare (mp) │ 100 │ 80 │ 80 │ 80 │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- numărul maxim de locuri la 1.000 mp │ │ │ │ │ │ ││suprafață totală (parcele + alei + spații │ │ │ │ │ │ ││verzi, agrement, clădiri etc.) │ 20 │ 24 │ 28 │ 32 │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│11. Ponderea minimă din suprafața totală a│ │ │ │ │ │ ││spațiilor destinate drumurilor și aleilor │ │ │ │ │ │ ││interioare, zonelor de liniște și recreere│ │ │ │ │ │ ││terenurilor de sport și agrement │25 % │20 % │15 % │10 % │25 % │15 % │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│12. Parcelele de campare să fie: - numero-│ │ │ │ │ │ ││tate, ecranate cu garduri verzi sau alte │ │ │ │ │ │ ││materiale care asigură o delimitare │ │ │ │ │ │ ││eficientă și estetică │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│13.Terenuri și/sau săli pentru sport și │ │ │ │ │ │ ││agrement (tenis, minigolf, volei, fitness,│ │ │ │ │ │ ││piscină, inclusiv bazine pentru copii), │ │ │ │ │ │ ││cel puțin un număr de ... pentru fiecare │ │ │ │ │ │ ││categorie │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 4 │ 3 │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│14. Grădinițe cu spații de joacă pentru │ │ │ │ │ │ ││copii │ x │ x │ x │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│15. Spații independente sau în incinta │ │ │ │ │ │ ││spațiilor de cazare pentru depozitarea și │ │ │ │ │ │ ││închirierea echipamentelor, a materialelor│ │ │ │ │ │ ││sportive și de agrement │ x │ x │ x │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│16. Spațiu pentru recepție │ x │ x │ x │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│17. Spații pentru administrație și de │ │ │ │ │ │ ││păstrare a valorilor, inclusiv a celor │ │ │ │ │ │ ││predate de turiști spre păstrare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│18. Hol de primire │ x │ - │ - │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│19. Magazii pentru lenjerie și materiale │ │ │ │ │ │ ││de întreținere │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│20. Oficiu pentru cameriste │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│21. Spațiu amenajat și dotat corespunzător│ │ │ │ │ │ ││pentru spălatul și călcatul lenjeriei, │ │ │ │ │ │ ││accesibil și de către turiști │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│22. Trusă cu medicamente și materiale │ │ │ │ │ │ ││necesare acordării primului ajutor medical│ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│23. Punct de prim ajutor │ x │ x │ - │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│24. Punct farmaceutic │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│25. Spații comerciale pentru vânzarea │ │ │ │ │ │ ││produselor alimentare, a legumelor, │ │ │ │ │ │ ││fructelor și a produselor nealimentare │ │ │ │ │ │ ││(cosmetice, obiecte de artizanat, timbre, │ │ │ │ │ │ ││efecte poștale, ziare, reviste, articole │ │ │ │ │ │ ││sportive etc.) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│26. Una sau mai multe unități de │ │ │ │ │ │ ││alimentație │ x │ x │ - │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│27. Racord la rețeaua publică de │ │ │ │ │ │ ││canalizare sau la mijloacele proprii de │ │ │ │ │ │ ││colectare și epurare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│26. Pubele acoperite, lavabile, amplasate │ │ │ │ │ │ ││în locuri fixe adăpostite (evacuarea │ │ │ │ │ │ ││zilnică a resturilor menajere) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│II. Alte criterii │├──────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- Persoana care asigură conducerea opera- │ │ │ │ │ │ ││tivă a campingului sau satului de vacanță │ │ │ │ │ │ ││să îndeplinească criteriile privind pregă-│ │ │ │ │ │ ││tirea profesională, specifice funcției, │ │ │ │ │ │ ││conform prevederilor anexei nr. 7 la │ │ │ │ │ │ ││prezentele Norme metodologice - la cele cu│ │ │ │ │ │ ││mai mult de 100 de locuri de cazare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- Personalul din recepție trebuie să fie │ │ │ │ │ │ ││calificat conform prevederilor │ │ │ │ │ │ ││anexei nr. 7 │ x │ x │ x │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Servicii: │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- Telefon la dispoziția turiștilor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- Acces internet la recepție │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│Echipamente sanitare: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în construcție închisă, ││cuprinzând: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- un lavoar la ... locuri, cu oglinzi și │ │ │ │ │ │ ││policioare │ 10 │ 20 │ 25 │ 30 │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- o cabină de duș (închisă) la .... │ │ │ │ │ │ ││persoane │ 10 │ 20 │ 25 │ 30 │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- o cabină WC cu apă curentă la .. locuri │ 20 │ 20 │ 30 │ 30 │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- spălătoare pentru picioare, câte unul la│ │ │ │ │ │ ││fiecare grup sanitar │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- un lavoar și un WC special pentru copii │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- un lavoar și un WC pentru persoane cu │ │ │ │ │ │ ││handicap (la cele de peste 400 de locuri) │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│Dotarea căsuțelor tip camping: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- pat cu saltea, husă de protecție, │ │ │ │ │ │ ││cearșaf de pat, pături cu cearșaf plic │ │ │ │ │ │ ││și pernă înfățată │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- mijloace de protecție împotriva │ │ │ │ │ │ ││insectelor │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- aplică în perete │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- oglindă │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cuier de perete │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- măsuță │ x │ x │ x │ x │ - │ - │└──────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘  +  Anexa 1.7la normele metodologiceDefiniții și criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilorde primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipapartamente de închiriat și camere de închiriatApartamentele sau camerele de închiriat sunt structuri de primire turistice constând într-un număr limitat de spații, care oferă servicii de cazare și posibilitatea preparării hranei în bucătăria folosită exclusiv de turiști. Se pot organiza și spații special amenajate pentru prepararea hranei destinate exclusiv turiștilor.┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│ │ Apartamente sau ││ │camere de închiriat││ ├───────────────────┤│ Criterii minime obligatorii │ stele ││ ├─────┬──────┬──────┤│ │ 3 │ 2 │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┤│1. Criterii generale: │├──────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬──────┤│- clădirea să fie în stare bună, cu aspect corespunzător │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- căile de acces și spațiile înconjurătoare să fie │ │ │ ││întreținute │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- posibilități de parcare auto │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┤│2. Organizarea spațiilor: │├──────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬──────┤│- camerele de dormit să aibă intrare separată │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- camere cu grup sanitar propriu │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- grup sanitar comun, exclusiv pentru turiști │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┤│3. Instalații: │├──────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬──────┤│- instalații de apă caldă/rece la grupurile sanitare │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- instalații de încălzire admise de normele P.S.I. │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- locuința să dispună de instalație electrică │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- camerele aflate mai sus de etajul 4 să fie deservite │ │ │ ││de lift │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┤│4. Suprafața minimă (mp) a camerelor: │├──────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬──────┤│- camere cu 1 pat │ 10 │ 10 │ 10 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- camere cu 2 paturi │ 12 │ 12 │ 12 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│5. Număr maxim de locuri într-o cameră │ 2 │ 2 │ 3 │├──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┤│6. Echipare sanitară: │├──────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬──────┤│- camerele dispun de baie (cadă sau duș, lavoar și WC) │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- grup sanitar comun, exclusiv pentru turiști (minimum o │ │ │ ││cabină WC, cadă sau duș, lavoar la 8 locuri) │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┤│7. Dotarea camerelor: │├──────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬──────┤│- pat cu saltea și salteluță de protecție │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- masă și scaune │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- dulap sau spațiu amenajat pentru haine și lenjerie în │ │ │ ││folosință exclusivă a turiștilor │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- oglindă │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- pilotă sau alte mijloace cu funcțiuni similare, cu │ │ │ ││cearșaf │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- cearșaf pentru pat │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- perne mari înfățate │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- prosoape de față și de baie │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- perdele, draperii/mijloace obturante │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- mijloace de protecție împotriva insectelor │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- frigider (la categoria 3 stele, în exclusivitate pentru │ │ │ ││turiști) │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- televizor cu recepție canale TV │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┤│Dotarea sufrageriei din apartament │├──────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬──────┤│- canapea pentru 2-3 persoane │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- masă, măsuță │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- fotolii/demifotolii │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- scaune │ - │ - │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- frigider │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- televizor cu recepție canale TV │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- tablou │ x │ x │ - │└──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┘  +  Anexa 1.8la normele metodologiceDefiniții și criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilorde primire turistică cu funcțiuni de cazare de tipul navelormaritime și fluvialeNavele maritime și fluviale, inclusiv pontoanele plutitoare, utilizate pentru cazarea turiștilor pe durata călătoriei sau ca hoteluri plutitoare ancorate în porturi, se clasifică pe stele (de la 1 la 5) în funcție de calitatea dotărilor și a serviciilor pe care le oferă.Criteriile de clasificare pentru hoteluri se aplică în mod corespunzător și în cazul spațiilor de cazare de pe nave și pontoane, cu excepția celor referitoare la:- dimensiunile spațiilor de cazare, care pot fi reduse cu până la 50% față de cele din hotelurile de aceeași categorie;- dimensiunile paturilor, care pot fi de 0,80/2,00 m la paturile individuale și 1,20/2,00 m la cele duble;- dotarea cu piese de mobilier (scaune, mese etc.) va fi în limita spațiului, cu condiția asigurării unei funcționalități și utilizări cât mai confortabile a spațiului de cazare. Se admit și dotări cu piese de mobilier rabatabile. La categoriile 1 și 2 stele se pot utiliza și paturi suprapuse.Structura spațiilor de cazare de pe nave este similară cu cea din hoteluri.Spațiile de alimentație pentru servirea turiștilor se clasifică separat, potrivit criteriilor specifice unităților de același profil.La navele de categorie superioară (4 și 5 stele) este obligatorie asigurarea posibilităților pentru agrement, sport și banchete, festivități, etc.  +  Anexa 2la normele metodologiceDefiniții și criterii minime obligatorii privind clasificareastructurilor de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică1. Restaurant: este local public care îmbină activitatea de producție cu cea de servire la masa, punând la dispoziție clienților o gamă diversificată de preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie, băuturi și unele produse pentru fumători.1.1. Restaurant clasic: este local public cu profil gastronomic, în care se servește un larg sortiment de preparate culinare (gustări calde și reci, preparate lichide calde, mâncăruri, minuturi, salate, dulciuri de bucătărie), produse de cofetărie, patiserie, înghețată, fructe, băuturi nealcoolice și alcoolice, produse din tutun etc. Pentru crearea unei atmosfere animate-distractive poate dispune de formație muzical-artistică. Organizează servicii suplimentare: banchete, recepții etc.1.2. Restaurant specializat: servește un sortiment specific de preparate culinare și băuturi care se află permanent în lista de meniu, în condițiile unor amenajări și dotări clasice sau adecvate structurii sortimentale (pescăresc, vânătoresc, rotiserie, zahana, dietetic, lacto-vegetarian etc.) care formează obiectul specializării.1.2.1. Restaurant pescăresc: este o unitate gastronomică care se caracterizează prin desfacerea, în principal, a unui sortiment variat de preparate culinare din pește. Este decorat cu obiecte sugestive din activitatea de pescuit și de prelucrare a peștelui.1.2.2. Restaurant vânătoresc: este o unitate gastronomică specializată în producerea și servirea de preparate culinare din vânat (iepure, căprioară, porc mistreț, urs, gâște, rațe sălbatice etc.), care este organizată și funcționează pe principii similare restaurantului clasic, având însă prin amenajare, dotare și prezentarea personalului elemente specifice, particulare.1.2.3. Rotiserie: este un restaurant de capacitate mică (20 - 50 de locuri la mese), în care consumatorii sunt serviți cu produse din carne la frigare - rotisor (pui, mușchi de vacă și porc, specialități din carne etc.), kebab cu garnituri, unele gustări reci (pe bază de ouă, brânză, legume etc.), salate, deserturi, precum și băuturi răcoritoare, cafea, vin (în special vin roșu servit în carafe), un sortiment redus de băuturi alcoolice fine.Spațiul de producție se află chiar în interiorul sălii de consumație și este dotat cu rotisor sau frigărui și cu vitrină frigorifică în care se află expuși pui și alte specialități din carne pentru fript în fața consumatorilor.1.2.4. Restaurant-zahana: este o unitate gastronomică în care se servesc, la comandă, în tot timpul zilei, produse (specialități din carne de porc, vacă, batal, miel) și subproduse din carne neporționată (ficat, rinichi, inimă, splină, momițe, măduvioare etc.), mici, cârnați etc., pregătite la grătar și alese de consumatori din vitrine de expunere sau din platourile prezentate de ospătari la masă. Mai poate oferi: ciorbă de burtă, ciorbă de ciocănele, tuslama, tochitură, salate combinate de sezon, murături, dulciuri de bucătărie, băuturi alcoolice (aperitive și vinuri).1.2.5. Restaurant dietetic/lacto-vegetarian: este o unitate gastronomică în care se desfac în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe bază de lapte și produse lactate, ouă, paste făinoase, orez, salate din legume, precum și dulciuri de bucătărie, lactate proaspete, produse de patiserie, înghețată și băuturi nealcoolice calde și reci; restaurantul dietetic oferă preparatele sub îndrumarea unui cadru medical.1.2.6. Restaurant familial sau restaurant pensiune: este o unitate cu profil gastronomic care oferă, în mai multe variante, meniuri complete la preț accesibil. Preparatele și specialitățile solicitate în afara meniurilor se servesc conform prețurilor stabilite în listele de meniu. Băuturile alcoolice, răcoritoare, apă minerală și bere sunt limitate la un număr redus de sortimente. Poate funcționa și pe bază de abonament. La nevoie se poate organiza și ca secție în cadrul unui restaurant clasic.De regulă, asemenea unități se organizează în stațiuni turistice sau în pensiuni turistice și pensiuni agroturistice.1.3. Restaurant cu specific: este o unitate de alimentație pentru recreere și divertisment, care, prin dotare, profil, ținuta lucrătorilor, momente recreative și structură sortimentală, trebuie să reprezinte obiceiuri gastronomice locale sau naționale, tradiționale și specifice diferitelor zone.1.3.1. Cramă: desface o gamă largă de vinuri. Acestea se pot servi atât îmbuteliate, cât și neîmbuteliate. Se realizează și se desface o gamă specifică de preparate culinare: tochitură, preparate din carne la grătar sau trase la tigaie. Vinurile se servesc în carafe sau căni din ceramică. Este dotată cu mobilier din lemn masiv, iar pereții sunt decorați cu scoarțe, ștergare etc. Poate avea program muzical, tarafuri de muzică populară. Se poate organiza și ca secție în cadrul unui restaurant clasic.1.3.2. Restaurant cu specific local: pune în valoare bucătăria specifică unor zone geografice din țară sau a unor tipuri tradiționale de unități (crame, colibe, șuri etc.).Sunt servite vinuri și alte băuturi din regiunea respectivă, utilizându-se ulcioare, carafe, căni etc. Efectul original al acestor unități este realizat prin îmbinarea cadrului natural cu cel arhitectural al sistemului constructiv, al finisajelor inspirate după modelul popular, al elementelor de decorație, al mobilierului și obiectelor de inventar de concepție deosebită, de gama sortimentală a mâncărurilor pregătite și prezentarea personalului. La construirea unităților se utilizează materiale prelucrate sumar, specifice regiunii respective, cum sunt: piatră, bolovani de râu, lemn (brut sau prelucrat), cărămidă, trestie, stuf, răchită etc. . Ospătarii au uniforma confecționată în concordanță cu specificul unității (costume de daci, de români, ciobănești etc.).1.3.3. Restaurant cu specific național: pune în valoare tradițiile culinare ale unor națiuni (chinezesc, arăbesc, mexican etc.), servind o gamă diversificată de preparate culinare, băuturi alcoolice și nealcoolice specifice. Ambianța interioară și exterioară a saloanelor, programul muzical, uniformele personalului de servire și celelalte sunt specifice țării respective.1.4. Restaurant cu program artistic: este o unitate de alimentație pentru turiști care prin dotare și amenajare asigură și derularea unor programe de divertisment gen spectacol (muzică, balet, circ, recitaluri, scheciuri, programe specifice barurilor de noapte etc.).1.5. Braserie sau bistrou: asigură în tot cursul zilei servirea consumatorilor, în principal cu preparate reci, minuturi, un sortiment restrâns de mâncăruri, specialități de cofetărie-patiserie, băuturi nealcoolice calde și reci, băuturi alcoolice de calitate superioară, un bogat sortiment de bere.1.6. Berărie: este o unitate specifică pentru desfacerea berii de mai multe sortimente, în recipiente specifice (țap, halbă, cană) de diferite capacități și a unor produse și preparate care se asociază în consum cu acestea (crenvurști cu hrean, mititei, cârnați, chifteluțe, foietaje, covrigei, migdale, alune etc.), precum și brânzeturi, gustări calde și reci, minuturi (din ouă, legume), specialități de zahana (1 - 2 preparate), precum și băuturi alcoolice (coniac, rom, sortiment restrâns de vinuri și băuturi nealcoolice).1.7. Grădină de vară: este o unitate amenajată în aer liber, înconjurată de arbori și arbuști, dotată cu mobilier specific "de grădină" și decorată în mod adecvat. Oferă un sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, grătar, salate, dulciuri de bucătărie și cofetărie-patiserie, un larg sortiment de băuturi alcoolice (vinuri selecționate de regiune, îmbuteliate sau neîmbuteliate, băuturi spirtoase, bere etc.) și nealcoolice, cafea, fructe, produse din tutun.1.8. Terasă: este o unitate independentă, amenajată în aer liber, dotată cu mobilier specific sezonului estival și decorată în mod adecvat. Oferă un sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, grătar, salate, dulciuri de bucătărie și cofetărie-patiserie, un larg sortiment de băuturi alcoolice (vinuri, băuturi spirtoase, bere etc.) și nealcoolice, cafea, fructe.2. Bar: este o unitate de alimentație cu program de zi sau de noapte, în care se servește un sortiment diversificat de băuturi alcoolice și nealcoolice și o gamă restrânsă de produse culinare.Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiții muzicale, video, TV.2.1. Bar de noapte: este o unitate cu caracter distractiv, cu un orar de noapte care prezintă un program variat de divertisment, de music-hall și dans pentru consumatori și oferă o gamă variată de băuturi alcoolice fine, amestecuri de băuturi de bar, băuturi nealcoolice, specialități de cofetărie și înghețată asortate, roast-beef, fripturi reci etc., fructe și salate de fructe (proaspete și din compoturi), cafea, jardiniere cu delicatese. De obicei este realizat în amfiteatru, pentru ca de la toate mesele să se poată viziona programul artistic muzical. Este dotat cu instalații de amplificare a sunetului, orgă de lumini, instalații de proiecție a unor filme.2.2. Bar de zi: este o unitate care funcționează, de regulă, în cadrul hotelurilor și restaurantelor sau ca unitate independentă. Oferă consumatorilor o gamă variată de băuturi alcoolice și nealcoolice, simple sau în amestec, și gustări în sortiment restrâns, tartine, foietaje, specialități de cofetărie și înghețată, produse din tutun (țigări) și posibilități de distracție (muzică discretă, televizor, jocuri mecanice etc.). În salonul de servire se află tejgheaua-bar cu scaune înalte, un număr restrâns de mese cu dimensiuni mici, cu scaunele respective.2.3. Cafe-bar sau cafenea: este o unitate care îmbină activitatea de desfacere a cafelei cu cea recreativă; oferă consumatorilor și gustări calde și reci, minuturi, produse de cofetărie-patiserie, înghețată, băuturi nealcoolice calde (cafea filtru, șvarț, cafea cu lapte, ciocolată, ceai etc.), băuturi alcoolice fine (lichior, coniac, vermut etc.).2.4. Club sau Disco-bar (discotecă, videotecă): este o unitate cu profil de divertisment pentru tineret, activitatea comercială fiind axată pe desfacerea de gustări, produse de cofetărie-patiserie, înghețată și, în special, amestecuri de băuturi alcoolice și nealcoolice. Divertismentul este realizat prin intermediul muzicii de audiție și de dans, înregistrată și difuzată prin instalații speciale și prin disc-jockey, care asigură organizarea și desfășurarea întregii activități. Videoteca este o încăpere special amenajată cu instalații electronice de redare și vizionare în care se prezintă videoprograme și filme.2.5. Bufet-bar: oferă un sortiment restrâns de preparate calde și reci (gustări, sandviciuri, minuturi, mâncăruri, produse de patiserie) pregătite în bucătăria proprie sau aduse din afară, băuturi nealcoolice calde și reci, băuturi alcoolice (aperitive), bere, vinuri, la pahar.3. Unitate fast-food: este o unitate de alimentație cu servire rapidă a preparatelor culinare de bucătărie, cofetărie, patiserie, minuturi, finger-food, salate-entree, precum și a băuturilor nealcoolice calde și reci, a băuturilor slab alcoolizate și a unui sortiment restrâns de băuturi alcoolice. De regulă servirea se face prin vânzători direct către consumatori, cu plata în avans a produselor.3.1. Restaurant-autoservire: este o unitate cu desfacere rapidă în care consumatorii își aleg și se servesc singuri cu preparatele culinare calde și reci (gustări, produse lactate, băuturi calde nealcoolice, supe-ciorbe-creme, preparate din pește, antreuri, preparate de bază, salate, deserturi, fructe) și băuturi alcoolice (bere) și nealcoolice, la sticlă, așezate în linii de autoservire cu flux dirijat și cu plata după alegerea produselor.3.2. Bufet tip expres: este o unitate cu desfacere rapidă, în care fluxul consumatorilor nu este dirijat, servirea se face de către vânzător, iar plata se face anticipat. Unitatea este dotată cu mese tip "expres".3.3. Pizzerie: este o unitate specializată în desfacerea sortimentelor de pizza. Se mai pot desface gustări, minuturi, salate, produse de patiserie, răcoritoare, bere, vin la pahar sau băuturi slab alcoolizate.3.4. Snack-bar: este o unitate caracterizată prin existența unei tejghele-bar, cu un front de servire care să permită accesul unui număr mare de consumatori, serviți direct cu sortimente pregătite total sau parțial în fața lor. Oferă în tot timpul zilei o gamă diversificată de preparate culinare (crenvurști, pui fripți, sandviciuri, cârnăciori, unele preparate cu specific), precum și băuturi nealcoolice calde și reci și băuturi alcoolice în sortiment redus.4. Cofetărie: este o unitate specializată pentru desfacerea unui sortiment larg de prăjituri, torturi, fursecuri, cozonac, înghețată, bomboane, patiserie fină, băuturi nealcoolice calde și reci și unele băuturi alcoolice fine (coniac, lichior).5. Patiserie: este o unitate specializată în desfacerea pentru consum, pe loc sau la domiciliu, a producției proprii specifice, în stare caldă (plăcintă, ștrudele, merdenele, pateuri, covrigi, brânzoaice, gogoși, cornuri etc.). Sortimentul de băuturi include bere la sticlă, băuturi nealcoolice, băuturi calde, răcoritoare, vin la pahar, diferite sortimente de produse lactate (iaurt, chefir, lapte bătut etc.). Se poate organiza și cu profil de plăcintărie, simigerie, covrigărie, gogoșerie sau patibar.Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primireturistice cu funcțiuni de alimentație publică*Font 8*┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ │ Restaurante │ Baruri ││ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ Criterii minime obligatorii │ stele │ stele ││ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│1. Descriere generală a clădirii: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- firmă luminoasă pentru unități │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││independente │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- firmă │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- însemne distinctive privind tipul și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││categoria unităților │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- acces pentru aprovizionare cu mărfuri și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││circulația personalului, separat de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││intrarea principală │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- parcaj auto propriu pentru unitățile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││independente │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- acces auto la intrare │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│2. Organizarea spațiilor: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- windfang, uși rotative sau perdea de aer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││la intrare (unități cu acces direct din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││afară) │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- hol de primire și de așteptare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││consumatori │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- garderobă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(unitățile de vară și cele cu o capacitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sub 100 de locuri se exceptează, acestea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dispunând de cuier în incintă) │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- saloanele sunt dimensionate corespunzător│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în funcție de numărul de locuri și de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││indicele de suprafață ... mp/loc masă │ 1,6 │ 1,5 │ 1,3 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 1,1 │ 1 │ 1,0 │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- saloanele cu o capacitate mai mare de 150│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de locuri se compartimentează sau se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││intimizează cu diverse mijloace estetice │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- oficiu pentru ospătari sau spațiu de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││distribuție (restaurantele de capacitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mică sub 50 de locuri și familiale, precum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││și restaurantele pensiune sunt exceptate) │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- acces între oficiu și salon prin uși │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││batante │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- grup sanitar cu apă curentă caldă și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rece, separat pe sexe, o cabină la ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││locuri*) │ 30 │ 40 │ - │ - │ - │ 30 │ 40 │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- grup sanitar cu apă caldă și rece*) │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- bucătăria echipată și compartimentată în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││funcție de specificul preparatelor calde │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sau reci realizate și a structurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││materiilor prime cu respectarea normelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sanitar-veterinare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- secție-bar │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- spălător de veselă │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- spălător de vase │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- spălător de pahare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- depozit pentru alimente și băuturi │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cameră pentru lenjerie │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- birou al șefului de unitate │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- birou al bucătarului-șef │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- grup social pentru personal, care să │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cuprindă: vestiare + dușuri + WC │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- spațiu pentru depozitarea ambalajelor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││resturilor menajere │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│*) Dotarea grupurilor sanitare va fi identică cu cea menționată în Anexa nr. 1 pct. 9, lit. b) │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Instalații: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- sisteme de climatizare (spații de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││servire, producție și grupuri sanitare) │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- ventilație mecanică în spații de servire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││și producție │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- instalație de aer condiționat în spații │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de servire și producție │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- ventilație naturală │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- încălzire centrală sau alte surse de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││încălzire admise de normele P.S.I., mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││puțin pentru unitățile sezoniere estivale │ - │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- instalație curentă de apă caldă/rece │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- iluminat în toate spațiile de servire, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││producție și anexe │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- ascensor pentru mărfuri și preparate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(când bucătăria este amplasată la alt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││nivel decât salonul de servire) │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│4. Utilaje, mobilier tehnologic, aparatură de control, aparate și dispozitive necesare în secțiile de ││producție ale bucătăriei │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- utilaje tehnice*) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│*) Dotarea se face în funcție de profilul și de capacitatea unității, cu respectarea liniei tehnologice││și a normelor sanitare, sanitar-veterinare, P.S.I. și protecția muncii. │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. Amenajări și dotări interioare în saloane: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- pardoseală din ceramică sau alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││materiale de calitate superioară │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- pereți tapisați (material textil), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││placați cu furnir de bună calitate sau cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││zugrăveli moderne deosebite │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- pereți tapetați cu materiale de calitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││superioară sau cu zugrăveli deosebite │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- zugrăveli și vopsitorii obișnuite │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- plase de protecție împotriva insectelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││la spațiile de producție și depozitare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- decorațiuni interioare adecvate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││specificului unității │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- mobilier uniform ca stil │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- fețe de masă sau alte mijloace igienice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││și estetice │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- fețe de masă pentru banchete │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- șervete de masă din material textil de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││calitate │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- șervețele de masă din hârtie │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- listă meniu în care vor fi menționate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││preparatele culinare cu denumirea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││componența și gramajul lor detaliat, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││limba română și în două limbi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││circulație internațională │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- listă tipărită pentru preparate culinare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││și băuturi │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- lista meniu pentru băuturi │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│6. Dotarea cu inventar de servire: │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) sticlărie (cristal, semicristal, sticlă): │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- cupe de șampanie, carafe, pahare, sonde, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││căni, halbe, cilindri etc. în funcție de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││specificul băuturilor și profilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││structurii unității │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- solnițe │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- presărători │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- oliviere │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- muștarieră/bol pentru muștar │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- compotieră │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- clopot pentru pateuri │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- doze pentru mujdei │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- scrumiere (unde este cazul) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- bol pentru clătirea degetelor │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- fructieră (poate fi și din porțelan, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││alpaca, etc) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│b) porțelan: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- cești cu farfurioară pentru cafea │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cești cu farfurioară pentru ceai │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cești/boluri/farfurii pentru preparate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lichide calde │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- căni cu farfurioară pentru lapte │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cafetiere │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- zaharnițe │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- ceainice │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- supiere │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- castroane │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- farfurii suport │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- farfurii desert │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- farfurii întinse mari │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- farfurii adânci │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- platouri de diferite forme și mărimi │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- osiere │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- raviere │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- salatiere │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cocotiere │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- sosiere │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- suport pentru scobitori │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│c) alpaca argintată sau oțel inox: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- lingurițe pentru ceai │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- lingurițe pentru cafea*) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│*) La categoria 1 stea și 2 stele se admit și de unică folosință │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- lingurițe pentru înghețată │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- lingură, furculiță și cuțit mare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- furculițe și cuțite pentru pește │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cuțite și furculițe pentru gustări │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- furculițe lingurițe și cuțite pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││desert și fructe │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- tacâmuri pentru fructe de mare │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- găletușă cu clește pentru cuburi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gheață │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- capace pentru ochiuri │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- shackere │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- foarfece pentru struguri │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- paletă pentru tort │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- frapiere pentru șampanie sau alte dotări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││similare │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- dotarea cu inventar de servire se face în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││funcție de specificul unității, de sorti- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mentele de preparate și băuturi servite │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│Este interzisă utilizarea vaselor și ustensilelor de bucătărie emailate. │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Alte criterii: │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servirea se efectuează prin: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- ospătari │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- vânzători sau autoservire │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│Personalul de bază din secțiile de servire și producție are, în majoritate: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- înalt nivel de calificare │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- calificare │ - │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- personalul va fi în permanență curat, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││părul strâns, îmbrăcăminte curată, pantofii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lustruiți și fără bijuterii în exces │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- ospătarii trebuie să cunoască cel puțin o│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││limbă străină, iar formația de lucru va fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││astfel stabilită încât într-un singur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││schimb să se asigure cunoașterea a cel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││puțin 2 limbi de circulație │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││internațională (%) │ 80 │ 70 │ 50 │ - │ - │ 80 │ 70 │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- personal angajat cu atribuții de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││portar-ușier │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- echipamente/uniforme: pentru ospătari și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ajutor de ospătari │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- pentru barmani │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- pentru formații muzicale proprii │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- pentru vânzători │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- pentru portar-ușier │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- pentru garderobier │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- efectuarea zilnică sau ori de câte ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││este nevoie a curățeniei în grupurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sanitare pentru turiști, spațiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││servire, producție, depozitare și la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││grupurile sociale pentru personal │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- spațiile de producție vor fi astfel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││realizate și ventilate încât să nu pătrundă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mirosul din bucătărie în sălile de servire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││și în spațiile de cazare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│8. Servicii oferite clienților, cu sau fără plată astfel: │├───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- organizarea de banchete sau mese festive │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- comenzi pentru închirieri de taximetre │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- diverse comisioane │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- la solicitare, se rezervă locuri la mese │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- asigurarea pazei pentru autovehiculele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││parcate │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- gararea autoturismului și respectiv pre- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││darea lui la plecarea clienților, se face │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de către personalul restaurantului │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- plata serviciilor să poată fi efectuată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││și prin mijloace electronice de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(carduri) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │└───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘                                 - continuare -┌────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────┬───────────────────────┐│ │ Baruri de │ Unități fast- │ Cofetării, patiserii ││ │ noapte │ food │ ││ ├───────────┼─────────────────┼───────────────────────┤│ Criterii minime obligatorii │ stele │ stele │ stele ││ ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │├────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│1. Descriere generală a clădirii │├────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- firmă luminoasă cu denumirea unității și │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││însemne distinctive privind categoria de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││clasificare │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- firmă cu denumirea unității și însemne │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││distinctive privind categoria de clasificare │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- accesul consumatorilor și din holul unității │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de cazare (pentru unitățile amplasate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││structuri de cazare) │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- acces pentru aprovizionare cu mărfuri și │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││circulația personalului, separat de intrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││principală │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- parcaj auto propriu pentru unitățile │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││independente │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- acces auto la intrare │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│2. Organizarea spațiilor: │├────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- windfang, uși rotative sau perdea de aer la │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││intrare (unități cu acces direct din afară); │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- hol de primire și de așteptare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││consumatori │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- garderobă (unitățile de vară și cele cu o │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││capacitate sub 100 de locuri se exceptează, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestea dispunând de cuier în incintă) │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- saloanele sunt dimensionate corespunzător, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││funcție de numărul de locuri și de indicele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││suprafață ... mp/loc masă │ 1,7 │ 1,5 │ 1,2 │ 1,1 │ 1,0 │ 1,4 │ 1,3 │ 1,1 │ 1,0 │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- oficiu pentru ospătari/barmani sau spațiu de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││distribuie (fast-food-urile de capacitate mică │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sub 50 de locuri pot fi exceptate) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- grup sanitar cu apă curentă caldă/rece, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││separat pe sexe, o cabină la ... locuri*) │ 30 │ 40 │ 40 │ - │ - │ 30 │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- acces între oficiu și salon prin uși batante │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- grup sanitar cu apă caldă/rece*) │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- bucătăria echipată și compartimentată în │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││funcție de specificul preparatelor calde sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││reci realizate și a structurii materiilor prime │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu respectarea normelor sanitar-veterinare │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- secție-bar │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- laborator propriu │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- spălător de veselă │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- spălător de vase │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- spălător de pahare │ x │ x │ - │ - │ - │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- depozit pentru alimente/băuturi │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cameră pentru lenjerie │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- birou al șefului de unitate │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- grup social care să cuprindă: vestiare + │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dușuri + WC │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- spațiu pentru depozitarea ambalajelor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││resturilor menajere │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│*) Dotarea grupurilor sanitare va fi identică cu cea menționată în Anexa nr. 1 pct. 9, lit. b) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Instalații: │├────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- sisteme de climatizare (în spațiile de servire│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││producție și grupurile sanitare) │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- ventilație mecanică în spații de servire și │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││producție │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- ventilație naturală │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- încălzire centrală sau alte surse de încălzire│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││admise de normele P.S.I., mai puțin pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unitățile sezoniere estivale │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- instalație curentă de apă caldă/rece │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- iluminat în toate spațiile de servire, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││producție și anexe │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- ascensor pentru mărfuri și preparate (când │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bucătăria este amplasată la alt nivel decât │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││salonul de servire), la unitățile cu peste 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de locuri la mese │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│4. Utilaje, mobilier tehnologic, aparatură de control, aparate și dispozitive necesare în secțiile de ││producție ale bucătăriei: │├────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- utilaje tehnice*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││*) dotarea se face în funcție de profilul și de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││capacitatea unității, cu respectarea liniei │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tehnologice și a normelor sanitar, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sanitar-veterinare, PSI și protecția muncii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│5. Amenajări și dotări interioare în saloane │├────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- pardoseală din ceramică sau alte materiale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││calitate superioară │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- pardoseală din mozaic sau din alte materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ușor lavabile │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- pereți zugrăviți cu materiale de calitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││superioară și decorațiuni deosebite │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- zugrăveli și vopsitorii obișnuite │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- decorațiuni interioare adecvate specificului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unității │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ - mobilier uniform ca stil: │├────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│ - de calitate │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ - in bună stare de folosință │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- fețe de masă sau alte mijloace igienice și │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de calitate │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- șervete de masă din material textil de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││calitate │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- în lista meniu vor fi menționate preparatele │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu denumire și componență în limba română și în │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││două limbi de circulație internațională precum │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││și gramajul acestora │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- listă afișată și etichete cu prețurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││preparatelor și ale băuturilor oferite │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│6. Dotarea cu inventar de servire: │├────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│- cupe de șampanie, carafe, pahare, sonde, căni,│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││halbe, cilindri etc. în funcție de specificul │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││băuturilor și profilului structurii unității │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- solnițe │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- presărători │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- oliviere │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- muștarieră/bol pentru muștar │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- clopot pentru pateuri │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- doze pentru mujdei │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- scrumiere unde este cazul │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- bol pentru clătirea degetelor │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- fructieră │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- platouri de diferite forme și mărimi │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cești cu farfurioară pentru cafea │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cești cu farfurioară pentru ceai │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cești/boluri/farfurii pentru preparate lichide│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││calde │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- cafetiere │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- zaharnițe │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- ceainice │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- farfurii suport │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- farfurii desert │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- farfurii întinse mari │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- farfurii adânci │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- farfurii pentru gem, dulceață │ - │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- osiere │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤