PROCEDURĂ din 13 mai 2011de autorizare a diriginților de șantier
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 30 iunie 2011  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.496 din 13 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 30 iunie 2011.
   +  Capitolul I Scop  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură stabilește cadrul normativ privind autorizarea diriginților de șantier de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., denumită în continuare procedură, în conformitate cu prevederile art. 9 lit. d), art. 13 și art. 21 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994.(2) Accesul la activitatea de dirigenție de șantier și exercitarea acesteia pe teritoriul României este supusă procedurii de autorizare în temeiul prevederilor actelor normative prevăzute la alin. (1) și cu respectarea dispozițiilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, transpusă în legislația națională prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.(3) Procedura de autorizare a diriginților de șantier este nediscriminatorie în ceea ce privește prestatorii și este justificată de motive imperative de interes general privind siguranța și sănătatea publică, protecția beneficiarilor de servicii în construcții, precum și protecția mediului urban, inclusiv amenajarea teritoriului, care impun obligativitatea asigurării condițiilor necesare pentru realizarea și exploatarea construcțiilor cu respectarea cerințelor esențiale de calitate a acestora, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător, în condițiile în care România prezintă unul dintre cele mai înalte nivele de vulnerabilitate la factori de risc natural, în principal la riscul seismic, dintre statele membre ale Uniunii Europene.(4) Scopul prevăzut la alin. (3) nu poate fi atins printr-o măsură mai puțin restrictivă decât autorizarea diriginților de șantier pentru verificarea calității lucrărilor de construcții pe toată durata de executare a acestora, în special din cauză că un control ulterior al modului de realizare a lucrărilor de construcții/construcțiilor nu este posibil și ar fi tardiv pentru a fi, în mod real, eficient.  +  Articolul 2Procedura stabilește cerințele privind studiile și experiența profesională a persoanelor care solicită autorizarea, documentele necesare, domeniile de autorizare, responsabilitățile și competențele conferite de autorizare, precum și măsurile de sancționare a nerespectării acestora.  +  Articolul 3Autorizarea are drept scop evaluarea competențelor tehnice în baza experienței profesionale a specialiștilor, persoane fizice, care solicită obținerea autorizației în vederea desfășurării activității de dirigenție de șantier.  +  Articolul 4Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilități de la persoanele autorizate la organismul de autorizare și nu le exonerează pe acestea de obligațiile ce le revin.  +  Capitolul II Domeniul de aplicare  +  Articolul 5(1) Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru autorizarea specialiștilor, persoane fizice, cetățeni români ori cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., sau ale Spațiului Economic European, denumit în continuare S.E.E., în vederea prestării în România a activității de dirigenție de șantier, pe tot parcursul executării lucrărilor de construcții, potrivit legii.(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac specialiștii cetățeni români sau cetățeni ai altui stat membru U.E. sau S.E.E., care au fost autorizați să desfășoare activitatea de dirigenție de șantier printr-un act de autoritate - autorizație sau document echivalent -, emis de către autoritățile competente recunoscute în acele state, și care doresc să presteze activitatea în România.  +  Capitolul III Cadrul legal  +  Articolul 6La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;– Legea educației naționale nr. 1/2011;– Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994;– Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, aprobată prin Legea nr. 204/2010;– Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.;– Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. (la 02-04-2012, Noua liniuță a art. 6 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Capitolul IV Termeni utilizați  +  Articolul 7(1) În sensul prezentei proceduri, termenii/sintagmele utilizați/utilizate au următoarele semnificații:– diriginte de șantier - persoană fizică angajată de către investitor/beneficiar, cu obligații privind asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, pe tot parcursul lucrărilor;– autorizare - procedura prin care, potrivit legii, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin comisia de autorizare, atestă că o persoană este competentă să desfășoare activitatea de dirigenție de șantier, în domeniul/subdomeniul autorizat;– autorizație - document oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. care dă dreptul titularului de a desfășura activitatea de dirigenție de șantier în domeniul/ subdomeniul autorizat;– suspendarea autorizației - întreruperea temporară (pe o perioadă limitată de timp) a valabilității autorizației pentru unul sau mai multe domenii/subdomenii autorizate;– anularea autorizației - revocarea valabilității autorizației;– Registrul diriginților de șantier autorizați - document cu caracter public pentru evidența diriginților de șantier autorizați, organizat pe secțiuni corespunzător domeniilor/subdomeniilor autorizate, gestionat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. și publicat pe pagina de internet a acestuia, respectiv www.isc-web.ro;– punct de contact unic electronic - sistem informatic de utilitate publică, parte integrantă a Sistemului e-guvernare din Sistemul electronic național, în responsabilitatea Centrului Național "România Digitală", aflat în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale;– Sistemul de informare al pieței interne (IMI) - platforma electronică prin intermediul căreia se realizează schimbul de informații și comunicarea între autoritățile competente, care decurg din obligațiile de cooperare administrativă prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010;– preschimbarea autorizației - operațiune de înlocuire a unei autorizații aflate în valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei proceduri cu una nouă, având termen de valabilitate nelimitat, în condițiile prevederilor prezentei proceduri.(2) În tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.;PCU - punct de contact unic. (la 02-04-2012, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Capitolul V Cerințe și domenii de autorizare  +  Articolul 8(1) Poate solicita autorizarea ca diriginte de șantier titularul unei diplome de inginer și/sau arhitect, respectiv master/doctorat, în unul/mai multe dintre domeniile și specializările universitare menționate în tabelul prevăzut la alin. (4) dacă îndeplinește condiția de experiență profesională minimă. (la 02-04-2012, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) (2) Pot solicita autorizarea ca diriginte de șantier absolvenții de școli tehnice militare - studii de lungă durată - în una dintre specializările menționate în tabelul prevăzut la alin. (4) dacă îndeplinesc condiția de experiență profesională minimă.(3) Prin experiență profesională se înțelege durata exercitării efective și legale a activității de proiectare, execuție și/sau consultanță în construcții în domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute la alin. (4).(4) Domeniile/Subdomeniile în care se autorizează diriginții de șantier, cerințele obligatorii privind studiile, respectiv domeniul și specializările, precum și experiența profesională minimă necesară sunt prezentate în tabelul de mai jos:
  Cod domeniu/subdome-niu de autori- zare    Domeniul/subdomeniul de autorizare     Studii universitare  Experiențaprofesio- nală minimă  
  Domeniul    Specializarea   
  1.       Consolidare și restaurare monumente istorice - toatecategoriile de importanță     Inginerie civilă   Construcții civile, industriale și agricoleInginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri Amenajări și construcții hidrotehnice 10 ani       
  Arhitectură  Arhitectură Conservare și restaurare de arhitectură
  2. Construcții civile, industriale și agricole
  2.1.              Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță D            Inginerie civilă        Construcții civile, industriale și agricoleInginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri Amenajări și construcții hidrotehnice Instalații pentru construcții Inginerie sanitară și protecția mediului Inginerie urbană și dezvoltare regională Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală Construcții miniere 3 ani              
  Inginerie și management Inginerie economică în construcții  
  Arhitectură Arhitectură
  2.2.          Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță C        Inginerie civilă    Construcții civile, industriale și agricoleInginerie civilă Inginerie urbană și dezvoltare regională Căi ferate, drumuri și poduri Amenajări și construcții hidrotehnice 5 ani          
  Inginerie și management Inginerie economică în construcții  
  Arhitectură Arhitectură
  2.3.      Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță B    Inginerie civilă   Construcții civile, industriale și agricoleCăi ferate, drumuri și poduri Amenajări și construcții hidrotehnice Inginerie civilă 8 ani      
  Arhitectură Arhitectură
  2.4.     Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță A   Inginerie civilă    Construcții civile, industriale și agricoleCăi ferate, drumuri și poduri Amenajări și construcții hidrotehnice Inginerie civilă   10 ani     
  3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu
  3.1.      Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes național   Inginerie civilă     Căi ferate, drumuri și poduri Infrastructura transporturilor metropolitane Construcții civile, industriale și agricoleInginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice 8 ani      
  3.2.        Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes județean     Inginerie civilă       Căi ferate, drumuri și poduri Inginerie urbană și dezvoltare regională Infrastructura transporturilor metropolitane Construcții civile, industriale și agricoleInginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice Construcții miniere 5 ani        
  3.3.              Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes local           Inginerie civilă       Căi ferate, drumuri și poduri Inginerie urbană și dezvoltare regională Infrastructura transporturilor metropolitane Construcții civile, industriale și agricoleInginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice Construcții miniere 5 ani              
  Inginerie și management Inginerie economică în construcții  
  Mine, petrol și gaze Inginerie minieră  
  4.       Căi ferate, metrou, tramvai      Inginerie civilă      Căi ferate, drumuri și poduri Infrastructura transporturilor metropolitane Construcții civile, industriale și agricoleInginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice Construcții miniere 8 ani       
  5. Lucrări hidrotehnice
  5.1.             Lucrări hidrotehnice - categoria de importanță D            Inginerie civilă      Amenajări și construcții hidrotehnice Construcții civile, industriale și agricoleInginerie civilă Inginerie urbană și dezvoltare regională Căi ferate, drumuri și poduri Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală Construcții miniere 3 ani             
  Inginerie și management Inginerie economică în construcții  
  Mine, petrol și gaze Inginerie minieră  
  5.2.         Lucrări hidrotehnice - categoria de importanță C        Inginerie civilă     Amenajări și construcții hidrotehnice Construcții civile, industriale și agricoleInginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală Construcții miniere 5 ani         
  Mine, petrol și gaze Inginerie minieră  
  5.3.     Lucrări hidrotehnice - categoria de importanță B    Inginerie civilă    Amenajări și construcții hidrotehnice Construcții civile, industriale și agricoleInginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri Construcții miniere 8 ani     
  5.4.  Lucrări hidrotehnice - categoria de importanță A Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice Construcții civile, industriale și agricole 10 ani  
  6.             Construcții edilitare și de gospodărie comunală            Inginerie civilă      Construcții civile, industriale și agricoleInginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri Amenajări și construcții hidrotehnice Inginerie sanitară și protecția mediului Inginerie urbană și dezvoltare regională Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală 5 ani             
  Inginerie și management Inginerie economică în construcții  
  Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții  
  7.       Lucrări de îmbunătățiri funciare      Inginerie civilă      Construcții civile, industriale și agricoleInginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri Amenajări și construcții hidrotehnice Inginerie sanitară și protecția mediului Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală Inginerie urbană și dezvoltare regională 5 ani       
  8. Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D)
  8.1.             Instalații electrice             Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții Instalații pentru construcții - pompieri 5 ani             
  Inginerie electrică  Sisteme electrice Electrotehnică Electromecanică
  Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată   
  Inginerie energetică Energetică Electroenergetică
  8.2.         Instalații sanitare, termoventilații        Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții   5 ani         
  Inginerie civilă  Inginerie sanitară și protecția mediului Construcții civile, industriale și agricole*)
  Inginerie și management Inginerie economică în construcții*)  
  8.3.           Instalații gaze naturale           Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții   5 ani           
  Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricoleInginerie civilă
  Inginerie și management Inginerie economică și construcții  
  Mine, petrol și gaze Inginerie de petrol și gaze  
  9. Rețele
  9.1.           Rețele electrice           Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții   5 ani           
  Inginerie civilăInginerie urbană și dezvoltare regională
  Inginerie electrică  Sisteme electrice Electrotehnică Electromecanică
  Inginerie energetică Energetică Electroenergetică
  9.2.             Rețele termice și sanitare            Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții   5 ani             
  Inginerie civilă   Inginerie sanitară și protecția mediului Construcții civile, industriale și agricole*) Inginerie urbană și dezvoltare regională*)
  Inginerie și management Inginerie economică în construcții*)  
  Inginerie energetică Termoenergetică Energetică
  9.3.   Rețele de telecomunicații   Inginerie electronică și telecomunicații Tehnologii și sisteme de telecomunicații Rețele și software de telecomunicații Electronică aplicată 5 ani   
  9.4.     Rețele de gaze naturale     Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții   5 ani     
  Mine, petrol și gaze Inginerie de petrol și gaze  
  9.5.      Rețele pentru transportul produselor petroliere     Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții   5 ani      
  Mine, petrol și gaze  Inginerie de petrol și gaze Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor
  __________* Experiența profesională minimă în domeniul instalațiilor de termoventilație - 5 ani. (la 02-04-2012, Tabelul de la alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) (5) Pot solicita autorizarea ca diriginte de șantier titularii unei diplome de inginer, respectiv master/doctorat, în domenii (profiluri) și specializări echivalente celor menționate în tabelul prevăzut la alin. (4), dacă îndeplinesc condiția de experiență profesională minimă în domeniul/domeniile/subdomeniul/ subdomeniile solicitat/solicitate. (la 02-04-2012, Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) (6) La domeniile/subdomeniile de autorizare: 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 4; 5.1; 5.2; 6; 7; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 pot solicita autorizarea ca diriginte de șantier și titularul unei diplome de subinginer, precum și absolvenții de școli tehnice militare - studii de scurtă durată - în una dintre specializările prevăzute la alin. (4), dacă au o experiență profesională în domeniul execuției lucrărilor de construcții de cel puțin 10 ani.(7) Categoriile de importanță a construcțiilor sunt cele definite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, cuprins în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare, care se menționează în mod obligatoriu în documentația de execuție.
   +  Articolul 9(1) La subdomeniile de autorizare 8.1 "Instalații electrice", 8.3 "Instalații gaze naturale", 9.1 "Rețele electrice" și 9.4 "Rețele de gaze naturale" pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condițiilor cuprinse în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (4), sunt titulare ale unei legitimații valabile de electrician autorizat, respectiv titulare ale unei legitimații valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisă de autoritatea națională de reglementare competentă, potrivit legii.(2) Pentru subdomeniile 8.3 «Instalații gaze naturale» și 9.4 «Rețele de gaze naturale» pot participa la examen și titularii unei diplome de inginer, respectiv master/doctorat, în profilul politehnic, care sunt și titularii unei legitimații valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisă de autoritatea națională de reglementare competentă, și care au o experiență profesională minimă în domeniu/subdomeniu de 10 ani. (la 02-04-2012, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 10(1) Un specialist poate fi autorizat, la cerere, în unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile cuprinse în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (4), cu respectarea condițiilor privind studiile și experiența profesională corespunzătoare fiecărui domeniu/subdomeniu solicitat.(2) În domeniile de autorizare 2 "Construcții civile, industriale și agricole" și 5 "Lucrări hidrotehnice", obținerea autorizației în subdomeniu pentru o categorie de importanță a construcțiilor superioară dă dreptul dirigintelui de șantier să desfășoare activități inclusiv în subdomeniile pentru categoriile de importanță a construcțiilor inferioare.(3) În domeniul 3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu", obținerea autorizației pentru subdomeniul 3.1 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes național" dă dreptul dirigintelui de șantier să desfășoare activități inclusiv pentru subdomeniile 3.2 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes județean" și 3.3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes local", iar obținerea autorizației pentru subdomeniul 3.2 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes județean" dă dreptul dirigintelui de șantier să desfășoare activități inclusiv pentru subdomeniul 3.3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes local".
   +  Capitolul VI Recunoașterea autorizației de diriginte de șantier obținută în alt stat membru  +  Articolul 11(1) Persoanele menționate la art. 5 alin. (2) stabilite pe teritoriul României vor solicita înscrierea în Registrul diriginților de șantier autorizați, în vederea desfășurării activității de dirigenție de șantier, în domeniul de autorizare înscris pe documentul care atestă calitatea de diriginte de șantier, pe teritoriul României, în condițiile legii.(2) Pe baza cererii formulate de solicitanții menționați la alin. (1), I.S.C. recunoaște documentul care atestă calitatea de diriginte de șantier obținută în statul de origine sau de proveniență și îl înscrie în Registrul diriginților de șantier autorizați. În vederea înscrierii, solicitantul va depune la I.S.C. următoarele documente redactate în limba română sau în traducere în limba română, după caz:a) cerere de înscriere în registru;b) copia autorizației sau a documentului echivalent obținut în U.E. sau S.E.E.;c) copia cărții de identitate sau dovada cetățeniei unuia dintre statele U.E. sau S.E.E.;d) declarație pe propria răspundere că nu îi este interzis dreptul de practicare a activității de dirigenție de șantier în alte state membre.(3) Persoanele menționate la art. 5 alin. (2) care exercită activitatea de dirigenție de șantier cu titlu permanent în unul din statele membre U.E. sau S.E.E. pot presta în România și în mod temporar, având obligația de a înainta I.S.C. o declarație, redactată în limba română, privind serviciile pe care le va presta. În această situație, dirigintele de șantier este exceptat de la înscrierea în Registrul diriginților de șantier autorizați.(4) În cazul în care, în vederea desfășurării temporare a activității de dirigenție de șantier, solicitantul prevăzut la alin. (3) se află la prima aplicație în România, acesta va înainta I.S.C., pe lângă declarația menționată la alin. (3), și documentele menționate la alin. (2) lit. b)-d), traduse în limba română.(5) În cazul în care intervine o modificare în ceea ce privește documentele depuse în conformitate cu alin. (2) și (4), solicitantul menționat la alin. (1) și (3) va notifica I.S.C. cu privire la această modificare.(6) Declarația prevăzută la alin. (3) poate fi înaintată prin unul dintre mijloacele prevăzute la art. 15 alin. (2). Declarația se reînnoiește atunci când apar modificări în documentele depuse inițial.(7) În cazul în care este necesară verificarea legalității unor documente dintre cele menționate la alin. (2), I.S.C. contactează autoritățile competente din statele membre U.E. sau S.E.E., prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI).(8) După înscrierea solicitanților prevăzuți la alin. (1) în Registrul diriginților de șantier autorizați, I.S.C., în termen de 30 de zile de la înregistrare, le transmite o comunicare care atestă acest fapt și care le va permite acestora exercitarea activității de diriginte de șantier în România pentru domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile în care au fost autorizați. (la 02-04-2012, Alin. (8) al art. 11 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Capitolul VII Procedura de autorizare  +  Articolul 12(1) Autorizarea diriginților de șantier se face de I.S.C. astfel:a) pe bază de examen, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri;b) fără examen, cu aprobarea comisiei de autorizare, pentru:1. solicitanții cetățeni români sau cetățeni ai altui stat membru U.E. sau S.E.E. care îndeplinesc condițiile privind nivelul de studii și experiență profesională, dețin un titlu de cadru didactic universitar și aparțin unei instituții de învățământ superior și desfășoară activități didactice și de cercetare în unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute la art. 8 alin. (4);2. solicitanții cetățeni români sau cetățeni ai altui stat membru U.E. sau S.E.E. care dețin un titlu științific de doctor în domeniul fundamental «științe inginerești» în unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute la art. 8 alin. (4) (sau un document echivalent obținut în U.E. sau S.E.E.) pentru domeniul/subdomeniul în care a fost elaborată teza de doctorat. (la 02-04-2012, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) (1^1) Solicitanții prevăzuți la alin. (1) lit. b) pct. 1 vor primi autorizarea astfel:a) pe un domeniu/subdomeniu de autorizare compatibil cu domeniul/subdomeniul în care își desfășoară activitatea didactică/de cercetare; și/saub) pe un domeniu/subdomeniu de autorizare compatibil cu domeniul/subdomenii în care deține un titlu științific de doctor în domeniul fundamental «științe inginerești» în unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute la art. 8 alin. (4) pentru domeniul/subdomeniul în care a fost elaborată teza de doctorat. (la 02-04-2012, Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) (2) Solicitanții care îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (1) lit. b) vor depune dosarul, prin unul din mijloacele prevăzute la art. 15 alin. (1).  +  Articolul 13Comisia de autorizare se constituie și își desfășoară activitatea conform Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de autorizare, aprobat prin decizie a inspectorului general al I.S.C. (la 02-04-2012, Art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 14Etapele procedurii de autorizare prevăzute la art. 12 lit. a) sunt:a) înscrierea la examenul de autorizare;b) acceptarea de către comisia de autorizare a cererii solicitantului de a participa la examenul de autorizare în calitate de candidat;c) examinarea candidaților;d) emiterea autorizației.  +  Secţiunea 1 Înscrierea la examenul de autorizare  +  Articolul 15(1) Pentru înscrierea la examenul de autorizare, transmiterea dosarelor de autorizare se face la I.S.C., prin serviciul poștal, electronic sau prin intermediul PCU electronic de la data la care acesta devine funcțional.(2) Termenul-limită de depunere a dosarelor este cu 30 de zile înainte de data fixată pentru începerea sesiunii de examinare. (la 02-04-2012, Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 16(1) Dosarul de autorizare depus de solicitantul cetățean român cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experiența profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu;c) declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de experiență profesională prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;d) copia diplomei de studii;e) copia actului de identitate;f) copia legitimației de electrician autorizat/instalator autorizat în gaze naturale, valabilă, pentru domeniile la care se solicită aceasta, în condițiile art. 9;g) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii prevăzute la lit. a), din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar;h) două fotografii color format 3 x 4 cm.(2) Dosarul de autorizare depus de solicitantul cetățean al unui stat membru al U.E. sau S.E.E. cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente, redactate/traduse în limba română, după caz:a) documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), f) și h);b) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârșit o infracțiune sau o greșeală profesională gravă;c) copia actului ce dovedește cetățenia în unul dintre statele membre ale U.E. sau S.E.E. și copia documentelor de ședere în România, după caz.(3) Dosarul de autorizare pentru solicitanții cetățeni români care îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:a) documentele prevăzute la alin. (1), cu excepția celui prevăzut la lit. c)b) copia diplomei de doctor în științe inginerești și rezumatul tezei de doctorat;c) adeverință emisă de instituția de învățământ superior pentru solicitanții care dețin un titlu de cadru universitar.(4) Dosarul de autorizare depus de solicitantul cetățean al unui stat membru al U.E. sau S.E.E. care îndeplinește cerințele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente, redactate/traduse în limba română, după caz:a) documentele prevăzute la alin. (2);b) copia diplomei de doctor în științe inginerești sau documentul echivalent obținut în U.E. sau S.E.E.;c) adeverință emisă de instituția de învățământ superior pentru cei cu titlu de cadru universitar sau document echivalent obținut în U.E. sau S.E.E.(5) Copiile documentelor solicitate la alin. (1)-(4) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.(6) În cazul în care este necesară verificarea legalității unor documente dintre cele menționate la alin. (2) și (4), I.S.C. contactează autoritățile competente din statele membre ale U.E. sau S.E.E. prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI). În acest caz, termenul menționat la art. 17 alin. (3) va fi prelungit în funcție de termenul de răspuns fixat de autoritatea competentă din statul căruia îi este adresată cererea de informații.  +  Secţiunea a 2-a Condiții de acceptare la examen  +  Articolul 17(1) Analizarea/Acceptarea dosarului depus de către solicitantul cetățean român sau de către solicitantul cetățean al unui alt stat membru U.E. sau S.E.E. se face de către comisia de autorizare.(2) Comunicarea domeniului/domeniilor/subdomeniului/ subdomeniilor pentru care solicitantul este admis să participe la examenul de autorizare se face în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului sau a completărilor solicitate. (la 02-04-2012, Art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 18(1) Acceptarea participării la examenul de autorizare se face numai în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerințe:a) cererea de autorizare este întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1;b) dosarul depus este complet, cuprinzând toate documentele prevăzute la art. 16 alin. (1) și (2), după caz;c) din documentele depuse rezultă faptul că solicitantul candidat are experiența profesională minimă în domeniul de autorizare solicitat;d) dovada achitării taxei de autorizare cu cel puțin 10 zile înainte de data începerii sesiunii de examinare. Depunerea ulterioară atrage respingerea dosarului. (la 02-04-2012, Lit. d) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) (2) În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, în termen de 7 zile de la data înregistrării dosarului, completări și clarificări. Termenul maxim de depunere a completărilor și clarificărilor este de 5 zile de la data primirii comunicării privind solicitările de completare. (la 02-04-2012, Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 19Dosarele complete ale solicitanților care nu se încadrează în prevederile prezentei proceduri, însoțite de motivarea restituirii, precum și dosarele solicitanților care nu au fost completate în termenul legal prevăzut la art. 18 alin. (2) se restituie solicitanților de către comisia de autorizare/direcția de specialitate din cadrul I.S.C., după caz.  +  Articolul 20Comunicarea transmisă solicitantului privind neacceptarea participării la examenul de autorizare poate fi contestată la I.S.C. în termen de 5 zile de la data primirii comunicării.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea examenului de autorizare a diriginților de șantier  +  Articolul 21(1) Examenul de autorizare se organizează, de regulă, în două sesiuni de examinare pe an.(2) Prin decizie a inspectorului general al I.S.C. se pot organiza examene și în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare sesiuni speciale. (la 02-04-2012, Art. 21 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 22Anunțul privind organizarea și nominalizarea centrelor în care urmează să se organizeze sesiune de examinare se publică pe pagina de internet a I.S.C., cu minimum 60 de zile înainte de data la care este programată sesiunea de examinare. (la 02-04-2012, Art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 23Cu cel puțin 5 zile înainte de perioada stabilită pentru desfășurarea sesiunii de examinare, pe pagina de internet a I.S.C. se publică listele candidaților și domeniile/subdomeniile acceptate. Listele precizează pentru fiecare solicitant centrul de examinare în care urmează să susțină examenul de autorizare. (la 02-04-2012, Art. 23 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 24(1) Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita I.S.C., în scris, cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei de desfășurare a examenului:a) reprogramarea participării la examenul de autorizare în următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C.;b) retragerea cererii de autorizare. (la 02-04-2012, Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) (2) Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri:a) candidatul absentează nejustificat la examenul de autorizare la care a fost acceptat să participe;b) candidatul nu promovează examenul de autorizare.(3) Dacă din motive independente de voința candidatului acceptat pentru susținerea examenului (deces în familie, internare în spital, altele de această natură), survenite în timpul sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul și taxa de autorizare își păstrează valabilitatea și dau dreptul candidatului să participe la următoarea sesiune de examinare, cu condiția completării dosarului cu actul doveditor al situației de fapt care a determinat neprezentarea la examen.  +  Articolul 25(1) Examenul de autorizare se susține în limba română și constă în:a) probă scrisă - chestionar de tip grilă, cu subiecte care să verifice cunoștințele candidaților în domeniul/subdomeniul pentru care se solicită autorizarea;b) studiu de caz pe tematica din domeniul/subdomeniul de autorizare solicitat.(2) Chestionarul de tip grilă prevăzut la alin. (1) lit. a) se elaborează de către direcția de specialitate din cadrul I.S.C. și conține un set de întrebări din legislație și reglementări tehnice din domeniul calității construcțiilor, din domeniul sistemului calității și din domeniul tehnic aferent activității pentru care se solicită autorizarea.(3) Studiul de caz pe tematica din domeniul/subdomeniul/de autorizare solicitat prevăzut la alin. (1) lit. b) se elaborează de către direcția de specialitate din cadrul I.S.C.  +  Articolul 26Bibliografia pentru susținerea examenului se publică pe pagina de internet a I.S.C., respectiv www.isc-web.ro  +  Secţiunea a 4-a Desfășurarea examenului de autorizare  +  Articolul 27(1) Sesiunea de examinare se va desfășura după un program aprobat de secretarul general al I.S.C. și publicat pe pagina de internet a I.S.C. cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii de examinare.(2) În data și la ora programată candidații sunt acceptați în sălile de examen pe baza actului de identitate și a semnării proceselor-verbale de participare.(3) Nu este permisă intrarea candidaților în sala de examinare după ora programată de începere a examenului. (la 02-04-2012, Art. 27 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 28(1) Fiecare candidat primește chestionarul de tip grilă cu instrucțiuni privind modul de completare și punctajul aferent întrebărilor, precum și studiul de caz.(2) Candidatul își înscrie datele personale în colțul indicat pe formulare, care va fi pliat, sigilat și ștampilat de către membrii comisiei de autorizare.  +  Articolul 29După rezolvarea chestionarului și a studiului de caz, candidatul predă formularele comisiei de autorizare și semnează pentru predarea acestora în procesul-verbal de participare la examenul de autorizare.  +  Articolul 30Durata alocată rezolvării chestionarului de tip grilă și a studiului de caz este de 3 ore.  +  Articolul 31(1) Candidații nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta în vederea rezolvării subiectelor.(2) Orice încercare de fraudă în timpul desfășurării examenului de autorizare se sancționează cu eliminarea candidatului din examen.(3) Eliminarea din examen se face în prezența întregii comisii de autorizare și se consemnează în procesul-verbal de participare la examen.  +  Articolul 32După verificarea și notarea tuturor lucrărilor, comisia de autorizare procedează la desigilarea lucrărilor și la întocmirea procesului-verbal cu rezultatele examenului.  +  Articolul 33Se consideră că au promovat examenul candidații care au obținut minimum nota 7 la chestionarul de tip grilă și minimum nota 7 la studiul de caz.  +  Articolul 34În procesul-verbal cu rezultatele examenului se înscrie calificativul "admis" sau "respins".  +  Articolul 35Rezultatele se afișează pe pagina de internet a I.S.C. în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de examinare. (la 02-04-2012, Art. 35 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 36(1) Eventualele contestații cu privire la desfășurarea și rezultatele examenului de autorizare se pot depune la I.S.C. în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor examenului de autorizare. (la 02-04-2012, Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) (2) Contestațiile depuse după termenul prevăzut la alin. (1) nu se iau în considerare.(3) Analizarea contestațiilor se face de către o comisie de soluționare a contestațiilor, numită prin decizie a secretarului general al I.S.C., având componență diferită de cea a comisiei de autorizare.(4) Analizarea contestațiilor se face în cel mult 15 zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora. Rezultatele analizei contestațiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toți membrii comisiei de soluționare a contestațiilor și se arhivează. Rezultatele se publică pe pagina de internet a I.S.C. (la 02-04-2012, Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 37Candidații care nu au promovat examenul de autorizare pot reveni cu o nouă cerere după o perioadă de cel puțin 6 luni, situație în care se reia procedura de autorizare.  +  Secţiunea a 5-a Emiterea autorizației  +  Articolul 38Candidatul declarat "admis" în urma examenului de autorizare dobândește calitatea de diriginte de șantier în domeniul/subdomeniul autorizat și i se eliberează autorizația al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 39Autorizațiile se emit de către I.S.C. în termen de 60 de zile de la data afișării rezultatelor examenului de autorizare, locația de unde pot fi ridicate de titulari, sub semnătură, fiind afișată pe pagina de internet a instituției. (la 02-04-2012, Art. 39 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 40Persoanele autorizate și domeniul/subdomeniul autorizat sunt înscrise în Registrul diriginților de șantier autorizați, gestionat de către I.S.C., actualizat periodic și publicat pe pagina de internet a acestuia.  +  Articolul 41(1) Autorizația emisă în condițiile prezentei proceduri are valabilitate nelimitată.(2) Autorizația este nominală și netransmisibilă.  +  Articolul 42(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, toți diriginții de șantier au obligația de a deține ștampilă.(2) Ștampila poate fi comandată și realizată numai în baza autorizației eliberate de I.S.C. sau a comunicării prevăzute la art. 11 alin. (8), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4. (la 02-04-2012, Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) (3) Ștampila aplicată alături de semnătura specialistului care desfășoară activitatea de dirigenție de șantier, în condițiile autorizării, reprezintă modul de identificare a acestuia pe toate documentele pe care are obligația legală să le întocmească sau să le verifice și este obligatorie de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.(4) Ștampila titularului autorizației pentru activitatea de dirigenție de șantier în domeniile specificate nu este transmisibilă.(5) Se interzice aplicarea ștampilei în situația în care valabilitatea autorizației a încetat prin suspendare pe o perioadă limitată sau anulare.(6) În caz de pierdere ori de sustragere a ștampilei, deținătorul are obligația să publice imediat un anunț într-un cotidian de largă circulație și să depună la I.S.C. o notificare scrisă, însoțită de dovada publicării anunțului. (la 02-04-2012, Alin. (6) al art. 42 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) (7) Noua ștampilă emisă după pierderea ori sustragerea primei ștampile va avea înscris numărul acesteia, respectiv 1, 2,... etc., conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.(8) Scoaterea din uz a ștampilei se face în situația modificării textului ca urmare a modificării ulterioare a prevederilor actelor normative aplicabile ori în caz de uzură, pierdere, sustragere sau deteriorare a acestuia.  +  Capitolul VIII Drepturile, obligațiile și răspunderile titularilor de autorizații  +  Articolul 43Specialiștii autorizați au dreptul să desfășoare activitatea de dirigenție de șantier în domeniul/subdomeniul autorizat și să presteze această activitate pentru persoane fizice/juridice sau societăți de consultanță specializate care pot avea calitatea fie de investitori, fie de beneficiari.  +  Articolul 44În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcții, diriginții de șantier au următoarele obligații și răspunderi:A. în perioada de pregătire a investiției:1. verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;2. verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;4. verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;5. verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;8. verifică existența în proiect a programelor de faze determinante; (la 02-04-2012, Pct. 8 al lit. A a art. 44 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) 9. verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;10. preiau amplasamentul și reperele de nivelment și le predau executantului, libere de orice sarcină;11. participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier;13. verifică existența "Planului calității" și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;14. verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la I.S.C.; (la 02-04-2012, Pct. 14 al lit. A a art. 44 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) 15. verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;B. în perioada execuției lucrărilor:1. urmăresc realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;2. verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;3. interzic utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;4. interzic utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;5. verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;6. verifică respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;12. informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;13. urmăresc respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;15. anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului; (la 02-04-2012, Pct. 15 al lit. B a art. 44 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) 16. anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros; (la 02-04-2012, Pct. 16 al lit. B a art. 44 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) 17. preiau documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia.C. la recepția lucrărilor:1. asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție;2. urmăresc soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;3. predau către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale.  +  Articolul 45De la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, toți diriginții de șantier au obligația de a întocmi Registrul de evidență a activității de diriginte de șantier, de a-l prezenta anual pentru vizare la I.S.C. și de a-l prezenta ori de câte ori este solicitat de reprezentanții I.S.C. Registrul de evidență a activității de diriginte de șantier se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (la 02-04-2012, Art. 45 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 46(1) În cazul pierderii sau deteriorării unei autorizații de diriginte de șantier, se eliberează un duplicat.(2) În vederea eliberării duplicatului prevăzut la alin. (1), titularul autorizației adresează, în scris, conducerii I.S.C. o cerere însoțită de dovada achitării taxei de emitere a duplicatului, de o fotografie 3 x 4 cm și de copia anunțului privind pierderea autorizației apărut într-un cotidian de largă circulație sau autorizația deteriorată, după caz. (la 02-04-2012, Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) (3) Emiterea duplicatului se face în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări necesare.  +  Articolul 47Pe teritoriul României, activitatea de dirigenție de șantier se desfășoară în limba română.  +  Articolul 48Obligațiile prevăzute la art. 44 nu sunt limitative, dirigintele de șantier putând participa, în calitate de reprezentant al investitorului, la toate fazele privind realizarea construcțiilor, în limitele atribuțiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcții aplicabile, în vigoare.  +  Articolul 49Diriginții de șantier răspund, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 44, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini și în reglementările tehnice în construcții.  +  Articolul 50Diriginții de șantier nu pot desfășura, la aceeași investiție, o altă activitate în domeniul construcțiilor pentru care sunt atestați sau autorizați.  +  Capitolul IX Sancțiuni  +  Articolul 51(1) Suspendarea autorizației de diriginte de șantier se poate dispune pe o perioadă limitată - de la 6 luni la 1 an - în situația încălcării art. 45 și a încălcării repetate a prevederilor art. 42 alin. (1) și ale art. 44, constatată și sancționată cu avertisment în procesul-verbal de control și inspecție, potrivit legii, de către organele de control ale I.S.C., astfel:a) pentru 6 luni, după a doua avertizare;b) pentru 1 an, după a treia avertizare. (la 02-04-2012, Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) (2) Anularea autorizației de diriginte de șantier se poate dispune în următoarele situații:a) titularul a verificat și a acceptat lucrările executate sub nivelul stabilit pentru cerințele esențiale, stabilite prin art. 5 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, și/sau în caz de accident tehnic favorizat de neefectuarea corectă a verificărilor de calitate de către acesta;b) titularul îndeplinește condițiile pentru a treia suspendare pe o perioadă limitată, în ultimii 5 ani;c) titularul desfășoară activitate de dirigenție de șantier în perioada în care autorizația este suspendată;d) titularul exercită activitatea de dirigenție în afara domeniului/subdomeniului de autorizare.  +  Articolul 52(1) Propunerea privind suspendarea sau anularea autorizației se face în urma constatării uneia dintre situațiile prevăzute la art. 51, precum și în cazul în care faptele constituie infracțiuni conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, în baza unui referat, elaborat de către direcția de specialitate, prin care se motivează propunerea respectivă. Referatul este înaintat secretarului general al I.S.C. în vederea analizării și luării unei decizii. (la 02-04-2012, Alin. (1) al art. 52 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) (2) Secretarul general al I.S.C., în condițiile prevăzute la alin. (1), emite decizia de suspendare sau de anulare, după caz, a autorizației de diriginte de șantier.  +  Articolul 53(1) I.S.C. va transmite atât titularului autorizației de diriginte de șantier, cât și investitorului la care acesta este angajat comunicarea deciziei de suspendare/anulare a autorizației, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(2) I.S.C. ține evidența autorizațiilor suspendate/anulate și înscrie sancțiunea în Registrul diriginților de șantier autorizați. (la 02-04-2012, Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 54(1) Pe perioada de suspendare a autorizației de diriginte de șantier, titularul acesteia nu are dreptul de a desfășura activitatea pentru care a fost autorizat.(2) Titularii autorizațiilor suspendate/anulate trebuie să depună autorizația la I.S.C. în termen de 10 zile de la primirea comunicării privind suspendarea/anularea. (la 02-04-2012, Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 55Titularul unei autorizații anulate nu mai are dreptul să participe la un nou examen de autorizare.  +  Articolul 56(1) Titularul autorizației suspendate/anulate are dreptul să conteste măsura de suspendare/anulare.(2) Contestarea măsurii de suspendare/anulare a unei autorizații se poate face, de către titularul autorizației în cauză, la I.S.C., în termen de 14 zile de la data primirii deciziei privind suspendarea/anularea.(3) I.S.C. analizează contestația și, în termen de 5 zile de la data înregistrării acesteia, comunică titularului autorizației decizia luată.(4) Abrogat. (la 02-04-2012, Alin. (4) al art. 56 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Capitolul X Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 57(1) Autorizațiile de diriginte de șantier emise de I.S.C. anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri, aflate în valabilitate, se preschimbă, la cerere, dacă solicitarea a fost depusă în perioada de valabilitate a autorizațiilor. Cererile de preschimbare înregistrate după încetarea valabilității autorizațiilor nu se iau în considerare.(2) Pentru preschimbarea autorizațiilor prevăzute la alin. (1) titularii vor depune la I.S.C., prin unul dintre mijloacele prevăzute la art. 15 alin. (1), următoarele documente:a) cerere de preschimbare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;b) copia/copiile autorizației/autorizațiilor emise anterior prezentei proceduri;c) copia actului de identitate;d) două poze color 3 x 4 cm. (la 02-04-2012, Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. ) (3) Copiile documentelor prevăzute la alin. (2) trebuie să fie certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.(4) Eliberarea noilor autorizații se face în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.  +  Articolul 57^1Domeniile/Subdomeniile de autorizare a diriginților de șantier pentru care I.S.C. a emis autorizații, aflate în valabilitate, sunt prevăzute în anexa nr. 8. (la 02-04-2012, Art. 57^1 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 58(1) Taxa de autorizare este în valoare de 200 lei și se percepe pe domenii de autorizare, cu excepția domeniilor 8 și 9 din tabelul prevăzut la art. 8 alin. (4), pentru care aceasta se percepe pe subdomenii. Taxa de autorizare se achită de către solicitant în contul I.S.C.(2) Taxa de emitere a duplicatului este în valoare de 50 lei. (la 02-04-2012, Art. 58 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Articolul 59Titularii autorizațiilor au obligația de a anunța I.S.C. cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal (nume și prenume, domiciliu, numere de telefon, adresă de e-mail), survenită ulterior autorizării.  +  Articolul 60Urmărirea aplicării și controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se realizează de către I.S.C și de IJC/ICB.  +  Articolul 61Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură. (la 02-04-2012, Art. 61 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012. )  +  Anexa nr. 1la procedurăMODELUL CERERII DE AUTORIZAREINSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII - I.S.C.*________________* Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuțiilor legale privind autorizarea diriginților de șantier și publicarea Registrului diriginților de șantier autorizați pe site-ul www.isc-web.ro. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.Operator de date cu caracter personal nr. 16.017.Subsemnatul/Subsemnata, ......., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cetățenia: ...... identificat/identificată cu ....... seria .... nr. ....., cu domiciliul/reședința în ...../(adresa completă) ....., în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a diriginților de șantier, solicit înscrierea la examenul de autorizare ca "Diriginte de șantier" pentru domeniile bifate mai jos:1. Consolidare și restaurare monumente istorice2. Construcții civile, industriale și agricole:[] 2.1. categoria de importanță D[] 2.2. categoria de importanță C[] 2.3. categoria de importanță B[] 2.4. categoria de importanță A3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu:[] 3.1. de interes național[] 3.2. de interes județean[] 3.3. de interes local[] 4. Căi ferate, metrou, tramvai5. Lucrări hidrotehnice:[] 5.1. categoria de importanță D[] 5.2. categoria de importanță C[] 5.3. categoria de importanță B[] 5.4. categoria de importanță A[] 6. Construcții edilitare și de gospodărie comunală[] 7. Lucrări de îmbunătățiri funciare8. Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D)[] 8.1 Instalații electrice[] 8.2. Instalații sanitare și termoventilații[] 8.3. Instalații gaze naturale9. Rețele:[] 9.1. Rețele electrice[] 9.2. Rețele termice și sanitare[] 9.3. Rețele de telecomunicații[] 9.4. Rețele de gaze naturale[] 9.5. Rețele pentru transportul produselor petroliereAnexez la prezenta cerere dosarul compus din:────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. │Curriculum vitae, conform modelului comun european de curriculum vitaefile ...│aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul        │capitolului "Experiența profesională" se vor detalia cele mai        │importante lucrări în domeniu────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] │Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de        │experiență profesională menționate la art. 8 alin. (4) din Procedura        │de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul        │ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.496/2011        │(procedura)────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] │Copia diplomei de studii────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] │Copia diplomei de doctor în științe inginerești sau document echivalent────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] │Rezumatul tezei de doctorat────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] │Adeverință emisă de instituția de învățământ superior pentru cei cu        │titlu de cadru didactic universitar sau document echivalent obținut în        │U.E. sau S.E.E.────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] │Copia actului de identitate sau a actului ce dovedește cetățenia uneia        │dintre statele membre și a documentelor de reședință în România,        │după caz────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] │Copia legitimației valabile de electrician autorizat sau instalator        │autorizat în gaze naturale────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] │Certificat de cazier judiciar, din care să rezulte că nu sunt înscris        │în cazierul judiciar────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] │Declarație scrisă pe propria răspundere că nu am săvârșit o infracțiune        │sau o greșeală profesională gravă, certificată conform art. 16 alin. (2)        │lit. b) din procedură────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] │Două fotografii color format 3 x 4 cm├───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────Pot fi contactat la numerele de telefon ........., e-mail .............. .Autorizația o voi ridica de la ......................................... .Declar pe propria răspundere:[] sunt de acord/[] nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon și adresa/adresele de e-mail menționate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (Bifați una dintre cele două variante.)Data: .......... Semnătura ...............--------Anexa 1 la procedură a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012, potrivit pct. 34 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 2la procedurăDECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul/Subsemnata, ......., cetățean ......, născut/născută la data de ....... în localitatea ........., domiciliat/domiciliată în ........, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., sectorul/județul ........., posesor/posesoare al/a ...... seria ..... nr. ......, eliberat de ....... la data de ........., CNP ........., cunoscând dispozițiile Codului penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiția de experiență profesională minimă pentru domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile de autorizare solicitat/solicitate prin cererea înregistrată la Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., astfel:
  Nr. crt. Angajator/ Obiective de investiții  Perioada   Funcția deținută   Responsabilități
       
       
       
       
  Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru înscrierea la examenul de diriginte de șantier.Data Semnătura........... ..................--------Anexa 2 la procedură a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012, potrivit pct. 35 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3la procedură  +  Anexa nr. 4la procedurăMODEL DE ȘTAMPILĂpentru titularul autorizației de dirigintede șantier în domeniile specificateModelul de ștampilă pentru titularul autorizației de diriginte de șantier în domeniile specificate este indicat în figura de mai jos, cu respectarea dimensiunilor indicate. Modelul este cu titlu de exemplu.┌────────────────────────────────────────────────┐ ─────┬─────│ ROMÂNIA - I.S.C. │ ││ │ ││ Numele și prenumele │ ││ │ ││ DIRIGINTE DE ȘANTIER │ ││ AUT. NR. 12345 │ │3,00 cm│ │ ││ DOMENII/SUBDOMENII │ ││ │ ││1;2.1;2.2;2.3;2.4;3.1;3.2;3.3;4;5.1;5.2;5.3;6;7;│ ││ 8.1;8.2;8.3;9.1;9.2;9.3;9.4;9.5 │ ││ │ │└────────────────────────────────────────────────┘ ─────┴─────│ ││ 5,50 cm │├────────────────────────────────────────────────┤│ ││ │Modelul de ștampilă pentru titularul autorizației de diriginte de șantier în domeniile specificate pentru cazul în care prima ștampilă a fost pierdută sau sustrasă este indicat în figura de mai jos, cu respectarea dimensiunilor indicate în figura de mai sus. Modelul este cu titlu de exemplu.
  ROMÂNIA - I.S.C.   Numele și prenumele   DIRIGINTE DE ȘANTIER AUT. NR. 12345   DOMENII/SUBDOMENII AUTORIZATE   2.2.1.3 -1-  
  ----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 2 la ORDINUL nr. 3.482 din 10 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013, potrivit pct. 2 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 5la procedurăREGISTRU DE EVIDENȚĂa activității de diriginte de șantierNumele ............., prenumele ..........................Autorizație nr. ............ data.........................Domeniul/Domeniile/Subdomeniul/Subdomeniile autorizat/autorizate .........
  Nr. crt.  Obiectivul (denumirea, adresa, categoria de importanță) Nr./data autorizației de construire/emitentulPerioada  Investi-torul  Proiectantul  Executantul  
  1 ..........      
  2 ..........      
  ... ..........      
  Semnătura și ștampila dirigintelui de șantier ............................................   
    VIZAT ANUL ...... INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII - I.S.C.
  --------Anexa 5 la procedură a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012, potrivit pct. 36 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 6la procedurăMODELUL DECIZIEIde suspendare/anulare a autorizației de diriginte de șantierANTET I.S.C.Către........................................................(numele titularului autorizației de diriginte de șantier)Spre știință .........................................................(investitorul la care este angajat dirigintele de șantier)Ca urmare a analizării Referatului nr. ...../....... prin care se propune suspendarea/anularea autorizației de "Diriginte de șantier" nr. .......-........ din cauza nerespectării:..................................................................................................................................................................................................................și în conformitate cu prevederile cap. VIII din Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.496/2011, s-a dispus:SUSPENDAREA AUTORIZAȚIEIpentru o perioadă de ......... luni, începând cu data de ...............sauANULAREA AUTORIZAȚIEIîncepând cu data de ..............................Secretar general,..........................L.S.--------Anexa 6 la procedură a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012, potrivit pct. 37 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 7la procedurăMODELUL CERERIIde preschimbare a autorizației de diriginte de șantierDomnule Secretar General al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.Subsemnatul/Subsemnata,........, cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, vă rog să aprobați preschimbarea autorizației/autorizațiilor de diriginte de șantier în valabilitate al cărei/al căror titular sunt și pe care o/le menționez mai jos:nr. autorizație:........... emisă la data:...............nr. autorizație:........... emisă la data:...............nr. autorizație:........... emisă la data:...............nr. autorizație:........... emisă la data:...............nr. autorizație:........... emisă la data:...............nr. autorizație:........... emisă la data:...............Atașez la prezenta cerere:[] copia/copiile autorizației/autorizațiilor, certificată/certificate olograf de către subsemnatul privind conformitatea cu originalul;[] copia actului de identitate, certificată olograf de către subsemnatul privind conformitatea cu originalul;[] două fotografii color format 3 x 4 cm.Autorizația preschimbată o voi ridica de la ...................*)____________*) Se va menționa inspectoratul județean în construcții de unde dorește solicitantul să ridice autorizația.Date de contact:Adresa: .................................Telefon: ................................E-mail: .................................Declar pe propria răspundere:[] sunt de acord/[] nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon și adresa/adresele de e-mail menționate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (Bifați una dintre cele două variante.)Data ............... Semnătura ................Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuțiilor legale privind autorizarea diriginților de șantier și publicarea Registrului diriginților de șantier autorizați pe site-ul www.isc-web.ro. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.Operator de date cu caracter personal nr. 16017--------Anexa 7 la procedură a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012, potrivit pct. 38 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 8la procedurăNOMENCLATORULdomeniilor/subdomeniilor de autorizare a diriginților de șantier
  Denumirea domeniului de autorizare    Codul domeniuluipe ștampilă
  Produse pentru construcții 1(PC)
  Consolidări construcții 1(CC)
  Consolidare și restaurare monumente istorice - toate categoriile de importanță   1(CR)
  Construcții civile, industriale, agricole și miniere de suprafață - categoria de importanță D   2.1
  Construcții civile, industriale, agricole și miniere de suprafață - categoria de importanță C   2.2
  Construcții civile, industriale, agricole și miniere de suprafață - categoria de importanță B   2.3
  Construcții civile, industriale, agricole și miniere de suprafață - categoria de importanță A   2.4
  Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță D   2.1
  Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță C   2.2
  Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță B   2.3
  Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță A   2.4
  Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes național   3.1
  Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes județean   3.2
  Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes local   3.3
  Căi ferate, metrou, tramvai 4
  Lucrări hidrotehnice, galerii subterane-categoria de importanță D 5.1
  Lucrări hidrotehnice, galerii subterane-categoria de importanță C 5.2
  Lucrări hidrotehnice, galerii subterane-categoria de importanță B 5.3
  Lucrări hidrotehnice, galerii subterane-categoria de importanță A 5.4
  Lucrări hidrotehnice - categoria de importanță D 5.1
  Lucrări hidrotehnice - categoria de importanță C 5.2
  Lucrări hidrotehnice - categoria de importanță B 5.3
  Lucrări hidrotehnice - categoria de importanță A 5.4
  Lucrări tehnico-edilitare și rețele de apă și canalizare - de alimentări cu apă și de canalizare și rețele   6.1
  Lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă și de canalizare 6.1
  Construcții edilitare și de gospodărie comunală 6
  Lucrări tehnico-edilitare și rețele de apă și canalizare - de îmbunătățiri funciare   6.2
  Lucrări tehnico-edilitare de îmbunătățiri funciare 6.2
  Lucrări de îmbunătățiri funciare 7
  Lucrări de construcții silvice 7(LS)
  Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D) - Instalații electrice   8.1
  Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D) - Instalații sanitare, termoventilații   8.2
  Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D) - Instalații gaze   8.3
  Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D) - Instalații gaze naturale   8.3
  Rețele electrice 9.1
  Rețele termice 9.2(T)
  Rețele termice și sanitare 9.2
  Rețele de telecomunicații 9.3
  Rețele de gaze 9.4
  Rețele de gaze naturale 9.4
  Rețele pentru transportul produselor petroliere 9.5
  Monumente, ansambluri și situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură - consolidări   10.1
  Monumente, ansambluri și situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură - restaurări   10.2
  Consolidări construcții - inclusiv monumente 10
  (la 02-04-2012, Anexa 8 la procedură a fost introdusă de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 2 aprilie 2012, având conținutul prevăzut în anexa 6 din același act normativ. )