ORDIN nr. 4.487 din 10 iulie 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.559/2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 3 august 2015    Luând în considerare prevederile Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr. 929/92 C10/759, 936 din data de 22 iunie 2015,în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare,în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 396/2002 privind unele măsuri referitoare la procedura de elaborare a proiectelor de acte normative cu relevanţă asupra mediului de afaceri,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 2 "Procedura de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar" la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.559/2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 14 martie 2014, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:"b) acord-cadru de furnizare a manualelor şcolare - înţelegere scrisă intervenită între un ofertant şi CNEE, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care stau la baza contractelor de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite pe o perioadă de patru ani;"2. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - În vederea achiziţionării manualelor şcolare, CNEE declară câştigătoare proiectele de manuale şcolare situate pe primele locuri în ordinea descrescătoare a punctajelor cumulate, cu respectarea numărului maxim de oferte stabilit prin documentaţia de atribuire."4. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Acordul-cadru de furnizare a manualelor şcolare se încheie pe o perioadă de patru ani."  +  Articolul IIDirecţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe, salarizare şi resurse umane şi Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

    Sorin Mihai Cîmpeanu
    Bucureşti, 10 iulie 2015.Nr. 4.487.-----