HOTĂRÂRE nr. 53 din 29 ianuarie 1999privind aprobarea Clasificarii produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 25 februarie 1999  În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA, elaborata de Comisia Naţionala pentru Statistica, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2CPSA constituie cadrul unitar de interes general, a carei utilizare este obligatorie pentru ordonarea şi evidenta informaţiilor referitoare la produse şi servicii, şi este organizată potrivit Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997.  +  Articolul 3 (1) CPSA se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, agenţi economici indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere precizarea produselor şi serviciilor care fac obiectul activităţilor desfăşurate. (2) Elaborarea de către organismele prevăzute la alin. (1) a unor nomenclatoare proprii de produse şi servicii, în scopuri specifice activităţii acestora, prin detalieri sau combinatii ale ultimului nivel de structura, este obligatoriu condiţionată de asigurarea corespondentei informaţiilor respective cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în CPSA.  +  Articolul 4 (1) Comisia Naţionala pentru Statistica va asigura actualizarea acestei clasificari, în concordanta cu modificările care se vor produce în structura economiei naţionale, în Clasificarea activităţilor din economia naţionala - CAEN, precum şi în nomenclatoarele de produse şi servicii elaborate de organismele de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Comunităţii Europene. (2) Punerea în aplicare a modificărilor efectuate va fi facuta prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistica, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice dispoziţie contrară.----------- Notă *) Anexa se publică ulterior.p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:---------------p. Preşedintele ComisieiNaţionale pentru Statistica,Constantin Chirca,vicepreşedintep. Ministrul industriei şi comerţului,Sorin Potanc,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de stat  +  Anexa CUPRINS
         
    PRINCIPII DE ELABORARE ŞI UTILIZARE
    PRODUSE ALE AGRICULTURII
        Produse agricole şi servicii auxiliare
       
    PRODUSE ŞI SERVICII ALE SILVICULTURII, EXPLOATĂRII FORESTIERE ŞI ECONOMIEI VÂNATULUI
        Produse şi servicii ale silviculturii, exploatării forestiere şi economiei vânatului
    PRODUSE ALE PESCUITULUI ŞI PISCICULTURII
        Peşte şi alte animale acvatice
    PRODUSE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE
      PRODUSE ENERGETICE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE
        Cărbuni
        Petrol brut şi gaze naturale; servicii incidentale la extracţia petrolului şi gazelor (exclusiv prospecţiuni)
        Minereuri radioactive
      PRODUSE NEENERGETICE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE
        Minereuri metalifere
        Alte minereuri şi produse de carieră
    PRODUSE ALE INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE
      PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BĂUTURI ŞI TUTUN
        Produse alimentare şi băuturi
        Produse din tutun
      PRODUSE ALE INDUSTRIEI TEXTILE
        Produse ale industriei textile
        Articole de îmbrăcăminte
      PRODUSE ALE INDUSTRIEI PIELĂRIEI ŞI ÎNCĂLŢĂMINTEI
        Piei şi produse din piele
      PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A LEMNULUI (EXCLUSIV PRODUCŢIA DE MOBILĂ)
        Produse din prelucrarea lemnului
      PRODUSE ALE INDUSTRIEI CELULOZEI, HÂRTIEI, CARTONULUI ŞI ARTICOLE DIN HÂRTIE ŞI CARTON
        Materiale fibroase celulozice, hârtii, cartoane şi confecţii din hârtii şi cartoane
        Edituri, tipărituri şi reproduceri pe suporturi
      PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A ŢIŢEIULUI, COCSIFICAREA CĂRBUNELUI ŞI TRATAREA COMBUSTIBILILOR NUCLEARI
        Produse de cocserie; produse obţinute prin rafinarea petrolului; combustibili nucleari
      PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE, FIBRE ŞI FIRE SINTETICE ŞI ARTIFICIALE
        Produse ale industriei chimice, fibre şi fire sintetice şi artificiale
      PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A CAUCIUCULUI ŞI A MASELOR PLASTICE
        Produse din cauciuc şi mase plastice
      ALTE PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
        Alte produse din minerale nemetalice
      PRODUSE ALE INDUSTRIEI METALURGICE
        Produse ale industriei metalurgice
      PRODUSE ALE INDUSTRIEI CONSTRUCŢIILOR METALICE ŞI PRODUSE DIN METAL (EXCLUSIV MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII)
        Produse ale industriei construcţiilor metalice şi produse din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)
      PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE
        Maşini şi echipamente
      PRODUSE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI OPTICE
        Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou
        Maşini şi aparate electrice
        Echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii
        Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi fotografice, ceasornicărie
      PRODUSE ALE INDUSTRIEI MIJLOACELOR DE TRANSPORT
        Mijloace de transport rutier
        Alte mijloace de transport
      PRODUSE ALE ALTOR ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE
        Mobilă şi alte produse n.c.a
        Servicii de recuperare a deşeurilor, metalice şi nemetalice, reciclabile
    ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, COMBUSTIBILI GAZOŞI DISTRIBUIŢI ŞI APĂ
        Energie electrică şi termică, combustibili gazoşi distribuiţi şi apă caldă
        Apă de suprafaţă şi din subteran; servicii de gospodărire şi distribuţie a apei
    LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
        Lucrări de construcţii
    VÂNZĂRI CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, REPARAREA ŞI ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR ŞI A BUNURILOR PERSONALE ŞI CASNICE
        Vânzarea, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule
        Vânzări cu ridicata (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor) şi servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata
        Vânzări cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); reparaţii de bunuri personale şi de uz casnic
    HOTELURI ŞI RESTAURANTE
        Hoteluri şi restaurante
    SERVICII DE TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
        Servicii de transport terestru şi de transport prin conducte
        Servicii de transport pe apă
        Servicii de transport aerian
        Servicii anexe şi auxiliare transportului; servicii ale agenţiilor de turism
    SERVICII DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
        Servicii de poştă şi telecomunicaţii
    SERVICII DE INTERMEDIERE FINANCIARĂ
        Servicii de intermediere financiară
        Servicii de asigurări şi ale caselor de pensii (cu excepţia celor din
        sistemul public de asigurări sociale)
        Servicii auxiliare ale instituţiilor financiare şi de asigurări
    SERVICII DE TRANZACŢII IMOBILIARE, DE ÎNCHIRIERI ŞI SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
        Servicii imobiliare
        Servicii de închiriere a maşinilor şi echipamentelor, fără operator, şi a bunurilor personale şi gospodăreşti
        Realizarea de produse software, servicii informatice şi conexe
        Servicii de cercetare - dezvoltare
        Servicii prestate în principal întreprinderilor
    SERVICII DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
        Servicii de administraţie publică
    SERVICII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
        Servicii de învăţământ
    SERVICII DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
        Servicii de sănătate şi asistenţă socială
    ALTE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE ŞI PERSONALE
        Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi similare
        Servicii realizate de organizaţii asociative
        Servicii recreative, culturale şi sportive
        Alte servicii
    SERVICII ALE PERSONALULUI ANGAJAT ÎN GOSPODĂRII PARTICULARE
        Servicii ale personalului angajat în gospodării particulare
    SERVICII REALIZATE DE ORGANIZAŢIILE ŞI ORGANISMELE EXTRATERITORIALE
        Servicii realizate de organizaţiile şi organismele extrateritoriale
  PRINCIPII DE ELABORARE ŞI UTILIZAREI. Prezentare generalăClasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA este organizată după structura Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN. Elaborarea acestui nomenclator se înscrie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 575bis/1992, în strategia de armonizare şi aliniere a statisticii publice româneşti la standardele internaţionale, având ca obiectiv principal colectarea, prelucrarea, analiza şi diseminarea datelor statistice prin care se asigura caracterizarea corecta şi completa a economiei naţionale, precum şi furnizarea de date comparabile organismelor internaţionale.Nomenclatorul îndeplineşte următoarele funcţiuni:- asigura informaţii la nivelul de detaliere cerut pentru gestionarea proceselor economice şi sociale;- satisface cerinţele de agregare şi detaliere în funcţie de scopul cercetărilor statistice;- structura CPSA evita proliferarea sistemelor incompatibile de codificare şi facilitează identificarea unitară a produselor şi serviciilor;- asigura un cadru de referinţa care permite compararea datelor statistice pentru producţie, consum, comerţ exterior şi transporturi;- asigura interpretarea unitară a datelor statistice de către toţi utilizatorii;- asigura comparabilitatea cu datele statistice internaţionale.Până în prezent a fost utilizata Clasificarea unica a produselor şi serviciilor (CUPS), aprobată prin H.C.M. nr. 352/1971, care a avut la baza Clasificarea ramurilor din economia naţionala (CREN) şi care a funcţionat în conformitate cu H.C.M. nr. 483/1962.Noua clasificare a activităţilor economiei naţionale (CAEN), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 - şi aliniata la Nomenclatorul activităţilor din Comunitatea Europeană (NACE-rev.1), a impus elaborarea acestei clasificari de produse şi servicii asociate activităţilor.Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor a fost elaborata urmărindu-se obligatoriu armonizarea directa sau prin tabele de trecere cu următoarele clasificari internaţionale:- Clasificarea produselor asociate activităţilor (CPA), nomenclator general de produse pentru ţările membre ale Uniunii Europene (U.E.);- Clasificarea centrala a produselor (CPC), nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale O.N.U;- Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor (SH) din care a derivat Nomenclatorul combinat (NC) pe baza căruia a fost elaborata Clasificarea mărfurilor din Tariful vamal de import al României (TVIR).Prin produse se înţelege bunurile transportabile şi netransportabile, iar prin servicii se înţelege activităţile prin care se satisfac cerinţele materiale şi spirituale ale populaţiei, ale întreprinderilor şi instituţiilor şi care nu se exprima direct şi imediat prin produse. Serviciile pot fi comerciale şi necomerciale.CPSA reprezintă o primă versiune de ordonare a principalelor familii de produse şi servicii şi este concepută pe niveluri ierarhice succesive: secţiuni, subsectiuni, diviziuni, grupe, clase, subclase, subclase elementare. Sistemul de codificare este alfa-numeric, arborescent şi semnificativ.Corespondenta CPSA cu CAEN este asigurata la nivelul entitatilor din nomenclatorul CAEN, în asa fel încât codurile şi numărul secţiunilor, subsectiunilor, diviziunilor, grupelor şi claselor sunt identice în cele doua tipuri de clasificari, astfel:Schema de codificare
      EntităţiCAENCPSA
    Nr.Denumire
    Nivel 119       Secţiunio literăo literă
    Nivel 234       Subsecţiuni2 litere2 litere
    Nivel 360       Diviziuni2 cifre2 cifre
    Nivel 4226       Grupe3 cifre3 cifre
    Nivel 5546       Clase4 cifre4 cifre.
  CPSA mai cuprinde:- nivelul 6 - subclasa - identificat printr-un cod format din 4 caractere numerice care reprezintă clasa CAEN, la care se adauga un punct şi un caracter numeric (xxxx.x);- nivelul 7 - subclasa elementara - identificat printr-un cod format din 4 caractere numerice care reprezintă clasa CAEN, la care se adauga un punct şi doua caractere numerice (xxxx.xx).Subclasa este o grupare de produse sau de servicii al carei grad de omogenitate este superior celui din clasa CAEN.Subclasa elementara, constituită prin detalierea subclasei, exprima cea mai omogenă grupare a produselor şi serviciilor din nomenclator.În ceea ce priveşte legătură CPSA cu CAEN, exista situaţii când dintr-o clasa CAEN s-a creat, în CPSA, o singura subclasa, din care s-a detaliat o singura subclasa elementara.Aceasta particularitate este determinata de gradul de omogenitate foarte ridicat a produselor şi serviciilor din unele clase CAEN, care se poate identifica cu gradul de omogenitate impus de structura CPSA.De exemplu: clasa CAEN 0123 "Creşterea porcinelor" (care cuprinde porcine pentru prasila, producţie şi sacrificare) a fost detaliată astfel:
    0123Porcine vii
    0123.1Porcine vii
    0123.10Porcine vii
  Asemenea situaţii se regăsesc mai frecvent în sfera serviciilor comerciale şi necomerciale.II. Corespondenta dintre CPSA şi nomenclatoarele internaţionaleCorespondenta dintre CPSA şi CPAFaţa de CPA, în care prin produse se înţelege bunurile transportabile, bunurile netransportabile şi serviciile, în nomenclatorul CPSA, prin produse se înţelege bunurile transportabile şi netransportabile, iar prin servicii se înţelege atât serviciile comerciale, cat şi cele necomerciale.Detasarea notiunii bunuri de noţiunea servicii a fost determinata de traditia utilizării acestor notiuni în statistica românească.CPA deriva din Nomenclatorul de activităţi economice din Uniunea Europeană (NACE-rev.1), a cărui structura are 7 niveluri, primele 4 niveluri (secţiunile, subsectiunile, diviziunile, grupele) fiind identice între cele doua nomenclatoare europene, iar sistemul de codificare este alfa-numeric, arborescent şi semnificativ.În CPA numărul claselor este mai mic decât în NACE, diferenţa provenind de la grupa 171 "Fibre şi fire textile", care în CPA conţine o singura clasa, iar în NACE este dezvoltata în 7 clase, pe tipuri de fibre şi fire.CPA utilizează pentru nivelurile 6 şi 7 notiunile categorie şi, respectiv, subcategorie.Sistemul de codificare din CPA diferă de cel utilizat în CPSA, începând de la nivelul 4 (grupa), prin faptul ca nomenclatorul european introduce câte un punct după fiecare grupa de 2 caractere numerice, în timp ce CPSA introduce un punct după 4 caractere numerice (clasa CAEN).Precizam ca în ambele nomenclatoare după ultimul caracter numeric din cod nu se pune punct.Schema de structura
      DenumireCPACPSA
    Nivel 1Secţiune1719
    Nivel 2Subsecţiune3134
    Nivel 3Diviziune6060
    Nivel 4Grupă222226
    Nivel 5Clasă497546
    Nivel 6Categorie/Subclasă9461004
    Nivel 7Subcategorie/Subclasă elementară 23002391
  Schema de codificare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                    CPA CPSA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nivel 1 o litera o litera o litera Nivel 2 2 litere 2 litere 2 litere Nivel 3 2 cifre xx xx Nivel 4 3 cifre xx.x xxx Nivel 5 4 cifre xx.xx xxxx Nivel 6 5 cifre xx.xx.x xxxx.x Nivel 7 6 cifre xx.xx.xx xxxx.xx──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Asa cum se observa din cele doua scheme, structurile clasificarilor comparate sunt echivalente, trunchiul diviziunilor este neschimbat, diferind numai gradul de detaliere (de la nivelul 3 în jos), care este mai mare în CPSA decât în CPA pentru a răspunde mai riguros la specificul şi cerinţele naţionale.Legătură dintre cele doua nomenclatoare se realizează prin tabele de conversie (corespondenta) care se pot crea din CPSA. Codurile CPA se regăsesc în coloana 3 din nomenclator.Corespondenta dintre CPSA şi CPCClasificarea centrala a produselor (CPC) este primul nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale O.N.U. şi adoptat cu titlu provizoriu în februarie 1989, având ca obiect furnizarea unui cadru pentru compararea internationala a diverselor categorii de bunuri şi servicii. Nu este complet integrat în Clasificarea internationala standard a activităţilor (CITI-rev.3) la care sunt aliniate NACE-rev.1 a U.E. şi CAEN a României.Legătură dintre CPC şi CITI se face prin tabele de trecere.Structura CPC este formată din secţiuni, diviziuni, grupe, clase şi subclase, iar sistemul de codificare este numeric, arborescent şi semnificativ, fără nici o separare între caracterele numerice.Corespondenta dintre CPSA şi CPC se regaseste la nivelul de subclasa elementara CPSA şi la nivelul de subclasa din CPC.Subclasele CPC sunt constituite după principiul omogenitatii, ca totalitate a produselor sau serviciilor care au caracteristici comune, şi sunt identificate printr-un cod numeric format din 5 caractere.Deoarece gradul de omogenitate a subclaselor elementare din CPSA este uneori diferit de cel al subclaselor din CPC, deosebire determinata de specificul şi cerinţele naţionale la care trebuie să răspundă CPSA, se desprind următoarele aspecte ale corespondentei dintre cele doua nomenclatoare: a) când subclasa elementara CPSA conţine un număr mare de produse sau servicii, omogene, acesteia i-au fost ataşate mai multe coduri de subclase CPC; b) când subclasa CPC a inclus o gama foarte mare de produse sau servicii, codul acesteia se regaseste asociat la mai multe subclase elementare CPSA. Din acelaşi motiv, în unele cazuri, s-a considerat a fi necesară detalierea codului subclasei CPC la 6 caractere, introducând un punct între caracterul 5 şi 6 (xxxxx.x).În CPSA, ca şi în CPA, exista situaţii când la ultimul nivel de detaliere nu s-au putut asocia coduri CPC.De exemplu:- Clasa CAEN 0130 (Activităţi mixte - cultura vegetala şi producţia animala). Produsele acestei clase se regăsesc în clasele grupelor CAEN 011 (Cultura vegetala) şi 012 (Creşterea animalelor), ale căror subclase elementare din CPSA au corespondenta cu codurile CPC;- Subclasa CPSA 5139.2 (Comerţ cu ridicată nespecializat cu produse alimentare diverse), grupele 521 (Vânzări cu amănuntul în magazine nespecializate), 525 (Vânzări cu amănuntul ale bunurilor de ocazie efectuate prin magazine), 526 (Vânzări cu amănuntul efectuate în afară magazinelor). Varietatea de produse cuprinse în aceste grupări ar fi necesitat asocierea unui număr foarte mare de coduri CPC. Produsele care fac obiectul acestor tipuri de comerţ au asociate coduri CPC la subclasele elementare detaliate din clasele CAEN din care provin.Corespondenta dintre CPSA şi CPC este asigurata prin tabele de trecere care se pot crea din prezentul nomenclator.Codurile CPC se regăsesc în coloana 4 din CPSA.Corespondenta dintre CPSA, SH/NC şi TVIRSistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor (SH); elaborat sub egida Consiliului de Cooperare Vamală de la Bruxelles, este un nomenclator destinat comerţului internaţional şi este utilizat în mod unitar de toţi participanţii la aceasta activitate.La nivelul cel mai detaliat, SH conţine 4.500 de poziţii codificate cu 6 cifre, cu o separare printr-un punct a primelor 4 caractere numerice de următoarele doua caractere (xxxx.xx).Nomenclatorul combinat (NC), subinteles ca o combinare de date tarifare şi statistice, este o versiune detaliată a SH, conţine 10.000 de poziţii codificate cu 8 cifre, prin adăugarea la codul SH a unui punct şi a doua caractere numerice (xxxx.xx.xx).Clasificarea mărfurilor din Tariful vamal de import al României (TVIR), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 120/1993, are structura şi codificarea identice cu cele ale Nomenclatorului combinat: secţiuni, capitole; grupe de marfa, poziţii SH, poziţii tarifare, respectiv codurile numerice formate din 8 caractere, cu o separare după 4 cifre şi următoarele doua cifre din Sistemul armonizat.În CPSA s-au utilizat, numai pentru subclasele elementare, codurile la nivel de 8 caractere din TVIR, care corespund în acelaşi timp poziţiilor tarifare ale produselor.Acest nivel reprezintă ultimele ramificatii detaliate încadrate în CPSA şi asigura cel mai înalt grad de detaliere şi omogenitate ale produselor.Unei subclase elementare CPSA îi corespund una sau mai multe poziţii tarifare din TVIR.Legătură dintre CPSA şi TVIR presupune următoarele precizări: a) subclasele referitoare la laptele muls, de vacă şi bivolita, oaie şi capra (cod: 0121.2, 0122.2); la energia termica şi apa calda (cod: 4031.1), nu au asociate coduri TVIR, deoarece produsele respective, prin natura şi particularităţile lor, nu pot face obiectul comerţului exterior; b) subclasele elementare ale CPSA din sfera serviciilor comerciale sau necomerciale nu au asociate coduri TVIR, acesta fiind în exclusivitate un nomenclator de mărfuri destinate schimburilor internaţionale. Fac excepţie de la aceasta regula numai anumite tipuri de produse din cadrul CPSA care se regăsesc în sfera serviciilor, având următoarele coduri:     7220.10 Suporturi informatice înregistrate;    7420.10 Planuri şi desene tehnice;    7481.11 Plăci fotografice şi filme expuse, dar nedevelopate;    7481.12 Plăci fotografice şi filme expuse şi developate pentru offset;    7481.13 Microfilme şi microfise;    7481.14 Alte suprafeţe expuse şi developate;    9211.11 Filme expuse şi developate (cu lăţimea benzii de 35 mm sau mai                mare);    9211.20 Filme video înregistrate;    9231.10 Lucrări de arta (picturi, desene, lucrări decorative, gravuri,                litografii, sculpturi originale, stampe, filatelie, obiecte de                colectie, antichitati);    302.10 Par uman (par brut sau degresat, deşeuri de par); c) spre deosebire de corespondenta cu celelalte nomenclatoare de produse, legătură dintre CPSA şi TVIR este mai instabila, datorită modificărilor frecvente care apar în codificarea poziţiilor tarifare ale mărfurilor din cel de-al doilea nomenclator.Codurile TVIR sunt înscrise în coloana 5 din CPSA.Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor face parte dintr-un sistem integrat de nomenclatoare naţionale şi internaţionale de activităţi, produse şi servicii. Schema sistemului integrat DE CLASIFICARI ŞI NOMENCLATOARESemnificatia simbolurilor
    Iintegrare
    Tcorespondenţă prin tabele de trecere
    =identitate
     
    APcorespondenţă de tip activitate-produs, cu acelaşi principiu de
        PRODROM
      codificare pentru activitate şi produs  
        ANS
  Semnificatia siglelor
    CITI-Clasificarea Internaţională Standard (rev. 3), adoptată de O.N.U. în luna februarie 1989.
    NACE-Nomenclatorul de activităţi economice din Uniunea Europeană (rev. 1). Acest nomenclator a fost elaborat în anul 1970 şi aprobat prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.037/9 octombrie 1990 prin care se impune ţărilor din Uniunea Europeană alinierea nomenclatoarelor naţionale la NACE şi prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 761/1993 de modificare a Regulamentului nr. 3.037/1990.
    CAEN-Clasificarea activităţilor din economia naţională, clasificare aliniată la NACE şi CITI şi aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997.
    CPC-Clasificarea centrală a produselor. Este primul nomenclator general de produse elaborat de O.N.U. şi adoptat cu titlu provizoriu în luna februarie 1989. Nu este integrat complet în CITI, legătura dintre cele două nomenclatoare făcându-se prin tabele de trecere.
    CPA-Clasificarea produselor asociate activităţilor. Este un nomenclator general de produse pentru ţările CEE, are o corespondenţă directă cu NACE şi va fi implementat printr-un regulament al Consiliului (CEE).
    CPSA-Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor. Este un nomenclator de produse şi servicii din România, aliniat la CPA.
    SH-Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor. Este un nomenclator vamal internaţional, a fost instituit de Consiliul de Cooperare Vamală, făcând obiectul unei convenţii internaţionale, şi a intrat în vigoare în luna ianuarie 1988.
    NC-Nomenclatorul combinat (statistic şi tarifar). Este o variantă a SH aplicată în comerţul exterior pentru ţările din Uniunea Europeană. Reprezintă o detaliere a SH de la 6 cifre la 8 cifre.
    TVIR-Clasificarea mărfurilor din Tariful vamal de import al României. Este un nomenclator aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 120/1993, fiind identic cu NC.
    PRODCOM-Nomenclatorul de produse pentru anchetele statistice de producţie, utilizat de ţările Uniunii Europene. A fost adoptat prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.924/19 decembrie 1991 şi este integrat în CPA1).
    PRODROM-Nomenclatorul de produse pentru anchetele statistice de producţie, care va fi utilizat în România2). Este integrat în CPSA şi aliniat la PRODCOM.
    ANS-Alte nomenclatoare specifice cercetărilor statistice.
  ---------*1) Pentru produsele energetice se utilizează nomenclatorul specific acestora.*2) Idem 1.III. Precizări de conţinutClasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor se referă la toate produsele (principale, secundare, subprodusele şi deşeurile) şi serviciile puse în circulaţie între întreprinderi, agenţi economici sau instituţii şi între acestea şi populaţie, indiferent de destinaţia pe care o primesc, de gradul de prelucrare, la care au fost supuse anterior şi de faptul ca provin din producţia interna sau din import.Totodată, sunt cuprinse şi acele produse care circulă numai în cadrul unor întreprinderi cu proces de producţie integrat, dar pentru care este necesară urmărirea distinctă a producţiei, miscarii şi consumului acestora.Produsele din import sunt tratate la fel ca produsele care provin din producţia interna, fără a fi scoase în evidenta, după provenienţă lor, prin denumire, grupare şi codificare. Astfel, în CPSA s-au inclus produse cum sunt fructele şi alte plante exotice, care nu se cultiva în România, dar care se încadrează, prin convenţie, în clasele CAEN corespunzătoare celor din clasificarile standard internaţionale. Convenţia s-a aplicat în nomenclator din necesitatea ca acesta sa satisfacă şi alte cerinţe decât încadrarea în activităţi a produselor (importul, activitatea de comerţ etc.).Fac, de asemenea, obiectul clasificarii deşeurile care sunt valorificate printr-o noua prelucrare sau prin vânzare şi care ocazioneaza astfel relaţii între producători, colectori-distribuitori şi consumatori, precum şi reziduurile radioactive.Încadrarea deşeurilor în clasele, subclasele şi subclasele elementare din CPSA prezintă următoarele particularităţi:- recuperarea deşeurilor metalice şi nemetalice reciclabile, în contul terţilor, este cuprinsă în subclasele elementare 3710.10 şi, respectiv, 3710.20;- colectarea şi comercializarea deşeurilor reciclabile se încadrează la comerţul cu ridicată (cod 5157.10);- deşeurile reciclabile se includ, prin convenţie internationala, la activităţile care le generează prima data, deci implicit la subclasele elementare derivate din acestea. De exemplu: deşeurile metalice au fost încadrate la industria metalurgica (diviziunea 27); deşeurile de sticlă - la fabricarea sticlei şi articolelor de sticlă (grupa 261); deşeurile de hârtie - la industria celulozei, hârtiei şi cartonului (diviziunea 21); reziduurile radioactive, care au un regim special de evidenta, - în grupa 233 (combustibili nucleari), iar combustibilii nucleari iradiati - la energia electrica (clasa 4011).CPSA are, de asemenea, ca obiect clasificarea tuturor serviciilor realizate în economie, indiferent de tipul şi locul consumarii lor.Diferenţa dintre bunuri şi servicii este determinata de mai multe criterii: corporal/necorporal, stocabil/nestocabil, transportabil/netransportabil, criterii valabile pentru majoritatea situaţiilor, dar care nu exclud şi excepţii referitoare la crearea de bunuri din activităţi de servicii (fotografii, benzi magnetice înregistrate, lucrări de arta şi altele).În nomenclator sunt cuprinse atât serviciile realizate la cererea beneficiarilor, cat şi serviciile realizate numai din iniţiativa prestatorilor, fără a se face deosebirea dintre serviciile cu plata şi cele fără plata.Serviciile nu sunt tratate rigid, pe criteriu de clientela, întrucât acestea se adresează atât agenţilor economici, cat şi populaţieiNomenclatorul cuprinde toate serviciile realizate în marile categorii de activităţi economice:- în agricultura: mecanizare; chimizare; protecţie fitosanitara; întreţinere a culturilor; îmbunătăţiri funciare; irigaţii; reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor etc.;- în silvicultura, pescuit şi piscicultura: conservarea şi dezvoltarea fondului forestier; gestiunea, evaluarea, întreţinerea fondului forestier; vanatul; întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor de piscicultura şi acvacultura; pescuitul; repopularea apelor etc.;- în industria extractiva: forajul; montarea, repararea şi demontarea turnurilor de foraj; cimentarea şi acoperirea puţurilor etc.;- în industria prelucratoare: transformarea, prelucrarea sau finalizarea unor produse, în contul terţilor (în acest caz unitatea prestatoare nu devine proprietara bunurilor şi nu le poate vinde la terţi); lucrări de asamblare, de montaj, instalare a maşinilor şi echipamentelor (cu excepţia celor în raport cu lucrările de construcţii); întreţinere şi reparaţii de maşini şi echipamente; fierbere, sterilizare, congelare (în activitatea de conservare şi transformare a carnii, peştelui, fructelor, legumelor, produselor lactate, produselor de panificatie etc.); vopsirea şi apretarea fibrelor şi firelor; apretarea şi tabacirea pieilor de animale (în industria pielariei şi incaltamintei); repararea articolelor tehnice confectionate din textile; impregnarea lemnului (în industria de prelucrare a lemnului); tipărirea publicaţiilor; imprimarea cărţilor şi a altor produse; prelucrari de piese din material plastic realizate prin tehnici speciale; turnarea pieselor din fonta, oţel, metale uşoare şi metale neferoase; operaţiuni de mecanică generală, tratamente şi acoperiri ale metalelor; distribuţia energiei electrice, termice, a apei calde şi a combustibililor gazosi etc.;- în construcţii: toate lucrările de construcţii sunt servicii, acestea realizandu-se la comanda, pe bază de proiecte. Spre deosebire de industria prelucratoare, în care serviciile participa indirect la crearea capitalului fix, majoritatea serviciilor din construcţii creează direct fonduri fixe;- în comerţ: vânzări de produse cu ridicată şi cu amănuntul; servicii ale intermediarilor care efectuează tranzacţii în contul vânzătorilor sau consumatorilor; repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor, a bunurilor personale şi casnice; i.ndac.o- în activitatea de hoteluri şi restaurante: servicii de cazare care se deosebesc de închirierile (locatiile) de locuinţe prin durata scurta de punere la dispoziţie a unui loc de cazare, cu excepţia cazarilor colective de tip "cămine", care sunt apropiate de serviciile hoteliere;- în transporturi: servicii care se executa în contul terţilor (ele pot rezultă dintr-o prestaţie colectivă sau individuală - taxi -, precum şi prin închirierea cu operator a unui mijloc de transport); agenţii de voiaj etc.;- în activitatea de posta şi telecomunicaţii: mesagerie; curierat; distribuirea presei; operaţiuni poştale; telefonie, telegrafie, telex (inclusiv întreţinerea reţelei); comunicaţii radio-TV etc.;- în activitatea finanţe-bănci şi asigurări: intermedieri financiare şi monetare; servicii ale Băncii Naţionale a României; servicii de credite; servicii ale caselor de pensii, de asigurări etc.;- în tranzacţii imobiliare şi închirieri: vânzări şi cumpărări de imobile; tranzacţii ale construcţiilor şi terenurilor de construcţii; închirieri de bunuri imobiliare şi administrarea acestora; închirieri ale maşinilor şi echipamentelor fără operator şi a bunurilor personale şi gospodăreşti etc.;- în informatica: consultanţa în domeniul echipamentelor de calcul (instalare, întreţinere, reparare); realizarea şi furnizarea de programe; prelucrarea datelor; crearea băncilor de date etc.;- servicii prestate în principal întreprinderilor: este diviziunea 74, care cuprinde cel mai mare număr de clase şi peste 100 subclase elementare de servicii, consecinţa a dezvoltării activităţilor de servicii într-o economie de piaţa;- în administraţie: servicii de administraţie publică şi apărare; asistenţa socială obligatorie; protecţie civilă etc.;- în învăţământ şi sănătate: instruire prescolara, şcolară, universitară şi postuniversitară; instruire în şcoli speciale; servicii de sănătate; asistenţa socială cu cazare şi fără cazare etc.În CPSA mai sunt cuprinse în subclase elementare distincte: alte servicii colective şi personale; servicii ale organizaţiilor asociative; servicii recreative, culturale şi sportive; servicii ale personalului angajat în gospodării; servicii personale; servicii ale organismelor extrateritoriale.IV. Utilizarea CPSADupă adoptarea prin act normativ, Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor devine obligatorie pentru toţi agenţii economici şi organismele dependente de administraţia publică.CPSA este un instrument oferit utilizatorilor pentru efectuarea grupărilor economice după principii unitare, indiferent de domeniul de activitate.Nomenclatorul constituie, alături de CAEN, baza de referinţa pentru elaborarea esantioanelor în cercetările statistice privind: veniturile, cheltuielile şi consumurile populaţiei; preţurile; producţia agricolă şi industriala; construcţiile; transporturile şi comunicaţiile; comerţul; turismul; sănătatea; învăţământul; prestările de servicii şi altele.De asemenea, este un nomenclator de baza pentru recensământul produselor şi serviciilor din economia naţionala.Conţinutul CPSA asigura compatibilitatea cu alte sisteme informationale: clasificarile similare elaborate de organismele de specialitate ale O.N.U. şi U.E., precum şi alte clasificari de produse, servicii şi comerţ exterior, cu o mare transparenta.CPSA poate genera alte clasificari şi nomenclatoare specializate, cu o strânsă legătură între ele. Nomenclatorul nu este conceput rigid, pe baza acestuia putându-se face detalieri sau combinatii într-un anumit domeniu, în vederea unor aplicaţii statistice specifice, cum ar fi, de exemplu, turismul, care combina transporturile, hotelurile şi restaurantele, serviciile recreative, culturale şi sportive. Astfel de combinatii se pot realiza plecand numai de la componentele (subclasele) elementare ale CPSA.Clasificarile detaliate se determina prin descompunerea exactă a produselor şi serviciilor cuprinse într-o subclasa elementara CPSA.Precizam ca o detaliere a CPSA se regaseste în PRODROM (Nomenclatorul de produse pentru anchetele statistice de producţie - în curs de elaborare), detaliere la coduri de 9 cifre, efectuată cu ajutorul poziţiilor tarifare din Nomenclatorul combinat (la care a fost aliniat, până la identificare, Tariful vamal de import al României).CPSA va permite colectarea, prelucrarea şi publicarea informaţiilor referitoare la produsele şi serviciile realizate în economia românească, în condiţiile asigurării compatibilitatii atât cu cerinţele interne, cat şi cu cele internaţionale.
    Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA
    Cod CPSADenumireCod
    Secţiune/CPACPCSH/NC
    Subsecţiune/
    Diviziune/
    Grupa/
    Clasa/
    Subclasă/
    Subclasă elementară
    APRODUSE ALE AGRICULTURIIA    
    01Produse agricole şi servicii auxiliare01    
    011Produse vegetale01.1    
    0111Cereale01.11    
    0111.1Cereale01.11.1    
    0111.11Grâu dur01.11.1101110.11001.10
    0111.12Grâu moale şi meslin01.11.1201110.21001.90(.10-.99)
    0111.13Porumb01.11.13611201005
    0111.14Orez01.11.14011301006.10
    0111.15Orz01.11.15011501003
    0111.16Secară şi ovăz01.11.16011601002,1004
    0111.17Alte cereale01.11.17011901.007,1008
    0112Legume boabe01.11    
    0112.1Legume boabe01.11.2    
    0112.10Legume boabe01.11.22012200713
    0113Cartofi, plante tehnice, medicinale şi aromatice01.11    
    0113.1Cartofi01.11.2    
    0113.10Cartofi01.11.21012100701
    0113.2Rădăcini şi tuberculi cu conţinut ridicat în amidon sau inulină01.11.2    
    0113.20Rădăcini şi tuberculi cu conţinut ridicat în amidon sau inulină01.11.23012400714
    0113.3Plante şi seminţe oleaginoase01.11.3    
    0113.31Soia01.11.31014101201
    0113.32Arahide01.11.32014201202
    0113.33Floarea soarelui, rapiţă, susan, muştar şi şofran01.11.33014301205,1206,1207(.40-.60)
    0113.34Seminţe de bumbac01.11.34014401207.20
    0113.35Alte oleaginoase n.c.a01.11.35014901203,1204,1207 (.10,.30, 91-.99)
    0113.4Tutun01.11.4    
    0113.40Tutun01.11.4001700240.1(.10-.20)
    0113.5Plante utilizate la fabricarea zahărului01.11.5    
    0113.51Sfeclă de zahăr01.11.51018101212.91
    0113.52Trestie de zahăr01.11.52018201212.92
    0113.6Plante textile01.11.7    
    0113.61Bumbac01.11.71019215201
    0113.62Iută01.11.72019225303.10
    0113.63In, cânepă şi alte plante textile01.11.73019235301.10,5302.10, 5304.10,5305 (.11,.21,.91)
    0113.7Plante medicinale şi aromatice cultivate şi din flora spontană01.11.9    
    0113.70Plante medicinale şi aromatice cultivate şi din flora spontană01.11.9101930.11211
    0113.8Alte plante tehnice n.c.a01.11.9    
    0113.81Seminţe de sfeclă şi de plante furajere01.11.92019401209(.11,.21-.29)
    0113.82Alte plante tehnice n.c.a01.11.9301990.11210,1212.99
    0113.9Cauciuc natural brut01.11.8    
    0113.90Cauciuc natural brut01.11.80032104001(.10-.29)
    0114Plante de nutreţ01.11    
    0114.1Plante de nutreţ01.11.6    
    0114.10Plante de nutreţ01.11.6001910.11213,1214.90
    0115Legume, bostănoase, verdeţuri şi ciuperci01.12    
    0115.1Legume şi verdeţuri01.12.1    
    0115.11Tomate, vinete, ardei01.12.1201230.20702
        01.12.1301230.30709(.30,.60)
    0115.12Legume bostănoase (castraveţi, dovlecei, pepeni etc.)01.12.120123020707,0807(.11,.19)
      01.12.1301230.30709.90(.71-.79)
    0115.13Legume păstăi (fasole, mazăre etc)01.12.1201230.20708
    0115.14Verdeţuri şi condimente (salată, spanac, cicoare, pătrunjel, tarhon etc)01.12.1301230.30705,0709[.40,.70 90(.10,.20,.40,.50)]
    0115.15Legume rădăcinoase (morcovi, ţelină, sfeclă roşie etc.)01.12.1101230.10706
    0115.16Legume vărzoase (varză, conopidă, gulii, etc.)01.12.1301230.30704
    0115.17Legume bulboase (ceapă, usturoi, praz etc.)01.12.1.101230.10703,0709.20
    0115.18Ciuperci de cultură şi alte legume01.12.1301230.30709[.10.51.10, 90(.60,.90)]
    0115.19Seminţe de legume01.12.24015401209(.19,.91)
    0116Plante şi flori01.12    
    0116.1Plante şi flori01.12.2    
    0116.11Bulbi, tuberculi, cepe, rizomi şi plante vii01.12.21015100601,0602
    0116.12Flori tăiate şi boboci de flori tăiate, pentru buchete sau ornamente01.12.2201520(.10.90,.20.90, .30,.90) 0603
    0116.13Seminţe de flori01.12.23015301209
    0117Fructe01.13    
    0117.1Fructe01.13.2    
    0117.11Fructe seminţoase şi sâmburoase din climat temperat (mere, pere, gutui etc.)01.13.23013400807.20,0808,0809
    0117.12Fructe cocifere (căpşuni, fragi, afine, coacăze etc.)01.13.23013400810
    0117.13Fructe în coajă (nuci, alune, castane comestibile, migdale) şi măsline01.13.2401230.40709.90(.31,.39)
      013600802  
    0117.14Fructe citrice (portocale, mandarine, lămâi, grepfrut)01.13.22013200805
    0117.15Fructe tropicale (banane, ananas, curmale, smochine, nuci de cocos etc.)01.13.21013100801-0804
    0117.2Cafea, cacao, ceai (neprelucrate)01.13.3    
    0117.21Cafea verde01.13.31016110901.11
    0117.22Ceai brut şi mate01.13.32016120902(.20,.40)
        01.13.33016130903
    0117.23Cacao verde01.13.34016141801
    0117.3Mirodenii neprelucrate01.13.4    
    0117.30Mirodenii neprelucrate (piper, vanilie, scorţişoară, cuişoare etc)01.13.40016200904[.11,.20(.10-.39)] 0908(.10,.20.10,.30), 0905,0906.10,0907, 0909[.10,.20,.30(.11,.19), 40(.11,.19),.50(.11,.19)], 0910[.10(.11,.19),.20.10, .30,.40(.11,.13,.90), 50, .91.10,.99(.10,91)]
    0118Produse viticole01.13    
    0118.1Struguri01.13.1    
    0118.11Struguri de masă01.13.1101330.10806.10(.21-.69)
    0118.12Struguri de vin01.13.1201330.20806.10(.93-.97)
    0118.2Material viticol de înmulţire01.12.2    
    0118.20Material viticol de înmulţire01.12.21015100602(.10.10,.20.10)
    012Animale vii şi produse animaliere01.2    
    0121Bovine şi produse ale acestora01.21    
    0121.1Bovine vii0121.1    
    0121.11Bovine vii, altele decât viţei01.21.1102111.10102[.10 (.10-.90),90(.51-.90)]
    0121.12Viţei01.21.1202111.20102.90(.05-.49)
    0121.2Lapte de vacă şi bivoliţă01.21.2    
    0121.20Lapte de vacă şi bivoliţă01.21.2002910.1  
    0121.3Spermă de taur01.21.3    
    0121.30Spermă de taur01.21.30029900511.10
    0122Ovine, caprine şi produse ale acestora01.22    
    0122.1Ovine şi caprine vii01.22.1    
    0122.11Ovine vii01.22.1102112.10104.10(.10-.80)
    0122.12Caprine vii01.22.1202112.20104.20(.10,.90)
    0122.2Lapte de oaie şi capră01.22.2    
    0122.21Lapte de oaie01.22.2102910.2  
    0122.22Lapte de capră01.22.2202910.3  
    0122.3Lână şi păr de origine animală01.22.3    
    0122.31Lână tunsă01.22.31029615101.11
    0122.32Fire de păr fin sau grosier, de animale01.22.32029635102
    0123Porcine01.23    
    0123.1Porcine vii01.23.1    
    0123.10Porcine vii01.23.10021210103
    0124Cabaline, măgari, catâri şi produse secundare01.22    
    0124.1Cabaline, măgari şi catâri01.22.1    
    0124.10Cabaline, măgari şi catâri01.22.13021130101
    0124.2Păr de cal01.22.3    
    0124.20Păr de cal01.22.32029630503
    0125Păsări şi produse de la creşterea păsărilor01.24    
    0125.1Păsări vii01.24.1    
    0125.10Păsări vii01.24.10021220105
    0125.2Ouă01.24.2    
    0125.20Ouă01.24.20029200407
    0126Albine şi produse apicole01.25    
    0126.1Familii de albine01.25.1    
    0126.10Familii de albine01.25.10021290106.00.90
    0126.2Miere de albine şi ceară01.25.2    
    0126.21Miere de albine01.25.21029300409
    0126.22Alte produse apicole (ceară de albine, polen, faguri, lăptişor de matcă, propolis)01.25.25029801521.90(.10-.99)
    0127Produse ale sericiculturii01.25    
    0127.1Gogoşi de viermi de mătase01.25.2    
    0127.10Gogoşi de viermi de mătase01.25.24029645001
    0128Animale pentru blană, alte specii de animale şi produse ale acestora01.25    
    0128.1Alte animale vii01.25.1    
    0128.10Alte animale vii01.25.10021290106
    0128.2Produse animaliere n.c.a01.25.2    
    0128.21Pulpe de broaşte şi melci proaspeţi sau congelaţi01.25.22029400208.20,0307.60
    0128.22Produse comestibile de origine animală, n.c.a01.25.23029500410
    0128.3Blănuri şi piei brute01.25.3    
    0128.31Blănuri brute cu excepţia pielicelelor de iepure şi de astrahan01.25.31029724301(.10,.40-.90)
    0128.32Piei de iepure şi piei de astrahan01.25.32029734301(20,.30)
    0128.33Piei de alte animale01.25.33029744103(.20,.90)
    013Produse ale activităţii mixte (cultura vegetală şi creşterea animalelor)01.3    
    0130Produse ale activităţii mixte (produsele clasei 0130 se regăsesc în clasele grupelor 011 şi 012)01.30    
    014Servicii auxiliare (cu excepţia activităţilor sanitar-veterinare)01.4    
    0141Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii şi protecţiei fitosanitare şi servicii de întreţinere a plantaţiilor ornamentale01.41    
    0141.1Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii şi protecţiei fitosanitare şi servicii de întreţinere a plantaţiilor ornamentale01.41.1    
    0141.11Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii şi protecţie fitosanitară01.41.1188110.1  
    0141.12Servicii de plantare şi întreţinere a plantaţiilor ornamentale01.41.1288110.2  
    0142Servicii de reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor01.42    
    0142.1Servicii de reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor01.42.1    
    0142.10Servicii de reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor01.42.1088120  
    0143Servicii de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii01.41    
    0143.1Servicii de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii01.41.1    
    0143.10Servicii de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii01.41.1188110.1  
    0144Alte servicii pentru agricultură01.41    
    0144.1Alte servicii pentru agricultură01.41.1    
    0144.10Alte servicii pentru agricultură01.41.1188110.1  
    BPRODUSE ŞI SERVICII ALE SILVICULTURII, EXPLOATĂRII FORESTIERE ŞI ECONOMIEI VÂNATULUIA    
    02Produse şi servicii ale silviculturii, exploatării forestiere şi economiei vânatului02    
    021Silvicultura02.0    
    0211Conservarea şi dezvoltarea fondului forestier02.01    
    0211.1Conservarea şi dezvoltarea fondului forestier02.01.5    
    0211.11Conservarea şi dezvoltarea fondului forestier02.01.5088140.1  
    0211.12Material silvic săditor01.12.21015100602.90.41
    0212Produse accesorii ale pădurii02.01    
    0212.1Produse accesorii ale pădurii02.01.2    
    0212.11Balată, gutapercă şi gume naturale02.01.21032204001.30
    0212.12Răşini şi alte gume naturale02.01.2203230.11301
    0212.13Ciuperci din flora spontană01.12.1301230.30709[.51 (.30-.90),.52]
    0212.2Plută naturală brută02.01.3    
    0212.20Plută naturală brută02.01.30039104501.10
    0212.3Alte produse ale silviculturii02.01.4    
    0212.30Alte produse ale silviculturii (muşchi, licheni, ramuri)02.01.41039200604
    022Produse ale exploatării forestiere şi stufului02.0    
    0221Produse ale exploatării forestiere02.01    
    0221.1Lemn brut02.01.1    
    0221.11Buşteni de conifere02.01.11031104403.20
    0221.12Buşteni de foioase02.01.1203120.14403[.91,.92,.99
    0221.13Buşteni de lemn tropical02.01.1303120.2(.10,.20, .50,.99)] 4403[.41-.49,.99
    0221.14Lemn de foc02.01.1403130(.30,.99)] 4401.10
    0221.15Lemn pentru utilizări industriale02.01.15031904404
    0222Stuf şi alte materii vegetale similare02.01    
    0222.1Stuf şi alte materii vegetale similare02.01.4    
    0222.10Stuf şi alte materii vegetale similare02.01.42039301401,1402(.10.10,.90), 1403,1404(.10,.90)
    023Servicii ale vânatului01.5    
    0230Servicii ale vânatului01.50    
    0230.1Servicii ale vânatului01.50.1    
    0230.10Servicii ale vânatului01.50.1088130  
    024Servicii anexe ale silviculturii şi exploatării forestiere02.0    
    0240Servicii anexe ale silviculturii şi exploatării forestiere02.02    
    0240.1Servicii anexe ale silviculturii şi exploatării forestiere02.02.1    
    0240.10Servicii anexe ale silviculturii şi exploatării forestiere (gestiunea, evaluarea şi întreţinerea fondului forestier şi lupta contra incendiilor)02.02.1088140.2  
    CPRODUSE ALE PESCUITULUI ŞI PISCICULTURIIB    
    05Peste şi alte animale acvatice05    
    050Peste şi alte animale acvatice05.0    
    0500Peste şi alte animale acvatice05.00    
    0500.1Peste05.00.1    
    0500.11Peste viu05.00.11041100301
    0500.12Peşte proaspăt sau refrigerat05.00.12041200302(.11-.69)
    0500.2Crustacee şi moluşte05.00.2    
    0500.21Crustacee05.00.21042100306(.21-.29)
    0500.22Stridii05.0022042200307.10
    0500.23Alte animale acvatice05.00.23042300307(.21,.31,. 41,.51,.91)
    0500.3Produse acvatice diverse05.00.3    
    0500.30Produse acvatice diverse05.00.31049100508
        05.00.32049200509
        05.00.3304930121220
    0500.4Perle05.00.4    
    0500.41Perle naturale05.00.41382107101.10
    0500.42Perle de cultură05.00.42382107101.21
    0500.5Servicii anexe pescuitului şi pisciculturii05.00.5    
    0500.50Servicii anexe pescuitului şi pisciculturii05.00.5088200  
    DPRODUSE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVEC    
    DAPRODUSE ENERGETICE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVECA    
    10Cărbuni10    
    101Huilă şi antracit10.1    
    1010Huilă şi antracit10.10    
    1010.1Huilă şi antracit10.10.1    
    1010.11Antracit10.10.11110102701.11(.10,.90)
    1010.12Huilă neaglomerată10.10.11110102701(.12,.19)
    1010.13Brichete din huilă10.10.12110202701.20
    102Lignit10.2    
    1020Lignit10.20    
    1020.1Lignit şi cărbune brun10.20.1    
    1020.11Lignit neaglomerat10.20.10110302702.10
    1020.12Cărbune brun10.20.10110302702.10
    1020.13Brichete din lignit (lignit aglomerat)10.20.10110302702.20
    103Turbă10.3    
    1030Turbă10.30    
    1030.1Turbă10.30.1    
    1030.10Turbă10.30.10110402703
    11Petrol brut şi gaze naturale; servicii incidentale la extracţia petrolului şi gazelor (exclusiv prospecţiuni)11    
    111Petrol brut11.1    
    1111Petrol brut (ţiţei)11.10    
    1111.1Ţiţei, gaze asociate şi gazolină11.10.1    
    1111.10Ţiţei, gaze asociate şi gazolină11.10.10120102709
    1112Şisturi şi nisipuri bituminoase11.10    
    1112.1Şisturi şi nisipuri bituminoase11.10.4    
    1112.10Şisturi şi nisipuri bituminoase11.10.40120302714.10
    112Gaze naturale11.1    
    1120Gaze naturale11.10    
    1120.1Gaze naturale11.10.2    
    1120.10Gaze naturale11.10.20120202711(.11,.21)
    1120.2Lichefierea şi regazeificarea gazului natural în scopul transportului11.10.3    
    11.20.20Lichefierea şi regazeificarea gazului natural în scopul transportului11.10.3088300.1  
    113Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor (exclusiv prospecţiuni)11.2    
    1130Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor (exclusiv prospecţiuni)11.20    
    1130.1Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor (exclusiv prospecţiuni)11.20.1    
    1130.11Forare11.20.1188300.2  
    1130.12Alte servicii la extracţia petrolului şi gazelor11.20.1288300.3  
    12Minereuri radioactive12    
    120Minereuri radioactive12.0    
    1200Minereuri radioactive12.00    
    1200.1Minereuri şi concentrate de uraniu şi toriu12.00.1    
    1200.10Minereuri şi concentrate de uraniu şi toriu12.00.10130002612
    DBPRODUSE NEENERGETICE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVECB    
    13Minereuri metalifere13    
    131Minereuri feroase13.1    
    1310Minereuri feroase13.10    
    1310.1Minereuri de fier13.10.1    
    1310.10Minereuri de fier13.10.10141002601(.11,.12)
    132Minereuri neferoase şi rare (exclusiv minereuri radioactive)13.2    
    1320Minereuri neferoase şi rare (exclusiv minereuri radioactive)13.20    
    1320.1Minereuri neferoase13.20.1    
    1320.11Minereuri de cupru13.20.11142102603
    1320.12Minereuri de nichel13.20.12142202604
    1320.13Minereuri de aluminiu13.20.13142302606
    1320.14Minereuri de metale preţioase13.20.14142402616
    1320.15Minereuri de plumb, zinc şi staniu13.20.1514290.12607-2609
    1320.16Alte minereuri neferoase şi rare (exclusiv minereuri radioactive) - mangan, cobalt, tungsten, molibden, titan, zirconiu, antimoniu, tantal, niobium, vanadiu etc.13.20.1614290.22602,2605,2610,2611, 2613-2615,2617
    14Alte minereuri şi produse de carieră14    
    141Minereuri pentru industria materialelor de construcţii14.1    
    1411Piatră pentru construcţii14.11    
    1411.1Piatră pentru construcţii14.11.1    
    1411.11Marmură şi travertin14.11.11151202515
    1411.12Granit, gresie şi alte pietre pentru construcţii14.11.12151302516(.11-.22)
    1412Piatră calcaroasă, gips şi cretă14.12    
    1412.1Gips şi calcar14.12.1    
    1412.11Gips şi anhidrit14.12.10152002520.10
    1412.12Calcar14.12.10152002521
    1412.2Cretă şi dolomită14.12.2    
    1412.21Cretă14.12.20163302509
    1412.22Dolomită14.12.20163302518
    1413Ardezie14.13    
    1413.1Ardezie14.13.1    
    1413.10Ardezie14.13.10151102514
    142Nisip şi argilă14.2    
    1421Pietriş şi nisip14.21    
    1421.1Pietriş14.21.1    
    1421.10Pietriş14.21.1215320.12517(.10,.41,.49)
    1421.2Nisip natural14.21.1    
    1421.20Nisip natural14.21.11153102505
    1421.3Balast natural1421.1    
    1421.30Balast natural14.21.1315320.22517(.20,.30)
    1422Argilă şi caolin14.22    
    1422.1Argilă14.22.1    
    1422.10Argilă14.22.1215400.22508
    1422.2Caolin14.22.1    
    1422.20Caolin14.22.1115400.12507
    143Minereuri folosite în industria chimică14.3    
    1430Minereuri folosite în industria chimică14.30    
    1430.1Minereuri folosite în industria chimică14.30.1    
    1430.11Sulf14.30.12161202503.00.10
    1430.12Pirite14.30.12161202502
    1430.13Fosfaţi naturali14.30.11161102510,3104.10
    1430.14Minereuri de bariu14.30.13161902511
    1430.15Boraţi naturali14.30.13161902528
    1430.16Alte minereuri folosite în industria chimică14.30.13161902527,2529(.21,22), 2530(.20-.90)
    144Sare14.4    
    1440Sare14.40    
    1440.1Sare14.40.1    
    1440.10Sare14.40.10162002501
    145Alte minereuri nemetalifere şi minerale n.c.a.14.5    
    1450Alte minereuri nemetalifere şi minerale n.c.a.14.50    
    1450.1Alte minereuri nemetalifere şi minerale n.c.a.14.50.1    
    1450.10Bitum şi asfalt natural14.50.10153302714.90
    1450.2Pietre preţioase şi semipreţioase (cu excepţia diamantelor industriale)14.50.2    
    1450.21Pietre preţioase şi semipreţioase (cu excepţia diamantelor industriale), neprelucrate sau simplu prelucrate14.50.21163107103.10
    143022Diamante nesortate, neprelucrate (cu excepţia diamantelor industriale)14.50.21163107102(.10,.31)
    1450.3Diamante industriale neprelucrate şi abrazive naturale14.50.2    
    1450.31Abrazive naturale14.50.22163212513
    1450.32Diamante industriale neprelucrate14.50.22163217102.21
    1450.33Alte minereuri nemetalice şi minerale n.c.a.14.50.23163902504,2506,2512,2519, 2524,2525,2526, 2529(.10,.30),2530.10,2621
             
    EPRODUSE ALE INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARED    
    EAPRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE, BĂUTURI ŞI TUTUNDA    
    15Produse alimentare şi băuturi15    
    151Carne şi produse pe bază de carne15.1    
    1511Carne şi produse rezultate din sacrificarea animalelor (exclusiv carnea de pasăre)15.11    
    1511.1Carne proaspătă sau congelată15.11.1    
    1511.11Carne de bovine proaspătă15.11.11211110201
    1511.12Carne de bovine congelată15.11.12211120202
    1511.13Carne de porcine proaspătă15.11.13211130203(.11-.19)
    1511.14Carne de porcine congelată15.11.14211140203(.21-.29)
    1511.15Carne de ovine proaspătă15.11.15211150204(.10-.23)
    1511.16Carne de ovine congelată15.11.16211160204(.30-.43)
    1511.17Carne de caprine15.11.17211170204.50
    1511.18Carne de cal, măgar şi catâr15.11.18211180205
    1511.19Organe şi măruntaie rezultate din tăierea animalelor15.11.19211190206
    1511.2Lână, păr şi piei rezultate din sacrificarea animalelor15.11.2    
    1511.21Lână şi păr tunse de pe pielea animalelor sacrificate15.11.21029625101(.11,.19)
    1511.22Piei brute de bovine şi cabaline15.11.2202971.14101
    1511.23Piei brute de ovine şi caprine15.11.2302971.24102,4103.10
    1511.3Grăsimi animale comestibile15.11.3    
    1511.31Grăsimi de bovine, ovine şi caprine15.11.30216111502
    1511.32Grăsimi de porcine şi de pasăre15.11.30216110209,1501
    1511.4Subproduse necomestibile rezultate din tăierea animalelor15.11.4    
    1511.40Subproduse necomestibile rezultate din tăierea animalelor15.11.4039110.10502,0504,0506,0507, 0510,0511.99
    1512Carne şi produse rezultate din tăierea păsărilor şi a altor animale n.c.a.15.12    
    1512.1Carne şi măruntaie de pasăre15.12.1    
    1512.11Carne de pasăre proaspătă15.12.11211210207[.11,.13(.10-.70,.99), 24,.26(.10-.80,.99),.32,. 35(.11-.79,.99)]
    1512.12Carne de pasăre congelată15.12.12211220207[.12,.14(.10-.70, 99),.25,.27(.10-.80,.99), 33.36(.11-.79 .89,.90)]
    1512.13Organe şi măruntaie de pasăre15.12.11211210207[.13(.91,.99), 26(.91, .99),.34,.35 (.15,.91,.99)] 15.12.12
          211220207[.14(.91,.99), 27(.91, .99),.36(.81-.90)]
    1512.14Carne obţinută prin sacrificarea altor animale n.c.a. (exclusiv picioarele de broască)15.12.13211290208(.10,.90)
    1512.2Produse secundare rezultate din tăierea păsărilor15.12.2    
    1512.20Pene, puf şi piei de pasăre15:122039110.20505
    1513Preparate pe bază de carne (inclusiv din carne de pasăre)15.13    
    1513.1Preparate pe bază de carne (inclusiv din carne de pasăre)15.13.1    
    1513.11Carne şi organe uscate, sărate şi afumate15.13.11211310210
    1513.12Preparate şi conserve pe bază de carne (exclusiv carne şi organe uscate, sărate şi afumate)15.13.12211321601,1602(20-.90), 1603
    1513.13Făină din carne pentru animale15.13.13211402301.10
    1513.9Servicii anexe pentru conservarea preparatelor pe bază de carne15.13.9    
    1513.90Servicii anexe pentru conservarea preparatelor pe bază de carne (fierberea, sterilizarea etc.)15.13.9088411.1  
    152Produse şi preparate din peşte, animale acvatice nevertebrate15.2    
    1520Produse şi preparate din peşte, animale acvatice nevertebrate15.20    
    1520.1Produse şi preparate din peşte, animale acvatice nevertebrate15.20.1    
    1520.11Peşte proaspăt bucăţi şi măruntaie de peşte proaspăt15.20.11212100302.70,0304.10
    1520.12Peşte congelat şi măruntaie de peşte congelate15.20.12212200303,0304(.20-.90)
    1520.13Peşte uscat, sărat, afumat15.20.13212300305
    1520.14Preparate şi conserve din peşte15.20.14212401604
    1520.15Crustacee şi moluşte congelate15.20.15212500306(.11-.19), 0307 (.29,.39,.49,.59,.99)
    1520.16Crustacee şi moluşte conservate15.20.16212601605
    1520.17Făină de peşte, pentru animale15.20.17212912301.20
    1520.2Deşeuri din industria de prelucrare a peştelui15.20.1    
    1520.20Deşeuri din industria de prelucrare a peştelui15.20.18212990511.91
    153Produse şi conserve de fructe şi legume15.3    
    1531Produse şi conserve din cartofi15.31    
    1531.1Produse şi conserve din cartofi15.31.1    
    1531.11Cartofi preparaţi prin fierbere15.31.1121310.10710.10
    1531.12Alte produse din cartofi15.31.1221390.10712.90.05,1105 (.10,.20), 2004.10, 2005.20
    1532Sucuri din fructe şi legume15.32    
    1532.1Sucuri din fructe şi legume15.32.1    
    1532.10Sucuri din fructe şi legume15.32.10214002009
    1533Preparate din legume şi fructe15.33    
    1533.1Preparate şi conserve din legume15.33.1    
    1533.11Legume conservate prin congelare15.33.1121310.20710(.21-.90)
    1533.12Legume conservate provizoriu, improprii consumului alimentar în această stare15.33.12213200711
    1533.13Legume conservate prin deshidratare15.33.1321390.20712[.20,.30,.90 (.11-.90)]
    1533.14Legume conservate prin alte metode15.33.1421390.32002,2003,2004.90, 2005(.40-.90)
    1533.15Legume conservate în oţet15.33.1521390.42001
    1533.2Preparate şi conserve din fructe15.33.2    
    1533.21Fructe conservate prin congelare15.33.21215100811
    1533.22Fructe conservate prin sterilizare şi pasteurizare15.33.22215202007(.91-.99)
    1533.23Fructe, în coajă, prăjite sau sărate15.33.23215302008(.11,.19)
    1533.24Fructe conservate provizoriu, improprii consumului alimentar în această stare15.33.24215400812
    1533.25Fructe conservate prin alte metode15.33.2501330080620
          013500813
          215500814,2008(.20-.99)
    1533.26Sâmburi şi miezuri de fructe15.33.26215601212.30
    1533.3Subproduse şi deşeuri de fructe şi legume15.33.3    
    1533.30Subproduse şi deşeuri de fructe şi legume15.33.3039120.12308
    1533.9Servicii anexe conservării legumelor şi fructelor15.33.9    
    1533.90Servicii anexe conservării legumelor şi fructelor15.33.9088411.2  
    154Uleiuri, turte şi grăsimi vegetale şi animale15.4    
    1541Uleiuri şi grăsimi brute şi turte15.41    
    1541.1Uleiuri şi grăsimi brute15.41.1    
    1541.11Uleiuri şi grăsimi de origine animală, nemodificate chimic15.41.11216201503,1504,1506
    1541.12Uleiuri vegetale brute pentru fabricarea produselor alimentare15.41.12216301507.10,1508.10, 1509.10,1512(.11,.21), 1514.10
    1541.13Uleiuri vegetale brute de folosinţă tehnică15.41.13216401511.10,1513(.11,.21), 1515.11
    1541.2Linters de bumbac15.41.2    
    1541.20Linters de bumbac15.41.20217001404.20
    1541.3Turte şi făinuri oleaginoase15.41.3    
    1541.31Turte şi pelete rămase după extracţia uleiurilor şi grăsimilor vegetale15.41.31218102304-2306
    1541.32Făinuri oleaginoase15.41.32218201208
    1542Uleiuri şi grăsimi rafinate şi produsele asociate15.42    
    1542.1Uleiuri rafinate15.42.1    
    1542.11Uleiuri vegetale rafinate de folosinţă alimentară15.42.11216501507.90,1508.90, 1509.90,1510,1512 (.19, .29),1514.90, 1515.50
    1542.12Uleiuri vegetale rafinate de folosinţă tehnică15.42.12216701511.90,1513(.19,.29), 1515(.19,.30,.40,.60,90)
    1542.13Uleiuri şi grăsimi hidrogenate15.42.13216901516
    1542.2Ceruri vegetale şi reziduuri diverse15.42.2    
    1542.20Ceruri vegetale şi reziduuri diverse15.42.20218301521.10,1522
    1543Margarină şi grăsimi comestibile similare15.43    
    1543.1Margarină şi grăsimi comestibile similare15.43.1    
    1543.10Margarină şi grăsimi comestibile similare15.43.10216801517
    155Produse lactate şi îngheţată15.5    
    1551Lapte şi produse lactate15.51    
    1551.1Lapte lichid şi cremă de lapte15.51.1    
    1551.11Lapte lichid pasteurizat şi sterilizat15.51.11221100401(.10,.20)
    1551.12Cremă de lapte15.51.12221200401.30
    1551.2Lapte praf15.51.2    
    1551.20Lapte praf15.5120229100402(.10-.29)
    1551.3Unt15.51.3    
    1551.30Unt15.51.30229400405
    1551.4Brânzeturi15.51.4    
    1551.40Brânzeturi15.51.40229500406
    1551.5Alte produse lactate15.51.5    
    1551.51Lapte concentrat15.51.51229200402(.91-.99)
    1551.52Iaurt şi produse lactate proaspete, aromate15.51.52229300403
    1551.53Cazeină15.51.53229603501.10
    1551.54Lactoze15.51.54229801702(.11,.19)
    1551.55Alte produse derivate din lapte15.51.55229900404
    1552Îngheţată şi specialităţi de îngheţată15.52    
    1552.1Îngheţată şi specialităţi de îngheţată15.52.1    
    1552.10Îngheţată şi specialităţi de îngheţată15.52.10229702105
    156Produse de morărit, amidon şi produse din amidon15.6    
    1561Produse de morărit15.61    
    1561.1Orez decorticat15.61.1    
    1561.10Orez decorticat15.61.10011401006.20
    1561.2Făinuri15.61.2    
    1561.21Făină de grâu15.61.21231101101
    1561.22Făină din alte cereale15.61.22231201102
    1561.23Făină din legume şi din fructe15.61.23231701106
    1561.24Produse din făină15.61.24231801901.20
    1561.3Grişuri şi cereale altfel prelucrate15.61.3    
    1561.31Grişuri de grâu15.61.31231301103(.11,.21)
    1561.32Grişuri din alte cereale15.61.32231401103(.12-.19,.29)
    1561.33Cereale altfel prelucrate15.61.33231501104,1904(.10-.90)
    1561.4Orez prelucrat15.61.4    
    1561.40Orez prelucrat15.61.40231601006(.30,.40)
    1561.5Tărâţe şi reziduuri din morărit15.61.5    
    1561.50Tărâţe şi reziduuri din morărit15.61.5039120.22302
    1562Amidon şi produse din industria amidonului15.62    
    1562.1Ulei din germeni de porumb15.62.1    
    1562.10Ulei din germeni de porumb15.62.10216601515(.21,.29)
    1562.2Amidon şi derivatele sale15.62.2    
    1562.21Produse rezultate din hidroliza amidonului15.62.21232101702(.30-.90)
    1562.22Amidon15.6222232201108,1109,3505.10
    1562.23Produse similare amidonului15.62.23232301903
    1562.3Reziduuri din industria amidonului15.62.3    
    1562.30Reziduuri din industria amidonului15.62.30391302303.10
    157Produse pentru hrana animalelor15.7    
    1570Produse pentru hrana animalelor15.71    
    1570.1Preparate pentru hrana animalelor din ferme15.71.1    
    1570.10Preparate pentru hrana animalelor din ferme15.71.1023300.12309.90
    1570.2Furaje deshidratate15.71.2    
    1570.20Furaje deshidratate15.71.200.1910.21214.10
    1570.3Produse pentru, hrana animalelor de companie15.72.1    
    1570.30Produse pentru hrana animalelor de companie15.72.1023300.22309.10
    158Alte produse alimentare15.8    
    1581Produse de panificaţie şi patiserie15.81    
    1581.1Produse de panificaţie şi patiserie15.81.1    
    1581.11Pâine proaspătă şi alte produse de panificaţie15.81.1123430.11905.90.30
    1581.12Produse de patiserie15.81.1223430.21905.90.60
    1582Biscuiţi, pesmeţi şi alte produse similare15.82    
    1582.1Biscuiţi, pesmeţi şi alte produse similare15.82.1    
    1582.11Pesmeţi şi pâine prăjită15.82.11234101905(.10,.40)
    1582.12Biscuiţi dulci, vafe şi alveole15.82.12234201905(.20,.30)
    1582.13Alte produse similare15.82.1323430.31905.90(.10,20,.40-.55,.90)
    1583Zahăr15.83    
    1583.1Zahăr15.83.1    
    1583.11Zahăr brut15.83.11235101701 (.11,.12)
    1583.12Zahăr rafinat15.83.12235201701.99
    1583.13Subproduse din prelucrarea sfeclei de zahăr15.83.13235301701.91,170220
    1583.14Melasă15.83.14235401703
    1583.2Reziduuri de zahăr15.83.2    
    1583.20Reziduuri de zahăr15.83.20391402303.20
    1584Cacao, ciocolată şi produse zaharoase15.84    
    1584.1Cacao15.84.1    
    1584.11Cacao compactă15.84.11236101803
    1584.12Unt de cacao15.84.12236201804
    1584.13Cacao pudră, fără zahăr15.84.13236301805
    1584.14Cacao pudră, dulce15.84.14236401806.10
    1584.2Ciocolată şi produse zaharoase15.84.2    
    1584.21Preparate pe bază de ciocolată15.84.21236501806.20
    1584.22Ciocolată pentru consum15.84.22236601806(.31-.90)
    1584.23Diverse produse zaharoase15.84.2323670.11704
    1584.24Fructe confiate15.84.2423670.22006
    1584.3Coji şi resturi de cacao15.84.3    
    1584.30Coji şi resturi de cacao15.84.30391601802
    1585Paste făinoase15.85    
    1585.1Paste făinoase15.85.1    
    1585.11Paste făinoase nepreparate15.85.11237101902(.11,.19)
    1585.12Paste făinoase preparate15.85.12237201902(.20-.40)
    1586Cafea şi ceai, prelucrate15.86    
    1586.1Cafea şi ceai, prelucrate15.86.1    
    1586.11Cafea prăjită şi neprăjită15.86.11239110901(.12,.21,22)
    1586.12Derivate şi înlocuitori de cafea15.86.122391209,01.90.90,2101 (.11,.12,.30)
    1586.13Ceai prelucrat15.86.13239130902(.10,.30)
    1586.14Extracte, esenţe şi concentrate de ceai15.86.14239142101.20
    1586.15Infuzii din plante medicinale15.86.1501930.21211.90.95
          23999.12106.90.98
    1586.2Coji şi resturi de cafea15.862    
    1586.20Coji şi resturi de cafea15.86.20391500901.90.10
    1587Condimente şi mirodenii15.87    
    1587.1Condimente15.87.1    
    1587.11Oţet15.87.11239942209
    1587.12Sosuri condimentate şi mustar15.87.12239952103
    15872Mirodenii prelucrate15.87.2    
    1587.20Mirodenii prelucrate15.87.2001620.20904-0910
    1588Produse alimentare pentru copii şi produse dietetice15.88    
    1588.1Produse alimentare pentru copii şi produse dietetice15.88.1    
    1588.10Produse alimentare pentru copii şi produse dietetice15.88.10239911602.10,1901.10, 2005.10,2007. 10,2104.20
    1589Produse alimentare diverse15.89    
    1589.1Produse alimentare diverse15.89.1    
    1589.11Supe şi ciorbe15.89.11239922104.10
    1589.12Ouă conservate15.89.12239930408,3502(.11,.19)
    1589.13Drojdie de bere alimentară15.89.13239962102
    1589.14Alte produse alimentare, n.c.a.15.89.1423999.21901.90,2106 (.10-.90.92)
    1589.2Adaosuri alimentare15.89.2    
    1589.20Adaosuri alimentare15.89.2003230.21302
    159Băuturi15.9    
    1591Băuturi alcoolice distilate15.91    
    1591.1Băuturi alcoolice distilate15.91.1    
    1591.10Băuturi alcoolice distilate15.91.10241302208
    1592Alcool etilic15.92    
    1592.1Alcool etilic15.92.1    
    1592.11Alcool etilic nedenaturat15.92.11241102207.10
    1592.12Alcool etilic denaturat15.92.12241202207.20
    1593Vinuri şi vinuri spumoase15.93    
    1593.1Vinuri şi vinuri spumoase15.93.1    
    1593.11Vinuri spumoase15.93.11242112204.10
    1593.12Vinuri15.93.12242122204(.21-.30)
    1593.2Drojdie de vin; tartru brut15.93.2    
    1593.20Drojdie de vin, tartru brut15.93.20391802307
    1594Cidru şi alte vinuri din fructe (cu excepţia strugurilor)15.94    
    1594.1Cidru şi alte vinuri din fructe (cu excepţia strugurilor)15.94.1    
    1594.10Cidru şi alte vinuri din fructe (cu excepţia strugurilor)15.94.10242202206
    1595Alte băuturi nedistilate obţinute prin fermentare15.95    
    1595.1Băuturi alcoolice fermentate şi nedistilate obţinute din fructe şi plante (exclusiv din struguri proaspeţi)15.95.1    
    1595.10Vermut şi vinuri aromatizate15.95.10242132205
    1596Bere15.96    
    1596.1Bere15.96.1    
    1596.10Bere15.96.10243102203
    1596.2Deşeuri şi drojdii rezultate de la fabricarea berii15.96.2    
    1596.20Deşeuri şi drojdii rezultate de la fabricarea berii15.96.20391702303.30
    1597Malţ15.97    
    1597.1Malţ15.97.1    
    1597.10Malţ15.97.10243201107
    1598Ape minerale îmbuteliate15.98    
    1598.1Ape minerale îmbuteliate15.98.1    
    1598.10Ape minerale îmbuteliate15.98.11244102201.10
    1599Băuturi nealcoolice15.98    
    1599.1Băuturi nealcoolice15.98.1    
    1599.10Băuturi nealcoolice, gheaţă şi zăpadă alimentare15.98.12244902201.90,2202
    16Produse din tutun16    
    160Produse din tutun16.0    
    1600Produse din tutun16.00    
    1600.1Produse din tutun16.00.1    
    1600.11Ţigări şi ţigarete16.00.11250102402
    1600.12Tutunuri prelucrate16.00.12250902403
    1600.2Deşeuri din industria tutunului16.00.2    
    1600.20Deşeuri din industria tutunului16.00.20391902401.30
    EBPRODUSE ALE INDUSTRIEI TEXTILEDB    
    17Produse ale industriei textile17    
    171Fibre şi fire textile17.1    
    1711Fibre şi fire din bumbac şi tip bumbac, inclusiv vigonie17.10    
    1711.1Bumbac fibră17.10.2    
    1711.10Bumbac fibră cardată, pieptănată17.10.20261605203
    1711.2Fire din bumbac şi tip bumbac, inclusiv vigonie17.10.4    
    1711.21Fire de bumbac şi tip bumbac, inclusiv vigonie17.10.4326360.15205
          26370.15206
    1711.22Fire tip vigonie17.10.4626380.35308.90.90
    1711.3Deşeuri de bumbac17.10.6    
    1711.31Deşeuri de bumbac17.10.64392145202.10
    1711.32Deşeuri desfibrate de bumbac17.10.65392155202(.91,.99)
    1712Fibre de lână cardată şi necardată şi fire din lână şi tip lână cardată17.10    
    1712.1Fibre de lână17.10.2    
    1712.11Fibre de lână necardată17.10.20261305101(.21-.30)
    1712.12Fibre de lână cardată17.10.20261505105.10
    1712.2Fire de lână şi tip lână cardată şi din păr fin de animale, cardat17.10.4    
    1712.20Fire de lână şi tip lână cardată şi din păr fin de animale, cardat17.10.42263205106.10
        263305106.20
          263405108.10
    1712.3Subproduse din prelucrarea fibrelor de lână17.10.1    
    1712.30Usuc şi substanţe grase derivate din acesta17.10.10216121505
    1713Fibre de lână pieptănată şi fire din lână şi tip lână pieptănată17.10    
    1713.1Fibre de lână pieptănată17.10.2    
    1713.10Fibre de lână pieptănată17.10.20261405103.10
          261505105(.21,.29)
    1713.2Fire de lână şi tip lână pieptănată şi din păr de animale, pieptănat17.10.4    
    1713.20Fire de lână şi tip lână pieptănată şi din păr de animale, pieptănat17.10.42263205107.10
        263305107.20
          263405108.20,5110
    1713.3Deşeuri de lână17.10.6    
    1713.31Deşeuri de lână17.10.62392125103.20
    1713.32Deşeuri desfibrate de lână17.10.63392135104
    1714Fibre şi fire din in, cânepă şi iută17.10    
    1714.1Fibre de in, cânepă şi iută17.10.2    
    1714.10Fibre de in, cânepă şi iută17.10.20261705303
          261905301(.21-.30),5302.90
    1714.2Fire de in, cânepă şi iută şi tip in, cânepă şi iută17.10.4    
    1714.21Fire de in17.10.4426380.15306[.10(.11-.50), 20(.11-.19)]
    1714.22Fire de cânepă şi iută17.10.4626380.35307,530820
    1715Fibre şi fire de mătase naturală, artificială sau sintetică17.10    
    1715.1Fibre de mătase naturală17.10.2    
    1715.10Mătase naturală brută17.10.20261105002
          261205003.90
    1715.2Fire de mătase naturală17.10.4    
    1715.20Fire de mătase naturală17.10.4126310.15004,5005
    1715.3Fibre artificiale sau sintetice17.10.3    
    1715.30Fibre artificiale sau sintetice17.10.30262105506
          262205507
    1715.4Fire din fibre artificiale sau sintetice17.10.5    
    1715.41Fire din filamente sintetice şi artificiale17.10.5126420.15402(.61-.69), 5403(.41,.42,.49).
    1715.42Fire din fibre sintetice17.10.5226430.15509(.11-.42)
          26440.15509(.51,.53,.59,.62, 69,.92,.99)
    1715.43Fire din amestec de fibre sintetice şi lână17.10.5326440.25509(.52,.61 .91)
    1715.44Fire din fibre artificiale17.10.54264505510(.11,.12)
          26460.15510(20-.90)
    1715.5Deşeuri de mătase17.10.6    
    1715.50Deşeuri de mătase17.10.61392115003.10
    1716Fire de cusut sau tricotat din fibre naturale, artificiale sau sintetice17.10    
    1716.1Fire de cusut sau tricotat din fibre naturale17.10.4    
    1716.10Fire de cusut (aţă) sau tricotat din fibre naturale17.10.4526310.25006
          26340.25109
          263505204
          26360.25207.10
          26370.25207.90
          26380.25306(.10.90,.20.90)
    1716.2Fire de cusut sau tricotat din fibre artificiale sau sintetice17.10.5    
    1716.20Fire de cusut sau tricotat artificiale sau sintetice17.10.55264105401,5508
          26420.25406
          26430.25511.10
          26440.35511.20
          26460.25511:30
    1717Alte tipuri de fibre şi fire17.10    
    1717.1Alte tipuri de fibre naturale17.10.2    
    1717.10Alte tipuri de fibre naturale17.10.2026150 261905105(.30,.40) 5304.90,5305 (.19,.29,.99)
    1717.2Alte tipuri de fire17.10.4    
    1717.20Alte tipuri de fire naturale17.10.4626380.35308(.10,.30-.90)
    1717.3Deşeuri de păr de animale17.10.6    
    1717.30Deşeuri de păr de animale17.10.62392125103.30
    172Ţesături17.2    
    1721Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac17.20    
    1721.1Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac17.20.2    
    1721.10Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac17.2020266105208
          266205209
          266305210,5211
          266905212
    1722Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână cardată17.20    
    1722.1Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână cardată17.20.1    
    1722.10Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână cardată17.20.10265205111(.11,.19)
          265405111(.20-.90)
    1723Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână pieptănată şi păr fin pieptănat17.20    
    1723.1Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână pieptănată şi păr fin pieptănat17.20.1    
    1723.10Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână pieptănată şi din păr de animale, pieptănat17.20.10265305112(.11,.19)
        265405112(.20-.90)
          265505113
    1724Ţesături din mătase naturală şi fire tip mătase naturală şi ţesături din fire sintetice şi fire artificiale17.20    
    1724.1Ţesături din mătase naturală şi fire tip mătase naturală17.20.1    
    1724.10Ţesături din fire de mătase naturală şi fire tip mătase17.20.10265105007
    1724.2Ţesături din fire sintetice şi fire artificiale17.20.3    
    1724.21Ţesături din fire de filamente sintetice sau17.20.31267105407(.10-.30),5408.10
      artificiale   267205407(.41-.74), 5408 (.21-.24)
          267305407(.81 -.94), 5408 (.31-.34)
    1724.22Ţesături din fibre sintetice discontinue17.20.32267405512
          267605513,5514
          267705515(.13,22,.92)
          267905515(.11,.12,.19,.21, 29,.91,.99)
    1724.23Ţesături din fibre artificiale17.20.33267505516(.11-.14)
          267605516(.41-.44)
          267705516(.31-.34)
          267905516[(21-.24),(.91-.94)]
    1725Ţesături din in, cânepă, iută şi din fire tip in, cânepă, iută17.20    
    1725.1Ţesături din in, cânepă, iută şi din fire tip in, cânepă, iută17.20.1    
    1725.11Ţesături din fire de in17.20.10265605309
    1725.12Ţesături din fire de iută17.20.10265705310
    1725.13Ţesături din alte fire textile vegetale17.20.10265905311
    1726Alte ţesături17.20    
    1726.1Ţesături speciale17.20.4    
    1726.10Ţesături speciale17.20.40268105801(.21-.26)
          268205801(.31-.36)
          268305801(.10,.90)
    1726.2Ţesături buclate şi flauşate17.20.4    
    1726.21Ţesături buclate şi flauşate17.20.40268405802(.11,.19)
          268505802.20
          268805802.30
    1726.22Blănuri artificiale (metraje)18.30.13283304304
    1726.3Alte ţesături speciale1720.4    
    1726.30Alte ţesături speciale17.20.40268605803.10
          268705803.90
          268907019(.40-.59)
    173Servicii de finisare a materialelor textile17.3    
    1730Servicii de finisare a materialelor textile17.30    
    1730.1Servicii de vopsire şi apretare a fibrelor şi firelor17.30.1    
    1730.10Servicii de vopsire şi apretare a fibrelor şi firelor17.30.1088421.1  
    1730.2Servicii de albire şi vopsire a ţesăturilor17.30.2    
    1730.21Servicii de albire a ţesăturilor17.30.2188421.2  
    1730.22Servicii de vopsire a ţesăturilor17.30.2288421.3  
    1730.3Servicii de imprimare a ţesăturilor şi stofelor17.30.3    
    1730.30Servicii de imprimare a ţesăturilor şi stofelor17.30.3088421.4  
    1730.4Alte servicii de finisare a ţesăturilor17.30.4    
    1730.40Alte servicii de finisare a ţesăturilor17.30.4088421.8  
    174Articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)17.4    
    1740Articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)17.40    
    1740.1Lenjerie pentru casă17.40.1    
    1740.11Cuverturi, pături şi pleduri17.40.11271106301 (.20-.90)
    1740.12Lenjerie de pat17.40.1227120.16302(.10-.39)
    1740.13Lenjerie de masă17.40.1327120.26302(.40-.59)
    1740.14Lenjerie de toaletă sau de bucătărie17.40.1427120.36302(.60-.99)
    1740.15Perdele, draperii, storuri de interior17.40.15271306303
    1740.16Alte articole textile pentru mobilier17.40.1627.1405805,6304,6308
    1740.2Articole tehnice confecţionate din textile17.40.2    
    1740.21Articole textile pentru ambalat (saci şi sacoşe)17.4021271506305
    1740.22Prelate, storuri pentru exterior, articole de camping şi de navigaţie17.40.22271606306
    1740.23Paraşute, părţi şi accesorii ale acestora17.40.23271708804
    1740.24Saci de dormit şi alte articole similare pentru dormit17.40.24271809404(.30-.90)
    1740.25Alte articole confecţionate din textile17.40.25271906307
    1740.9Servicii de reparaţii ale articolelor tehnice confecţionate din textile17.40.9    
    1740.90Servicii de reparaţii ale articolelor tehnice confecţionate din textile17.40.9088690.1  
    175Alte articole textile17.5    
    1751Covoare şi mochete17.51    
    1751.1Covoare şi mochete17.51.1    
    1751.11Covoare din materiale textile, cu fire înnodate17.51.11272105701
    1751.12Covoare şi alte acoperitoare de podea, din textile ţesute17.51.12272205702
    1751.13Covoare şi alte acoperitoare de podea, pluşate17.51.13272305703
    1751.14Alte covoare şi alte acoperitoare de podea, din materiale textile17.51.14272905704,5705
    1752Sfori, frânghii, corzi şi plase17.52    
    1752.1Sfori, frânghii, corzi şi plase17.52.1    
    1752.11Sfori, corzi şi frânghii17.52.11273105607
    1752.12Plase împletite17.52.12273205608,5609
    1752.2Deşeuri şi resturi de frânghii17.52.2    
    1752.20Deşeuri şi resturi de frânghii17.52.20392186310
    1752.9Repararea de frânghii şi plase17.52.9    
    1752.90Repararea de frânghii şi plase17.52.90886902  
    1753Textile neţesute şi articole din textile neţesute17.53    
    1753.1Textile neţesute şi articole din textile neţesute17.53.1    
    1753.10Textile neţesute şi articole din textile neţesute17.53.10279225603
    1754Alte articole textile17.54    
    1754.1Panglici, dantele şi broderii17.54.1    
    1754.11Articole de pasmanterie şi panglici17.54.11279115806-5808
    1754.12Tul şi dantele17.54.12279125804
    1754.13Broderii17.54.13279135810
    1754.2Fetru, pâslă şi postav17.54.2    
    1754.20Fetru, pâslă şi postav17.54.20279215602
    1754.3Articole textile tehnice17.54.3    
    1754.31Vată şi articole confecţionate din vată17.54.31279915601
    1754.32Fire şi corzi elastice17.54.32279925604
    1754.33Fire metalice şi fire metalizate17.54.33279935605
    1754.34Ţesături din fire metalizate şi fire metalice17.54.34279945809
    1754.35Fire şnuruite şi benzi izolate17.54.35279955606
    1754.36Ţesături cord pentru anvelope17.54.36279965902
    1754.37Ţesături impregnate, acoperite sau stratificate17.54.37279975901,5903,5907
    1754.38Alte articole textile tehnice17.54.38279985908-5911
    1754.39Produse textile pentru capitonaj17.54.39279995811
    176Metraje obţinute prin tricotare sau croşetare17.6    
    1760Metraje obţinute prin tricotare sau croşetare17.60    
    1760.1Metraje obţinute prin tricotare sau croşetare17.60.1    
    1760.11Velur, pluş şi materiale buclate, tricotate sau croşetate17.60.11281106001
    1760.12Alte metraje tricotate sau croşetate17.60.12281906002
    177Articole tricotate sau croşetate17.7    
    1771Ciorapi, şosete, ciorapi pantalon17.71    
    1771.1Ciorapi, şosete, ciorapi pantalon17.71.1    
    1771.10Ciorapi, şosete, ciorapi pantalon17.71.10282106115
    1772Pulovere, jerseuri, veste şi articole similare tricotate sau croşetate17.72    
    1772.1Pulovere, jerseuri, veste şi articole similare tricotate sau croşetate17.72.1    
    1772.10Pulovere, jerseuri, veste şi articole similare tricotate sau croşetate17.72.10282266110
    18Articole de îmbrăcăminte18    
    181Articole de îmbrăcăminte din piele (cu excepţia celor din blană) şi înlocuitori de piele18.1    
    1810Articole de îmbrăcăminte din piele (cu excepţia celor din blană) şi înlocuitori de piele18.10    
    1810.1Confecţii din piele naturală şi din înlocuitori de piele18.10.1    
    1810.10Confecţii din piele naturală şi din înlocuitori de piele18.10.10282414203.10
    182Articole de îmbrăcăminte şi lenjerie din materiale textile18.2    
    1821Articole de îmbrăcăminte pentru lucru, din materiale textile18.21    
    1821.1Confecţii de lucru pentru bărbaţi şi băieţi18.21.1    
    1821.11Compleuri şi costume de lucru pentru bărbaţi şi băieţi1821.112823116203(.22.10,23. 32.10,.33.10,.39.11) 10,.29.11,
    1821.12Salopete şi pantaloni de lucru pentru bărbaţi şi băieţi18.21.122823126203[.42(.11.51), 43(.11,.31),.49 (.11,.31)]
    1821.2Confecţii de lucru pentru femei şi fete,18.21.2    
    1821.21Compleuri şi jachete pentru femei şi fete18.21.2128233.16204(22.10.23.10 29.11,.32.10,.33.10; .39.11)
    1821.22Salopete şi pantaloni de lucru pentru femei şi fete18.21.2228233.26204[.62(.11,.51),. 63(.11, .31),.69(.11,.31)]
    1821.3Alte confecţii de lucru18.21.3    
    1821.30Alte confecţii de lucru18.21.3028236.16211 (.32.10.33.10, .42.10,.43.10)
    1822Articole de îmbrăcăminte exterioară18.22    
    1822.1Îmbrăcăminte exterioară din materiale tricotate18.22.1    
    1822.11Paltoane, mantouri, pelerine, canadiene din materiale tricotate, pentru bărbaţi şi băieţi18.22.1128221.16101
    1822.12Costume, compleuri, sacouri, pantaloni, salopete şi alte articole similare din materiale tricotate, pentru bărbaţi şi băieţi18.22.1228221.26103
    1822.13Paltoane, mantouri, cape, pelerine, canadiene şi articole similare din materiale tricotate, pentru femei şi fete18.22.1328223.16102
    1822.14Costume taior, compleuri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni şi articole similare din materiale tricotate, pentru femei şi fete18.22.1428223.26104
    1822.2Articole de îmbrăcăminte exterioară din materiale textile, pentru bărbaţi şi băieţi18.22.2    
    1822.21Paltoane, canadiene, hanorace şi articole similare, pentru bărbaţi şi băieţi18.22.2128231.36201
    1822.22Costume, compleuri pentru bărbaţi şi băieţi18.22.2228231.46203[.11-21,.22.80,. 23.80,.29(.18,.90)]
    1822.23Sacouri pentru bărbaţi şi băieţi18.22.2328231.56203[.31.32.90,. 33.90, .39(.19,.90)]
    1822.24Pantaloni şi articole similare pentru bărbaţi şi băieţi18.22.2428231.66203[.41,.42(.31-.35, .59,.90),.43(.19,.39, .90),:49(.19,.39-.90)]
    1822.3Îmbrăcăminte exterioară din materiale textile, pentru femei şi fete1822.3    
    1822.31Paltoane, pelerine, canadiene şi alte articole similare, pentru femei şi fete18.22.3128233.36202
    1822.32Costume taior, compleuri pentru femei şi fete18.22.3228233.46204[.11-21,.22.80, 23.80,.29(.18,.90)]
    1822.33Jachete pentru femei şi fete18.22.3328233.56204[.31,.32.90,. 33.90,.39(.19-.90)]
    1822.34Rochii, fuste şi fuste-pantalon, pentru femei şi fete18.22.3428233.66204(.41-.59)
    1822.35Pantaloni şi articole similare, pentru femei şi fete18.22.3528233.76204[.61,.62(.31-.39, .59,.90),.63(.18,.39, .90),.69(.18,.39-.90)]
    1822.4Îmbrăcăminte şi articole textile uzate18.22.4    
    1822.40Îmbrăcăminte şi articole textile uzate18.22.40392176309
    1823Articole de lenjerie de corp18.23    
    1823.1Lenjerie de corp din materiale tricotate18.23.1    
    1823.11Cămăşi şi bluze din materiale tricotate, pentru bărbaţi şi băieţi18.23.1128222.16105
    1823.12Chiloţi, indispensabili, cămăşi de noapte, pijamale, halate de baie şi de casă şi alte articole similare din materiale tricotate, pentru bărbaţi şi băieţi18.23.1228222.26107
    1823.13Bluze şi bluze-cămăşi din materiale tricotate, pentru femei şi fete18.23.1328224.16106
    1823.14Chiloţi, bluze de corp, combinezoane, jupoane, cămăşi de noapte, pijamale, halate de baie şi de casă şi alte articole similare, din materiale tricotate, pentru femei şi fete18.23.1428224.26108
    1823.2Lenjerie de corp ţesută18.23.2    
    1823.21Cămăşi pentru bărbaţi şi băieţi18.23.2128232.16205
    1823.22Alte articole de lenjerie pentru bărbaţi şi băieţi18.23.2298232.26207
    182323Bluze şi bluze-cămăşi pentru femei şi fete18.23.2328234.16206
    1823.24Alte articole de lenjerie pentru femei şi fete18.23.2428234.26208
    1823.25Sutiene, centuri, corsete şi alte articole similare18.23.25282376212
    1823.3Maieuri şi bluze de corp tricotate18.23.3    
    1823.30Maieuri şi bluze de corp tricotate18.23.30282256109
    1824Alte articole de îmbrăcăminte şi accesorii, n.c.a18.24    
    1824.1Alte articole şi accesorii din materiale tricotate, n.c.a.18.24.1    
    1824.11Îmbrăcăminte pentru sugari, din materiale tricotate18.24.11282276111
    1824.12Îmbrăcăminte de sport şi alte articole de îmbrăcăminte, din materiale tricotate18.24.12282286112,6114
    1824.13Mănuşi tricotate sau croşetate1824.1328229.16116
    1824.14Accesorii de îmbrăcăminte, tricotate1824.1428229.26117
    1824.2Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, din materiale textile18.24.2    
    1824.21Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte din materiale textile, pentru sugari18.24.21282356209
    1824.22Îmbrăcăminte pentru sport, din materiale textile18.24.2228236.26211[.11-.31,.32 (.31-.90) .33(.31- .90),.39,.41, .42(.31- .90),.43(.31-.90), .49]
    1824.23Accesorii de îmbrăcăminte din materiale teXtile1824.23282386213-6217
    1824.3Accesorii de îmbrăcăminte din piele şi îmbrăcăminte specială18.24,3    
    1824.31Accesorii de îmbrăcăminte din piele18.24.31282424203(.29-.40)
    1824.32Îmbrăcăminte specială (din fetru, din textile impregnate, cauciucată, impermeabilă, izotermă)18.24.32282506113,6210
    1824.4Articole de acoperit capul18.24.4    
    1824.41Cloşuri din fetru şi din alte materiale, pentru pălării1824.41282616501,6502
    1824.42Pălării şi articole din textile pentru acoperit capul18.24.42282626503-6505
    1824.43Articole din blană şi piele, pentru acoperit capul18.24.43282696506(.92,.99),6507
    183Blănuri şi articole din blană18.3    
    1831Blănuri tăbăcite, pregătite, neasamblate18.30    
    1831.1Blănuri tăbăcite şi pregătite neasamblate18.30.1    
    1831.10Blănuri tăbăcite şi pregătite neasamblate18.30.11283104302
    1832Confecţii din blană naturală şi artificială18.30    
    1832.1Confecţii din blană naturală şi artificială18.30.1    
    1832.11Confecţii din blană naturală18.30.12283204303
    1832.12Confecţii din blană artificială18.30.13283304304
    ECPRODUSE ALE INDUSTRIEI PIELĂRIEI ŞI ÎNCĂLŢĂMINTEIDC    
    19Piei şi produse din piele19    
    191Piei prelucrate19.1    
    1910Piei prelucrate19.10    
    1910.1Piei tăbăcite, lăcuite sau placate19.10.1    
    1910.10Piei tăbăcite, lăcuite sau placate19.10.10291104108,4109
    1910.2Piei de bovine şi de cabaline19.10.2    
    1910.20Piei de bovine şi de cabaline19.10.20291204104
    1910.3Piei de ovine, caprine şi porcine19.10.3    
    1910.31Piei de ovine19.10.3129130.14105
    1910.32Piei de caprine19.10.322913024106
    1910.33Piei de porcine19.10.3329130.34107.10
    1910.4Piei de alte animale şi piei reconstituite19.10.4    
    1910.41Piei prelucrate ale altor animale19.10.4129130.44107(.21-.90)
    1910.42Piei reconstituite19.10.4229130.54111
    1910.5Deşeuri de piele19.10.5    
    1910.50Deşeuri de piele19.10.50392204110
    192Articole de voiaj, marochinerie şi harnaşament19.2    
    1920Articole de voiaj, marochinerie şi harnaşament19.20    
    1920.1Articole de voiaj şi marochinerie19.20.1    
    1920.11Articole de curelărie şi şelărie19.20.11292104201
    1920.12Articole de voiaj şi marochinerie19.20.12292204202,9605
    1920.13Curele pentru ceasuri, din piele sau înlocuitori19.20.13292309113.90
    1920.14Articole tehnice din piele sau înlocuitori19.20.14292904204,4205
    193Încălţăminte şi părţi de încalţăminte19.3    
    1930Încălţăminte şi părţi de încălţăminte19.30    
    1930.1Încălţăminte (exclusiv încălţăminte de sport şi de protecţie)19.30.1    
    r930.11Cizme din cauciuc şi din materiale plastice19.30.11293106401(.91-.99)
    1930.12Încălţăminte din cauciuc şi materiale plastice19.30.12293206402(20,.91,.99):
    1930.13Încălţăminte cu feţe din piele naturală19.30.13293306403(.51-.99),6405.10
    1930.14Încălţăminte cu feţe din materiale textile19.30.14293406404(.19,.20),6405.20
    1930.2Încălţăminte pentru sport19.30.2    
    1930.21Încălţăminte pentru schi, asamblată19.30.21294106402.12,6403.12
    1930.22Încălţăminte pentru tenis, baschet şi încălţăminte similară19.30.22294206404.11
    1930.23Altă încălţăminte pentru sport19.30.23294906402.19,6403,19
    1930.3Încălţăminte diversă19.30.3    
    1930.31Încălţăminte de protecţie19.30.31295106401.10,6402.30,
            6403.40
    1930.32Altă încălţăminte19.30.32295206403(.20,.30),6405.90
    1930.4Accesorii şi părţi de încălţăminte19.30.4    
    1930.40Accesorii şi părţi de încălţăminte19.30.40296006406
    EDPRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A LEMNULUI (EXCLUSIV PRODUCŢIA DE MOBILĂ)DD    
    20Produse din prelucrarea lemnului20    
    201Produse din prelucrarea brută a lemnului20.1    
    2010Produse din prelucrarea brută a lemnului20.10    
    2010.1Cherestea20.10.1    
    2010.10Cherestea20.10.10311004406.10,4407
    2010.2Profile şi subproduse din lemn20.102    
    2010.21Profile din lemn20.10.21312104409
    2010.22Talaş industrial şi făină din lemn20.1.0.22312204405
    2010.23Aşchii şi particule din lemn20.10.23312304401 (.21,22)
    2010.3Lemn tratat20.10.3    
    2010.31Stâlpi de linie, din lemn impregnat20.10.31313104403.10
    2010.32Traverse din lemn impregnat20.10.32313204406.90
    2010.4Rumeguş şi deşeuri din lemn20.10.4.    
    2010.40Rumeguş şi deşeuri din lemn20.10.40392804401.30
    2010.9Servicii de impregnare a lemnului20.10.9    
    2010.90Servicii de impregnare a lemnului20.10.9088430  
    202Panouri şi placaje din lemn20.2    
    2020Panouri şi placaje din lemn20.20    
    2020.1Placaje şi panouri20.20.1    
    2020.11Placaje20.20.11314104412(.13-.19)
    2020.12Panel20.20.12314204412(.22-.99)
    2020.13Plăci din aşchii de lemn - PAL20.20.13314304410
    2020.14Plăci fibrolemnoase - PFL20.20.14314404411
    2020.15Panouri din lemn masiv prin îmbinare în lungime şi lăţime2020.14314404411
    2020.2Furnire şi lemn densificat20.20.2    
    2020.21Pal pentru furnire20.20.21315104408
    202022Lemn densificat20.20.22315204413
    203Produse de dulgherie şi tâmplărie din lemn pentru construcţii20.3    
    2030Produse de dulgherie şi tâmplărie din lemn pentru construcţii20,30    
    2030.1Produse de dulgherie şi tâmplărie din lemn pentru construcţii20.30.1    
    2030.11Uşi şi ferestre din lemn şi elemente componente ale acestora20.30.1131600.14418(.10,.20)
    2030.12Elemente pentru pardoseli din lemn, cofraje şi şindrilă (inclusiv parchet din lemn stratificat)20.30.1231600.24418(.30-.50)
    2030.13Elemente de dulgherie şi tâmplărie din lemn n.c.a.20.30.1331600.34418.90
    2030.2Construcţii diverse prefabricate din materiale lemnoase20.30.2    
    2030.20Construcţii diverse prefabricate din materiale lemnoase20.30.2038700.19406.00.10
    204Ambalaje din lemn20.4    
    2040Ambalaje din lemn20.40    
    2040.1Ambalaje din lemn20.40.1    
    2040.11Palete, lăzi şi alte platforme de încărcare, din lemn20.40.1131700.14415.20
    2240.12Alte ambalaje din lemn20.40.1231700.24415.10,4416
    205Alte produse din lemn; produse din plută, paie şi împletituri20.5    
    2051Alte produse din lemn20.51    
    2051.1Alte produse din lemn20.51.1    
    2051.11Unelte, mânere, cozi de unelte şi alte produse similare20.51.11319114417
    2051.12Articole din lemn pentru masă şi bucătărie20.51.12319124419
    2051.13Articole decorative din lemn20.51.13319134420
    2051.14Alte articole din lemn20.51.14319144414,4421
    2052Articole din plută, paie şi împletituri20.52    
    2052.1Articole din plută, paie şi împletituri20.52.1    
    2052.11Plută naturală simplu prelucrată20.52.11319214501.90,4502
    2052.12Articole din plută naturală20.52.1231922.14503
    2052.13Semiproduse din plută aglomerată20.52.1331922.24504.10
    2052.14Articole din plută aglomerată20.52.1431922.34504.90
    2052.15Articole împletite şi articole similare din materiale care pot fi împletite20.52.15319234601,4602
    EEPRODUSE ALE INDUSTRIEI CELULOZEI, HÂRTIEI, CARTONULUI ŞI ARTICOLE DIN HÂRTIE ŞI CARTONDE    
    21Materiale fibroase celulozice, hârtii, cartoane şi confecţii din hârtii şi cartoane21    
    211Celuloză, hârtie şi carton21.1    
    2111Celuloze, paste semichimice, paste mecanice şi din alte materiale fibrocelulozice21.11    
    2111.1Celuloză (pastă chimică din lemn şi din alte fibre celulozice)21.11.1    
    2111.11Pastă chimică din lemn, cu dizolvant21.11.11321114702
    2111.12Pastă chimică din lemn, cu sodă sau sulfat21.11.1232112.14703
    2111.13Pastă chimică din lemn, cu bisulfit21.11.1332112.24704
    2111.2Pastă semichimică din lemn, mecanică şi paste din alte materiale fibrocelulozice21.11.1    
    211121Pastă semichimică din lemn21.11.14321134705
    2111.22Pastă mecanică21.11.14321134701.
    2111.23Paste din alte materiale fibrocelulozice21.11.14321134706(.10,.91-.93)
    2112Hârtie şi carton21.12    
    2112.1Hârtie pentru scris, desenat şi tipărit21.12.1    
    2112.11Hârtie pentru ziare21.12.11321214801
    2112.12Hârtii şi cartoane sub formă de foi sau coli21.12.12321224802.10
    2112.13Hârtie suport21.12.1332129.14802(.20-.40)
    2112.14Hârtie şi cartoane pentru scris, tipărit şi desenat21.12.1432129.24802(.51-.60)
    2112.2Hârtie pentru scopuri sanitar-gospodăreşti şi ambalaje21.12.2    
    2112.21Hârtie pentru uz sanitar-gospodăresc (igienico-sanitare)21.12.21321314803
    2112.22Hârtii pentru carton ondulat (kraftliner)21.12.22321324804(.11,.19)
    2112.23Hârtii de ambalaj rezistent, albite şi nealbite (kraft)21.1223321334804(.21-.59),4808.20
    2112.24Hârtii pentru caneluri21.12.24321344805.10
    2112.25Hârtie şi cartoane multistratificate21.12.25321354805(.21-.29)
    2112.3Alte hârtii şi cartoane speciale21.12.3    
    2112.30Alte hârtii şi cartoane speciale (filtru, ţigarete, electrotehnice, absorbante, filtrante, cartografice, suport carton şi heliograf, hârtie sulfit pentru ambalaje)21.12.30321364805(.30-.80),4813
    2112.4Hârtie pergament, hârtie calc, hârtie "cristal" şi hârtie rezistentă la grăsimi21.12.4    
    2112.40Hârtie pergament, hârtie calc, hârtie "cristal" şi hârtie rezistentă la grăsimi21.12.40321374806
    2112.5Hârtii şi cartoane prelucrate21.12.5    
    2112.51Hârtii şi cartoane asamblate plan prin colaj21.12.51321414807
    2112.52Hârtii şi cartoane tehnice creponate, plisate, gofrate sau perforate21.12.52321424808(.30,.90)
    2112.53Hârtii stratificate cu caolin sau alte substanţe anorganice pentru scriere şi imprimare (duplex cretat sau necretat)21.12.5332143.14810(.11-.29)
    2112.54Hârtii şi cartoane kraft stratificate (legătorie, transformator)21.12.5432143.24810(.31-.99)
    2112.55Hârtie pentru copiat (carbon, autocopiantă)21.12.5532149.14809
    2112.56Hârtii şi cartoane acoperite (parafinate, cerate, impregnate, cretate, colorate)21.12.5632149.24811(.10-.40)
    2112.57Hârtii şi cartoane decorate21.12.5732149.34811.90
    2112.6Deşeuri reciclabile pentru industria hârtiei şi cartonului21.12.6    
    2112.60Deşeuri reciclabile pentru industria hârtiei şi cartonului21.12.60392404707
    212Produse din hârtie şi carton21.2    
    2121Ambalaje din hârtie şi carton21.21    
    2121.1Carton ondulat şi ambalaje din hârtie şi carton21.21.1    
    2121.11Carton ondulat21.21.11321514808.10
    2121.12Confecţii şi ambalaje din hârtie şi carton (saci, pungi, mape, cornete)21.21.12321524819(.30,.40)
    2121.13Ambalaje din carton ondulat (cutii)21.21.1332153.14819.10
    2121.14Ambalaje din carton compact21.21.1432153.24819.20
    2121.15Ambalaje şi articole din carton pentru magazine şi birotică21.21.1532153.34819(.50,.60)
    2122Articole de uz gospodăresc sau sanitar, din hârtie sau carton21.22    
    2122.1Articole de uz gospodăresc sau sanitar, din hârtie sau carton21.22.1    
    2122.11Articole din hârtie, de uz gospodăresc sau sanitar21.22.1132193.14818(.10-.30)
    2122.12Articole de igienă, din celuloză (inclusiv pentru uz medical) şi îmbrăcăminte din hârtie21.22.1232193.24818(.40-.90)
    2122.13Veselă din hârtie şi carton21.22.1332199.14823.60
    2123Articole de papetărie21.23    
    2123.1Articole de papetărie21.23.1    
    2123.11Hârtii copiative, hârtie calc, hârtie gumată sau adezivă destinate comercializării21.23.11321914816,4823(.11,.19)
    2123.12Articole din hârtie sau carton, pentru corespondenţă21.23.12321924817
    2123.13Alte articole de papetărie21.23.1332199.24823(.51,.59)
    2124Tapet şi alte materiale de lipit pe pereţi21.24    
    2124.1Tapet şi alte materiale de lipit pe pereţi21.24.1    
    2124.11Tapet din hârtie şi hârtie transparentă pentru ferestre21.24.11321944814
    2124.12Tapet cu un strat de material textil21.24.12321955905
    2125Alte articole din hârtie şi carton21.25    
    2125.1Alte articole din hârtie şi carton21.25.1    
    2125.11Materiale pentru acoperit duşumeaua, pe bază de hârtie şi carton21.25.11321964815
    2125.12Etichete21.25.12321974821
    2125.13Blocuri şi plăci filtrante din pastă de hârtie21.25.13321984812
    2125.14Alte articole din hârtie, pastă de hârtie sau carton21.25.1432199.34813(:10,.20),4822 (.10,.90),4823(.20,. 70,.90)
    22Edituri, tipărituri şi reproduceri pe suporturi22    
    221Edituri22.1    
    2211Cărţi, broşuri şi alte publicaţii22.11    
    2211.1Broşuri şi foi volante (exclusiv materialele pentru reclamă)22.11.1    
    2211.10Broşuri şi foi volante (exclusiv materialele pentru reclamă)22.11.10322104901.10
    2211.2Cărţi tematice22.11.2    
    2211.20Cărţi tematice22.11.20322304901.99,4903
    2211.3Alte publicaţii22.11.3    
    2211.31Enciclopedii şi dicţionare22.11.31322204901.91
    2211.32Atlase şi alte lucrări cartografice22.11.32322404905.91
    2211.33Hârti şi globuri geografice22.11.33322504905(.10,.99)
    2211.34Partituri muzicale22.11.34322604904
    2212Ziare22.12    
    2212.1Ziare22.12.1    
    2212.10Ziare22.12.10323004902.10
    2213Reviste şi periodice22.13    
    2213.1Reviste şi periodice22.13.1    
    2213.10Reviste şi periodice (pentru publicitate, sportive, informare economică, magazine etc.y22.13.10324004902.90
    2214Înregistrări sonore pe suporţi magnetici (exclusiv pelicule cinematografice)22.14    
    2214.1Înregistrări sonore pe suporţi magnetici22.14.1    
    2214.11Înregistrări sonore pe discuri22.14.1147520.18524(.10,.31-39)
    2214.12Înregistrări sonore pe benzi magnetice22.14.1247520.2852,4[.40(.91,.99),. 51,.52]
    2215Alte produse editate22.15    
    2215.1Alte produse editate22.15.1    
    2215.11Cărţi poştale imprimate sau ilustrate22.15.11325204909
    2215.12Reproduceri după opere de artă, fotografii, ilustrate, gravuri22.15.12325404911.91 (.10,.80)
    2215.13Alte produse de editare22.15.1332590.14908,4910
    222Tipărituri22.2    
    2221Lucrări de tipărire a ziarelor şi a altor publicaţii periodice22.21    
    2221.1Lucrări de tipărire a ziarelor şi a altor publicaţii periodice22.21.1    
    2221.10Lucrări de tipărire a ziarelor şi a altor publicaţii periodice22.21.1088442.1  
    2222Alte produse tipărite22.22    
    2222.1Alte produse tipărite22.22.1    
    2222.11Produse imprimate fiduciare (bilete de bancă, timbre poştale şi fiscale, cecuri, titluri de valoare)22.22.11325104907
    2222.12Imprimate publicitare şi cataloage comerciale (cataloage de mărfuri, pliante turistice, afişe comerciale)22.22.12325304911.10
    2222.13Formulare imprimate (tichete, bilete, formulare administrative)22.22.133259024911.99
    2222.2Articole de papetărie, şcolare şi comerciale22.22.2    
    2222.20Articole de papetărie, şcolare şi comerciale22.22.2032600 4820
    2222.3Alte lucrări de imprimare22.22.3    
    2222.31Lucrări de imprimare a cărţilor22.22.31884422  
    2222.32Lucrări de imprimare a altor produse (cărţi de vizită etc.)22.22.3288442.3  
    2223Lucrări de legătorie şi finisare22.23    
    2223.1Lucrări de legătorie şi finisare22.23.1    
    2223.10Lucrări de legătorie şi finisare22.23.1088442.4  
    2224Lucrări de compoziţii tipografice şi fotogravură22.24    
    2224.1Lucrări de compoziţii tipografice, fotogravură22.24.1    
    2224.10Lucrări de compoziţii tipografice, fotogravură22.24.1088442.5  
    2224.2Suporţi de tipărire22.24.2    
    222420Suporţi de tipărire şi imprimare (matriţe, planşe, cilindri, clişee)22.24.20327008442.50
    2225Alte lucrări de tipografie22.25    
    2225.1Alte lucrări de tipografie22.25.1    
    2225.10Alte lucrări de tipografie22.25.1088442.6  
    223Reproducerea înregistrărilor pe suporţi22.3    
    2231Reproducerea înregistrărilor audio22.31    
    2231.1Reproducerea înregistrărilor audio22.31.1    
    2231.10Reproducerea înregistrărilor audio22.31.1047520.18524(.10,.32,.51-.53)
    2232Reproducerea înregistrărilor video22.32    
    2232.1Reproducerea înregistrărilor video22.32.1    
    2232.10Reproducerea înregistrărilor video22.32.1047520.28524(.10,.39,.53)
    2233Reproducerea înregistrărilor informatice22.33    
    2233.1Reproducerea înregistrărilor informatice22.33.1    
    2233.10Reproducerea înregistrărilor informatice (Reproducerea pentru difuzarea comercială, plecând de la o înregistrare originală, a produselor software şi a datelor informatice pe discuri, diskete, CD-ROM, benzi şi casete)22.33.1047520.38524(.10,.31,.40.10,.91)
    EFPRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A ŢIŢEIULUI, COCSIFICAREA CĂRBUNELUI ŞI TRATAREA COMBUSTIBILILOR NUCLEARIDF    
    23Produse de cocserie; produse obţinute prin rafinarea petrolului; combustibili nucleari23    
    231Produse de cocserie23.1    
    2310Produse de cocserie23.10    
    2310.1Cocs şi semicocs de cărbune, lignit sau turbă, cărbune de retortă23.10.1    
    2310.10Cocs şi semicocs de cărbune, lignit sau turbă, cărbune de retortă23.10.10331002704
    23102Gudroane şi smoală23.10.2    
    2310.20Gudroane de cărbune, lignit sau turbă şi alte gudroane minerale şi smoală23.10.20332002706
    232Produse obţinute din prelucrarea ţiţeiului23.2    
    2320Produse obţinute din prelucrarea ţiţeiului23.20    
    2320.1Produse petroliere rafinate în stare lichidă23.20.1    
    2320.11Benzine (pentru motoare cu ardere internă, inclusiv cele pentru aviaţie)2320.11333102710.00(.26-.36)
    2320.12Carburanţi de tip benzină pentru motoare cu reacţie23.20.12333202710.00.37
    2320.13Alte fracţiuni uşoare23.20.13333302710.00(.11-.25,.39)
    2320.14Kerosen23.20.14333502710.00(.41-.55)
    2320.15Motorine23.20.15333602710.00(.61-.68)
    2320.16Alte fracţiuni mijlocii (amestecuri de hidrocarburi lichide)23.20.16333502710.00.59
    2320.17Fracţiuni grele brute de păcură cu conţinut de sulf23.20.17333702710.00(.71-.78)
    2320.18Uleiuri lubrifiante din petrol şi din minerale bituminoase23.20.10333802710.00(.81-.98)
    2320.2Produse petroliere rafinate în stare gazoasă, exceptând gazul natural23.20.2    
    2320.21Propan şi butan, lichefiate23.20.21334102711 (.12,.13)
    2320.22Alte produse petroliere gazoase (etilenă, propilenă, butilenă)23.20.22334202711 (.14,.19,.29)
    2320.3Produse petroliere rafinate solide sau vâscoase23.20.3    
    2320.31Grăsimi lubrifiante (vaselină, parafină şi ceară de petrol)23.20.3133500.12712
    2320.32Cocs de petrol şi bitumuri de petrol23.20.3233500.22713
    233Combustibili nucleari23.3    
    2330Combustibili nucleari23.30    
    2330.1Elemente radioactive23.30.1    
    2330.11Uraniu natural şi compuşii săi23.30.11336102844.10
    2330.12Uraniu îmbogăţit, plutoniu şi compuşii lor23.30.12336202844.20
    2330.13Uraniu sărac în U235, thoriu şi compuşii, lor, aliaje şi semiproduse23.30.13336302844.30
    2330.14Alte elemente şi izotopi radioactivi şi compuşii lor; reziduuri radioactive23.30.14336902844.40
    2330.2Elemente combustibile pentru reactoarele nucleare23.30.2    
    2330.20Elemente combustibile neiradiate (neuzate) pentru reactoarele nucleare23.30.20337108401.30
    2330.9Servicii de retratare nucleară23.30.9    
    2330.90Servicii de retratare nucleară a combustibililor sau deşeurilor nucleare (elemente combustibile iradiate de către reactoarele nucleare)23.30.9088450  
    EGPRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE, FIBRE ŞI FIRE SINTETICE ŞI ARTIFICIALEDG    
    24Produse ale industriei chimice, fibre şi fire sintetice şi artificiale24    
    241Produse chimice de bază24.1    
    2411Gaze industriale24.11    
    2411.1Gaze industriale lichefiate sau comprimate24.11.1    
    2411.11Gaze industriale elementare (oxigen, azot, gaze rare, hidrogen, sub formă gazoasă sau lichidă)24.11.1134210.12804(.10-.40)
    2411.12Gaze industriale compuse (anhidridă carbonică în stare solidă sau gazoasă, gaze utilizate în medicină)24.11.1234210.22811 (21,.29)
    2411.13Aer lichid şi aer comprimat24.11.1334250.12851.00.30
    2412Coloranţi, pigmenţi şi agenţi tananţi24.12    
    2412.1Opacifianţi şi oxizi minerali24.12.1    
    2412.11Oxizi de zinc şi de titan24.12.1134220.12817,2823
    2412.12Pigmenţi minerali cu crom, mangan, plumb şi cobalt24.12.1234220.22819,2820,2824, 2825.50
    2412.13Alţi pigmenţi şi oxizi minerali24.12.1334220.32821,2822,2825 (.20-.40, .60-.90)
    2412.2Substanţe colorante şi tananţi24.12.2    
    2412.21Coloranţi de sinteză24.12.21343103204,3205
    2412.22Produse tanante şi vopsele vegetale24.12.22343203201,3203
    241223Substanţe tanante chimice24.12.23343303202
    2412.24Materiale colorante anorganice sintetizate24.12.24343403206
    2413Produse chimice anorganice de bază24.13    
    2413.1Elemente chimice, acizi şi baze minerale24.13.1    
    2413.11Elemente chimice nemetalice (halogeni, sulf sublimat, precipitat, coloidal; carbon, negru de fum de orice origine, bariu, telur, siliciu, fosfor, arsen, seleniu)24.13.1134230.12801-2803,2804 (.50-.90)
    2413.12Compuşi nemetalici (halogenuri şi oxihalogenuri de metaloizi, sulfuri nemetalice-de carbon şi fosfor)24.13.1234230.22812,2813
    2413.13Elemente chimice metalice (metale alcaline sau alcalino pământoase; metale din pământuri rare, ytriu, scandiu, amestecate sau aliate; mercur şi amalgamuri de metale nepreţioase)24.13.1334230.32805
    2413.14Anhidride şi acizi minerali (acid clorhidric, monoclor-sulfuric şi fluorhidric, acid sulfuros, sulfuric, oleum, oxizi de sulf, acid fosfatic sau fosforos şi oxizi de fosfor, oxizi şi acizi anorganici diverşi)24.13.1434230.42806,2807,2809,2810, 2811(.11,.19,.22,.23)
    2413.15Oxizi, hidroxizi şi baze minerale (hidroxid de sodiu - sodă caustică -, hidroxid de potasiu, oxizi, hidroxizi, peroxizi de magneziu, stronţiu şi bariu, peroxizi de sodiu şi de potasiu, hidroxid de aluminiu, hidrazină, hidroxilamină şi sărurile lor anorganice)24.13.1534230.52815,2816,2818.30, 2825.10
    2413.2Săruri metalice halogenate24.13.2    
    2413.21Halogenuri metalice (fluoruri de amoniu, de sodiu, de aluminiu şi de alte metale; fluorosilicaţi de sodiu şi de potasiu, hexafluoroaluminat de sodiu şi alte săruri fluorurate; cloruri de amoniu, de calciu, de magneziu sau din alte metale; oxicloruri şi hidroxicloruri, bromuri, ioduri, oxibromuri şi oxiioduri)24.13.2134240.12826,2827(.20-.60)
    2413.22Săruri ale halogen-oxiacizilor (hipocloriţi, cloraţi, percloraţi, bromaţi şi perbromaţi, iodaţi şi periodaţi)24.13.223424022828,2829
    2413.3Săruri metalice ale sulfului, fosforului, azotului şi carbonului24.13.3    
    2413.31Săruri metalice ale sulfului (sulfuri şi polisulfuri metalice; ditioniţi, sulfoxilaţi, sulfiţi, tiosulfaţi şi sulfaţi, alaun şi persulfaţi metalici)24.13.3134240.32830-2833
    2413.32Săruri metalice ale fosforului şi azotului (fosfaţi, hipofosfaţi şi fosfiţi; nitriţi şi nitraţi)24.13.3234240.42834(.22,.29),2835 (.10-.26,.29-.39)
    2413.33Carbonaţi şi percarbonaţi24.13.3334240.52836(20-.99)
    2413.4Alte săruri metalice; apă distilată24.13.4    
    2413.41Alte săruri metalice (aluminaţi, cromaţi, bicromaţi şi percromaţi, manganiţi, manganaţi, permanganaţi, molibdaţi etc.; săruri de aur şi argint; metale preţioase în stare coloidală sau sub formă de amalgam)24.13.4134250.22841,2843
    2413.42Apă distilată demineralizată sau deionizată pentru uz industrial sau gospodăresc; alţi compuşi anorganici n.c.a.24.13.4234250.32851 (.10,.90)
    2413.5Alte produse chimice anorganice de bază24.13.5    
    2413.51Compuşi izotopici ai elementelor uşoare (apă grea, compuşi de deuteriu şi tritiu şi izotopi asemănători)24.13.51342602845
    2413.52Săruri speciale şi peroxisăruri (ceanuri, oxiceanuri şi ceanuri complexe, fulminaţi, ceanaţi şi thioceanaţi, silicaţi, boraţi şi perboraţi)24.13.52342702837-2840,2842
    2413.53Peroxid de hidrogen (apă oxigenată)24.13.5334280.12847
    2413.54Fosfuri, carburi, hidruri, nitruri, azoturi, siliciuri şi boruri24.13.5434280.22848-2850
    2413.55Compuşi ai metalelor de pământuri rare (cerium etc.)24.13.55342902846
    2413.56Sulf rafinat24.13.56345202503.00.90
    2413.57Cenuşă de pirită24.13.57345302601.20
    2413.58Cuarţ piezoelectric şi pietre sintetice neprelucrate24.13.58345607104(.10,.20)
    2414Produse chimice organice de bază24.14    
    2414.1Hidrocarburi şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi24.14.1    
    2414.11Hidrocarburi aciclice, saturate şi nesaturate24.14.1134110.12901
    2414.12Hidrocarburi ciclice, saturate şi nesaturate24.14.1234110.22902
    2414.13Derivaţi cloruraţi ai hidrocarburilor aciclice, saturate şi nesaturate24.14.1334110.32903(.11-.29)
    2414.14Derivaţi sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi ai hidrocarburilor24.14.1434110.42904,2905.49(.51,.59)
    2414.15Alţi derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor24.14.1534110.52903(.30-.69)
    2414.2Combinaţii hidroxilice şi derivaţi24.14.2    
    2414.21Alcooli graşi industriali24.14.2134130.13823.70
    2414.22Monoalcooli aciclici (cu excepţia etanolului) şi derivaţii lor24.14.2234130.22905(.11-.29)
    2414.23Alţi alcooli de sinteză şi derivaţii lor24.14.2334130.32905(.31-.49.10 .49.90-.50.99),2906
    2414.24Fenoli şi derivaţii lor24.14.2434130.42907,2908
    2414.3Combinaţii carboxilice şi derivaţii lor24.14.3    
    2414.31Acizi graşi industriali (acid stearic, oleic, acizi graşi şi uleiuri acide de rafinare)24.14.31341203823(.11-.19)
    2414.32Combinaţii monocarboxilice aciclice saturate şi derivaţii lor24.14.3234140.12915
    2414.33Alte combinaţii monocarboxilice şi derivaţii lor24.14.3334140.22916 29.17(.11-.20)
    2414.34Alte combinaţii carboxilice şi derivaţii lor24.14.3434140.32917(.31-.39), 2918(.11-.19,.29-.90)
    2414.4Compuşi organici cu funcţiuni azotate24.14.4    
    2414.41Compuşi ciclici şi aciclici aminaţi (mono şi poliamine aciclice şi ciclice, sărurile şi derivaţii lor)24.14.4134150.12921
    2414.42Compuşi aminaţi cu funcţiuni oxigenate (aminoalcooli, aminofenoli, aminoaldehide, aminocetone), sărurile lor şi esterii corespunzători24.14.4234150.22922(.11-.30,.43-.50)
    2414.43Compuşi cu funcţiuni carboxiimide sau amine şi cu funcţiuni nitril24.14.4334150.32924.21(.10,.90),2925, 2926
    2414.44Alţi compuşi organici cu funcţiuni azotate (compuşi azoici, diazoici sau azoxici, derivaţi organici de hidrazină şi hidroxilamină, izocianaţi etc.)24.14.4434150.42927,2928,2929
    2414.5Compuşi organo-anorganici, heterociclici şi esteri ai acizilor anorganici24.14.5    
    2414.51Tiocompuşi organici (xantaţi, tiocarbonaţi, metionină); compuşi organo-anorganici diverşi24.14.5134160.12930,2931
    2414.52Compuşi heterociclici diverşi24.14.5234160.22932(.11-.21,.91-.99) 2933(.29-.40,.61,.69.20, .71-.90), 2934[.10,.20, .90(.10-.85,.91-.98)]
    2414.53Esteri de acizi anorganici şi sărurile lor; derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi24.14.53341802919,2920
    2414.6Compuşi organici cu funcţiuni oxigenate n.c.a.24.14.6    
    2414.61Aldehide şi derivaţi (aldehide aciclice, ciclice, polimeri ciclici ai aldehidelor; derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi ai acestora)24.14.6134170.12912,2913
    2414.62Cetone, chinone şi derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi ai acestora24.14.6234170.22914
    2414.63Eteri, peroxizi organici şi diverse produse cu funcţiuni oxigenate (eteri, eteri alcooli, peroxizi, epoxizi şi epoxi-alcooli, acetali, semiacetali şi derivaţii lor)24.14.6334170.32909-2911
    2414.64Compuşi organici diverşi (enzime, cheaguri etc.)24.14.6434170.42942,3507
    2414.7Derivaţi organici cu origine specifică24.14.7    
    2414.71Derivaţi organici ai produselor răşinoase şi vegetale (răşini lichide, esenţe de terebentină, ulei de pin, colofoniu, răşini de esteri, gudron de lemn, uleiuri din gudron de lemn, ulei de tal, cărbune de origine animală)24.14.71344003802.90,3803,3805- 3807
    2414.72Cărbune de lemn (inclusiv mangal de bocşă)24.14.72345104402
    2414.73Derivaţi organici de la distilarea gudroanelor24.14.73345402707,2708
    2414.8Leşii reziduale rezultate din fabricarea pastei de celuloză24.14.8    
    2414.80Leşii reziduale rezultate din fabricarea pastei de celuloză24.14.80392303804
    2415Produse azotoase şi îngrăşăminte24.15    
    2415.1Acid azotic şi amoniac24.15.1    
    2415.10Acid azotic şi amoniac (acid azotic şi sulfonitric, amoniac şi oxizi de azot)24.15.10346112808,2814
    2415.2Compuşi nitraţi24.15.2    
    2415.20Compuşi nitraţi (cloruri, polifosfaţi şi carbonaţi de amoniu, nitriţi şi nitraţi de potasiu)24.15.20346122827.10,2834(.10,.21), 2835.29.10,2836.10
    2415.3Îngrăşăminte azotoase24.15.3    
    2415.30Îngrăşăminte azotoase (uree, azotat şi sulfat de amoniu, carbonat de calciu, cianamidă de calciu etc.)24.15.30346133102(.10-.40,.60,.70-.90)
    2415.4Îngrăşăminte fosfatice24.15.4    
    2415.40Îngrăşăminte fosfatice (superfosfaţi şi zguri de la defosforizare)24.15.40346143103
    2415.5Îngrăşăminte potasice24.15.5    
    2415.50Îngrăşăminte potasice (clorură şi sulfat de potasiu)24.15.50346.153104
    2415.6Îngrăşăminte de origine animală sau vegetală24.15.6    
    2415.60Îngrăşăminte de origine animală sau vegetală24.15.60346163101
    2415.7Azotat de sodiu24.15.7    
    2415.70Azotat de sodiu24.15.70346173102.50
    2415.8Îngrăşăminte compuse şi complexe24.15.8    
    2415.80Îngrăşăminte compuse şi complexe (îngrăşăminte binare sau ternare conţinând cele trei elemente fertilizante (N, P, K) şi alte elemente chimice)24.15.80346193105
    2416Materiale plastice în formă primară (produse sub formă primară sau sub formă de amestecuri preparate pentru transformare)24.16    
    2416.1Polietilenă24.16.1    
    2416.10Polietilenă cu înaltă şi joasă densitate şi copolimeri cu acetat de vinil24.16.10347103901
    2416.2Polistiren24.16.2    
    2416.20Polistiren expandabil sau nu şi copolimeri de stiren-acrilonitril şi acrilonitril-butadien-stiren24.16.20347203903
    2416.3Policlorură de vinil24.16.3    
    2416.30Policlorură de vinil (P.V.C. şi copolimeri cu acetat de vinil etc.)24.16.30347303904
    2416.4Polimeri diverşi24.16.4    
    2416.40Polimeri diverşi (răşini epoxidice şi alchidice, poliacetali, polieteri, poliesteri şi policarbonaţi)24.16.40347403907
    2416.5Alte materiale plastice de bază24.16.5    
    2416.51Polipropilenă şi alte poliolefine şi copolimeri de propilenă24.16.5134790.13902
    2416.52Poliacetat de vinil, alcooli şi esteri polivinilici24.16.5234790.23905
    2416.53Polimeri acrilici şi metacrilici24.16.5334790.33906
    2416.54Poliamide24.16.5434790.43908
    2416.55Răşini ureice şi melaminice24.16.5534790.53909(.10,.20)
    2416.56Răşini fenolice şi poliuretani; alte răşini aminice24.16.5634790.63909(.30-.50)
    2416.57Siliconi sub formă primară24.16.5734790.73910
    2416.58Răşini termoplastice (răşini de petrol, cumaronice, indenice, cumaronice-indenice, acetat şi azotat de celuloză, colodiu şi alţi derivaţi celulozici, polimeri naturali, schimbători de ioni pe bază de polimeri)24.16.5834790.83911,3912,3913.90, 3914
    2416.6Deşeuri, şpan, talaş, bavuri din material plastic24.16.6    
    2416.60Deşeuri, şpan, talaş, bavuri din material plastic24.15.60392703915
    2417Cauciuc sintetic24.17    
    2417.1Cauciuc sintetic24.17.1    
    2417.10Cauciuc stiren-butadienic (SBR), stiren-butadien-carboxilic (XSBR) inclusiv latexurile, cauciuc butadienic (BR), clorobutadienic (CR), acrilonitril-butadienic (NBR), izoprenic (IR), elastomeri de sinteză, amestecurile lor şi latexuri24.17.10348004002
    242Pesticide şi alte produse agrochimice24.2    
    2420Pesticide şi alte produse agrochimice24.20    
    2420.1Pesticide şi alte produse agrochimice24.20.1    
    2420.11Insecticide de uz agricol şi gospodăresc2420.1134620.13808.10
    2420.12Ierbicide de uz agricol şi gospodăresc24.20.123462023808(.11-.27)
    2420.13Inhibitori de germinare, biostimulatori24.20.1334620.33808(.30,.90)
    2420.14Dezinfectanţi24.20.1434620.43808.40
    2420.15Fungicide şi produse fitosanitare diverse24.20.1534620.53808(.20,.90)
    243Vopsele şi lacuri24.3    
    2430Vopsele şi lacuri24.30    
    2430.1Vopsele şi lacuri24.30.1    
    2430.11Vopsele şi lacuri în fază apoasă (pe bază de polimeri acrilici sau vinilici, în emulsie sau în dispersie)24.30.1135110.13209
    2430.12Vopsele şi lacuri pe bază de polimeri sintetici dispersaţi în mediu neapos24.80.1235110.23208
    2430.2Alte preparate colorante24.30.2    
    2430.21Culori preparate şi compoziţii vitrifiabile (pigmenţi opacifianţi, angobe, lichide de lustruire)24.30.2135110.33207
    2430.22Preparate şi adjuvanţi diverşi (culori speciale şi pigmenţi pentru piele, solvenţi şi decapanţi pentru lacuri şi vopsele, sicativi preparaţi, folii metalice pentru marcaj, masticuri pentru geamuri, grunduri)24.30.2235110.43210-3212,3214,3814
    2430.23Culori pentru pictură artistică24.30.23351203213
    2430.24Cerneluri negre sau colorate pentru imprimerie24.30.24351303215(.11,.19)
    244Medicamente şi produse farmaceutice24.4    
    2441Produse farmaceutice de bază24.41    
    2441.1Acid salicilic şi derivaţii săi24.41.1    
    2441.10Acid salicilic şi derivaţii săi24.41.10352102918(.21-23)
    2441.2Substanţe active azotate24.412    
    2441.20Substanţe active azotate (aminoacizi -lizină-, acid glutamic etc.) şi sărurile lor; fosfoaminolipide (colină, lecitină); amide ciclice şi aciclice şi derivaţii lor24.41.20352202922(.41,.42),2923, 2924(.10,.22,.29)
    2441.3Compuşi heterociclici şi sulfamide24.41.3    
    2441.31Compuşi heterociclici (fenazone pirozoli, oxazoli, pirimidine, hidantoine, barbiturice, piperazine, triazine, fenotiazine, lactone)24.41.3135230.12932.29,2933[.11-21, .51,.59,.69(.10,.30,. 80)], 2934.30
    2441.32Sulfamide (sulfonamide şi alte amide de uz farmaceutic)24.41.323523022935
    2441.4Zaharuri chimic pure24.41.4    
    2441.40Zaharuri chimic pure, cu excepţia zaharozei, glucozei şi lactozei; eteri, esteri şi sărurile zaharurilor chimic pure24.41.40352402940
    2441.5Vitamine, hormoni, alcaloizi şi antibiotice24.41.5    
    2441.51Vitamine naturale şi de sinteză; provitamine naturale şi concentrate24.41.5135250.12936
    2441.52Hormoni naturali şi de sinteză (insulină, cortizon, hormoni cortico-suprarenali, estrogeni şi progestogeni)24.41.523525022937
    2441.53Alcaloizi naturali şi de sinteză (derivaţi de opium, chinină, cofeină, nicotină, efedrină, morfină), glicozide şi derivaţi24.41.5335250.32938,2939
    2441.54Antibiotice (penicilină, streptomicină, tetraciclină etc.) şi sărurile lor24.41.5435250.42941
    2441.6Produse opoterapeutice24.41.6    
    2441.60Produse opoterapeutice (glande şi extracte de glande, secreţii, heparină şi sărurile acesteia, alte substanţe de origine umană sau animală preparate, pentru utilizări terapeutice sau profilactice)24.41.6035290.13001,3002.90
    2442Preparate farmaceutice24.42    
    2442.1Medicamente de uz uman sau veterinar condiţionate sau nu, pentru vânzarea cu amănuntul24.42.1    
    2442.11Medicamente pe bază de antibiotice24.42.1135260.13003(.10,.20), 3004 (.10.20)
    2442.12Medicamente pe bază de hormoni24.42.1235260.23003(.31,.39), 3004 (.31-.39)
    2442.13Medicamente pe bază de alcaloizi, vitamine şi alte principii active24.42.1335260.33003(.40,.90), 3004(.40-.90)
    2442.2Produse farmaceutice diverse24.42.2    
    2442.21Seruri şi vaccinuri de uz uman şi veterinar; sânge şi preparate din sânge uman24.42.2135290.23002(.10-.30)
    2442.22Contraceptive chimice (preparate contraceptive pe bază de hormoni sau de spermicide)24.42.2235290.33006.60
    2442.23Reactivi de laborator (reactivi de analize medicale, pe diagnostic sau opacifianţi, cimenturi şi alte produse pentru obturaţii dentare)24.42.2335290.43006(.20-.40)
    2442.24Pansamente şi catguturi (pansamente vată, plasture şi articole similare de uz medical, catgut, materiale de sutură sterilizate, hemostatice resorbabile, truse şi cutii complete de farmacie pentru prim ajutor)24.42.2435290.53005,3006(.10,.50)
    245Săpunuri, detergenţi şi produse de întreţinere, cosmetice şi produse de parfumerie24.5    
    2451Săpunuri, detergenţi şi produse de întreţinere24.51    
    2451.1Glicerină24.51.1    
    2451.10Glicerină brută sau purificată, inclusiv cea sintetizată24.51.10345701520
    2451.2Agenţi tensio-activi24.51.2    
    2451.20Agenţi de suprafaţă, anionici, cationici, neionici sau amfoteri24.51.20353103402(.11-.19)
    2451.3Săpunuri şi produse de întreţinere24.51.3    
    2451.31Săpunuri de toaletă şi de parfumerie, de menaj, săpunuri industriale şi articole impregnate cu săpun24.51.31353213401
    2451.32Produse pentru curăţire (pentru spălatul lenjeriei, veselei, podelei, pereţilor, de uz industrial sau menajer), condiţionate sau nu pentru vânzarea cu amănuntul24.51.32353223402(.20,.90)
    2451.4Produse de întreţinere menajeră24.51.4    
    2451.41Dezodorizante menajere (preparate pentru dezodorizarea şi parfumarea încăperilor; preparate odorifiante pentru ceremonii religioase)24.51.41353313307(.41,.49)
    2451.42Ceruri artificiale (de lignit, de polietilen glicol etc.)24.51.42353323404
    2451.43Produse pentru lustruit, creme pentru încălţăminte, mobilă, parchet, caroserii, metal şi articole impregnate cu aceste produse24.51.43353333405(.10-.30,.90)
    2451.44Produse pentru curăţat (paste şi praf de curăţat şi alte preparate similare)24.51.44353343405.40
    2452Parfumuri şi produse de toaletă24.52    
    2452.1Parfumuri şi produse de toaletă24.52.1    
    2452.11Parfumuri şi apă de toaletă24.52.1135323.13303
    2452.12Produse de machiaj pentru buze şi ochi24.52.1235323.23304(.10,.20)
    2452.13Produse pentru manichiură şi pedichiură24.52.1335323.33304.30
    2452.14Pudre, farduri, fond de ten24.52.1435323.43304.91
    2452.15Produse pentru îngrijirea pielii24.52.1535323.53304.99
    2452.16Produse pentru îngrijirea părului24.52.1635323.63305(.10-.30)
    2452.17Alte produse capilare24.52.1735323.73305.90
    2452.18Produse pentru igiena bucală şi dentară24.52.1835323.83306(.10,.90)
    2452.19Alte produse de toaletă şi de igienă24.52.1935323.93307(.10-.30,.90)
    246Alte produse chimice24.6    
    2461Explozivi24.61    
    2461.1Explozivi24.61.1    
    2461.11Pulberi şi explozivi (pulberi propulsive pentru vânătoare, război şi minerit; explozivi preparaţi)24.61.1135450.13601,3602
    2461.12Accesorii pentru explozivi (fitile detonante, capse de percuţie, siguranţe fuzibile, aprinzătoare, detonatoare electrice)24.61.1235450.23603
    2461.13Artificii (focuri de artificii, petarde etc.)24.61.1335460.13604.10
    2461.14Articole pirotehnice diverse (rachete contra grindinei, jocuri etc.)24.61.1435460.23604.90
    2462Cleiuri şi gelatine24.62    
    2462.1Cleiuri şi gelatine24.62.1    
    2462.10Cleiuri şi gelatine24.62.1035420.13501.90,3502(20,.90), 3503,350520,3506
    2463Uleiuri esenţiale24.63    
    2463.1Uleiuri esenţiale24.63.1    
    2463.10Uleiuri esenţiale (de citrice, tei, iasomie, levănţică, mentă etc.; uleiuri esenţiale deterpenizate, ape distilate aromate; amestecuri de uleiuri esenţiale)24.63.10354103301,3302
    2464Produse chimice de uz fotografic24.64    
    2464.1Produse chimice de uz fotografic24.64.1    
    2464.11Plăci, pelicule, filme şi suprafeţe sensibile24.64.11483413701-3703
    2464.12Preparate chimice pentru utilizări fotografice24.64.12483423707
    2465Suporturi destinate înregistrărilor24.65    
    2465.1Suporturi destinate înregistrărilor24.65.1    
    2465.10Suporturi de date (benzi, casete, discuri şi alte suporturi magnetice)24.65.10475108523
    2466Alte produse chimice in.da.co24.66    
    2466.1Uleiuri şi grăsimi modificate chimic24.66.1    
    2466.10Uleiuri şi grăsimi modificate chimic24.66.10345501518
    2466.2Cerneluri dg scris şi de desen24.66.2    
    246620Cerneluri de scris şi de desen24.66.20351403215.90
    2466.3Preparate lubrifiante speciale şi produse pentru automobile24.66.3    
    2466.31Preparate lubrifiante speciale (preparate lubrifiante pentru maşini; motoare, textile, piele şi piele neprelucrată)24.66.3135430.13403
    2466.32Aditivi pentru lubrifianţi şi pentru carburanţi24.66.3235430.23811
    2466.33Lichide pentru transmisii hidraulice şi pentru frână; preparate antigel şi lichide pentru degivrare24.66.3335430.33819,3820
    2466.4Produse chimice diverse de uz industrial24.66.4    
    2466.41Substanţe peptidice (peptone, substanţe peptidice şi derivate, cu excepţia celor alimentare)24.66.4135420.23504
    2466.42Produse auxiliare de uz sanitar (medii de cultură şi reactivi de laborator, preparate stomatologice, pastă de modelat, preparate şi încărcături pentru extinctoare)24.66.42354403407,3813,3821,3822
    2466.43Produse chimice pentru industria electronică24.66.43354703818
    2466.44Cărbune activ şi substanţe minerale activate (deshidratanţi, absorbanţi, decoloranţi)24.66.4435490.13802.10
    2466.45Produse pentru industria textilă, pielărie şi hârtie (agenţi de apretare, de finisare, de mordansare sau de fixare; produse diverse pentru industria pielăriei şi hârtiei)24.66.4535490.23809
    2466.46Produse pentru metalurgie, mecanică şi chimie (decapanţi, paste şi pulberi pentru sudură; preparate pentru electrozi, catalizatori, acceleratori sau iniţiatori de reacţie, acceleratori de vulcanizare, antioxidanţi, stabilizatori şi plastifianţi pentru cauciuc şi mase plastice; alchilbenzeni şi alchilnaftaleni)24.66.4635490.33810,3812,3815,3817
    2466.47Produse chimice industriale diverse24.66.4735490.43824(.10-.40,.60)
    2466.48Alte produse chimice industriale (schimbători de ioni, preparate ignifuge şi hidrofuge)24.66.4835490.53824(.71-.90)
    247Fibre şi fire artificiale şi sintetice24.7    
    2470Fibre şi fire artificiale şi sintetice24.70    
    2470.1Fibre şi fire sintetice24.70.1    
    2470.11Fibre şi cabluri sintetice (cabluri din materiale textile sintetice pentru cracare; fibre din materiale textile sintetice pentru umpluturi)24.70.11355105501,5503
    2470.12Fire sintetice de înaltă rezistenţă (utilizate pentru armături pneumatice; monofilamente de înaltă rezistenţă)24.70.1235520.15402(.10,.20)
    2470.13Alte fire din filamente sintetice (fire din filamente sintetice răsucite, monofilamente sintetice)24.70.1335520.25402(.31-.59)
    2470.14Manofilamente şi lame din materiale sintetice24.70.14355305404
    2470.2Fibre şi fire artificiale24.70.2    
    2470.21Fire şi cabluri artificiale (cabluri din materiale artificiale, fibre din materiale textile artificiale pentru umpluturi)24.70.21355405502,5504
    2470.22Fire artificiale de înaltă rezistenţă24.70.2235550.15403.10
    2470.23Alte fire din filamente artificiale24.70.233555025403(.20-.39)
    2470.24Monofilamente artificiale24.70.24355605405
    2470.3Deşeuri de fibre artificiale sau sintetice24.70.3    
    2470.30Deşeuri de fibre artificiale sau sintetice24.70.30392165505
             
    EHPRODUSE ALE INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A CAUCIUCULUI ŞI A MASELOR PLASTICEDH    
    25Produse din cauciuc şi mase plastice25    
    251Produse din cauciuc25.1    
    2511Anvelope şi camere de aer (exclusiv anvelope reşapate)25.11    
    2511.1Anvelope şi camere de aer (exclusiv anvelope reşapate)25.11.1    
    2511.11Anvelope pentru autoturisme (anvelope pentru maşini de curse şi vehicule utilitare uşoare)25.11.11361114011.10
    2511.12Anvelope pentru biciclete şi motociclete25.11.12361124011(.40,.50)
    2511.13Anvelope pentru camioane, autocare şi avioane25.11.1336113.14011(.20,.30)
    2511.14Anvelope pentru tractoare25.11.1436113.24011(.91,.99)
    2511.15Camere de aer şi bandaje (camere de aer pentru biciclete şi alte vehicule, flapsuri şi bandaje)25.11.15361144012.90,4013
    2511.16Profiluri pentru reeşapare25.11.16361154006.10
    2511.2Anvelope uzate25.11.2    
    2511.20Anvelope uzate25.11.20392604012.20
    2512Anvelope reşapate25.12    
    2512.1Anvelope reşapate25.12.1    
    2512.10Anvelope reşapate25.12.103612040.12.10
    2513Alte produse din cauciuc25.13    
    2513.1Cauciuc regenerat25.13.1    
    2513.10Cauciuc regenerat (sub formă primară sau plăci, foi sau benzi)25.13.10362104003
    2513.2Semiproduse din cauciuc25.13.2    
    2513.20Semiproduse din cauciuc (plăci, foi, benzi din cauciuc vulcanizat sau nu, profile, baghete etc., cauciuc amestecat cu negru de fum sau siliciu)25.13.20362204005,4006.90,4007, 4008
    2513.3Tuburi şi furtunuri de cauciuc25.13.3    
    2513.30Tuburi şi furtunuri de cauciuc25.13.30362304009
    2513.4Curele de transmisie din cauciuc25.13.4    
    2513.40Curele de transmisie din cauciuc (inclusiv benzi transportoare)25.13.40362404010
    2513.5Ţesături cauciucate25.13.5    
    2513.50Ţesături cauciucate (benzi adezive, corzi elastice etc.)25.13.50362505906
    2513.6Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte din cauciuc (inclusiv mănuşi)25.13.6    
    2513.60Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte din cauciuc (inclusiv mănuşi)25.1.3.60362604015
    2513.7Articole diverse din cauciuc25.13.7    
    2513.71Articole de igienă şi de farmacie, din cauciuc (inclusiv tetine)25.13.7136270.14014
    2513.72Covoare şi preşuri din cauciuc25.13.7236270.24016.91
    2513.73Alte articole din cauciuc (garnituri şi rondele din cauciuc, fire, buşoane, gume din cauciuc, articole gonflabile); produse diverse din ebonită25.13.7336270.34016(.10,.92-.99),4017
    2513.8Deşeuri din cauciuc25.13.8    
    2513.80Deşeuri din cauciuc (deşeuri, resturi şi bavuri din cauciuc, inclusiv sub, formă de pulbere sau granule)25.13.80392504004
    252Produse din material plastic25.2    
    2521Plăci, folii, tuburi şi profile din material plastic25.21    
    2521.1Profiluri din material plastic25.21.1    
    2521.10ProfiLuri din material plastic25.21.10363103916
    2521.2Tuburi şi furtunuri din material plastic25.21.2    
    2521.21Tuburi şi furtunuri rigide, din material plastic25.21.2136320.13917(.10-.29)
    2521.22Tuburi şi furtunuri flexibile, din material plastic25.21.2236320.23917(.31-.40)
    2521.3Plăci, folii şi filme, din material plastic25.21.3    
    2521.30Plăci, folii şi filme, din material plastic25.21.30363303920
    2521.4Plăci, folii şi filme, din material plastic celular sau întărit25.21.4    
    2521.41Plăci, folii şi filme, din material plastic celular25.21.4136390.13921(.11-.19)
    2521.42Plăci, folii şi filme din material plastic întărit sau stratificat25.21.4236390.23921.90
    2522Ambalaje din material plastic25.22    
    2522.1Ambalaje din material plastic25.22.1    
    2522.11Saci, pungi şi huse, din polietilenă25.22.1136410.13923.21
    2522.12Saci, pungi şi huse, din alte materiale plastice25.22.1236410.23923.29
    2522.13Cutii, lădiţe, stelaje, din material plastic25.22.1336490.13923.10
    2522.14Bidoane, sticle, flacoane şi articole similare, din material plastic25.22.143649023923.30
    2522.15Alte articole de ambalaj, din material plastic (buşoane, capace şi alte dispozitive de închidere, bobine, mosoare, ţevi etc.)25.22.1536490.33923(.40-.90)
    2523Articole din material plastic pentru construcţii25.23    
    2523.1Articole din material plastic pentru construcţii25.23.1    
    2523.11Articole de acoperit din material plastic (sub formă de dale, plăci, foi, tapete pentru pereţi sau pentru interioare)2523.11369103918
    2523.12Articole sanitare din material plastic (căzi de baie, duşuri, lavoare, bideuri, chiuvete, rezervoare de apă etc.)25.23.12369303922
    2523.13Rezervoare din material plastic (cu capacitate mai mare de 300 l: rezervoare, cuve, cisterne, piscine şi similare)25.23.1336950.13925.10
    2523.14Tâmplărie din material plastic pentru construcţii (uşi, ferestre, tocuri, obloane şi articole similare)2523.1436950.23925(.20,.30)
    2523.15Articole diverse din material plastic, pentru construcţii (panouri pentru izolare, jgheaburi, elemente de acoperire şi grilaje)25.23.1536950.33925.90
    2523.2Construcţii prefabricate din material plastic25.232    
    2523.20Construcţii prefabricate din material plastic (cabine de plajă, barăci de şantier şi refugii)25.23.2038700.29406.00.90
    2524Alte articole din material plastic25.24    
    2524.1Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte din material plastic25.24.1    
    2524.10Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte din material plastic25.24.1028243392620
    2524.2Alte articole din material plastic25.24.2    
    2524.21Benzi adezive pe suporţi de material plastic25.24.2136920.13919.10
    2524.22Alte materiale plastice autoadezive25.24.2236920.23919.90
    2524.23Articole de menaj din material plastic (veselă şi alte articole de menaj şi obiecte de uz casnic)25.24.23369403924
    2524.24Părţi din material plastic pentru obiecte de iluminat25.24.24369609405.92
    2524.25Căşti de protecţie din material plastic25.24.25369706506(.10.10,.91)
    2524.26Piese izolante din material plastic pentru maşini, aparate şi instalaţii electrice25.24.26369808547.20
    2524.27Articole şcolare şi de birou din material plastic (stilouri, creioane şi componente din material plastic)25.24.2736990.13926.10
    2524.28Articole diverse din material plastic (statuete şi articole de ornament, garnituri pentru mobilă, caroserii şi similare)25.24.283699023926(.30-.90)
    2524.9Prelucrări de piese din material plastic realizate prin tehnici speciale de lucru (piese tehnice cu elemente de ranforsare din fibre de sticlă, de carbon, etc., extrudate, calandrate, metalizate sub, vid)25.24.9    
    2524.90Prelucrări de piese din material plastic realizate prin tehnici speciale de lucru (piese tehnice cu elemente de ranforsare din fibre de sticlă, de carbon, etc., extrudate, calandrate, metalizate sub vid)25.24.9088460  
    EIALTE PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICEDI    
    26Alte produse din minerale nemetalice26    
    261Sticlă şi articole din sticlă26.1    
    2611Sticlă plată26.11    
    2611.1Sticlă plată neprelucrată26.11.1    
    2611.11Sticlă turnată, trasă sau suflată în plăci, foi sau profile26.11.11371127003,7004
    2611.12Sticlă flotată, şlefuită sau polizată în foi sau în plăci26.11.12371137005
    2612Sticlă plată prelucrată26.12    
    2612.1Sticlă plată prelucrată26.12.1    
    2612.11Sticlă plată transformată (curbată, gravată, perforată şi emailată)26.12.11371147006
    2612.12Sticlă securit26.12.12371157007
    2612.13Oglinzi şi vitraje izolante26.12.13371167008,7009
    2613Articole din sticlă26.13    
    2613.1Recipiente, pahare din sticlă şi sticlărie de menaj26.13.1    
    2613.11Recipiente din sticlă (butelii, baloane, borcane, flacoane, etc.)26.13.11371917010(.20-.94)
    2613.12Pahare din sticlă26.13.1237193.17013(21,.29)
    2613.13Sticlărie de menaj (exclusiv pahare)26.13.1337193.27013(.10,.31-.99)
    2613.14Învelişuri din sticlă pentru recipiente izolante prin vidare26.13.1437199.17012
    2614Fibre din sticlă26.14    
    2614.1Fibre din sticlă26.14.1    
    2614.11Fibre din sticlă pentru ţesături şi fibre optice26.14.11371217019(.11-.19)
    2614.12Fibre din sticlă pentru izolaţii26.14.12371297019(.31-.39,.90)
    2615Articole tehnice din sticlă26.15    
    2615.1Tuburi şi mulaje din sticlă26.15.1    
    2615.11Tuburi, bare, bile, baghete din sticlă26.15.11371117001.00(.91,.99), 7002(.20-.39)
    2615.12Mulaje din sticlă pentru construcţii (pavele, dale, plăci, ţigle, vitralii etc.)26.15.12371177016.90
    2615.2Alte articole din sticlă tehnică26.15.2    
    2615.21Produse din sticlă pentru electrotehnică (ecrane şi conuri pentru tuburi catodice, baloane şi părţi pentru lămpi electrice)26.15.21371927011
    2615.22Sticlărie optică şi pentru ceasornicărie26.15.22371947015
    2615.23Sticlărie pentru laborator şi industria farmaceutică (inclusiv fiole)26.15.23371957010.10,7017
    2615.24Produse din sticlă pentru iluminatul de semnalizare26.15.24371969405.91
    2615.25Izolatori electrici din sticlă26.1525371978546.10
    2615.26Alte produse din sticlă tehnică26.15.263719927014,7016.10,7018, 7020
    2615.3Deşeuri din sticlă26.15.1    
    2615.30Deşeuri din sticlă26.15.11371117001.00.10
    262Produse din ceramică (exclusiv cele pentru construcţii)26.2    
    2621Produse din ceramică pentru uz gospodăresc şi ornamental26.21    
    2621.1Produse din ceramică pentru uz gospodăresc şi ornamental2621.1    
    2621.11Produse din porţelan pentru uz gospodăresc26.21.1137221.16911
    2621.12Produse din ceramică pentru uz gospodăresc26.21.1237221.26912
    2621.13Ornamente din ceramică şi porţelan26.21.13372226913
    2622Articole sanitare din ceramică26.22    
    2622.1Articole sanitare din ceramică26.22.1    
    262-a.10Articole sanitare din ceramică (chiuvete, lavoare, vase WC, căzi etc.)26.22.10372106910
    2623Izolatori şi piese izolante din ceramică26.23    
    2623.1Izolatori şi piese izolante din ceramică2623.1    
    2623.10Izolatori şi piese izolante din ceramică26.23.10372928546.20,8547.10
    2624Produse ceramice de uz tehnic26.24    
    2624.1Produse ceramice de uz tehnic26.24.1    
    2624.11Produse din porţelan pentru laboratoare, pentru uz industrial şi tehnic26.24.1137291.16909.11
    2624.12Produse din ceramică pentru laboratoare, pentru uz industrial şi tehnic26.24.1237291.26909.19
    2625Alte produse ceramice26.25    
    2625.1Alte produse ceramice26.25.1    
    2625.11Produse din ceramică pentru uz agricol26.25.1137291.36909.90
    2625.12Alte articole din ceramică n.c.a.26.25.12372996914
    2626Produse din ceramică refractară26.26    
    2626.1Produse din ceramică refractară26.26.1    
    2626.11Produse ceramice. din bioxid de siliciu (cărămizi, dale, plăci etc.)26.26.11373106901
    2626.12Produse din ceramică refractară pentru construcţii (exceptând cele din bioxid de siliciu)26.26.12373206902
    2626.13Mortare refractare (cimenturi, betoane etc.)26.26.13373303816
    2626.14Alte articole din ceramică refractară26.26.14373406815.91,6903
    263Plăci şi dale din ceramică26.3    
    2630Plăci şi dale din ceramică26.30    
    2630.1Plăci şi dale din ceramică26.30.1    
    2630.10Plăci şi dale din ceramică26.30.10373706907,6908
    264Cărămizi, ţigle şi alte produse pentru construcţii din argilă arsă26.4    
    2640Cărămizi, ţigle şi alte produse pentru construcţii din argilă arsă26.40    
    2640.1Cărămizi, ţigle şi alte produse pentru construcţii din argilă arsă26.40.1    
    2640.11Cărămizi şi dale din argilă arsă26.40.11,37350.16904
    2640.12Ţigle şi accesorii pentru acoperişuri din argilă arsă26.40.1237350.26905
    2640.13Produse diverse din argilă arsă26.40.13373606906
    265Ciment, var şi ipsos26.5    
    2651Ciment26.51    
    2651.1Ciment26.51.1    
    2651.11Clincher pentru ciment26.51.11374302523.10
    2651.12Ciment concasat26.51.12374402523(.21-.90)
    2652Var26.52    
    2652.1Var26.52.1    
    2652.10Var26.52.10374202522
    2653Ipsos26.53    
    2653.1Ipsos26.53.1    
    2653.10Ipsos26.53.10374102520
    266Elemente din beton, ciment şi ipsos26.6    
    2661Elemente din beton pentru construcţii26.61    
    2661.1Elemente din beton pentru construcţii26.61.1    
    2661.11Ţigle, plăci, dale, blocuri şi elemente din beton şi din piatră artificială26.61.11375406810(.11,.19)
    2661.12Elemente prefabricate din beton pentru construcţii26.61.12375506810.91
    2661.13Tuburi din beton şi piatră artificială26.61.1337560.16810.99
    2661.2Construcţii prefabricate din beton26.61.2    
    2661.20Construcţii prefabricate din beton26.61.2038700.39406.00.90
    2662Elemente din ipsos pentru construcţii26.62    
    2662.1Elemente din ipsos pentru construcţii26.62.1    
    2662.10Elemente din ipsos pentru construCţii26.62.1037530.16809(.11,.19)
    2663Beton fabricat în unităţi organizate de tip industrial26.63    
    2663.1Beton fabricat în unităţi organizate de tip industrial26.63.1    
    2663.10Beton fabricat în unităţi organizate de tip industrial (inclusiv b.c.a)26.63.1037510.13824.50.10
    2664Mortare şi betoane uscate26.64    
    2664.1Mortare şi betoane uscate26.64.1    
    2664.10Mortare şi betoane uscate26.64.1037510.23824.50.90
    2665Produse din fibre aglomerate cu ciment26.65    
    2665.1Produse din fibre vegetale aglomerate cu substanţe adezive minerale, paie sau deşeuri din lemn; produse din azbociment26.65.1    
    2665.11Panouri, planşe, blocuri din fibre vegetale aglomerate cu substanţe adezive minerale, paie sau deşeuri din lemn26.65.11375206808
    2665.12Produse din azbociment (panouri, plăci presate, tuburi şi mufe)26.65.12375706811
    2666Alte produse din beton, ciment sau ipsos26.66    
    2666.1Alte produse din beton, ciment sau ipsos26.66.1    
    2666.11Alte produse din ipsos26.66.1137530.26809.90
    2666.12Alte produse din beton, ciment sau piatră artificială26.66.1237560.26810.99
    267Lucrări din piatră pentru construcţii sau alte aplicaţii26.7    
    2670Lucrări din piatră pentru construcţii sau alte aplicaţii26.70    
    2670.1Lucrări din piatră pentru construcţii sau alte aplicaţii26.70.1    
    2670.11Lucrări din marmură, travertin şi alabastru26.70.11376106802(.21,.91)
    2670.12Lucrări de construcţii şi ornamentale din alte pietre (granit, ardezie etc.)26.70.12376906801,6802(.10,.22-29, .92-.99),6803
    268Alte produse din minerale nemetalice26.8    
    2681Produse abrazive26.81    
    2681.1Produse abrazive26.81.1    
    2681.11Abrazive aglomerate26.81.1137910.16804
    2681.12Abrazive aplicate pe suporţi26.81.1237910.26805
    2682Alte produse din minerale nemetalice26.82    
    2682.1Alte produse din minerale nemetalice26.82.1    
    2682.11Fire, articole din azbest şi din amestecuri pe bază de azbest26.82.11379206812,6813
    2682.12Produse asfaltice26.82.12379306807
    2682.13Produse bituminoase26.82.13379402715
    2682.14Produse din grafit artificial, coloidal şi semicoloidal26.82.14379503801
    2682.15Corindon artificial26.82.15379602818.10
    2682.16Alte produse din minerale nemetalice n.c.a.26.82.16379906806,6814,6815 (.10, 20,.99)
    EJPRODUSE ALE INDUSTRIEI METALURGICEDJ    
    27Produse ale industriei metalurgice27    
    271Metale feroase sub forme primare şi semifabricate27.1    
    2710Metale feroase sub forme primare şi semifabricate27.10    
    2710.1Produse siderurgice de bază27.10.1    
    2710.11Fontă (fontă de turnare şi de afinare, fontă oglindă - lichidă sau solidă - sub formă de lingouri, blocuri, plăci etc.)27.10.11411117201
    2710.12Feromangan carburat (C>2%)27.10.1241112.17202.11
    2710.13Produse feroase obţinute prin reducerea directă a minereurilor de fier şi fierul pur27.10.1341116.17203
    2710.2Lingouri şi semifabricate din oţel nealiat27.10.2    
    2710.20Lingouri şi semifabricate din oţel nealiat27.10.2041121.17206(.10,.90), 7207 [.11(.11-.16),.12.10, .19(.11,.14,.16,.31), .20(.11-.17,.32,.51-.57, .71)]
    2710.3Lingouri şi semifabricate din oţel inoxidabil şi alte oţeluri aliate27.10.3    
    2710.30Lingouri şi semifabricate din oţel inoxidabil şi alte oţeluri aliate27.10.3041122.17218[.10,.91(.11,.19), .99(.11,.20)],7224[.10, .90(.01-.15,.31,.39)].
    2710.4Produse laminate plate din oţel (standard CECA)27.10.4    
    2710.40Produse laminate plate din oţel, produse plate din oţel aliat sau nealiat, laminate la rece; produse laminate plate placate (zincate, cromate, cositorite, vopsite şi lăcuite); tole metalice; - standard CECA27.10.40412117208(10-.54)
        412127211(.13-.19)
        412137219(.11-.24), 7225(.30,.40)
        412147220(.11,.12),7226.91
          412217209(.15-.28)
          41222.17211(.23.10,.29.20)
          412237219(.31-.35),7225.50
          41224.17220.20.10,7226.92.10
          41231.17208.90,7209.90, 7211.90(.11,.19)
          41232.17210,7212[.10,.20(.11, 19),.30(.11,.19), .40(.10-.93),.50(.10-. .58), .60(.11,.19)]
          41233.17225(.11,.19), 7226[.11.10,.19 (.10,.30)]
          41234.17225.20(.20,.90), 7226.20.20
          41235.17219.90.10,7220.90 (.11,.31),7225(.91.10,92 .10,.99.10),7226.99.20
    2710.5Bare şi tije din oţel aliat sau nealiat, laminate la cald, rulate în forme neregulate27.10.5    
    2710.50Bare şi tije din oţel aliat sau nealiat, laminate la cald, rulate în forme neregulate27.10.50412417213
        412437221,7227
    2710.6Bare laminate la cald27.10.6    
    2710.60Bare laminate la cald (bare din oţel aliat sau nealiat simplu forjate, laminate la cald sau filate; bare din oţel inoxidabil sau din oţeluri rapide)27.10.6041242.17214(.20,.30,.91,.99)
        412447222(.11,.19),7228.30
        41261.17215.90.10
        41264.17222.30.10,7228 [.10(.10,.30),.20(.11 .30),.60.10, .80]
    2710.7Profiluri din oţel laminate la cald27.10.7    
    2710.70Profiluri din oţel laminate la cald (profiluri din oţel nealiat, simplu laminate - filetate - la cald, în formă de U, I, H, L, T; profiluri din oţel inoxidabil sau din alte oţeluri aliate)27.10.7041251  
        41262.1  
        41265.17216(.10-.50) 7216.99 7222.40(.10,.30), 7228.70(.10,.31)
    2710.8Palplanşe şi şine27.10.8    
    2710.81Palplanşe din oţel27.10.8141252.17301.10
    2710.82Şine şi elemente de cale ferată laminate, din fontă sau oţel27.10.8241253.17302[.10(.31-.90), .20,.40.10,.90.10]
    2710.9Deşeuri feroase27.10.9    
    2710.91Zgură şi alte resturi de metal rezultate de la fabricarea oţelului27.10.9139310261.8,2619
    2710.92Fier vechi şi alte deşeuri feroase27.10.92393407204(.10-.49)
    2710.93Deşeuri lingotiere27.10.93393507204.50(.10,.90)
    272Tuburi (ţevi)27.2    
    2721Tuburi (ţevi) şi accesorii din fontă27.21    
    2721.1Tuburi (ţevi) din fontă27.21.1    
    2721.10Tuburi (ţevi) din fontă27.21.10412737303
    2721.2Accesorii de ţevărie din fontă şi oţel turnat27.21.2    
    2721.20Accesorii de ţevărie din fontă (coşuri, manşoane şi racorduri diverse din fontă sau oţel turnat)27.21.2041278.17307(.11,.19)
    2722Tuburi (ţevi) şi accesorii din oţel27.22    
    2722.1Tuburi (ţevi) şi accesorii din oţel27.22.1    
    2722.10Tuburi (ţevi) şi accesorii din oţel2722.10412717304.10
          412727304(.21,.29)
          412747304(.31-.90), 7305(.11.-.19),7306.10
          412757305.20,7306.20
          412767305(.31-.90), 7306(.30-.90)
    2722.2Accesorii de ţevărie din oţel inoxidabil27.22.2    
    2722.20Accesorii de ţevărie din oţel inoxidabil (racorduri, coturi, flanşe din oţel)27.22.2041278.27307(.21-.99)
    273Produse metalurgice din oţel27.3    
    2731Produse metalurgice trase (etirate) la rece27.31    
    2731.1Bare trase la rece din oţel nealiat27.31.1    
    2731.10Bare trase la rece din oţel nealiat27.31.1041261.27215(.10-.50,.90.90)
    2731.2Bare trase la rece din oţel aliat şi profiluri din oţel nealiat27.312    
    2731.20Bare trase la rece din oţel aliat şi profiluri din oţel nealiat (bare din oţeluri aliate, rapide, silico-manganoase, inoxidabile etc.; inclusiv profiluri din oţeluri nealiate)27.31.2041262.27216(.69.00,.99.90)
        41264.27228[.10.90,.20.60,.50, .60(.81,.89)]
    2731.3Alte bare şi profiluri trase la rece27.31.3    
    2731.30Alte bare şi profiluri trase la rece (bare, vergele, profiluri din oţel inoxidabil, profiluri din oţel aliat obţinute prin matriţare, modelare şi finisare la rece, fără o prelucrare ulterioară)27.31.3041264.3 41265.27222(.20,.30.98) 7222.40(.93,.99), 7228.70(.91,.99)
    2732Produse plate laminate la rece27.32    
    2732.1Produse plate laminate la rece din oţel nealiat27.32.1    
    2732.10Produse plate laminate la rece din oţel nealiat (neplacate şi neacoperite)27.32.1041222.27211[.23(.51-.99), .29(.50,.90)]
          41231.27211.90.90
    2732.2Produse plate acoperite (placate), laminate la rece din oţel nealiat (exclusiv standard CECA)27.32.2    
    2732.20Produse plate acoperite (placate), laminate la rece din oţel nealiat (exclusiv standard CECA)27.32.2041232.27212[.10.99,.20.90, .30.90,.40(.95,.98), .50(.75-.99),.60(.91-.99), 7219.90.90,7220.90.19, 7225(.91.90,.92.90, .99.90),7226.99.80
    2732.3Alte produse plate, laminate la rece, din oţel aliat (exclusiv standard CECA)27.32.3    
    2732.30Alte produse plate, laminate la rece, din oţel aliat (oţel inoxidabil, oţel rapid, alte oţeluri speciale) - exclusiv standard CECA27.32.3041224.27220.20(.31-.99), 7226.92.90
        41233.27226(.11.90,.19.90)
          41234.27226.20.80
          41235.27220.90(.39,.90), 7226.99.80
    2733Profiluri din oţel formate şi finisate la rece27.33    
    2733.1Profiluri din oţel formate şi finisate la rece27.33.1    
    2733.11Profiluri din oţel nealiat, formate şi finisate la rece27.33.1141262.37216(.61,.91)
    2733.12Profiluri din oţel inoxidabil, formate şi finisate la rece27.33.1241265.37222.40.91
    2734Sârmă tretilată27.34    
    2734.1Sârmă trefilată (sârmă zincată, sârmă din oţel aliat sau nealiat, sârmă din oţel inoxidabil)27.34.1    
    2734.11Sârmă trefilată din oţel nealiat27.34.11412637217
    2734.12Sârmă trefilată din oţel inoxidabil sau din alte tipuri de oţel aliat27.34.12412667223,7229
    2735Feroaliaje şi alte produse metalurgice27.35    
    2735.1Feroaliaje27.35.1    
    2735.11Feromangan cu conţinut scăzut de carbon (C<=2%)27.35.1141112.27202.19.00
    2735.12Ferocrom27.35.12411137202(.41,.49)
    2735.13Feronichel27.35.13411147202.60.00
    2735.2Alte feroaliaje27.35.2    
    2735.20Alte feroaliaje (ferosiliciu, feromolibden, ferotungsten, ferotitan, ferovanadiu, feroniobiu etc.)27.35.20411157202(.21-.30,.50,. 70-.99)
    2735.3Granule şi pulberi din oţel27.35.3    
    2735.30Granule şi pulberi din oţel27.35.3041116.27205
    2735.4Semifabricate forjate din oţel27.35.4    
    2735.41Semifabricate forjate din oţel nealiat27.35.4141121.27207[.11.90,.12.90, .19(.19,.39,.90),.20(.19, .39,.59,.79,.90)]
    2735.42Semifabricate forjate din oţel aliat (inclusiv din oţel inoxidabil)27.35.4241122.27218[.91.90,.99 (.19,.91,.99)],7224.90 (.19,.91,.99)
    2735.5Bare forjate din oţel nealiat27.35.5    
    2735.50Bare forjate din oţel nealiat27.35.5041242.27214.10
    2735.6Profiluri sudate din oţel şi elemente de cale ferată27.35.6    
    2735.61Profiluri sudate din oţel27.35.6141252.27301.20
    2735.62Elemente de cale ferată (elemente de manevră - macaze - şi piese speciale turnate sau forjate)27.35.6241253.27302[.10.10,.30,. 40.90,.90(.30,.90)]
    2735.7Bare şi profile diverse27.35.7    
    2735.71Profiluri forjate din oţel nealiat27.35.7141262.47216.99.90
    2735.72Bare forjate din oţel aliat27.35.7241264.47222.30(.51,.91), 7228(.10.50,.40)
    274Metale neferoase27.4    
    2741Metale preţioase27.41    
    2741.1Argint27.41.1    
    2741.10Argint (argint în stare brută, argint semiprelucrat sau sub, formă de pulbere, argint placat cu aur sau platină)27.41.10413107106
    2741.2Aur27.41.2    
    2741.20Aur (aur în stare brută, aur semiprelucrat sau sub formă de pulbere, aur placat)27.41.20413207108
    2741.3Platină şi alte metale preţioase27.41.3    
    2741.30Platină şi alte metale preţioase (platină în stare brută, platină semiprelucrată, sub formă de pulbere; paladiu, rhodiu, iridiu, ruteniu)27.41.30413307110
    2741.4Metale placate sau suflate cu aur27.41.4    
    2741.40Metale placate sau sulfate cu aur (metale comune sau argint placate sau suflate cu aur, sub formă brută sau semiprelucrată)27.41.40413407109
    2741.5Metale placate sau suflate cu argint sau platină27.41.5    
    2741.50Metale placate sau suflate cu argint sau platină27.41.50413507107,7111
    2741.6Deşeuri şi resturi din metale preţioase27.41.6    
    2741.61Deşeuri şi resturi din aur şi metale acoperite cu aur27.41.61393317112.10
    2741.62Deşeuri şi resturi din platină şi din alte metale preţioase27.41.62393327112(20.,.90)
    2742Aluminiu, alumină şi aliaje din aluminiu27.42    
    2742.1Aluminiu, alumină şi aliaje din aluminiu27.42.1    
    2742.11Aluminiu (aluminiu brut, aliat sau nealiat)27.42.11414317601
    2742.12Alumină27.42.12414322818.20
    2743Produse din aluminiu şi din aliaje de aluminiu27.42    
    2743.1Produse din aluminiu şi din aliaje de aluminiu27.42.2    
    2743.11Pulberi şi pelete din aluminiu27.42.21415317603
    2743.12Bare şi profiluri din aluminiu27.42.22415327604
    2743.13Fire din aluminiu aliat sau nealiat27.42.23415337605
    2743.14Tole şi benzi din aluminiu (laminate cu o grosime > 0,2 mm)27.42.24415347606
    2743.15Foi şi benzi subţiri din aluminiu (laminate cu o grosime < 0,2 mm, foi pe suport de hârtie, carton, plastic)27.42.25415357607
    2743.16Tuburi, ţevi şi fitinguri pentru ţevi din aluminiu, (aliat sau nealiat)27.42.26415367608,7609
    2743.2Deşeuri din aluminiu27.42.3    
    2743.21Cenuşi şi reziduuri conţinând în principal aluminiu27.42.3139320.12620.40
    2743.22Deşeuri şi resturi din aluminiu27.42.3239360.17602
    2744Plumb, zinc, cositor27.43    
    2744.1Plumb, zinc şi cositor brute (neprelucrate)27.43.1    
    2744.11Plumb (plumb brut, de la prima sau a doua rafinare, aliat sau nealiat)27.43.11414417801
    2744.12Zinc (zinc brut, de la prima sau a doua rafinare, aliat sau nealiat)27.43.12414427901
    2744.13Cositor (cositor brut, de la prima sau a doua rafinare, aliat sau nealiat, mată de cositor şi aliaje plumb-cositor)27.43.13414438001
    2744.2Produse din plumb, zinc şi cositor (produse din aliaj pe bază de plumb, zinc şi cositor)27.43.2    
    2744.21Bare, profiluri şi fire din plumb27.43.21415417803
    2744.22Plăci, foi şi pulberi din plumb27.43.22415427804
    2744.23Tuburi, ţevi şi accesorii din plumb27.43.23415437805
    2744.24Pulberi, praf şi pelete din zinc27.43.24415447903
    2744.25Bare, profiluri şi fire din zinc27.43.25415457904,7905
    2744.26Tuburi, ţevi şi accesorii din zinc27.43.26415467906
    2744.27Bare, profiluri şi fire din cositor27.43.27415478003
    2744.28Tole, foi, benzi şi pulberi din cositor27.43.28415488004,8005
    2744.29Tuburi, ţevi şi accesorii de ţevărie din cositor27.43.29415498006
    2744.3Deşeuri din plumb, zinc şi cositor27.43.3    
    2744.31Cenuşi şi reziduuri conţinând în principal plumb, zinc şi cositor27.43.31 27.45.4139320.2 39320.42620(.11-.20) 2620.90.40
    2744.32Deşeuri şi resturi din plumb, zinc şi cositor27.43.3239360.27802,7902,8002, 8548.10(.91,.99)
    2745Cupru27.44    
    2745.1Cupru brut27.44.1    
    2745.11Mate şi cupru cementat (mate de cupru şi cupru precipitat)27.44.11414117401
    2745.12Cupru nerafinat şi nealiat (anozi din cupru pentru rafinarea electrolitică)27.44.12414127402
    2745.13Cupru rafinat şi aliaje din cupru27.44.13414137403,7405
    2746Produse din cupru, produse din aliaje pe bază de cupru27.44    
    2746.1Produse din cupru, produse din aliaje pe bază de cupru27.44.2    
    2746.11Pulberi şi pelete din cupru27.44.21415117406
    2746.12Bare şi profiluri din cupru şi din aliaje de cupru27.44.22415127407
    2746.13Fire din cupru (rafinat sau aliat)27.44.23415137408
    2746.14Laminate din cupru şi din aliaje de cupru, cu grosimea > de 0,15mm27.44.24415147409
    2746.15Foi din cupru şi din aliaje de cupru, cu o grosime <= 0,15 mm; foi din cupru aplicate pe orice tip de suport27.44.25415157410
    2746.16Tuburi, ţevi şi accesorii de ţevărie din cupru şi din aliaje de cupru27.44.26415167411,7412
    2746.2Deşeuri din cupru27.44.3    
    2746.21Cenuşi şi reziduuri conţinând în principal cupru27.44.3139320.32620.30.00
    2746.22Deşeuri şi resturi de cupru şi aliaje de cupru27.44.3239360.37404
    2747Nichel şi alte metale neferoase27.45    
    2747.1Nichel brut şi produse intermediare rezultate din metalurgia nichelului27.45.1    
    2747.11Mate şi produse sinterizate din nichel (mate din nichel, oxizi aglomeraţi şi alte produse intermediare ale metalurgiei nichelului)27.45.11414217501
    2747.12Nichel şi aliaje din nichel (nichel brut, aliaje brute din nichel)27.45.12414227502
    2747.2Produse din nichel şi din aliaje pe bază de nichel27.45.2    
    2747.21Pulberi şi pelete din nichel27.45.21415217504
    2747.22Bare, profiluri şi fire din nichel27.45.22415227505
    2747.23Tole, benzi şi foi din nichel27.45.23415237506
    2747.24Tuburi, ţevi şi accesorii din nichel27.45.24415247507
    2747.3Alte metale neferoase sub formă brută, semifabricate şi deşeuri: tungsten, molibden, tantal, magneziu, cobalt, bismut, titan etc, inclusiv produse de metaloceramică27.45.3    
    2747.30Alte metale neferoase sub formă brută, semifabricate şi deşeuri: tungsten, molibden, tantal, magneziu; pulberi din metale neferoase (tungsten, molibden, cobalt); benzi, bare, foi şi alte semifabricate; produse de metaloceramică27.45.30416018101(.10,.91), 8102(.10 .90),8103.10,8104 (.11-.20),8105.10, 8107.10(.10, .90),8108.10,8109.10, 8112(.11,.91)
          416028101(.92-.99),8102 (.92-.99),8103.90,8104 (.30,.90),8105.90,8107 .90,8108.90,8109.90, 8112(.19,.99)
          416038106,8110-8112(.20-.40)
          416048113
    2747.4Deşeuri de alte metale neferoase27.45.4    
    2747.41Cenuşi şi reziduuri de alte metale neferoase27.45.4139320.42620(.50,.90)
    2747.42Deşeuri şi resturi de nichel27.45.4239360.47503
    275Piese turnate27.5    
    2751Piese turnate din fontă27.51    
    2751.1Piese turnate din fontă27.51.1    
    2751.11Piese turnate din fontă maleabilă27.51.1188510.1  
    2751.12Piese turnate din fontă cu grafit sferoidal27.51.1288510.2  
    2751.13Piese turnate din fontă cenuşie27.51.1388510.3  
    2752Piese turnate din oţel27.52    
    2752.1Piese turnate din oţel27.52.1    
    2752.10Piese turnate din oţel27.52.1088510.4  
    2753Piese turnate din metale uşoare27.53    
    2753.1Piese turnate din metale uşoare27.53.1    
    2753.10Piese turnate din metale uşoare (din aluminiu sau din alte metale uşoare)27.53.1088510.5  
    2754Piese turnate din alte metale neferoase27.54    
    2754.1Piese turnate din alte metale neferoase (din cupru, bronz şi alte metale neferoase grele)27.54.1    
    2754.10Piese turnate din alte metale neferoase (din cupru, bronz şi alte metale neferoase grele)27.54.1088510.6  
    EKPRODUSE ALE INDUSTRIEI CONSTRUCŢIILOR METALICE ŞI PRODUSE DIN METAL (EXCLUSIV MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII)DJ    
    28Produse ale industriei construcţiilor metalice şi produse din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)28    
    281Construcţii metalice28.1    
    2811Construcţii metalice şi părţi ale acestora28.11    
    2811.1Construcţii prefabricate metalice28.11.1    
    2811.10Construcţii prefabricate metalice28.11.1038700.49406.00(.31-.90)
    2811.2Produse ale structurilor metalice şi părţi ale acestora28.11.2    
    2811.21Poduri şi elemente de poduri28.11.2142110.17308.10
    2811.22Coloane şi piloni28.11.2242110.27308.20
    2811.23Alte structuri metalice şi părţi ale acestora (structuri pentru eşafodaj, cofraj sau de consolidare, din oţel sau aluminiu; recuzite şi echipamente similare pentru schele, din oţel; diverse structuri şi subansamble din aluminiu)28.11.23421907308[.40(.10,.90),.90], 7610.90
    2811.9Instalarea structurilor şi părţilor de structuri metalice28.11.9    
    2811.90Instalarea structurilor şi părţilor de structuri metalice28.11.9088520.1  
    2812Structuri şi tâmplării metalice28.12    
    2812.1Uşi, ferestre şi cadrele lor; pervaze şi praguri din oţel sau aluminiu28.12.1    
    2812.10Uşi, ferestre şi cadrele lor; pervaze şi praguri din oţel sau aluminiu28.12.10421207308.30,7610.10
    282Rezervoare, cisterne şi containere metalice; radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală28.2    
    2821Rezervoare, cisterne şi containere din metal28.21    
    2821.1Rezervoare, cisterne şi containere din metal28.21.1    
    2821.11Rezervoare, cisterne şi containere din fontă sau oţel cu capacitate mai mare de 300 l, fără dispozitive mecanice sau termice28.21.11422107309,7611
    2821.12Recipiente pentru gaze comprimate sau lichefiate: din fontă, oţel sau aluminiu28.21.12422207311,7613
    2821.9Instalarea, întreţinerea şi repararea rezervoarelor metalice28.21.9    
    2821.90Instalarea, întreţinerea şi repararea rezervoarelor metalice28.21.9088610.1  
    2822Radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală28.22    
    2822.1Radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală28.22.1    
    2822.11Radiatoare neelectrice şi părţi ale acestora, din fontă sau oţel şi alte metale, pentru încălzire centrală28.22.11448237322(.11,.19)
    2822.12Cazane pentru încălzire centrală28.22.12448258403.10(.10,.90)
    2822.13Părţi pentru radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală28.22.13448338403.90(.10,.90)
    2822.9Întreţinerea şi repararea radiatoarelor şi cazanelor28.22.9    
    2822.90Întreţinerea şi repararea radiatoarelor şi cazanelor28.22.9088610.2  
    283Generatoare de abur28.3    
    2830Generatoare de abur28.30    
    2830.1Generatoare de abur şi părţi ale acestora28.30.1    
    2830.11Generatoare de abur28.30.11423208402(.11-.20)
    2830.12Aparate auxiliare ale generatoarelor de abur28.30.12423308404(.10,.20)
    2830.13Părţi de generatoare de abur28.30.13423428402.90,8404.90
    2830.2Reactoare nucleare, nemontate28.30.2    
    2830.21Reactoare nucleare, nemontate28.30.21423108401.10
    2830.22Părţi de reactoare nucleare, nemontate28.30.22423418401.40
    2830.9Instalarea, întreţinerea şi repararea generatoarelor de abur28.30.9    
    2830.91Instalarea şi montarea generatoarelor de abur28.30.9188610.3  
    2830.92Întreţinerea şi repararea generatoarelor de abur28.30.9288610.4  
    284Produse metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor28.4    
    2840Produse metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor28.40    
    2840.1Produse metalice obţinute prin forjare şi ambutisare28.40.1    
    2840.11Produse metalice obţinute prin forjare28.40.1188520.2  
    2840.12Alte produse metalice obţinute prin deformare plastică28.40.1288520.3  
    2840.13Produse metalice obţinute prin ambutisare28.40.1388520.4  
    2840.2Produse metalice obţinute prin calcinare28.40.2    
    2840.20Produse metalice obţinute prin calcinare28.40.2088520.5  
    285Operaţiuni de mecanică generală, tratamente şi acoperiri ale metalelor28.5    
    2851Tratamente şi acoperiri ale metalelor28.51    
    2851.1Acoperirea metalelor28.51.1    
    2851.11Acoperirea metalică a metalelor28.51.1188520.6  
    2851.12Acoperirea nemetalică a metalelor28.51.1288520.7  
    2851.2Tratamente ale suprafeţelor metalice28.51.2    
    2851.21Tratamente termice ale suprafeţelor metalice28.51.2188520.8  
    2851.22Alte tratamente ale suprafeţelor metalice (decapare, polizare, metalizare sub vid etc.)28.51.2288520.9  
    2852Operaţiuni de mecanică generală28.52    
    2852.1Operaţiuni de mecanică generală28.52.1    
    2852.10Operaţiuni de mecanică generală28.52.1088520.10  
    286Scule şi articole de fierărie28.6    
    2861Articole de tăiat şi tacâmuri28.61    
    2861.1Articole de tăiat şi tacâmuri28.61.1    
    2861.11Cuţite, foarfeci şi lamele acestora28.61.11429138211,8213
    2861.12Aparate de bărbierit şi lamele aferente, inclusiv rezervele de lame28.61.12429148212
    2861.13Alte articole de tăiat (truse de manichiură şi pedichiură, cuţite de tăiat hârtie etc.)28.61.13429158214
    2861.14Tacâmuri (linguri, furculiţe, polonice etc., inclusiv seturi de tacâmuri)28.61.14429168215
    2862Unelte de mână28.62    
    2862.1Unelte de mână de tipul celor utilizate în agricultură, horticultură şi silvicultură28.62.1    
    2862.10Unelte de mână de tipul celor utilizate în agricultură, horticultură şi silvicultură (casmale, lopeţi, târnăcoape, greble, topoare, foarfeci de grădinar, coase etc.)28.62.1042921.18201
    2862.2Fierăstraie. de mână, inclusiv lamele aferente28.62.2    
    2862.20Fierăstraie de mână, inclusiv lamele aferente28.62.2042921.28202
    2862.3Alte unelte de mână28.62.3    
    2862.30Alte unelte de mână28.62.3042921.38203-8206
    2862.4Utilaje pentru maşini28.62.4    
    2862.40Utilaje pentru maşini (unelte de găurit, de decupat etc)28.62.4042922.28207(.40-.90)
    2862.5Alte unelte28.62.5    
    2862.50Alte unelte (unelte cu partea activă din carburi metalice sau diamant şi piesele lor de uzură, cuţite şi lame de tăiat pentru maşini sau pentru aparate mecanice etc.)28.62.5042922.28207(.13-.30),8208, 8209
    2863Articole de feronerie28.63    
    2863.1Articole de feronerie28.63.1    
    2863.11Mecanisme de închidere pentru automobile şi mobilă (broaşte şi încuietori pentru vehicule şi părţile lor componente)28.63.1142992.18301(.10-.30)
    2863.12Mecanisme de închidere, din metale comune, pentru clădiri28.63.1242992.28301.40
    2863.13Alte închizători, inclusiv chei28.63.1342992.38301(.50-.70)
    2863.14Garnituri, articole de feronerie şi articole similare, din metale comune, pentru mobile, uşi, ferestre, caroserii, articole de şelarie, valize, cufere, rulete; închizători automate pentru uşi, din metale comune28.63.1442999.18302(.10-.49,.60)
    287Diverse produse prelucrate din metal28.7    
    2871Rezervoare şi containere similare, de capacitate mai mică de 300 l, din fontă sau oţel28.71    
    2871.1Rezervoare şi containere similare, din fontă sau oţel28.71.1    
    2871.11Rezervoare, butoaie, bidoane şi recipiente similare, de capacitate între 50 - 300 l, din fontă sau oţel28.71.1142931.17310.10
    2871.12Recipiente din metal, cu o capacitate mai mică de 50 l, din fontă sau oţel28.71.1242931.27310.29(.10,.90)
    2872Ambalaje din metale uşoare28.72    
    2872.1Ambalaje din metale uşoare28.72.1    
    2872.11Cutii metalice pentru conserve28.72.1142931.37310.21
    2872.12Rezervoare, butoaie; bidoane, cutii şi recipiente similare, din aluminiu, cu capacitate mai mică de 300 l.28.72.1242931.47612
    2872.13Articole pentru astupare (buşoane, capsule) şi alte accesorii pentru ambalaj, din metale comune28.72.13429328309
    2873Articole din fire metalice28.73    
    2873.1Articole din fire metalice (sârmă)28.73.1    
    2873.11Cabluri, toroane din oţel28.73.11429417312
    2873.12Sârmă ghimpată din oţel; toroane, cabluri, împletituri şi articole similare din cupru şi aluminiu28.73.12429427313,7413,7614
    2873.13Grilaje şi pânze metalice28.73.13429437314,7414
    2873.14Cuie şi articole similare din fontă, oţel, cupru sau aluminiu28.73.1442944.17317,7415.10,7616.10
    2873.15Electrozi şi articole similare căptuşite pentru sudare28.73.15429508311
    2873.16Ace şi alte articole similare, din metale feroase, pentru tricotat şi croşetat manual28.73.1642997.17319,7616.99.90
    2874Şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri28.74    
    2874.1Şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri28.74.1    
    2874.11Şuruburi şi alte articole filetate, din oţel28.74.1142944.27318(.11-.19)
    2874.12Nituri şi şaibe, din oţel28.74.1242944.37318(.21-.29)
    2874.13Şuruburi şi alte articole filetate, din metale neferoase28.74.1342944.47415(.21-.39)
    2874.14Arcuri şi foi de arc, din metale feroase şi cupru28.74.14429457320,7416
    2874.2Lanţuri28.74.2    
    2874.20Lanţuri (lanţuri cu zale sudate, din oţel, acoperite sau nu; lanţuri din cupru sau din alte metale; lanţuri antiderapante pentru zăpadă)28.74.20429917315(.20-.90),7419.10
    2875Alte articole metalice n.c.a.28.75    
    2875.1Articole metalice diverse pentru baie şi bucătărie28.75.1    
    2875.11Articole sanitare sau de toaletă, din fontă, oţel, cupru; alte produse sanitare similare28.75.11429117324,7418.20,7615.20
    2875.12Articole metalice pentru bucătărie28.75.12429127323,7418(.11,.19), 7615(.11,.19),8210
    2875.2Alte bunuri metalice n.c.a. (cu excepţia armelor albe)28.75.2    
    2875.21Case de bani, uşi blindate, încăperi blindate etc.28.75.21429938303
    2875.22Furnituri metalice de birou (clasoare, cutii de clasoare, cutii de păstrare a scrisorilor etc.)28.75.22429948304
    2875.23Mici articole metalice de birou (agrafe, colţare, cleme de fixare a hârtiilor etc.)28.75.23429958305
    2875.24Obiecte metalice de ornament28.75.24429968306(.21-.30)
    2875.25Mici articole metalice de uz casnic şi de marochinerie (catarame, agrafe, copci, capse, închizători pentru marochinerie, mărgele şi paiete decupate din metale comune)28.75.2542997.28308
    2875.26Elici pentru nave şi paletele acestora28.75.26429988485.10
    2875.27Produse diverse, din metale feroase şi alte articole similare; clopote, gonguri şi obiecte similare; plăci indicatoare, plăci pentru firme, adrese, cifre, litere şi simboluri diverse etc.)28.75.2742999.27316,7325,7326, 7419(.91,.99),7508, 7016(.91,.99),7806, 7907,8007,8302.50, 8306.10,8307,8310
    2875.3Arme albe28.75.3    
    2875.30Arme albe28.75.30447509307
    ELPRODUSE ALE INDUSTRIEI DE MAŞINI ŞI ECHIPAMENTEDK    
    29Maşini şi echipamente29    
    291Echipamente pentru producerea şi utilizarea energiei mecanice (cu excepţia motoarelor pentru automobile şi motociclete şi a motoarelor cu explozie pentru aeronave)29.1    
    2911Motoare şi turbine (cu excepţia motoarelor pentru automobile şi motociclete şi a motoarelor cu explozie pentru aeronave)29.11    
    2911.1Motoare cu ardere internă29.11.1    
    2911.11Motoare cu explozie, suspendate, pentru propulsia navelor29.11.1143110.18407.21
    2911.12Motoare cu explozie pentru nave şi alte vehicule29.11.1243110.28407(.29,.90)
    2911.13Motoare cu piston cu aprindere prin compresie (motoare Diesel şi semidiesel pentru nave, aviaţie civilă, maşini agricole, tracţiune feroviară etc.)29.11.1343110.38408(.10,.90)
    2911.2Turbine29.11.2    
    2911.21Turbine cu abur pentru propulsia navelor şi alte turbine cu vapori29.11.21431418406(.10-.82)
    2911.22Turbine şi roţi hidraulice29.11.22431428410(.11-.13)
    2911.23Turbine cu gaz (cu excepţia turboreactoarelor şi turbopropulsoarelor)29.11.23431438411.82
    2911.3Părţi de turbine29.11.3    
    2911.31Părţi de turbine cu abur29.11.31431538406.90
    2911.32Părţi de turbine hidraulice, inclusiv de roţi hidraulice29.11.32431548410.90
    2911.33Părţi de turbine cu gaz29.11.33431568411.99
    2911.9Instalarea, întreţinerea şi repararea motoarelor şi turbinelor29.11.9    
    2911.91Instalarea şi montarea motoarelor şi turbinelor29.11.9188620.1  
    2911.92Întreţinerea şi repararea motoarelor şi turbinelor29.11.9288620.2  
    2912Pompe, compresoare şi părţile lor29.12    
    2912.1Motoare hidraulice şi pneumatice29.12.1    
    2912.11Motoare hidraulice şi pneumatice cu mişcare rectilinie (cilindri)29.12.11432118412(.21,.31)
    2912.12Alte motoare hidraulice sau pneumatice29.12.12432128412(.29,.39,.80)
    2912.2Pompe29.12.2    
    2912.21Pompe pentru lichide (pompe pentru distribuirea carburanţilor sau lubrifianţilor de tipul celor utilizaţi la staţiile service sau garaje; pompe cu dispozitive de măsurare, pompe manuale pentru lichide; pompe de carburant, ulei sau lichid de răcire pentru motoare cu aprindere, pompe de distribuţie a betonului)29.12.21403220.18413(.11-.40)
    2912.22Alte pompe volumetrice alternative29.12.2243220.28413.50
    2912.23Pompe volumetrice rotative29.12.2343220.38413.60
    2912.24Pompe centrifuge pentru lichide; alte pompe; elevatoare cu lichide29.12.2443220.48413(.70-.82)
    2912.3Pompe cu acces sau vacuum; alte compresoare cu gaz sau aer29.12.3    
    2912.31Pompe de vid29.12.3143230.18414.10
    2912.32Pompe de aer acţionate manual29.12.3243230.28414.20
    2912.33Compresoare de tipul celor utilizate în echipamente frigorifice29.12.3343230.38414.30
    2912.34Compresoare cu aer montate pe şasiuri cu roţi şi remorcabile29.12.3443230.48414.40
    2912.35Turbocompresoare29.12.3543230.58414.80(.21,.29)
    2912.36Compresoare cu mişcare alternativă29.12.3643230.68414.80(.31-.49)
    2912.37Compresoare cu mişcare rotativă29.12.3743230.78414.80(.60-.79)
    2912.38Compresoare utilizate în aviaţia civilă; alte compresoare29.12.3843230.88414.80(.10,.90)
    2912.4Părţi de motoare şi pompe29.12.4    
    2912.41Părţi de motoare hidraulice şi pneumatice29.12.41432518412.90
    2912.42Părţi de pompe şi elevatoare29.12.42432528413(.91,.92)
    2912.43Părţi de pompe de aer sau vid, de compresoare de aer, de ventilatoare sau de hote29.12.43432538414.90
    2912.9Instalarea, întreţinerea şi repararea pompelor, compresoarelor şi motoarelor hidraulice şi pneumatice29.12.9    
    2912.91Instalarea pompelor, compresoarelor şi motoarelor hidraulice şi pneumatice29.12.9188620.3  
    2912.92Întreţinerea şi repararea pompelor, compresoarelor şi motoarelor hidraulice şi pneumatice29.12.9288620.4  
    2913Articole de robinetărie29.13    
    2913.1Articole de robinetărie şi alte articole similare (pentru încălzitoare, rezervoare, cuve etc.; reductoare de presiune şi valve termostatice)29.13.1    
    2913.11Reductoare de presiune, valve pentru transmisia oleohidraulică sau pneumatică; clapete şi supape de reţinere, supape de preaplin sau de siguranţă)29.13.1143240.18481(.10-.40)
    2913.12Alte articole de robinetărie (robinete, supape pentru radiatoare de încălzire centrală, bazine de spălat, cisterne de apă, băi etc.)29.13.1243240.28481.80(.11-.39)
    2913.13Robinetărie şi vane industriale29.13.1343240.38481.80(.51-.99)
    2913.2Părţi de robinetărie şi articole similare29.13.2    
    2913.20Părţi de robinetărie şi articole similare29.13.20432548481.90
    2913.9Repararea robinetelor şi articolelor de robinetărie29.13.9    
    2913.90Repararea robinetelor şi articolelor de robinetărie29.13.9088620.5  
    2914Rulmenţi, angrenaje şi organe mecanice de transmisie29.14    
    2914.1Rulmenţi cu bile şi role29.14.1    
    2914.10Rulmenţi cu bile; rulmenţi cu role conice, inclusiv asamblări conice sau cu role conice; rulmenţi cu role sferice sau cilindrice; rulmenţi cu role tip butoi; rulmenţi cu role tip ace; alte tipuri de rulmenţi, inclusiv rulmenţi combinaţi29.14.10433108482(.10-.80)
    2914.2Lagăre, angrenaje şi organe mecanice de transmisie29.14.2    
    2914.21Lanţuri articulate cu role sau zale articulate, din oţel29.14.2143320.17315(.11,.12)
    2914.22Arbori de transmisie29.14.2243320.28483.10
    2914.23Lagăre cu rulmenţi încorporaţi; alte lagăre fără rulmenţi încorporaţi; cuzineţi29.14.2343320.38483(.20,.30)
    2914.24Angrenaje şi roţi de fricţiune, altele decât roţile simple de transmisie; şuruburi filetate cu bile; reductoare, multiplicatoare şi variatoare de viteză, inclusiv convertizoare de cuplu hidraulic29.14.2443320.48483.40
    2914.25Volanţi şi fulii, inclusiv fulii cu mufe29.14.2543320.58483.50
    2914.26Ambreiaje şi organe de cuplare, inclusiv legături de articulaţie29.14.2643320.68483.60
    2914.3Părţi de rulmenţi, angrenaje şi elemente de transmisie29.14.3    
    2914.31Bile ace şi role şi părţi ale rulmenţilor cu bile şi role29.14.31433318482(.91,.99)
    2914.32Părţi ale lanţurilor articulate, din oţel29.14.3243332.17315.19
    2914.33Părţi ale rulmenţilor şi ale altor elemente de transmisie n.c.a.29.14.3343332.28483.90
    292Alte maşini de utilizare generală29.2    
    2921Cuptoare industriale, arzătoare şi părţi ale acestora29.21    
    2921.1Cuptoare industriale, arzătoare şi părţi ale acestora29.21.1    
    2921.11Arzătoare cu combustibili lichizi; alte arzătoare, inclusiv arzătoare mixte; aprinzătoare automate, inclusiv preaprinzătoare, grile mecanice, dispozitive mecanice pentru evacuarea cenuşii şi alte dispozitive similare29.21.11434108416(.10-.30)
    2921.12Cuptoare şi arzătoare industriale sau de laborator, pentru calcinare, topire şi alte tratamente termice ale minereurilor şi metalelor; incineratoare neelectrice29.21.1243420.18487[.10,.80(.10,.90)]
    2921.13Cuptoare electrice industriale sau de laborator (cuptoare de încălzire cu rezistenţă, cuptoare care funcţionează prin inducţie sau dielectric); alte cuptoare şi arzătoare29.21.1343420.28514(.10-.40)
    2921.14Părţi de cuptoare şi arzătoare cu combustibili solizi, lichizi sau gazoşi, inclusiv dispozitivele mecanice ale acestora; părţi ale cuptoarelor electrice industriale şi de laborator29.21.14434308416.90,8417 90,8514.90
    2921.9Instalarea, întreţinerea şi repararea cuptoarelor şi arzătoarelor29.21.9    
    2921.91Instalarea şi montarea cuptoarelor şi arzătoarelor29.21.9188620.6  
    2921.92Întreţinerea şi repararea cuptoarelor şi arzătoarelor29.21.9288620.7  
    2922Echipamente de ridicat, manipulat şi părţile lor29.22    
    2922.1Echipamente de ridicat, manipulat şi părţile lor29.22.1    
    2922.11Palane şi scripeţi cu sau fără motor electric29.22.1143510.18425(.11,.19)
    2922.12Trolii şi cabestane29.22.1243510.28425(.20-.39)
    2922.13Elevatoare de maşini pentru garaje, cricuri şi vinciuri hidraulice; alte cricuri şi vinciuri29.22.1343510.38425(.41-.49)
    2922.14Macarale, macarale derrick, poduri rulante; macarale portal de manipulare pe suport fix sau mobil; alte maşini şi aparate autopropulsate29.22.14435208426
    2922.15Cărucioare-stivuitor; alte cărucioare de manipulat echipate cu un dispozitiv de ridicat sau de manipulat; autocărucioare fără dispozitiv de ridicare, de tipul celor utilizate pentru transportul mărfurilor pe distanţe scurte (cu motoare electrice sau termice)29.22.15435308427,8709(.11,.19)
    2922.16Ascensoare şi scări mecanice29.22.16435408428(.10,.40)
    2922.17Elevatoare pneumatice şi alte elevatoare cu acţionare continuă, conveioare cu cupe, bandă sau curea, pentru bunuri sau materiale n.c.a.29.22.17435508428(.20,.32,.33,.39)
    2922.18Alte maşini de ridicat şi manipulat (cărucioare de transbordare, bascule şi alte instalaţii similare pentru manipularea materialului rulant pe calea ferată; teleferice, inclusiv telescaune, schi-lifturi, mecanisme de tracţiune pentru funiculare etc)29.22.18435608428(.50-.90)
    2922.19Părţi de echipamente de ridicat şi manipulat2922.19435708431(.10-.39),8709.90
    2922.2Echipamente pentru macarale, excavatoare şi pentru alte utilaje de ridicat şi manipulat29.22.2    
    2922.20Echipamente pentru macarale, excavatoare şi pentru alte utilaje de ridicat şi manipulat29.22.20444288431.41
    2922.9Instalarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor de ridicat şi manipulat29.22.9    
    2922.91Instalarea şi montarea echipamentelor de ridicat şi manipulat (exclusiv lifturi şi scări mecanice)29.22.9188620.8  
    2922.92Întreţinerea şi repararea echipamentelor de ridicat şi manipulat29.22.9288620.9  
    2923Echipamente industriale de ventilaţie şi frigorifice29.23    
    2923.1Schimbătoare de căldură; echipamente de aer condiţionat şi de răcire, maşini de filtrare şi purificare a gazelor29.23.1    
    2923.11Schimbătoare de căldură şi utilaje pentru lichefierea aerului şi a altor gaze29.23.1143911.18419(.50,.60)
    2923.12Dispozitive de aer condiţionat, echipamente autonome de condiţionare a aerului29.23.12439128415(.10-.83)
    2923.13Echipamente frigorifice industriale (inclusiv compresoare frigorifice industriale şi dispozitive de absorbţie a căldurii)29.23.13439138418(.50-.69)
    2923.14Maşini şi aparate pentru filtrarea şi purificarea gazelor, n.c.a.29.23.1443914.18421.39
    29232Ventilatoare de uz industrial29.23.2    
    2923.20Ventilatoare de uz industrial29.23.2043931.18414.59
    2923.3Părţi ale echipamentelor frigorifice şi ale dispozitivelor de absorbţie a căldurii29.23.3    
    2923.30Părţi ale echipamentelor frigorifice şi ale dispozitivelor de absorbţie a căldurii29.23.3043941.18415.90,8418(.91,.99), 8419.90
    2923.9Instalarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor industriale de ventilaţie şi frigorifice29.23.9    
    2923.91Instalarea şi montarea echipamentelor industriale de ventilaţie şi frigorifice29.23.9188620.10  
    2923.92Întreţinerea şi repararea echipamentelor industriale de ventilaţie şi frigorifice29.23.9288620.11  
    2924Alte aparate şi utilaje de uz general n.c.a.29.24    
    2924.1Aparate de distilare şi filtrare29.24.1    
    2924.11Aparate de distilare şi rectificare (inclusiv generatoare de gaz şi apă)29.24.1143911.28405.10,8419.40
    2924.12Maşini şi aparate pentru filtrarea şi purificarea lichidelor (apă, băuturi, alte lichide)29.24.1243914.28421(.21,.22,.29)
    2924.13Filtre de aer şi filtre de ulei pentru motoare termice29.24.13439158421(.23,.31)
    2924.2Maşini pentru spălat sticle, ambalat şi cântărit; maşini de pulverizat; garnituri de etanşare metalo-plastice29.24.2    
    2924.21Maşini pentru spălat sau uscat sticle sau alte containere, maşini pentru umplut sau închis sticle sau recipiente, maşini de ambalat şi împachetat29.24.21439218422(.20-.40)
    2924.22Aparate şi instrumente de cântărit29.24.2243922.18423(.10-.30)
    2924.23Alte aparate şi instrumente de cântărit29.24.2343922.28423(.81-.89)
    2924.24Aparate mecanice pentru dispersat sau pulverizat lichide sau pulberi, extinctoare etc.29.24.24439238424(.10-.30,.89)
    2924.25Garnituri de etanşare metalo-plastice29.24.25439248484(.10,.90)
    2924.3Centrifugi, maşini de calandrare şi maşini de distribuit automat diverse bunuri29.24.3    
    2924.31Centrifugi n.c.a.29.24.3143931.28421.19
    2924.32Maşini de calandrare29.24.32439338420.10
    2924.33Maşini automate pentru vânzarea produselor29.24.33439348476(.21-.89)
    2924.4Alte maşini pentru tratamentul diverselor materiale printr-un procedeu ce implică schimbarea temperaturii29.24.4    
    2924.40Alte maşini pentru tratamentul diverselor materiale printr-un procedeu ce implică schimbarea temperaturii29.24.40439328419.89
    2924.5Părţi ale aparatelor şi utilajelor de uz general29.24.5    
    2924.51Părţi ale generatoarelor de gaz cu aer sau apă29.24.5143941.28405.90
    2924.52Părţi de centrifugi, inclusiv părţi ale aparatelor de filtrare şi epurare a lichidelor şi gazelor29.24.52439428421(.91,.99)
    2924.53Părţi ale utilajelor de calandrare şi cântărire; părţi ale aparatelor mecanice pentru dispersat/pulverizat lichide sau pulberi; părţi ale maşinilor automate pentru vânzarea produselor29.24.53439438420(.91,.99).8423.90, 8424.90,8476.90
    2924.54Părţi ale maşinilor ce nu conţin conectori electrici n.c.a.29.24.54439498485.90
    2924.6Maşini de spălat veselă, de tip industrial29.24.6    
    2924.60Maşini de spălat veselă, de tip industrial29.24.60439308422.19
    2924.7Piese pentru maşini de spălat veselă, de tip industrial29.24.7    
    2924.70Piese pentru maşini de spălat veselă, de tip industrial29.24.70449238422.90
    2924.9Instalarea, întreţinerea şi repararea maşinilor de utilizare generală29.24.9    
    2924.91Instalarea şi montarea aparatelor şi utilajelor de uz general29.24.9188620.12  
    2924.92Întreţinerea şi repararea aparatelor şi utilajelor de uz general29.24.9288620.13  
    293Maşini agricole şi pentru exploatări forestiere29.3    
    2931Tractoare agricole29.31    
    2931.1Motocultoare29.31.1    
    2931.10Motocultoare29.31.10441408701.10
    2931.2Tractoare agricole sau pentru exploatări forestiere29.31.2    
    2931.21Tractoare agricole uşoare (cu puterea maximă de 37 kw)29.31.2144150.18701.90(.11-.21)
    2931.22Tractoare agricole (cu puterea >37kw şi <=59 kw)29.31.2244150.28701.90.25
    2931.23Tractoare agricole grele (cu puterea mai mare de 59 kw)29.31.2344150.38701.90(.31-.39)
    2931.24Alte tractoare agricole29.31.2444150.48701.90(.50,.90)
    2932Alte utilaje agricole şi pentru exploatări forestiere29.32    
    2932.1Utilaje agricole şi forestiere pentru pregătirea solului29.32.1    
    2932.11Pluguri şi grape cu discuri29.32.1144110.18432(.10,.21)
    2932.12Grape, scarificatoare, cultivatoare, plivitoare şi prăşitoare29.32.1244110.28432.29
    2932.13Semănători, maşini de plantat şi transplantat29.32.1344110.38432.30
    2932.14Distribuitoare de împrăştiat îngrăşăminte29.32.1444110.48432.40
    2932.15Alte maşini şi dispozitive agricole, forestiere şi de întreţinere a solului29.32.1544110.58432.80
    2932.2Maşini şi utilaje pentru tuns gazonul în parcuri şi pe terenuri de sport29.32.2    
    2932.20Maşini şi utilaje pentru tuns gazonul în parcuri şi pe terenuri de sport29.3220441208433(.11,.19)
    2932.3Maşini de recoltat29.32.3    
    2932.31Secerători, inclusiv barele de tăiat care se montează la tractor29.32.3144130.18433.20
    2932.32Maşini şi utilaje de cosit fânul29.32.3244130.28433.30
    2932.33Prese de balotat paie sau furaje, inclusiv prese colectoare29.32.3344130.38433.40
    2932.34Maşini de recoltat şi treierat29.32.3444130.48433(.51-.59)
    2932.4Maşini şi utilaje pentru protecţia culturilor29.32.4    
    2932.40Maşini şi utilaje pentru protecţia culturilor29.32.40441608424.81
    2932.5Remorci şi semiremorci pentru utilizări în agricultură29.32.5    
    2932.50Remorci şi semiremorci pentru utilizări în agricultură29.32.50441708716.20
    2932.6Alte maşini şi utilaje agricole şi forestiere, n.c.a.29.32.6    
    2932.61Maşini pentru curăţat şi sortat ouă, fructe şi alte produse agricole29.32.6144180.18433.60
    2932.62Maşini pentru muls29.32.6244180.28434.10
    2932.63Maşini şi utilaje diverse pentru agricultură, horticultură şi avicultură29.32.6344180.38436(.10-.29)
    2932.64Maşini şi utilaje pentru tratamentul grânelor29.32.6444180.48437.10
    2932.65Alte maşini şi utilaje agricole şi forestiere n.c.a.29.32.6544180.58436.80
    2932.7Părţi de maşini agricole şi forestiere29.32.7    
    2932.70Părţi de maşini agricole şi forestiere29.32.70441908432.90,8433.90, 8436(.91,.99)
    2932.9Instalarea, întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor agricole şi forestiere29.32.9    
    2932.91Instalarea maşinilor şi utilajelor agricole şi forestiere29.32.9188620.14  
    2932.92Întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor agricole şi forestiere29.32.9288620.15  
    294Maşini-unelte29.4    
    2940Maşini-unelte29.40    
    2940.1Maşini-unelte complexe pentru prelucrarea metalelor29.40.1    
    2940.11Maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin procedee speciale29.40.11442118456
    2940.12Centre de prelucrare şi maşini unelte cu funcţii multiple29.40.12442128457
    2940.2Strunguri, maşini de alezat şi frezat29.40.2    
    2940.21Strunguri pentru prelucrarea metalelor29.40.21442138458
    2940.22Maşini-unelte pentru găurirea, alezarea şi frezarea metalelor29.40.22442148459(.10-.69)
    2940.23Maşini de filetat sau tarodat pentru prelucrarea metalelor29.40.23442158459.70
    2940.3Alte maşini unelte pentru prelucrarea metalelor n.c.a.29.40.3    
    2940.31Maşini de prelucrare a suprafeţelor metalice plane29.40.31442168460,8461
    2940.32Maşini-unelte cu comandă numerică pentru prelucrarea metalelor prin deformare mecanică29.40.3244217.18462(.21,.31,.41)
    2940.33Maşini-unelte cu comandă manuală pentru prelucrarea metalelor prin deformare mecanică29.40.3344217.28462(29,.39,.49)
    2940.34Prese şi maşini de forjat29.40.3444217.38462(.10,.91,.99)
    2940.35Maşini de etiraj şi de prelucrare a firelor metalice29.40.35442188463
    2940.4Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului şi a altor materiale nemetalice29.40.4    
    2940.41Maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei şi materialelor minerale29.40.41442218464
    2940.42Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, cauciucului, ebonitei, a materialelor plastice dure şi a altor materiale similare29.40.42442228465,8479.30
    2940.5Maşini-unelte portabile29.40.5    
    2940.51Maşini-unelte portabile cu motor neelectric încorporat29.40.51442318467(.11-.89)
    2940.52Maşini-unelte portabile cu motor electric încorporat29.40.52442328508(.10-.80)
    2940.6Unelte şi aparate pentru lipit, tăiat şi sudat29.40.6    
    2940.60Unelte şi aparate pentru lipit, tăiat şi sudat29.40.60442408468(.10-.80) 8515(.11-.80)
    2940.7Părţi şi accesorii pentru maşini unelte29.40.7    
    2940.71Port-scule şi filiere cu declanşare automată29.40.7144251.18466.10
    2940.72Port-piese pentru maşini unelte29.40.7244251.28466.20
    2940.73Dispozitive de divizare şi alte dispozitive speciale care se montează pe maşinile unelte29.40.7344251.38466.30
    2940.74Părţi şi accesorii pentru maşini-unelte care prelucrează metal29.40.7444251.48466(.93,.94)
    2940.75Părţi şi accesorii ale maşinilor unelte care prelucrează lemn, os, cauciuc dur şi alte materiale similare dure29.40.75442528466(.91,.92)
    2940.76Părţi de unelte portabile fără motor electric29.40.76442538467(.91-.99)
    2940.77Părţi de unelte portabile cu motor electric29.40.77442548508.90
    2940.78Părţi de maşini şi aparate electrice pentru lipit, tăiat sau sudat29.40.78442558468.90,8515.90
    2940.9Instalarea, întreţinerea şi repararea maşinilor-unelte29.40.9    
    2940.91Instalarea şi montarea maşinilor-unelte29.40.9188620.16  
    2940.92Întreţinerea şi repararea maşinilor-unelte29.40.9288620.17  
    295Alte maşini şi utilaje cu destinaţie specifică29.5    
    2951Maşini şi utilaje pentru metalurgie29.51    
    2951.1Maşini şi utilaje pentru metalurgie şi părţi ale acestora29.51.1    
    2951.11Utilaje pentru metalurgie (convertizoare, lingotiere şi oale de turnat, laminoare etc.)29.51.11443108454(.10-.30), 8455(.10-22)
    2951.12Părţi ale utilajelor pentru metalurgie29.51.12443208454.90,8455(.30,.90)
    2951.9Instalarea, întreţinerea şi repararea utilajelor pentru metalurgie29.51.9    
    2951.91Instalarea şi montarea utilajelor pentru metalurgie29.51.9188620.18  
    2951.92Întreţinerea şi repararea utilajelor pentru metalurgie29.51.9288620.19  
    2952Maşini şi utilaje pentru minerit, pentru cariere şi pentru construcţii29.52    
    2952.1Maşini şi utilaje pentru minerit29.52.1    
    2952.11Conveioare, elevatoare şi transportoare cu acţiune continuă destinate pentru extracţia minieră, sau alte activităţi similare29.52.11444118428.31
    2952.12Maşini şi utilaje de săpat tunele sau galerii (inclusiv cele autopropulsate)29.52.12444128430(.31,.39)
    2952.2Utilaje de excavat autopropulsate şi părţi ale acestora29.52.2    
    2952.21Buldozere (inclusiv pe şenile) autopropulsate29.52.21444218429(.11,.19)
    2952.22Gredere şi nivelatoare autopropulsate29.52.22444228429.20
    2952.23Screpere autopropulsate29.52.23444238429.30
    2952.24Compactoare şi cilindri compresori29.52.24444248429.40
    2952.25Lopeţi mecanice, excavatoare şi lopeţi încărcătoare cu încărcător frontal, autopropulsate29.52.25444258429.51
    2952.26Lopeţi mecanice, excavatoare şi lopeţi încărcătoare cu încărcător rotativ29.52.26444268429.52
    2952.27Alte utilaje de excavat şi nivelat, autopropulsate29.52.27444278429.59,8430.50
    2952.28Lame de buldozere29.52.28444298431.42
    2952.3Alte maşini şi utilaje de excavat, tasat, compactat etc29.52.3    
    2952.30Alte maşini şi utilaje de excavat, tasat, compactat etc.29.52.30444308430(.10,.20,.61-.69), 8479.10
    2952.4Maşini şi utilaje pentru prepararea minereurilor29.52.4    
    2952.40Maşini şi utilaje pentru prepararea minereurilor29.52.40444408474(.10-.80)
    2952.5Tractoare de şantier29.52.5    
    2952.50Tractoare de şantier29.52.50444508701.30
    2952.6Părţi de maşini şi utilaje pentru minerit şi construcţii29.52.6    
    2952.61Părţi de conveioare şi elevatoare, utilaje de excavat şi nivelat, autopropulsate29.52.61444618431 [.43,.49(.20,.80)]
    2952.62Părţi de maşini şi utilaje pentru prepararea minereurilor29.52.62444628474.90
    2952.9Instalarea, întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor pentru minerit, şi construcţii29.52.9    
    2952.91Instalarea şi montarea maşinilor şi utilajelor pentru minerit şi construcţii29.52.9188620.20  
    2952.92Întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor pentru minerit şi construcţii29.52.9288620.21  
    2953Maşini şi utilaje tehnologice pentru industria agroalimentară29.53    
    2953.1Maşini şi utilaje tehnologice pentru industria agroalimentară29.53.1    
    2953.11Centrifugi decantoare pentru industria laptelui29.53.11445118421.11
    2953.12Maşini şi utilaje tehnologice pentru fabricarea laptelui29.53.12445128434.20
    2953.13Maşini şi utilaje tehnologice pentru industria de morărit29.53.13445138437.80
    2953.14Maşini şi utilaje tehnologice pentru prepararea băuturilor (teascuri, storcătoare, alte maşini şi utilaje similare)29.53.14445148435.10
    2953.15Cuptoare neelectrice pentru brutării şi patiserii; uscătoare pentru produse agricole; alte aparate şi dispozitive pentru prepararea şi încălzirea alimentelor29.53.15445158417.20,8419(.31,.81)
    2953.16Alte maşini şi utilaje tehnologice pentru industria agroalimentară n.c.a.29.53.16445168438(.10-.80),8479.20
    2953.17Maşini şi aparate diverse pentru prelucrarea tutunului29.53.17445178478.10
    2953.2Părţi de maşini şi utilaje utilizate în industria agroalimentară29.53.2    
    2953.21Părţi de maşini şi utilaje utilizate în industria laptelui şi a băuturilor29.53.21445218434.90,8435.90
    2953.22Părţi de maşini şi utilaje utilizate în industria agroalimentară n.c.a.29.53.22445228437.90,8438.90
    2953.23Părţi de maşini şi utilaje utilizate în industria tutunului29.53.23445238478.90
    2953.9Instalarea, întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor din industria agroalimentară29.53.9    
    2953.91Instalarea şi montarea maşinilor şi utilajelor din industria agroalimentară29.53.9188620.22  
    2953.92Întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor din industria agroalimentară29.53.9288620.23  
    2954Maşini şi utilaje tehnologice specifice industriei textile, a confecţiilor şi pielăriei29.54    
    2954.1Maşini şi utilaje tehnologice pentru industria textilă29.54.1    
    2954.11Maşini şi utilaje pentru prepararea fibrelor şi firelor textile29.54.11.44611.18444,8445(.11-.19)
    2954.12Maşini şi utilaje de tors, răsucit, bobinat, depănat etc.; maşini pentru formarea urzelilor, în vederea ţeserii fibrelor textile29.54.1244611.28445(.20-.90)
    2954.13Maşini de ţesut29.54.13446128446
    2954.14Maşini de tricotat, brodat, maşini pentru dantele, pasmanterie etc. (inclusiv maşini casnice de tricotat)29.54.14446138447
    2954.15Maşini şi utilaje auxiliare pentru industria textilă (reductoare, perforatoare, maşini de copiat modele etc.)29.54.15446148448(.11,.19)
    2954.2Alte maşini şi utilaje specifice industriei textile şi confecţiilor29.54.2    
    2954.21Maşini şi utilaje, specializate pentru industria textilă29.54.21446218449,8451(.30-.80)
    2954.22Maşini şi utilaje de spălat de tip industrial29.54.22446228450.20,8451(.10,.29)
    2954.23Maşini de cusut de tip industrial29.54.23446238452(.21,.29)
    2954.3Maşini şi utilaje pentru prelucrarea pieilor şi blănurilor; maşini pentru fabricarea şi repararea încălţămintei şi ale altor articole din blană şi piele29.54.3    
    2954.30Maşini şi utilaje pentru prelucrarea pieilor şi blănurilor; maşini pentru fabricarea şi repararea încălţămintei şi ale altor articole din blană şi piele29.54.30446308453(.10-.80)