HOTĂRÎRE nr. 235 din 29 martie 1991privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 16 aprilie 1991  Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Denumirea, obiectul de activitate, sediul şi patrimoniul  +  Articolul 1Se înfiinţează Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române denumite prescurtat C.F.R., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are statut de regie autonomă de interes naţional, este persoana juridică, se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.  +  Articolul 2Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are ca obiect de activitate efectuarea transporturilor de călători şi mărfuri pe calea ferată, în scopul satisfacerii interesului public, social şi de apărare.În acest scop, în calitate de proprietar al bunurilor din patrimoniul sau, administrează şi asigura exploatarea căilor ferate din domeniul public, colaborează cu alte cai ferate străine în cadrul traficului internaţional şi participa la toate organismele internaţionale de profil.Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române desfăşoară şi activităţi industriale, de cercetare şi proiectare, construcţii, aprovizionare, comerciale, de comerţ exterior, medicale, de învăţămînt, social-culturale, precum şi alte activităţi necesare realizării obiectului sau de activitate.  +  Articolul 3În cadrul exploatării şi administrării căilor ferate publice, Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are obligaţia să asigure dezvoltarea şi modernizarea liniilor, instalaţiilor, materialului rulant, clădirilor şi celorlalte mijloace din dotare, întreţinerea şi reparaţiile acestora, precum şi introducerea tehnologiilor moderne de transport, ţinînd cont şi de asigurarea transporturilor militare.De asemenea, va asigura construirea de noi linii şi modernizarea celor existente pentru introducerea circulaţiei trenurilor de călători şi marfa de mare viteza.  +  Articolul 4Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române stabileşte programul de dezvoltare, modernizare şi dotare a căilor ferate pe perioade de 5 ani şi de perspectiva, avînd în vedere şi nevoile de apărare, care, după ce a fost insusit de ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului, se supune aprobării guvernului. Anual, obiectivele cu alocaţiile de la bugetul statului se nominalizeaza într-o anexa la bugetul societăţii, iar valoarea totală a acestora se include în capitolul subvenţii şi alocaţii.  +  Articolul 5Din punct de vedere tehnic şi metodologic, Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române coordonează activitatea de transport feroviar pe reţeaua C.F.R. şi stabileşte condiţiile de folosire de către beneficiarii de transport a mijloacelor C.F.R. şi ale căilor ferate străine.Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române avizează proiectarea şi construcţia de linii industriale racordate la reţeaua C.F.R., instalaţii aferente, material rulant care circulă pe reţeaua C.F.R., modificări sau modernizări ale celor existente şi emite acorduri şi autorizaţii de construcţii; avizează şi îşi da acordul pentru executarea de orice fel de lucrări de construcţii şi instalaţii, care se executa în zona C.F.R. sau care pot afecta stabilitatea şi securitate caii şi instalaţiilor feroviare, conform prevederilor legii de exploatare a caii ferate în vigoare.  +  Articolul 6Societatea Naţională a Căilor Ferate Române întocmeşte şi aprobă documentaţii, normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu pentru siguranţa circulaţiei, întreţinerea, proiectarea şi repararea liniilor, instalaţiilor, materialului rulant, construcţiilor şi celorlalte mijloace din dotare, pentru operaţiunile financiar-contabile specifice, recrutarea, pregătirea şi perfecţionarea personalului şi alte activităţi.  +  Articolul 7Patrimoniul iniţial al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române este de 170.706 milioane lei, constituit prin preluarea activului şi pasivului de la unităţile economice, social-culturale, medicale şi de învăţămînt, prevăzute în anexa nr. 1, care pe data prezentei hotărîri, se reorganizează în cadrul acestei societăţi.Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române va definitivă patrimoniul pe baza reevaluarii acestuia în condiţiile prevăzute de lege.  +  Capitolul 2 Conducerea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române  +  Articolul 8Conducerea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române este asigurata de: a) consiliul de administraţie; b) preşedintele Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române; c) comitetul director, organ operativ de conducere.  +  Articolul 9Conducerea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române revine consiliului de administraţie al societăţii, care este compus din 15 membri şi îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare stabilit potrivit legii.Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului reprezintă interesele statului în consiliul de administraţie al societăţii.  +  Articolul 10Preşedintele Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române conduce activitatea curenta a societăţii şi este numit în condiţiile legii.El este ajutat de 4 vicepreşedinţi numiţi de consiliul de administraţie, la propunerea preşedintelui.Preşedintele societăţii reprezintă personal sau prin delegat Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române în raport cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 11Comitetul director este organul de conducere operativă al societăţii şi este compus din preşedintele societăţii, vicepreşedinţi, directori generali şi directori din aparatul propriu al societăţii.  +  Articolul 12Comitetul director îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare. Directorii generali şi directorii din aparatul propriu al societăţii se numesc de preşedintele societăţii.  +  Articolul 13Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are în structura regionale şi direcţii de cai ferate şi de exploatare a metroului, întreprinderi de reparaţii, de construcţii, de trafic combinat, precum şi unităţi de cercetare, studii şi proiectare, aprovizionare, informatica şi altele.Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române poate înfiinţa agenţii în străinătate şi poate participa cu capital la societăţi comerciale şi la alţi agenţi economici.  +  Articolul 14Structura organizatorică şi funcţional, precum şi înfiinţarea unităţilor din structura se stabilesc de consiliul de administraţie al societăţii.  +  Articolul 15Activitatea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi a unităţilor sale, se desfăşoară în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 16Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are un sistem propriu sanitar şi de asistenţa medicală.Asistenţa medicală se va acorda în limita capacităţilor şi pe bază de convenţie şi celorlalte sectoare de transport din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 17Regionalele, direcţiile de cai ferate şi de exploatare a metroului, unităţile de reparat material rulant, unităţile de construcţii, proiectare, cercetare şi informatica sînt conduse de consilii de conducere proprii, numite de preşedintele societăţii.Preşedintele societăţii poate aproba sa funcţioneze consilii de conducere şi la alte unităţi.Atribuţiile consiliilor de conducere se stabilesc de către consiliul de administraţie al societăţii. Controlul activităţii Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române  +  Articolul 18Controlul activităţii de exploatare, producţie şi siguranţa a circulaţiei se va realiza atît la nivelul societăţii, cît şi la nivelul unităţilor din structura, de către organe proprii specializate.Controlul economico-financiar la unităţile din structura se executa de organele de control ale societăţii constituite potrivit dispoziţiilor legale.Regionalele de cai ferate, direcţiile de cai ferate şi de exploatare a metroului şi alte unităţi din structura, stabilite de comitetul director, au aparat propriu de control financiar.  +  Capitolul 3 Buget, subvenţii şi credite  +  Articolul 19Veniturile, cheltuielile, subvenţiile şi alocaţiile de la bugetul statului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu bugetar, care se aproba potrivit legii.Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române aproba bugetele şi execuţia acestora la unităţile sale.  +  Articolul 20Dotările cu material rulant utilaje de cale, mijloace de intervenţie şi mijloace informatice, dezvoltarile de linii, instalaţii, tunele, poduri, viaducte şi alte lucrări de arta, dezvoltarile de capacităţi, reparaţiile capitale la linii, funcţionarea reţelei medico-sanitare şi de învăţămînt, precum şi prestările nerentabile în traficul de călători şi mărfuri determinate de nivelurile tarifelor de baza stabilite de Guvern, care nu acoperă cheltuielile, se suporta de la bugetul statului, după folosirea resurselor financiare proprii, în condiţiile prevăzute de reglementările legale.  +  Articolul 21În cazurile, în care, interese de stat inclusiv cele de ordin militar, vor necesita executarea de lucrări sau prestări de servicii speciale, beneficiarii acestora, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului, cu avizul Ministerului Finanţelor, vor face propuneri corespunzătoare de modificare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi de stabilire a surselor de acoperire a costurilor suplimentare, care se aproba potrivit legii.Acoperirea deficitului Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române determinat de menţinerea tarifelor în transportul de călători şi mărfuri, în condiţiile fluctuatiei preţurilor în economie, se face operativ în cadrul lunii următoare, prin subvenţii de la bugetul de stat, stabilite potrivit legii.  +  Articolul 22Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care pe parcursul execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, mijloacele Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române nu sînt suficiente, societatea poate contracta credite financiare cu băncile, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent pentru toate activităţile.  +  Articolul 23Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, poate cere aprobarea guvernului de a suprima exploatarea unor linii neeficiente.În cazul cînd interesele economice, sociale şi cele de apărare a tarii impun menţinerea acestora, pierderile vor fi acoperite prin subvenţii de la bugetul de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale şi de agenţii economici interesaţi.Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române beneficiază de subvenţii de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului prevăzut, datorat inghetarii tarifelor la transportul de călători şi mărfuri, în condiţiile fluctuatiei preţurilor în economie, pentru funcţionarea reţelei medico-sanitare, de învăţămînt şi ocrotiri sociale, precum şi în situaţiile prevăzute la art. 20 şi 21 din prezenta hotărîre.Pentru dotările cu material rulant, utilaje de cale, linii, instalaţii, lucrări de arta, dezvoltări de capacităţi, societatea beneficiază de alocaţii de la buget.  +  Articolul 24În cadrul activităţii de exploatare feroviara, Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române poate închiria vagoane şi orice alte mijloace la şi de la administraţii de cai ferate.  +  Capitolul 4 Tarife  +  Articolul 25Tarifele se stabilesc în asa fel încît veniturile realizate sa acopere cheltuielile şi dobinzile la creditele contractate în condiţiile stabilite prin prezenta hotărîre.  +  Articolul 26Consiliul de administraţie face propuneri pentru tarifele de baza ale caii ferate, care se prezintă guvernului pentru aprobare de către ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului.Tarifele de baza ale caii ferate reprezintă tarifele plătite de beneficiarii de transport pentru deplasarea pe calea ferată a călătorilor şi mărfurilor de la statia de îmbarcare, respectiv încărcare, la statia de destinaţie.Celelalte tarife pentru prestaţii şi servicii, altele decît cele prevăzute la alineatul precedent, precum şi tarifele din trafic internaţional se stabilesc şi se modifica de Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române.  +  Articolul 27Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române poate acorda reduceri de tarife cu scop comercial pentru a menţine, spori sau crea un anumit trafic, cu asigurarea echilibrului bugetar.  +  Articolul 28În perioada cînd leul nu este convertibil:- la transportul de mărfuri import-export pentru plăţile în valută efectuate de C.F.R. către căile ferate străine, beneficiarii de transport - în cazul în care îşi asuma plata taxelor de transport pe parcursul căilor ferate respective - vor achită Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române tarifele şi eventualele sume în valută;- la transportul de călători, legitimatiile de călătorie în traficul internaţional vor fi eliberate cu plata în lei sau valuta, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 29Încasările în valută din activitatea proprie de prestări de servicii şi export a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se folosesc de aceasta pentru plata cotizaţiilor la organismele feroviare internaţionale, acoperirea cheltuielilor privind decontările cu căile ferate străine, deplasarile în străinătate, achiziţii de materiale şi piese de schimb şi alte cheltuieli necesare desfăşurării normale a activităţii C.F.R.Din venitul net în valută realizat, Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are dreptul sa dispună de o cota potrivit reglementărilor în vigoare.Importurile pentru dotări care depăşesc venitul net în valută vor fi aprobate de guvern şi acoperite din fondul valutar al statului.  +  Articolul 30Gratuitatile de transport pe calea ferată sînt interzise, cu excepţia celor stabilite potrivit reglementărilor legale.  +  Articolul 31Din considerente sociale sau de alta natura, se pot acorda reduceri de tarife sau gratuităţi pentru transportul călătorilor şi al mărfurilor, pe bază de hotărîri ale guvernului, care vor stabili modul de aplicare şi sursele de acoperire a diferenţelor de tarif rezultate.  +  Articolul 32Raporturile de muncă se stabilesc prin statutul personalului C.F.R. Pînă la aprobarea statutului personalului C.F.R. pentru raporturile de muncă ale personalului societăţii, inclusiv pentru drepturile membrilor de familie, ale pensionarilor C.F.R. şi membrilor lor de familie, se vor aplica reglementările legale în vigoare şi acordurile încheiate între administraţie şi sindicate, în condiţiile legii.  +  Articolul 33Normele de muncă, normativele de personal, funcţiile şi meseriile din activitatea de cale ferată, se stabilesc de Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 34Nomenclatorul funcţiilor şi meseriilor, condiţiile de acordare a salariilor, sporurilor şi premiilor specifice activităţii caii ferate şi relaţiile de muncă se vor stabili prin statutul personalului C.F.R.Salariile personalului de la C.F.R. se vor stabili în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, pe baza contractului colectiv de muncă negociat între organele de conducere ale Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române şi sindicat.În condiţiile creşterii preţurilor şi tarifelor, sistemul de compensare - indexare a salariilor de baza se stabileşte cu consultarea sindicatelor şi a conducerii societăţii, prin hotărîre a Guvernului.  +  Articolul 35Comitetul director poate aproba introducerea de funcţii noi, salarizate prin asimilare cu cele existente.  +  Articolul 36Personalul căilor ferate române nu poate desfăşura nici un fel de activitate politica în cadrul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.  +  Capitolul 5 Dispoziţii generale  +  Articolul 37Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române editează buletine comerciale şi foi oficiale C.F.R.Prin buletinul oficial C.F.R. se vor publică informaţii privitoare la transporturi, tarife, licitaţii şi alte dispoziţii ce trebuie cunoscute de beneficiarii de transport şi personalul C.F.R., iar prin foaia oficială C.F.R. se vor publică ordinele, instrucţiunile, reglementările şi informaţiile privind situaţia personalului şi altele, care trebuie să fie cunoscute de personalul C.F.R.  +  Articolul 38Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române va prelua în proprietate de la Departamentul transporturilor clădirea Palatului C.F.R. Bucureşti, situata în bd. Dinicu Golescu nr.38, sectorul 1.  +  Articolul 39Întreprinderea poligrafica Filaret, cu sediul în municipiul Bucureşti, din subordinea Ministerului Culturii se reorganizează în cadrul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.  +  Articolul 40Personalul din cadrul Departamentului căilor ferate şi unităţilor ce se reorganizează sau se desfiinţează ca urmare a aplicării prezentei hotărîri, trecut în funcţii cu nivel de salarizare mai mic în cadrul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, beneficiază de salariul avut, sporul de vechime şi indemnizaţie de conducere, după caz, pe o perioadă de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.  +  Articolul 41Departamentul căilor ferate se desfiinţează.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 42Paza obiectivelor de importanţa deosebită, precum şi paza şi ordinea din unele staţii şi triaje de cale ferată, pe secţii de circulaţie şi în trenuri de călători, se asigura de organele Ministerului de Interne, pe bază de convenţie.  +  Articolul 43Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 44Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului va prezenta Guvernului, în termen de cel mult un an, un proiect de lege privind domeniul căilor ferate.  +  Articolul 45Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române va prelua toate obligaţiile ce reveneau căilor ferate române stabilite prin convenţii şi acte normative care nu contravin reglementărilor în vigoare. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1LISTA UNITĂŢILOR care se reorganizează în cadrul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
    Nr. crt.Denumirea unităţilor economice de stat care se reorganizeazăNr. crt.Denumirea unităţilor Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
    1234
    1.Regionala de căi ferate Bucureşti1.Regionala de căi ferate Bucureşti
    2.Regionala de căi ferate Craiova2.Regionala de căi ferate Craiova
    3.Regionala de căi ferate Timişoara3.Regionala de căi ferate Timişoara
    4.Regionala de căi ferate Cluj4.Regionala de căi ferate Cluj
    5.Regionala de căi ferate Braşov5.Regionala de căi ferate Braşov
    6.Regionala de căi ferate Iaşi6.Regionala de căi ferate Iaşi
    7.Regionala de căi ferate Galaţi7.Regionala de căi ferate Galaţi
    8.Regionala de căi ferate Constanţa8.Regionala de căi ferate Constanţa
    9.Direcţia de căi ferate Port Constanţa9.Direcţia de căi ferate Port Constanţa
    10.Întreprinderea de exploatarea metroului Bucureşti10.Direcţia de exploatare a metroului Bucureşti
    11.Institutul de cercetări şi proiectări tehnologice în transporturi Bucureşti11.Institutul de cercetări şi proiectări tehnologice în transporturi Bucureşti
    12.Compania de exploatare a vagoanelor restaurant şi de dormit din România "Varored"12.Întreprinderea de exploatare a vagoanelor restaurant şi de dormit din România "Varored"
    13.Întreprinderea de sudare a liniilor şi regenerare a şinelor de cale ferată13.Întreprinderea de sudare a liniilor şi regenerare a şinelor de cale ferată
    14.Centrala mecanică de material rulant cu întreprinderile:14.Se desfiinţează
    15.Întreprinderea mecanică de material rulant Griviţa Roşie Bucureşti15.Întreprinderea de reparat material rulant Griviţa Bucureşti
    16.Întreprinderea mecanică de material rulant Bucureşti Triaj16.Întreprinderea de reparat material rulant Bucureşti Triaj
    17.Întreprinderea mecanică de material rulant Roşiori de Vede17.Întreprinderea de reparat material rulant Roşiori de Vede
    18.Întreprinderea mecanică de material rulant Braşov18.Întreprinderea de reparat material rulant Braşov
    19.Întreprinderea mecanică de material rulant 16 Februarie Cluj-Napoca19.Întreprinderea de reparat material rulant 16 Februarie Cluj-Napoca
    20.Întreprinderea mecanică de material rulant Craiova20.Întreprinderea de reparat material rulant Craiova
    21.Întreprinderea mecanică de material rulant Paşcani21.Întreprinderea de reparat material rulant Paşcani
    22.Întreprinderea mecanică de material rulant Simeria22.Întreprinderea de reparat material rulant Simeria
    23.Întreprinderea mecanică de material rulant Ploieşti23.Întreprinderea de reparat material rulant Ploieşti
    24.Secţia de vagoane Timişoara24.Întreprinderea de reparat material rulant Timişoara
    25.Secţia de vagoane Craiova25.Întreprinderea de reparat material rulant Craiova
    26.Antrepriza de construcţii-montaj Bucureşti26.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj Bucureşti
    27.Antrepriza de construcţii-montaj Craiova27.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj Craiova
    28.Antrepriza de construcţii-montaj Timişoara28.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj Timişoara
    29.Antrepriza de construcţii-montaj Cluj29.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj Cluj
    30.Antrepriza de construcţii-montaj Braşov30.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj Braşov
    31.Antrepriza da construcţii-montaj nr. 1 Iaşi31.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj nr. 1 Iaşi
    32.Antrepriza de construcţii-montaj Galaţi32.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj Galaţi
    33.Brigada complexă de construcţii-montaj Constanţa33.Grup de şantiere de reparaţii şi construcţii-montaj Constanţa
    34.Întreprinderea de producţie industrială pentru construcţii căi ferate Buzău (I.P.I.C.)34.Întreprinderea de producţie industrială pentru construcţii căi ferate Buzău (I.P.I.C.)
    35.Institutul de proiectări căi ferate35.Institutul de studii şi proiectări căi ferate Bucureşti
    36.Centrul de calcul electronic al Departamentului căilor ferate36.Centrul de informatică şi calcul electronic al Căilor Ferate Române
    37.Clubul sportiv "Rapid" C.F.R.37.Clubul sportiv "Rapid" C.F.R.
    38.Ziarul "Transporturile române"38.Ziarul "Transporturile române"
    39.Brigada de căi ferate Bucureşti39.Brigada de căi ferate Bucureşti
    40.Serviciul vagon de măsurat calea40.Serviciul vagon de măsurat calea
    41.Serviciul comenzi recepţie şi expediţii bilete şi imprimate strict socotite şi cu vînzare C.F.R.41.Serviciul comenzi recepţie şi expediţii bilete şi imprimate strict socotite şi cu vînzare C.F.R.
    42.Serviciul telex şi telegraf42.Serviciul telex şi telegraf
    43.Laborator central automatizări, telecomunicaţii, electrificare43.Laborator central automatizări telecomunicaţii, electrificare
    44.Baza de aprovizionare şi desfacere Chitila44.Baza de aprovizionare şi desfacere Chitila
    45.Baza de aprovizionare şi desfacere Braşov45.Baza de aprovizionare şi desfacere Braşov
    46.Centrul de perfecţionare a personalului din transporturile feroviare şi auto Bucureşti, inclusiv Biblioteca tehnică specializată în transporturi şi Muzeul C.F.R.46.Centrul de perfecţionare, documentare şi editură al căilor ferate (inclusiv Biblioteca tehnică specializată în transporturi, Muzeul C.F.R. şi Oficiul de informare documentară în transporturi).
    47.Oficiul de informare documentară în transporturi şi telecomunicaţii47.Se desfiinţează
    48.Centrul de medicină preventivă căi ferate Bucureşti48.Centrul de medicină preventivă regional căi ferate Bucureşti
    49.Centrul de medicină preventivă căi ferate Craiova49.Centrul de medicină preventivă regional căi ferate Craiova
    50.Centrul de medicină preventivă căi ferate Timişoara50.Centrul de medicină preventivă regional căi ferate Timişoara
    51.Centrul de medicină preventivă căi ferate Cluj51.Centrul de medicină preventivă regional căi ferate Cluj
    52.Centrul de medicină preventivă căi ferate Braşov52.Centrul de medicină preventivă regional căi ferate Braşov
    53.Centrul de medicină preventivă căi ferate Iaşi53.Centrul de medicină preventivă regional căi ferate Iaşi
    54.Centrul de medicină preventivă căi ferate Galaţi54.Centrul de medicină preventivă regional căi ferate Galaţi
    55.Centrul de medicină preventivă căi ferate Constanţa55.Centrul de medicină preventivă regional căi ferate Constanţa
    56.Spitalul regional căi ferate Bucureşti56.Spitalul nr. 1 căi ferate Bucureşti
    57.Spitalul regional căi ferate Craiova57.Spitalul căi ferate Craiova
    58.Spitalul regional căi ferate Timişoara58.Spitalul căi ferate Timişoara
    59.Spitalul regional căi ferate Cluj59.Spitalul căi ferate Cluj
    60.Spitalul regional căi ferate Braşov60.Spitalul căi ferate Braşov
    61.Spitalul regional căi ferate Iaşi61.Spitalul căi ferate Iaşi
    62.Spitalul regional căi ferate Galaţi62.Spitalul căi ferate Galaţi
    63.Spitalul regional căi ferate Constanţa63.Spitalul căi ferate Constanţa
    64.Spitalul căi ferate Witting64.Spitalul nr. 2 căi ferate Witting
    65.Spitalul căi ferate Ploieşti65.Spitalul căi ferate Ploieşti
    66.Spitalul căi ferate Sibiu66.Spitalul căi ferate Sibiu
    67.Spitalul căi ferate Simeria67.Spitalul căi ferate Simeria
    68.Spitalul căi ferate Oradea68.Spitalul căi ferate Oradea
    69.Spitalul căi ferate Drobeta-Turnu Severin69.Spitalul căi ferate Drobeta-Turnu Severin
    70.Spitalul căi ferate Paşcani70.Spitalul căi ferate Paşcani
    71.Întreprinderea poligrafică Filaret71.Întreprinderea poligrafică Filaret
    72.Asociaţia sportivă "Locomotiva"72.Asociaţia sportivă "Locomotiva"
    73.Antrepriza de construcţii-montaj Nr. 2 Iaşi73.Întreprinderea de reparaţii şi construcţii-montaj nr. 2 Iaşi
    74.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Bucureşti74.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Bucureşti
    75.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Craiova75.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Craiova
    76.Liceul industrial Piatra-Olt76.Liceul industrial Piatra-Olt
    77.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Timişoara77.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Timişoara
    78.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Arad78.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Arad
    79.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Cluj79.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Cluj
    80.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Oradea80.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Oradea
    81.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Satu Mare81.Trece la Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei
    82.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Braşov82.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Braşov
    83.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Sibiu83.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Sibiu
    84.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Iaşi84.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Iaşi
    85.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Galaţi85.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Galaţi
    86.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Buzău86.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Buzău
    87.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Constanţa87.Grupul şcolar industrial transporturi căi ferate Constanţa
    88.Grupul şcolar industrial material rulant Bucureşti88.Grupul şcolar industrial material rulant Bucureşti
    89.Grupul şcolar industrial material rulant Paşcani89.Grupul şcolar industrial material rulant Paşcani
    90.Grupul şcolar industrial material rulant Cluj90.Grupul şcolar industrial material rulant Cluj
    91.Grupul şcolar industrial material rulant Simeria91.Grupul şcolar industrial material rulant Simeria
    92.Grupul şcolar industrial material rulant Roşiori de Vede92.Grupul şcolar industrial material rulant Roşiori de Vede
    93.Centrul de calificare C.F. Bucureşti93.Centrul de calificare C.F. Bucureşti
    94.Centrul de calificare C.F. Craiova94.Centrul de calificare C.F. Craiova
    95.Centrul de calificare C.F. Timişoara95.Centrul de calificare C.F. Timişoara
    96.Centrul de calificare C.F. Cluj96.Centrul de calificare C.F. Cluj
    97.Centrul de calificare C.F. Braşov97.Centrul de calificare C.F. Braşov
    98.Centrul de calificare C.F. Iaşi98.Centrul de calificare C.F. Iaşi
    99.Centrul de calificare C.F. Galaţi99.Centrul de calificare C.F. Galaţi
    100.Centrul de calificare C.F. Constanţa100.Centrul de calificare C.F. Constanţa
  NOTĂ:- Unităţile Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române nominalizate în prezenta anexa sînt direct subordonate acesteia.- Grupurile şcolare industriale cuprind: licee industriale, şcoli profesionale, şcoli de maiştri, şcoli postliceale.
   +  Anexa 2REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1DenumireaSocietatea Naţionala a Căilor Ferate Române, prescurtat "C.F.R.".  +  Articolul 2Natura juridicăSocietatea Naţionala a Căilor Ferate Române este persoana juridică, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului regulament.  +  Articolul 3Sediul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române este în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 4Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are ca obiect de activitate efectuarea transporturilor de călători şi mărfuri pe calea ferată şi îndeplineşte rol de serviciu public. În acest scop, în calitate de proprietar al bunurilor din patrimoniul sau, administrează şi asigura exploatarea căilor ferate din domeniul public şi colaborează cu alte cai ferate străine, în traficul internaţional.În cadrul activităţii sale, societatea efectuează şi transportul de călători cu metroul.Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române desfăşoară şi activităţi industriale, de cercetare şi proiectare, construcţii, aprovizionare, comerciale, de comerţ exterior, medicale, de învăţămînt, social-culturale, precum şi alte activităţi în scopul realizării obiectului sau de activitate.  +  Articolul 5În realizarea obiectivului sau de activitate, Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române exercita următoarele atribuţii principale:1. elaborează şi aproba norme, instrucţiuni şi regulamente privind activităţile pe care le desfăşoară, obligatorii după caz, şi pentru beneficiarii de transport şi deţinătorii de linii industriale şi mijloace de transport de cale ferată cu acces pe reţeaua C.F.R.;2. stabileşte şi asigura condiţiile generale de transport, precum şi măsurile de siguranţă a circulaţiei transporturilor, în scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată;3. stabileşte măsuri în vederea realizării programelor de activitate, îmbunătăţirii calităţii prestaţiilor şi lucrărilor, utilizării şi gospodăririi rationale a mijloacelor economice, precum şi îmbunătăţirii tehnologiilor de lucru în toate activităţile;4. elaborează şi aproba instrucţiuni de exploatare, tehnice şi economice;5. organizează şi exercită, prin organele proprii specializate, controlul activităţii de exploatare, producţie, siguranţa circulaţiei şi economico- financiară;6. exercita controlul permanent în probleme legate de buna funcţionare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport, liniilor, instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbatii în desfăşurarea transporturilor şi proceselor de producţie;7. ia măsuri pentru folosirea raţională şi în condiţii de siguranţă a mijloacelor de transport, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, respectarea normativelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora;8. coordonează activitatea de organizare a producţiei, stabileşte şi aproba norme privind activitatea tehnica, de programare, de contabilitate şi financiară, norme de muncă, normative şi număr de personal, funcţiile şi meseriile necesare, precum şi introducerea de funcţii noi, în concordanta cu trecerea la economia de piaţa;9. elaborează studii şi programe privind proportiile, nivelurile şi ritmurile de dezvoltare în perspectiva a activităţilor proprii de exploatare, industrie, construcţii-montaj etc.;10. asigura proiectarea, execuţia şi punerea în funcţiune, prin unităţile proprii sau pe bază de contracte cu alte unităţi, a noilor obiective, în conformitate cu programele aprobate de Guvern sau de consiliul de administraţie11. asigura programarea şi urmărirea transporturilor, producţiei în industrie, construcţii-montaj şi celelalte activităţi proprii;12. pregăteşte şi negociaza cu beneficiarii şi furnizorii volumul producţiei, contractarea acesteia în condiţiile asigurării resurselor şi bazei materiale prin repartiţii sau direct de pe piaţa libera şi din import;13. pregăteşte elementele necesare şi fundamentează cheltuielile de producţie, tarifele de baza şi nivelul subvenţiilor;14. aproba studiile tehnico-economice pentru modernizări, obiective noi şi asimilarea produselor noi de mare importanţa, care privesc transporturile pe căile ferate, în limita competentelor;15. stabileşte caracteristicile de construcţie ale mijloacelor proprii de transport şi soluţiile tehnice pentru lucrările privind construirea şi darea în exploatare a liniilor noi şi a instalaţiilor de transport pe căile ferate, precum şi în cazul modernizării celor existente;16. avizează caracteristicile de construcţie ale mijloacelor de transport pe căile ferate, din dotarea unităţilor din afară C.F.R., precum şi soluţiile tehnice pentru construirea şi respectarea caracteristicilor tehnice ale liniilor, construcţiilor şi instalaţiilor de transport ale acestora, avizează sau autorizeaza funcţionarea mijloacelor de transport şi exercită controlul tehnic pe liniile ferate industriale ale unităţilor din afară C.F.R., verifica pregătirea şi capacitatea personalului care le deserveşte, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare;17. avizează tipurile şi caracteristicile tehnico-economice ale instalaţiilor complexe ce urmează a fi importate, precum şi ale maşinilor şi instalaţiilor unicate de mare importanţa ce urmează a fi procurate din ţara sau din străinătate pentru transporturile pe căile ferate, avizează şi îşi da acordul pentru executarea de ori ce fel de lucrări de construcţii şi instalaţii care se executa în zona C.F.R. sau care pot afecta stabilitatea şi securitatea caii şi instalaţiilor feroviare, conform prevederilor Legii de exploatare a caii ferate, în vigoare;18. stabileşte norme tehnice privind exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport pe căile ferate, inclusiv pe liniile ferate industriale, care sînt obligatorii şi pentru unităţile din afară C.F.R.;19. aproba normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu pentru exploatarea, întreţinerea, siguranţa circulaţiei, proiectarea şi repararea liniilor, instalaţiilor, materialului rulant, construcţiilor şi tuturor utilajelor din dotare, precum şi pentru operaţiunile comerciale, financiar-contabile specifice, recrutarea, pregătirea şi perfecţionarea personalului;20. asigura îndrumarea şi urmăreşte executarea de către unităţile proprii a lucrărilor de construcţii-montaj şi a reparaţiilor mijloacelor din dotare;21. organizează recepţia materialului rulant, liniilor, instalaţiilor, echipamentelor şi altele, la întreprinderile furnizoare şi reparatoare, în scopul asigurării unei calităţi corespunzătoare şi siguranţei în circulaţie a acestora;22. întocmeşte lucrările privind necesarul de materii prime, materiale şi utilaje şi balantele materiale şi colaborează cu celelalte organe centrale la echilibrarea acestora;23. asigura aplicarea măsurilor privind activitatea de protecţie a muncii şi îmbunătăţirea mediului înconjurător, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a imbolnavirilor profesionale şi controlează modul de realizare a acestora;24. organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, mecanic şi energetic, şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de metrologie în unităţi subordonate;25. coordonează activitatea de transport cu mijloace proprii;26. exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la stabilirea şi aplicarea tarifelor şi preţurilor în ramura şi subramurile sale de activitate;27. organizează, îndrumă şi coordonează activitatea unităţilor din reţeaua proprie medico-sanitară şi de învăţămînt, potrivit legislaţiei în vigoare;28. întocmeşte şi executa, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie;29. efectuează centralizat vărsămintele la buget pentru obligaţiile către stat;30. aproba casarea fondurilor fixe în cadrul competentelor stabilite;31. organizează activitatea proprie de cercetare, proiectare, informatica, perfecţionare profesională şi ia măsuri pentru inzestrarea cu mijloace tehnico-materiale necesare; urmăreşte rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi valorificarea acestora; organizează activitatea de documentare tehnica specifică ramurii şi subramurilor sale şi asigura informarea unităţilor subordonate, cu privire la tendintele progresului tehnico-ştiinţific pe plan naţional şi mondial; editează publicaţii şi lucrări privitoare la probleme de producţie, ştiinţa şi tehnica, specifice activităţii pe care o desfăşoară; face propuneri privind standardele de stat;32. efectuează atestarea unităţilor de studii, cercetare-proiectare şi a agenţilor particulari pentru elaborarea documentaţiilor şi executarea lucrărilor specifice caii ferate;33. organizează activitatea de management, marketing şi consulting în unităţile sale;34. asigura respectarea disciplinei muncii în desfăşurarea proceselor de producţie, respectarea atribuţiilor de serviciu şi prevederilor legale de către întregul personal, conform reglementărilor stabilite prin Statutul personalului C.F.R.;35. organizează şi coordonează activitatea de colaborare şi cooperare economică, tehnica şi ştiinţifică cu alte organe din ţara şi străinătate şi instituţii specializate în ramura şi subramurile sale de activitate; asigura aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privitoare la activitatea de transport pe căile ferate şi controlează îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aceasta activitate;36. propune elaborarea proiectelor de acte normative privind activitatea de transport pe căile ferate; este consultata la avizarea proiectelor de acte normative care interesează ramura sa de activitate;37. exercita şi alte atribuţii care decurg din actele normative în vigoare.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 6Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are un patrimoniu constituit prin însumarea patrimoniilor unităţilor din structura, care urmează să fie reevaluat, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990, valoarea iniţială fiind de 170.706 milioane lei.  +  Articolul 7Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române este proprietarul bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate, societatea poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului sau de activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.  +  Capitolul 4 Structura societăţii  +  Articolul 8Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are în structura sa organizatorică direcţii generale, direcţii, oficii, birouri şi compartimente de muncă, care asigura îndeplinirea funcţiilor de exploatare, producţie, aprovizionare, comercială, cercetare, dezvoltare, financiar-contabila, protecţie socială şi de personal şi unităţi exterioare organizate în regionale şi direcţii de cai ferate, de exploatare a metroului, întreprinderi de reparaţii, de construcţii, de prestări servicii, baze de aprovizionare, unităţi de cercetare, studii şi proiectare, centre de informatica şi calcul electronic, inspectorat de examinare medico-psihologică pentru siguranţa circulaţiei cu comisii de expertiza şi recuperare a capacităţii de muncă, inspectorat sanitar antiepidemic şi sanitar-veterinar în transporturi, unităţi de alimentaţie publică şi altele. Aceste unităţi au în structura: divizii, servicii, birouri, compartimente de muncă, regulatoare de circulaţie, staţii de cale ferată, agenţii de voiaj, depouri şi remize de locomotive, revizii de vagoane, ateliere de zona, secţii, fabrici, uzine, grupuri de santiere, loturi, staţii de utilaj-transport, laboratoare şi altele.  +  Articolul 9Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române are sistem propriu de învăţămînt, precum şi sistem propriu sanitar, de asistenţa medicală şi ocrotire socială.  +  Articolul 10Structura organizatorică a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, înfiinţarea şi structura organizatorică a regionalelor şi direcţiilor de cai ferate şi de exploatare a metroului, a întreprinderilor, a unităţilor de cercetare, proiectare, informatica, aprovizionare, precum şi înfiinţarea de agenţii în străinătate, se aproba de către consiliul de administraţie al societăţii. Gradarea acestor unităţi şi subunitati se aproba conform competentelor stabilite de consiliul de administraţie al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.  +  Articolul 11Regionalele şi direcţiile de cai ferate şi de exploatare a metroului, întreprinderile, institutele de cercetare, studii şi proiectare, centrele de informatica şi calcul electronic, bazele de aprovizionare, au competentele stabilite de consiliul de administraţie, fără a avea relaţii directe cu bugetul statului.Consiliul de administraţie al societăţii poate să aprobe ca şi alte unităţi sa funcţioneze potrivit principiilor prevăzute la alineatul precedent.  +  Articolul 12Consiliul de administraţie al societăţii stabileşte, prin regulamentul sau de organizare şi funcţionare, relaţiile unităţilor în cadrul societăţii cu terţi, în domeniile tehnic, de exploatare, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic şi altele.  +  Articolul 13Toate unităţile subordonate Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române răspund în faţa consiliului de administraţie al acesteia de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de acesta prin hotărîri şi decizii de delegare, precum şi de realizarea sarcinilor.  +  Articolul 14Atribuţiile direcţiilor generale, direcţiilor şi celorlalte compartimente, precum şi ale unităţilor componente, se stabilesc prin regulamente aprobate de consiliul de administraţie al societăţii. Pentru subunitati, atribuţiile se stabilesc prin regulamente aprobate de organele ierarhice ale acestora.  +  Capitolul 5 Organele de conducere ale Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române  +  Articolul 15Conducerea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române este asigurata de:- consiliul de administraţie;- preşedintele societăţii;- comitetul director, organ operativ de conducere.  +  Articolul 16Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului şi este compus din 15 membri, după cum urmează:- preşedintele societăţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie;- un reprezentant al Ministerului Finanţelor;- un reprezentant al Ministerului Resurselor şi Industriei;- un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;- un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului;- ingineri, tehnicieni, economişti şi jurişti dintre salariaţii societăţii, specialişti din ramurile de activitate ale acesteia.La lucrările consiliului de administraţie pot participa ca invitaţi un delegat al Ministerului Apărării Naţionale, pentru consultare în probleme care privesc armata şi nevoile de apărare ale tarii, precum şi delegaţi ai altor organe şi instituţii.De asemenea, la şedinţele consiliului de administraţie vor participa în probleme cu caracter profesional şi social şi şapte reprezentanţi ai sindicatelor pe ramuri de activitate, aleşi, prin vot secret, cîte unul din fiecare ramura.Reprezentanţii sindicatelor nu au drept de vot în consiliul de administraţie.Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de funcţionare.  +  Articolul 17Membrii consiliului de administraţie sînt numiţi pe o perioadă de 4 ani, jumătate din ei pot fi înlocuiţi la fiecare 2 ani.Consiliul de administraţie poate propune Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului înlocuirea unui membru necorespunzător, precum şi completarea locurilor vacante ivite din diferite motive, în cursul perioadei de 4 ani. Membrul numit va funcţiona numai pînă la împlinirea acestei perioade.Completarea locurilor vacante ivite se va face cu persoane din aceeaşi categorie cu membrii pe care îi înlocuiesc.Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie sau participa la societăţi comerciale cu care Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.  +  Articolul 18Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la unitatea sau instituţia de la care provin, cu toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate.Pentru activitatea depusa de consiliul de administraţie, aceştia primesc o indemnizaţie al carei cuantum se stabileşte prin hotărîre a consiliului de administraţie, care se plăteşte independent de orice alte drepturi de salariu.  +  Articolul 19Consiliul de administraţie se întruneşte ori de cîte ori necesita interesele societăţii şi cel puţin o dată pe luna.El este convocat de preşedintele consiliului, care hotărăşte ordinea de zi sau la solicitarea a cel puţin jumătate plus unu din membrii consiliului.  +  Articolul 20Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora poate fi compensata material conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 21Dezbaterile consiliului de administraţie sînt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cel mai în vîrsta dintre membri.Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului participa, ori de cîte ori socoteşte ca este cazul, la şedinţele consiliului de administraţie.  +  Articolul 22Consiliul de administraţie poate hotărî dacă majoritatea simpla a membrilor săi este prezenta.Dacă nu este îndeplinită aceasta majoritate simpla, reuniunea consiliului de administraţie se reprogrameaza într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeaşi ordine de zi. Deciziile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului.  +  Articolul 23Consiliul de administraţie are în principal următoarele atribuţii:1. aproba conceptia şi strategia de dezvoltare a societăţii;2. aproba introducerea de noi tehnologii şi modernizarea celor existente;3. aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi asigura execuţia acestuia; repartizează între sectoarele de activitate ale societăţii, bugetul de venituri şi cheltuieli după aprobare;4. analizează bilanţul şi contul de profit şi pierderi anual şi le înaintează pentru a fi aprobate de Ministerul Finanţelor;5. aproba sau propune spre aprobare, potrivit competentelor, investiţiile ce urmează a se realiza de către societate;6. aproba înfiinţarea, structura organizatorică şi gradarea regionalelor şi direcţiilor de cai ferate şi de exploatare a metroului, a întreprinderilor, a unităţilor de cercetare-proiectare, informatica, aprovizionare, precum şi înfiinţarea de agenţii în străinătate;7. aproba structura organizatorică şi funcţională a societăţii;8. stabileşte şi aproba relaţiile compartimentelor din aparatul propriu şi al unităţilor subordonate în cadrul societăţii şi cu terţii, în domeniile tehnic, de exploatare, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic şi altele;9. stabileşte şi aproba competentele şi atribuţiile unităţilor din cadrul şi din componenta societăţii;10. prezintă ministrului propunerile de subvenţii pentru a fi aprobate de organele competente;11. aproba volumul maxim al creditelor bancare;12. aproba propunerile de depasire a cheltuielilor totale prevăzute în buget , în cazul în care exista un plus de venituri care să acopere plusul de cheltuieli;13. propune majorarea sau diminuarea patrimoniului societăţii în condiţiile legii;14. aproba sau propune, după caz, modificări în volumul fondului de rezerva;15. prezintă ministrului propuneri de înfiinţare de diferite fonduri speciale de care Căilor Ferate Române are nevoie pentru mersul normal al exploatării şi a căror aprobare intră în competenţa ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului, respectiv a ministrului finanţelor, care stabilesc sursele de acoperire;16. aproba competente privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura, inclusiv investiţii, tranzacţii financiare şi comerciale, vinzari sau închirieri de bunuri mobile şi imobile, care nu mai sînt necesare sau ale căror cheltuieli cu întreţinerea sînt nejustificate în condiţiile legii;17. prezintă ministrului, pentru a fi supuse Guvernului, proiectele de linii noi şi modernizarea celor existente, potrivit competentelor stabilite;18. prezintă ministrului proiectele tarifelor de baza pentru călători şi mărfuri, pentru a fi supuse spre aprobare Guvernului;19. stabileşte condiţiile de baza în aplicarea reglementărilor privind transporturile aprobate de Guvern;20. analizează raportul trimestrial al societăţii privind activitatea pe bază de bilanţ şi aproba măsuri pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului;21. prezintă ministrului propuneri de acte normative şi modificări ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;22. analizează şi face propuneri pentru definirea, delimitarea şi reglementarea legală a zonei C.F.R. şi a metroului, în scopul asigurării stabilitatii şi securităţii caii şi instalaţiilor feroviare şi de metrou, precum şi a siguranţei circulaţiei;23. tratează şi stabileşte, împreună cu organele Ministerului de Interne, relaţiile şi condiţiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi mărfurilor încredinţate la transport, precum şi ordinii publice în staţii şi trenuri;24. analizează şi aproba propunerile comitetului director de participare la societăţile comerciale cu capital român sau străin;25. aproba închirierea de clădiri, spaţii şi terenuri ale caii ferate;26. îşi da acordul la propunerile de concesionari, potrivit legii;27. aproba utilizarea fondului valutar;28. asigura respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător;29. aproba regulamentul de organizare şi funcţionare propriu;30. exercita orice atribuţii ce-i revin din prevederile legale şi regulamentul sau de organizare şi funcţionare şi aproba orice alte măsuri privind activitatea societăţii, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.  +  Articolul 24Preşedintele societăţii conduce activitatea curenta a societăţii şi este numit în condiţiile legii dintre specialiştii C.F.R.  +  Articolul 25Preşedintele societăţii reprezintă personal sau prin delegat, Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 26Preşedintele societăţii are în principal următoarele atribuţii şi competente:1. asigura conducerea curenta a societăţii, ajutat de vicepreşedinţi şi de comitetul director;2. dispune şi controlează executarea hotărîrilor consiliului de administraţie, precum şi a convenţiilor încheiate de C.F.R.;3. aproba la propunerea comitetului director normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu pentru exploatarea, întreţinerea, siguranţa circulaţiei, proiectarea şi repararea liniilor, instalaţiilor, materialului rulant, construcţiilor şi tuturor utilajelor din dotarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru operaţiunile comerciale, financiar-contabile specifice, recrutarea, pregătirea şi perfecţionarea personalului;4. aproba, în condiţiile Statutului personalului Căilor Ferate Române, angajarea şi concedierea personalului din aparatul propriu al societăţii şi numeşte, prin decizie, conducătorii unităţilor direct subordonate; deleagă competente de personal conducătorilor unităţilor subordonate;5. aproba în condiţiile legii, angajarea de specialişti pe termen limitat, pentru efectuarea de studii, lucrări, determinări şi alte asemenea, necesare societăţii;6. aproba trimiterea de delegaţi sau participa personal la congrese, adunări generale, conferinţe interne sau internaţionale, intilniri de afaceri sau studii, de interes pentru C.F.R.;7. aproba tarife auxiliare şi altele decît tarifele de călători şi mărfuri, asupra cărora informează consiliul de administraţie;8. aproba convenţii cu administraţiile de cale ferată străine sau alte organizaţii de transport străine, în limita competentelor legale;9. aproba funcţionarea de consilii de conducere la subunitatile din structura;10. exercita orice atribuţii ce-i revin din prevederile legale şi regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului de administraţie şi aproba orice alte măsuri privind activitatea societăţii, cu excepţia celor date potrivit reglementărilor în competenţa altor organe.  +  Articolul 27Preşedintele poate delega parte din atribuţiile sale vicepreşedinţilor sau altor persoane.Unul din vicepreşedinţi înlocuieşte în lipsa preşedintele societăţii, pe bază de delegaţie primită în acest scop, din partea acestuia.  +  Articolul 28Comitetul director este compus din preşedintele societăţii, vicepreşedinţii, directorii generali şi directorii din aparatul propriu al societăţii.  +  Articolul 29Comitetul director îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare şi are următoarele atribuţii principale:1. examinează şi avizează toate problemele care se supun hotărîrii consiliului de administraţie şi asigura aducerea la îndeplinire a hotărîrilor acestuia;2. aproba angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura şi a tranzacţiilor comerciale şi financiare în limita competentelor aprobate de consiliul de administraţie;3. analizează şi îşi însuşeşte proiectele de norme, normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu pentru proiectarea, construcţia, exploatarea, întreţinerea, siguranţa circulaţiei şi repararea liniilor, instalaţiilor, materialului rulant, construcţiilor şi tuturor mijloacelor din dotarea societăţii şi pentru operaţiunile comerciale, financiar-contabile specifice şi altele care se aproba de către preşedinte;4. examinează şi avizează normele de muncă, normativele de personal, funcţiile şi meseriile necesare, care se aproba de consiliul de administraţie;5. exercita orice atribuţii ce-i revin din prevederile legale şi regulamentul sau de organizare şi funcţionare şi aproba orice alte măsuri privind activitatea societăţii, care îi sînt conferite de consiliul de administraţie.  +  Articolul 30Comitetul director se întruneşte săptămînal sau ori de cîte ori este necesar.Hotărîrile comitetului director se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor săi.  +  Articolul 31Conducerea regionalelor şi direcţiilor de cai ferate şi de exploatare a metroului, a întreprinderilor, a unităţilor de cercetare şi proiectare, informatica şi aprovizionare, este asigurata de consiliile de conducere proprii, la care participa, fără drept de vot, şi reprezentanţi ai sindicatelor, aleşi de către aceştia prin vot secret.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 32Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române determina anual volumul total de venituri şi cheltuieli şi formulează propunerile de subvenţii şi alocaţii de la bugetul statului, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 33Partea de cheltuieli care depăşeşte nivelul veniturilor se subvenţionează de la bugetul de stat, în condiţiile legii.  +  Articolul 34Odată cu aprobarea subvenţiilor se stabilesc cuantumul şi sursele de compensare a pierderilor.  +  Articolul 35Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se stabileşte pentru fiecare exerciţiu financiar şi cuprinde:- venituri: sumele provenite din încasări din activitatea de transport, industrie, construcţii-montaj şi altele, pentru prestaţii, servicii şi produse;- subvenţii şi alocaţii de la buget;- cheltuieli: valorile consumate în activitatea de transport, industrie, construcţii-montaj şi altele, inclusiv cheltuielile cu amortizarea, întreţinerea, repararea şi exploatarea mijloacelor din dotare, precum şi rambursarea creditelor şi dobinzilor.Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte anual şi trimestrial.Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române aproba bugetele şi execuţia acestora la unităţile din componenta.  +  Articolul 36Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române întocmeşte anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 37Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române constituie fondul de rezerva, de dezvoltare şi fondul de calamitati, asigura sumele necesare pentru perfecţionarea şi recalificarea personalului, precum şi pentru cointeresarea prin premiere sau alte forme ale acesteia, plata taxelor, cotelor de asigurări şi securitate socială şi alte fonduri necesare desfăşurării activităţii.  +  Articolul 38Veniturile locale nete realizate de unităţile societăţii se pot folosi de către acestea pentru constituirea de fonduri pentru finanţarea de lucrări destinate îmbunătăţirii servirii publicului călător, îmbunătăţirii condiţiilor sociale, dotării şi alte dezvoltări în condiţiile stabilite de consiliul de conducere al acestora.  +  Articolul 39Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii în efectuarea plăţilor prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit net o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaţilor la profituri.  +  Articolul 40Pe parcursul executării bugetului, dintr-un exerciţiu financiar, în caz de necesitate sau pentru a obţine rezultate mai bine în activitate, se pot depăşi cheltuielile totale prevăzute, cu condiţia să se realizeze ulterior sporuri de venituri care să acopere plusul de cheltuieli.Aprobarea se da de consiliul de administraţie al societăţii pe baza propunerilor însuşite de preşedintele societăţii.  +  Articolul 41În situaţia în care în cursul exerciţiului financiar, veniturile nu sînt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, pe baza calculelor de fundamentare, determina volumul împrumuturilor necesare, care pot fi de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent şi negociaza nivelul dobinzilor percepute de băncile finanţatoare din sectorul de stat sau particular.  +  Articolul 42Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate în limita competentelor ce-i sînt acordate, stabileşte nivelul surselor proprii de finanţare şi propune volumul alocaţiilor de la bugetul statului şi creditelor bancare pentru obiectivele de investiţii.  +  Articolul 43Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române poate contracta credite şi pentru acoperirea necesităţilor curente, în situaţia în care pe parcursul execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, mijloacele societăţii nu sînt suficiente.  +  Articolul 44Relaţiile financiare între unităţile societăţii se stabilesc prin reglementări aprobate de consiliul de administraţie.  +  Articolul 45Operaţiunile de încasări şi plati ale Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se efectuează prin conturi deschise la unităţile bancare.  +  Articolul 46Exerciţiul economico-financiar al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se corelează cu exerciţiul economico-financiar al bugetului de stat.  +  Capitolul 7 Relaţiile societăţii  +  Articolul 47Modul de contractare, de stabilire a volumelor de transport şi defalcare a acestora pe perioade, regimul de funcţionare al unităţilor şi subunitatilor, se stabilesc prin regulamente şi instrucţiuni aprobate potrivit competentelor.  +  Articolul 48Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române poate aproba angajarile de combustibili şi materiale în contul bugetului intern de aprovizionare al exerciţiului următor.Pentru lucrările cu ciclu lung de execuţie, poate încheia contracte de lucrări şi furnitura, cu plati eşalonate în rate, ce se prevăd în mai multe exercitii bugetare.Pentru a face faţa nevoilor de combustibili, materii şi materiale necesare funcţionarii şi dezvoltării, societatea constituie din timp stocuri de siguranţă care se înscriu în bugetul de cheltuieli.  +  Articolul 49Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române poate realiza, conform legii, lucrări şi să-şi asigure furnitura pe bază de licitaţie publică, prin orice agent economic din ţara şi străinătate.Adjudecarea licitaţiilor se efectuează conform prevederilor legale. Licitaţiile cu valoare şi importanţa mare se vor publică în Monitorul Oficial şi în presa.Termenele pentru licitaţiile publice sînt de cel puţin 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 50Regionalele şi direcţiile de cai ferate şi de exploatare a metroului, întreprinderile şi celelalte unităţi din componenta societăţii îşi desfăşoară activitatea şi executa sarcinile ce le revin din competentele şi împuternicirile acordate şi aprobate de preşedintele societăţii şi de consiliul de administraţie.  +  Articolul 51Relaţiile unităţilor în cadrul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi atribuţiile, competentele şi împuternicirile acestora se stabilesc şi se aproba de preşedintele societăţii şi de consiliul de administraţie al societăţii.  +  Articolul 52Unităţile prevăzute la art. 51, prin delegare de competente din partea consiliului de administraţie al societăţii, pot încheia contracte cu persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 53În cazul oricăror litigii, Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române se poate adresa instanţelor judecătoreşti direct sau prin unităţi subordonate, pe bază de delegare de competente.  +  Articolul 54În relaţiile cu căile ferate străine, Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române tratează cu administraţiile respective, direct sau prin unităţile subordonate, pe bază de delegare de competente.  +  Capitolul 8 Controlul activităţii  +  Articolul 55Gestiunea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române este controlată conform reglementărilor elaborate de Ministerul Finanţelor.Controlul activităţii de exploatare, producţie şi siguranţa circulaţiei se va realiza, atît la nivelul societăţii, cît şi la nivelul unităţilor din componenta, de către organe proprii, specializate.Controlul economico-financiar la unităţile din componenta se executa de organele de control ale societăţii constituite potrivit dispoziţiilor legale.Regionalele de cai ferate, direcţiile de cai ferate şi de exploatare a metroului şi alte unităţi din componenta stabilite de comitetul director au aparat propriu de control financiar.  +  Capitolul 9 Dispoziţii referitoare la personal  +  Articolul 56Personalul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române de orice categorie sau specialitate este supus prevederilor Statutului personalului, precum şi prevederilor regulamentelor şi instrucţiunilor specifice.  +  Articolul 57În timp de pace, personalul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aflat în poziţie de rezervist poate fi scutit de concentrari de instrucţie, la propunerea consiliului de administraţie, aprobată de Marele Stat Major, în cazul cînd prezenta la serviciu a acestuia este strict necesară.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 58În prima luna a fiecărui an consiliul de administraţie al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului un raport asupra activităţii desfăşurate de societate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 59Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române respecta şi răspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legile generale şi specifice. Litigiile societăţii se rezolva prin instanţele judecătoreşti de drept comun.  +  Articolul 60Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.------------------