DECIZIE nr. 168 din 10 decembrie 1998referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52^1 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţilor judecătoreşti, cu modificările ulterioare
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 24 februarie 1999    Lucian Mihai - preşedinteCostica Bulai - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorIoan Muraru - judecătorNicolae Popa - judecătorLucian Stangu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorPaula C. Pantea - procurorMaria Bratu - magistrat-asistentPe rol, soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 1 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, cu modificările ulterioare, ridicată de Panait Teodor, Ionescu Cornel, Bordeianu Ion, Până Valentin Dan şi Mihalache Constantin în Dosarul nr. 1.095/1998 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 10 noiembrie 1998, în prezenta reprezentantului Ministerului Public şi în lipsa părţilor, fiind consemnate în încheierea din aceeaşi dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 17 noiembrie 1998 şi apoi la data de 10 decembrie 1998.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 24 aprilie 1998, pronunţată în Dosarul nr. 1.095/1998, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52^1 din Legea nr. 50/1996, invocată de Panait Teodor, Ionescu Cornel, Bordeianu Ion, Până Valentin Dan şi Mihalache Constantin.În motivarea excepţiei autorii susţin ca dispoziţiile art. 52^1 din Legea nr. 50/1996 contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât limitează salarizarea personalului de specialitate juridică din aparatul de lucru al ministerelor numai la consilieri şi experţi, care sunt asimilaţi cu magistraţii, "celelalte funcţii din acelaşi aparat, de aceeaşi specialitate juridică şi care desfăşoară activitatea juridică fiind omise".Exprimandu-şi opinia, instanţa de judecată apreciază excepţia ca neîntemeiată.În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, s-au solicitat puncte de vedere preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.Guvernul, în punctul sau de vedere, apreciază excepţia ca nefondata, arătând ca dispoziţiile art. 52^1 din Legea nr. 50/1996, cu modificările şi completările ulterioare, nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, asa cum susţin autorii excepţiei, întrucât egalitatea în faţa legii "trebuie interpretată şi asigurata pentru cetăţenii care îndeplinesc aceleaşi condiţii cerute de lege".În final, Guvernul precizează în punctul sau de vedere ca Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/1997 a fost respinsă de Parlament, legea de respingere fiind depusa pentru promulgare la Preşedintele României.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale atacate, raportate la prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 47/1992, retineurmătoarele:Textul art. 52^1 din Legea nr. 50/1996, introdus prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/1997, prevede: "Consilierii şi experţii de specialitate juridică din aparatul de lucru al Presedentiei, al Guvernului şi al ministerelor, care desfăşoară activitate juridică, sunt salarizaţi prin asimilare cu funcţiile magistraţilor de la judecătorii, tribunale sau curţi de apel şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe, în raport cu vechimea în specialitate, potrivit prevederilor cap. I din anexa nr. 1, fără a mai beneficia de majorările prevăzute la art. 33 din Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."Autorii excepţiei susţin ca aceste dispoziţii sunt neconstituţionale, întrucât limitează salarizarea ca magistrat a personalului de specialitate juridică din aparatul de lucru al ministerelor numai la consilieri şi experţi, celelalte funcţii care au calificare juridică şi desfăşoară activitate economică, în speta comisari ai Gărzii financiare, fiind omise, incalcandu-se astfel prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie.Excepţia invocată priveşte dispoziţiile art. 52^1 din Legea nr. 50/1996, introduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/1997. Prin Legea nr. 149 din 15 iulie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, ordonanţa de urgenţă a Guvernului sus-menţionată a fost respinsă de Parlament. Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţa în vigoare. Dar, astfel cum s-a arătat, dispoziţiile atacate au fost inlaturate prin Legea nr. 149/1998, excepţia rămânând fără obiect.Cu privire la presupusa încălcare a dispoziţiilor constituţionale menţionate, critica este neîntemeiată. Curtea Constituţională a statuat în practica sa jurisdicţională ca principiul egalităţii implica un tratament juridic diferit la situaţii diferite în ceea ce priveşte exercitarea efectivă a drepturilor recunoscute şi garantate de Constituţie. Astfel, se justifica existenta unor tratamente diferite, fiind vorba despre reglementări diferite ale unor situaţii diferite, încât principiul egalităţii nu este afectat. Faptul ca legiuitorul a limitat salarizarea personalului de specialitate juridică din cadrul ministerelor numai la consilieri şi experţi, care sunt asimilaţi magistraţilor, nu poate duce la concluzia ca sunt incalcate prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie.Curtea Constituţională, potrivit competentei sale, înscrisă în art. 144 din Constituţie şi în art. 3 din Legea nr. 47/1992, republicată, verifica în cadrul controlului de constituţionalitate a legilor conformitatea lor cu dispoziţiile constituţionale, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului. Altfel, ar insemna să se transforme în legiuitor pozitiv, ceea ce ar fi contrar art. 58 alin. (1) din Constituţie, care prevede că activitatea de legiferare este un atribut al Parlamentului.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52^1 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, cu modificările ulterioare, ridicată de Panait Teodor, Ionescu Cornel, Bordeianu Ion, Până Valentin Dan şi Mihalache Constantin în Dosarul nr. 1.095/1998 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.Definitivă.Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 decembrie 1998.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,LUCIAN MIHAIMagistrat-asistent,Maria Bratu-----------