LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*)(**republicată**)privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)(actualizată la data de 27 iulie 2015*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 139/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 9 mai 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 14 decembrie 2004 şi ulterior a mai fost modificată şi completată prin:- Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012, aprobată prin Legea nr. 206/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 13 noiembrie 2012;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, aprobată prin Legea nr. 214/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 28 iunie 2013.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Procedurile privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare/reasigurare instituite prin prezenta lege se aplică asigurătorilor şi/sau reasigurătorilor, astfel cum aceştia sunt definiţi la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul în străinătate, precum şi sucursalelor şi filialelor societăţilor de asigurare/reasigurare din state terţe, care au sediul în România; procedurile privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare/reasigurare nu se aplică sucursalei unei societăţi de asigurare/reasigurare sau a unei societăţi mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine. (2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică intermediarilor în asigurări, astfel cum sunt definiţi prin Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia fiind supuşi reglementărilor dreptului comun în materie de reorganizare judiciară şi de faliment cuprinse în Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dizolvării şi lichidării voluntare prevăzute în cap. III secţiunea a 4-a.  +  Articolul 2 (1) Prezenta lege reglementează procedura redresării financiare a asigurătorului/reasigurătorului, procedura falimentului acestuia, precum şi dizolvarea şi lichidarea voluntară a asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare. (2) Măsurile aplicate în cadrul procedurilor reglementate de prezenta lege urmăresc protejarea intereselor legitime şi a drepturilor creditorilor de asigurări.  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri: a) societate de asigurare/reasigurare - asigurătorul şi/sau reasigurătorul, astfel cum aceştia sunt definiţi la art. 2 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare; b) procedura de redresare financiară - totalitatea modalităţilor şi a măsurilor cu caracter administrativ dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară*1), ca autoritate competentă, care sunt destinate să menţină sau să restabilească situaţia financiară a unei societăţi de asigurare/reasigurare; Notă

    __________

    *1) A se vedea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    c) procedura falimentului - procedura de insolvenţă ce se aplică asigurătorului/reasigurătorului care implică măsurile necesare pentru lichidarea averii acestuia în vederea acoperirii pasivului; d) autoritate competentă - Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca autoritate administrativă autonomă de specialitate, autoritatea judiciară, precum şi alte autorităţi prevăzute de lege, abilitate în ceea ce priveşte aplicarea procedurii redresării financiare şi, respectiv, a falimentului societăţilor de asigurare/reasigurare; e) autorităţi de supraveghere - autorităţile naţionale care, prin lege sau prin alte reglementări, sunt abilitate să supravegheze societăţile de asigurare/reasigurare; f) administrator special - orice persoană fizică sau juridică desemnată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, însărcinată cu aplicarea măsurilor administrative de redresare financiară a societăţii de asigurare/reasigurare; g) lichidator - persoana fizică sau juridică, inclusiv Fondul de garantare, desemnată în condiţiile Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să conducă activitatea asigurătorului/reasigurătorului şi să exercite atribuţiile prevăzute la art. 40, în cadrul procedurii falimentului; h) creditori de asigurări - persoane asigurate, titulari de poliţe de asigurare, beneficiari ai contractelor de asigurare, precum şi oricare alte terţe persoane prejudiciate prin nerespectarea condiţiilor de asigurare ale contractelor, ale căror creanţe nu au fost plătite de societatea de asigurare/reasigurare; i) creanţe de asigurări - creanţele creditorilor de asigurări, care rezultă dintr-un contract de asigurare, inclusiv sumele rezervate pentru aceşti creditori atunci când unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute încă. Se consideră creanţe de asigurări creanţele Fondului de garantare, precum şi primele datorate de către societatea de asigurare/reasigurare debitoare, rezultate din încetarea ori, după caz, din anularea contractelor de asigurare sau operaţiunilor efectuate, conform legii aplicabile acestora, înainte de intrarea în procedura falimentului; j) stare de insolvenţă - acea stare a societăţii de asigurare/reasigurare caracterizată prin una dintre următoarele situaţii:1. incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţile băneşti;2. scăderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă;3. imposibilitatea restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare în cadrul procedurii de redresare financiară; k) acord de plată a creanţelor de asigurări - convenţia intervenită înainte sau după deschiderea procedurii falimentului, încheiată între asigurător/reasigurător şi creditorii de asigurări, având ca obiect modul şi termenele de plată a creanţelor; l) stat membru - statul membru al Uniunii Europene sau statul aparţinând Spaţiului Economic European; m) stat membru de origine - statul membru în care societatea de asigurare/reasigurare a fost autorizată; n) stat membru gazdă - statul membru, altul decât statul membru de origine, în care societatea de asigurare/reasigurare are deschisă o sucursală; o) stat terţ - statul care nu este membru al Uniunii Europene sau care nu aparţine Spaţiului Economic European; p) filială - unitatea operaţională cu personalitate juridică, înfiinţată în condiţiile legii, la care o societate de asigurare/reasigurare deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot; r) sucursală - orice entitate fără personalitate juridică, aparţinând unei societăţi de asigurare/reasigurare, care desfăşoară în mod direct, în limita mandatului primit, activităţi de asigurare pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul membru de origine; s) persoană semnificativă - administratorul şi/sau conducerea executivă a societăţii de asigurare/reasigurare; t) acţionar semnificativ - orice persoană care, nemijlocit şi singură sau, după caz, prin intermediul ori în legătură cu alte persoane, exercită drepturi ce decurg din deţinerea unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi de asigurare/reasigurare sau îi conferă acesteia cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor ori care, după caz, dau posibilitatea acestei persoane să exercite o influenţă semnificativă asupra conducerii societăţii de asigurare/reasigurare în cadrul căreia are poziţia semnificativă; u) Fond de garantare - fondul de protecţie prevăzut la art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Termenii: "stat membru", "stat membru de origine", "stat membru gazdă", "stat terţ", "filială", "sucursală", "persoană semnificativă" şi "acţionar semnificativ" au înţelesul prevăzut de Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
     +  Capitolul II Procedura de redresare financiară. Reguli generale  +  Articolul 4 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor prevăzute de normele date în aplicarea acesteia, Autoritatea de Supraveghere Financiară procedează periodic la verificarea situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare, fie în baza documentelor şi a raportărilor transmise de aceasta, conform legii, fie în urma acţiunilor de analiză, îndrumare şi control efectuate de organele de specialitate ale acestei autorităţi. (2) Verificarea se poate efectua oricând de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv în urma sesizărilor creditorilor de asigurări referitoare la situaţia financiară a societăţii de asigurare/reasigurare, în vederea prevenirii stării de insolvenţă şi/sau a restabilirii situaţiei acesteia în cadrul procedurii de redresare financiară.  +  Articolul 5 (1) Procedura de redresare financiară implică orice intervenţie a Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru luarea măsurilor necesare restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare, în scopul prevenirii stării de insolvenţă a acesteia şi al evitării intrării în procedura falimentului. (2) Autoritatea de Supraveghere Financiară este singura autoritate competentă abilitată să decidă aplicarea modalităţilor şi a măsurilor de redresare financiară în ceea ce priveşte societăţile de asigurare/reasigurare, inclusiv sucursalele acestora din alte state membre, precum şi sucursalele şi filialele societăţilor de asigurare/reasigurare din state terţe, care au sediul în România. Măsurile de redresare financiară nu împiedică deschiderea, de către statul membru de origine, a unei proceduri de faliment. (3) Autoritatea de Supraveghere Financiară informează de urgenţă autorităţile de supraveghere din toate celelalte state membre cu privire la decizia sa de a adopta măsuri de redresare financiară împotriva unei societăţi de asigurare/reasigurare, inclusiv efectele concrete posibile ale unor astfel de măsuri.  +  Articolul 6 (1) În toate cazurile, societatea de asigurare/reasigurare este obligată să pună la dispoziţia Autorităţii de Supraveghere Financiară toate documentele şi informaţiile solicitate în vederea verificării şi să asigure desfăşurarea activităţii de analiză şi control în condiţii optime şi cu celeritate. (2) La cererea Autorităţii de Supraveghere Financiară, societatea de asigurare/reasigurare este obligată să determine şi să comunice în termen de 48 de ore de la solicitare următoarele: a) calculul marjei de solvabilitate disponibile, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă; b) indicatorul de lichiditate; c) situaţia rezervelor tehnice brute constituite pe fiecare categorie de rezerve tehnice şi clasa de asigurare practicată; d) activele admise să acopere rezervele tehnice brute constituite. (3) Indicatorii vor fi determinaţi şi raportaţi în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru luna anterioară datei solicitării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 7O societate de asigurare/reasigurare intră în procedura de redresare financiară reglementată de prezenta lege atunci când există cel puţin una dintre următoarele situaţii: a) se constată nerespectarea, în orice mod, a prevederilor art. 6 alin. (2), precum şi a oricăror altor prevederi legale referitoare la activitatea de asigurare/reasigurare, punându-se în pericol onorarea obligaţiilor asumate faţă de creditorii de asigurări; b) valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu reglementările în vigoare; c) valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă.  +  Articolul 8 (1) În cazurile prevăzute la art. 7 lit. a) şi b), Autoritatea de Supraveghere Financiară poate dispune, prin decizie motivată, deschiderea procedurii de redresare financiară prin una dintre următoarele modalităţi: a) redresarea societăţii de asigurare/reasigurare pe bază de plan de redresare financiară; b) redresarea societăţii de asigurare/reasigurare prin administrare specială. (2) În cazul prevăzut la art. 7 lit. c) consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere este obligat, de îndată, să convoace adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru efectuarea majorării capitalului social al societăţii. În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocării adunării generale extraordinare a acţionarilor, societatea va prezenta Autorităţii de Supraveghere Financiară: a) dovada convocării adunării generale extraordinare şi propunerea de hotărâre de majorare a capitalului social; b) analiza detaliată a factorilor care au dus la scăderea marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranţă; c) planul detaliat de măsuri pe care societatea le va lua în vederea evitării scăderii marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranţă, pentru o perioadă de cel puţin un an. Efectuarea operaţiunii de majorare a capitalului social, inclusiv vărsarea capitalului social subscris, nu va putea depăşi 60 de zile calendaristice de la data convocării adunării generale extraordinare a acţionarilor. (3) Prin decizia de deschidere a procedurii, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate dispune aplicarea de către societatea de asigurare/reasigurare a uneia sau mai multora dintre următoarele măsuri prudenţiale principale: a) limitarea volumului de prime brute sau nete subscrise, pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an, astfel încât acestea să nu depăşească valorile stabilite prin decizia de deschidere a procedurii de redresare; b) interzicerea reînnoirii contractelor de asigurare ajunse la scadenţă sau, după caz, doar a unor tipuri de contracte de asigurare, expres stabilite prin decizia de redresare financiară; c) interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare şi a încasării primelor aferente, pe perioada expres stabilită prin decizia de redresare financiară; d) efectuarea de către societatea de asigurare/reasigurare a transferului portofoliului de asigurări, în tot sau în parte, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie; în cazul dispunerii acestei măsuri, societatea de asigurare/reasigurare va efectua operaţiunile privind transferul de portofoliu în regim de urgenţă, fără ca acestea să poată depăşi 60 de zile de la data luării măsurii; e) obligarea administratorilor societăţii de asigurare/ reasigurare de a convoca de îndată o adunare generală extraordinară, cu propunerea efectuării operaţiunii de majorare a capitalului social sau, după caz, a fondului de rezervă liberă vărsat; termenul de întrunire nu va putea fi mai mare de 5 zile de la data convocării, iar efectuarea operaţiunilor de majorare a capitalului social nu va putea depăşi 30 de zile lucrătoare de la data primirii deciziei de declanşare a procedurii de redresare financiară; f) interzicerea efectuării de către societatea de asigurare/reasigurare a anumitor investiţii; g) restrângerea reţelei teritoriale a societăţii de asigurare/ reasigurare prin desfiinţarea, în condiţiile legii, a anumitor filiale şi sucursale, puncte de lucru şi/sau a altor sedii secundare ale societăţii de asigurare/reasigurare, precum şi/sau înlocuirea persoanelor semnificative cu privire la care s-a stabilit responsabilitatea pentru ajungerea societăţii în procedură de redresare financiară; h) verificarea, inventarierea şi instrumentarea, după caz, a dosarelor de daună, înregistrate în evidenţele societăţii de asigurare/reasigurare, în vederea evaluării daunelor reale şi a stabilirii obligaţiilor de plată faţă de creditorii de asigurări; activitatea de verificare, inventariere şi instrumentare a dosarelor se va face în regim de urgenţă, fără a se putea depăşi un termen de 30 de zile de la data primirii deciziei de declanşare a procedurii de redresare financiară. (4) Prin decizia de deschidere a procedurii de redresare financiară, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate dispune, după caz: a) luarea unor măsuri cu privire la bunurile şi/sau activele societăţii de asigurare/reasigurare, constând în inventarierea lor de către aceasta şi conservarea pe toată perioada procedurii de redresare financiară, precum şi restrângerea sau interzicerea posibilităţii de a dispune liber de acestea; răspunderea pentru neaplicarea sau pentru aplicarea necorespunzătoare a acestor măsuri dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară aparţine membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi conducerii executive a societăţii de asigurare/reasigurare; b) numirea uneia sau mai multor persoane care să supravegheze modul de întocmire şi de respectare a planului de redresare financiară; c) orice alte măsuri prudenţiale necesare restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare, în vederea garantării protejării drepturilor şi intereselor legitime ale creditorilor de asigurări. (5) Dacă este cazul, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate solicita instanţei competente încuviinţarea unor măsuri asigurătorii cu privire la bunurile şi/sau activele societăţii de asigurare/reasigurare, potrivit legii.  +  Articolul 9 (1) Decizia de deschidere a procedurii de redresare financiară prevăzută la art. 8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi în două ziare de circulaţie naţională, în conformitate cu dispoziţiile legale. (2) Efectele procedurii de redresare financiară asupra unui proces civil în curs privind un bun sau un drept de care a fost deposedată societatea de asigurare/reasigurare sunt reglementate de legea statului membru în care procesul este în curs. (3) După publicarea deciziei, conform alin. (1), Autoritatea de Supraveghere Financiară publică de îndată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un extras din decizia sa cu privire la măsurile de redresare financiară. În cazul în care statul român, prin Autoritatea de Supraveghere Financiară, este informat cu privire la adoptarea unor măsuri de reorganizare adoptate de autorităţile competente din alte state membre, acesta asigură, prin autoritatea de supraveghere, publicarea unor astfel de măsuri, conform alin. (1). (4) Publicaţia prevăzută la alin. (3) va conţine: denumirea autorităţii competente, legea aplicabilă procedurii de redresare financiară, precum şi, dacă este cazul, administratorul desemnat. Publicarea extrasului din decizia de redresare se efectuează în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care este publicată informaţia. (5) Măsurile de redresare financiară se aplică indiferent de dispoziţiile privind publicarea prevăzute la alin. (3) şi (4) şi îşi produc toate efectele în ceea ce priveşte creditorii de asigurări, inclusiv în ceea ce priveşte acţionarii sau asociaţii şi angajaţii societăţii de asigurare/reasigurare, consideraţi ca atare, ale căror drepturi sunt exclusiv afectate ca urmare a aplicării acestor măsuri. (6) Efectele deschiderii procedurii de redresare financiară se află sub incidenţa legii române, cu excepţia celor care poartă asupra contractelor şi a drepturilor menţionate în continuare, care sunt sub incidenţa următoarelor norme: a) contractele de muncă şi relaţiile de muncă sunt reglementate numai de legea statului membru aplicabilă contractelor/relaţiilor de muncă; b) contractul care conferă un drept de folosinţă sau prin care se dobândeşte proprietatea asupra unui bun imobil este reglementat doar de legea statului membru pe al cărui teritoriu este situat acest bun; c) drepturile societăţii de asigurare/reasigurare privind o proprietate imobiliară, o navă sau o aeronavă, supusă înscrierii într-un registru public, sunt reglementate doar de legea statului membru sub a cărui autoritate se ţine registrul respectiv. (7) Deschiderea procedurii de redresare financiară nu afectează drepturile reale ale creditorilor sau terţilor în ceea ce priveşte bunurile corporale ori necorporale, activele mobiliare sau imobiliare - atât bunuri determinate, cât şi ansambluri de bunuri nedeterminate - care aparţin societăţii de asigurare/reasigurare şi care sunt situate pe teritoriul altui stat membru în momentul deschiderii procedurii. Drepturile reale ale creditorilor sau terţilor înseamnă, în special: a) dreptul de a valorifica bunul sau de a asigura valorificarea acestuia şi de a beneficia de profitul ori de venitul generat, în special pe baza unui gaj sau a unei ipoteci; b) dreptul exclusiv de a recupera o creanţă, în special un drept garantat prin constituirea unui gaj sau cesiunea acestei creanţe cu titlu de garanţie; c) dreptul de revendicare a bunului şi/sau de restituire a acestuia de la oricine îl posedă şi/sau îl foloseşte împotriva voinţei titularului de drept; d) dreptul real de a percepe fructele unui bun; este asimilat dreptului real dreptul înscris într-un registru public şi opozabil terţilor, care dă posibilitatea dobândirii unui drept real, în sensul arătat anterior. (8) Dispoziţiile alin. (7) nu împiedică exercitarea acţiunilor privind nulitatea, anularea şi/sau inopozabilitatea actelor prejudiciabile tuturor creditorilor, prevăzute de legislaţia statului membru de origine. Cu toate acestea, legea statului membru de origine nu se va aplica atunci când persoana care a beneficiat de un act juridic prejudiciabil tuturor creditorilor face dovada că sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) actul menţionat se află sub incidenţa legislaţiei unui alt stat membru decât cel de origine; b) legea statului membru de origine nu prevede niciun mijloc de atacare a actului respectiv.  +  Articolul 10 (1) Procedura de redresare financiară declanşată împotriva unei societăţi de asigurare/reasigurare care cumpără un bun nu afectează drepturile garantate ale vânzătorului atunci când, în momentul deschiderii procedurii respective, bunul respectiv se află situat pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul în care procedurile respective au fost deschise. (2) Procedura de redresare financiară declanşată împotriva unei societăţi de asigurare/reasigurare care vinde un bun, după livrarea acestuia, nu constituie o cauză de rezoluţiune sau de denunţare a vânzării şi nu împiedică dobândirea de către cumpărător a proprietăţii, dacă bunul respectiv se află, la momentul deschiderii procedurii, pe teritoriul unui stat membru, altul decât acela în care procedura respectivă a fost deschisă. În cazul în care, printr-un act încheiat după adoptarea măsurilor de reorganizare, o societate de asigurare/reasigurare înstrăinează, cu titlu oneros, un activ imobiliar, o navă sau o aeronavă supusă înscrierii într-un registru public sau valori mobiliare ori titluri a căror existenţă sau transfer presupune înscrierea într-un registru ori cont, stabilit prin lege, sau care sunt plasate într-un sistem central de depozite reglementat de legea unui stat membru, validitatea actului respectiv se află sub incidenţa legii statului membru pe al cărui teritoriu se află activul imobiliar sau sub a cărui autoritate se ţine registrul, contul ori sistemul respectiv. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu împiedică exercitarea acţiunilor privind nulitatea, anularea şi/sau inopozabilitatea, reglementate de legea statului membru de origine. (4) Procedura de redresare financiară nu împiedică şi nu afectează exercitarea drepturilor creditorilor de asigurări privind compensarea creanţelor lor cu cele ale societăţii de asigurare/reasigurare supuse acestei proceduri, în condiţiile legii. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. (5) Fără a se aduce atingere dispoziţiilor art. 9 alin. (7) şi (8), efectele deschiderii procedurii de redresare financiară asupra drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la o piaţă reglementată se află numai sub incidenţa legii aplicabile pieţei respective. Aceasta nu împiedică acţiunile privind nulitatea, anularea şi/sau inopozabilitatea, reglementate de legea statului membru de origine, care se pot exercita pentru a nu ţine seama de plăţile sau de tranzacţiile efectuate în conformitate cu legea aplicabilă pieţei respective.  +  Articolul 11 (1) Procedura de redresare financiară îşi produce efectele în întreaga Uniune Europeană din momentul în care aceasta îşi produce efectele în statul membru unde ea s-a declanşat. (2) Procedura de redresare financiară îşi produce toate efectele în întreaga Uniune Europeană, în conformitate cu legislaţia statului român, fără alte formalităţi, inclusiv în ceea ce priveşte părţi terţe din alte state membre, chiar dacă legislaţia acelor state membre nu prevede astfel de măsuri de redresare financiară sau subordonează aplicarea lor unor condiţii care nu sunt îndeplinite. Măsurile de redresare financiară adoptate în conformitate cu legislaţia unui stat membru se aplică în mod corespunzător pe teritoriul statului român. (3) Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca autoritate competentă şi autoritate de supraveghere, informează de urgenţă autorităţile de supraveghere din toate celelalte state membre cu privire la decizia sa de a declanşa o procedură de redresare financiară, inclusiv efectele concrete posibile ale unei astfel de proceduri. Informarea se face înainte de adoptarea unei astfel de decizii sau imediat după acest moment.  +  Secţiunea 1 Redresarea societăţilor de asigurare/reasigurare pe bază de plan de redresare financiară  +  Articolul 12 (1) În cazul deschiderii procedurii de redresare financiară pe bază de plan, consiliul de administraţie sau, după caz, administratorul unic al societăţii de asigurare/reasigurare este obligat să întocmească şi să depună la sediul Autorităţii de Supraveghere Financiară un plan de redresare financiară, în termen de cel mult 20 de zile de la data comunicării către societatea de asigurare/reasigurare a deciziei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a). (2) Planul de redresare financiară va cuprinde, în mod obligatoriu, perspectivele de redresare financiară a societăţii, precum şi modalităţile concrete şi termenele de îndeplinire a măsurilor şi dispoziţiilor stabilite prin decizia de redresare financiară emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară. (3) Planul va include, de asemenea, pentru următorii 3 ani financiari, cel puţin următoarele informaţii: a) estimări ale cheltuielilor de achiziţie şi de administrare; b) bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de asigurare directă, a acceptărilor şi cedărilor în reasigurare; c) bugete anuale; d) o estimare a resurselor financiare cu care se intenţionează să se acopere obligaţiile asumate, luate în calcul pentru determinarea marjei de solvabilitate minimă; e) programe de reasigurare şi/sau de retrocesiune; f) programul de plată a datoriilor.  +  Articolul 13În urma analizării planului de redresare financiară, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite o decizie prin care, după caz, poate hotărî: a) aprobarea planului de redresare financiară; b) completarea şi/sau modificarea planului de redresare financiară, în termen de cel mult 5 zile de la data luării la cunoştinţă despre decizia de completare şi/sau de modificare; c) respingerea planului de redresare financiară.  +  Articolul 14 (1) De la data comunicării deciziei de aprobare a planului de redresare financiară, societatea de asigurare/reasigurare este obligată să îndeplinească în mod corespunzător măsurile cuprinse în plan, la termenele şi în condiţiile stabilite, astfel cum acestea au fost dispuse şi aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. De asemenea, societatea de asigurare/reasigurare este obligată să aducă la cunoştinţa tuturor creditorilor de asigurări cunoscuţi, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii deciziei, măsurile şi dispoziţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul aprobării modificărilor şi/sau completărilor ulterioare ale planului de redresare financiară, efectuate potrivit art. 13 lit. b).  +  Articolul 15În cazul respingerii planului de redresare financiară, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite o decizie motivată prin care poate dispune una dintre următoarele măsuri: a) obligarea societăţii de asigurare/reasigurare la elaborarea unui program de finanţare în regim de urgenţă; în acest caz, dispoziţiile prevăzute la art. 12-14 se vor aplica în mod corespunzător; b) aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) şi desemnarea unui administrator special; c) închiderea procedurii de redresare financiară; în acest caz, Autoritatea de Supraveghere Financiară va retrage autorizaţia de funcţionare a societăţii de asigurare/reasigurare şi, în situaţia constatării stării de insolvenţă a acesteia, va cere tribunalului deschiderea de îndată a procedurii falimentului, potrivit art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 3.  +  Secţiunea a 2-a Redresarea societăţilor de asigurare/reasigurare prin administrare specială  +  Articolul 16 (1) În situaţia aplicării modalităţii de redresare financiară prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), Autoritatea de Supraveghere Financiară desemnează o persoană în calitate de administrator special, care, în principal, va duce la îndeplinire şi va lua toate măsurile necesare restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare, cu respectarea dispoziţiilor, a termenelor şi a condiţiilor cuprinse în decizia de redresare financiară. (2) În acest sens administratorul special poate convoca, de îndată, o adunare generală extraordinară a acţionarilor, cu propunerea efectuării operaţiunii de majorare a capitalului social.  +  Articolul 17 (1) În toate cazurile, administratorul societăţii de asigurare/reasigurare este obligat să aducă, de îndată, la cunoştinţă administratorului special toate măsurile stabilite în sarcina acestuia prin decizia de redresare financiară emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară. (2) Drepturile, obligaţiile, precum şi competenţele administratorului special se stabilesc prin norme ale Autorităţii de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 18 (1) Odată cu desemnarea administratorului special, în condiţiile prezentei legi, se suspendă: a) atribuţiile legale ale acţionarilor semnificativi şi ale persoanelor semnificative ale societăţii de asigurare/ reasigurare; aceste atribuţii se transferă administratorului special pe toată perioada administrării speciale; b) drepturile de vot în privinţa numirii şi revocării administratorilor societăţii de asigurare/reasigurare, dreptul la dividende al acţionarilor, activitatea, precum şi dreptul la remuneraţie ale consiliului de administraţie sau ale administratorului unic, după caz. (2) Suspendarea operează pe toată perioada administrării speciale.  +  Articolul 19 (1) Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară prevăzută la art. 8, 13 şi 15 este executorie. (2) Împotriva deciziei, societatea de asigurare/reasigurare poate face contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. (3) Contestaţia se judecă cu celeritate şi cu precădere; contestaţia nu suspendă executarea deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară. Hotărârea instanţei poate fi atacată cu recurs, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 3-a Închiderea procedurii de redresare financiară. Efectele închiderii procedurii. Drepturile şi obligaţiile creditorilor de asigurări  +  Articolul 20Închiderea procedurii de redresare financiară a societăţii de asigurare/reasigurare se dispune prin decizie motivată, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit legii, atunci când, după caz: a) se constată restabilirea situaţiei financiare a societăţii de asigurare/reasigurare, ca urmare a îndeplinirii în mod corespunzător a modalităţii şi a măsurilor de redresare financiară; b) măsurile aplicate în cadrul procedurii de redresare financiară nu au fost îndeplinite în mod corespunzător, în termenele şi în condiţiile stabilite, sau aplicarea acestora nu a putut conduce, pe perioada în care au fost luate, la atingerea scopului urmărit şi la înlăturarea cauzelor care le-au generat.  +  Articolul 21 (1) Prin decizia de închidere a procedurii de redresare financiară, Autoritatea de Supraveghere Financiară dispune, după caz: a) revocarea deciziei prevăzute la art. 8, în situaţia prevăzută la art. 20 lit. a); b) retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurare/reasigurare, precum şi, dacă se constată insolvenţa acesteia, solicitarea, de îndată, a intrării în procedura falimentului, în situaţia prevăzută la art. 20 lit. b). (2) Prin decizia de închidere a procedurii de redresare financiară, Autoritatea de Supraveghere Financiară dispune, dacă este cazul, revocarea administratorului special desemnat în condiţiile prezentei legi şi încetarea atribuţiilor acestuia. (3) Prevederile art. 9 alin. (1) şi ale art. 19 se aplică în mod corespunzător şi în cazul deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară.  +  Articolul 22În cazul prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b), la data publicării deciziei privind închiderea procedurii de redresare financiară şi constatarea stării de insolvenţă a societăţii de asigurare/reasigurare se naşte dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare.  +  Articolul 23 (1) În termen de 30 de zile de la data publicării deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară, societatea de asigurare/reasigurare pentru care au fost constatate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară indiciile existenţei stării de insolvenţă este obligată să predea Fondului de garantare evidenţa contractelor de asigurare în vigoare la data închiderii procedurii de redresare financiară, evidenţa completă a dosarelor de daună, precum şi evidenţele tehnico-operative şi contabile aferente acestor contracte şi dosare, în vederea publicării listei potenţialilor creditori de asigurări, beneficiari ai sumelor cuvenite de la Fondul de garantare. Răspunderea pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiei revine membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi conducerii executive a societăţii de asigurare/reasigurare. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), Fondul de garantare desemnează o comisie specială, formată din proprii specialişti, cu următoarea componenţă: a) 2 membri din partea conducerii, dintre care unul are calitatea de preşedinte al comisiei; b) conducătorul departamentului financiar sau înlocuitorul legal al acestuia, după caz; c) 2 reprezentanţi ai direcţiei tehnice, cu experienţă în materie de lichidare de daune; d) 2 reprezentanţi ai direcţiei generale juridice, cu experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul juridic. (3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Fondul de garantare ia toate măsurile necesare pentru publicarea listei creditorilor de asigurări ale căror creanţe au rezultat din evidenţele transmise de societatea de asigurare/reasigurare, potrivit alin. (1). (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 23 a fost abrogat de lit. c) a art. 41 din LEGEA nr. 213 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.  +  Articolul 24Abrogat.----------Art. 24 a fost abrogat de lit. c) a art. 41 din LEGEA nr. 213 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.  +  Articolul 25Abrogat.----------Art. 25 a fost abrogat de lit. c) a art. 41 din LEGEA nr. 213 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.  +  Articolul 26Abrogat.----------Art. 26 a fost abrogat de lit. c) a art. 41 din LEGEA nr. 213 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.  +  Articolul 27Abrogat.----------Art. 27 a fost abrogat de lit. c) a art. 41 din LEGEA nr. 213 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.  +  Capitolul III Procedura falimentului societăţilor de asigurare/reasigurare  +  Secţiunea 1 Abrogată----------Secţiunea 1 a capitolului III a fost abrogată de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 28Abrogat.----------Art. 28, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 29Abrogat.----------Art. 29, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 30Abrogat.----------Art. 30, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 31Abrogat.----------Art. 31, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 32Abrogat.----------Art. 32, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 33Abrogat.----------Art. 33, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 34Abrogat.----------Art. 34, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 35Abrogat.----------Art. 35, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 36Abrogat.----------Art. 36, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 37Abrogat.----------Art. 37, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 38Abrogat.----------Art. 38, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 39Abrogat.----------Art. 39, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 40Abrogat.----------Art. 40, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 41Abrogat.----------Art. 41, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 42Abrogat.----------Art. 42, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 43Abrogat.----------Art. 43, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 44Abrogat.----------Art. 44, secţiunea 1, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Secţiunea a 2-a Abrogată----------Secţiunea a 2-a a capitolului III a fost abrogată de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 45Abrogat.----------Art. 45, secţiunea a 2-a, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 46Abrogat.----------Art. 46, secţiunea a 2-a, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 47Abrogat.----------Art. 47, secţiunea a 2-a, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 48Abrogat.----------Art. 48, secţiunea a 2-a, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 49Abrogat.----------Art. 49, secţiunea a 2-a, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 50Abrogat.----------Art. 50, secţiunea a 2-a, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Secţiunea a 3-a Abrogată----------Secţiunea a 3-a a capitolului III a fost abrogată de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 51Abrogat.----------Art. 51, secţiunea a 2-a, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 52Abrogat.----------Art. 52, secţiunea a 2-a, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 53Abrogat.----------Art. 53, secţiunea a 2-a, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 54Abrogat.----------Art. 54, secţiunea a 2-a, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 55Abrogat.----------Art. 55, secţiunea a 2-a, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 56Abrogat.----------Art. 56, secţiunea a 2-a, capitolul III a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Secţiunea a 4-a Dizolvarea şi lichidarea voluntară a asigurărilor/reasigurărilor şi brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare  +  Articolul 57Dizolvarea şi lichidarea voluntară a asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare se face potrivit prevederilor prezentei secţiuni, precum şi normelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară în aplicarea acesteia şi se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 58 (1) Dizolvarea şi lichidarea voluntară şi repartizarea patrimoniului social al unui asigurător/reasigurător sau broker de asigurare şi/sau de reasigurare se pot face numai cu avizul prealabil şi sub supravegherea Autorităţii de Supraveghere Financiară. (2) Odată cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a unui asigurător/reasigurător care nu se află în stare de insolvenţă, astfel cum este prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. j), sau a unui broker de asigurare şi/sau reasigurare, care nu se află în stare de insolvenţă, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acţionarii/asociaţii nu hotărăsc schimbarea obiectului de activitate, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate dispune, după 30 de zile de la retragerea autorizaţiei, dizolvarea urmată de lichidare.  +  Articolul 59 (1) Creanţele de asigurare se bucură de prioritate absolută faţă de orice alte creanţe, în ceea ce priveşte activele admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorilor/ reasigurătorilor aflaţi în procedură de dizolvare şi lichidare voluntară. (2) Creanţele provenind din sumele încasate cu titlu de prime nedepuse la asigurători/reasigurători de către brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi creanţele Autorităţii de Supraveghere Financiară faţă de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare se bucură de prioritate absolută faţă de orice alte creanţe, în procedurile de dizolvare şi lichidare voluntară potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de insolvenţă potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale acestor intermediari de asigurări.  +  Articolul 60Lichidatorii nu pot plăti acţionarilor/asociaţilor nicio sumă în contul acţiunilor/părţilor ce li s-ar cuveni din dizolvarea şi lichidarea voluntară, înaintea achitării creanţelor prevăzute la art. 59.  +  Articolul 61 (1) Numirea lichidatorilor unui asigurător/ reasigurător sau broker de asigurare şi/sau reasigurare se face numai cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară. (2) Lichidarea asigurătorilor şi/sau reasigurătorilor poate fi asigurată şi prin numirea Fondului de garantare în calitate de lichidator în condiţiile alin. (1), iar cheltuielile efectuate de Fondul de garantare ocazionate de desfăşurarea activităţii de lichidare sunt considerate cheltuieli de lichidare. (3) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la atribuţiile lichidatorului, ordinea de stingere a creanţelor, privilegiul creditorilor de asigurări şi cheltuielile legate de lichidare se aplică în mod corespunzător şi lichidării voluntare a asigurătorilor/reasigurătorilor sau brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare potrivit prezentei secţiuni. (4) Atribuţiile legale ale acţionarilor semnificativi şi ale persoanelor semnificative ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare se transferă lichidatorului pe toată perioada lichidării voluntare. (5) Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi persoanele semnificative ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare.  +  Articolul 62Lichidatorii sunt obligaţi să întocmească şi să transmită către Autoritatea de Supraveghere Financiară rapoarte lunare privind stadiul procedurii de dizolvare şi lichidare şi să îndeplinească orice alte dispoziţii ale Autorităţii de Supraveghere Financiară necesare asigurării apărării drepturilor şi intereselor legitime ale creditorilor de asigurări.  +  Articolul 63 (1) Pentru motive întemeiate, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate solicita oricând, în cursul procedurii de dizolvare şi lichidare voluntară, adunării generale a acţionarilor/asociaţilor sau judecătorului delegat/sindic care a numit lichidatorul înlocuirea acestuia. (2) Neîndeplinirea obligaţiilor lichidatorului prevăzute la art. 62 constituie motiv temeinic pentru admiterea cererii de înlocuire a acestuia. (3) Numirea noului lichidator se face tot cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 64 (1) În cazul în care asigurătorul/reasigurătorul aflat în procedura de dizolvare şi lichidare voluntară este în stare de insolvenţă, astfel cum aceasta este definită de art. 3 alin. (1) lit. j) pct. 1, lichidatorul este obligat să solicite deschiderea procedurii de faliment. (2) În termen de 30 de zile de la data pronunţării hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului asigurătorului/ reasigurătorului, lichidatorul este obligat să predea Fondului de garantare evidenţa contractelor de asigurare în vigoare, evidenţa completă a dosarelor de daună, precum şi evidenţele tehnico-operative şi contabile aferente acestor contracte şi dosare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1). (3) Prevederile art. 23 alin. (2) şi art. 24-27 se aplică în mod corespunzător. (4) În cazul în care brokerul de asigurare şi/sau reasigurare aflat în procedura de dizolvare şi lichidare voluntară este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei.  +  Capitolul IVAbrogat----------Capitolul IV a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Secţiunea 1Abrogată.----------Secţiunea 1, capitolul IV a fost abrogată de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 65Abrogat.----------Art. 65, secţiunea 1, capitolul IV a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 66Abrogat.----------Art. 66, secţiunea 1, capitolul IV a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 67Abrogat.----------Art. 67, secţiunea 1, capitolul IV a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 68Abrogat.----------Art. 68, secţiunea 1, capitolul IV a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 69Abrogat.----------Art. 69, secţiunea 1, capitolul IV a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 70Abrogat.----------Art. 70, secţiunea 1, capitolul IV a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Secţiunea a 2-a Abrogată----------Secţiunea a 2-a, capitolul IV a fost abrogată de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 71Abrogat.----------Art. 71, secţiunea a 2-a, capitolul IV a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 72Abrogat.----------Art. 72, secţiunea a 2-a, capitolul IV a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Secţiunea a 3-a Abrogată----------Secţiunea a 3-a, capitolul IV a fost abrogată de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 73Abrogat.----------Art. 73, secţiunea a 3-a, capitolul IV a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 74Abrogat.----------Art. 74, secţiunea a 3-a, capitolul IV a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 75Abrogat.----------Art. 75, secţiunea a 3-a, capitolul IV a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 76Abrogat.----------Art. 76, secţiunea a 3-a, capitolul IV a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 77Abrogat.----------Art. 77, secţiunea a 3-a, capitolul IV a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Secţiunea a 4-a Abrogată----------Secţiunea a 4-a, capitolul IV a fost abrogată de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 78Abrogat.----------Art. 78, secţiunea a 4-a, capitolul IV a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 79Încălcarea prevederilor prezentei legi şi/sau ale normelor emise în aplicarea acesteia se constată şi se sancţionează de Autoritatea de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 80 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) neîndeplinirea obligaţiei de punere la dispoziţie Autorităţii de Supraveghere Financiară a documentelor şi a informaţiilor solicitate, conform art. 6 alin. (1); b) nedeterminarea şi/sau necomunicarea către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termen de 48 de ore de la solicitare, a situaţiei financiare, precum şi a marjei de solvabilitate minime ale societăţii de asigurare/reasigurare, conform art. 6 alin. (2); c) neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a măsurilor dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia de redresare financiară, conform art. 8 alin. (3) şi alin. (4) lit. a); d) neîntocmirea şi/sau nedepunerea în termen la sediul Autorităţii de Supraveghere Financiară a planului de redresare financiară ori, după caz, a programului de finanţare, conform art. 12 şi art. 15 lit. a); e) nerespectarea şi/sau îndeplinirea în mod necorespunzător a măsurilor şi a dispoziţiilor cuprinse în planul de redresare financiară sau, după caz, în programul de finanţare, aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform art. 14 alin. (1) şi art. 15 lit. a); f) încălcarea în orice mod a obligaţiei de aducere la cunoştinţă creditorilor de asigurări despre măsurile de redresare financiară dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform art. 14; g) încălcarea în orice mod a obligaţiei de aducere la cunoştinţă administratorului special despre decizia de redresare financiară şi măsurile dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform art. 17 alin. (1); h) încălcarea în orice mod a obligaţiei de predare către Fondul de garantare a evidenţei contractelor de asigurare în vigoare, a evidenţei complete a dosarelor de daună, precum şi a evidenţelor tehnico-operative şi contabile aferente acestora, potrivit art. 23 alin. (1) şi art. 64 alin. (2); i) încălcarea în orice mod a obligaţiilor privind înregistrarea cererii de deschidere a procedurii falimentului, în conformitate cu dispoziţiile art. 29; j) încălcarea în orice mod a obligaţiei de numire a lichidatorilor unui asigurător/reasigurător sau broker de asigurare şi/sau de reasigurare, cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară, potrivit art. 61; k) neîndeplinirea în orice mod de către lichidatori a obligaţiilor prevăzute de art. 60, 62 şi 64 alin. (1) şi (4). (2) Faptele contravenţionale prevăzute la alin. (1) se sancţionează, după cum urmează, cu: a) amendă, aplicabilă asigurătorului/reasigurătorului, de la 15.000 lei la 30.000 lei; b) amendă, aplicabilă persoanelor semnificative ale asigurătorului/reasigurătorului, de la 5.000 lei la 15.000 lei; c) amendă, aplicabilă persoanelor semnificative ale brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, de la 5.000 lei la 15.000 lei; d) amendă, aplicabilă lichidatorilor asigurătorului/ reasigurătorului sau brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, de la 5.000 lei la 15.000 lei. (3) Amenda va fi aplicată asigurătorului/reasigurătorului, brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, persoanelor semnificative sau lichidatorilor care au participat la comiterea faptelor contravenţionale. Sancţiunea amenzii se va aplica separat fiecărei persoane care a participat la săvârşirea contravenţiei. (4) În funcţie de natura şi de gravitatea faptei, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate aplica, odată cu amenda prevăzută la alin. (2), oricare dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (3) lit. d) şi e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 81Procedura de faliment deschisă împotriva societăţilor de asigurare/reasigurare şi aflată pe rolul instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei legi continuă să se desfăşoare şi se închide în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 82Dispoziţiile art. 65-78 se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte raporturile de drept internaţional privat în domeniul redresării financiare a societăţilor de asigurare, de asigurare-reasigurare, de reasigurare, a societăţilor mutuale de asigurări, inclusiv sucursalele acestora cu sediul în străinătate, precum şi sucursalelor şi filialelor societăţilor de asigurare/reasigurare din alte state terţe, care au sediul în România, inclusiv în ceea ce priveşte informarea şi drepturile creditorilor de asigurări.  +  Articolul 83Abrogat.----------Art. 83 a capitolului VI a fost abrogat de lit. d) a art. 344 din LEGEA nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014.  +  Articolul 84 (1) Redresarea financiară şi falimentul reglementate de prezenta lege nu împiedică şi nu afectează exercitarea drepturilor creditorilor de asigurări privind compensarea creanţelor lor cu creanţele societăţii de asigurare/reasigurare supuse acestor proceduri, în condiţiile legii. (2) Prevederile art. 83 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 85 (1) Fără a se aduce atingere dispoziţiilor art. 9-11, efectele deschiderii unei proceduri de redresare financiară sau de faliment, după caz, asupra drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la o piaţă reglementată se află numai sub incidenţa legii aplicabile pieţei respective. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu împiedică acţiunile privind nulitatea, anularea şi/sau inopozabilitatea, reglementate de legea statului român, care pot fi exercitate pentru a nu ţine seama de plăţile sau de tranzacţiile efectuate în conformitate cu legea aplicabilă pieţei respective.  +  Articolul 86Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 87Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2001/17/CE privind reorganizarea şi lichidarea societăţilor de asigurări, cu excepţia anexei la directivă.  +  Articolul 88Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 89La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) capitolul VI "Redresarea, reorganizarea şi lichidarea asigurătorilor" din Legea nr. 32/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind insolvabilitatea asigurătorului şi administratorul special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 22 ianuarie 2002; c) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 22 ianuarie 2002; d) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, utilizarea şi gestionarea Fondului de protejare a asiguraţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 16 mai 2002.  +  Articolul 90În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiară va emite norme specifice de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi.-------