LEGE nr. 200 din 16 iulie 2015pentru modificarea art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iulie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, ales în condiţiile prevăzute la art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. (2) În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali. (3) În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, care va conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
  Bucureşti, 16 iulie 2015.Nr. 200.----