HOTĂRÂRE nr. 575 din 15 iulie 2015privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iulie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Instituţiile de învăţământ superior prevăzute în anexa nr. 6 sunt monitorizate în anul universitar 2015-2016 de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în temeiul prevederilor art. 192 şi ale art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Specializările prevăzute în anexa nr. 7 intră în lichidare începând cu anul universitar 2015-2016, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul educaţiei

  şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 15 iulie 2015.Nr. 575.  +  Anexa 1-7ANEXA 15/07/2015