ORDIN nr. 8 din 9 ianuarie 2014 (*actualizat*)pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, şi a Convenţiei de colaborare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013(actualizat la data de 20 iulie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Convenţia privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Convenţia de colaborare dintre Ministerul Finanţelor Publice, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN şi instituţiile de credit finanţatoare, prevăzută la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 9 ianuarie 2014.Nr. 8.  +  Anexa 1CONVENŢIEprivind implementarea Programului de garantare acreditelor pentru întreprinderi mici şi mijlociiÎncheiată în temeiul art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 11 octombrie 2013, denumită în continuare OUG nr. 92/2013, şi al art. 21 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 5 decembrie 2013, denumite în continuare Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013, între:Ministerul Finanţelor Publice, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de ..............................., în calitate de ......................................, denumit în continuare MFP,şiFondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RSPJR-41-110030, reprezentat de .................., în calitate de ........................, şi de ........................, în calitate de .................., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.Cap. IObiectul convenţiei  +  Articolul 1Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de către MFP, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din aplicarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare Programul.  +  Articolul 2 (1) Programul este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, pe o perioadă de 36 de luni de la intrarea în vigoare a Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013, timp în care pot fi acordate garanţii iniţiale în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din OUG nr. 92/2013. După expirarea termenului de 36 de luni nu mai pot fi acordate decât prelungiri ale garanţiilor emise, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din OUG nr. 92/2013. (2) Programul constă în acordarea întreprinderilor mici şi mijlocii a unei linii de credit pentru capital de lucru, garantată de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. Valoarea maximă a unui credit garantat este de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioadă de maximum 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni, în condiţiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013, în vederea rambursării liniei de credit.  +  Articolul 3 (1) Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 8 alin. (1) din OUG nr. 92/2013, prin prezenta convenţie F.N.G.C.I.M.M. este mandatat să garanteze în numele şi în contul statului creditele acordate de către instituţiile de credit I.M.M.-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, eligibile în cadrul Programului, care respectă prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013 şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit participante în Program. (2) Valoarea garanţiei poate fi de maximum 50% din valoarea liniei de credit acordate de către Finanţator. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanţiei. (3) Potrivit art. 4 alin. (2) din OUG nr. 92/2013, în exercitarea atribuţiilor delegate potrivit prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat de MFP să mandateze filialele sale în scopul derulării Programului.  +  Articolul 4 (1) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de I.M.M.-urile eligibile în cadrul Programului este Fondul de risc pentru întreprinderile mici şi mijlocii, denumit în continuare fondul de risc. (2) Plafonul garanţiilor ce pot fi acordate pe perioada Programului este de 2 miliarde lei.Cap. IIConţinutul mandatului  +  Articolul 5MFP, în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaţii: a) să propună Guvernului plafonul garanţiilor care pot fi emise conform Programului; b) să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget, nivelul primei de garantare, datorată de beneficiarul Programului, constituită din comisionul de risc cuvenit MFP şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M.; c) să transmită acordul prealabil privind propunerea de alocare iniţială către bănci a plafonului disponibil în cadrul Programului, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013; d) să transmită acordul prealabil privind propunerile de alocări ulterioare ale plafonului în temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013; e) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată şi a addendum-ului la aceasta, transmise de F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor cap. IV, să efectueze plata valorii de executare a garanţiei din fondul de risc constituit conform art. 7 din OUG nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, în contul unic al finanţatorilor.----------Lit. e) a art. 5 din anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. f) să transmită F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii; g) să transmită F.N.G.C.I.M.M. şi Finanţatorului eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit; h) să informeze F.N.G.C.I.M.M. despre orice modificare survenită asupra Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 7 alin. (1).  +  Articolul 6F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii: a) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M. lista cu instituţiile de credit participante în vederea acordării liniilor de credit pentru beneficiarii eligibili, în condiţiile Programului; b) să propună MFP alocările din cadrul plafonului de garantare disponibil în cadrul Programului în vederea obţinerii acordului prealabil al MFP; c) să evalueze, ori de câte ori va fi nevoie, gradul de realizare a acestor plafoane, propunând eventuale realocări ale plafonului de finanţare; d) să încheie convenţii de garantare cu finanţatorii participanţi, conform modelului standard aprobat; e) să predea MFP o copie certificată a convenţiei încheiate cu finanţatorii; f) să solicite MFP acordul în vederea suspendării unilaterale a acordării de garanţii în temeiul unei convenţii de colaborare încheiate cu un Finanţator, în cazul în care acesta nu respectă obligaţiile de raportare prevăzute la art. 6.8 din convenţia de colaborare; g) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispoziţiile OUG nr. 92/2013 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013, pe baza informaţiilor furnizate de Finanţator şi a analizei situaţiei economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu reglementările proprii; h) să analizeze solicitările de garantare formulate de finanţatori după aprobarea liniei de credit de către structurile competente ale acestora, pe baza informaţiilor furnizate de Finanţator şi a analizei situaţiei economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu reglementările proprii şi convenţiile de colaborare încheiate cu finanţatorii; i) să notifice instituţia de credit cu privire la aprobarea/ respingerea solicitării de acordare a garanţiei şi să îi comunice, după caz, valoarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc; j) să încheie, în calitate de mandatar al statului român, contracte de fideiusiune cu administratorii şi acţionarii/asociaţii beneficiarului Programului care deţin cel puţin 50% din capitalul social al acestuia, precum şi cu întreprinzătorul persoană fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor; k) să semneze şi să transmită Finanţatorului cele 3 exemplare ale contractului de garantare, cele două exemplare ale contractului/contractelor de fideiusiune şi cele 3 exemplare ale contractului de ipotecă mobiliară prevăzut la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 92/2013 în cazul în care constată că sunt îndeplinite condiţiile de acordare; l) să comunice MFP datele şi elementele necesare pentru evaluarea anuală a condiţiilor de acordare a garanţiilor în cadrul mecanismului de garantare, în raport cu riscurile generate de operaţiune, pe baza informaţiilor primite de la finanţatori, în conformitate cu prevederile convenţiei de colaborare încheiate cu aceştia; m) să organizeze evidenţa contractelor de garantare valabile conform proceselor-verbale de predare-primire centralizate, încheiate lunar cu finanţatorii, a contractelor de fideiusiune, precum şi a contractelor de ipotecă mobiliară; n) să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiei privind plata de către beneficiar a primei de garantare asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta; o) să monitorizeze garanţiile acordate în cadrul Programului, prin urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat, pe baza situaţiilor furnizate de către Finanţator; p) să transmită MFP în fiecare zi de luni a săptămânii următoare, prin intermediul poştei electronice, situaţia înştiinţărilor de aprobare a garanţiilor emise în cursul săptămânii precedente; q) să aprobe plata garanţiei numai în condiţiile expres prevăzute în Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013, în convenţiile de colaborare încheiate cu finanţatorii şi în contractele de garantare încheiate cu finanţatorii şi cu beneficiarii; r) să comunice deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plată Finanţatorului şi MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;r^1) să comunice Ministerului Finanţelor Publice addendumul la decizia de aprobare a cererilor de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, în ziua aprobării acestuia, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;----------Lit. r^1) a art. 6 din anexa 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.r^2) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată emise de către finanţator a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de restanţă a beneficiarului la plata principalului.----------Lit. r^2) a art. 6 din anexa 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. s) să restituie Finanţatorului cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile de restanţă la plata principalului; t) să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia şi să îl transmită debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea MFP; u) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, în vederea recuperării creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente: înscrisul prevăzut la lit. q), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare în original, contractul/contractele de fideiusiune în original, însoţit(e) de copia documentului de identitate al fideiusorului, şi contractul de ipotecă mobiliară însoţit de copia avizului de înscriere a acestuia la Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare; v) să transmită MFP raportările prevăzute la cap. II pct. 9.3 din Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, cu modificările şi completările ulterioare; w) să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate în condiţiile Programului, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe; x) să solicite acordul MFP în cazul în care decide să suspende unilateral acordarea de garanţii în baza unora dintre convenţiile de garantare ori să denunţe unele dintre acestea, cu prezentarea argumentelor care au dus la această propunere; y) să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăşurări a Programului, solicitate de MFP.Cap. IIIRaportări  +  Articolul 7 (1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M. va transmite MFP raportările prevăzute la cap. II pct. 9.3 din Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul în care MFP nu îşi respectă în termen obligaţia prevăzută la art. 5 lit. h), raportarea va fi realizată fără a se ţine cont de modificările aduse Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, cu modificările şi completările ulterioare, până la momentul comunicării acestor modificări. (3) La solicitarea MFP, F.N.G.C.I.M.M. va transmite informaţii referitoare la: a) estimările privind încasările din comisionul de risc datorat de beneficiarii Programului atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani; b) estimările privind executările de garanţii reprezentând valoarea plăţilor pe care MFP urmează să le efectueze în contul instituţiilor de credit finanţatoare atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani.  +  Articolul 8 (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează direcţiilor de specialitate din cadrul MFP situaţia stingerii creanţelor bugetare datorate de beneficiarii Programului. (2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 8 din anexa 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 8 din anexa 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.Cap. IVPlata garanţiei  +  Articolul 9Cererea de plată, respectiv addendum-ul, se aprobă de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 19 alin. (2) şi (5^1) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013.----------Art. 9 din anexa 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.  +  Articolul 10 (1) F.N.G.C.I.M.M. transmite MFP decizia de aprobare a cererii de plată pentru fiecare garanţie, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, vizat cu menţiunea "bun de plată". (2) Decizia menţionată la alin. (1) reprezintă documentul justificativ pe baza căruia MFP efectuează plata valorii de executare a garanţiei către Finanţator în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de restanţă a beneficiarului la plata principalului. (3) Plata garanţiei se face de către MFP din fondul de risc constituit conform art. 7 din OUG nr. 92/2013, într-un cont unic al instituţiei de credit finanţatoare. (4) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se adresează Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din cadrul MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, prin curier, la sediul MFP. (5) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către finanţator către F.N.G.C.I.M.M. se diminuează valoarea restanţei finanţării garantate, F.N.G.C.I.M.M. va modifica, în baza solicitării instituţiei de credit finanţatoare, decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei printr-un addendum pe care îl va transmite Ministerului Finanţelor Publice, în ziua aprobării, prin fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.----------Alin. (5) al art. 10 din anexa 1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.  +  Articolul 11 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei, MFP transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii, din care să rezulte suma plătită şi data efectuării plăţii. (2) Utilizând formularul prevăzut în anexa la prezenta convenţie, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa rezultată prin plată. (3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea MFP, F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. (4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare în original, contractul/contractele de fideiusiune în original, copia actului de identitate al fideiusorului/fideiusorilor şi contractul de ipotecă mobiliară însoţit de copia avizului de înscriere a acestuia la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării, în condiţiile legii. (5) Contractele de garantare constituie titluri executorii. (6) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice. (7) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Pentru sumele rezultate din executarea garanţiilor, plătite de MFP, beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculate începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei şi până la data stingerii, inclusiv, şi recuperate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. (9) Garanţiile reale şi personale prevăzute la art. 8 alin. (2) şi art. 9 din OUG nr. 92/2013 se execută de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (10) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare şi, respectiv, a contractului/contractelor de fideiusiune de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de ipotecă mobiliară prevăzut la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 92/2013 se fac venit la fondul de risc.Cap. VConfidenţialitate  +  Articolul 12 (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, oricărei date sau informaţii, aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanţărilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia, cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În înţelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană juridică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor în contextul derulării Programului.  +  Articolul 13Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii despre care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării Programului şi al executării prezentei convenţii şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul entităţilor semnatare ale prezentei convenţii.  +  Articolul 14Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, impusă de prevederile art. 12 şi 13, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informaţii.Cap. VIRăspundere contractuală. Jurisdicţie  +  Articolul 15Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptei celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.  +  Articolul 16F.N.G.C.I.M.M. este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de MFP.  +  Articolul 17Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.Cap. VIIAlte clauze  +  Articolul 18Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:MFP - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică- director generaltelefon/fax: 00 40 21.319.98.18;- director general adjunct - back officetelefon: 004 0213.199.732; fax: 004 0213.111.608F.N.G.C.I.M.M. - Departamentul risc şi strategii- director coordonatortelefon: 00 40 21.310.18.74; fax: 00 40 21.310.18.57.  +  Articolul 19Orice modificare sau revizuire a prezentei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 20Anexa face parte integrantă din prezenta convenţie.  +  Articolul 21 (1) Prezenta convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă. (2) Modificările şi completările legislaţiei aplicabile Programului, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenţii, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 22 (1) Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii contractelor de garantare încheiate de F.N.G.C.I.M.M. (2) Prezenta convenţie a fost semnată de MFP la data de ........... şi de F.N.G.C.I.M.M. la data de .........., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru MFP şi unul pentru F.N.G.C.I.M.M.MFP F.N.G.C.I.M.M.Anexă-----la Convenţia privind implementarea Programului de garantare-----------------------------------------------------------a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii--------------------------------------------------Înscris nr. ..................... din data de ............................Către: .............................................................................................................................*),Spre ştiinţă: .....................................................................................................................**)Întrucât la scadenţa din data de ................... beneficiarul ............................***), cu sediul social în localitatea ................., str. ....................... nr. ..., bloc ......., scară ......, etaj ....., apartament ......., sectorul/judeţul ...................., telefon ..........................., fax ......................., e-mail ........................., înregistrat la registrul comerţului sub numărul ..............................., cod unic de înregistrare ......................, nu a achitat finanţarea acordată în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii de finanţatorul ..........................****), cu sediul în localitatea ........................, str. ....................... nr. ...., bloc ........, etaj ......., sectorul/judeţul ........., şi a fost executată garanţia acordată prin Contractul de garantare nr. ............. din data de ..................., s-a întocmit, în temeiul art. 20 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, prezentul înscris, prin care s-au individualizat următoarele sume de plată: ┌─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┬───────────────┐ │Natura obligaţiei│Scadenţa │Nr. contractului de garantare │Cuantumul sumei│ │ bugetare │obligaţiei│a liniei de credit garantate │ datorate │ │ │bugetare │în cadrul Programului de │ - lei - │ │ │*****) │garantare a creditelor pentru │ │ │ │ │întreprinderi mici şi mijlocii│ │ ├─────────────────┼──────────┼──────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ └─────────────────┴──────────┴──────────────────────────────┴───────────────┘Sumele menţionate mai sus se achită în contul RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis la Trezoreria Operativă Centrală a Ministerului Finanţelor Publice, cod de identificare fiscală 8609468.Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul contractului de garantare a liniei de credit.În cazul neplăţii sau al neprezentării dovezii efectuării acesteia, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la aplicarea procedurii de executare silită, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului de garantare care, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, constituie titlu executoriu.Pentru suma rezultată din executarea garanţiei, beneficiarul ....................... datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculate începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei şi până la data stingerii, inclusiv.Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.Data emiterii ...........................Director,Numele şi prenumele ............................Semnătura ...........................L.S.-----*) Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.**) Se vor completa elementele de identificare ale debitorului şi adresa acestuia.***) Denumirea debitorului.****) Se completează denumirea instituţiei de credit finanţatoare care a acordat linia de credit garantată în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii.*****) Se completează data plăţii garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice.  +  Anexa 2CONVENŢIE DE COLABORARE- Programul OUG nr. 92/2013 -Nr.Încheiată între următoarele părţi:Finanţatorul ........................................, cu sediul social în ..........................., telefon/fax ......................, cod unic de înregistrare ...................................., înregistrat în registrul comerţului sub nr. ......................................... şi în Registrul bancar sub nr. .............................., reprezentat de ......................, în calitate de ...................., şi de ..................., în calitate de ........................., denumit în continuare Finanţator,şiFondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului sub nr. J 40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de Silvia Ciornei, în calitate de preşedinte-director general, şi de .........................., în calitate de director coordonator, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.În scopul derulării Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare Programul, părţile convin încheierea prezentei convenţii de colaborare în condiţiile prevăzute în continuare.Cap. 1Definiţii  +  Articolul 1.1Termenii folosiţi în prezenta convenţie de colaborare au următoarele semnificaţii: a) beneficiarul Programului - operatorul economic care se încadrează în categoria I.M.M. în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi care respectă condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumită în continuare OUG nr. 92/2013, şi de Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, denumite în continuare Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013; b) credit - linia de credit pe care Finanţatorul o pune la dispoziţia beneficiarului cu respectarea normelor interne proprii şi în baza unui contract de credit; c) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului, Finanţator şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de Finanţator şi beneficiarul îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către Finanţator, în cazul producerii riscului de credit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9; d) garant - statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice - F.N.G.C.I.M.M.; e) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 50% din valoarea creditului; f) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 50% din valoarea creditului, dar nu mai mult de 2.500.000 lei/IMM. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanţiei; g) riscul de credit - neplata parţială sau integrală a creditului, principal, de către beneficiarul Programului; h) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, principal, sumă care urmează a fi plătită Finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice în cazul producerii riscului de credit; i) primă de garantare - suma datorată de beneficiarul Programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget; j) comision de risc - suma datorată de beneficiarul Programului destinată acoperirii riscului de garantare şi finanţării anuale a capitalului necesar Programului; k) comision de administrare - suma datorată de beneficiarul Programului care acoperă costurile de evaluare, acordare şi administrare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.Cap. 2Obiectul convenţiei de colaborare  +  Articolul 2.1Obiectul prezentei convenţii de colaborare îl constituie stabilirea mecanismului de lucru între F.N.G.C.I.M.M. şi Finanţator în scopul implementării Programului, în temeiul art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013, pentru garantarea în numele şi contul statului de către F.N.G.C.I.M.M., în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a creditelor acordate de Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la cap. 3 din prezenta convenţie nr. ......, în limita unui plafon de garantare alocat în sumă de ............... lei.  +  Articolul 2.2F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 2.3Programul constă în acordarea întreprinderilor mici şi mijlocii a unei linii de credit pentru capital de lucru garantată de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării de maximum 5.000.000 lei/IMM, acordată pe o perioadă de maximum 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni în vederea rambursării liniei de credit, începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial. Valoarea maximă a unei garanţii este de 2.500.000 lei/IMM.  +  Articolul 2.4Durata Programului este de 36 de luni de la data intrării în vigoare a Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013, timp în care pot fi acordate garanţii iniţiale în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din OUG nr. 92/2013. După expirarea termenului de 36 de luni nu mai pot fi acordate decât prelungiri ale garanţiilor emise, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din OUG nr. 92/2013.Cap. 3Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului  +  Articolul 3.1I.M.M.-urile sunt eligibile în cadrul Programului dacă la data aprobării creditului îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: a) nu se află în dificultate, în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004. Se consideră că IMM-ul este în dificultate financiară dacă este îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile următoare:a.1) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în ultimele 12 luni;a.2) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi/acţionari au răspundere nelimitată pentru datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii, şi mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni;a.3) întreprinderea face obiectul procedurilor colective de insolvenţă; b) nu se află în litigiu, în calitate de pârâţi, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră; c) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C.) ori figurează cu credite de categoria A sau B; d) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.); e) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; f) prezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale, care împreună cu garanţia de stat acordată prin Program acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. La stabilirea gradului de acoperire cu garanţii nu este luat în calcul contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor prevăzut la art. 3.4 [art. 8 alin. (2) din OUG nr. 92/2013]; g) au cel puţin 3 ani de la înfiinţare şi au realizat bunuri şi/sau servicii şi au întocmit bilanţuri contabile în ultimele două exerciţii financiare consecutive încheiate; h) înregistrează profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar încheiat; i) nu înregistrează restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.  +  Articolul 3.2Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.  +  Articolul 3.3Nu pot fi garantate în cadrul Programului liniile de credit acordate pentru finanţarea unei activităţi din următoarele sectoarele/domenii: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie (anexa nr. 6).  +  Articolul 3.4Beneficiarul Programului se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la Finanţator, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate. Modelul contractului de ipotecă mobiliară este prevăzut în anexa nr. 11.  +  Articolul 3.5 (1) F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, încheie contracte de fideiusiune cu toate persoanele fizice sau juridice care au calitatea de administratori şi asociaţii/acţionarii beneficiarului ce deţin cel puţin 50% din părţile sociale/acţiunile acestuia, precum şi cu întreprinzătorul persoană fizică autorizată care desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz. Modelul contractului de fideiusiune este prevăzut în anexa nr. 10. (2) Contractele de fideiusiune şi contractele de garantare sunt titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.Cap. 4Costul garanţiei  +  Articolul 4.1 (1) Beneficiarii Programului care obţin aprobarea garantării creditului de către F.N.G.C.I.M.M., în numele şi contul statului, datorează o primă de garantare calculată şi comunicată instituţiei de credit de către F.N.G.C.I.M.M. (2) Prima de garantare plătită de beneficiari este constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. şi trebuie să acopere atât riscurile obişnuite, ce rezultă din acordarea garanţiilor, costurile administrative ale garantării, cât şi finanţarea anuală a capitalului. (3) Obligaţia plăţii primei de garantare îi revine beneficiarului finanţării garantate, iar obligaţia virării comisionului de administrare, precum şi transmiterii copiei ordinului de plată, decontat de către Finanţator, privind achitarea de către beneficiarul Programului a comisionului de risc îi revin Finanţatorului.  +  Articolul 4.2 (1) Comisionul de risc se calculează astfel:*Font 9*                       Procent comision x Valoarea garanţiei x Nr. de luni*) de garantare    Comision de risc = ──────────────────────────────────────────────────────────────────                                                       12-----*) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei. (2) Plata comisionului de risc se efectuează integral la acordarea garanţiei, proporţional cu perioada de garantare, respectiv la aprobarea solicitării de majorare pentru perioada pentru care s-a solicitat majorarea, precum şi la prelungirea valabilităţii garanţiei pentru perioada de prelungire. (3) Beneficiarul Programului achită comisionul de risc în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468. (4) Garanţia intră în vigoare la data semnării contractului de garantare, cu condiţia plăţii comisionului de risc, şi este valabilă pe durata finanţării plus încă 60 de zile calendaristice calculate de la data scadenţei principalului liniei de credit acordate în cadrul Programului. (5) În cazul renunţării la garanţie până la sfârşitul lunii anterioare scadenţei finale a finanţării, prevăzută în contractul de garantare, comisionul de risc se datorează pentru perioada cuprinsă între data acordării garanţiei şi data renunţării la garanţie, se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. şi se comunică diferenţa de comision de risc Ministerului Finanţelor Publice în vederea restituirii acesteia beneficiarului programului conform normelor proprii.----------Alin. (5) al art. 4.2 din anexa 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.  +  Articolul 4.3Orice solicitare privind restituirea comisionului de risc va fi transmisă direct Ministerului Finanţelor Publice.----------Art. 4.3 din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.  +  Articolul 4.4 (1) Comisionul de administrare pentru garanţii acordate în cazul finanţărilor pe termen scurt (până la 12 luni inclusiv) se calculează astfel:*Font 8*                             Procent comision x Valoarea garanţiei acordate x Nr. de luni*) de garantare  Comision de administrare = ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               12-----*) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei. (2) Plata comisionului de administrare pentru garanţiile acordate în cazul finanţărilor pe termen scurt se face integral, la acordarea garanţiei, proporţional cu perioada de garantare, în contul F.N.G.C.I.M.M. nr. RO81 BRDE 445S V678 1026 4450, deschis la BRD GSG Agenţia Banu Manta. (3) Comisionul de administrare pentru garanţii acordate în cazul finanţărilor pe termen mediu se calculează astfel: a) pentru intervalul cuprins între data acordării şi data de 31 decembrie a anului respectiv (primul an de garantare):*Font 7*                             Procent comision x Valoarea garanţiei acordate x Nr. de luni*) de garantare până la sfârşitul anului  Comision de administrare = ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                          12-----*) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia. b) pentru următorii ani întregi de garantare:Comision de administrare = Procent comision x Valoarea garanţiei acordate c) pentru ultima fracţiune de an de garantare:*Font 7*                            Procent comision x Valoarea garanţiei acordate x Nr. de luni*) de garantare până la scadenţa garanţiei Comision de administrare = ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                          12-----*) Exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei. (4) Plata comisionului de administrare pentru garanţiile aferente finanţărilor pe termen mediu se face în contul F.N.G.C.I.M.M. nr. RO81 BRDE 445S V678 1026 4450, deschis la BRD GSG Agenţia Banu Manta, şi se efectuează eşalonat, în rate anuale, proporţional cu numărul de luni de garantare, astfel: a) pentru primul an de garantare, la acordarea garanţiei; b) pentru anii următori de garantare, până la data de 1 martie a anului de plată sau la data scadenţei finale, dacă în ultimul an de garantare scadenţa finală este anterioară datei de 1 martie.Pentru întârzieri la plata comisionului de administrare peste termenul prevăzut la art. 4.4 alin. (4) lit. b), Finanţatorul datorează penalităţi de 0,10% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată. După plata penalităţilor, F.N.G.C.I.M.M. va emite factura reprezentând valoarea penalităţilor. (5) În situaţia în care beneficiarul nu achită comisionul de administrare şi nici penalităţile de întârziere până cel târziu la data de 31 martie, inclusiv, a anului de plată, garanţia se reziliază de plin drept, fără nicio formalitate de chemare în judecată sau punere în întârziere ori intervenţie a unui organ judiciar, fără ca F.N.G.C.I.M.M. să poată fi obligat la despăgubiri şi fără ca Finanţatorul să mai poată face să subziste garanţia prin plata efectuată după expirarea acestora. (6) Comisionul de administrare aferent finanţărilor pe termen mediu se va regulariza, la solicitarea instituţiei de credit finanţatoare, cu ocazia încasării comisionului de administrare aferent prelungirii termenului de valabilitate a garanţiei acordate iniţial. (7) În cazul renunţării la garanţie până la sfârşitul lunii anterioare scadenţei finale a finanţării, prevăzută în contractul de garantare, F.N.G.C.I.M.M. va calcula şi va reţine comisionul de administrare aferent perioadei garantate cuprinse între data intrării în vigoare a garanţiei şi data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării Finanţatorului cu privire la renunţarea la garanţie şi va restitui diferenţa de comision Finanţatorului, la cerere, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării Finanţatorului cu privire la renunţarea la garanţie.  +  Articolul 4.5În cazul prelungirii termenului de valabilitate a garanţiei deja acordate, calculul şi plata comisionului de administrare se efectuează potrivit prevederilor art. 4.4 alin. (1).Cap. 5Caracteristicile garanţiei  +  Articolul 5.1Garanţia emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale: a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei; b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, fără însă a depăşi 90 de zile calendaristice în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente aferentă/aferente principalului; c) este expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială; d) este directă; e) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit finanţatoare, realizată în termenii şi în condiţiile prevăzute în contractul de garantare; f) acoperă maximum 50% din principal, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit; g) valoarea se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.Cap. 6Acordarea, valabilitatea şi monitorizarea garanţiei  +  Articolul 6.1Acordarea garanţiei se face prin parcurgerea următoarelor etape: (1) După aprobarea liniei de credit de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale, transmite F.N.G.C.I.M.M./filialelor sale solicitarea de garantare, utilizând aplicaţia web https://plafon.garantare.ro (conform manualului aplicaţie web). (2) Solicitarea de garantare (anexa nr. 1) se transmite de către Finanţator împreună cu următoarele documente în copie certificată de către Finanţator pentru conformitatea cu originalul: a) certificatele de atestare fiscală emise de organele fiscale competente şi de autorităţile administrativ-teritoriale, aflate în termenul de valabilitate la data depunerii solicitării de garantare, din care să rezulte că beneficiarul nu are restanţe la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. În cazul în care beneficiarul înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat, certificatele amintite vor fi însoţite de copiile certificate pentru conformitatea cu originalul a documentelor justificative, prin care aceste debite au fost achitate. Certificatele de atestare fiscală vor cuprinde, la solicitarea beneficiarului, informaţiile referitoare la executarea silită, actele prin care s-au acordat înlesniri la plată, suspendarea executării silite etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în anexa nr. 7, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), e) şi g) şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii solicitării de garantare;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 6.1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. d) rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăţi (CIP), din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii solicitării de garantare;----------Lit. d) a alin. (2) al art. 6.1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. e) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit (CRC), din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii solicitării de garantare, cu datele disponibile la data emiterii;----------Lit. e) a alin. (2) al art. 6.1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului/extras obţinut de la RECOM Online, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii solicitării de garantare.----------Lit. f) a alin. (2) al art. 6.1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. (3) F.N.G.C.I.M.M. analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de Finanţator şi potrivit reglementărilor proprii şi Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013 şi comunică Finanţatorului decizia sa. (4) În cazul în care se constată că sunt îndeplinite condiţiile de acordare, în termen de maximum 4 zile lucrătoare, F.N.G.C.I.M.M. înştiinţează în scris Finanţatorul cu privire la acordarea garanţiei (anexa nr. 2 a) şi îi comunică valoarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc. (5) După încasarea comisionului de administrare, precum şi după primirea din partea Finanţatorului a copiei ordinului de plată, decontat de către acesta, privind achitarea de către beneficiarul Programului a comisionului de risc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte, semnează şi transmite, prin poştă, cu confirmare de primire, instituţiei de credit finanţatoare contractul de garantare - în 3 exemplare contractul/contractele de fideiusiune - în două exemplare şi contractul de ipotecă mobiliară privind constituirea ipotecii prevăzute la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 92/2013 - în 3 exemplare, precum şi factura privind comisionul de administrare, în original. (6) Finanţatorul are obligaţia de a transmite copia ordinului de plată privind achitarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc pe adresa de e-mail: op ....................... @fngcimm.ro (7) Finanţatorul va transmite F.N.G.C.I.M.M. un exemplar original al contractelor de garantare valabil semnate potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013, respectiv al contractelor de fideiusiune, precum şi al contractelor de ipotecă mobiliară, lunar, centralizat, până cel mai târziu la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, respectiv până în ziua lucrătoare imediat următoare, în situaţia în care ziua de 15 este o zi nelucrătoare, pentru luna precedentă, pe bază de proces-verbal de predare-primire (anexa nr. 5) încheiat între Finanţator şi F.N.G.C.I.M.M.  +  Articolul 6.2Contractele care nu au fost returnate de Finanţator prin procesul-verbal de predare-primire aferent lunii calendaristice următoare celei în care trebuia efectuată predarea-primirea în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013 se anulează, iar valabilitatea aprobării garanţiei încetează de drept şi în mod automat după expirarea acestui termen.  +  Articolul 6.3În cazul în care Finanţatorul nu virează comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M. până cel mai târziu în data de 15 a lunii următoare celei în care înştiinţarea de aprobare a garanţiei a fost comunicată de către F.N.G.C.I.M.M., valabilitatea aprobării garanţiei încetează de drept şi în mod automat după expirarea acestui termen.  +  Articolul 6.4 (1) În temeiul mandatului special legal, acordat conform prevederilor art. 12 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013, Finanţatorul, prin reprezentanţii săi, va efectua formalităţile de înscriere/radiere în/din Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Programului la Finanţator, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Finanţatorul, fără a solicita consimţământul beneficiarului, va urma instrucţiunile prin care statul român dispune de sumele aflate în cont.  +  Articolul 6.5 (1) Valoarea şi valabilitatea liniei de credit vor fi stabilite de Finanţator în conformitate cu normele şi procedurile sale interne de creditare, cu încadrarea în condiţiile Programului. (2) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, Finanţatorul poate majora valoarea liniei de credit până la valoarea maximă de 5.000.000 de lei/IMM, cu respectarea scadenţei finale prevăzute iniţial în contractul de credit. În acest caz, solicitarea de majorare a garanţiei este considerată o nouă acordare şi va fi analizată cu respectarea tuturor prevederilor privind acordarea garanţiilor în cadrul programului. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează în niciun fel garanţia acordată iniţial. (3) Beneficiarul datorează comision de administrare şi de risc pentru valoarea majorată a garanţiei. (4) Tragerile din linia de credit se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu prevederile reglementărilor interne ale instituţiei de credit. Sumele trase din linia de credit se utilizează exclusiv pentru cheltuielile prevăzute la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 92/2013. (5) În cazul în care Finanţatorul aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite (altele decât garanţia F.N.G.C.I.M.M.), va trebui să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M.  +  Articolul 6.6 (1) Prelungirea valabilităţii liniei de credit acordate în cadrul Programului poate fi realizată o singură dată pe o perioadă de maximum 12 luni, în vederea rambursării liniei de credit, începând de la data scadenţei finanţării prevăzute în contractul de credit iniţial. (2) Finanţatorul va transmite către F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de prelungire a garanţiei, după aprobarea prelungirii finanţării de către structurile sale competente. Solicitarea va fi transmisă la F.N.G.C.I.M.M. înainte de scadenţa finanţării pentru care se solicită prelungirea garanţiei. (3) În cazul solicitării de prelungire a garanţiei, va fi analizată doar încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii a solicitantului, neîncadrarea acestuia în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii conducând la respingerea solicitării de prelungire a liniei de credit. (4) Solicitarea de prelungire a garanţiei, prevăzută în anexa nr. 2b, se transmite de către Finanţator împreună cu declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu un grafic de rambursare lunară/trimestrială a finanţării. (5) În cazul solicitărilor de prelungire se vor parcurge etapele prevăzute la art. 6.1 alin. (3)-(7), aplicându-se în mod corespunzător şi prevederile art. 6.2-6.4. (6) Pe perioada de prelungire a garanţiei sumele rambursate conform graficului de rambursare menţionat la alin. (4) nu vor reîntregi linia de credit. (7) Prelungirile nu afectează plafonul alocat fiecărui Finanţator. (8) În cazul prelungirii valabilităţii liniei de credit, garanţia de stat intră în vigoare începând cu data scadenţei finanţării prevăzute în contractul de credit iniţial sub condiţia plăţii comisionului de risc şi este valabilă pe durata finanţării, plus încă 60 de zile calendaristice calculate de la data scadenţei principalului liniei de credit prelungite în cadrul Programului.  +  Articolul 6.7Finanţatorul monitorizează liniile de credit acordate cu garanţia de stat cu diligenţa pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecţie.  +  Articolul 6.8Lunar, până în data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, unitatea centrală a Finanţatorului transmite către F.N.G.C.I.M.M., în format electronic, la adresa de email ................ @fngcimm.ro, informaţii referitoare la liniile de credit garantate de acesta în baza prezentei convenţii de colaborare, care fac parte din portofoliul său, separat faţă de celelalte garanţii, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 4. Aceste informaţii vor fi transmise pe toată durata Programului.  +  Articolul 6.9Informaţiile privind declanşarea procedurii insolvenţei împotriva Beneficiarului vor fi transmise către F.N.G.C.I.M.M. în 5 zile lucrătoare de la data la care Finanţatorul a luat cunoştinţă de acestea. În termen de 5 zile lucrătoare de la primire, F.N.G.C.I.M.M. transmite Ministerului Finanţelor Publice comunicarea privind deschiderea procedurii insolvenţei.Cap. 7Plata garanţiei  +  Articolul 7.1 (1) Cererea de plată (anexa nr. 3) se transmite de către Finanţator în perioada de valabilitate a garanţiei, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, în intervalul cuprins între 30 de zile şi maximum 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului înregistrată de Beneficiar, împreună cu următoarele documente: a) documentul/documentele de identitate al/ale reprezentantului beneficiarului şi ale fideiusorilor; se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia instituţiei de credit finanţatoare, în copie certificată de Finanţator pentru conformitate cu originalul; b) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; c) un exemplar al contractului de garantare, în original; d) abrogată;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 7.1 din anexa 2 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. e) abrogată;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 7.1 din anexa 2 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. f) avizul de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanţator, valabil până la stingerea tuturor creanţelor datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în copie certificată de Finanţator pentru conformitate; g) extrasul contului curent la data cererii de plată, în copie certificată de Finanţator pentru conformitate cu originalul; h) extrasul contului de credit al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, în copie certificată; pentru liniile de credit prelungite, cu rambursări intermediare, din extrasul contului de credit sau din documentul echivalent trebuie să rezulte inclusiv data trecerii la restanţă a primei rate aferente principalului; i) notificarea instituţiei de credit finanţatoare către beneficiarul finanţării garantate, conform contractului de credit, cu privire la trecerea la restanţă a finanţării garantate, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate de Finanţator pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 10 zile de la data trecerii integrale la restanţă a liniei de credit; j) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în anexa nr. 7, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), e) şi g) din OUG nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, emisă cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii solicitării de garantare, în original;----------Lit. j) a alin. (1) al art. 7.1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. k) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în original; l) ultimele două situaţii financiare consecutive încheiate, din care să rezulte îndeplinirea la data aprobării finanţării a criteriilor prevăzute în art. 3 alin. (1) lit. a), g) şi h) din OUG nr. 92/2013, însoţite de dovada depunerii acestora la organele financiare competente, în copii certificate de Finanţator pentru conformitate cu originalul. În cazul persoanelor fizice autorizate, al întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale, se vor prezenta ultimele două formulare Declaraţie privind venituri realizate din România/Decizie de impunere emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în copie certificată de Finanţator pentru conformitate cu originalul; m) declaraţie pe propria răspundere a Finanţatorului prevăzută în anexa nr. 8, referitoare la respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din OUG nr. 92/2013, în original. (2) În cazul în care garanţia a fost prelungită în condiţiile prevăzute de art. 6.6, cererea de plată va trebui însoţită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi de: a) declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, emisă cu ocazia prelungirii, în original; b) graficul de rambursare lunară/trimestrială a finanţării pentru care se solicită prelungirea, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul. (3) După transmiterea cererii de plată către F.N.G.C.I.M.M., finanţatorul va notifica beneficiarul finanţării garantate restante cu privire la acest fapt în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.----------Alin. (3) al art. 7.1 din anexa 2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. (4) În cazul în care finanţatorul solicită F.N.G.C.I.M.M. modificarea cererii de plată printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, acesta va notifica beneficiarul cu privire la acest fapt în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a solicitării.----------Alin. (4) al art. 7.1 din anexa 2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. (5) În cazul retragerii cererii de plată de către finanţator, acesta va notifica beneficiarul cu privire la acest fapt în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data revocării de către F.N.G.C.I.M.M. a deciziei de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.----------Alin. (5) al art. 7.1 din anexa 2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.  +  Articolul 7.2Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat. Data depunerii cererii de plată împreună cu documentaţia aferentă se consideră data primirii acesteia la sediul social al F.N.G.C.I.M.M., indiferent de modul de transmitere (poştă, curierat, depunere directă etc.).  +  Articolul 7.3 (1) În termen de cel mult 25 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată. (2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanţiei în condiţiile: a) depunerii de către Finanţator a tuturor documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 7.1, în perioada de valabilitate a garanţiei, în intervalul cuprins între 30 de zile şi maximum 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului; b) asumării de către Finanţator a verificării îndeplinirii, la data acordării finanţării, a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 92/2013; c) respectării de către Finanţator a obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013; d) achitării primei de garantare pe toată durata de valabilitate a garanţiei.  +  Articolul 7.4F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile neîndeplinirii de către finanţator a cel puţin uneia dintre următoarele condiţii: a) depunerea cererii de plată la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. în afara perioadei de valabilitate a garanţiei sau în afara termenului maxim de 60 de zile de restanţă la plata principalului; b) depunerea incompletă a documentelor care însoţesc cererea de plată, aşa cum sunt prevăzute la art. 7.1; c) neasumarea de către Finanţator a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării, a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 92/2013; d) nerespectarea de către Finanţator a obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013; e) neachitarea în totalitate a primei de garantare aferente întregii perioade de valabilitate a garanţiei.  +  Articolul 7.5F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile de restanţă la plata principalului.  +  Articolul 7.6 (1) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică finanţatorului şi Ministerului Finanţelor Publice cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original. (2) În termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului programului, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, finanţatorul transmite solicitarea de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendum-ul se comunică finanţatorului şi Ministerului Finanţelor Publice în ziua adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare să se transmită şi documentul în original, cu respectarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (5^2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013. (3) Finanţatorul poate aproba retragerea cererii de plată cu respectarea condiţiilor programului. F.N.G.C.I.M.M. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de restanţă a beneficiarului la plata principalului.----------Art. 7.6 din anexa 2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.  +  Articolul 7.7 (1) Plata garanţiei se face de către Ministerul Finanţelor Publice în contul unic .........., deschis la ........., pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată şi addendum-ului la aceasta, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată şi/sau a addendum-ului la aceasta, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de restanţă a beneficiarului la plata principalului.----------Alin. (1) al art. 7.7 din anexa 2 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. (2) Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se plătesc instituţiei de credit finanţatoare de către Ministerul Finanţelor Publice de la fondul de risc şi se recuperează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanţării garantate, în condiţiile legii.  +  Articolul 7.8 (1) F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, care se transmite debitorului-beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice. (2) Accesoriile creanţei bugetare în cazul în care beneficiarul achită cu întârziere creanţa vor fi calculate şi recuperate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. (3) Înscrisul prevăzut la alin. (1) împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul-beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare în original, contractul/contractele de fideiusiune în original, însoţit de copia documentului de identitate al fideiusorului, şi contractul de ipotecă mobiliară, însoţit de copia avizului de înscriere a contractului de ipotecă mobiliară în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării, în condiţiile legii. (4) Contractele de garantare constituie titluri executorii.Cap. 8Alte dispoziţii  +  Articolul 8.1Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor legislaţiei bancare referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.  +  Articolul 8.2Forţa majoră - aşa cum este aceasta definită în doctrina juridică şi jurisprudenţă - apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia anunţării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi anunţată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de anunţare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile prezentului articol.  +  Articolul 8.3 (1) F.N.G.C.I.M.M. poate solicita acordul Ministerului Finanţelor Publice privind suspendarea acordării de garanţii, în cazul în care Finanţatorul nu respectă obligaţiile de raportare prevăzute la art. 6.8. (2) Suspendarea se produce de drept în ziua lucrătoare următoare primirii de către Finanţator a comunicării privind suspendarea şi încetează la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a dovezii referitoare la executarea de către Finanţator a obligaţiilor care au constituit motiv al suspendării.  +  Articolul 8.4Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie de colaborare sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei de colaborare, actelor constitutive şi normelor şi regulamentelor interne.  +  Articolul 8.5Ori de câte ori în prezenta convenţie de colaborare sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părţile înţeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoţită de numele, prenumele, funcţia şi semnătura funcţionarului bancar care face certificarea.  +  Articolul 8.6Prezenta convenţie de colaborare se încheie pe toată durata de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului.  +  Articolul 8.7Prevederile prezentei convenţii de colaborare pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi, cu excepţia modificărilor şi completărilor aduse OUG nr. 92/2013, respectiv Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013; prevederile prezentei convenţii de colaborare se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare; toate modificările şi completările ulterioare ale legislaţiei incidente se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 8.8Prezenta convenţie de colaborare poate înceta la solicitarea uneia dintre părţi. Denunţarea convenţiei se face prin notificare scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilităţii acesteia.  +  Articolul 8.9Pentru cazul prevăzut la art. 8.8, convenţia de colaborare încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părţilor curge până la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de acestea în baza prezentei convenţii de colaborare.  +  Articolul 8.10Prezenta convenţie de colaborare include următoarele anexe:Anexa nr. 1 - Solicitarea de garantareAnexa nr. 2a - Înştiinţarea de aprobare a garanţieiAnexa nr. 2b - Înştiinţarea de aprobare a prelungirii garanţieiAnexa nr. 3 - Cererea de platăAnexa nr. 4 - Situaţia rambursării liniilor de credit garantate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului pentru Finanţatorul ....................... la data de .............Anexa nr. 5 - Proces-verbal de predare-primireAnexa nr. 6 - Lista codurilor CAEN ale activităţilor din sectoarele/domeniile neeligibile pentru garantareAnexa nr. 7 - Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantateAnexa nr. 8 - Declaraţie pe propria răspundere a FinanţatoruluiAnexa nr. 9 - Contractul de garantareAnexa nr. 10 - Contractul de fideiusiuneAnexa nr. 11 - Contractul de ipotecă mobiliară.  +  Articolul 8.11Prezenta convenţie de colaborare a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru F.N.G.C.I.M.M., dintre care unul va fi comunicat Ministerului Finanţelor Publice, şi unul pentru Finanţator şi s-a semnat de către F.N.G.C.I.M.M. în data de ................... şi de către Finanţator în data de ...................... şi intră în vigoare la data de ......................................    Finanţator, F.N.G.C.I.M.M.,    ............................. .................................Anexa 1-------la Convenţia de colaborare--------------------------SOLICITARE DE GARANTARENr. ......... din data...............emisă în baza Convenţiei de colaborarenr. ............../..................Finanţatorul .........., prin Centrala/Sucursala/Agenţia ..................., cu sediul în localitatea ................, strada .......... nr. ......, bloc ......., scara ......., etaj ......., apartament ......, judeţul/sectorul ......................, telefon ................, fax .........., e-mail ........................, înregistrat la registrul comerţului sub nr. ................ şi în Registrul bancar sub nr. ..............., cod unic de înregistrare ..........................., telefon ..............., fax .................., e-mail .................., reprezentat prin dl/dna .............., în calitate de ............., şi dl/dna ..................., în calitate de .............., având contul bancar nr. .................. deschis la ....................., solicită o garanţie pentru contractul de credit nr.*1) .................. din data ....................... încheiat între Finanţator, în calitate de creditor,şiBeneficiarul ............., cu sediul social în localitatea .........., str. ................ nr. ........, bloc ...., scara ......, etaj ....., apartament ........, sectorul/judeţul ................, telefon ................, fax ...................., e-mail ........................, înregistrat la registrul comerţului sub nr. ..............., cod unic de înregistrare ............... CAEN activitate principală ............., reprezentat de ................, CNP/CUI ................, în calitate de .............., cont bancar nr. .................... deschis la ..........., având următorul acţionariat*2) ................. .Informaţii despre beneficiar:1. Obiectul principal de activitate ........................Cod CAEN .......................Obiectul secundar de activitate*3) .........................Cod CAEN .......................2. Prezintă următoarele date financiare: ┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ │ Exerciţiile financiare încheiate │ │ ├────────────┬────────────┬──────────┤ │ │ n-1 │ n-2 │ n-3 │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤ │Cifra de afaceri*4) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤ │Numărul de salariaţi │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤ │Capital social │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤ │Capital propriu │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤ │Datorii │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤ │Profit/pierdere*5) │ │ │ │ └──────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘n" este anul curent, "n-1" este anul precedent acordării liniei de credit etc.3. Valoarea finanţării aprobate: ....................................... lei.4. Destinaţia finanţării: ............................................5. Data rambursării finale ....... (zz/ll/aa). Durata finanţării ...... (luni)6. Data expirării garanţiei*6) ............ (zz/ll/aa). Durata garanţiei ........ (luni)----------*1) Se va completa în aplicaţia web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea finanţării, în cazul solicitărilor pentru garanţii noi, iar în cazul prelungirilor se completează atât numărul contractului de credit iniţial, cât şi numărul deciziei de aprobare pentru prelungirea finanţării.*2) Se vor enumera acţionarii/asociaţii care deţin minimum 5% din capitalul social, cu indicarea procentului deţinut, numelui, prenumelui şi a CNP-ului în cazul persoanelor fizice, sau denumirii societăţii, CUI, numărului de înregistrare la registrul comerţului, în cazul persoanelor juridice.*3) Se completează dacă finanţarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.*4) Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale se va completa venitul realizat conform deciziei de impunere definitivă emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.*5) Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale se va completa câştigul net anual conform deciziei de impunere definitivă emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.*6) Data expirării garanţiei se va calcula în funcţie de durata finanţării, plus încă 60 de zile calendaristice, calculate de la data scadenţei principalului liniei de credit acordate în cadrul Programului, pentru fiecare perioadă de valabilitate a garanţiei.7. Garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât garanţia Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului: ┌────┬──────────────────────────┬───────────┬──────────────────┐ │Nr. │ Descrierea garanţiilor │Valoarea de│Valoarea acceptată│ │crt.│(inclusiv rangul ipotecii)│ piaţă │ în garanţie │ │ │ │ │ - lei - │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │ │Total garanţii │ │ │ └────┴──────────────────────────┴───────────┴──────────────────┘8. Contractul de fideiusiune va fi semnat de .............. . ┌────┬──────────────────────────┬───────────┬──────────────────┐ │Nr. │ Nume, prenume/Denumire │ CNP/CUI │ Calitatea/Funcţia│ │crt.│ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────┴───────────┴──────────────────┘9. Categoria de performanţă financiară ........... (A, B sau C)10. Data aprobării finanţării de către finanţator: ........... (zz/ll/aa)11. Garanţia solicitată F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului:Procentul de garantare a finanţării este de ........ % (4 zecimale) din finanţarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane şi orice alte costuri generate de participarea la Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii (Program); procentul de garantare se aplică la soldul finanţării garantate.Valoarea garanţiei este de ....................... lei.12. Datorii restante ale beneficiarului la bugetul general consolidat al statului conform Certificatului de atestare fiscală nr. .......... emis de organele fiscale competente ............. la data de ................ şi la bugetele locale conform Certificatului de atestare fiscală nr. ................, emis de autorităţile administrativ-teritoriale .......... la data de .......................Înregistrează datorii Da [] Nu []Înregistrează datorii în sumă de ......................... .Datoriile au fost achitate.13. Beneficiarul a prezentat finanţatorului Declaraţia pe propria răspundere cu privire la eligibilitatea IMM-ului, semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Da [] sau Nu []14. Beneficiarul se află în procedura de insolvenţă:Da [] sau Nu []15. Beneficiarul[] nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit; sau[] figurează cu credite de categoria A sau B.16. Beneficiarul figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi:Da [] sau Nu []17. IMM-ul înregistrează profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar încheiat:Da [] sau Nu []Finanţatorul declară că:- a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii;- finanţarea acordată respectă cerinţele privind costurile totale prevăzute la art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013.Finanţator,Persoane autorizate..............................Anexa 2a--------la Convenţia de colaborare--------------------------Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.)Nr. ........................................Înştiinţare de aprobare a garanţieiCătre ..........................................................În atenţia .....................................................Referitor la Solicitarea de garantare nr. ......./........ transmisă de instituţia dumneavoastră prin care solicitaţi garantarea unei finanţări în valoare de ......... lei în favoarea .............., cu sediul social în localitatea .............., str. .......... nr. ........, bloc ...., scara......, etaj ....., apartament ........., sectorul/judeţul .............., telefon ................, fax .................., e-mail ........., înregistrat la registrul comerţului sub nr. ..............., cod unic de înregistrare ............, CAEN activitate principală ............, vă informăm că aceasta a fost aprobată de F.N.G.C.I.M.M. în data de .............. în următoarele condiţii: a) în conformitate cu prevederile Convenţiei de colaborare nr. ......./............. şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv Hotărârii Guvernului nr. 936/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, F.N.G.C.I.M.M. acordă Finanţatorului o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată, directă şi plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit finanţatoare, în numele şi în contul statului, în limita sumei maxime de ............ lei, reprezentând ......% din valoarea liniei de credit aprobate, exclusiv dobânzi, comisioane şi orice alte costuri generate de participarea la Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii (Programul); b) pentru garanţia acordată, finanţatorul are obligaţia de a plăti F.N.G.C.I.M.M. un comision de administrare de ......... lei.Suma se va vira de către finanţator în contul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN nr. RO81 BRDE 445S V678 1026 4450, deschis la BRD - Agenţia Banu Manta.Comisionul de risc în sumă de ........... lei se va achita de către beneficiarul Programului în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468; c) garanţia intră în vigoare la data semnării contractului de garantare, sub condiţia plăţii comisionului de risc, şi este valabilă pe durata finanţării, plus încă 60 de zile calendaristice, calculate de la data scadenţei principalului liniei de credit.După primirea dovezii de plată a comisionului de administrare şi a comisionului de risc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, vă vom transmite exemplarele originale ale contractului de garantare, contractului/contractelor de fideiusiune şi ale contractului de ipotecă mobiliară.Vă mulţumim pentru colaborare.Cu stimă,Anexa 2b--------la Convenţia de colaborare--------------------------Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.)Nr. ........................................Înştiinţare de aprobare a prelungirii garanţieiCătre ............................În atenţia ...............................Referitor la Solicitarea de garantare nr. ........./.......... transmisă de instituţia dumneavoastră prin care solicitaţi garantarea unei finanţări în valoare de ......... lei în favoarea .............., cu sediul social în localitatea ..............................., str. ......................... nr. ........, bloc ...., scara ......, etaj ....., apartament ............, sectorul/judeţul ............................, telefon ................, fax ........................., e-mail ........................, înregistrat la registrul comerţului sub nr. ............................., cod unic de înregistrare ............................ CAEN activitate principală .............................., vă informăm că aceasta a fost aprobată de F.N.G.I.M.M. în data de .............. în următoarele condiţii: a) în conformitate cu prevederile Convenţiei de colaborare nr. ......./............. şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv Hotărârii Guvernului nr. 936/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, F.N.G.C.I.M.M. acordă finanţatorului o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată, directă şi plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit finanţatoare, în numele şi în contul statului, în limita sumei maxime de ............ lei, reprezentând ......% din valoarea liniei de credit aprobate, exclusiv dobânzi, comisioane şi orice alte costuri generate de participare la Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii (Programul); b) pentru garanţia acordată, finanţatorul are obligaţia de a plăti F.N.G.C.I.M.M. un comision de administrare de ......... lei;Suma se va vira de către finanţator în contul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN nr. RO81 BRDE 445S V678 1026 4450, deschis la BRD - Agenţia Banu Manta.Comisionul de risc în sumă de ........... lei se va achita de către beneficiarul Programului în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468; c) garanţia intră în vigoare începând cu data scadenţei finanţării prevăzute în contractul de credit iniţial, respectiv ......., sub condiţia plăţii comisionului de risc, şi este valabilă pe durata finanţării, plus încă 60 de zile calendaristice, respectiv .........., calculate de la data scadenţei principalului liniei de credit prelungite în cadrul Programului. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei garanţii, Contractul de garantare nr. ......., Contractul de ipotecă mobiliară nr. .... şi Contractul de fideiusiune nr. ..... îşi încetează valabilitatea.După primirea dovezii de plată a comisionului de administrare şi a comisionului de risc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, vă vom transmite exemplarele originale ale contractului de garantare, contractului/contractelor de fideiusiune şi ale contractului de ipotecă mobiliară.Vă mulţumim pentru colaborare.Cu stimă,Anexa 3-------la Convenţia de colaborare--------------------------CEREREA DE PLATĂnr. .... din data de ......... privindContractul de garantare nr. ........./(data) .......1. Finanţatorul ..............................., prin ................. (Centrala/Sucursala/Agenţia) cu sediul în localitatea ..................., str. .................., nr. ............, bl. ....... sc. ......, ap. ....., et. ........, judeţul/sectorul .............., înregistrat în registrul comerţului sub nr. .........., cod unic de înregistrare ..........................., înregistrat în Registrul bancar sub numărul ............., reprezentat de ..............., în calitate de ..................şi de ....................., în calitate de ..........................., vă comunicăm că la data de .........2. Beneficiarul: ..............., înregistrat în registrul comerţului sub nr. ......, J..../..../....., CUI ........, cu sediul social în localitatea ............, strada ................. nr. ......., bloc ........., scara ..........., etaj ..........., apartament ............., judeţul/sectorul ..........., telefon ............., fax ..........., email .............., a rambursat din linia de credit garantată (principal) în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii (Programul), suma de ...............lei.3. Finanţare restantă: .................................................... lei.4. Finanţatorul solicită plata a .........% din soldul finanţării restante, exclusiv dobânzi, comisioane şi orice alte costuri generate de participarea la Program.5. Valoarea plăţii solicitate: ............................lei.6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente: a) documentul/documentele de identitate al/ale reprezentantului beneficiarului şi fideiusorilor; se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia instituţiei de credit finanţatoare, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul; b) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; c) un exemplar al contractului de garantare, în original; d) abrogată;----------Lit. d) a pct. 6 din anexa 3 la convenţia de colaborare din anexa 2 a fost abrogată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. e) abrogată;----------Lit. e) a pct. 6 din anexa 3 la convenţia de colaborare din anexa 2 a fost abrogată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. f) avizul de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la finanţator, valabil până la stingerea tuturor creanţelor datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în copie certificată de finanţator pentru conformitate; g) extrasul contului curent la data cererii de plată, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul; h) extrasul contului de credit al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, în copie certificată; pentru liniile de credit prelungite, cu rambursări intermediare, din extrasul contului de credit sau din documentul echivalent trebuie să rezulte inclusiv data trecerii la restanţă a primei rate aferente principalului; i) notificarea instituţiei de credit finanţatoare către beneficiarul finanţării garantate, conform contractului de credit, cu privire la trecerea la restanţă a finanţării garantate, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate de finanţator pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 10 zile de la data trecerii integrale la restanţă a liniei de credit; j) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în anexa nr. 7 la Convenţia de colaborare, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), e) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, emisă cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii solicitării de garantare, în original.----------Lit. j) a pct. 6 din anexa 3 la convenţia de colaborare din anexa 2 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. k) declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, în original; l) ultimele două situaţii financiare consecutive încheiate din care să rezulte îndeplinirea la data aprobării finanţării a criteriilor prevăzute în art. 3 alin. (1) lit. a), g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, însoţite de dovada depunerii acestora la organele financiare competente, în copii certificate de finanţator pentru conformitate cu originalul. În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale, se vor prezenta ultimele două formulare Declaraţie privind venituri realizate din România/Decizie de impunere emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul; m) declaraţie pe propria răspundere a finanţatorului, referitoare la respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, în original.În cazul prelungirilor, documentele enumerate la pct. 6 se completează cu cele prevăzute la art. 7.1 alin. (2) din Convenţia de colaborare, respectiv: a) declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, emisă cu ocazia prelungirii, în original; b) graficul de rambursare lunară/trimestrială a finanţării pentru care se solicită prelungirea, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul.Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 936/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind aprobarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi şi-a asumat îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 şi la art. 5 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013.Data .......................Finanţator ..............Persoane autorizateAnexa 4-------la Convenţia de colaborare---------------------------Situaţia rambursării liniilor de credit garantate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii în numele şi contul statului pentru Finanţatorul ............ la data de ...............*Font 8*                                                                                               - lei - ┌────┬──────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────┐ │Nr. │Banca │ Unitatea │Beneficiar│ Număr │Data emiterii│Garanţia│Categoria│ Credit │ Iniţiere │ │crt.│ │teritorială│ garanţie │ contract│contractului │acordată│de risc │ închis │procedura │ │ │ │ a băncii │ │ de │de garantare │ │ │ în luna │ de │ │ │ │ │ │garantare│ │ │ │de raportare│insolvenţă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (DA/NU) │ (DA/NU) │ ├────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────────┴────────────┴──────────┘Anexa 5-------la Convenţia de colaborare--------------------------Finanţator: .....................Proces-verbal de predare-primire nr. ..../data ..........pentru luna .......... anul ........În temeiul art. 14. alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire întrefinanţator ...................., reprezentat de dna/dl ................, având funcţia de ................, şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), reprezentat de dna/dl .................., având funcţia de ....................., în vederea predării-primirii unui exemplar original al contractelor de garantare valabil, semnate potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, respectiv a contractelor de fideiusiune, precum şi a contractelor de ipotecă mobiliară cuprinse în tabelul de mai jos:*Font 8* ┌────┬──────┬───────────┬─────────┬──────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────┐ │Nr. │Bene- │ Valoare │ Nr. şi │ Nr. şi │Nr. şi dată│Valoare │ Nr. OP │ Valoare │ Nr. OP │ │crt.│ficiar│ garanţie │ dată │ dată │contract de│comision│comision │ comision de│comision │ │ │ │ (lei) │ contract│ contract │fideiusiune│ de │ de │ risc │ de │ │ │ │ │ de │de ipotecă│ │adminis-│adminis- │ (lei) │ risc │ │ │ │ │garantare│ mobiliară│ │trare │trare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │ │ ├────┼──────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────┴───────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────┴──────────┘Contracte anulate/renunţări:*Font 9* ┌────┬──────────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────────┐ │Nr. │Beneficiar│Valoare │Nr. şi dată│Nr. şi dată│Nr. şi dată│ Valoare │ Nr. OP │ │crt.│ │garanţie │contract de│contract de│contract de│comision de │comision de │ │ │ │ (lei) │ garantare │ ipotecă │fideiusiune│administrare│administrare│ │ │ │ │ │ mobiliară │ │ (lei) │ │ ├────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┘Prezentul proces-verbal de predare primire a fost încheiat în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare dintre părţile semnatare.       Am predat, Am primit,      Finanţator F.N.G.C.I.M.M.Anexa 6-------la Convenţia de colaborare--------------------------Lista codurilor CAEN ale activităţilor dinsectoarele/domeniile neeligibile pentru garantarePotrivit art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, nu pot fi garantate în cadrul programului liniile de credit acordate pentru finanţarea unei activităţi din următoarele sectoare/domenii: a) intermedieri financiare şi asigurări:641 - Intermediere monetară;642 - Activităţi ale holdingurilor;643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii;651 - Activităţi de asigurări;652 - Activităţi de reasigurare;653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii;662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii;663 - Activităţi de administrare a fondurilor; b) tranzacţii imobiliare:681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract;c)920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri; d) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate);1200 - Fabricarea produselor din tutun;2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei;2051 - Fabricarea explozivilor;4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate; e) activităţi de închiriere şi leasing:771 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule;772 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti;773 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile;774 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare). f) activităţi de investigare şi protecţie:801- Activităţi de protecţie şi gardă;802 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;803 - Activităţi de investigaţii.Anexa 7-------la Convenţia de colaborare--------------------------Declaraţie pe propria răspundere abeneficiarului finanţării garantateI. Date de identificare a solicitantuluiDenumirea întreprinderii ........................................Sediul social ........................, cod poştal ..............Telefon ........; fax .........; e-mail .........................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ..........Codul unic de înregistrare ......................................Obiectul principal de activitate ................................Cod CAEN .......................Obiectul secundar de activitate*1) ...............................------------*1) Se completează dacă finanţarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.Cod CAEN .......................II. Societatea .........., reprezentată prin ............, declară pe propria răspundere că:- nu se află în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;- nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau cu instituţia de credit parteneră;- împotriva ei nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;- are cel puţin 3 ani de la înfiinţare şi a realizat bunuri şi/sau servicii şi a întocmit bilanţuri contabile în ultimele două exerciţii financiare consecutive încheiate;- sumele din linia de credit vor fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru; ele nu vor putea fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale societăţii;- finanţarea nu va fi utilizată pentru niciuna dintre activităţile din sectoarele/domeniile prevăzute în anexa nr. 6 la convenţia de colaborare.III. Date de identificare a reprezentantului legalSubsemnatul(a), ..............., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ..........., eliberat(ă) de ............. la data de ..........., cu domiciliul în localitatea ............., str. .............. nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ..........., funcţia .........., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ...................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Numele ..............................Funcţia ...............................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului ...........................Data semnării .........................Anexa 8-------la Convenţia de colaborare--------------------------Declaraţie pe propria răspundere a FinanţatoruluiDenumirea băncii ..........................................................Sediul social .............................................................Telefon ..............; Fax .............; E-mail .........................Nr. de înmatriculare la registrul comerţului ..............................Codul unic de înregistrare ................................................Prin prezenta declarăm pe propria răspundere că sumele din linia de credit au fost utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru al S.C. ................., respectând astfel prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii "Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului",Date privind societatea S.C. ................... aplicantă la Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013Denumirea IMM-lui .........................................................Sediul social ....................................., cod poştal ...........Telefon ..............; Fax .............; E-mail .........................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ....................Codul unic de înregistrare ................................................Obiectul principal de activitate ..........................................Cod CAEN ..................................................................Obiectul secundar de activitate*1) ........................................Cod CAEN ..................................................................Numele ..............................Funcţia .............................Semnătura autorizată şi ştampila ..............Data semnării .......................----------*1) Se completează dacă finanţarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.Anexa 9-------la Convenţia de colaborare--------------------------Contract de garantareNr. ....... din data de .........Încheiat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, denumită în continuare OUG nr. 92/2013, şi în baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, denumite în continuare norme metodologice, între:1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit conform OUG nr. 92/2013, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului sub nr. J 40/10581/2001, în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, cod unic de înregistrare 14367083, reprezentat de .............., în calitate de ............., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.;2. Instituţia de credit ............, cu sediul social în localitatea ............, str. ............ nr. ...., bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., înregistrată la registrul comerţului sub nr. J....../....../......, şi în Registrul bancar sub nr. ..........., cod unic de înregistrare ..........., reprezentată prin dl/dna .........., în calitate de ............, cont nr. .............., deschis la ............., denumită în continuare Finanţator,şi3. Beneficiarul ................., cu sediul social în localitatea .............., str. ........... nr. ...., bl. ......, sc. ..., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul .........., telefon ............, fax .............., e-mail ................, înregistrat la registrul comerţului sub nr. J....../....../........, cod unic de înregistrare .................., CAEN activitatea pentru care se acordă garanţia .........., reprezentat prin dl/dna ............., în calitate de .............., şi prin dl/dna ................., în calitate de ............., cont nr. ................., deschis la ................., denumit în continuare Beneficiar,în următoarele condiţii:Cap. IDefiniţii  +  Articolul 1.1Termenii folosiţi în prezentul contract au următoarele semnificaţii: a) bENEFICIARUL pROGRAMULUI - operatorul economic care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi care respectă condiţiile prevăzute în OUG nr. 92/2013 şi în normele metodologice; b) credit - linia de credit pe care Finanţatorul o pune la dispoziţia Beneficiarului cu respectarea normelor interne proprii şi în baza unui contract de credit; c) contract de garantare - contractul încheiat între Beneficiarul Programului, Finanţator şi F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de Finanţator şi Beneficiarul îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către Finanţator, în cazul producerii riscului de credit; d) garant - statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice - F.N.G.C.I.M.M.; e) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 50% din valoarea creditului; f) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 50% din valoarea creditului, dar nu mai mult de 2.500.000 lei/IMM. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei; g) riscul de credit - neplata parţială sau integrală a creditului, principal, de către Beneficiarul Programului; h) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, principal, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit finanţatoare de către Ministerul Finanţelor Publice în cazul producerii riscului de credit; i) primă de garantare - suma datorată de Beneficiarul Programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget; j) comision de risc - suma datorată de Beneficiarul programului destinată acoperirii riscului de garantare şi finanţării anuale a capitalului necesar programului; k) comision de administrare - suma datorată de Beneficiarul programului care acoperă costurile de evaluare, acordare şi administrare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.Cap. IIObiectul contractului  +  Articolul 2.1 (1) Prin prezentul contract, F.N.G.C.I.M.M. garantează, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, rambursarea proporţională cu procentul de garantare a liniei de credit acordată Beneficiarului de către Finanţator în cadrul Programului pentru garantarea creditelor pentru I.M.M.-uri, denumit în continuare Programul, Finanţatorul urmând să primească valoarea de executare a garanţiei la apariţia riscului de credit. (2) Linia de credit este în valoare de ................ lei şi se acordă Beneficiarului de către Finanţator în cadrul Programului. (3) Linia de credit se acordă prin Contractul de credit nr. ........... din data de ............. şi Aprobarea de finanţare nr. ........... din data de ............, pe termen de ......... luni, cu scadenţă la data de ............... (4) Tragerile din linia de credit se pot efectua integral sau parţial, fără să depăşească în niciun moment plafonul maxim aprobat. Finanţatorul autorizează tragerile din plafon cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 92/2013. Rambursarea sau, după caz, reîntregirea liniei de credit se va putea face pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit. Toate sumele trase şi nerambursate devin scadente la data expirării valabilităţii liniei de credit.  +  Articolul 2.2 (1) Valoarea maximă a garanţiei este de .......... lei, reprezentând ........% din plafonul liniei de credit, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de Beneficiarul Programului în baza contractului de credit. (2) Valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către Beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.  +  Articolul 2.3 (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a liniei de credit Finanţatorului, în temeiul prezentului contract, cu ipoteca mobiliară prevăzută la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 92/2013 şi cu garanţia personală a fideiusorului/fideiusorilor. ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Nume, prenume/Denumirea │ CNP/CUI │ Calitatea/Funcţia │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘ (2) Garanţiile colaterale, inclusiv garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea liniei de credit.  +  Articolul 2.4 (1) Beneficiarul Programului se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la Finanţator, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate. (2) Finanţatorul, prin reprezentanţii săi, va efectua formalităţile de înscriere/modificare/radiere în/din Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a ipotecii mobiliare asupra tuturor conturilor deschise de Beneficiarul Programului la Finanţator, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate, constituită conform Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice. (3) Sumele realizate în urma executării garanţiei prevăzute la alin. (1) se vor distribui către fondul de risc prevăzut în art. 7 din OUG nr. 92/2013.  +  Articolul 2.5 (1) Fideiusorul/Fideiusorii ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Nume, prenume/Denumirea │ CNP/CUI │ Calitatea/Funcţia │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘va/vor garanta creanţele rezultate din plata garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, cu renunţarea la beneficiul de discuţiune şi diviziune. (2) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.Cap. IIIPrima de garantare  +  Articolul 3.1Beneficiarii Programului care obţin aprobarea garantării liniei de credit de către F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, datorează o primă de garantare, constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., pentru perioada de valabilitate a garanţiei.  +  Articolul 3.2Comisionul de risc se calculează în conformitate cu prevederile art. 4.2 din Convenţia de colaborare cu finanţatorul şi se plăteşte integral de Beneficiar după comunicarea aprobării garantării liniei de credit de către F.N.G.C.I.M.M.  +  Articolul 3.3Plata comisionului de risc se face de către Beneficiar, în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468, integral.  +  Articolul 3.4Comisionul de administrare se calculează în conformitate cu prevederile art. 4.3 din Convenţia de colaborare cu finanţatorul şi se plăteşte de Beneficiar după comunicarea aprobării garantării liniei de credit de către F.N.G.C.I.M.M.  +  Articolul 3.5 (1) Obligaţiile de virare a comisionului de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M., de verificare a plăţii comisionului de risc datorat de Beneficiar, precum şi de transmitere a dovezii privind plata comisionului de risc îi revin Finanţatorului. (2) Virarea comisionului de administrare se face de către Finanţator, în contul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - I.F.N. nr. RO81BRDE 445S V678 1026 4450, deschis la B.R.D., Agenţia Banu Manta, integral, în baza comunicării valorii comisionului de administrare şi valorii comisionului de risc prin înştiinţarea de aprobare întocmită de F.N.G.C.I.M.M., urmând ca factura emisă pentru comisionul de administrare să fie transmisă ulterior, împreună cu cele 3 tipuri de contracte, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea acestuia. Finanţatorul are obligaţia de a transmite copia ordinului de plată privind achitarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc la adresa de e-mail ..............@fngcimm.ro (3) În cazul majorării garanţiei sau al prelungirii termenului de valabilitate a garanţiei deja acordate, calculul şi plata comisionului de administrare şi a comisionului de risc se efectuează potrivit prevederilor art. 3.2.-3.5.  +  Articolul 3.6În cazul în care Finanţatorul nu virează comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M. până cel mai târziu în data de 15 a lunii următoare celei în care înştiinţarea de aprobare a garanţiei a fost comunicată de către F.N.G.C.I.M.M., valabilitatea aprobării garanţiei încetează de drept şi în mod automat după expirarea acestui termen.  +  Articolul 3.7Contractele care nu au fost returnate de finanţator prin procesul-verbal de predare-primire aferent lunii calendaristice următoare celei în care trebuia efectuată predarea-primirea în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (4) din Normele metodologice se anulează, iar valabilitatea aprobării garanţiei încetează de drept şi în mod automat după expirarea acestui termen.Cap. IVObligaţiile părţilor  +  Articolul 4.1Beneficiarul se obligă: a) să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit şi eventualelor acte adiţionale la acesta; b) să utilizeze linia de credit numai pentru finanţarea capitalului de lucru, sumele din linia de credit neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului; c) să achite comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. şi comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice; d) să prezinte instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale care, împreună cu garanţia de stat acordată prin prezentul Program, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării; e) să constituie conform prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la Finanţator, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate; f) administratorii şi acţionarii/asociaţii Beneficiarului Programului ce deţin cel puţin 50% din capitalul social al acestuia, precum şi întreprinzătorul persoană fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor, să garanteze prin cel puţin un angajament personal creanţele rezultate din plata garanţiei acordate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului, cu renunţarea la beneficiul de discuţiune şi diviziune. Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice; g) să suporte din surse proprii costurile aferente operaţiunilor prevăzute la art. 2.4; h) să restituie statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract; în caz contrar, acest debit va fi recuperat prin aplicarea măsurilor de executare silită de către organele teritoriale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; i) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei şi până la data stingerii inclusiv, calculate şi recuperate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi aplicate creanţelor rezultate din plata garanţiilor în cadrul Programului.  +  Articolul 4.2Finanţatorul se obligă: a) să verifice, la aprobarea finanţării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) din OUG nr. 92/2013; b) să aprobe tragerile din linia de credit acordată Beneficiarului numai pentru destinaţiile precizate la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 92/2013, cu respectarea prevederilor cap. III din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013; c) să asigure respectarea obligaţiei Beneficiarului de a constitui o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la Finanţator pe numele Beneficiarului, la momentul acordării finanţării, conform prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de Beneficiar în baza contractului de garantare; d) să acorde finanţările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile Programului; e) să efectueze pe cheltuiala Beneficiarului formalităţile de înscriere/modificare/radiere în/din Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la Finanţator pe numele Beneficiarului. Finanţatorul, fără a solicita consimţământul Beneficiarului, va urma instrucţiunile prin care statul român dispune de sumele aflate în cont; f) să efectueze predarea/primirea a câte unui exemplar original al contractelor de garantare, al contractelor de fideiusiune, precum şi al contractelor de ipotecă mobiliară, semnate de către părţi, lunar, centralizat, până cel mai târziu la data de 15 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, pe bază de proces-verbal de predare/primire încheiat între Finanţator şi F.N.G.C.I.M.M.; g) să transmită lunar către F.N.G.C.I.M.M., până la data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, informaţii referitoare la liniile de credit garantate de acesta, pe toată durata Programului; h) să transmită o informare către F.N.G.C.I.M.M. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit, în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea modificărilor respective; i) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 7.1 din Convenţia de colaborare cu finanţatorul; j) să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite (altele decât garanţia F.N.G.C.I.M.M.). k) să informeze beneficiarul finanţării garantate restante cu privire la transmiterea cererii de plată către F.N.G.C.I.M.M în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii de către acesta a cererii de plată;----------Lit. k) a art. 4.2 din anexa 9 la convenţia de colaborare din anexa 2 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. l) să informeze F.N.G.C.I.M.M., în termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului, cu privire la diminuarea valorii restante a finanţării garantate dacă ulterior transmiterii cererii de plată în contul beneficiarului s-au înregistrat încasări;----------Lit. l) a art. 4.2 din anexa 9 la convenţia de colaborare din anexa 2 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. m) să informeze beneficiarul finanţării garantate restante cu privire la transmiterea solicitării modificării cererii de plată către F.N.G.C.I.M.M sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii de către acesta a solicitării;----------Lit. m) a art. 4.2 din anexa 9 la convenţia de colaborare din anexa 2 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. n) să informeze F.N.G.C.I.M.M. cu privire la retragerea cererii de plată până în a 85-a zi calendaristică de restanţă a beneficiarului la plata principalului;----------Lit. n) a art. 4.2 din anexa 9 la convenţia de colaborare din anexa 2 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. o) în cazul retragerii cererii de plată, să informeze beneficiarul cu privire la acest fapt în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data revocării de către F.N.G.C.I.M.M a deciziei de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.----------Lit. o) a art. 4.2 din anexa 9 la convenţia de colaborare din anexa 2 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.  +  Articolul 4.3F.N.G.C.I.M.M. se obligă: a) să solicite Finanţatorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei; b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de Finanţator şi potrivit reglementărilor proprii şi Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013; c) să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta; d) să monitorizeze garanţiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei de credit garantate, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator, conform prevederilor Convenţiei de lucru; e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile OUG nr. 92/2013, ale normelor metodologice, ale Convenţiei de lucru cu finanţatorul şi ale prezentului contract de garantare; f) să aprobe, în maximum 25 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei în condiţiile depunerii de către Finanţator a tuturor documentelor care însoţesc cererea de plată, prevăzute la art. 18 din normele metodologice, în perioada de valabilitate a garanţiei, a asumării de către Finanţator a verificării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f), din OUG nr. 92/2013, a respectării de către Finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Normele metodologice, precum şi în condiţiile achitării primei de garantare; g) să respingă, în maximum 25 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei, în condiţiile depunerii de către Finanţator la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. a unor documente care însoţesc cererea de plată incomplete/care nu respectă prevederile legale sau în afara perioadei de valabilitate a garanţiei, neasumării de către Finanţator a verificării îndeplinirii oricărora dintre obligaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f), din OUG nr. 92/2013, nerespectării de către Finanţator a oricărora dintre obligaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Normele metodologice, precum şi în condiţiile neachitării primei de garantare; h) să restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile de restanţă la plata principalului; i) să comunice Finanţatorului decizia cu privire la aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanţiei cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare să transmită şi documentul în original;i^1) să comunice Finanţatorului decizia cu privire la aprobarea addendum-ului la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei în ziua aprobării acestuia, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original;----------Lit. i^1) a art. 4.3 din anexa 9 la convenţia de colaborare din anexa 2 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.i^2) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei;----------Lit. i^2) a art. 4.3 din anexa 9 la convenţia de colaborare din anexa 2 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. j) să transmită debitorului beneficiar al garanţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării de către Ministerul Finanţelor Publice (M.F.P.) a plăţii garanţiei către Finanţator, înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată şi data scadenţei acesteia. Procedura de transmitere se efectuează prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire; k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanţei în condiţiile legii, următoarele documente:- înscrisul prevăzut la lit. i), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate;- contractul de garantare în original;- contractul/contractele de fideiusiune în original, însoţit/însoţite de copia documentului/documentelor de identitate al/ale fideiusorului/fideiusorilor;- contractul de ipoteca mobiliară, însoţit de copia avizului de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale; l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informaţiilor şi a documentelor referitoare la Program, prin intermediul aplicaţiei web ce este pusă la dispoziţia Finanţatorului, şi, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncţionalităţi tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanţatorul nu este răspunzător în faţa Beneficiarului sau a F.N.G.C.I.M.M. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.N.G.C.I.M.M. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncţionalităţi a aplicaţiei web; m) să soluţioneze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările Finanţatorului privind modificarea unor clauze ale prezentului contract.Cap. VPlata garanţiei  +  Articolul 5.1 (1) În cazul în care Beneficiarul Programului nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, Finanţatorul poate solicita executarea garanţiei emise de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M. în perioada de valabilitate a garanţiei, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, în intervalul cuprins între 30 de zile şi maximum 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului înregistrată de beneficiar, însoţită de documentele prevăzute la art. 7.1 din Convenţia de lucru cu finanţatorul. (2) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat. Data depunerii cererii de plată împreună cu documentaţia aferentă se consideră data primirii acesteia la sediul social al F.N.G.C.I.M.M., indiferent de modul de transmitere (poştă, curierat, depunere directă etc.).  +  Articolul 5.2 (1) În termen de cel mult 25 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată a garanţiei. (2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 7.3 din Convenţia de colaborare cu finanţatorul. (3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 7.4 din Convenţia de colaborare cu finanţatorul. (4) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit finanţatoare şi M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare să se transmită şi documentul în original. (5) Plata garanţiei se face de către M.F.P. în contul unic .........., deschis la ........., pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată şi a addendum-ului la aceasta, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată şi/sau a addendum-ului la aceasta, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de restanţă a beneficiarului la plata principalului.----------Alin. (5) al art. 5.2 din anexa 9 la convenţia de colaborare din anexa 2 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. (6) Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se plătesc instituţiei de credit finanţatoare de către Ministerul Finanţelor Publice de la fondul de risc prevăzut la art. 7 din OUG nr. 92/2013 şi se recuperează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la Beneficiar, în condiţiile legii. (7) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, Ministerul Finanţelor Publice transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii. (8) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care a fost transmisă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile de restanţă la plata principalului.  +  Articolul 5.3 (1) După plata garanţiei, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, care se transmite Beneficiarului, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii de la Ministerul Finanţelor Publice a dovezii efectuării plăţii garanţiei. (2) Înscrisul prevăzut la alin. (1) împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare în original, contractul/contractele de fideiusiune în original însoţit/însoţite de copia documentului/documentelor de identitate al/ale fideiusorului/fideiusorilor şi contractul de ipotecă mobiliară însoţit de copia avizului de înscriere a contractului de ipotecă mobiliară în Arhiva Electronică de Garanţii Reale, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile legii.Cap. VIRăspunderea părţilor  +  Articolul 6.1Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.Cap. VIILitigii  +  Articolul 7.1Orice neînţelegere apărută între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul social al Ministerului Finanţelor Publice.Cap. VIIIDispoziţii finale  +  Articolul 8.1Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părţi, cu condiţia plăţii comisionului de risc.  +  Articolul 8.2Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat, în conformitate cu prevederile art. 6.1 alin. (5) din Convenţia de colaborare încheiată cu Finanţatorul.  +  Articolul 8.3Răspunderea asumată de F.N.G.C.I.M.M. în temeiul prezentului contract încetează în următoarele situaţii: a) la data îndeplinirii de către Beneficiar a tuturor obligaţiilor faţă de Finanţator; b) la data la care Ministerul Finanţelor Publice plăteşte valoarea de executare a garanţiei; c) la data primirii cererii de renunţare la garanţie din partea Finanţatorului; d) la data încetării valabilităţii aprobării garanţiei conform prevederilor art. 3.6 şi 3.7.  +  Articolul 8.4Prezentul contract de garantare este valabil până la data de ............, sub rezerva dispoziţiilor art. 8.3.  +  Articolul 8.5Dispoziţiile prezentului contract se completează cu cele din legislaţia generală aplicabilă, respectiv din OUG nr. 92/2013 şi din normele metodologice.  +  Articolul 8.6În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din OUG nr. 92/2013, prezentul contract constituie titlu executoriu.  +  Articolul 8.7Părţile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanţiei acordate prin prezentul contract, Finanţatorul, fără a solicita consimţământul Beneficiarului, să urmeze instrucţiunile prin care organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul Beneficiarului.Prezentul contract a fost redactat şi încheiat astăzi, ............., în 3 exemplare originale, câte unul pentru Finanţator, Beneficiar şi, respectiv, F.N.G.C.I.M.M.----------Dispoziţia finală din anexa 9 la convenţia de colaborare din anexa 2 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN Finanţator, Beneficiar,    ........................... ............... ................Anexa 10--------la Convenţia de colaborare--------------------------CONTRACT DE FIDEIUSIUNEProgramul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlociiNr. ....... din ..........I. PărţileÎntre:1. Dl/dna. ..............., domiciliat/ă în localitatea ..............., str. ................ nr. ........., bloc ...., scara ......, etaj ....., apartament ..........., sectorul/judeţul ..................., telefon ............, fax ................., e-mail ........................, judeţul ............., posesor/posesoare al/a ......, seria ........... nr. ........., emisă de ..................., CNP .................,/S.C. ......................, cu sediul social în localitatea ........................ str. .................. nr. ......., bloc ...., scara ......, etaj ....., apartament ........, sectorul/judeţul ....................., telefon ..............., fax ..................., e-mail ........................, înregistrat la registrul comerţului cu nr. ..................., cod unic de înregistrare .................. CAEN, activitate principală ......................., reprezentat de .........................................., CNP/CUI .................., în calitate de administrator/asociat, acţionar/al S.C. ....................../, persoană fizică ce organizează activitatea economică a beneficiarului persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială, denumit în continuare fideiusor,şi2. Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (denumit în continuare FNGCIMM), cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J40/10581/21.12.2001, cod unic de înregistrare 14367083, reprezentat de ......................, în calitate de ......................, denumit în continuare creditor,având în vedere faptul că creditorul şi S.C. ............. S.R.L., cu sediul social în localitatea ................, str. ............ nr. ......., ..............., judeţul ............., înmatriculată în Registrul Comerţului cu nr. ................, cod unic de înregistrare .............../persoana fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea familială, cu sediul profesional în localitatea .............., str. .................. nr. ............, judeţul......................, înregistrată în Registrul comerţului sub nr. ............, cod unic de înregistrare ............. (denumită în continuare debitorul principal), au încheiat Contractul de garantare nr. .................. (denumit în continuare Contractul de garantare), prin care creditorul a acordat o garanţie în numele şi în contul statului pentru linia de credit contractată în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru pentru întreprinderile mici şi mijlocii (denumit în continuare Programul) de către debitorul principal de la instituţia de credit finanţatoare ................... în sumă de .................. lei, pe termen de ................. luni;Luând în considerare faptul că, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, administratorii şi acţionarii/asociaţii beneficiarului programului care deţin cel puţin 50% din capitalul social al acestuia, precum şi întreprinzătorul persoană fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor, trebuie să garanteze prin cel puţin un angajament personal, creanţele rezultate din plata garanţiilor acordate, cu renunţarea la beneficiul de discuţiune şi diviziune,întrucât, pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor debitorului principal, rezultate din Contractul de garantare, fideiusorul a convenit să îi acorde acestuia o garanţie personală (denumită în continuare garanţia), obligându-se faţă de creditor în solidar cu debitorul principal,a intervenit prezentul contract în următorii termeni:II. Scopul/Obiectul contractului de fideiusiune/Suma garantată/Durata  +  Articolul 1Prezentul contract se încheie în scopul garantării de către Fideiusor, în mod irevocabil şi necondiţionat a obligaţiei de a restitui sumele rezultate din executarea garanţiei acordate în favoarea debitorului ............. de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, în cadrul Programului, derivând din Contractul de garantare nr. .......................  +  Articolul 2Conform extrasului din baza de date a registrului comerţului - RECOM Online, Fideiusorul are calitatea de asociat/acţionar/administrator al beneficiarului/persoană fizică ce organizează activitatea economică a beneficiarului în condiţiile legii.----------Art. 2, anexa 10 la convenţia de colaborare din anexa 2 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 812 din 9 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.  +  Articolul 3Fideiusorul constituie în favoarea creditorului garanţia, prin care garantează cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare, inclusiv veniturile ce se vor realiza din orice activitate, îndeplinirea de către debitor a tuturor obligaţiilor de plată derivând din contractul de garantare.  +  Articolul 4Suma garantată de prezenta garanţie este de ........... lei, reprezentând valoarea maximă a principalului liniei de credit acordate în condiţiile Programului.  +  Articolul 5Fideiusorul declară că este de acord cu prevederile prezentului contract, fiind în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la obligaţiile care îi revin în temeiul contractului de garantare şi pentru a căror executare garantează personal.  +  Articolul 6Fideiusorul declară şi garantează, prin prezentul contract, că la data semnării acestuia are capacitatea deplină de a acorda garanţia, este solvabil, iar suma garantată poate fi acoperită în orice moment.  +  Articolul 7Garanţia va fi o garanţie continuă şi va rămâne în vigoare până la îndeplinirea integrală şi exactă a tuturor obligaţiilor debitorului decurgând din contractul de garantare şi/sau ale Fideiusorului din prezentul contract.III. Conţinutul contractului de fideiusiune  +  Articolul 8Prin prezentul contract, fideiusorul se obligă în solidar cu debitorul principal faţă de creditor, renunţând în mod expres la beneficiul de discuţiune, astfel încât creditorul are facultatea de a urmări direct bunurile Fideiusorului.  +  Articolul 9Garanţia constituită prin prezentul contract nu va fi prejudiciată în niciun fel de orice altă garanţie existentă în prezent sau ulterioară la care e îndreptăţit creditorul.  +  Articolul 10Fideiusorul renunţă în mod expres la beneficiul de diviziune şi nu poate cere creditorului să îşi dividă mai întâi acţiunea şi să o reducă la partea corespunzătoare debitorului principal, respectiv la partea celorlalţi fideiusori.  +  Articolul 11Drepturile creditorului decurgând din prezentul contract se completează cu cele prevăzute de lege.  +  Articolul 12În cazul neplăţii sumei garantate sau a unei părţi din suma garantată, creditorul va avea dreptul, fără notificarea prealabilă a fideiusorului, să treacă la executarea silită a fideiusorului conform prezentului contract, în conformitate cu legislaţia română aplicabilă.  +  Articolul 13Toate sumele rezultate din valorificarea garanţiei constituite conform prezentului contract vor fi distribuite de către creditor în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi orice astfel de distribuire va avea prioritate faţă de orice alocare efectuată de către fideiusor.IV. Forţa majoră  +  Articolul 14Forţa majoră, aşa cum este definită în doctrina juridică şi jurisprudenţă, apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia notificării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi anunţată tot într-un termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de anunţare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca.V. Alte dispoziţii  +  Articolul 15Fideiusorul nu va fi descărcat de obligaţiile asumate prin prezentul contract până când nu sunt îndeplinite integral toate obligaţiile debitorului principal, aşa cum au fost asumate prin contractul de garantare, iar prezentul contract va rămâne în vigoare şi va produce efecte depline până când obligaţiile menţionate vor fi îndeplinite.  +  Articolul 16Dacă una din dispoziţiile prezentului contract sau oricare parte a acestuia va deveni nevalidă sau inaplicabilă, celelalte dispoziţii vor rămâne valabile şi aplicabile în limita permisă de lege.  +  Articolul 17Neexercitarea de către creditor a oricărui drept sau acţiune decurgând din prezentul contract sau orice întârziere din partea sa în exercitarea acestora nu va fi interpretată ca o renunţare la dreptul său.  +  Articolul 18Prezentul contract va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legile române.  +  Articolul 19Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.  +  Articolul 20Prezentul contract este titlu executoriu şi are valoare de înscris autentic conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013.Părţile prezentului contract, acţionând prin reprezentanţii lor legal împuterniciţi, au semnat prezentul contract astăzi, ............, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.           Fideiusor, Pentru creditor    ...................... FNGCIMM                                                     PrinAnexa 11--------la Convenţia de colaborare--------------------------CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂProgramul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlociiNr. ........./.........Încheiat între:Statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. (denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.), cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/21.12.2001, cod unic de înregistrare 14367083, reprezentat de dl .............., având funcţia de ............, denumit în continuare creditor,şiI.M.M. ............., cu sediul social în ................, str. ............... nr. ......., bl. ....., sc. ...., ap. ....., et. ....., judeţul ................, înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ................, cod unic de înregistrare .............., reprezentată legal prin dl/dna ....................., domiciliat/ă în localitatea ...................., judeţul .................., str. ................, nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., identificat/ă cu B.I./CI seria ..., nr. ..............., eliberat/ă de ................. la data de .............., CNP ..............., în calitate de .............., cont nr. ................ deschis la instituţia de credit finanţatoare ................., sucursala/agenţia .............., denumit în continuare garant;şi..............., cu sediul în ................., înregistrată la registrul comerţului cu numărul .................., CUI ................, înregistrată în Registrul instituţiilor de credit cu numărul .................., cont nr. ..............., deschis la Banca Naţională a României - Centrală, reprezentată prin dl/dna ..............., având funcţia de .............., în calitate de instituţie de credit finanţatoare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, denumită în continuare finanţator,întrucât: a) potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii", IMM-ul se obligă să constituie, conform prevederilor cărţii a V-a, titlul XI, cap. III, secţiunea a 3-a din Codul civil, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate; b) şi având în vedere Contractul de garantare nr. ...................... încheiat între F.N.G.C.I.M.M., finanţator şi IMM, care prevede obligaţia IMM-ului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale conturilor: ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Cont bancar │ Sucursala │ Valuta │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘în vederea asigurării îndeplinirii de către I.M.M. a obligaţiei de plată a sumelor ce vor rezulta din executarea de către finanţator a garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii (denumit în continuare Programul),a intervenit prezentul contract de ipotecă mobiliară:Cap. IAsigurări şi garanţii  +  Articolul 1Garantul asigură şi garantează creditorului următoarele:1. se încadrează în categoria I.M.M.-urilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii române;2. semnarea şi executarea prezentului contract nu contravin vreunei prevederi din actele sale constitutive şi niciunei legi sau reglementări aplicabile garantului ori vreunui angajament la care acesta este parte, prin care bunurile sale sunt angajate sau grevate de alte sarcini;3. este singurul proprietar al sumelor de bani asupra cărora se constituie prezenta garanţie;4. împotriva sa nu există înregistrată pe rolul instanţelor judecătoreşti, la data încheierii prezentului contract, nicio cerere având ca temei prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.Cap. IIObiectul contractului  +  Articolul 2.1În scopul garantării îndeplinirii obligaţiilor de stingere a creanţelor rezultate din plata garanţiei acordate de către creditor în favoarea garantului în cadrul Programului, în baza Contractului de garantare nr. ......................, prin prezentul contract, cu respectarea prevederilor cărţii a V-a, titlul XI, cap. III, secţiunea a 3-a din Codul civil, garantul, în calitate de proprietar, constituie în favoarea creditorului o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare, respectiv asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile sale ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Cont bancar │ Sucursala │ Valuta │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘  +  Articolul 2.2Obligaţia maximă garantată prin prezentul contract este în valoare de ............... lei, reprezentând principalul liniei de credit garantate conform Contractului de garantare nr. ............., contractată de garant în cadrul Programului.Cap. IIIObligaţiile garantului  +  Articolul 3.1Prin prezentul contract, garantul se obligă: a) să suporte toate cheltuielile aferente înscrierii şi radierii la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a prezentului contract; b) să nu transfere sau să nu dispună în niciun alt mod dreptul de proprietate asupra sumelor de bani; c) să nu se opună urmăririi şi executării silite; d) să recunoască dreptul finanţatorului de a debita soldurile creditoare ale conturilor sale identificate la art. 2.1, în vederea recuperării de către creditor a creanţei rezultate prin plata garanţiei.  +  Articolul 3.2Garantul, prin reprezentanţii săi legali, acordă finanţatorului un mandat necondiţionat şi irevocabil pentru a debita soldurile creditoare ale conturilor identificate la art. 2.1, în vederea recuperării creanţei rezultate prin plata garanţiei şi accesoriilor acestora, înţelegând şi acceptând că debitarea conturilor să se efectueze direct şi fără alte formalităţi prealabile.Cap. IVAlte asigurări  +  Articolul 4.1Garantul va semna şi va da toate asigurările, actele, înscrisurile şi va îndeplini toate procedurile pe care finanţatorul le poate cere pentru:- perfectarea sau protejarea garanţiei constituite prin acest contract;- menţinerea sau protejarea oricăruia dintre drepturile creditorului conform prezentului contract sau a oricărui alt contract încheiat între finanţator, creditor şi garant în cadrul programului;- exercitarea oricărei puteri, autorităţi sau libertăţi cu care creditorul şi finanţatorul sunt învestiţi prin legislaţia aplicabilă Programului.Cap. VAlte clauze  +  Articolul 5.1Creditorul acceptă constituirea acestei garanţii pentru garantarea obligaţiilor asumate de statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., conform Contractului de garantare nr. ............ încheiat între creditor, finanţator şi garant.  +  Articolul 5.2Creditorul mandatează reprezentanţii legali ai finanţatorului în vederea efectuării formalităţilor de înscriere/radiere a prezentului contract în/din Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.  +  Articolul 5.3Finanţatorul se obligă ca, în cazul în care garantul va deschide alte conturi la finanţator, să înştiinţeze în scris creditorul în termen de 5 zile de la data deschiderii contului în vederea încheierii unui act adiţional la prezentul contract.  +  Articolul 5.4De la data transmiterii cererii de plată a garanţiei în conformitate cu prevederile art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, finanţatorul are obligaţia de a indisponibiliza orice sume existente în contul afectat garanţiei ipotecare mobiliare, până la concurenţa soldului garanţiei solicitat la plată.  +  Articolul 5.5Garantul se obligă să suporte costurile aferente pentru transferul sumelor din contul asupra căruia s-a constituit garanţia ipotecară mobiliară în contul creditorului.  +  Articolul 5.6Prezentul contract constituie titlu executoriu în conformitate cu dispoziţiile art. 2.431 din Codul civil. În temeiul acestuia, creditorul este îndreptăţit, în cazul în care va trece la executarea silită a prezentei garanţii, să se îndestuleze direct din suma de bani afectată garanţiei.  +  Articolul 5.7Prezentul contract încetează odată cu îndeplinirea integrală a obligaţiilor garantate, respectiv la data comunicării de către creditor a deciziei de respingere a cererii de plată a finanţatorului în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013.Încheiat astăzi ............., în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.           Creditor, Finanţator, Garant,          ........... ........... .............------