LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României cu o vechime de cel puţin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, precum şi personalul încadrat pe funcţii de execuţie specifice se pot pensiona la cerere şi pot beneficia la împlinirea vârstei de 60 de ani de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcţia de execuţie deţinută în administraţia centrală, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute în ultima lună de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe înainte de data pensionării. (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care au fost numite prin decrete prezidenţiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizaţii internaţionale, pensia de serviciu se stabileşte în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcţiei de ambasador similar în plată în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute de acestea în ultima lună de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe înainte de data pensionării. (3) De pensia prevăzută la alin. (1) sau (2) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi membrii Corpului diplomatic şi consular al României, precum şi personalul încadrat pe funcţii de execuţie specifice, cu o vechime de 12-15 ani. În acest caz, cuantumul pensiei va fi micşorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală în Ministerul Afacerilor Externe. (4) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în Ministerul Afacerilor Externe prevăzută la alin. (1), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăşi. (5) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2), care îndeplinesc condiţiile de vechime în Ministerul Afacerilor Externe, se pot pensiona şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaţie. În acest caz, pensia se stabileşte în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcţia de execuţie avută la data încetării activităţii în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, similar în plată cu cel al unui membru al Corpului diplomatic şi consular al României, respectiv al unei persoane încadrate pe funcţie de execuţie specifică, aflată în activitate în Ministerul Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute la data încetării activităţii în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele cărora le-au încetat raporturile juridice de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe din motive neimputabile. (6) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) şi (2) pot beneficia şi membrii Corpului diplomatic şi consular al României, precum şi personalul încadrat pe funcţii de execuţie specifice, pensionaţi anterior intrării în vigoare a prezentei legi, care beneficiază de pensie din sistemul public şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar similar în plată, corespunzător funcţiei de execuţie deţinute de aceştia la data încetării activităţii în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute în ultima lună de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi. (7) Pentru persoanele prevăzute la alin. (5) şi (6), echivalarea funcţiilor de execuţie avute la data încetării activităţii în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, în funcţie de execuţie specifică, se face prin ordin al ministrului afacerilor externe. (8) Pentru persoanele prevăzute la alin. (6), care au fost numite prin decrete prezidenţiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizaţii internaţionale, cuantumul pensiei de serviciu este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcţiei de ambasador similar în plată în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute de acestea în ultima lună de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi. (9) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi personalul încadrat pe funcţii de execuţie specifice optează între pensia de serviciu şi pensia din sistemul public. (10) Pensia prevăzută de prezentul articol are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă.  +  Articolul 2În cazul decesului titularului pensiei de serviciu, soţul supravieţuitor şi copiii minori, precum şi copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, beneficiază de pensie de urmaş, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, după caz.  +  Articolul 3 (1) De prevederile prezentei legi, în situaţia îndeplinirii condiţiilor impuse de aceasta, beneficiază şi membrii Corpului diplomatic şi consular al României, cu o vechime de cel puţin 15 ani în Departamentul de Comerţ Exterior din Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, Ministerul Comerţului şi Turismului, Ministerul Comerţului, Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, denumit în continuare Departamentul de Comerţ Exterior, din care cel puţin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe ale României din străinătate. (2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcţia de execuţie deţinută de acestea în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior şi sporurile avute în ultima lună de activitate în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior, înainte de data pensionării, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi. (3) De pensia de serviciu prevăzută de prezenta lege, în condiţiile prevăzute la alin. (1), beneficiază şi persoanele pensionate din Departamentul de Comerţ Exterior care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de pensie din sistemul public de pensii. (4) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (3) este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar similar în plată, corespunzător funcţiei de execuţie deţinute de acestea în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior la data încetării activităţii, şi sporurile avute în ultima lună de activitate în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 4Pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, cât şi în Departamentul de Comerţ Exterior, şi care au fost trimişi în misiuni permanente în străinătate cu grade şi funcţii diplomatice sau consulare de către Departamentul de Comerţ Exterior, perioadele respective se cumulează şi se consideră vechime la stabilirea pensiei de serviciu prevăzută de prezenta lege.  +  Articolul 5 (1) Perioadele în care, pe durata angajării în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerţ Exterior, persoanele prevăzute la art. 1 şi 3 au avut raporturile de muncă întrerupte, cu acordul angajatorului, pentru participarea la cursuri, stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, în ţară ori în străinătate, pentru îndeplinirea unei funcţii de demnitate publică numite sau alese, precum şi pentru a îndeplini funcţii în calitate de reprezentanţi ai statului român în cadrul organizaţiilor şi organismelor internaţionale interguvernamentale ori experţi în cadrul acestora, constituie vechime în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerţ Exterior. (2) Durata cursului postuniversitar de relaţii internaţionale, înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1.003/1962 cu privire la organizarea şi funcţionarea cursului postuniversitar de relaţii internaţionale, organizat pe lângă Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii din Bucureşti, absolvit de către persoanele prevăzute la art. 1 şi 3, constituie vechime în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerţ Exterior.  +  Articolul 6 (1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul de pensii publice. (2) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei legi este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos. (3) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public, precum şi partea din pensia de urmaş calculată din pensia de serviciu, care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (4) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, pensia de serviciu se suportă din bugetul de stat până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de legislaţia în vigoare, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (5) Pensiile de serviciu, precum şi pensiile de urmaş, calculate potrivit prezentei legi, se actualizează ori de câte ori se majorează salariul de bază brut lunar corespunzător funcţiei de execuţie similară, în plată, în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a Departamentului de Comerţ Exterior. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, se menţine pensia de serviciu aflată în plată. (6) Pensia de serviciu se acordă la cerere şi se plăteşte începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea de pensionare la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului.  +  Articolul 7Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază de pensie de serviciu în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, hotărâri definitive nu beneficiază de prevederile prezentei legi.  +  Articolul 8Elementele necesare stabilirii pensiilor prevăzute de prezenta lege, precum şi baza de calcul al acestora se dovedesc cu documente eliberate de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului/Departamentul de Comerţ Exterior, pe răspunderea acestora.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 octombrie 2013, aprobată prin Legea nr. 381/2013.  +  Articolul 10Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice de aplicare a prezentei legi de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 21 iulie 2015.Nr. 216.-----