ORDIN nr. 91 din 5 februarie 1999privind aprobarea formularului specific cu regim special "Autorizaţie de comercializare" pentru alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun şi sortimente de cafea
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 23 februarie 1999    Ministrul finanţelor,în baza atribuţiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 6^1 alin. 5 şi 6, ale art. 11^1, 19^1 şi 23^5 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 50/1998 şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 1/1999, precum şi prevederile art. 1 alin. (4) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Activitatea de comercializare a produselor prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 50/1998 se va desfăşura numai în baza formularului "Autorizaţie de comercializare", emis în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenta. (2) Formularul "Autorizaţie de comercializare" prevăzut la alin. (1) va fi tipărit de Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" în baza borderoului înaintat de Direcţia administrarea monopolului de stat din cadrul Ministerului Finanţelor şi întocmit de aceasta direcţie în funcţie de comenzile primite de la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti. Livrarea acestui formular se va efectua la sediul Ministerului Finanţelor către fiecare direcţie a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2Se aprobă sistemul unitar de înscriere şi numerotare a formularului cu regim special "Autorizaţie de comercializare", după cum urmează:[][][] [][][][][][][] - primele trei casute reprezintă seria de identificare a transei de formulare comandate;- următoarele şapte casute reprezintă numărul formularului.  +  Articolul 3Direcţia administrarea monopolului de stat, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes
    ROMÂNIA MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA ................ AUTORIZAŢIE DE COMERCIALIZARE NR. ............. DIN ................ În baza prevederilor legale referitoare la regimul accizelor şi al altor impozite indirecte, se autorizeaza SOCIETATEA COMERCIALĂ ....................... cu sediul în ........................... înregistrată în Registrul Comerţului la nr. .................... codul fiscal ....... pentru comercializarea următoarelor produse: DIRECTOR Data emiterii .......... (Semnatura şi ştampila) Valabilă până la data de .......
    ROMÂNIA MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA ................ AUTORIZAŢIE DE COMERCIALIZARE NR. ............. DIN ................ În baza prevederilor legale referitoare la regimul accizelor şi al altor impozite indirecte, se autorizeaza SOCIETATEA COMERCIALĂ ....................... cu sediul în ........................... înregistrată în Registrul Comerţului la nr. .................... codul fiscal ....... pentru comercializarea următoarelor produse: DIRECTOR Data emiterii .......... (Semnatura şi ştampila) Valabilă până la data de .......
    --------------