HOTĂRÂRE nr. 564 din 15 iulie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 21 iulie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 12 mai 2011, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera r) va avea următorul cuprins:"r) elaborează şi implementează, inclusiv prin colaborare cu instituţiile de specialitate, programe de formare pentru personalul propriu, al altor structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi al instituţiilor sau entităţilor partenere cu atribuţii în implementarea Strategiei naţionale antidrog;"2. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În cadrul Agenţiei se înfiinţează structuri regionale, fără personalitate juridică, care pot avea în componenţă unul sau mai multe centre de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, precum şi alte unităţi de acordare a serviciilor pentru consumatorii de droguri prevăzute în acte normative aplicabile în domeniu. (2) Un centru de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog este prevăzut cu minimum 3 posturi, corespunzătoare specializării în unul dintre domeniile: medical, psihosociologic şi al asistenţei sociale pentru asigurarea serviciilor minime de asistenţă integrată pentru consumatorii de droguri şi, după caz, cu posturi corespunzătoare asigurării serviciilor de prevenire a consumului de droguri."

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 15 iulie 2015.Nr. 564.-----