NORME METODOLOGICE din 8 mai 2003de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 21 mai 2003  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 522 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 346 din 21 mai 2003.
   +  Capitolul I Dispoziții generale (la 17-07-2015, Titlul capitolul I a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, denumită în continuare ordonanță. (la 17-07-2015, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 1^1Prin activitățile de formare profesională de interes general, prevăzute la art. 3 din ordonanță, se înțeleg activitățile care:a) se adresează tuturor persoanelor apte de muncă;b) oferă protecție față de riscul de șomaj;c) contribuie la nediscriminare, egalitatea între sexe, ameliorarea standardelor de viață și a calității vieții, precum și la crearea de șanse egale pentru toate persoanele care desfășoară activități pe piața muncii;d) contribuie la dezvoltarea capacității persoanelor de a fi membri activi ai societății;e) contribuie la incluziunea socială, la coeziunea socială a comunităților locale și la solidaritate socială;f) sunt furnizate de furnizori care respectă principiile de asigurare a calității prevăzute la art. 5 din ordonanță;g) sunt planificate și implementate având în vedere cerințele pieței muncii și aspirațiile profesionale ale adulților. (la 17-07-2015, Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 1^2Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, prevăzută la art. 4 lit. f) din ordonanță, contribuie la realizarea următoarelor obiective specifice în domeniul dezvoltării resurselor umane la nivelul angajatorilor:a) asigurarea forței de muncă corespunzătoare cerințelor noilor locuri de muncă;b) reconversia profesională a salariaților pentru a face față transformărilor de la locurile de muncă;c) reducerea impactului social al proceselor de restructurare și reorganizare ale angajatorilor;d) creșterea mobilității profesionale a lucrătorilor;e) crearea de noi locuri de muncă. (la 17-07-2015, Art. 1^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 2Abrogat. (la 17-07-2015, Art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 2^1(1) Formarea profesională, organizată conform art. 10 alin. (3) lit. b) din ordonanță de către angajatori, se finalizează cu certificatele de absolvire prevăzute la art. 21 alin. (3) din ordonanță.(2) Certificatele de absolvire eliberate de angajatori salariaților proprii conțin cel puțin următoarele elemente:a) datele de identificare ale angajatorului care a asigurat formarea;b) numele și prenumele salariatului;c) denumirea ocupației pentru care a fost organizat programul de formare profesională;d) numărul de ore și perioada de desfășurare a programului de formare de care a beneficiat salariatul;e) competențele dobândite prin programul de formare profesională.(3) În vederea monitorizării creșterii gradului de participare a adulților la învățarea pe tot parcursul vieții, angajatorii transmit trimestrial secretariatului tehnic al comisiei de autorizare în a cărui rază teritorială își au sediul social date cu privire la angajații care au beneficiat de formare profesională, conform tabelului prevăzut la anexa nr. 7. (la 17-07-2015, Art. 2^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 2^2(1) Nivelurile de pregătire prevăzute la art. 10 alin. (1) din ordonanță reprezintă nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare.(2) Condițiile de acces la programele de formare profesională organizate potrivit prevederilor art. 10 din ordonanță, pe niveluri de calificare, se stabilesc prin registrul prevăzut la art. 14 alin. (3) din ordonanță. (la 17-07-2015, Art. 2^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Capitolul I^1 Organizarea formării profesionale a adulților (la 17-07-2015, Capitolul I^1, alcătuit din articolele 3-7, 7^1, 7^2, 8 și 9, a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 3Abrogat. (la 28-11-2013, Art. 3 a fost abrogat de alin. (2) al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 918 din 20 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 28 noiembrie 2013. )  +  Articolul 4Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice solicită, în temeiul art. 11 alin. (1) din ordonanță, ministerelor, agențiilor naționale și altor organe ale administrației publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autorităților administrației publice locale, să pună la dispoziție strategiile sectoriale și teritoriale de dezvoltare a resurselor umane, inclusiv cele de formare profesională. (la 17-07-2015, Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 5(1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională conform art. 14 alin. (1) și (2) din ordonanță.(2) Competențele-cheie prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b) din ordonanță sunt cele prevăzute la art. 68 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) Programele de formare profesională prin care se realizează calificarea sau recalificarea adulților se organizează pentru calificările cuprinse în Registrul național al calificărilor profesionale din România. (la 17-07-2015, Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 6(1) Până la intrarea în vigoare a Registrului național al calificărilor profesionale din România se utilizează Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Nivelurile de calificare prevăzute în nomenclatorul calificărilor de la alin. (1) se utilizează până la 1 ianuarie 2016.(3) După data de 1 ianuarie 2016, nivelurile de calificare pentru care se vor organiza programe de formare profesională vor fi cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor. (la 17-07-2015, Art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 7(1) Programele de formare profesională se elaborează potrivit art. 15 alin. (1) din ordonanță, în concordanță cu standardele ocupaționale recunoscute la nivel național, respectiv cu standardele de pregătire profesională, aprobate în condițiile reglementărilor în vigoare. (la 17-07-2015, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. ) (2) Standardele ocupaționale, respectiv standardele de pregătire profesională, pot fi obținute de către furnizorii de formare profesională în condițiile stabilite de organismele abilitate, potrivit legii, cu gestionarea acestora. (la 15-11-2004, Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. )  +  Articolul 7^1(1) Standardele ocupaționale prevăzute la art. 15 din ordonanță se elaborează pe baza metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale.(2) Autoritatea Națională pentru Calificări împreună cu comitetele sectoriale elaborează și, după caz, actualizează metodologia prevăzută la alin. (1).(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului educației și cercetării științifice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 17-07-2015, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 7^2În vederea autorizării conform art. 16 alin. (1) din ordonanță, furnizorul de formare profesională elaborează programul de formare pe baza proiectului de standard ocupațional validat de comitetul sectorial. (la 17-07-2015, Art. 7^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 8(1) Persoanele cu nevoi speciale prevăzute la art. 17 alin. (3) din ordonanță sunt persoane care se încadrează, în condițiile legii, într-o categorie de persoane cu handicap. (la 17-07-2015, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. ) (2) Programele de formare profesională la care participa persoanele cu nevoi speciale respecta particularitățile acestei categorii de persoane atât în privința condițiilor materiale, cât și a programei de pregătire.  +  Articolul 9Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel național încheie cu participanții la aceste programe, potrivit art. 19 alin. (1) din ordonanță, contracte de formare profesională, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (la 17-07-2015, Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Capitolul II Autorizarea furnizorilor de formare profesională  +  Articolul 10Abrogat (la 17-07-2015, Art. 10 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 11Potrivit art. 21 alin. (1) din ordonanță sunt supuși autorizării numai furnizorii de formare profesională care doresc să elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională. Ceilalți furnizori de formare profesională pot organiza programe de formare profesională finalizate cu documente de absolvire proprii, care nu sunt însă certificate cu recunoaștere națională. (la 17-07-2015, Art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 11^1Prin activitatea de autorizare se înțelege procedura prin care furnizorii de formare profesională, prevăzuți la art. 21 alin. (1) din ordonanță, fac demersurile necesare în scopul obținerii autorizației pentru exercitarea activității de formare profesională a adulților finalizată cu certificate de calificare/absolvire cu recunoaștere națională. (la 17-07-2015, Art. 11^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 12Instituțiile de învățământ superior se supun autorizării potrivit prezentelor norme pentru programele de formare profesională care fac obiectul ordonanței, cu excepția programelor prevăzute la art. 21 alin. (2) din ordonanță. (la 17-07-2015, Art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 13Autoritatea Națională pentru Calificări, în temeiul art. 22 alin. (1) din ordonanță, coordonează activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională, astfel încât aceasta să se desfășoare în mod unitar în întreaga țară, scop în care:a) face demersurile necesare pentru înființarea, în subordinea sa, a comisiilor de autorizare prevăzute la art. 22 alin. (2) din ordonanță;b) emite deciziile de înființare a comisiilor de autorizare;c) îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 38 din ordonanță;d) centralizează datele cu privire la resursele materiale și financiare de care dispun comisiile de autorizare, precum și informațiile privind activitatea acestora;e) elaborează și transmite instrucțiuni comisiilor de autorizare și secretariatelor tehnice;f) desfășoară activități pentru soluționarea problemelor identificate de comisiile de autorizare și secretariatele tehnice. (la 17-07-2015, Art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 14(1) În vederea constituirii comisiilor de autorizare prevăzute la art. 23 alin. (1) din ordonanță, Autoritatea Națională pentru Calificări solicită Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educației și Cercetării Științifice, organizațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel județean să își nominalizeze reprezentanții titulari și supleanți în comisiile de autorizare.(2) Nominalizarea membrilor titulari și a supleanților în comisiile de autorizare se realizează pe baza următoarelor criterii:a) studii superioare;b) experiență relevantă în domeniul educației și/sau formării profesionale a adulților;c) vechime în muncă de minimum 5 ani.(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) se detaliază în Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București, și al secretariatelor tehnice ale acestora.(4) Decizia de constituire a comisiilor de autorizare este comunicată de Autoritatea Națională pentru Calificări, în termen de 15 zile de la data emiterii, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educației și Cercetării Științifice, precum și organizațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național. (la 17-07-2015, Art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 15(1) În sensul art. 23 alin. (1) lit. d) și e) din ordonanță, reprezentative la nivel județean sunt organizațiile sindicale și patronale care reprezintă în plan județean organizațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național, conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Organizațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național stabilesc prin consens organizațiile ai căror reprezentanți vor fi desemnați în comisiile de autorizare la nivelul fiecărui județ și al municipiului București și le comunică Autorității Naționale pentru Calificări în termen de 20 de zile de la primirea solicitării prevăzute la art. 14 alin. (1). (la 17-07-2015, Art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 17-07-2015, Art. 16 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 17Abrogat. (la 15-11-2004, Art. 17 a fost abrogat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. )  +  Articolul 18Abrogat. (la 17-07-2015, Art. 18 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 19(1) Comisiile de autorizare își desfășoară lucrările în prezența celor 5 membri, titulari sau, după caz, supleanți.(2) Rezultatele lucrărilor comisiei de autorizare se consemnează în procesul-verbal semnat de participanți.(3) Pe baza procesului-verbal se emit deciziile comisiei de autorizare semnate de președinte. (la 17-07-2015, Art. 19 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 20Deciziile se iau cu minimum 3 voturi exprimate, din care cel puțin un vot să fie al partenerilor sociali. (la 17-07-2015, Art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 20^1Autoritatea Națională pentru Calificări, în baza sesizărilor primite și a analizei documentelor care atestă o situație de revocare, constată existența unei situații din cele prevăzute la art. 23 alin. (4) din ordonanță și solicită instituțiilor publice, organizațiilor sindicale sau patronale revocarea membrului titular ori supleant, precum și nominalizarea altei persoane. (la 17-07-2015, Art. 20^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 20^2Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București, și al secretariatelor tehnice ale acestora, prevăzut la art. 38 alin. (3) din ordonanță, cuprinde și următoarele elemente:a) condițiile de acces la funcțiile de reprezentare prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b)-e) din ordonanță;b) procedura de nominalizare, revocare și înlocuire a reprezentanților în comisia de autorizare prevăzuți la art. 23 alin. (1) din ordonanță;c) procedura de avizare a certificatelor prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță în vederea aplicării apostilei de la Haga prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. (la 17-07-2015, Art. 20^2 a fost introdus de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 21(1) Potrivit art. 23 alin. (7) din ordonanță, la evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare utilizează evaluatori de furnizori și programe de formare pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de evaluare.(2) Condițiile ce trebuie îndeplinite de evaluatorii de furnizori și programe de formare, începând cu data de 1 ianuarie 2016, sunt stabilite de Autoritatea Națională pentru Calificări, prin decizie, după consultarea comitetelor sectoriale. (la 17-07-2015, Art. 21 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 22Nivelul tarifelor pentru prestația membrilor comisiei de autorizare și a evaluatorilor de furnizori și programe de formare desemnați de comisia de autorizare este stabilit la începutul fiecărui an calendaristic de către Autoritatea Națională pentru Calificări cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. (la 17-07-2015, Art. 22 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 23(1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul Autorității Naționale pentru Calificări. (la 17-07-2015, Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. ) (2) Taxele de autorizare plătite de către furnizorii de formare profesională se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii.(3) Abrogat. (la 15-11-2004, Alin. (3) al art. 23 a fost abrogat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. )  +  Articolul 24Cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, respectiv cheltuielile curente și de capital, cheltuielile cu salarizarea personalului secretariatelor tehnice județene, respectiv al municipiului București, plata indemnizațiilor membrilor comisiilor de autorizare și ale specialiștilor pe domenii ocupaționale se efectuează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, de către direcțiile de muncă și securitate socială județene, respectiv a municipiului București. (la 17-07-2015, Art. 24 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015, prin înlocuirea unor sintagme. )  +  Articolul 25Pentru buna desfășurare a activităților comisiilor de autorizare și a secretariatelor tehnice ale acestora, conform art. 23 alin. (8) din ordonanță, direcțiile județene de muncă și securitate socială, respectiv a municipiului București pun la dispoziția acestora, la sediul lor, un spațiu corespunzător ca dimensiuni și dotări, specifice activității, inclusiv mobilier și aparatură IT. (la 17-07-2015, Art. 25 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 25^1(1) Furnizorii de formare profesională care doresc să fie autorizați pot îndeplini prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU), prevăzut la art. 25 alin. (3) din ordonanță, formalitățile și procedurile necesare pentru dobândirea dreptului de furnizare a serviciilor de formare profesională finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională pentru formalitățile prevăzute la art. 27 lit. a), b) și la art. 28 alin. (1) lit. a), b), c) și e) din ordonanță.(2) Verificarea privind dotările, echipamentele și materialele necesare furnizorului de formare profesională care dorește să se autorizeze se face numai la fața locului de către evaluatorii de furnizori și programe de formare desemnați de comisiile de autorizare.(3) Formalitățile prevăzute la alin. (1) sunt detaliate în metodologia de autorizare prevăzută la art. 38 alin. (1) lit. b) din ordonanță. (la 17-07-2015, Art. 25^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 26(1) Prin decizie a comisiei de autorizare se stabilesc:a) evaluatorii de furnizori și programe de formare care pot desfășura activități de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării;b) specialiștii care pot desfășura activități de examinare a participanților la programele de formare profesională.(2) Evaluatorii de furnizori și programe de formare prevăzuți la alin. (1) lit. a) se înscriu în Registrul evaluatorilor de furnizori și programe de formare.(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor, comisiile de autorizare:a) emit decizii;b) transmit Autorității Naționale pentru Calificări deciziile menționate la alin. (1), precum și registrul prevăzut la alin. (2);c) transmit Autorității Naționale pentru Calificări informații privind activitatea de autorizare și monitorizare a furnizorilor de formare profesională;d) transmit Autorității Naționale pentru Calificări, lunar, registrele gestionate la nivel județean, prevăzute la art. 32 și art. 25 alin. (2) lit. e) din ordonanță;e) transmit Autorității Naționale pentru Calificări, trimestrial, datele centralizate la nivel județean, prevăzute la art. 2^1 alin. (3);f) desfășoară și alte activități prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București, și al secretariatelor tehnice ale acestora. (la 17-07-2015, Art. 26 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 27(1) Secretariatele tehnice județene, respectiv al municipiului București, ale comisiilor de autorizare ajuta comisiile în exercitarea atribuțiilor ce le revin, asistând la lucrările comisiei și întocmind documentele în care se consemnează conținutul și rezultatele acestor lucrări.(2) Membrii secretariatelor tehnice ai comisiilor de autorizare județene, respectiv al municipiului București, prevăzuți la art. 23 alin. (9) din ordonanță, realizează următoarele activități:a) oferă informații publicului interesat despre procesul de autorizare, furnizorii de formare profesională autorizați și despre organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire la finalizarea programelor de formare profesională;b) întocmesc documentele necesare desfășurării ședințelor comisiei de autorizare;c) rezolvă lucrările de secretariat legate de procesul de autorizare;d) întocmesc și actualizează lunar Registrul județean al absolvenților programelor autorizate de formare profesională a adulților;e) asigură comunicarea dintre Autoritatea Națională pentru Calificări, comisiile de autorizare, furnizorii de formare profesională, evaluatorii de furnizori și programe implicați în activitățile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării și specialiștii implicați în activitățile de examinare a participanților la programele de formare profesională;f) întocmesc și actualizează lunar, la nivel județean, registrele menționate la art. 32 din ordonanță și le publică pe site-ul direcției județene de muncă și securitate socială, respectiv a municipiului București;g) întocmesc și actualizează lunar, la nivel județean, registrul menționat la art. 26 alin. (2);h) centralizează trimestrial datele transmise de toți furnizorii de formare profesională neautorizați care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, conform art. 60 din ordonanță;i) centralizează trimestrial datele transmise de angajatori conform tabelului prevăzut la anexa nr. 7;j) administrează bazele de date;k) îndeplinesc și alte activități prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București, și al secretariatelor tehnice ale acestora. (la 17-07-2015, Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 28(1) Fiecare comisie de autorizare dispune de ștampila proprie și dispozitiv de aplicare a timbrului sec. Modelele de ștampila și de timbru sec se aprobă de Autoritatea Națională pentru Calificări și se transmit comisiilor de autorizare.(2) Cheltuielile necesare pentru procurarea stampilelor, a dispozitivului de aplicare a timbrului sec, tipizatelor și a celorlalte imprimate necesare în activitatea de autorizare se efectuează de către direcțiile de muncă și securitate socială județene, respectiv a municipiului București, la solicitarea comisiilor de autorizare. (la 17-07-2015, Art. 28 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015, prin înlocuirea unor sintagme. )  +  Articolul 29(1) Problemele ivite în activitatea comisiilor de autorizare se soluționează de către Autoritatea Națională pentru Calificări.(2) Instituțiile și organizațiile reprezentate în comisiile de autorizare vor acorda tot sprijinul Autorității Naționale pentru Calificări pentru soluționarea problemelor care se pot ivi în activitatea comisiilor de autorizare. (la 17-07-2015, Art. 29 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015, prin înlocuirea unor sintagme. )  +  Articolul 30(1) Forma, conținutul și regimul de eliberare ale autorizației, prevăzute la art. 26 alin. (2) din ordonanță, pentru fiecare tip de program, sunt cuprinse în Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) Metodologia de autorizare cuprinde criteriile și procedurile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării sau retragerii autorizației.(3) Metodologia de autorizare prevăzută la alin. (1) se modifică și se completează de către Autoritatea Națională pentru Calificări și se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului educației și cercetării științifice în termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme. (la 17-07-2015, Art. 30 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 31(1) Furnizorii de formare care doresc să organizeze programe de formare profesională autorizate pentru profesii reglementate prin legi speciale trebuie să solicite anterior autorizării avizul autorității de reglementare.(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se poate depune direct la comisia de autorizare sau prin PCU.(3) Furnizorii de formare profesională care sunt autorizați să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare cu recunoaștere națională pot organiza și programe de inițiere pentru dobândirea unora dintre competențele aferente programului de calificare respectiv, finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională, în baza aceleiași autorizații. (la 17-07-2015, Art. 31 a fost modificat de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 31^1Condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 27 din ordonanță sunt considerate a fi îndeplinite și în condițiile în care reprezentantul furnizorului de formare profesională prezintă, în vederea autorizării, o declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică în fața notarului, din care rezultă că îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite la art. 27 lit. a) și b) din ordonanță. (la 17-07-2015, Art. 31^1 a fost introdus de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 32(1) Activitatea de monitorizare, prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. c) și la art. 38 alin. (1) lit. d) din ordonanță, constă în verificarea sistematică a îndeplinirii de către furnizorul de formare profesională a criteriilor care au stat la baza autorizării acestuia pentru organizarea unui program de formare profesională.(2) În procesul de monitorizare furnizorul de formare profesională trebuie să prezinte toate documentele care să ateste că îndeplinește condițiile prevăzute la art. 27 din ordonanță.(3) Procedura de monitorizare, criteriile și procedura de retragere a autorizației fac parte integrantă din metodologia de autorizare. (la 17-07-2015, Art. 32 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 33(1) În cazul în care comisia de autorizare respinge cererea de autorizare a unui furnizor de formare profesională, acesta poate contesta decizia la Autoritatea Națională pentru Calificări.(2) Modalitatea de soluționare a contestației este cuprinsă în metodologia de autorizare prevăzută la art. 30 alin. (3). (la 17-07-2015, Art. 33 a fost modificat de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 33^1(1) Registrul prevăzut la art. 32 lit. a) din ordonanță cuprinde toți furnizorii autorizați. Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 3.(2) Registrul prevăzut la art. 32 lit. b) din ordonanță cuprinde toți furnizorii neautorizați stabiliți în România, care eliberează certificate fără recunoaștere națională.(3) Registrul prevăzut la art. 32 lit. c) din ordonanță cuprinde furnizorii neautorizați care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier.(4) Registrele prevăzute la alin. (1)-(3) se afișează pe site-ul Autorității Naționale pentru Calificări. (la 17-07-2015, Art. 33^1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 33^2Modalitatea de colectare a datelor cuprinse în registrele prevăzute la art. 32 din ordonanță, precum și a celor prevăzute la art. 60 din ordonanță se stabilește de Autoritatea Națională pentru Calificări. (la 17-07-2015, Art. 33^2 a fost introdus de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 33^3Procedurile de notificare prevăzute la art. 34 și 35 din ordonanță sunt descrise în Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București, și al secretariatelor tehnice ale acestora. (la 17-07-2015, Art. 33^3 a fost introdus de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 34Abrogat. (la 17-07-2015, Art. 34 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Capitolul III Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților  +  Articolul 35În temeiul art. 41 și 42 din ordonanță, examenele de absolvire susținute de participanții la programele de formare profesională se organizează conform Metodologiei certificării formării profesionale a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 501/5.253/2003, cu modificările și completările ulterioare. Metodologia se modifică de Autoritatea Națională pentru Calificări și comitetele sectoriale și se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului educației și cercetării științifice în termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme. (la 17-07-2015, Art. 35 a fost modificat de pct. 40 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 36(1) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaștere națională, prevăzute la art. 44 din ordonanță, sunt imprimate-tip, tipărite pe hârtie specială, având elemente de securizare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 și 5 și au regimul actelor de studii. (la 17-07-2015, Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 41 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. ) (2) Certificatele prevăzute la alin. (1) se eliberează însoțite de o anexa denumita "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizează competentele profesionale dobândite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(2^1) Suplimentul descriptiv al certificatului se completează cu unitățile de competență profesională prevăzute în standardul ocupațional, respectiv în standardul de pregătire profesională. (la 15-11-2004, Alin. (2^1) al art. 36 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. ) (2^2) La absolvirea programelor de formare profesională organizate în condițiile art. 16 alin. (1) din ordonanță înaintea aprobării standardului ocupațional, certificatul se eliberează fără anexă. (la 17-07-2015, Alin. (2^2) al art. 36 a fost modificat de pct. 41 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. ) (2^3) În situațiile prevăzute la alin. (2^2), după aprobarea standardului ocupațional, furnizorul de formare profesională este obligat să elibereze suplimentul descriptiv al certificatului completat cu unitățile de competență comune programului de formare profesională absolvit și standardului ocupațional, precum și cu celelalte unități de competență dobândite în urma absolvirii programului de formare profesională. (la 15-11-2004, Alin. (2^3) al art. 36 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. ) (3) Cheltuielile pentru tipărirea certificatelor de calificare profesională și de absolvire, precum și a anexelor acestora sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. (la 17-07-2015, Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015, prin înlocuirea unor sintagme. )  +  Articolul 37(1) Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, prevăzută la art. 45 din ordonanță, stabilește modalitatea de evaluare și certificare a competențelor profesionale, în cadrul centrelor de evaluare a competențelor profesionale, precum și metodologia de autorizare și monitorizare a acestora.(2) Centrele de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale sunt persoane juridice de drept public sau privat, autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări.(3) Criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi se elaborează de Autoritatea Națională pentru Calificări și comitetele sectoriale, se avizează de consiliul Autorității Naționale pentru Calificări și se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.(4) Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică de Autoritatea Națională pentru Calificări și se aprobă prin ordin comun al ministrului educației și cercetării științifice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice. (la 17-07-2015, Art. 37 a fost modificat de pct. 42 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 38Abrogat. (la 15-11-2004, Art. 38 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. )  +  Articolul 39Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulților, prevăzută la art. 61 alin. (2) din ordonanță, se elaborează în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme. (la 17-07-2015, Art. 39 a fost modificat de pct. 43 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 40Abrogat. (la 17-07-2015, Art. 40 a fost abrogat de pct. 44 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 41(1) Activitatea de control prevăzută la art. 62 din ordonanță are în vedere:a) activitatea de formare profesională desfășurată de furnizorii de formare profesională;b) activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională. (la 17-07-2015, Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 45 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. ) (2) Controlul asupra modului de organizare a activității de formare profesională desfășurate de furnizorii de formare profesională se efectuează de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. (la 17-07-2015, Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015, prin înlocuirea unor sintagme. ) (3) Pentru realizarea controlului prevăzut la alin. (2), furnizorii de formare profesională vor pune la dispoziție persoanelor împuternicite să exercite controlul toate informațiile solicitate, referitoare la activitatea de formare profesională.(4) Autoritatea Națională pentru Calificări va întocmi periodic rapoarte privind activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională pe care o coordonează și le va pune la dispoziție ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și ministrului educației și cercetării științifice. (la 17-07-2015, Alin. (4) al art. 41 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015, prin înlocuirea unor sintagme. )  +  Articolul 42Nerespectarea prezentelor norme metodologice atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală sau civilă a persoanelor vinovate, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 43Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme. (la 17-07-2015, Art. 43 a fost modificat de pct. 46 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceAbrogată (la 28-11-2013, Anexa 1 la normele metodologice a fost abrogată de alin. (2) al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 918 din 20 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 28 noiembrie 2013. )  +  Anexa nr. 2la normele metodologiceCONTRACTde formare profesională(model)Nr. ........... din .............1. Părțile contractante:A. .................., în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare furnizor, reprezentat prin ........, având funcția de ................., cu sediul în ....................., str. ............. nr. ..., județul (sectorul) ........., telefon ......, fax ..............., e-mail .................., cod fiscal/cod unic de înregistrare ......................, cont bancar ........................ la ........................, posesor al autorizației de furnizor de formare profesională pentru ocupația ................, seria ........... nr. ............., înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților cu nr. ......../.....................B. ..............., în calitate de beneficiar de formare profesională, denumit în continuare beneficiar, cu domiciliul în ..................., str. .......... nr. ...., județul (sectorul) ....., telefon ............2. Obiectul contractului:Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională, pentru ocupația de .............. .3. Durata contractului:Durata contractului este de ...... luni, reprezentând ............ ore de pregătire teoretică și .................... ore de pregătire practica; derularea contractului începe la data de ........................ .4. Valoarea contractului:Valoarea totală a contractului este de ....................... lei. Beneficiarul va achită aceasta suma reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor în ............... transe, până la data de ........, prima transa fiind achitată până la data de .........., iar celelalte transe la datele de ....................... . Valoarea contractului, precum și modalitățile de plata pot fi modificate ulterior, cu acordul părților, prin acte adiționale la prezentul contract.5. Obligațiile părților:A. Furnizorul se obliga:a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale și a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfășurării activității de formare profesională;c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională și susținerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică și practica;d) să asigure instructajul privind protecția muncii;e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activități decât cele prevăzute în programul de formare profesională.B. Beneficiarul se obliga:a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioada. Înregistrarea a mai mult de 10% absente nemotivate sau 25% absente motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susține examenul de absolvire;b) să utilizeze resursele materiale, tehnice și altele asemenea potrivit scopului și destinației acestora și numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;c) să păstreze ordinea, curățenia și disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;d) să respecte normele privind protecția muncii.6. Răspunderea contractualăÎn cazul în care beneficiarul nu poate începe cursul din motive de forță majoră, acesta nu va suporta cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului.În cazul în care beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de forță majoră, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului, dar nu mai puțin de 10%.În cazul în care beneficiarul urmează un program de formare profesională organizat de agenția pentru ocuparea forței de muncă sau de un angajator, responsabilitatea financiară pentru programul de formare profesională îi revine organizatorului. (la 15-11-2004, Pct. 6 din anexa 2 la normele metodologice a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. ) 7. Forța majorăForța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condițiile legii.Partea care, din cauza de forța majoră, nu își poate respecta obligațiile contractuale va înștiința în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situației de forța majoră.8. Soluționarea litigiilorPărțile contractante vor depune toate diligențele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibila, părțile se pot adresa instanței de judecata competente, potrivit legii.9. Modificarea, suspendarea și încetarea contractuluiContractul poate fi modificat numai prin acordul de voința al părților, exprimat prin act adițional la prezentul contract.Părțile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durata limitată a contractului.Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:a) prin expirarea termenului și realizarea obiectului contractului;b) prin acordul de voința al părților;c) prin reziliere.În cazul în care una dintre părți nu își respecta obligațiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului.10. Clauze specialePărțile contractante pot stabili prin act adițional și alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt contrare legii.11. Dispoziții finalePrezentul contract reprezintă acordul de voința al părților și a fost încheiat astăzi, ...................., în doua exemplare, din care unul pentru furnizor și unul pentru beneficiar.Furnizor, Beneficiar,............... ...................  +  Anexa nr. 3la normele metodologiceAUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRIREGISTRUL NAȚIONALal furnizorilor de formare profesională a adulților
                               Programul de formare autorizat  Autorizatia   Duplicat   Retrage-rea autorizatie
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                  
                  
                  
                  
                  
                  
  (la 17-07-2015, Anexa 3 la normele metodologice a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015, prin înlocuirea unor sintagme. )
   +  Anexa nr. 4la normele metodologicePARTEA STÂNGA A CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ              ROMÂNIA    MMSS MECSERIA .....NR ....................             CERTIFICAT     DE CALIFICARE PROFESIONALĂDl/D-na................................cod numeric personal ...............născut(a) în anul ........luna ........ziua ..... în localitatea ...............jud./sect. .............. fiul (fiica) lui..................și al (a)............a participat în perioada ..............la programul de calificare/recalificareucenicie .....................................................................cu durata de ...... ore, organizatde ....................................cu sediul în localitatea ..............Județul .................. înmatriculatîn RNFFPA cu nr. ........../...........și a promovat examenul de absolvire înanul ... luna ... ziua ... cu media ...obținând calificarea de.......................................................               DIRECTOR,   LSNr. ..... Data eliberării .............Semnătura absolvent....................PARTEA DREAPTA A CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ                                    ROMÂNIA Ministerul Muncii, Familiei, Ministerul Educației și Cercetării Protecției Sociale și Științifice Persoanelor Vârstnice ┌─────────────────────┐ │SERIA...... NR:..... │ TS └─────────────────────┘                                   CERTIFICAT                           DE CALIFICARE PROFESIONALĂDl/D-na. ...................... cod numeric personal .....................născut(a)în anul .... luna .... ziua .... în localitatea .................județul/sectorul ...........fiul(fiica) lui ............ și al (a) ..... a participat în perioada ....la programul de calificare/recalificare/ucenicie ................................................................................................................................. ............ cu durata de ............ ore,organizat de .................................... cu sediul în localitatea...................... județul ................. înmatriculat în Registrulnațional al furnizorilor de formare profesională a adulților cu nr. .../...și a promovat examenul de absolvire în anul ..... luna ...... ziua.......cu media ................. obținând calificarea de .......................    Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000, republicată și este însoțit de suplimentul descriptiv alcertificatului.                DIRECTOR*) PREȘEDINTE**)   LS                                      Secretar,   Nr. ................   Data eliberării: anul ...... luna ...... ziua ........--------------    *) Directorul furnizorului de formare    **) Președintele comisiei de examinare (la 17-07-2015, Anexa 4 la normele metodologice a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015, prin înlocuirea unor sintagme. )  +  Anexa nr. 5la normele metodologicePARTEA STÂNGA A CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE              ROMÂNIA    MMSS MECSERIA ..... NR ...................             CERTIFICAT            DE ABSOLVIREDl/D-na................................cod numeric personal ..................născut(a) în anul ........luna ........ziua ..... în localitatea .............jud./sect. ............... fiul (fiica) lui..................și al (a) ...........a participat în perioada ..............la programul de inițiere/perfecționare/specializare cu durata de ......... ore,pentru ocupația (competente comune)..............................................................................cod COR ....... organizat de .................................................cu sediul în localitatea ..............județul ................... înmatriculatîn RNFFPA cu nr. ........../...........și a promovat examenul de absolvire înanul ... luna ... ziua .... cu nota/calificativul ........................DIRECTOR,LSNr. ..... Data eliberării ...........Semnătura absolvent .................PARTEA DREAPTA A CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE                                    ROMÂNIA Ministerul Muncii, Familiei, Ministerul Educației și Cercetării Protecției Sociale și Științifice Persoanelor Vârstnice ┌─────────────────────┐ │SERIA...... NR:..... │ └─────────────────────┘                                   CERTIFICAT                                  DE ABSOLVIREDl/D-na. ...................... cod numeric personal .....................născut(a)în anul .... luna .... ziua .... în localitatea .................județul/sectorul ...........fiul(fiica) lui ............ și al (a) ..... a participat în perioada ....la programul de inițiere/perfecționare/specializare cu durata de .........cu durata de ............ ore, pentru ocupația (competente comune) ........................................... cod COR ............... organizat de............................................................ cu sediul înlocalitatea ............. județul ............. înmatriculat în Registrulnațional al furnizorilor de formare profesională a adulților cu nr. ..../............ și a promovat examenul de absolvire în anul .... luna ......ziua ...... cu nota/calificativul .......................................    Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G.129/2000, republicată și este însoțit de suplimentul descriptiv alcertificatului.                DIRECTOR*) PREȘEDINTE**)   LS                                  Secretar,   Nr. ................   Data eliberării: anul ...... luna ...... ziua ........--------------    *) Directorul furnizorului de formare    **) Președintele comisiei de examinare (la 17-07-2015, Anexa 5 la normele metodologice a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015, prin înlocuirea unor sintagme. )  +  Anexa nr. 6la normele metodologice                                    ROMÂNIA                     SUPLIMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. Certificatul │ │ │ │ │ │tipul ................................... │ │seria ............... nr. ............... │ │calificarea/ocupația*1) ............................. cod COR ............. │ │cod Nomenclator/Registrul național al calificărilor profesionale din România│ │.................. │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2. Autoritățile naționale responsabile │ │ │ │Ministerul Muncii, Familiei, Autoritatea Națională Ministerul Educației │ │Protecției Sociale și pentru Calificări și Cercetării │ │Persoanelor Vârstnice Științifice │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 3. Denumirea furnizorului de formare profesională care a eliberat │ │ certificatul │ │........................................................................... │ │ │ │Nr. de înmatriculare în Registrul național al furnizorilor de formare │ │profesională a adulților............................ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 4. Nivelul de calificare certificat │ │ │ │........................................................................ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Nota:    Acest document nu este un act oficial de calificare.    *1) Se va completa calificarea pentru certificatele de calificare și        ocupația pentru certificatul de absolvire. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 5. Sistemul de evaluare │ │ │ │note:..................... │ │calificative:............. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 6. Baza legală pentru eliberarea certificatului │ │ │ │......................................................................... │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesională │ │ │ │.......................................................................... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 8. Tipul de program de formare profesională │ │ │ │........................................................................... │ │ │ │Durata (ore) total: ..................... │ │din care: pregătire teoretică ........ │ │ pregătire practica ......... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 9. Competente profesionale dobândite │ │ │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘             DIRECTOR*), PREȘEDINTE**),       LS                                   Secretar,--------------    *) Directorul furnizorului de formare    **) Președintele comisiei de examinare (la 17-07-2015, Anexa 6 la normele metodologice a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015, prin înlocuirea unor sintagme. )  +  Anexa nr. 7la normele metodologiceAngajatorul (denumirea completă) ...................Sediul: localitatea ............, str. ........ nr. ..., cod poștal ......, sectorul/județul ..........Cod unic de înregistrare ...........tel./fax ...../.........., e-mail ........TABELcu salariații proprii care au beneficiat deformare profesională organizată de angajator în condițiileart. 21 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesională a adulțilorAnul ..... Trimestrul ......Număr total salariați/din care beneficiari de formare profesională în condițiile art. 21 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată ....../.......
  Nr. crt.   Numele și prenumele salariatului care a beneficiat de formare profesională Codul COR al ocupației salariatului   Denumire program de formare*)    Număr orede formare  Motivul pentru care s-a organizat formarea**)Observații   
         
         
         
         
      Data:    ................                               Semnătura reprezentantului legal                                ..............................                   L.S.        ........................... Notă
  *) Se va introduce, după caz, unul dintre următoarele coduri, astfel:1. program de formare profesională organizat pentru îmbunătățirea competențelor necesare practicării ocupației;2. program de formare profesională organizat pentru competențe profesionale comune mai multor ocupații - în acest caz se introduc codurile COR pentru acele ocupații;3. program de formare profesională organizat pentru competențe-cheie.
  **) Se va introduce, după caz, unul dintre următoarele coduri, astfel:1. dacă programul de formare se organizează la cererea angajatului;2. dacă programul de formare se organizează din inițiativa angajatorului pentru îmbunătățirea competențelor profesionale ale salariatului;3. dacă programul de formare se organizează de angajator pentru evitarea concedierii;4. dacă programul de formare se organizează de angajator prin efectul legii (în acest caz se specifică legea care obligă salariatul la formarea profesională);5. alte situații; în acest caz se va menționa în clar situația.
  (la 17-07-2015, Anexa 7 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 47 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015, având conținutul prevăzut în anexa din același act normativ. )