LEGE nr. 92 din 24 iulie 1996 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale(actualizată la data de 19 iulie 2015*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este organul central de specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează, conduce, desfăşoară, controlează şi coordonează activităţile în domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru autorităţile publice din România şi pentru alţi utilizatori prevăzuţi în anexa nr. 1. (2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este singura autoritate care emite norme tehnice obligatorii în domeniul telecomunicaţiilor speciale. (3) Telecomunicaţiile speciale reprezintă transmisii, emisii sau recepţii de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informaţii de orice natura prin fir, radio, sistem optic sau prin alte sisteme electromagnetice pentru utilizatorii prevăzuţi la alin. (1). (4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale garantează protecţia şi confidenţialitatea telecomunicaţiilor speciale, acestea fiind exceptate de la regimul licenţelor şi al autorizaţiilor prevăzute în Legea telecomunicaţiilor. (5) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are structura militară şi face parte din sistemul naţional de apărare.  +  Articolul 2Activitatea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este controlată de Parlamentul României, prin comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţională.  +  Articolul 3Activitatea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este organizată şi coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.  +  Articolul 4 (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale colaborează cu instituţiile din domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, cu Ministerul Comunicaţiilor şi cu regiile autonome aflate în coordonarea acestuia, cu operatorii şi furnizorii de servicii de telecomunicaţii autorizaţi de Ministerul Comunicaţiilor, precum şi cu alte autorităţi publice ale statului. (2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, poate stabili relaţii cu organisme similare din străinătate şi poate încheia acorduri de cooperare cu acestea.  +  Articolul 5Serviciul de Telecomunicaţii Speciale îşi desfăşoară activitatea cu respectarea Constituţiei României şi a legilor tarii, a hotărîrilor Consiliului Suprem de Apărare a Tarii şi ale Guvernului, precum şi a regulamentelor militare generale.  +  Articolul 6 (1) Cadrele militare şi salariaţii civili din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale au obligaţia de a asigura confidenţialitatea în utilizarea telecomunicaţiilor speciale, interceptarea comunicaţiilor fiindu-le interzisă. (2) Personalul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale are obligaţia de a păstra cu stricteţe secretul de stat, militar şi profesional, inclusiv după părăsirea serviciului. (3) Penetrarea, întreruperea funcţionarii şi distrugerea reţelelor de telecomunicaţii speciale, precum şi interceptarea comunicaţiilor în aceste reţele constituie ameninţări la adresa siguranţei naţionale.  +  Capitolul 2 Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale  +  Articolul 7 (1) Structura generală a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, atribuţiile componentelor sale funcţionale, efectivele şi resursele în timp de pace şi în timp de război, regimul reţelelor şi echipamentelor de telecomunicaţii speciale şi mobilizarea serviciului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare care se aproba de către Consiliul Suprem de Apărare a Tarii. (2) Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale poate aduce modificări în interiorul structurilor organizatorice, în limita efectivelor totale stabilite, până la nivelul direcţiilor inclusiv.  +  Articolul 8 (1) Conducerea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este asigurată de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, la propunerea preşedintelui acestuia. (2) Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale răspunde în faţa Consiliului Suprem de Apărare a Tarii pentru activitatea pe care o desfăşoară şi prezintă acestuia rapoarte anuale. (3) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, directorul este ajutat de un prim-adjunct, care este şi înlocuitorul sau, precum şi de doi adjuncţi. (4) Prim-adjunctul şi adjuncţii au rang de subsecretari de stat şi sînt numiţi de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, la propunerea directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. (5) În Serviciul de Telecomunicaţii Speciale funcţionează Consiliul director, ca organ deliberativ, şi Biroul executiv, care asigura conducerea operativă a instituţiei. Componenta Consiliului director şi a Biroului executiv se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (6) Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale dispune de un aparat de lucru format din sectoare şi compartimente pentru control, asistenţă juridică, relaţii cu publicul, secretariat, protecţia informativă a activităţii şi a personalului.  +  Articolul 9Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale are calitatea de ordonator principal de credite bugetare, în condiţiile legii.  +  Articolul 10În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul emite, potrivit legii, ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 11Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are următoarele atribuţii: a) administrează, exploatează şi dezvolta reţelele de telecomunicaţii speciale, prevăzute în anexa nr. 2; b) gestionează spectrul de frecvente radio cu utilizare guvernamentală, ce îi este atribuit pentru telecomunicaţii speciale; c) tine evidenta şi monitorizează pe teritoriul naţional, în scopul protecţiei, spectrul de frecvente radio aflat în gestiunea sa şi al organismelor ce fac parte din sistemul naţional de apărare, în baza unor protocoale încheiate cu acestea; d) executa controlul tehnic al reţelelor de telecomunicaţii din administrarea sa şi asigura confidenţialitatea telecomunicaţiilor speciale; e) organizează şi conduce pregătirea pentru lupta şi mobilizare proprie, în conformitate cu prevederile legale, cu ordinele, instrucţiunile şi regulamentele militare; f) la proclamarea stării de asediu sau de urgenţă, la declararea mobilizării ori a stării de război asigura cu prioritate legăturile speciale pentru Marele Cartier General şi celelalte componente ale sistemului naţional de apărare, la nivel central şi teritorial, conform legii; g) colaborează cu Ministerul Comunicaţiilor şi cu instituţiile din domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, în baza unei metodologii comune, în scopul asigurării compatibilităţii sistemelor proprii de telecomunicaţii cu cele din sistemul naţional de apărare, precum şi cu reţeaua publică de telecomunicaţii; h) asigura măsurile privind siguranţa naţională în domeniul sau de activitate, conform legislaţiei în vigoare; i) asigura inviolabilitatea instalaţiilor, echipamentelor şi reţelelor de telecomunicaţii speciale, conform prevederilor legale; j) asigura respectarea specificaţiilor şi a standardelor tehnice şi de calitate, prevăzute de reglementările legale în vigoare, în scopul dezvoltării infrastructurii telecomunicaţiilor speciale; k) organizează reţelele şi efectuează prestaţiile de telecomunicaţii speciale avînd în vedere interesele beneficiarilor; l) stabileşte criteriile de repartizare a posturilor de abonat utilizatorilor prevăzuţi la anexa nr. 1 şi le prezintă spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Tarii; m) desfăşoară alte activităţi necesare, cum sînt: aprovizionarea tehnico-materială, inclusiv importuri, cercetare şi proiectare tehnologică şi în informatica, activităţi de personal şi învăţămînt, de transport, de asistenţă medicală şi recuperatorie şi activităţi social-culturale şi sportive pentru personalul propriu, conform reglementărilor legale. n) poate realiza venituri extrabugetare din prestaţii de servicii de telecomunicaţii în condiţiile legii, care vor fi destinate dezvoltării sistemului de telecomunicaţii speciale.----------Lit. n) a art. 11 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 12 februarie 2002.  +  Capitolul 3 Personalul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale  +  Articolul 12 (1) Personalul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este format din cadre militare şi salariaţi civili. (2) Cadrele militare din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii şi ale regulamentelor militare generale. (3) Pentru salariaţii civili se aplica prevederile Codului muncii, ale celorlalte legi din domeniul muncii şi protecţiei sociale, ale Regulamentului de ordine interioară al salariaţilor civili, precum şi ale ordinelor emise de directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.  +  Articolul 13 (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este organ de mobilizare, care tine evidenta personalului existent la pace şi a rezerviştilor cuprinşi în documentele de mobilizare. (2) Normele de funcţionare şi activitatea de mobilizare şi evidenta se stabilesc de comun acord cu Statul Major General al Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 14Serviciul de Telecomunicaţii Speciale organizează un sistem propriu de instruire şi de perfecţionare a pregătirii cadrelor militare în activitate, în rezerva şi a salariaţilor civili, iar pe baza de protocol, prin instituţiile de specialitate aparţinând structurilor sistemului naţional de apărare, învăţământului universitar şi, după caz, în cadrul unor servicii şi firme de specialitate din ţara sau din străinătate.  +  Articolul 15Regulamentul privind descrierea şi portul uniformelor se aproba prin ordin al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.  +  Articolul 16Prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare se aplica şi personalului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.  +  Capitolul 4 Asigurarea materială şi financiară  +  Articolul 17 (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale elaborează şi fundamentează proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli. (2) Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale se asigura de la bugetul de stat şi din surse extrabugetare. (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale primeşte şi administrează bunuri proprietate publică şi privată a statului, putând să le închirieze în funcţie de regimul lor juridic, reţinând o cota-parte de 50% din valoarea chiriei, şi poate efectua, în condiţiile legii, prestaţii de servicii de telecomunicaţii pentru persoane juridice publice sau private. Veniturile astfel obţinute vor fi utilizate integral pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, iar disponibilul rămas la sfârşitul anului va fi reportat în anul următor şi va fi folosit cu aceeaşi destinaţie. (4) Înzestrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale se realizează din producţia interna şi din import. (5) La apariţia unor lucrări suplimentare ori neprevăzute execuţia lor va putea începe numai cu asigurarea resurselor financiare necesare şi cu respectarea prevederilor legale.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 12 februarie 2002.  +  Articolul 18Terenurile, mijloacele fixe, mijloacele circulante, precum şi orice alte bunuri prevăzute în tabelele de înzestrare constituie patrimoniul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.  +  Articolul 19 (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are în dotare armament, muniţie şi tehnica de lupta pentru autoapărare şi pentru protecţia obiectivelor în care îşi desfăşoară activitatea. (2) Paza exterioară a obiectivelor se realizează cu efective de jandarmi din cadrul Ministerului de Interne, pe baza de protocol.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 20Emblema Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 21Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 22Hotărârea Guvernului nr. 229 din 27 mai 1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi se abroga.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIANAceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN  +  Anexa 1LISTAutilizatorilor reţelelor de telecomunicaţii speciale1. Parlamentul României.2. Preşedinţia României.3. Guvernul României.4. Instituţiile care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice.5. Administraţia publică centrală şi locală şi/sau unităţile aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea acesteia care desfăşoară activităţi de interes public naţional.----------Pct. 5 din anexa 1 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 197 din 9 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015.6. Autoritatea judecătorească:- Curtea Supremă de Justiţie- Ministerul Public- Consiliul Superior al Magistraturii.7. Curtea de Conturi.8. Curtea Constituţională.9. Organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale şi al unor organisme neguvernamentale de interes naţional.  +  Anexa 2LISTAreţelelor speciale şi de cooperare din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii SpecialeA. Reţele speciale1. Reţeaua telefonica urbana "S" în municipiul Bucureşti.2. Reţeaua telefonica interurbană "T.O." în municipiul Bucureşti şi în teritoriu.3. Reţeaua de teleconferinţă "T.O." în municipiul Bucureşti şi în teritoriu.4. Reţeaua telefonica internaţională criptată "I.C.S.".5. Reţeaua telegrafică internaţională criptată.6. Reţelele de radiocomunicaţii convenţionale şi/sau cu acces multiplu în benzile de frecventa gestionate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în Bucureşti şi în teritoriu.7. Reţelele de radiorelee aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în Bucureşti şi în teritoriu.8. Reţeaua de radiocomunicaţii cifrate pe unde scurte în Bucureşti şi în teritoriu.9. Reţeaua de monitorizare a spectrului de frecvente pentru asigurarea protecţiei reţelelor de radiocomunicaţii speciale, precum şi a celor din administrarea celorlalte instituţii din domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice.10. Reţeaua de telex cifrată în Bucureşti şi în teritoriu.B. Reţele de cooperare1. Reţeaua telefonica interurbană de cooperare "I.C." în municipiul Bucureşti şi în teritoriu.2. Reţelele telefonice urbane de cooperare "C" în municipiul Bucureşti şi în teritoriu.3. Reţelele de transmisii de date urbane şi interurbane, care funcţionează pe sistemele din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.  +  Anexa 3EMBLEMA SERVICIULUI DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE-------