HOTĂRÂRE nr. 389 din 27 mai 2015privind aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 16 iulie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019, denumită în continuare Strategie, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2Se desemnează Administraţia Naţională a Penitenciarelor, instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, cu atribuţii în domeniul facilitării reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, să implementeze prevederile cuprinse în Strategie.  +  Articolul 3Se înfiinţează Comisia interministerială pentru coordonarea şi implementarea prevederilor Strategiei, denumită în continuare Comisia interministerială, organism fără personalitate juridică.  +  Articolul 4Rolul Comisiei interministeriale este de a coordona implementarea şi monitorizarea aplicării prevederilor Strategiei.  +  Articolul 5Comisia interministerială are următoarele atribuţii: a) coordonează şi monitorizează aplicarea prevederilor Strategiei la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale responsabile; b) iniţiază demersuri pentru mobilizarea resurselor necesare implementării prevederilor Strategiei; c) asigură comunicarea interministerială, precum şi armonizarea punctelor de vedere; d) formulează recomandări şi propune măsuri către instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, în vederea asigurării coerenţei şi eficientizării procesului de implementare a prevederilor Strategiei; e) identifică şi propune politicile publice generate de prezenta Strategie; f) propune constituirea grupurilor de lucru, formate din specialişti de la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale responsabile; g) informează anual Guvernul privind stadiul de realizare a obiectivelor stabilite în Strategie prin Raportul anual de monitorizare; h) analizează şi formulează propuneri pentru revizuirea prezentei Strategii, în baza Raportului de evaluare intermediară, elaborat de responsabilii desemnaţi prin Regulamentul prevăzut la art. 8 alin. (1); i) analizează şi formulează propuneri pentru consolidarea cadrului de reglementare şi organizatorico-funcţional, instituit prin prezenta Strategie, în baza Raportului de evaluare finală, elaborat de responsabilii desemnaţi prin regulamentul prevăzut la art. 8 alin. (1); j) Comisia interministerială îndeplineşte orice alte atribuţii în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.  +  Articolul 6 (1) Comisia interministerială este formată din câte un reprezentant, având funcţie de conducere, cel puţin la nivel de director, din cadrul următoarelor instituţii publice: a) Ministerul Justiţiei; b) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; c) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; d) Ministerul Afacerilor Interne; e) Ministerul Sănătăţii; f) Direcţia Naţională de Probaţiune; g) Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (2) Preşedintele Comisiei interministeriale este reprezentantul Ministerului Justiţiei. (3) Pentru optima funcţionare a Comisiei interministeriale se desemnează un membru supleant pentru fiecare membru titular. (4) Preşedintele şi membrii Comisiei interministeriale sunt desemnaţi prin ordin/decizie de către conducătorii instituţiilor prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) Comisia se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unui membru al acesteia. (2) La lucrările Comisiei pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai universităţilor sau ai organizaţiilor neguvernamentale, precum şi alţi specialişti. (3) Atunci când consideră necesar, Comisia decide constituirea unor grupuri de lucru formate din specialişti din cadrul instituţiilor publice prevăzute la art. 6 alin. (1), care pun la dispoziţia acesteia date şi informaţii de interes în vederea fundamentării recomandărilor, măsurilor şi politicilor publice formulate de către Comisie.  +  Articolul 8 (1) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin hotărâre a acesteia, la prima întâlnire de lucru. (2) Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Atribuţiile secretariatului tehnic sunt stabilite prin regulament.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  Ministrul justiţiei,

  Robert Marius Cazanciuc

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  p. Ministrul tineretului şi sportului,

  Cristian Cosmin,

  secretar de stat
  Bucureşti, 27 mai 2015.Nr. 389.  +  AnexăSTRATEGIE 27/05/2015