LEGE nr. 197 din 9 iulie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, cu următoarele modificări:1. La articolul VII punctul 2, literele a), b) şi g) ale alineatului (1) al articolului 3 vor avea următorul cuprins:"a) acordarea de asistenţă şi prestarea de servicii profesionale în domeniul fiscal, inclusiv realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entităţi interesate; b) prestarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor fiscale;........................................................................ g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoreşti sau de cercetare penală. În acest caz, art. 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, se aplică în mod corespunzător. Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanţii fiscali activi înscrişi în evidenţele Ministerului Justiţiei - Serviciul profesii juridice conexe;".2. La articolul VII punctul 2, litera h) a alineatului (1) al articolului 3 se abrogă.3. La articolul VII punctul 4, alineatul (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(6) Pe perioada stagiului prevăzut la alin. (5), consultanţii fiscali asistenţi trebuie să urmeze, anual, un curs de formare profesională organizat de Camera Consultanţilor Fiscali."  +  Articolul IILa anexa nr. 1 "Lista utilizatorilor reţelelor de telecomunicaţii speciale" la Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 30 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Administraţia publică centrală şi locală şi/sau unităţile aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea acesteia care desfăşoară activităţi de interes public naţional."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 9 iulie 2015.Nr. 197.-----