LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 13 septembrie 2004  Notă
  Dispozițiile art. II, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004, prevăd: "La 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004."
  (la 25-04-2008, Titlul actului normativ a fost modificat de alin. (1) al art. 41 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008. ) Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În scopul simplificării procedurilor administrative și promovării calității serviciilor se instituie prezenta procedură de înmatriculare în registrul comerțului și de înregistrare fiscală a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, precum și de autorizare a funcționării pe baza declarațiilor-tip pe propria răspundere ale persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligația să ceară înmatricularea în registrul comerțului.-----------Art. 1 a fost modificat potrivit alin. (1) al art. 41 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008, prin înlocuirea sintagmei "persoană fizică autorizată și/sau asociație familială" cu sintagma "persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și/sau întreprindere familială".  +  Articolul 2Societățile comerciale, societățile și companiile naționale, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic, regiile autonome și organizațiile cooperatiste, sucursalele înființate de acestea, precum și alte persoane juridice care se înregistrează în registrul comerțului potrivit unor acte normative speciale sunt denumite în sensul prezentei legi solicitanți. (la 28-12-2006, Art. 2 a fost modificat de art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006. )  +  Articolul 3(1) Înmatricularea persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale și a întreprinderilor familiale în registrul comerțului și înregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza rezoluției directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronunțarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 25-04-2008, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. 43 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008. ) (2) Înmatricularea persoanelor juridice prevăzute la art. 2, precum și a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și celorlalte prevederi referitoare la înregistrarea în registrul comerțului.  +  Articolul 4Autorizarea funcționării solicitanților se face cu îndeplinirea procedurii prevăzute de prezenta lege și de actele normative speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi. (la 11-11-2004, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 5(1) Prin autorizarea funcționării, în sensul prezentei legi, se înțelege asumarea de către solicitant a responsabilității privitoare la legalitatea desfășurării activităților declarate.(2) Activitățile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protecției mediului de către autoritățile competente de protecția mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare și lista activităților cu impact semnificativ asupra mediului vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (la 11-11-2004, Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Capitolul II Înregistrarea în registrul comerțului  +  Articolul 6(1) Prin înregistrarea în registrul comerțului se înțelege înmatricularea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice prevăzute la art. 2, înscrierea de mențiuni, precum și înregistrarea altor operațiuni care, potrivit legii, se menționează în registrul comerțului.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat potrivit alin. (1) al art. 41 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008, prin înlocuirea sintagmei "persoană fizică autorizată și/sau asociație familială" cu sintagma "persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și/sau întreprindere familială".(2) Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerțului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal de către fondatori, administratori sau de reprezentanții acestora, precum și de orice persoană interesată, în condițiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare. (la 11-11-2004, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (2^1) Cererile de înregistrare și documentele eliberate în format electronic, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pot fi trimise prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010 . (la 16-07-2015, Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al art. III din LEGEA nr. 152 din 18 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 13 iulie 2015. ) (3) Înregistrările în registrul comerțului se fac în baza unei încheieri a judecătorului delegat sau a unei hotărâri judecătorești irevocabile, în afară de cazul în care legea prevede altfel.(4) Solicitanții prevăzuți la art. 2 dobândesc personalitate juridică, conform legii, de la data înregistrării în registrul comerțului a încheierii judecătorului-delegat, prin care se dispun autorizarea constituirii și înmatricularea, dacă legea nu dispune altfel. (la 11-11-2004, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 7Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului se asigură opozabilitatea actelor înregistrate față de terți, cu excepția cazurilor în care legea prevede condiția cumulativă a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 8(1) La înmatriculare/înregistrare, solicitanților li se eliberează certificatul de înregistrare, conținând numărul de ordine din registrul comerțului și codul unic de înregistrare fiscală atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, precum și, după caz, identificatorul unic la nivel european (EUID) și alte date, stabilite prin ordin al ministrului justiției. Certificatul de înregistrare este însoțit de rezoluția persoanei competente cu soluționarea cererii de înregistrare, precum și de alte acte prevăzute de prezenta lege.(2) La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de mențiuni, însoțit de rezoluția persoanei competente cu soluționarea cererii de înregistrare, precum și alte acte prevăzute de prezenta lege.(3) Atât la înmatriculare, cât și la fiecare înregistrare a modificărilor actului constitutiv, solicitanților, odată cu eliberarea documentelor menționate la alin. (1) și (2), li se pot furniza informații privind datele înregistrate în registrul comerțului, cu achitarea tarifelor aferente.(4) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare și a certificatului de înscriere de mențiuni este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă persoana competentă să soluționeze cererile de înregistrare nu dispune altfel, pentru completarea documentației. (la 16-07-2015, Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. III din LEGEA nr. 152 din 18 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 13 iulie 2015. )  +  Articolul 9(1) Certificatul de înregistrare conținând codul unic de înregistrare este documentul care atestă că persoana juridică a fost luată în evidența oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și în evidența organului fiscal.(2) Abrogat. (la 01-01-2007, Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. IV din ORDONANȚA nr. 35 din 26 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 7 august 2006. ) (3) Pe parcursul existenței persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la funcționare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvență, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activității, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii. (la 11-11-2004, Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (4) Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data înregistrării solicitării.(5) Abrogat. (la 11-11-2004, Alin. (5) al art. 9 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Capitolul III Atribuirea codului unic de înregistrare  +  Articolul 10Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanțelor Publice este condiționată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerțului de către judecătorul-delegat. (la 11-11-2004, Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 11(1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanțelor Publice, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Național al Registrului Comerțului, pe cale electronică, Ministerului Finanțelor Publice, datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul comerțului și cele conținute în cererea de înregistrare fiscală.(2) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1) Ministerul Finanțelor Publice atribuie, în termen de maximum 8 ore, codul unic de înregistrare. (la 11-11-2004, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 12(1) Pentru asociațiile familiale, precum și pentru persoanele juridice prevăzute la art. 2 structura codului unic de înregistrare se stabilește de Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Justiției.(2) Abrogat. (la 01-01-2007, Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. IV din ORDONANȚA nr. 35 din 26 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 7 august 2006. )  +  Articolul 13Codul unic de înregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucrează date privind persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și persoanele juridice prevăzute la art. 2, precum și de acestea în relațiile cu terții, inclusiv cu autoritățile și instituțiile publice, pe toată durata funcționării lor.-----------Art. 13 a fost modificat potrivit alin. (1) al art. 41 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008, prin înlocuirea sintagmei "persoană fizică autorizată și/sau asociație familială" cu sintagma "persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și/sau întreprindere familială".  +  Articolul 14(1) În următoarea zi lucrătoare după efectuarea înmatriculării persoanelor juridice, oficiul registrului comerțului comunică un extras al rezoluției prin care s-a dispus înmatricularea către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre publicare, pe cheltuiala solicitantului. La cererea și pe cheltuiala solicitantului, rezoluția se publică integral.(2) Extrasul rezoluției prin care s-a dispus înmatricularea persoanei juridice cuprinde următoarele elemente: numărul și data rezoluției, denumirea, sediul social și forma juridică, numele și adresa fondatorilor, administratorilor și, dacă este cazul, a cenzorilor, domeniul și activitatea principală, capitalul social și durata de funcționare. Pe extras se va menționa numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare fiscală atribuit și, după caz, identificatorul unic la nivel european (EUID).(3) Publicarea în Monitorul Oficial al României a extrasului rezoluției sau, după caz, a rezoluției integrale se va efectua în cel mult 21 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la oficiul registrului comerțului. Regia Autonomă «Monitorul Oficial» are la dispoziție pentru efectuarea publicării un termen de 17 zile lucrătoare de la data primirii extrasului rezoluției sau, după caz, a rezoluției integrale. Dacă termenul prevăzut la art. 8 alin. (4) se modifică corespunzător celor dispuse de către persoana competentă să soluționeze cererile de înregistrare, pentru completarea documentației, termenul de publicare se prelungește în mod corespunzător.(4) Prevederile alin. (1) și (3) se aplică în mod corespunzător pentru toate actele care se înregistrează în registrul comerțului și fac obiectul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a. (la 16-07-2015, Art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. III din LEGEA nr. 152 din 18 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 13 iulie 2015. )  +  Capitolul IV Procedura autorizării funcționării  +  Articolul 15(1) În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conținând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de mențiuni, solicitantul are obligația să depună, o dată cu cererea de înregistrare și actele doveditoare, declarația-tip pe propria răspundere, semnată de asociați sau de administratori, din care să rezulte, după caz, că:a) persoana juridică nu desfășoară, la sediul social sau la sediile secundare, activitățile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;b) persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile precizate în declarația-tip. (la 15-06-2007, Lit. b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 159 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 12 iunie 2007. ) (2) Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligația solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal o nouă declarație-tip pe propria răspundere corespunzătoare modificărilor intervenite.(3) Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal înregistrează în registrul comerțului datele din declarațiile-tip prevăzute la alin. (1) și (2). (la 11-11-2004, Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 16 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 17(1) Procedura de autorizare a funcționării pe baza declarației-tip pe propria răspundere se desfășoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, la care solicitantul are obligația înregistrării sediului social sau secundar.(2) Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, prin birourile unice, efectuează următoarele activități:a) primesc, verifică și înregistrează cererile de înregistrare și actele depuse în susținerea acestora, precum și declarațiile-tip prevăzute la art. 15;b) încasează taxele și tarifele pentru operațiunile efectuate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și cele datorate altor autorități implicate în procedura de înregistrare;c) țin în sistem computerizat evidența declarațiilor-tip prevăzute la art. 15;d) transmit autorităților publice competente declarațiile-tip prevăzute la art. 15, în copie, și, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului;e) completează și emit în termen certificatele constatatoare privind înregistrarea declarațiilor-tip prevăzute la art. 15, potrivit prezentei legi;f) urmăresc termenele prevăzute de prezenta lege și eliberează solicitanților certificatele de înregistrare, certificatele de înscriere de mențiuni, încheierile judecătorului-delegat, precum și certificatele constatatoare prevăzute la lit. e). (la 11-11-2004, Art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 17^1(1) Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, pe baza declarațiilor-tip prevăzute la art. 15, eliberează solicitanților certificate constatatoare care atestă că:a) s-a înregistrat declarația-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul constitutiv sau modificator;b) s-a înregistrat declarația-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile declarate; (la 15-06-2007, Lit. b) a alin. (1) al art. 17^1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 159 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 12 iunie 2007. ) c) s-a înregistrat declarația-tip pe propria răspundere, din care rezultă modificările intervenite față de declarația-tip anterioară.(2) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se eliberează o dată cu certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere de mențiuni.(3) Pentru sediul social și pentru fiecare sediu secundar se va elibera câte un certificat constatator care atestă că s-au înregistrat declarațiile-tip prevăzute la art. 15.(4) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) au regimul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-11-2004, Art. 17^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 17^2(1) În vederea efectuării controlului de către autoritățile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15, oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal transmite acestora copiile declarațiilor-tip și, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul comerțului.(2) Autoritățile publice competente prevăzute la alin. (1) sunt:– abrogată. (la 15-06-2007, Prima liniuță a alin. (2) al art. 17^2 a fost abrogată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 159 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 12 iunie 2007. ) – direcțiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătății sau ministerele cu rețea proprie de sănătate publică;– Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau ministerele cu rețea sanitară veterinară proprie;– autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului din subordinea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor;– inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. (la 11-11-2004, Art. 17^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 17^3(1) În cazul în care autoritățile publice competente constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale de funcționare, notifică acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, acordând un termen de remediere a neregularităților constatate. Termenul curge de la data primirii notificării și poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată autorității publice competente.(2) În cazul în care neregularitățile nu sunt remediate, autoritățile publice competente notifică oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal actul prin care s-a interzis desfășurarea activității, în termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat din oficiu în registrul comerțului. (la 11-11-2004, Art. 17^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 18Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 18 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 19Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 20Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 20 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 21Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 21 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 22Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 22 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 23Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 23 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 24Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 24 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 25Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale asigură condițiile necesare pentru arhivarea tuturor documentelor aferente procedurii de autorizare a funcționării pe baza declarației-tip pe propria răspundere. (la 11-11-2004, Art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Capitolul V Preschimbarea certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală  +  Articolul 26Până la data de 31 decembrie 2004, persoanele juridice prevăzute la art. 2, care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de înmatriculare și cel de înregistrare fiscală, au obligația de a solicita la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul în a cărui rază au sediul social sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare. (la 11-11-2004, Art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 27Procedura stabilită prin prezenta lege pentru autorizarea funcționării pe baza declarațiilor-tip pe propria răspundere se aplică în mod corespunzător și preschimbărilor prevăzute la art. 26. (la 11-11-2004, Art. 27 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 28Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 28 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 29În cadrul procedurii de preschimbare, declarațiile-tip pe propria răspundere prevăzute la art. 15 se depun la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul unde se solicită preschimbarea. (la 11-11-2004, Art. 29 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 30(1) Neefectuarea preschimbării certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare, până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevăzute la art. 2.(2) Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea judecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului.(3) Încheierea judecătorului delegat se înregistrează în registrul comerțului și se comunică concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finanțelor Publice, la Agenția Națională de Administrare Fiscală pe cale electronică, și se publică concomitent pe pagina de Internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal.  +  Articolul 31(1) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, la cererea oricărei persoane interesate, în termen de 15 zile de la publicarea prevăzută la art. 30 alin. (3).(2) Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridică intră în lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) În termen de 6 luni de la data pronunțării încheierii de dizolvare, prevăzută de art. 30 alin. (2), sau, după caz, de la data respingerii recursului formulat împotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligația numirii și înregistrării în registrul comerțului a lichidatorului.(4) Dacă nu există reprezentant legal ori acesta nu procedează la numirea lichidatorului în termenul prevăzut la alin. (3), la cererea oricărei persoane interesate, formulată în termen de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), judecătorul delegat numește un lichidator de pe lista practicienilor în insolvență, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din patrimoniul persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acestuia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. (la 25-09-2006, Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 360 din 21 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 22 septembrie 2006. ) (4^1) Prin derogare de la dispozițiile art. 252 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, încheierile judecătorului-delegat, pronunțate în condițiile alin. (4) la cererea creditorilor bugetari, se comunică pe cale electronică Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, se publică pe pagina de Internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și se afișează la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, în a cărui rază societatea comercială dizolvată își are sediul social. (la 03-02-2006, Alin. (4^1) al art. 31 a fost introdus de pct. 1 al art. XIV din Secțiunea a 11-a, Partea a II-a din ORDONANȚA nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006. ) (5) Dacă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) nu a fost înregistrată nicio cerere pentru numirea unui lichidator, persoana juridică se radiază din registrul comerțului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului. (la 25-09-2006, Alin. (5) al art. 31 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 360 din 21 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 22 septembrie 2006. ) (6) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerțului, se comunică și se publică, potrivit dispozițiilor alin. (4^1). (la 03-02-2006, Alin. (6) al art. 31 a fost modificat de pct. 2 al art. XIV din Secțiunea a 11-a, Partea a II-a din ORDONANȚA nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006. ) (7) Bunurile rămase în patrimoniul persoanei juridice după radierea acesteia din registrul comerțului, în condițiile alin. (5), revin asociaților. (la 25-09-2006, Alin. (7) al art. 31 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 360 din 21 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 22 septembrie 2006. ) Notă
  Prin DECIZIA nr. 382 din 28 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 10 iulie 2019, Curtea Constituțională a constatat că prevederile art. 31 alin. (7), forma anterioară modificării prin Legea nr. 360/2006, sunt neconstituționale.
   +  Articolul 32Certificatele de înregistrare și anexele la acestea, eliberate conform procedurilor de soluționare a cererilor existente anterior intrării în vigoare a prezentei legi, își păstrează valabilitatea.
   +  Capitolul VI Servicii de asistență  +  Articolul 33În cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se desfășoară activități de asistență acordate solicitanților, la cererea și pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerțului a actelor constitutive sau modificatoare, cu excepția activităților prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-c) și g), care se acordă gratuit. (la 26-05-2014, Art. 33 a fost modificat de art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 26 mai 2014. )  +  Articolul 34(1) Serviciile de asistență se asigură prin personalul specializat din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale.(2) Serviciile de asistență se acordă, la cererea și pe cheltuiala solicitantului, înainte de depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal. (la 11-11-2004, Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (3) Serviciile de asistență se solicită prin cerere de servicii explicită, cuprinzând serviciile solicitate, obligațiile părților, termenele și tarifele datorate.(4) Modelul și conținutul cererii de servicii se stabilesc de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.  +  Articolul 35(1) Serviciile de asistență care se prestează de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale sunt:a) îndrumarea prealabilă privind formalitățile legale pentru constituirea și modificarea actelor constitutive ale firmelor;b) îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare și a formularelor tipizate specifice activității registrului comerțului; (la 11-11-2004, Lit. b) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) c) tehnoredactarea cererii de înregistrare;d) proiectarea și execuția siglei și a emblemei pentru firme;e) obținerea evaluării prin expertiză a bunurilor subscrise ca aport în natură la capitalul social;f) asigurarea obținerii, după caz, pentru bunurile imobile, a:– dovezii intabulării;– certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;g) redactarea declarației pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciților sucursalelor și a cenzorilor că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege;h) redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului;i) redactarea statutului pentru societatea cu răspundere limitată cu asociat unic;j) redactarea actului adițional sau, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaților ori acționarilor, a deciziei consiliului de administrație privind modificări ale actului constitutiv referitoare la:– sediul social;– denumirea firmei sau emblema acesteia;– durata de funcționare;– forma juridică;– domeniul principal de activitate și activitatea principală;– obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN;– administratori și cenzori;– alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit și pierderi etc.);– primirea, retragerea de membri sau asociați;– majorarea sau reducerea capitalului social;– înființarea sau desființarea de sedii sociale secundare;– divizare sau fuziune;– dizolvare sau lichidare;k) obținerea autentificării actului constitutiv sau a actului adițional;l) darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistență;m) extragerea din bazele de date de acte normative și listarea pentru eliberare, la cerere.  +  Capitolul VII Taxe și tarife  +  Articolul 36Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul onorariilor pentru autentificarea ori darea de dată certă a actelor constitutive și declarațiilor pe propria răspundere ale fondatorilor, administratorilor și cenzorilor, privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, precum și al celor pentru modificarea actelor constitutive se stabilește în sumă fixă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Justiției, pe baza propunerilor Uniunii Naționale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 37Tarifele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevăzute la art. 14 alin. (1) și (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice pe baza propunerii Regiei Autonome "Monitorul Oficial".  +  Articolul 38Pentru operațiunile efectuate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, nivelul taxelor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției. (la 11-11-2004, Art. 38 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 39Tarifele pentru prestarea serviciilor de asistență prevăzute la art. 35 se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 40Cuantumul taxelor, tarifelor și onorariilor prevăzute la art. 36-39 se poate indexa anual în funcție de rata inflației.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 41(1) Constituie contravenție și se sancționează, potrivit legii, cu amendă cuprinsă între 1.000 lei și 10.000 lei, desfășurarea oricărei activități de către persoanele juridice prevăzute la art. 2 cu nerespectarea prevederilor prezentei legi. (la 11-11-2004, Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se realizează de organele de control ale autorităților publice competente prevăzute la art. 17^2 alin. (2). (la 11-11-2004, Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pierderea de către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale a documentelor depuse de solicitant se sancționează cu amendă judiciară de la 50 lei la 500 lei, prin încheiere pronunțată de judecătorul-delegat. (la 11-11-2004, Alin. (4) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (5) Dispozițiile art. 46 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 42(1) În toate cazurile în care o lege sau un alt act normativ de același rang prevede radierea de drept a unei persoane juridice înregistrate în registrul comerțului, constatarea dizolvării de drept, ca etapă prealabilă obligatorie, urmează procedura prevăzută la art. 30 alin. (2) și (3).(2) După constatarea dizolvării de drept sunt aplicabile dispozițiile art. 31.(3) În cazul în care un act normativ, ulterior înregistrării unei persoane juridice în registrul comerțului, dispune încetarea de drept a activității sau lipsirea de drept de efecte a actului de autorizare, de înființare, de încuviințare sau de recunoaștere, orice persoană interesată va putea solicita instanței competente să constate modificarea de drept a actelor constitutive ale persoanei juridice în ceea ce privește obiectul de activitate și, după caz, dacă acest obiect de activitate este unic, să constate dizolvarea de drept a persoanei juridice.(4) Prin hotărârea pronunțată potrivit alin. (3), instanța competentă va dispune înregistrarea în registrul comerțului a hotărârii pronunțate, rămasă irevocabilă, și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea.(5) În cazul dizolvării de drept prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile dispozițiile alin. (2) privitoare la lichidare și radiere.  +  Articolul 43(1) Modelul cererii de înregistrare în registrul comerțului și al certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, la propunerea Oficiului Național al Registrului Comerțului.(2) Modelul cererii de înregistrare fiscală se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, urmând a fi inclus în cererea de înregistrare în registrul comerțului.(3) Abrogat. (la 11-11-2004, Alin. (3) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (4) Abrogat. (la 11-11-2004, Alin. (4) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice implicate vor încheia protocoale cu Oficiul Național al Registrului Comerțului, având ca obiect schimbul de informații și stabilirea procedurilor comune de lucru.(6) Abrogat. (la 11-11-2004, Alin. (6) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (7) Modelul extrasului de registru prevăzut la art. 9 alin. (3), precum și al certificatelor constatatoare prevăzut la art. 17^1 alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului justiției. (la 11-11-2004, Alin. (7) al art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (8) Abrogat. (la 11-11-2004, Alin. (8) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 44(1) Cererile de înregistrare, împreună cu documentele însoțitoare prevăzute de reglementările în vigoare, precum și declarațiile-tip prevăzute la art. 15 pot fi transmise și prin corespondență cu valoare declarată, data primirii fiind considerată data înregistrării cererii. (la 11-11-2004, Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (2) Corespondența va conține și dovada privind plata taxelor și tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de plată, în contul Oficiului Național al Registrului Comerțului, deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(3) Comunicarea de către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale a actelor și orice altă corespondență cu solicitanții se pot face și prin poștă, la sediul social ori secundar sau la domiciliul ales, declarat în cererea de înregistrare. (la 11-11-2004, Alin. (3) al art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 45Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluționează potrivit procedurilor în vigoare la data depunerii.  +  Articolul 46(1) Abrogat. (la 12-10-2004, Alin. (1) al art. 46 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) Notă
  Dispozițiile art. II alin. (1) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004 prevăd: ”(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția pct. 29 al art. I, care intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.”
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, aprobată și modificată prin Legea nr. 370/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 174 alin. (2) din titlul V - Grupurile de interes economic - al cărții I - Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției - din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.
  Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 8 septembrie 2004.Nr. 359.