ORDIN nr. 773 din 1 iulie 2015pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 9 iulie 2015  În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. (2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. (3) Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic. (4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2015, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2) se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.  +  Articolul 3 (1) În scopul stabilirii sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective. (2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi se determină pe baza situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2015.  +  Articolul 5 (1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2014. (2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.  +  Articolul 6 (1) Obligaţiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligaţia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Operatorii economici prevăzuţi de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, republicat, vor asigura şi respectarea prevederilor acestui ordin.  +  Articolul 7Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2015 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 8 (1) Alineatele (2) - (4) ale punctului 9 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro); b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro); c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.Pentru această categorie de entităţi se aplică, de asemenea, prevederile cap. 12 «Dispoziţii privind scutirile şi restricţiile aplicabile scutirilor». (3) Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro); b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro); c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. (4) Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro); b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro); c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50." (2) Alineatele (2) şi (3) ale punctului 10 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Grupurile mici şi mijlocii sunt grupurile constituite din societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă: a) totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro); b) cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro); c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250. (3) Grupurile mari sunt grupurile constituite din societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă: a) totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro); b) cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro); c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250." (3) Pentru determinarea valorii în lei a sumelor prevăzute la pct. 9 şi 10 s-a utilizat cursul valutar de 1 euro = 4,4338 lei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.  +  Articolul 9La capitolul 16 "Funcţiunea conturilor", funcţiunea conturilor 345 "Produse finite", 347 "Produse agricole", 348 "Diferenţe de preţ la produse", 361 "Active biologice de natura stocurilor", 368 "Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor" şi 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Contul 345 «Produse finite»Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse finite.Contul 345 «Produse finite» este un cont de activ.În debitul contului 345 «Produse finite» se înregistrează:- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune şi plusurile de inventar (711);- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite aduse de la terţi (354, 401).În creditul contului 345 «Produse finite» se înregistrează:- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite vândute şi lipsurile de inventar (711);- valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare, ca plată în natură, potrivit prevederilor contractuale (462, 401);- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite transferate în magazinele de vânzare proprii (371);- valoarea la preţ de înregistrare a produselor reţinute pentru a fi utilizate în aceeaşi unitate (301, 302, 303, 381);- valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în natură, potrivit legii (421);- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite trimise la terţi (354);- valoarea produselor finite donate sau distruse prin calamităţi (658).Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite existente în stoc la sfârşitul perioadei.....................................Contul 347 «Produse agricole»Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa produselor agricole.Contul 347 «Produse agricole» este un cont de activ.În debitul contului 347 «Produse agricole» se înregistrează:- valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole intrate în gestiune şi plusurile la inventar (711);- valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole aduse de la terţi (354, 401).În creditul contului 347 «Produse agricole» se înregistrează:- valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole vândute şi lipsurile la inventar (711);- valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole transferate în magazinele de vânzare proprii (371);- valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole reţinute pentru a fi utilizate în aceeaşi unitate (301, 302);- valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole acordate salariaţilor ca plată în natură, potrivit legii (421);- valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole trimise la terţi (354);- valoarea produselor agricole donate sau distruse prin calamităţi (658).Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole existente în stoc la sfârşitul perioadei.Contul 348 «Diferenţe de preţ la produse»*26) Notă

  ──────────

  *26) Înregistrarea în acest cont se poate efectua şi prin formule contabile în roşu.

  ──────────
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor între preţul standard (prestabilit) şi costul de producţie al produselor.Contul 348 «Diferenţe de preţ la produse» este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a produselor.În debitul contului 348 «Diferenţe de preţ la produse» se înregistrează:- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de producţie este mai mare decât preţul standard) aferente produselor intrate în gestiune (711);- diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic decât preţul standard) repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (711).În creditul contului 348 «Diferenţe de preţ la produse» se înregistrează:- diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (711);- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (711).Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente produselor existente în stoc.......................................................................................Contul 361 «Active biologice de natura stocurilor»Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor biologice de natura stocurilor, respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji etc.), în vederea creşterii şi folosirii lor pentru muncă şi reproducţie, animalele şi păsările la îngrăşat pentru valorificare; coloniile de albine, precum şi animalele pentru producţie (lână, lapte şi blană).Contul 361 «Active biologice de natura stocurilor» este un cont de activ.În debitul contului 361 «Active biologice de natura stocurilor» se înregistrează:- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate (401, 408, 326);- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor aduse de la terţi (356);- valoarea activelor biologice de natura stocurilor reprezentând aportul în natură al acţionarilor/asociaţilor (456);- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor obţinute din producţie proprie, sporuri de greutate şi plusurile de inventar (711);- valoarea activelor biologice de natura stocurilor primite cu titlu gratuit (758).În creditul contului 361 «Active biologice de natura stocurilor» se înregistrează:- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor vândute - din producţie proprie sau achiziţionate - constatate minus de inventar şi cele trimise la terţi (711, 606, 356);- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);- valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor vândute ca atare (371);- valoarea pierderilor din calamităţi (658).Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.Contul 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor»*27) Notă

  ──────────

  *27) Înregistrarea în acest cont se poate efectua şi prin formule contabile în roşu.

  ──────────
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor, în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile, între preţul standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, respectiv costul de producţie.Contul 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor» este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor.În debitul contului 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor» se înregistrează:- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (preţul de înregistrare este mai mare decât preţul standard) aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate (401);- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (711);- diferenţele de preţ în minus sau favorabile (preţul de înregistrare este mai mic decât preţul standard) aferente activelor biologice de natura stocurilor incluse pe cheltuieli (606);- diferenţele de preţ în minus sau favorabile repartizate asupra activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (711).În creditul contului 368 «Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor» se înregistrează:- diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate (401);- diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (711);- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor incluse pe cheltuieli (606);- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (711).Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente activelor biologice de natura stocurilor existente în stoc................................Contul 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse»Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa costului de producţie al produselor stocate, precum şi variaţia acestuia.În creditul contului 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» se înregistrează:- la sfârşitul perioadei, costul produselor în curs de execuţie (331);- preţul de înregistrare al produselor obţinute, la finele perioadei, sau constatate plus la inventar (341 la 347);- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de producţie este mai mare decât preţul prestabilit) aferente produselor intrate în gestiune (348);- preţul de înregistrare al activelor biologice de natura stocurilor obţinute din producţie proprie, precum şi sporurile de greutate şi plusurile de inventar (361);- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (368);- diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic decât preţul prestabilit) aferente produselor ieşite din gestiune (348);- diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (368).În debitul contului 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» se înregistrează:- reluarea produselor în curs de execuţie, la începutul perioadei (331);- preţul de înregistrare al produselor vândute sau constatate lipsă la inventar (341 la 347);- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (348);- costul de producţie sau preţul de înregistrare al activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (361);- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (368);- diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente produselor intrate în gestiune (348);- diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune, din producţie proprie (368)."
   +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 21 iulie 2014.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 1 iulie 2015.Nr. 773.  +  AnexăSISTEM 01/07/2015