HOTĂRÂRE nr. 469 din 24 iunie 2015pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,în baza art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 29-35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă criteriile minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe din domeniul de licenţă Sănătate, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă criteriile minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programul de studii universitare de Medicină veterinară din domeniul de licenţă Medicină veterinară, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă criteriile minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programul de studii universitare de Arhitectură din domeniul de licenţă Arhitectură, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.477/2003 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru instituţiile de învăţământ superior din domeniile: medicină, medicină dentară, farmacie, asistenţi medicali, moaşe, medicină veterinară, arhitectură, precum şi pentru colegiile de asistenţi medicali generalişti, pentru formarea de bază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004.Prezenta hotărâre transpune art. 1 pct. 18, 23, 26, 29, 30, 31, 33 şi 35 din Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI"), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 354 din 28 decembrie 2013.

  PRIM-MINISTRU INTERIMAR

  GABRIEL OPREA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu
  Bucureşti, 24 iunie 2015.Nr. 469.  +  Anexa 1CRITERII 24/06/2015  +  Anexa 2CRITERII 24/06/2015  +  Anexa 3CRITERII 24/06/2015