ORDIN nr. 2.541 din 15 decembrie 1998pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 10 februarie 1999  Ministrul finanţelor,în baza prevederilor:- Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 62/1998;- Hotărârii Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale;- art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelele următoarelor formulare tipizate, cuprinse în anexele nr. 1-7 la prezentul ordin, care înlocuiesc modelele formularelor cu aceleaşi coduri din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995:1.1. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice - cod 14.13.01.06 (anexa nr. 1);1.2. Declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice şi Proces-verbal de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport - cod 14.13.05.05/a (anexa nr. 2);1.3. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren - cod 14.13.01.04/a (anexa nr. 3);1.4. Proces-verbal-Înştiinţare de plată a impozitului pe clădiri şi pe terenuri, conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului Local .......... nr. .......... - cod 14.13.02.04 (anexa nr. 4);1.5. Dispoziţie de impunere-Înştiinţare de plată privind venitul din activităţi independente - cod 14.13.02.07 (anexa nr. 5);1.6. Certificat fiscal - cod 14.13.21.99 (anexa nr. 6);1.7. Declaraţie privind sediile subunitatilor, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994 - cod 14.13.01.99/b (anexa nr. 7).  +  Articolul 2Direcţia generală legislaţie impozite directe, Direcţia generală proceduri fiscale şi sistem informaţional pentru veniturile statului, Direcţia economică, social-administrativ, Direcţia generală organizare, resurse umane şi financiar, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1────────
         
    Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . .Adresa imobiluluiVerificat
    Contribuabilul . . . . . . . . . . . .Judeţul . . . . . . . . .Organul fiscal . . . .
    Sediul (conform    
    certificatului de   Numărul şi data
    înmatriculare): . . . . . . . . . . . .Localitatea . . . . . .înregistrării . . . . .
    Domiciliul . . . . . . . . . . . . . . .Str. . . . . . . . . . . .Semnătura . . . . . . . .
    Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr. . . . . . . . . . . . .Ştampila . . . . . . . .
    Numărul de înmatriculare    
    în registrul comerţului . . . . . .    
    data . . . . . . . . . . . .
  DECLARAŢIEpentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridiceA. Impozitul pe clădiri*) a) pe baza valorii de inventar din evidenţa contabilă┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ │ ││crt.│ Specificarea clădirii│ Valoarea de inventar actualizată │ Impozitul ││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│──────────────││ │ │ │cota │de plată││ │ │ │ (%) │ (lei) ││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││────│───────────────────────│──────────────────────────────────│─────│P ││────────────────────────────│──────────────────────────────────│─────│────────││ TOTAL: │ │ X │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------- Notă *) Se completeaza şi de către persoanele fizice autorizate. b) pe baza normelor din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/1998*)
                               
    Nr. crt.SpecificaţieClădiriConstrucţii anexe situate în afara corpului principal al clădiriiLocuinţe situate la subsol sau la mansardăSpaţii cu altă destinaţie situate în subsolul clădirilor
    cu pereţi sau cu cadre din beton armatcu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale, fără cadre din beton armatcu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi din alte materiale asemănătoarecu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton şi din alte materiale asemănătoarecu pereţi din lemn, cărămidă nearsă paiantă, vălătuci
    cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirefără instalaţii de apă, canalizare electrice, încălzirecu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirefără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirecu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirefără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirecu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirefără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirecu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirefără instalaţii de apă, canalizare electrice, încălzire
    012345678910111213
    1.Anul construcţiei                        
    2.Suprafaţa construită desfăşurată (m2)**)                        
    3.Lei/m2***)                        
    4.Valoarea impozabilă (rd.2xrd.3)                        
    5.Valoarea totală impozabilă (col. 2+col. 3+ +...+ col 13) aferentă rd. 4  
    6.Cota de impozit .....%  
    7.Impozit datorat (rd.5xrd.6)  
  -------- Notă *) Se va completa pentru fiecare grup de clădiri din aceeaşi perioadă de vechime a clădirii. Notă **) Se va completa avându-se în vedere datele din actele de proprietate, din schite sau din planuri. Notă ***) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate.B. Impozitul pe teren
  Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Categoria localităţii Categoria I Categoria a II-a Categoria a III-a Categoria a IV-a Categoria a V-a TOTAL: Zona Suprafaţa Impozitul lei/mp de plată (lei
  C. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de statI. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│N│ │ │ │ ││r│ │ Localităţi urbane │ Localităţi rurale │ Total ││ │Speci-│──────────────────────────│──────────────────────────│───────────────││c│fieca-│ Zona │Supra- │ Taxa │ Zona │Supra- │ Taxa │Supra- │ Taxa││r│ re │(lei/mp│fata │(mii lei)│(lei/mp│fata │(mii lei)│fata │(mii ││t│ │ │(mii mp)│ │ │(mii mp)│ │(mii mp)│ lei)││─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────││1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 ││─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────││─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────││─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────││─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────││─│──────│───────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────││─│──────────────│────────│─────────│───────│────────│─────────│────────│──────││ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘II. Taxa pentru terenurile ocupate de linii ferate şi drumuri
  Nr. crt. 1. 2. 3. x Specificare Linii ferate normale Linii ferate înguste Drumuri TOTAL: Total km Taxa (mii lei)
  III. Total taxa teren
  Pct. I + pct. II
       
    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (data completării declaraţiei)  
       
    Director,Contabil-şef,
    . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
     
    M.F. cod 14.13.01.06
   +  Anexa 2────────
       
    Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Municipiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr. . . . . . . . . . . . . . .
    Oraşul/Comuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Data . . . . . . . . . . . . . .
             DECLARAŢIEpentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice
       
    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . . . , sc. . . . . , ap. . . , declar prin prezenta că am devenit proprietarul(a) mijlocului de transport . . . . . . . . , cu seria motorului/şasiului*) . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu capacitatea cilindrică/cm3 . . . . . . . . . . ./tone*), tip . . . . . . . . . . . . , conform actului nr. . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . .
    Sunt posesorul B.I. seria . . . . . . nr. . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . la . . . . . . . . .
    Sunt născut(ă) la data de . . . . . . . în localitatea . . . . , judeţul . . . . . . , fiul(fiica) lui . . . . . . . şi al(a) . . . . . . . .
    Telefon: acasă . . . . . . ., serviciu . . . . . . . . , cont bancar . . . . . . . . . . .
     
      Semnătura
      . . . . . .
  ──────────────-    *) Se completează numai pentru remorci.
       
    Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr. . . . . . . . . . . . . . .
    Municipiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Data . . . . . . . . . . . . . .
    Oraşul/Comuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Nr. rol/matricol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
             PROCES - VERBALde stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport
         
    Având în vedere dispoziţiile art. 20-26 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/1998, actul de dobândire nr. . . . . din . . . . . . şi declaraţia contribuabilului . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , bl. . . . . ., sc. . . . . . . , et. . . . . . . , ap. . . . . . . , posesor al mijlocului de transport . . . . . . . . , cu seria motorului . . . . . . . . . . . . , se stabilesc sumele datorate anual, astfel:
     
    Taxa . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . lei . . . . . . . . . . . . . . .
    Pentru anul în curs: Taxa . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. matricolă . . . . . . . . .
     
    Inspector,Am primit un exemplar.
       
    Numele şi prenumele . . . . . . .Numele şi prenumele contribuabilului . . . . . .
       
    SemnăturaSemnătura
    . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
     
    M.F. cod 14.13.05.05/a
     
     
    Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr. . . . . . . . . . . . . . .
    Municipiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Data . . . . . . . . . . . . . .
    Oraşul/Comuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Nr. rol/matricol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
              PROCES - VERBALde stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport
       
    Având în vedere dispoziţiile art. 20-26 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/1998, actul de dobândire nr. . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . şi declaraţia contribuabilului . . . . . . . . . . cu domiciliul în . . . . . . . . . . ., str. . . . . . nr. . . . . . . ., bl. . . . . ., sc. . . . . . . ., et. . . . . , ap. . . . . ., posesor al mijlocului de transport . . . . . . . . . . . . , cu seria motorului. . . . . . . . . . . . , se stabilesc sumele datorate anual, astfel:
     
    Taxa . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . lei . . . . . . . . . . . . . . .
    Pentru anul în curs: Taxa . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. matricolă . . . . . . . . .
     
    Inspector,Am primit un exemplar.
       
    Numele şi prenumele . . . . . . .Numele şi prenumele contribuabilului . . . . . .
       
    SemnăturaSemnătura
    . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
       
    M.F. cod 14.13.05.05/a
  Procesul-verbal pentru stabilirea taxei constituie titlu executoriu. Taxa pentru mijloacele de transport dobândite, înstrăinate sau scoase din evidenta organelor de poliţie sau, după caz, a căpităniei portului, în timpul anului, se datorează, respectiv se da la scădere, cu începere de la data de 1 a lunii în care a apărut una dintre aceste situaţii. Taxa anuală datorată pentru mijloacele de transport aflate în evidenta organelor financiare la începutul anului se plăteşte trimestrial, în rate egale, până la data de 15 a ultimei luni din trimestru. Pentru neachitarea la termen se aplică majorări de întârziere conform prevederilor legale. Proprietarii autovehiculelor au obligaţia de a declara organului financiar schimbarea domiciliului în termen de 30 de zile. Nerespectarea acestei obligaţii atrage aplicarea amenzii.
   +  Anexa 3───────────DECLARAŢIEpentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren
     
    Subsemnatul . . . . . . , domiciliat în judeţul . . . . . . ., localitatea . . . . ., str. . . . . . . . . , nr. . . . . . . , bl. . . . . . . , sc. . . . . , et. . . ., ap. . . . . , codul poştal . . . . . . , declar prin prezenta că deţin începând de la data . . . . , conform actului . . . . . . , emis de . . . . . la . . . . ., o proprietate situată în judeţul . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . , str. . . . . . . . . ., nr. . . . . ., bl. . . ., sc. . . . . ., ap. . . . . ., compusă din clădire construită în anul . . . . şi construcţii anexe construite în anul . . . . . . . . .
     
    I. Clădiri şi alte construcţii
                             
    SpecificaţiaClădiriConstrucţii anexe situate în afara corpului principal al clădiriiLocuinţe situate la subsol sau mansardăSpaţii cu altă destinaţie situate în subsolul clădirilor
    cu pereţi sau cu cadre din beton armatcu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale, fără cadre din beton armatcu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi din alte materiale asemănătoarecu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton şi din alte materiale asemănătoarecu pereţi din lemn, cărămidă nearsă paiantă, vălătuci etc.
    cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirefără instalaţii de apă, canalizare electrice, încălzirecu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirefără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirecu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirefără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirecu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirefără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirecu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirefără instalaţii de apă, canalizare electrice, încălzire
    0123456789101112
    Suprafaţa utilă (m2) total                        
  Clădirea are/nu are subsol sau mansarda; grosimea pereţilor este peste/sub 25 cm; are ...... etaje; cu lifturi ......../scara; are/nu are lift de serviciu şi are/nu are scara de serviciu.II. TerenuriSuprafaţa de teren în intravilan (perimetrul construibil) ocupată de clădiri şi de alte construcţii .......... mp .Suprafaţa de teren în intravilan neocupata de clădiri şi de alte construcţii ........... mp .Total suprafaţa teren: .......... mp .III. Alte dateAparţin/nu aparţin uneia dintre categoriile speciale de mai jos:1. veteran de război; 2. văduva de război; 3. văduva de veteran de război, nerecăsătorită; 4. persoane prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990; 5. beneficiar al art. 10 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 42/1990; 6. beneficiar al Legii ......................... .Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din aceasta declaraţie sunt corecte şi complete.
         
    DataNumele şi prenumeleSemnătura
    . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
     
    M.F. cod 14.13.01.04/a
   +  Anexa 4────────
       
    Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Număr . . . . . . . . . . . .
    Municipiul (sectorul) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Data . . . . . . . . . . . . .
    Oraşul (suburbia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Comuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  PROCES - VERBAL - ÎNŞTIINŢARE DE PLATA*)a impozitului pe clădiri şi pe terenuri, conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 62/1998, şi Hotărârii Consiliului Local nr. ............Numele şi prenumele proprietarului........... Nr. rol .............Domiciliul ................................... Nr. matricola .......Adresa proprietăţii ..........................Potrivit Legii nr. 27/1994, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 62/1998, şi declaraţiei contribuabilului se stabilesc obligaţiile de plată, după cum urmează:I. Stabilirea valorii impozabile pentru clădiri
                             
    SpecificaţiaClădiriConstrucţii anexe situate în afara corpului principal al clădiriiLocuinţe situate la subsol sau mansardă **)Spaţii cu altă destinaţie situate în subsolul clădirilor **)
    cu pereţi sau cu cadre din beton armatcu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale, fără cadre din beton armatcu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi din alte materiale asemănătoarecu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton şi din alte materiale asemănătoarecu pereţi din lemn, cărămidă nearsă paiantă, vălătuci etc.
    cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirefără instalaţii de apă, canalizare electrice, încălzirecu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirefără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirecu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirefără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirecu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirefără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirecu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzirefără instalaţii de apă, canalizare electrice, încălzire
    0123456789101112
    Suprafaţa (m2), total                        
    Lei/m2                        
    Valoarea totală                        
    Total valoare impozabilă (coloana nr. 1 ......... + 12): .................... lei
  ------- Notă *) Procesul-verbal se foloseşte adaptat şi pentru mediul rural şi se întocmeşte în doua exemplare: un exemplar rămâne la organul fiscal, iar cel de-al doilea se înmânează contribuabilului. Notă **) Se aplica norma pentru construcţia la subsolul căreia sunt amplasate.M.F. cod 14.13.02.04II. Calculul impozitelor pentru clădiri şi teren
  Nr c r t 1. 2. 3. Specificaţie Impozit pe clădiri I (rd. 4) ..... lei x procentul stabilit de consiliul local Impozit pe teren ...................mp x ..................... lei/mp Total impozit pe clădiri şi pe teren (rd.1 + rd.2) Impozitul stabilit (lei) Scutiri de impozit (lei) Impozitul de plată (lei)
      III. Suprafaţa de teren
      1. Total suprafaţa ........................mp,
      2. din care, suprafaţa care depăşeşte 1.000 mp ............................
      3. Impozit aferent suprafeţei care depăşeşte 1.000 mp .....................
      IV. Total impozit pe clădiri şi pe teren (rd. 3) ..........................
      V. Data expirării perioadei de scutire de la plata
         impozitului pe clădiri ............................
      NOTĂ:
      Impozitul pe clădiri şi pe terenuri se plăteşte trimestrial, în rate egale, până la data de
  15 inclusiv a ultimei luni din trimestru.
      Pentru neplata la termen a impozitului se plăteşte o majorare conform actelor normative în vigoare.
      Contribuabilii sunt obligaţi, potrivit art. 46 din Legea nr. 27/1994 privind
  impozitele şi taxele locale, republicată, modificată şi completată prin
   Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 62/1998, sa depună declaraţii la organele
  fiscale teritoriale în a căror raza îşi au domiciliul, sediul sau se afla bunurile
  impozabile sau taxabile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii ori de la data
  la care au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului.
         
    Organul fiscalDataAm primit un exemplar;
    . . . . . . . . . . . .. . . . . .Semnătura contribuabilului . . . . . . . .
   +  Anexa 5───────
                                 
    Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Matricole . . . . . . . . . . . . . .
    Municipiul (oraşul) . . . . . . . . . . . . . . . .Rol . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Unitatea fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . .Borderou . . . . . . . . . . . . . .
     
      DISPOZIŢIE DE IMPUNERE - ÎNŞTIINTARE DE PLATĂ*)  
    Dataprivind venitul din activităţi independente peData
    Aprobat   anul   Verificat
      anii  
     
    Astăzi,
    în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/1997 se stabileşte impunerea pe anul . . . . . . . . , după cum urmează:
    Numele şi prenumele contribuabilului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Domiciliul: oraşul (comuna) . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . ., ap. . . . . . .
    Sediul: oraşul (comuna) . . . . . . . . , str. . . . . . . . . nr. . . . . ., ap. . . . .
    Obiectul de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Forma de organizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Declaraţia de impunere înregistrată la nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
    Perioada de activitate de la . . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Determinarea venitului brut, a cheltuielilor şi a venitului impozabil:
     
    *) Pentru contribuabilii care realizează venituri, din închirieri de clădiri şi de terenuri, altele decât sezoniere sau ocazionale, se vor menţiona: numele şi prenumele chiriaşilor data închirierii (conform contractului), felul închirierii (mobilat şi nemobilat), chiria lunară, chiria totală anuală, impozitul pe clădiri şi terenuri aferent părţii închiriate, venitul brut,
    cheltuielile stabilite şi venitul impozabil anual. Originalul rămâne la dosarul de impunere.
    M.F. cod 14.13.02.07
     
    Calculul impozitului
     
    1. La venitul impozabil de lei . . . . . . . . . . . revine conform art. . . . . . din . . . . . . nr. . . . . un impozit de . . . . . . . . . . . . lei . . . . . . . . . . , din care . . . . . . . . lei reprezintă contribuţia la asigurările sociale de sănătate.
     
      AnulDe la . . . . . la . . . . . . .
    Se completează numai în cazul definitivării sau modificării impunerii în cadrul aceluiaşi an2. Impozitul stabilit la impunerea precedentă . . . . . . . lei 3. Diferenţa (de adăugat sau de scăzut) dintre impozitul de la pct. 2 şi cel de la pct. 1 . . . . . lei    
    4. Totalul general de plată pe anul curent, care se plăteşte la următoarele termene:    
     
    Suma datoratăTermenul de plată
    Totaldin care:
    impozit pe venitC.A.S.S.
           
           
           
           
           
     
    Rămăşiţă din anul . . . . . .
    Totaldin care:Majorări totaldin care:
    impozit pe venitC.A.S.S.majorări la impozitul pe venitmajorări la C.A.S.S.
     
    Pentru impozitul neachitat până la termenele arătate mai sus se vor calcula majorări de întârziere.
     
    Actul de faţă se va prezenta cu ocazia plăţilor.
    Organul de impunere,
    Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . .
    Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    DOVADĂ DE PREDARE-PRIMIRE
     
    Nu se detaşează
    Subsemnatul . . . . . . . . . . . am primit un exemplar din prezenta dispoziţie de impunere, astăzi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Semnătura de primire
       
      B.I. nr. . . . . . . . seria . . . . ,
      anul . . . . . . , eliberat de . . .
   +  Anexa 6   ────────
         
    DIRECŢIA GENERALĂNr. . . . . . din data de . . .
    A FINANŢELOR PUBLICE
    ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
    A JUDEŢULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Administraţia/Circumscripţia financiară . . . . .
    Comuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    CERTIFICAT FISCAL
     
    Ca urmare a cererii nr. . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . ., se certifică faptul că dl (dna) . . . . . . . . .din str. . . . . . . . . . , nr. . . ., bl. . ., sc. . . . , ap. . . . sectorul . . ., figurează în evidenţe la adresa de mai sus, cu următoarele bunuri sau venituri impozabile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Din evidenţele noastre rezultă că nu are (are) impozite şi taxe neplătite, precum şi alte datorii către stat*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la . . .şi este valabil până la data de . . . . .
    Conducătorul unităţii,
    Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . .
    Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    *) În cazul în care figurează cu datorii, se vor menţiona felul acestora şi sumele respective.
    MF. cod 14.13.21.99  
    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"Format A6/t1
   +  Anexa 7─────────DECLARAŢIEprivind sediile subunitatilor, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994
  Denumirea agentului economic ........................................... Nr. de înmatriculare în registrul comerţului ............................ Codul de înregistrare fiscală ........................................... Localitatea ........................., str. ................ nr. ......., judeţul/sectorul ................................ Codul poştal .................... Telefon ........................
  N r c r t Adresa subuni- tatii (locul de desfăşu- rare a actiu- nii) Persona- litate juridică DA/NU Profilul activi- tatii des- fasurate Codul fiscal din certi- ficatul de inre- gistra- re fiscală Modul de dobândire a spaţiului, numărul şi data docu- mentului Banca Conturi bancare în lei în valuta
      Declar pe propria răspundere ca datele prezentate sunt conforme cu realitatea.
         
      Conducătorul agentului economic,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)
     
    Data depunerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    M.F. cod 14.13.01.99/bFormat A4/t1
    R.A. "Imprimeria Naţională"
  ────────────