LEGE nr. 194 din 7 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - (1) Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale reprezintă un complex de activităţi desfăşurate în condiţii specifice în grup sau individual de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic şi mixt. (2) Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale poate fi practicat atât în scopul dezvoltării personalităţii şi integrării în societate a persoanelor cu nevoi speciale, cât şi în scopul participării la competiţiile naţionale şi internaţionale. (3) Programul naţional Sportul pentru toţi trebuie să cuprindă un subprogram dedicat sportului pentru persoanele cu nevoi speciale. (4) Persoanele cu nevoi speciale care practică sportul sistematic şi organizat în scopul participării la competiţii şi obţinerii victoriei asupra partenerului sunt considerate sportivi de performanţă. (5) În îndeplinirea atribuţiilor privind premierea sportivilor, Ministerul Tineretului şi Sportului va respecta principiul nediscriminării, acordând premii egale sportivilor care au obţinut medalii la competiţiile organizate pentru sportivi cu handicap cu cele ale sportivilor medaliaţi la jocuri olimpice, campionate mondiale şi campionate europene."2. La articolul 18 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) conlucrează cu Comitetul Olimpic Român şi cu Comitetul Naţional Paralimpic în finanţarea şi derularea programelor privind pregătirea şi participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice şi Jocurile Paralimpice, precum şi pentru promovarea valenţelor educative ale olimpismului;"3. La articolul 64, alineatele (1), (1^1), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 64. - (1) Sportivul de performanţă care a obţinut o medalie de aur, de argint sau de bronz în probele individuale ori pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice, al Jocurilor Paralimpice sau o medalie de aur la campionatele mondiale şi europene de seniori, probe olimpice ori paralimpice, are dreptul, la cerere şi cu confirmarea Ministerului Tineretului şi Sportului, la o rentă viageră.(1^1) Sportivul de performanţă care a obţinut o medalie de aur la campionatele mondiale şi/sau campionatele europene de seniori, la o probă sportivă ce a fost inclusă cel puţin o dată în programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice, are dreptul, la cerere, la o rentă viageră................................................................................................... (5) În funcţie de nivelul performanţei sportive, din renta viageră, calculată potrivit prevederilor alin. (2), drepturile lunare se acordă din 1,5 salarii medii brute pe economie, după cum urmează: a) - 100% pentru prima medalie de aur obţinută la jocurile olimpice sau la jocurile paralimpice;- 80% pentru prima medalie de argint obţinută la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice sau pentru prima medalie de aur obţinută la campionatele mondiale;- 70% pentru prima medalie de bronz obţinută la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice sau pentru prima medalie de aur obţinută la campionatele europene; b) 50% din valoarea indemnizaţiei corespunzătoare cuvenite potrivit lit. a) pentru medaliile de aur şi argint obţinute la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice şi pentru medaliile de aur obţinute la campionatele mondiale sau la campionatele europene. (6) Pentru sportivii care cumulează titlul de campion sau vicecampion olimpic ori paralimpic cu cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel european, renta viageră acordată pentru cea mai bună performanţă se cumulează cu cea pentru performanţa inferioară, potrivit nivelurilor prevăzute la alin. (5) lit. b)."4. La articolul 65, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Pe durata convocării sportivilor în loturile naţionale ale României, obligaţia plăţii primelor de asigurare revine federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia situaţiilor în care regulamentele internaţionale au alte prevederi. Aceeaşi obligaţie revine Comitetului Olimpic Român, respectiv Comitetului Naţional Paralimpic, pentru loturile care participă la Jocurile Olimpice, respectiv la Jocurile Paralimpice sau la alte competiţii organizate sub egida Comitetului Internaţional Olimpic."  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sintagmele "persoane cu handicap" şi "persoane cu dizabilităţi" se înlocuiesc cu sintagma "persoane cu nevoi speciale".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 7 iulie 2015.Nr. 194.-------