LEGE nr. 195 din 7 iulie 2015pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La capitolul V "Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă", secţiunea a 3-a "Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor", la punctul 1 "Subvenţionarea locurilor de muncă" se introduc două noi articole, articolele 77^1 şi 77^2, cu următorul cuprins:"Art. 77^1. - (1) Din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subvenţiona cheltuielile cu forţa de muncă efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale. (2) Pot fi subvenţionate din sursele prevăzute la alin. (1), în principal, următoarele categorii de servicii: a) servicii publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de realizare a unor lucrări edilitare, organizate de autorităţile publice locale, de firme private sau organizaţii neguvernamentale, cu avizul administraţiei publice locale; b) servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autorităţile publice locale, organizaţii neguvernamentale şi alte organisme, în condiţiile legii. (3) Angajarea persoanelor conform prezentului articol se va face numai în condiţiile încadrării în cheltuielile bugetare.Art. 77^2. - (1) Subvenţiile prevăzute la art. 77^1 se acordă, la solicitarea autorităţilor publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată, din rândul şomerilor, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni. (2) Cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor este: a) în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referinţă; b) în perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de referinţă, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia. (3) Subvenţiile prevăzute la art. 77^1 se acordă angajatorilor, inclusiv societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi regiilor autonome de interes local sau judeţean, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis. (4) Prevederile alin. (3) referitoare la respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis nu se aplică în situaţia în care subvenţiile prevăzute la art. 77^1 se acordă autorităţilor administraţiei publice locale."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 7 iulie 2015.Nr. 195.------