LEGE nr. 191 din 2 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 6 iulie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 15 octombrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, prima liniuţă a literei c) şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"- tip A - construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;................................................................................................. d) poliţă de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD - înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi de normele emise în aplicarea acesteia;"2. La articolul 2, litera i) se abrogă.3. La articolul 3, alineatele (4), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, plata primelor de asigurare se face de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială direct în contul PAID în conformitate cu dispoziţiile legale.................................................................................................. (7) Nu intră sub incidenţa prezentei legi anexele, dependinţele, dotările şi utilităţile care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa asigurată şi nici bunurile din interiorul locuinţei. (8) Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD."4. La articolul 3, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Societăţile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuinţă care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD.5. La articolul 7, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă, fie în mod direct între PAID şi proprietarul locuinţei, fie prin mijlocirea societăţilor de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:".6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a celei de a cincea zi calendaristică de la data la care s-a plătit prima obligatorie şi s-a emis şi semnat contractul de asigurare."7. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul poliţelor care se reînnoiesc, acestea intră în vigoare la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare şi s-a emis şi semnat contractul de asigurare.(1^2) În cazuri bine determinate şi reglementate prin norme ale ASF, PAID poate efectua o inspecţie de risc a locuinţei care face obiectul asigurării obligatorii, iar cheltuiala ocazionată de aceasta va fi suportată de către PAID."8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, înainte de expirarea valabilităţii PAD. (2) Pentru locuinţele sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este în sarcina autorităţii locale şi se face direct în contul PAID. Pentru locuinţele sociale sau pentru persoanele care beneficiază de ajutor social, PAID emite poliţele de asigurare pe baza listelor transmise de autorităţile locale ori de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, după caz."9. La articolul 16 punctul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) să emită asiguratului poliţa de asigurare la momentul încheierii asigurării obligatorii PAD;"10. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Primarii, prin compartimentele de specialitate, vor furniza PAID semestrial, în lunile iunie şi, respectiv, decembrie ale fiecărui an, lista tuturor construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, inclusiv a celor cu destinaţia de locuinţă socială, amplasate în unitatea administrativ-teritorială în cauză, respectând formatul pus la dispoziţie de către PAID."11. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Societăţile de asigurare-reasigurare autorizate să încheie asigurări de locuinţe vor transmite semestrial către PAID lista proprietarilor, persoane fizice şi juridice, care au încheiat o poliţă facultativă pentru un imobil cu destinaţia de locuinţă, astfel cum este definită aceasta în prezenta lege."12. La articolul 17, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) PAID va pune semestrial la dispoziţia primăriilor, în format electronic, lista proprietarilor care au încheiat contracte de asigurare obligatorie. (3) Primarul, prin compartimentul de specialitate, va trimite, în termen de 3 zile de la data primirii listei, scrisori de înştiinţare, cu confirmare de primire, către persoanele care nu au încheiat PAD pentru locuinţele pe care le deţin în proprietate."13. La articolul 17, alineatele (4) şi (5) se abrogă.14. La articolul 19, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul poliţelor emise direct de PAID, cererea de despăgubire se adresează direct PAID şi, prin derogare de la prevederile alin. (1), constatarea şi evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face şi de o societate desemnată de PAID, conform normelor emise de A.S.F. (3) În cazul în care asigurătorul care a eliberat PAD informează în scris PAID cu privire la imposibilitatea realizării în termenele prevăzute a instrumentării dosarelor de daună, PAID poate desemna o altă societate, conform normelor emise de A.S.F."15. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - În cazul condominiilor se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte."16. La articolul 24 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) tipăreşte sau emite în sistem electronic PAD;............................................................................................. c) administrează baza de date privind evidenţa construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, pentru care au fost emise poliţe PAD;"17. Articolul 26 se abrogă.  +  Articolul IIPentru asigurările facultative multianuale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, obligaţia prevăzută la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aplică începând cu prima aniversare anuală.  +  Articolul IIIÎn tot cuprinsul Legii nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma "ordin al preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.)" se înlocuieşte cu sintagma "normă A.S.F".  +  Articolul IVLegea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 15 octombrie 2013, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 2 iulie 2015.Nr. 191.---------