HOTĂRÂRE nr. 398 din 27 mai 2015pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 3 iulie 2015    În conformitate cu prevederile:- Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.164/1994;- Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat;- Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat;- Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA);- Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA);- Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);- Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit;- Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare al Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentului delegat (UE) nr. 1.268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;- Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;- Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului;- Regulamentului (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006;- Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.011/2014 al Comisiei din 22 septembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informaţii către Comisie şi normele detaliate referitoare la schimbul de informaţii între beneficiari şi autorităţile de management, autorităţile de certificare, autorităţile de audit şi organismele intermediare;- Regulamentului de punere în aplicare (UE) 207/2015 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modelele pentru raportul de progres, transmiterea informaţiilor privind un proiect major, planul de acţiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă, declaraţia de gestiune, strategia de audit, opinia de audit şi raportul anual de control şi în ceea ce priveşte metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu şi, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană;- Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană;- Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA II);- Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate;- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA II);- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziţii specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate;- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului;- Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;- Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 184/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, a clauzelor şi condiţiilor aplicabile sistemului de schimb electronic de date între statele membre şi Comisie şi de adoptare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, a nomenclaturii categoriilor de intervenţie pentru sprijinul din Fondul european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană,având în vedere prevederile:- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;- Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată;- Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare;- Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;- Acordului de parteneriat 2014-2020 adoptat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2014)5515 de aprobare a anumitor elemente din Acordul de parteneriat cu România;- Hotărârii Guvernului nr. 274/2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului naţional, a punctelor naţionale de contact şi a persoanei naţionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care participă România în perioada de programare 2014-2020 în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 123 alin. (9) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul instituţional şi procedural de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi asigură continuitatea cadrului instituţional şi procedural de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.  +  Capitolul I Definiţii  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) termenul Comitetul de coordonare pentru managementul Acordului de parteneriat (CCMAP) are înţelesul prevăzut în Acordul de parteneriat 2014-2020, adoptat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2014)5515 de aprobare a anumitor elemente din Acordul de parteneriat cu România; b) termenul instrumente structurale 2007-2013 desemnează asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi a Fondului de coeziune pentru perioada de programare 2007-2013; c) termenul instrumente structurale 2014-2020 desemnează asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi al Fondului de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020; d) termenul fonduri europene structurale şi de investiţii, denumite în continuare fonduri ESI, desemnează asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi al Fondului de coeziune (denumite instrumente structurale 2014-2020), Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime; e) termenul Fond European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006, pentru perioada de programare 2007-2013, respectiv în Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, pentru perioada de programare 2014-2020; f) termenul fond social european, denumit în continuare FSE, are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006, pentru perioada de programare 2007-2013, respectiv în Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013, pentru perioada de programare 2014-2020; g) termenul Fond de coeziune, denumit în continuare FC, are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.084/2006, pentru perioada de programare 2007-2013, respectiv în Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013, pentru perioada de programare 2014-2020; h) termenul Fond European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, are înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, pentru perioada de programare 2014-2020; i) termenul Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, denumit în continuare FEPAM, are înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 508/2014, pentru perioada de programare 2014-2020; j) termenul Instrument de asistenţă pentru preaderare, denumit în continuare IPA, respectiv IPA II, are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.085/2006, pentru perioada de programare 2007-2013, respectiv în Regulamentul (UE) nr. 231/2014, pentru perioada de programare 2014-2020; k) termenul Instrument european de vecinătate şi de parteneriat, denumit în continuare ENPI, are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.638/2006; l) termenul Instrument european de vecinătate, denumit în continuare ENI, are înţelesul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 232/2014; m) Cadrul strategic naţional de referinţă 2007-2013, denumit în continuare CSNR, reprezintă documentul de referinţă pentru programarea instrumentelor structurale 2007-2013, asigurând conformitatea intervenţiilor acestor fonduri cu orientările strategice comunitare privind coeziunea şi priorităţile naţionale de dezvoltare; n) Documentul-cadru de implementare a unui program operaţional 2007-2013, pentru obiectivul convergenţă, denumit în continuare DCI, reprezintă documentul elaborat de autoritatea de management prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional; o) Comitetul de management pentru coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, denumit în continuare CMC - IS 2007-2013, reprezintă structura interinstituţională de analiză şi identificare a soluţiilor pentru problemele operaţionale cu relevanţă orizontală ce rezultă din implementarea instrumentelor structurale 2007-2013, care reuneşte şefii structurilor prevăzute la art. 6, 9 şi 11 şi care se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie; p) Comitetul de management pentru coordonarea fondurilor ESI reprezintă structura interinstituţională de analiză şi identificare a soluţiilor pentru problemele operaţionale cu relevanţă orizontală ce rezultă din implementarea fondurilor ESI, care reuneşte şefii structurilor prevăzute la art. 6, 9, 11 şi 18 şi care se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie; q) Planul naţional multianual de evaluare reprezintă documentul de planificare multianuală a activităţilor de evaluare de natură strategică şi/sau operaţională ce urmează a fi realizate pe parcursul implementării instrumentelor structurale 2007-2013 şi fondurilor ESI, care privesc CSNR, Acordul de parteneriat sau aspecte orizontale care acoperă două ori mai multe programe operaţionale; r) Planul multianual de evaluare reprezintă documentul de planificare multianuală a activităţilor de evaluare de natură strategică şi/sau operaţională privitoare la un program operaţional şi care urmează a fi realizate în perioada de implementare a acestuia; s) Strategia naţională de comunicare privind instrumentele structurale 2007-2013 este documentul strategic prin care se fundamentează planurile de comunicare pentru programe finanţate din instrumente structurale 2007-2013 şi pentru ansamblul instrumentelor structurale 2007-2013 şi prin care se asigură coordonarea integrată a activităţilor de informare şi publicitate; t) Strategia naţională de comunicare privind instrumentele structurale 2014-2020 este documentul strategic prin care se fundamentează planurile de comunicare pentru programe finanţate din instrumente structurale 2014-2020 şi pentru ansamblul instrumentelor structurale 2014-2020 şi prin care se asigură coordonarea integrată a activităţilor de informare şi publicitate; u) Sistemul unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale 2007-2013 din cadrul obiectivului convergenţă, denumit în continuare SMIS-CSNR, reprezintă sistemul informatic centralizat care are rolul de a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului convergenţă, în conformitate cu prevederile art. 60 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului; v) Sistemul de management al informaţiei aferent obiectivului cooperare teritorială europeană, denumit în continuare MIS-CTE, reprezintă sistemul informatic care asigură colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, în conformitate cu prevederile art. 60 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006; w) SMIS2014+ reprezintă sistemul informatic unitar, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene, care are posibilitatea să interacţioneze eficient cu sistemul informatic al Comisiei Europene (SFC 2014) şi este proiectat având la bază principiul asigurării interoperabilităţii cu alte sisteme informatice, astfel încât să poată oferi în orice moment situaţii operative de ansamblu, precum şi raportări specifice şi detaliate, în funcţie de nevoile utilizatorilor, răspunzând nevoilor sistemului de coordonare, gestionare şi control al FEDR, FC şi FSE, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013; x) MySMIS reprezintă aplicaţia conexă SMIS care permite schimbul de date între beneficiari sau potenţiali beneficiari şi autorităţi, integrat în SMIS, şi care acoperă întregul ciclu de viaţă al proiectului, în cadrul programelor finanţate din FEDR, FC şi FSE; y) MySMIS2014 reprezintă aplicaţia conexă SMIS2014+ care permite schimbul de date între beneficiari sau potenţiali beneficiari şi autorităţi, integrat în SMIS2014+, şi care acoperă întregul ciclu de viaţă al proiectului, în cadrul programelor finanţate din FEDR, FC şi FSE, în conformitate cu prevederile art. 122 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013; z) sisteme de management al informaţiei CTE2014+ reprezintă sistemele informatice care asigură colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor de cooperare teritorială europeană 2014-2020; aa) Sistemul de procesare a cererilor de dezvoltare rurală (SPCDR) reprezintă Sistemul informatic integrat, gestionat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care acoperă întregul ciclu de viaţă al proiectului, precum şi interoperabilităţi cu alte sisteme informatice, pentru proiectele finanţate din FEADR.  +  Capitolul II Instituţiile implicate în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor ESI şi al instrumentelor structurale 2007-2013  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile desemnate ca având atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul instrumentelor structurale 2007-2013 sunt: a) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de coordonator al implementării şi gestionării instrumentelor structurale 2007-2013, în condiţiile art. 11 alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", Programul operaţional sectorial "Transport", Programul operaţional sectorial "Mediu" şi Programul operaţional "Asistenţă tehnică", în condiţiile art. 11 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare; c) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca autoritate de management pentru Programul operaţional regional, Programul operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia, ca autoritate comună de management pentru Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 şi Programul operaţional comun România-Ucraina-Moldova, ca autoritate naţională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Programul de cooperare transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, Programul transnaţional Central Europe, Programul pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT-II, ca autoritate naţională şi punct naţional de contact/punct naţional/persoană naţională de contact pentru Programul de cooperare transnaţională "Sud-Estul Europei", Programul de cooperare interregională INTERREG IVC, Programul de cooperare teritorială interregională ESPON 2013 şi Programul de cooperare interregională INTERACT 2007-2013; d) Ministerul Finanţelor Publice, ca autoritate de certificare pentru Programul operaţional regional, Programul operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", Programul operaţional sectorial "Transport", Programul operaţional sectorial "Mediu" şi Programul operaţional "Asistenţă tehnică", Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2007-2013; e) Ministerul Finanţelor Publice, ca structură de control pentru activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare pentru situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, având şi obligaţiile conexe activităţii principale aşa cum sunt reglementate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare; f) Ministerul Finanţelor Publice, ca organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană pentru programele prevăzute mai sus, în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 şi ale art. 128 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007; g) Curtea de Conturi, prin Autoritatea de Audit, în condiţiile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, ca autoritate de audit pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", Programul operaţional "Asistenţă tehnică", Programul operaţional regional, Programul operaţional sectorial "Transport", Programul operaţional sectorial "Mediu", Programul operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia, Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013, Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova; h) agenţiile pentru dezvoltare regională, în condiţiile art. 9 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi Autoritatea Naţională pentru Turism, pentru îndeplinirea funcţiei de organisme intermediare pentru Programul operaţional regional; i) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, Ministerul pentru Societatea Informaţională şi Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi agenţiile pentru dezvoltare regională, drept organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"; j) Ministerul Fondurilor Europene, prin direcţiile de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, drept organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Mediu", în condiţiile art. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale; k) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin direcţia specializată şi prin cele 8 structuri subordonate acestuia, cu personalitate juridică, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, drept organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"; l) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România-Bulgaria, în condiţiile art. 8 alin. (1^1) şi (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ca secretariat tehnic comun pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi cu documentele comune de programare; m) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, în condiţiile art. 8 alin (1^1) şi (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ca secretariat tehnic comun pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi cu documentele comune de programare; n) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România-Ucraina de la Suceava şi Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România-Republica Moldova de la Iaşi, în condiţiile art. 8 alin (1^1) şi (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ca secretariat tehnic comun pentru Programul operaţional comun România-Ucraina-Moldova, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi cu documentele comune de programare; o) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea, în condiţiile art. 8 alin (1^1) şi (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ca punct de informare pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi cu documentele comune de programare; p) Consiliul Judeţean Satu Mare, ca birou în România al secretariatului tehnic comun pentru Programul de cooperare transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi cu documentele comune de programare; r) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca sistem naţional de control de prim nivel responsabil cu verificarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români de asistenţă tehnică în cadrul programelor de cooperare teritorială europeană, precum şi de beneficiarii români în cadrul Programului operaţional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013, Programului operaţional comun România-Ucraina-Moldova, Programului operaţional comun Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, Programului pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT-II, Programului de cooperare transnaţională "Sud-Estul Europei", Programului de cooperare interregională INTERREG IVC şi Programului de cooperare teritorială interregională ESPON 2013.  +  Articolul 4Instituţiile implicate în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor ESI sunt: a) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de coordonator al implementării şi gestionării fondurilor ESI, în condiţiile art. 11 alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de coordonator cu rol în desemnarea autorităţilor şi organismelor cu rol în gestionarea FEDR, FSE, FC, FEPAM, IPA II şi ENI şi monitorizarea desemnării acestor entităţi, în condiţiile art. 123 şi 124 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, ale art. 36 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014, ale art. 20 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014, precum şi în condiţiile art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare; c) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional "Infrastructură mare", Programul operaţional "Capital uman", Programul operaţional "Competitivitate", Programul operaţional "Asistenţă tehnică", în condiţiile art. 11 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare; d) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca autoritate de management pentru Programul operaţional regional, Programul operaţional "Capacitate administrativă", Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia, Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun România-Republica-Moldova 2014-2020 şi Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020; e) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca autoritate naţională pentru Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun România-Republica-Moldova 2014-2020, Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Programul de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, Programul transnaţional "Dunărea" 2014-2020, Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE, Programul operaţional URBACT III, Programul de cooperare INTERACT III 2014-2020, Programul de cooperare ESPON 2020, precum şi punct naţional de contact aferent Programului transnaţional "Dunărea" 2014-2020, punct naţional URBACT aferent Programului URBACT III, punct naţional de contact aferent Programului INTERREG EUROPE şi persoană naţională de contact aferentă Programului INTERACT III 2014-2020; f) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; g) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca autoritate de management pentru Programul operaţional "Pescuit şi afaceri maritime"; h) Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, ca agenţie de plată pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în condiţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015; i) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca autoritate competentă pentru acreditarea Agenţiei de Plăţi pentru PNDR, în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013; j) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi cele 8 structuri subordonate acestuia, cu personalitate juridică, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, ca organisme intermediare pentru Programul operaţional "Capital uman"; k) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare şi Ministerul pentru Societatea Informaţională, ca organisme intermediare pentru Programul operaţional "Competitivitate"; l) agenţiile pentru dezvoltare regională (ADR), ca organisme intermediare pentru Programul operaţional regional, în condiţiile art. 9 din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare; m) Ministerul Fondurilor Europene, prin direcţiile de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile art. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014, şi Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, ca organisme intermediare pentru Programul operaţional "Infrastructură mare"; n) Ministerul Finanţelor Publice, ca autoritate de certificare pentru Programul operaţional "Infrastructură mare", Programul operaţional "Capital uman", Programul operaţional "Competitivitate", Programul operaţional "Asistenţă tehnică", Programul operaţional regional, Programul operaţional "Capacitate administrativă" şi Programul operaţional "Pescuit şi afaceri maritime"; o) Ministerul Finanţelor Publice, ca structură de control pentru activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare pentru situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, având şi obligaţiile conexe activităţii principale, aşa cum sunt reglementate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare; p) Ministerul Finanţelor Publice, ca organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană pentru Programul operaţional "Infrastructură mare", Programul operaţional "Capital uman", Programul operaţional "Competitivitate", Programul operaţional "Asistenţă tehnică", Programul operaţional regional şi Programul operaţional "Capacitate administrativă", conform art. 96 alin. (5) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013; q) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia, Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020 şi Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020; r) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca autoritate cu funcţie de certificare pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia; s) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca unitate de control de prim nivel responsabilă cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români de asistenţă tehnică în cadrul programelor de cooperare teritorială europeană, precum şi de beneficiarii români în cadrul Programului transnaţional "Dunărea" 2014-2020, Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, Programului operaţional URBACT III, Programului de cooperare ESPON 2020 şi ca punct de contact în materie de control responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 şi Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020; t) Curtea de Conturi, prin Autoritatea de Audit, ca autoritate de audit pentru Programul operaţional "Infrastructură mare", Programul operaţional "Capital uman", Programul operaţional "Competitivitate", Programul operaţional "Asistenţă tehnică", Programul operaţional regional, Programul operaţional "Capacitate administrativă", Programul operaţional "Pescuit şi afaceri maritime" şi pentru programele de cooperare pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este nominalizat autoritate de management, în condiţiile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, republicată; u) Curtea de Conturi, prin Autoritatea de Audit, ca organism de certificare, pentru cheltuielile aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, în condiţiile art. 14 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicată; v) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România-Bulgaria, în condiţiile art. 8 alin. (1^1) şi (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ca secretariat comun constituit în vederea implementării Programului Interreg V-A România-Bulgaria şi ca unitate de control de prim nivel responsabilă cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români în cadrul axelor prioritare 1-5 ale Programului Interreg V-A România-Bulgaria; w) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara pentru Graniţa România-Republica Serbia, în condiţiile art. 8 alin. (1^1) şi (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ca secretariat comun constituit în vederea implementării Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia şi ca unitate de control de prim nivel pentru verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români în cadrul axelor prioritare 1-4 ale Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia ; x) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România-Ungaria, în condiţiile art. 8 alin. (1^1) şi (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ca secretariat comun constituit în vederea implementării Programului Interreg V-A România-Ungaria şi ca unitate de control de prim nivel pentru verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români în cadrul axelor prioritare 1-6 ale Programului Interreg V-A România-Ungaria; y) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România-Ucraina de la Suceava, în condiţiile art. 8 alin. (1^1) şi (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ca secretariat tehnic comun constituit în vederea implementării Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020; z) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România-Republica Moldova de la Iaşi, în condiţiile art. 8 alin. (1^1) şi (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ca secretariat tehnic comun constituit în vederea implementării Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020; aa) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în condiţiile art. 9 din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ca secretariat tehnic comun constituit în vederea implementării Programului operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.  +  Capitolul III Atribuţiile instituţiilor implicate în coordonarea fondurilor ESI şi a instrumentelor structurale 2007-2013 şi în desemnarea autorităţilor şi organismelor cu rol în gestionarea instrumentelor structurale 2014-2020 FEPAM, IPA II şi ENI  +  Articolul 5Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, coordonarea generală a programării, implementării, monitorizării şi evaluării fondurilor ESI şi a instrumentelor structurale 2007-2013 este asigurată de următoarele structuri pentru care Ministerul Fondurilor Europene asigură preşedinţia şi secretariatul:A. pentru perioada 2007-2013 prin: a) Comitetul de management pentru coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013 (CMC-IS); b) grupuri de lucru înfiinţate prin decizia CMC-IS.B. pentru perioada 2014-2020 prin: a) Comitetul de coordonare pentru managementul Acordului de parteneriat (CCMAP); b) Comitetul de management pentru coordonarea fondurilor ESI (CMC-FESI).  +  Articolul 6 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Fondurilor Europene are responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional, procedural şi programatic pentru gestionarea fondurilor ESI şi a instrumentelor structurale 2007-2013. (2) În exercitarea rolului de coordonator, prevăzut la art. 3 lit. a) şi art. 4 lit. a), Ministerul Fondurilor Europene are următoarele atribuţii:1. iniţiază, elaborează şi propune modificări ale legislaţiei privind cadrul instituţional şi procedural de coordonare şi implementare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor ESI, urmărind asigurarea eficienţei şi armonizării procesului de gestionare a acestora, cu consultarea instituţiilor şi structurilor specifice cu atribuţii în domeniu;2. emite ordine şi instrucţiuni, potrivit competenţelor sale, privind procesul de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor ESI, conform prevederilor art. 11 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;3. îndeplineşte rolul de punct de contact cu Comisia Europeană pentru fondurile ESI şi asigură relaţia cu Comisia Europeană, precum şi coordonarea autorităţilor şi organismelor cu rol în gestionarea instrumentelor structurale 2014-2020 şi a FEPAM, în conformitate cu art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;4. formulează puncte de vedere şi propuneri de modificare cu privire la legislaţia cu impact direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor ESI;5. asigură dezvoltarea şi funcţionarea mecanismului de coordonare a gestionării instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor ESI prin structurile prevăzute la art. 5;6. coordonează, monitorizează şi sprijină, prin instrumentele pe care le are la dispoziţie, dezvoltarea capacităţii administrative a tuturor instituţiilor şi structurilor specifice implicate în gestionarea instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor ESI, inclusiv prin coordonarea politicii orizontale de resurse umane, elaborând şi actualizând în acest sens planuri de acţiune;7. elaborează ghiduri privind reglementarea procedurilor de gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor ESI, asigurând o abordare unitară a cadrului procedural, şi analizează şi formulează recomandări pentru îmbunătăţirea procedurilor de implementare a programelor operaţionale, colaborând în acest sens cu autorităţile naţionale relevante;8. elaborează legislaţia şi propune modificări ale legislaţiei privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate din instrumente structurale 2007-2013, respectiv din fonduri ESI;9. asigură armonizarea procedurilor de gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor ESI şi corelarea acestora cu SMIS-CSNR/SMIS2014+, colaborând în acest scop cu autorităţile relevante;10. asigură accesul autorităţilor de management din cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană la datele electronice din cadrul sistemelor electronice de management al informaţiei (SMIS-CSNR/SMIS2014+) în vederea verificării proiectelor şi beneficiarilor cu scopul evitării dublei finanţări şi a suprapunerilor de activităţi;11. coordonează modificarea CSNR, asigurând corelarea acestuia cu programele şi politicile naţionale şi europene;12. coordonează elaborarea şi modificarea Acordului de parteneriat, asigurând corelarea acestuia cu programele şi politicile naţionale şi europene, cu respectarea principiului parteneriatului, şi, în acest sens, coordonează procesul de negociere cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte Acordul de parteneriat;13. pentru perioada de programare 2007-2013 coordonează modificarea programelor operaţionale şi a DCI aferente, asigurând corelarea acestora, precum şi concordanţa cu regulamentele Uniunii Europene şi cu CSNR;14. pentru perioada de programare 2014-2020 coordonează elaborarea şi modificarea programelor operaţionale subsecvente Acordului de parteneriat, asigurând corelarea acestora, precum şi concordanţa cu regulamentele Uniunii Europene;15. analizează, împreună cu autorităţile de management, necesitatea şi oportunitatea realocării de fonduri între programele operaţionale şi formulează propuneri în acest sens Guvernului;16. pentru perioada de programare 2007-2013 analizează, avizează şi asigură aprobarea, prin ordin al ministrului fondurilor europene, a documentului-cadru de implementare şi a modificărilor acestuia pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", Programul operaţional sectorial "Mediu", Programul operaţional sectorial "Transport" şi Programul operaţional "Asistenţă tehnică", iar pentru celelalte programe avizează DCI;17. asigură coordonarea la nivel naţional a Programului de asistenţă tehnică JASPERS (Asistenţă comună pentru promovarea proiectelor în regiunile europene) şi urmăreşte dezvoltarea de către autorităţile de management a portofoliului de proiecte susţinute prin JASPERS, cu excepţia PNDR;18. monitorizează implementarea CSNR, respectiv a Acordului de parteneriat;19. monitorizează stadiul implementării programelor finanţate din instrumente structurale 2007-2013 şi din fondurile ESI, urmărind progresul în implementarea indicatorilor financiari aferenţi fiecărui program;20. elaborează rapoarte financiare privind stadiul implementării programelor finanţate din instrumente structurale 2007-2013 şi din fondurile ESI;21. asigură, în colaborare cu autorităţile de management, corelarea intervenţiilor din instrumente structurale 2007-2013/fonduri ESI cu alte programe şi instrumente de finanţare ale Uniunii Europene;22. asigură armonizarea cadrului legal şi procedural pentru funcţionarea comitetelor de monitorizare ale programelor operaţionale şi participă ca membru la reuniunile acestora;23. coordonează metodologic elaborarea rapoartelor anuale de implementare şi a rapoartelor finale de implementare solicitate prin regulamentele Uniunii Europene;24. participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programelor şi coordonează acţiunile întreprinse în urma observaţiilor formulate de Comisia Europeană ca urmare a acestor reuniuni;25. coordonează elaborarea rapoartelor strategice în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 şi ale art. 52 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;26. participă la elaborarea Programului naţional de reformă (PNR), respectiv furnizează contribuţii privind implementarea instrumentelor structurale 2007-2013/fondurilor ESI;27. coordonează verificarea ex-ante, monitorizarea anuală şi verificarea ex-post a respectării principiului adiţionalităţii, cooperând în acest sens cu instituţiile cu atribuţii în domeniu ale administraţiei publice centrale;28. asigură realizarea, dezvoltarea şi funcţionarea sistemelor SMIS-CSNR, SMIS2014+, MySMIS şi MySMIS2014, cu contribuţia instituţiilor utilizatoare, precum şi gestionarea drepturilor de acces în acest sistem informatic, deţinând, în condiţiile legii, toate drepturile de proprietate asupra acestor sisteme, inclusiv codul-sursă;29. asigură managementul, supervizarea tehnică, dezvoltarea, precum şi utilizarea continuă a infrastructurii de comunicaţii a sistemului informatic SMIS-CSNR, SMIS2014+, MySMIS, MySMIS2014 până la nivelul reţelei locale a instituţiilor utilizatoare;30. asigură asistenţă în utilizarea sistemului SMIS-CSNR şi SMIS2014+, MySMIS şi MySMIS2014 pentru instituţiile utilizatoare, precum şi instruirea necesară personalului acestora;31. îndeplineşte rolul de autoritate centrală de legătură cu sistemul informatic al Comisiei Europene (SFC2007/SFC 2014) pentru instrumentele structurale şi instrumentele aferente politicii de extindere a UE, rolul de autoritate de legătură pentru FEADR şi FEPAM fiind îndeplinit de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;32. coordonează procesul de evaluare a implementării instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor ESI, inclusiv prin evaluări de natură operaţională şi/sau strategică, precum şi activităţile de construcţie şi întărire a capacităţii de evaluare;33. elaborează standarde şi ghiduri de evaluare pentru intervenţiile finanţate din instrumente structurale 2007-2013 şi fonduri ESI;34. coordonează sistemul de indicatori utilizaţi în monitorizarea şi evaluarea programelor şi a CSNR/Acordului de parteneriat, în vederea măsurării progresului şi efectelor acestora;35. coordonează elaborarea şi implementarea planurilor multianuale de evaluare şi asigură corelarea acestora cu Planul naţional multianual de evaluare;36. elaborează şi implementează Planul naţional multianual de evaluare şi se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe parcursul implementării instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor ESI;37. elaborează, actualizează şi coordonează implementarea Strategiei naţionale de comunicare privind instrumentele structurale 2007-2013 şi a Strategiei naţionale de comunicare privind instrumentele structurale 2014-2020 şi asigură coordonarea activităţilor de informare, comunicare şi publicitate în scopul corelării acţiunilor şi armonizării mesajelor;38. desemnează, în conformitate cu art. 117 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, un responsabil cu informarea şi comunicarea pentru a coordona acţiunile de informare şi comunicare referitoare la instrumentele structurale 2014-2020 şi comunică Comisiei persoana nominalizată;39. gestionează procesul de dezvoltare şi funcţionare a Centrului de informare privind instrumentele structurale şi fondurile ESI, dotat cu pagina web www.fonduri-ue.ro dedicată instrumentelor structurale şi fondurilor ESI şi call center, asigurând, în colaborare cu autorităţile de management, accesul potenţialilor beneficiari şi al publicului larg la informaţii actualizate specifice;40. îndeplineşte atribuţiile referitoare la site-ul unic, prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;41. reprezintă România la Comitetul de coordonare pentru fondurile ESI (COESIF), la Grupul de experţi pentru fondurile ESI (EGESIF), precum şi în cadrul altor grupuri şi comitete organizate la nivelul Comisiei Europene/Consiliului UE, elaborează mandatul pe baza consultărilor cu autorităţile cu atribuţii în domeniu şi diseminează informaţiile rezultate din reuniunile acestora;42. coordonează formularea poziţiei României cu privire la propunerile de politici şi reglementări europene în domeniul instrumentelor structurale şi fondurilor ESI, în urma consultării autorităţilor cu atribuţii în domeniu;43. coordonează monitorizarea îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante, corespunzător prevederilor din Acordul de parteneriat;44. coordonează procesul de închidere a programelor operaţionale aferente perioadei 2007-2013 şi 2014-2020;45. elaborează, în colaborare cu autoritatea de certificare, previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020, pentru exerciţiul financiar în curs şi pentru cel următor, întocmite în baza informaţiilor prevăzute la art. 9 pct. 42, şi propune Guvernului aprobarea acestora prin memorandum.  +  Articolul 7În calitate de coordonator responsabil cu desemnarea şi monitorizarea desemnării autorităţilor şi organismelor cu rol în gestionarea instrumentelor structurale 2014-2020, FEPAM, IPA II şi ENI, Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte atribuţiile ce decurg din prevederile art. 124 alin. (1) şi (4)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, inclusiv prin prisma prevederilor art. 36 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014, precum şi ale prevederilor art. 20 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014.  +  Articolul 8În cadrul Ministerului Fondurilor Europene, funcţia de coordonare pentru fondurile ESI şi instrumentele structurale 2007-2013, inclusiv de desemnare şi de monitorizare a desemnării pentru autorităţile şi organismele cu rol în gestionarea instrumentelor structurale şi FEPAM, este îndeplinită de structuri distincte de cele care îndeplinesc funcţia de autoritate de management.  +  Capitolul IV Atribuţiile autorităţilor implicate în gestionarea şi controlul instrumentelor structurale şi FEPAM  +  Articolul 9Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea de management îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg, după caz, din funcţiile prevăzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 şi, respectiv, la art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi a atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 şi la art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 897/2014, la art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013, la art. 103 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 şi la art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 447/2014;2. contribuie la modificarea CSNR/Acordului de parteneriat şi răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează programul operaţional gestionat, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate organismelor intermediare;3. elaborează programul operaţional pe care îl gestionează, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene incidente domeniului de activitate specific;4. analizează şi propune modificări ale programului operaţional şi le înaintează comitetului de monitorizare aferent;5. analizează necesitatea şi oportunitatea realocării de fonduri între programele operaţionale finanţate din instrumente structurale, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene şi cu Autoritatea de Certificare pentru perioada de programare 2007-2013 şi împreună cu Ministerul Fondurilor Europene pentru perioada de programare 2014-2020;6. asigură, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene, corelarea acţiunilor din programul operaţional aflat în gestiune cu cele din celelalte programe finanţate din instrumente structurale şi, dacă este cazul, cu programele operaţionale finanţate din FEADR şi FEP, pentru perioada de programare 2007-2013, respectiv cu celelalte programe finanţate din fonduri ESI, precum şi din instrumentele aferente politicii de vecinătate şi extindere a Uniunii Europene, după caz, pentru perioada de programare 2014-2020, urmărind dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare şi în fazele de implementare a programului aflat în gestiune;7. pentru programele operaţionale aferente obiectivului convergenţă pentru perioada de programare 2007-2013 elaborează şi modifică documentul-cadru de implementare în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin programul operaţional şi îl supune avizării/aprobării, după caz, Ministerului Fondurilor Europene;8. asigură dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea programului operaţional respectiv, sub coordonarea şi cu sprijinul Ministerului Fondurilor Europene;9. asigură constituirea şi organizarea reuniunilor comitetului de monitorizare pentru programul operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 63 şi 64 din Regulamentul nr. 1.083/2006, respectiv ale art. 47 şi 48 din Regulamentul nr. 1.303/2013;10. asigură participarea la reuniunile comitetelor de monitorizare pentru celelalte programe operaţionale şi formulează poziţiile autorităţii de management pentru programul operaţional aflat în gestiune în cadrul acestor reuniuni;11. elaborează proceduri pentru gestionarea programului operaţional, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;12. elaborează ghidurile solicitantului, în vederea selectării operaţiunilor din cadrul programului operaţional gestionat;13. asigură monitorizarea implementării programului operaţional gestionat;14. asigură monitorizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale gestionate;15. contribuie la elaborarea legislaţiei şi propune modificarea legislaţiei privind managementul financiar al fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;16. participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile regulamentelor UE;17. elaborează raportul anual de implementare, precum şi raportul final de implementare pentru programul operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 şi, respectiv, ale art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, şi le supune aprobării comitetului de monitorizare, ulterior consultării Ministerului Fondurilor Europene;18. furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare Ministerului Fondurilor Europene, autorităţii de certificare şi autorităţii de audit pentru îndeplinirea de către aceste instituţii a atribuţiilor prevăzute la art. 6, 11 şi, respectiv, art. 14;19. asigură prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor, cu excepţia situaţiei prevăzute de art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi recuperarea sumelor plătite necuvenit, corespunzător prevederilor cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;20. asigură monitorizarea neregulilor corespunzător prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;21. transmite autorităţii de certificare informaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare;22. transmite autorităţii de certificare rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul programului pe care îl gestionează, elaborate conform prevederilor din partea a IV-a a Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006, respectiv ale art. 122 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, ale actelor de punere în aplicare şi ale actelor delegate;23. aplică corecţiile financiare la nivel de program, axă, domeniu major de intervenţie, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale;24. transmite autorităţii de certificare raportări anuale privind sumele retrase din cererile de plată transmise către CE în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 11 pct. 21;25. elaborează şi implementează planul multianual de evaluare şi se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe parcursul implementării programului operaţional;26. informează comitetul de monitorizare asupra rezultatelor evaluărilor şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea acestora;27. elaborează şi actualizează, ca urmare a modificărilor, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemelor de management şi control pentru programul operaţional gestionat, potrivit anexei XII la Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 şi anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1.011/2014;28. asigură îndeplinirea şi menţinerea condiţiilor de desemnare în conformitate cu art. 124 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;29. pentru programele 2014-2020 finanţate din FEDR, FSE şi FC, transmite Comitetului de monitorizare planul multianual de evaluare a programului operaţional în cel mult un an de la adoptarea programului operaţional, în conformitate cu art. 114 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;30. pentru programele operaţionale 2014-2020 finanţate din FEDR, FSE şi FC, prezintă Comisiei, în conformitate cu art. 114 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, un raport care sintetizează constatările evaluărilor efectuate în timpul perioadei de programare şi principalele realizări şi rezultate ale programului operaţional aflat în gestiune;31. asigură îndeplinirea obligaţiilor legate de informare şi comunicare în conformitate cu prevederile secţiunii 1 a cap. II din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, ale art. 115 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2), şi ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;32. contribuie la elaborarea şi modificarea Strategiei naţionale de comunicare privind instrumentele structurale 2014-2020, în conformitate cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 şi informează Comitetul de monitorizare cu privire la implementarea strategiei de comunicare în conformitate cu prevederile art. 116 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;33. contribuie la dezvoltarea SMIS-CSNR, SMIS2014+, MySMIS şi MySMIS2014;34. asigură asistenţă pentru beneficiari în utilizarea MySMIS şi MySMIS2014;35. pentru programele de cooperare teritorială europeană 2014-2020, asigură dezvoltarea sistemelor informatice conform prevederilor art. 122 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în consultare cu Ministerul Fondurilor Europene, asigurând totodată accesul autorităţilor de management din cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă, în vederea verificării proiectelor şi beneficiarilor cu scopul evitării dublei finananţări şi a suprapunerilor de activităţi;36. asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS-CSNR/MIS-CTE/SMIS2014+/Sisteme de management al informaţiei CTE2014+/Sisteme de management al informaţiei pentru FEPAM, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;37. elaborează şi încheie contracte de finanţare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condiţiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare;38. elaborează decizii/ordine de finanţare prin care se stabilesc obligaţiile structurilor cu rol de autoritate de management/organism intermediar şi beneficiar în cazul în care autoritatea de management/organismul intermediar acordă asistenţă financiară nerambursabilă instituţiei din care face parte;39. elaborează documentele aferente programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din instrumente structurale 2007-2013/fondurile ESI, precum şi a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;40. verifică îndeplinirea condiţiilor pentru plata prefinanţării către beneficiari, autorizează şi efectuează plata acesteia, după caz, şi, ulterior, asigură recuperarea prefinanţării;41. autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz, plăţile către beneficiar, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi ale art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, respectiv cu prevederile art. 125 alin. (4) lit. a) şi alin. (5)-(7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, şi elaborează şi transmite autorităţii de certificare declaraţii de cheltuieli;42. elaborează şi transmite autorităţii de certificare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, după caz, şi Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, previziuni realiste privind sumele ce urmează să fie incluse în declaraţii de cheltuieli aferente programului operaţional, pentru exerciţiul financiar în curs şi, după caz, pentru exerciţiul financiar următor, cu excepţia programelor de cooperare teritorială europeană, finanţate din ENI;43. elaborează datele financiare prevăzute în tabelul 1 şi, după caz, în tabelul 2 din anexa 2 la Regulamentul (UE) nr. 1.011/2014, cu excepţia programelor de cooperare teritorială europeană, finanţate din ENI;44. transmite Comisiei Europene, până la data de 31 ianuarie, 31 iulie şi, respectiv, 31 octombrie a fiecărui an, informaţiile prevăzute la art. 112 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 aferente programului operaţional, elaborate corespunzător pct. 42 şi 43, precum şi corespunzător prevederilor art. 6 alin. (2) pct. 45 şi ale art. 11 pct. 3, cu excepţia programelor de cooperare teritorială europeană, finanţate din ENI;45. verifică şi avizează proiectele legislative iniţiate de alte structuri implicate în gestionarea instrumentelor structurale/ fondurilor ESI la nivel naţional şi care ar putea afecta direct sau indirect implementarea programului operaţional pe care îl gestionează;46. iniţiază şi promovează propuneri legislative în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a programului operaţional pe care îl gestionează;47. emite instrucţiuni privind implementarea fondurilor ESI gestionate, în vederea asigurării unei abordări unitare şi a unui tratament egal al beneficiarilor, luând în considerare ordinele şi instrucţiunile emise în conformitate cu art. 6 alin. (2) pct. 2;48. asigură închiderea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2007-2013 şi, respectiv, 2014-2020, conform cerinţelor regulamentelor Uniunii Europene şi legislaţiei naţionale;49. urmăreşte îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante care afectează implementarea programului operaţional aflat în gestiune;50. asigură supravegherea îndeplinirii de către organismele intermediare a atribuţiilor delegate prin acorduri de delegare şi coordonează metodologic activitatea acestora;51. asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte recomandările formulate de organismele de audit europene şi naţionale.  +  Articolul 10În cadrul instituţiilor prevăzute la art. 3 lit. b) şi c) şi la art. 4 lit. c), d) şi g), funcţia de autoritate de management este îndeplinită de câte o structură distinctă, organizată la nivel de direcţie generală/direcţie/serviciu, după caz.  +  Articolul 11Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea de certificare îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. asigură îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 şi la art. 104 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 pentru perioada de programare 2007-2013, precum şi la art. 126 şi 137 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 pentru perioada de programare 2014-2020;2. asigură transmiterea la Comisia Europeană, până la data de 31 ianuarie şi, respectiv, 31 iulie a fiecărui an, a previziunilor cererilor de plată aferente perioadei de programare 2007-2013;3. elaborează, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020 pentru exerciţiul financiar în curs şi pentru cel următor, întocmite în baza informaţiilor prevăzute la art. 9 pct. 42, şi propune Guvernului aprobarea acestora prin memorandum, cu excepţia programelor de cooperare teritorială europeană, finanţate din ENI;4. în cazul proiectelor în care nu a fost posibilă estimarea veniturilor în avans, asigură, pe baza informaţiilor furnizate de autoritatea de management, deducerea sumelor reprezentând veniturile obţinute din proiecte, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea unei operaţiuni, din declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, până cel târziu la închiderea parţială sau finală a programului, şi corectează corespunzător cererea de plată finală;5. asigură deschiderea şi gestionarea contului/conturilor necesar/necesare primirii de la Comisia Europeană a prefinanţării, plăţilor intermediare şi finale aferente programelor operaţionale pentru care autoritatea de management se află în România, cu excepţia Programului operaţional "Pescuit şi afaceri maritime";6. efectuează plăţile către beneficiari din instrumente structurale şi din cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat, în cazul Programului operaţional sectorial "Transport", pentru perioada de programare 2007-2013;7. efectuează transferul sumelor din FEDR, FSE, FC şi IPA aferente operaţiunilor selectate în cadrul programelor operaţionale, cu excepţia POS Transport, specifice perioadei de programare 2007-2013, şi efectuează transferul sumelor din FEDR, FSE şi FC specifice perioadei de programare 2014-2020 către unităţile de plată ale autorităţilor de management care se află în România;8. asigură aplicarea corecţiilor financiare la nivel de program, axă, domeniu major de intervenţie, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale;9. contribuie la elaborarea legislaţiei şi propune modificarea legislaţiei privind managementul financiar al fondurilor europene pentru perioada de programare 2007-2013 şi, respectiv, 2014-2020;10. avizează legislaţia şi propune modificarea legislaţiei privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, cu excepţia programelor de cooperare 2014-2020;11. contribuie la elaborarea şi actualizarea descrierii sistemelor de management şi control pentru programele operaţionale pentru care a fost desemnată autoritate de certificare, conform competenţelor;12. asigură, potrivit competenţelor, îndeplinirea şi menţinerea condiţiilor de desemnare în conformitate cu art. 124 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;13. participă la comitetele de monitorizare pentru programele operaţionale organizate de autorităţile de management;14. participă la reuniunile COESIF şi EGESIF în situaţia în care pe ordinea de zi se află subiecte în legătură cu activitatea autorităţii de certificare, cu excepţia programelor de cooperare teritorială europeană 2014-2020;15. contribuie, în limita atribuţiilor stabilite prin prezenta hotărâre, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, la dezvoltarea SMIS-CSNR/SMIS2014+, fără a aduce atingere competenţelor Ministerului Fondurilor Europene prevăzute la art. 6 alin. (2) pct. 28 şi 31;16. asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS-CSNR/MIS-ETC/SMIS2014+/Sisteme de management al informaţiei CTE2014+/Sisteme de management al informaţiei pentru FEPAM, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;17. centralizează şi comunică Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF) neregulile ce i-au fost raportate de către autorităţile de management;18. furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, respectiv Autorităţii de Audit, pentru îndeplinirea de către acestea a atribuţiilor prevăzute la art. 6 şi, respectiv, la art. 14;19. realizează activităţile închiderii programelor operaţionale pentru perioada de programare 2007-2013 şi, respectiv, 2014-2020, conform cerinţelor regulamentelor Uniunii Europene şi legislaţiei naţionale;20. furnizează autorităţii de management, conform competenţelor, informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 125 alin. (4) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în vederea respectării termenelor prevăzute în art. 59 alin. (5) din Regulamentul nr. 966/2012;21. asigură transmiterea către Comisia Europeană a documentelor prevăzute la art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 şi la art. 104 şi art. 133 alin. (1) lit. a) subpct. (i) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 şi, respectiv, la art. 6 şi 7 din Regulamentul (UE) nr. 1.011/2014.  +  Articolul 12În cadrul Ministerului Finanţelor Publice, funcţia de autoritate de certificare pentru perioada de programare 2007-2013 şi pentru perioada de programare 2014-2020, corespunzător prevederilor art. 3 lit. d) şi art. 4 lit. n), este îndeplinită de structura distinctă organizată la nivel de direcţie generală.  +  Articolul 13În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, funcţia de autoritate de certificare, corespunzător prevederilor art. 4 lit. r), este îndeplinită de structura distinctă organizată la nivel de direcţie generală/direcţie/serviciu/unitate.  +  Articolul 14 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile art. 14 din Legea nr. 94/1992, republicată, pentru perioada de programare 2007-2013, Autoritatea de Audit asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 62 şi art. 71 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la art. 102, 105 şi 116 din Regulamentului (CE) nr. 718/2007, la art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 şi la art. 53b alin. (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.995/2006 al Consiliului. (2) În condiţiile art. 14 din Legea nr. 94/1992, republicată, pentru perioada de programare 2014-2020 autoritatea de audit asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 127 şi art. 124 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, art. 25 şi art. 21 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013, art. 25 alin. (2) şi art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 897/2014. (3) În condiţiile art. 14 din Legea nr. 94/1992, republicată, pentru perioada de programare 2014-2020, Autoritatea de Audit furnizează autorităţii de management, conform competenţelor, informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 125 alin. (4) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în vederea respectării termenelor prevăzute în art. 59 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 966/2012.  +  Articolul 15 (1) În condiţiile art. 123 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, autoritatea de management poate delega una sau mai multe atribuţii către organisme intermediare/ secretariate comune/secretariate tehnice comune, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Delegarea prevăzută la alin. (1) se realizează în scris, prin semnarea unor acorduri de delegare prin care sunt stabilite mecanisme şi instrumente adecvate de supraveghere a îndeplinirii de către organismele intermediare a atribuţiilor delegate. (3) În condiţiile art. 123 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, autoritatea de management rămâne responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 16În cadrul instituţiilor prevăzute la art. 3 lit. h)-k) şi la art. 4 lit. j)-m), funcţia de organism intermediar este îndeplinită de câte o structură distinctă, organizată la nivel de direcţie generală/direcţie/serviciu, după caz.  +  Articolul 17Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin unitatea de control de prim nivel şi punctul naţional de contact în materie de control, asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 951/2006, la art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.080/2006, la art. 125 alin. (4) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, la art. 26 alin. (5) lit. a) şi b) şi la art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 897/2014.  +  Articolul 18 (1) Secretariatele comune şi secretariatele tehnice comune prevăzute la art. 3 lit. l)-n) sunt responsabile pentru implementarea programelor de cooperare transfrontalieră la care participă România în perioada 2007-2013, în conformitate cu legislaţia europeană, atribuţiile delegate de autoritatea de management şi documentele programatice aferente programelor de cooperare transfrontalieră pentru perioada de programare 2007-2013. (2) Secretariatele comune şi secretariatele tehnice comune prevăzute la art. 4 lit. v)-aa) au atribuţiile prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 274/2015, pentru implementarea programelor de cooperare transfrontalieră la care participă România în perioada 2014-2020.  +  Articolul 19Unităţile de control de prim nivel constituite în cadrul birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, prevăzute la art. 4 lit. v)-x), au atribuţiile prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 274/2015 pentru perioada de programare 2014-2020.  +  Capitolul V Atribuţiile autorităţilor implicate în gestionarea şi controlul implementării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, cofinanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020  +  Articolul 20Autoritatea de management îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 66 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013;2. contribuie la modificarea Acordului de parteneriat şi răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează programul gestionat, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate organismelor intermediare;3. elaborează Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene incidente domeniului de activitate specific;4. analizează şi propune modificări ale programului gestionat şi le înaintează comitetului de monitorizare aferent;5. asigură, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene, corelarea acţiunilor din programul aflat în gestiune cu celelalte programe finanţate din fonduri ESI, precum şi din instrumentele aferente politicii de vecinătate şi extindere a Uniunii Europene, după caz;6. asigură dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea programului gestionat, sub coordonarea şi cu sprijinul Ministerului Fondurilor Europene;7. elaborează şi/sau avizează, după caz, proceduri pentru gestionarea programului operaţional, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;8. elaborează şi/sau avizează, după caz, ghidurile solicitantului, în vederea selectării operaţiunilor din cadrul programului gestionat;9. asigură monitorizarea implementării programului gestionat;10. contribuie la elaborarea legislaţiei şi propune modificarea legislaţiei privind managementul financiar al fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;11. participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului gestionat, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;12. furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare, după caz, Ministerului Fondurilor Europene şi Autorităţii de Audit pentru îndeplinirea de către aceste instituţii a atribuţiilor prevăzute la art. 6 şi, respectiv, art. 22;13. elaborează şi implementează planul de evaluare şi se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe parcursul implementării programului;14. informează comitetul de monitorizare cu privire la activităţile şi realizările legate de progresele înregistrate în punerea în aplicare a planului de evaluare;15. verifică şi avizează proiectele legislative iniţiate de alte structuri implicate în gestionarea instrumentelor structurale/ fondurilor ESI la nivel naţional şi care ar putea afecta direct sau indirect implementarea programului pe care îl gestionează;16. iniţiază şi promovează propuneri legislative în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a programului gestionat;17. urmăreşte îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante care afectează implementarea programului gestionat;18. începând cu anul 2016 elaborează raportul anual de implementare, pe care îl transmite Comisiei Europene, potrivit art. 75 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013;19. în condiţiile art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 asigură instituirea comitetului de monitorizare pentru PNDR şi funcţionarea potrivit prevederilor art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013;20. elaborează şi coordonează implementarea strategiei de informare şi publicitate pentru PNDR în perioada de programare 2014-2020;21. asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte recomandările formulate de organismele de audit europene şi naţionale.  +  Articolul 21Agenţia de plăţi are următoarele atribuţii principale:1. asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din prevederile art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 referitoare la gestionarea şi controlul cheltuielilor FEADR şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014, aprobată prin Legea nr. 43/2015;2. asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din prevederile art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013;3. asigură îndeplinirea şi menţinerea condiţiilor de acreditare prevăzute la art. 1 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014;4. asigură prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor, cu excepţia situaţiei prevăzute de art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi recuperarea sumelor plătite necuvenit, corespunzător prevederilor cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;5. asigură dezvoltarea şi funcţionarea corespunzătoare a sistemului informatic pentru PNDR;6. asigură managementul, supervizarea tehnică şi utilizarea continuă a sistemului informatic SPCDR;7. asigură serviciile-suport necesare fluxului de gestionare a aplicaţiilor;8. asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SPCDR, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale.  +  Articolul 22Autoritatea de Audit asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţia de organism de certificare, aşa cum este prevăzută la art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.  +  Articolul 23În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, funcţia de autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este îndeplinită de structura distinctă organizată la nivel de direcţie generală.  +  Capitolul VI Mecanismul de asigurare a funcţionării sistemelor informatice pentru instrumentele structurale 2014-2020  +  Articolul 24 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) pct. 28 şi 29, Ministerul Fondurilor Europene solicită cerinţe de dezvoltare a aplicaţiilor SMIS2014+ şi MySMIS2014, conform competenţelor, de la structurile prevăzute la art. 9, 11, 14 şi 15 şi poate organiza grupuri de lucru dedicate, în scopul analizării, armonizării şi prioritizării acestor nevoi. (2) În condiţiile art. 11 lit. m) din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale sprijină Ministerul Fondurilor Europene în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) pct. 28 şi 29, asigurând dezvoltarea şi mentenanţa aplicaţiilor SMIS2014+ şi MySMIS2014, precum şi administrarea produselor tehnologice aferente acestora.  +  Articolul 25Exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale se realizează în baza unui protocol încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de coordonator, cu respectarea dispoziţiilor legale.  +  Capitolul VII Mecanismul de verificare a respectării normelor privind achiziţiile publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale  +  Articolul 26 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 9 pct. 41, în condiţiile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.803/2006 şi ale art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, autoritatea de management realizează verificări în scopul de a se asigura că normele europene şi naţionale privind achiziţiile publice au fost respectate în efectuarea cheltuielilor declarate de beneficiari. (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se realizează ulterior semnării contractelor de achiziţie publică de către beneficiari. (3) În scopul de a se asigura că normele europene şi naţionale privind achiziţiile publice au fost respectate în efectuarea cheltuielilor declarate de beneficiari, autoritatea de management este sprijinită, în condiţiile legii, de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP. (4) Verificările prevăzute la alin. (1) pot fi realizate şi prin eşantion, pe baza unei analize de risc, şi pot viza elementele verificate în condiţiile legii de ANAP.  +  Articolul 27Sprijinul acordat de ANAP, în condiţiile legii, în aplicarea prevederilor art. 26 alin. (3) vizează următoarele: a) îndeplinirea atribuţiei prevăzute la art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioare; c) transmiterea către autoritatea de management a concluziilor verificărilor desfăşurate ca urmare a unor sesizări cu privire la proceduri de achiziţie publică derulate în cadrul proiectelor finanţate din programul operaţional pe care aceasta îl gestionează.  +  Articolul 28Sprijinul acordat de ANAP în aplicarea prevederilor art. 26 alin. (3) vizează verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor în conformitate cu art. 1-3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 29În condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 60 din Regulamentul (CE) şi art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în cazul în care autoritatea de management consideră că au existat încălcări ale legislaţiei europene sau naţionale privind achiziţiile publice, aceasta stabileşte şi aplică reduceri procentuale/corecţii financiare, fără a fi condiţionată în luarea deciziilor de activităţile desfăşurate de ANAP potrivit dispoziţiilor art. 27 şi 28.  +  Articolul 30Autoritatea de management şi ANAP cooperează continuu în vederea identificării riscurilor de încălcare a prevederilor legale în materia achiziţiilor publice şi în vederea elaborării de instrucţiuni şi recomandări pentru o mai bună îndrumare a autorităţilor contractante care beneficiază de finanţare din instrumentele structurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 31Autorităţile de management şi ANAP încheie protocoale de colaborare în care se detaliază regulile privind aplicarea prevederilor art. 26 alin. (3) şi ale art. 30, în condiţiile legii.  +  Articolul 32În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 11 pct. 1, autoritatea de certificare se asigură, în scopul certificării, că a primit informaţiile corespunzătoare din partea autorităţii de management referitoare la procedurile urmate privind verificările efectuate de către autoritatea de management/organismul intermediar asupra achiziţiilor publice aferente contractelor pentru care au fost incluse cheltuielile în declaraţiile de cheltuieli.  +  Articolul 33În condiţiile art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, art. 126 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, art. 24 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013, în cazul programelor CTE, autoritatea de certificare poate efectua propriile verificări, poate solicita autorităţii de management efectuarea unor verificări suplimentare privind respectarea reglementărilor naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor publice şi, după caz, aplicarea de către acestea, în mod corespunzător, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Prevederi finale şi tranzitorii  +  Articolul 34În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile publice cu rol în gestionarea fondurilor europene îşi modifică şi/sau completează în mod corespunzător actele normative privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea acestora.  +  Articolul 35În condiţiile art. 152 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, regulamentele aferente perioadei de programare 2007-2013 prevăzute în preambul continuă să se aplice programelor operaţionale, proiectelor majore/operaţiunilor în cauză până la finalizarea lor.  +  Articolul 36La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 13 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul fondurilor europene,Marius NicaMinistrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Sevil ShhaidehMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul agriculturii şidezvoltării rurale,Daniel Constantinp. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan StoicaMinistrul pentru societateainformaţională,Sorin Mihai GrindeanuMinistrul educaţiei şicercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul energiei,întreprinderilor mici şimijlocii şi mediului de afaceri,Andrei Dominic GereaMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 27 mai 2015.Nr. 398.-----