HOTĂRÂRE nr. 473 din 24 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2015
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (1), (2), (4), (5) şi (7)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 transmit către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene Cererea privind confirmarea valorii cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2007-2013, respectiv Cererea privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, întocmite potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2, după caz. (2) În cazul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile derulate în parteneriat, beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, membrii în parteneriat solicită liderului de parteneriat transmiterea către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, a Cererii privind confirmarea valorii cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1......................................................................... (4) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale membre într-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară solicită acesteia transmiterea către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene a Cererii privind confirmarea valorii cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la Uniunea Europeană din perioada de programare 2007-2013, respectiv a Cererii privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, după caz, întocmite potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2, după caz. (5) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene transmit solicitanţilor Notificarea privind confirmarea valorii cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2007-2013, respectiv Notificarea privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, întocmite potrivit formularelor prevăzute în anexa nr. 3 sau anexa nr. 4, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererilor prevăzute la alin. (1)-(4)............................................................................ (7) Beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 transmit unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul notificările primite direct de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, notificarea şi adresa prevăzută la alin. (6), după caz, precum şi declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului de credite privind valoarea prefinanţărilor din sursele beneficiarilor, reprezentând sume necesare implementării proiectelor ce urmează a fi rambursate de către autorităţile de management, şi valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5. (8) Asociaţia de dezvoltare intercomunitară transmite unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul notificările primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi comunică prin adresă partea de contribuţie a fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, reprezentând valoarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2007-2013, a prefinanţărilor din sursele beneficiarilor, reprezentând sume necesare implementării proiectelor ce urmează a fi rambursate de către autorităţile de management, şi valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, respectiv valoarea corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, în vederea contractării împrumutului. (9) Ordonatorul principal de credite întocmeşte declaraţia pe propria răspundere privind valoarea prefinanţărilor din sursele beneficiarilor, reprezentând sume necesare implementării proiectelor ce urmează a fi rambursate de către autorităţile de management, şi valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5."2. La articolul 4 alineatul (1), literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"g) notificările privind confirmarea valorii cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013, însoţite de adresele prevăzute la art. 3 alin. (6) şi (7), după caz; h) declaraţiile pe propria răspundere ale ordonatorilor de credite, privind valoarea prefinanţărilor din sursele beneficiarilor şi a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană."3. La articolul 4 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) valorile înscrise în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f), i) şi k) să coincidă cu sumele din documentele prevăzute la alin. (1) lit. g), h), j) şi l), după caz."4. La articolul 9, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:"(7) Beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 restituie, din sumele rambursate de către autoritatea de management, suma reprezentând valoarea prefinanţării proiectelor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au contractat împrumuturi, în conturile de venituri ale bugetelor locale ale acestora. (8) Beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 restituie, în conturile de venituri ale bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care au contractat împrumuturile, sumele rămase neutilizate la finalul anului din sumele alocate din împrumuturile din privatizare contractate de acestea, în vederea rambursării acestor împrumuturi."5. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma "fonduri externe nerambursabile" se înlocuieşte cu sintagma "fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană".6. Anexele nr. 1, 3, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRU INTERIMARGABRIEL OPREAContrasemnează:----------------Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovicip. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Sirma Caraman,secretar de statBucureşti, 24 iunie 2015.Nr. 473.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)Judeţul ...........................................*1)Beneficiar ........................................*2)Adresa ...............................................Telefon/fax/adresa de e-mail .........................Nr. ................../Data...........................Către ...............................*3)CEREREprivind confirmarea valorii cofinanţării proiectelor finanţate dinfonduri externe nerambursabile de la UniuneaEuropeană, din perioada de programare 2007-2013Subsemnatul(a), ..................*4), în calitate de reprezentant legal al ...................*2), judeţul ..............*1), identificat(ă) prin codul de înregistrare fiscală ...............5), beneficiar(ă) al/a proiectului/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013, prin prezenta cerere vă rog a confirma că suma de ....... lei reprezintă valoarea cofinanţării din sursele beneficiarului rămasă de plată la data prezentei solicitări pentru proiectul finanţat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ............./proiectului ........................;........................................................................*6)    L.S. ...............................*4)                   ...............................*7) Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie denumirea judeţului.

  *2) Se înscrie denumirea beneficiarului solicitant (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţiile finanţate integral din bugetul local/instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui proiect derulat în parteneriat, după caz).

  *3) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.

  *4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.

  *5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al beneficiarului.

  *6) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract de finanţare.

  *7) Se înscrie funcţia reprezentatului legal.

  ──────────
   +  Anexa 2(Anexa nr. 3 la normele metodologice)Autoritatea cu competenţeîn gestionarea fondurilor europene ...................*1)Nr. ............/Data .....................Către ........................................*2)NOTIFICAREprivind confirmarea valorii cofinanţării proiectelor finanţate dinfonduri externe nerambursabile de la UniuneaEuropeană, din perioada de programare 2007-2013La cererea dumneavoastră nr. ........../............., vă confirmăm că suma de ............... lei reprezintă valoarea cofinanţării din sursele beneficiarului rămasă de plată la data prezentei solicitări pentru proiectul finanţat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ............./codul proiectului .....................;..................................................................*3)    L.S. .................................*4)                    .................................*5) Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.

  *2) Se înscrie denumirea beneficiarului (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţiile finanţate integral din bugetul local/instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui parteneriat, după caz) care a solicitat confirmarea.

  *3) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract de finanţare.

  *4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

  *5) Se înscrie funcţia reprezentantului legal.

  ──────────
   +  Anexa 3(Anexa nr. 5 la normele metodologice)DECLARAŢIESubsemnatul/a, ......................., reprezentant legal al ......................,*) în calitate de ordonator de credite, declar pe propria răspundere că ............................*) are în derulare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană la care valoarea prefinanţărilor din sursele beneficiarului şi a cheltuielilor neeligibile asociate acestora, rămase de plată la data întocmirii prezentei, este detaliată astfel:*Font 8*┌─────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┬─────────────┬──────────────────────────┐│ Nr. │ Denumirea │ Contract de│ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea pentru care ││crt. │proiectului │ finanţare │contractului│prefinanţărilor│cheltuielilor│ se solicită împrumut, ││ │ │ nr./data │ │ din sursele │ neeligibile │ din care: ││ │ │ │ │ beneficiarului│ ├──────────────┬───────────┤│ │ │ │ │ │ │ prefinanţare │ cheltuieli││ │ │ │ │ │ │ din sursele │neeligibile││ │ │ │ │ │ │beneficiarului│ │├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│TOTAL│ X │ X │ X │ X │ │ │ │└─────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┘Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum ..................... lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.Data: .................Ordonator de credite,(prenumele şi numele)L.S. Notă

  ──────────

  *) Denumirea instituţiei beneficiare prevăzute la art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015.

  ──────────
   +  Anexa 4(Anexa nr. 6 la normele metodologice)Judeţul ......................................................*1)Unitatea administrativ-teritorială ...........................*2)Adresa ..........................................................Telefon/fax/adresa de e-mail ....................................SITUAŢIAprivind valoarea prefinanţării şi/sau cofinanţăriiproiectelor finanţate din fonduri externenerambursabile de la Uniunea Europeană, din perioada de programare2007-2013, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor*Font 9*                                                                             - lei*3) -┌─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐│ │ │ Valoarea │ │ │ ││ Nr. │ Contract de │ cofinanţării │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea ││ crt. │ finanţare │ notificată de│ prefinanţării│ cheltuielilor│cheltuielilor││ │ nr./dată │ autoritatea │ din sursele │ neeligibile │ pentru care ││ │ │cu competenţe │beneficiarului│ asociate │ se solicită ││ │ │ în gestiunea │ │ proiectelor │ împrumut ││ │ │ fondurilor │ │ │ ││ │ │ europene │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5 ≤ 2 + 3 + 4│├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┤│A) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi instituţiile publice finanţate ││integral din bugetul local, din care: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a1) unitatea administrativ-teritorială │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│SUBTOTAL │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┤│a2) instituţia publică finanţată integral din bugetul local │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│SUBTOTAL │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┤│a3) instituţia publică finanţată integral din bugetul local │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│SUBTOTAL │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│TOTAL A │ │ │ │ │ ││(a1+a2+a3) │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┤│B) instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┤│instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│TOTAL B │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┤│C) spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┤│spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│TOTAL C │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┤│D) asociaţia de dezvoltare intercomunitară │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┤│asociaţia de dezvoltare intercomunitară │├─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤│1 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│2 │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│........... │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│TOTAL D │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤│TOTAL GENERAL│ │ │ │ │ ││(A+B+C+D) │ │ │ │ │ │└─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘      L.S. Ordonator principal de credite,                         .................................                         ................................*2)                         ................................*4) Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie denumirea judeţului.

  *2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

  *3) Se înscriu sumele, în lei, fără zecimale.

  *4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

  ──────────
  ------