LEGE nr. 181 din 30 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 iulie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, alineatele (1)-(4) ale articolului 29^1 vor avea următorul cuprins:"Art. 29^1. - (1) Achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat de către beneficiar se poate face fie direct de la radiodifuzor, fie printr-un intermediar (agenţie sau regie). (2) În cazul în care achiziţionarea spaţiului publicitar televizat se face printr-un intermediar, contractele vor fi tripartite, la cererea oricăreia dintre părţi. (3) În ambele cazuri prevăzute la alin. (1), radiodifuzorul va emite către beneficiarul publicităţii televizate sau, după caz, către intermediar facturi aferente achiziţionării de spaţiu publicitar televizat, în care va fi evidenţiat orice rabat sau avantaj tarifar, indiferent de natura acestuia, acordat de către radiodifuzor, conform contractului. (4) În cazul contractelor derulate prin intermediar, acesta va emite facturi aferente serviciilor de intermediere corespunzătoare prevederilor contractului. Intermediarii nu pot primi altă plată sau contraprestaţie decât cea pentru remunerarea serviciilor prestate şi nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din partea radiodifuzorului."2. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Procedura şi condiţiile de eliberare şi modificare a licenţei audiovizuale se stabilesc prin decizie a Consiliului. Solicitanţii au obligaţia să depună declaraţii notariale, emise la momentul solicitării sau modificării licenţei audiovizuale, prin care societatea comercială care solicită acordarea sau modificarea licenţei, precum şi fiecare asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală declară pe propria răspundere dacă este investitor sau acţionar direct ori indirect la alte societăţi comerciale de comunicaţie audiovizuală, cu precizarea procentului deţinut din capitalul social al acestora, precum şi să depună certificate fiscale din care să rezulte că, la data solicitării licenţei audiovizuale, societatea care solicită acordarea sau modificarea licenţei nu înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
  Bucureşti, 30 iunie 2015.Nr. 181.-----