ORDIN nr. 815/468/2015pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 815 din 30 iunie 2015
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 468 din 30 iunie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 6.989 din 30 iunie 2015 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.198 din 30 iunie 2015 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 54 alin. (4) și (5) și art. 210 alin. (1) lit. k) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modul de calcul al prețurilor de decontare a medicamentelor prevăzute în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România, acordate bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Prețul de decontare al medicamentelor prevăzute la art. 2 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările și completările ulterioare, se calculează în aceleași condiții prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, în baza prețului aprobat de Ministerul Sănătății.2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Se aprobă Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor prevăzute la art. 2 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 75/2009, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3.3. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Listele prevăzute la alin. (1) și (1^1) se actualizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.5. La anexa nr 1, la articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prețul de achiziție al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale Natrii Iodidum (131I) și Combinații (cod ATC B05DB) reprezintă prețul de decontare al acestora de la nivelul unității sanitare.6. La anexa nr. 1, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3În cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare pentru bolnavii beneficiari ai programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, respectiv bolnavii în status posttransplant, în condițiile legii, prețul cu ridicata la care se adaugă TVA, respectiv prețul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preț de decontare.7. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.8. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2015.
  p. Ministrul sănătății,
  Gabriel Florin Pușcău,
  secretar general
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
   +  Anexa nr. 1ANEXĂ din 30 iunie 2015  +  Anexa nr. 2ANEXĂ din 30 iunie 2015------