LEGE nr. 174 din 30 iunie 2015pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 3 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) orice alte atribuții exercitate de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaționale sau altor acte încheiate potrivit dispozițiilor legale aplicabile și corespunzătoare activităților preluate, precum și activitatea desfășurată de Ministerul Economiei privind concesiunea serviciului public de distribuție gaze naturale.2. La articolul 5, alineatele (4), (10), (15) și (16) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială îndeplinește atribuții în următoarele domenii de activitate: securitate și sănătate în muncă, relații de muncă, supravegherea pieței, securitate socială, beneficii sociale......................................................................(10) Organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, precum și atribuțiile specifice se aprobă prin lege......................................................................(15) Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 3 mai 2012, cu modificările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2012, se abrogă la data intrării în vigoare a legii prevăzute la alin. (10).(16) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii prevăzute la alin. (10), Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială se desființează.3. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Președintele este ajutat în activitatea de conducere a Autorității de un secretar general, numit în condițiile legii.4. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc șase noi alineate, alineatele (2)-(7), cu următorul cuprins:(2) Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului conducătorului entității publice asupra sistemului de control intern/managerial se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.(3) Secretariatul General al Guvernului prezintă Guvernului, până la sfârșitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul instituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special.(4) Pentru anul 2014, Ministerul Finanțelor Publice își exercită atribuțiile de raportare a stadiului de implementare a controlului intern/managerial la ordonatorii de credite.(5) Secretariatul General al Guvernului are responsabilitatea elaborării și implementării politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial. Secretariatul General al Guvernului îndrumă metodologic, coordonează și supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial.(6) Competențele Secretariatului General al Guvernului prevăzute la alin. (3) sunt exercitate de către Direcția de control intern/managerial și relații interinstituționale, condusă de un director.(7) Prevederile art. 4 alin. (4) și (5) și ale art. 5 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.5. La articolul 13, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale propun Guvernului, spre adoptare, proiectele hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și, în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va elabora proiectul de lege prevăzut la art. 5 alin. (10)...................................................................(4) În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului și a legii prevăzute la alin. (1) se preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, posturile și personalul preluat, precum și patrimoniul instituțiilor publice reorganizate stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul 2015 până la data protocolului de predare-primire se preiau în măsura în care prin instrucțiunile prevăzute la art. 15 alin. (5) se prevede astfel.6. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Salarizarea personalului din cadrul Administrației Prezidențiale și aparatului de lucru al Guvernului se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.7. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a drumurilor de interes național, județean și local, lucrărilor de construcție, reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrărilor necesare dezvoltării rețelei de transport cu metroul și de modernizare a rețelei existente, lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum și a infrastructurii de transport naval, lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcțiile hidrotehnice și lucrările anexe, acumulările de apă permanente și nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundațiilor, construcțiile și instalațiile hidrometrice, instalațiile de determinare automată a calității apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor și derivațiilor hidrotehnice, stațiile de pompare, precum și altor construcții hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede și de asigurare a conectivității laterale, lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și dezvoltare a stațiunilor turistice de interes național, lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare, dezvoltare și ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrărilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalațiile de transport pe cablu aferente, cu lucrările de amenajare, instalațiile și echipamentele de producere a zăpezii și gheții artificiale și de întreținere a pârtiilor, instalațiile pentru iluminatul pârtiilor de schi și alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină -, a patinoarelor și echiparea cu instalații și echipamente corespunzătoare, cuprinse în Programul național de dezvoltare a turismului "Schi în România", aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările și completările ulterioare, lucrărilor de interes național pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului și distribuției de energie electrică, transportului și distribuției de gaze naturale, de extracție a gazelor naturale, lucrărilor de dezvoltare, modernizare și reabilitare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, etanului, condensatului și gazelor naturale și lucrărilor miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare, lucrărilor pentru realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, precum și pentru împădurirea terenurilor degradate, precum și, în situația în care nu există o altă soluție tehnică, lucrărilor de interes public de construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată și lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a stațiilor de epurare, lucrări de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar, în zona centrală a municipiului București, delimitată în condițiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, în zona centrală a municipiului București, delimitată în condițiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora.2. La articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) lucrările miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare de către operatorii economici aflați sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, în calitate de minister de resort;3. La articolul 2 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:i) lucrări de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar, în zona centrală a municipiului București, delimitată în condițiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;j) lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, în zona centrală a municipiului București, delimitată în condițiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora.4. La articolul 2 alineatul (3), literele d) și d^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prin operatorii economici producători de energie electrică care funcționează sub autoritatea sa, pentru lucrările de producere a energiei electrice și pentru lucrările miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare, prin Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, pentru lucrările de interes național de distribuție a energiei electrice, prin Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș pentru lucrările de interes național de extracția gazelor naturale și prin Societatea "Conpet" - S.A. Ploiești pentru lucrările de dezvoltare, modernizare și reabilitare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, etanului și condensatului, precum și prin societățile de proiect care au acționari societăți naționale/companii naționale/alte societăți cu capital majoritar de stat pentru lucrările de interes național din domeniul producției, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, precum și din domeniul exploatării, prelucrării și valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, țiței și gaze naturale;d^1) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., pentru lucrările de interes național de dezvoltare a transportului de energie electrică, și prin Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, pentru lucrările de interes național de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului național de transport al gazelor naturale;».5. La articolul 2 alineatul (3), după litera d^2) se introduc două noi litere, literele d^3) și d^4), cu următorul cuprins:d^3) Ministerul Justiției, pentru lucrări de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar, în zona centrală a municipiului București, delimitată în condițiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;d^4) municipiul București, prin autoritățile administrației publice locale, pentru lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, în zona centrală a municipiului București, delimitată în condițiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;8. Articolul 21 se modifică după cum urmează:  +  Articolul 21Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat, organ de specialitate cu personalitate juridică, finanțat din bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu atribuții în coordonarea, monitorizarea și aplicarea politicii Guvernului la nivel național în domeniul promovării, marketingului, atragerii și implementării investițiilor străine directe și în domeniul parteneriatului public-privat, exercitând funcțiile de strategie, reglementare, reprezentare și autoritate de stat în domeniile de activitate.2. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Art. 22. - (1) Direcția generală de informații și protecție internă din cadrul Ministerului Administrației și Internelor se reorganizează ca Departament de Informații și Protecție Internă, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, condus de un secretar de stat, ajutat de doi subsecretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 22^1Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să majoreze creditele de angajament aferente anului 2015 până la nivelul creditelor bugetare aprobate pe același an prin diminuarea corespunzătoare a creditelor de angajament preliminate pe anul 2014, în anexa nr. 3/15/27 la bugetul său aprobat pe anul 2015 prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, la programul bugetar cod 1284 - Programul Național de Dezvoltare Locală, și să comunice Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  Ioan Chelaru
  București, 30 iunie 2015.Nr. 174.-----