ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 30 iunie 2015pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015    Având în vedere că Autoritatea Naţională pentru Turism, instituţie publică finanţată integral din bugetul de stat, este beneficiară de fonduri externe nerambursabile prin Programul operaţional regional 2007-2013, program ce se finalizează la finele anului 2015, respectiv la finele perioadei de programare şi plăţi,ţinând cont că Autoritatea Naţională pentru Turism derulează un proiect aferent Programului operaţional regional 2007-2013: "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, D.M.I. 5.3 - Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin definirea, promovarea şi dezvoltarea brandului turistic naţional", proiect ce trebuie finalizat, implementat şi cu obiectivele realizate până la finele anului 2015,luând în considerare că schimbarea beneficiarului proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile pe perioada de programare 2007-2013, de la Autoritatea Naţională pentru Turism la o instituţie nou-înfiinţată poate conduce la imposibilitatea derulării corespunzătoare a proiectului datorită procesului de operaţionalizare a structurilor-suport din cadrul noului beneficiar,având în vedere că potrivit Anexei 3/35/23 la bugetul Ministerului Economiei Comerţului şi Turismului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Turism sumele aferente acestui proiect sunt: credite de angajament în sumă de 173.835 mii lei, sumă angajată în proporţie considerabilă, iar credite bugetare în sumă de 197.409 mii lei,luând în considerare că obligaţia de finalizare a proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile pe perioada de programare 2007-2013 revine statului român din sume asigurate integral de la bugetul de stat,având în vedere că aprobarea organizării şi funcţionării Institutului Român de Comerţ Exterior în forma aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 conduce la imposibilitatea finalizării în bune condiţii a proiectului,ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri poate conduce la riscul ca sumele rambursate de Uniunea Europeană pentru proiect să fie recuperate de la statul român, înregistrându-se astfel un impact asupra cheltuielilor bugetului de stat de circa 271 milioane lei, respectiv circa 61 milioane euro,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Se înfiinţează Institutul Român de Comerţ Exterior ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, prin preluarea activităţilor şi personalului din domeniul promovării exporturilor de la Departamentul de comerţ exterior şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi a activităţii şi structurilor de specialitate aferente reprezentanţelor de promovare turistică din străinătate de la Autoritatea Naţională pentru Turism."2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Institutul Român de Comerţ Exterior are ca scop susţinerea şi promovarea exporturilor."3. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Institutul Român de Comerţ Exterior exercită, în numele Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, în limitele de competenţă aprobate prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, atribuţiile acestuia privind: a) implementarea Programului de susţinere şi promovare a exporturilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată, asigurând organizarea şi participarea la misiuni economice, târguri şi expoziţii în ţară şi în străinătate, realizarea de studii de piaţă, acţiuni de publicitate cu caracter general; b) implementarea Strategiei naţionale de export în domeniul de competenţă; c) iniţierea, organizarea şi coordonarea expansiunii economice şi comerciale externe pe pieţele de interes; d) colaborarea cu Autoritatea Naţională pentru Turism în vederea organizării şi realizării activităţi de promovare turistică şi a exportului pe pieţele internaţionale, prin reprezentanţele de promovare turistică din străinătate preluate de la aceasta; e) orice alte operaţiuni şi activităţi prevăzute de lege, necesare realizării obiectului de promovare a exportului."4. Alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Finanţarea activităţilor Institutului Român de Comerţ Exterior se realizează integral de la bugetul de stat. (7) Organizarea şi funcţionarea Institutului Român de Comerţ Exterior se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."5. După alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Numărul de posturi necesar pentru constituirea IRCE este de 60."PRIM-MINISTRU INTERIMARGABRIEL OPREAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,comerţului şi turismului,Mihai TudoseMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 30 iunie 2015.Nr. 29.-----