REGULAMENT din 5 august 2011 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital(actualizat la data de 25 iunie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI - ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
  • ----------  +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Penitenciarele-spital sunt instituţii publice de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) Penitenciarele-spital sunt unităţile sanitare cu paturi ce furnizează servicii medicale persoanelor private de libertate. (3) Activitatea penitenciarelor-spital se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor normative date în aplicarea acestei legi, precum şi ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ale Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi ale Recomandărilor Consiliului Europei cu privire la tratamentul persoanelor private de libertate. (4) Penitenciarele-spital asigură aplicarea normelor şi reglementărilor privind promovarea şi păstrarea stării de sănătate a persoanelor private de libertate în condiţii similare celor oferite în reţeaua sanitară publică şi în concordanţă cu legislaţia proprie a sistemului penitenciar. (5) Activitatea profesională a personalului se desfăşoară în interesul comunităţii şi al persoanelor private de libertate, în limitele competenţelor stabilite prin lege şi pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (6) Unitatea este controlată şi coordonată din punctul de vedere al activităţii medicale de către Direcţia medicală din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 2 (1) Activităţile organizatorice şi funcţionale din penitenciarele-spital sunt reglementate de legislaţia specifică Ministerului Sănătăţii şi sistemului administraţiei penitenciare. (2) Penitenciarele-spital pot furniza servicii medicale numai dacă funcţionează în condiţiile autorizaţiei sanitare de funcţionare. (3) După obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, penitenciarele-spital intră în procesul de acreditare, conform legii.  +  Titlul II Personalul cu funcţii de conducere din penitenciarele-spital  +  Capitolul I Directorul penitenciarului-spital  +  Articolul 3 (1) Conducerea penitenciarului-spital se exercită de către directorul unităţii, în conformitate cu prevederile legale şi în baza fişei postului întocmite pe baza modelului-cadru al contractului de management prevăzut de legislaţia în vigoare, fişă prevăzută în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul regulament, şi aprobată de ministrul justiţiei. (2) Numirea şi revocarea din funcţie a directorului, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de director în sistemul administraţiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 4 (1) Directorul conduce întreaga activitate a penitenciarelor-spital şi reprezintă unitatea în raporturile cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de lege, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ministrul justiţiei. (2) Directorul penitenciarului-spital încheie contracte cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.), inclusiv pentru cabinetele medicale din penitenciarele arondate. (3) Directorul penitenciarului-spital emite decizii şi instrucţiuni, se subordonează directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată de unitate.  +  Articolul 5 (1) Directorul are calitatea de ordonator terţiar de credite. (2) Directorul, în calitate de ordonator terţiar de credite, poate delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare înlocuitorului de drept, precum şi altor persoane desemnate în acest scop, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Directorul poate delega unele dintre atribuţiile sale. (2) Prin decizie, directorul stabileşte condiţiile în care, în perioada absenţei sale, cel care îl înlocuieşte de drept exercită atribuţiile ce îi revin în această calitate.  +  Capitolul II Directorul adjunct pentru probleme medicale  +  Articolul 7 (1) În activitatea de conducere a penitenciarului-spital, directorul este ajutat de un director adjunct pentru probleme medicale, numit potrivit legii. (2) Funcţia de director adjunct pentru probleme medicale al penitenciarului-spital se ocupă prin concurs, la care pot participa numai medici. (3) Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de director adjunct pentru probleme medicale în penitenciarele-spital se realizează conform legislaţiei in vigoare.  +  Articolul 8 (1) Directorul adjunct pentru probleme medicale este preşedintele consiliului medical şi este membru în consiliul de conducere al penitenciarului-spital. (2) Directorul adjunct pentru probleme medicale îndeplineşte atribuţiile stabilite de către directorul unităţii, conform fişei postului. (3) Atribuţiile directorului adjunct pentru probleme medicale sunt: a) organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activităţile privind asistenţa medicală acordată persoanelor private de libertate în penitenciarele-spital şi cabinetele medicale de specialitate din cadrul ambulatoriului de specialitate integrat; b) în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare a penitenciarului-spital, planul anual de servicii medicale, planul anual de achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare, bugetul de venituri şi cheltuieli; c) monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul penitenciarului-spital, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei persoanelor private de libertate internate, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale; d) aprobă protocoale de practică medicală ale penitenciarului-spital şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală; e) răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor, pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru persoanele private de libertate internate; f) coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul penitenciarului-spital; g) întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medico-sanitar, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare; h) conduce nemijlocit activitatea pregătirii de specialitate pentru personalul din subordine, conform prevederilor legale; i) realizează analize periodice şi stabileşte măsuri concrete de îmbunătăţire a perfecţionării activităţii personalului medico-sanitar din subordine; j) întocmeşte fişele postului pentru personalul aflat în subordine, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament, şi le actualizează ori de câte ori este necesar, cu respectarea prevederilor legale; k) realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului medico-sanitar, conform structurii organizatorice a unităţii şi legislaţiei aplicabile funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual; l) răspunde de acreditarea personalului medical al penitenciarului-spital şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în acesta, în conformitate cu legislaţia în vigoare; m) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite; n) stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare din penitenciarul-spital, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor; o) analizează personal calitatea asistenţei medicale acordate internaţilor, conduita terapeutică, motivele pentru care unele cazuri depăşesc durata medie de-spitalizare, concordanţa dintre diagnosticul clinic şi cel anatomopatologic, decesele produse în penitenciarul-spital, modul de întocmire a documentelor medicale, consumul de medicamente şi modul de utilizare a aparaturii medicale; p) verifică şi analizează modul în care se desfăşoară activitatea de transfer între secţiile penitenciarului-spital, verifică necesitatea reinternărilor dintr-o secţie de spital în alta şi dacă starea de ameliorare sau vindecare a bolnavilor justifică necesitatea externării acestora, iar în cazuri de agravare ori de complicaţii, propune medicilor şefi de secţii menţinerea prelungită a bolnavilor în penitenciarul-spital; q) întocmeşte darea de seamă privind activitatea medicală anuală şi trimestrială a penitenciarului-spital sau pentru alte perioade de timp cerute de eşaloanele superioare; r) analizează lunar, împreună cu medicii şefi de secţie, indicatorii de eficienţă a secţiilor cu paturi, serviciilor de investigaţii şi tratament; s) analizează şi face propuneri cu privire la structura organizatorică şi suplimentarea statului de organizare cu funcţii necesare pentru executarea misiunilor ce revin sectorului medical; t) informează subordonaţii cu privire la ordinele emise de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi deciziile date de organele consultative ale penitenciarului-spital şi asigură respectarea de către personalul din subordine a dispoziţiilor actelor normative, ordinelor şi instrucţiunilor în vigoare privind sfera sa de activitate; u) coordonează, controlează şi răspunde de activitatea privind contractarea şi raportarea lunară a serviciilor medicale încheiate cu casa de asigurări; v) coordonează şi controlează activitatea medicului coordonator al structurilor exterioare penitenciarului-spital şi veghează la funcţionarea eficientă a acestor structuri; w) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul penitenciarului-spital; x) supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi şi asigurarea confidenţialităţii datelor medicale.  +  Capitolul III Şefii de structuri  +  Articolul 9Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de şef de structură în penitenciarele-spital se dispun conform prevederilor legale.  +  Articolul 10Şefii de structuri îndeplinesc următoarele atribuţii: a) stabilesc responsabilităţile şi atribuţiile personalului din subordine şi le repartizează lucrările; b) participă şi răspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate structurilor pe care le coordonează; c) realizează efectiv o parte dintre lucrările repartizate structurii; d) avizează şi prezintă şefilor ierarhici lucrările şi corespondenţa elaborate la nivelul structurii; e) asigură instruirea personalului din subordine şi urmărirea respectării prevederilor din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii; f) asigură evaluarea personalului din subordine; g) verifică şi răspund, în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru angajamentele legale şi lucrările pe care le realizează ei înşişi sau angajaţii structurii în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.  +  Titlul III Categoriile de personal din cadrul penitenciarului-spital  +  Articolul 11În penitenciarele-spital îşi desfăşoară activitatea: a) funcţionari publici cu statut special; b) personal contractual.  +  Articolul 12 (1) Funcţionarii publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în penitenciarele-spital se supun Statutului funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciarelor sunt reglementate prin lege. (3) Răspunderea disciplinară şi sancţiunile care se pot aplica funcţionarilor publici cu statut special sunt reglementate în Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare. (4) Numirea funcţionarilor publici din penitenciarele-spital se face conform Statutului funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 13 (1) Personalul contractual din penitenciarele-spital este angajat cu contract individual de muncă şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia muncii. (2) Răspunderea disciplinară a personalului prevăzut la alin. (1) şi sancţiunile care se pot aplica în cazul săvârşirii unei abateri disciplinare sunt prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată. (3) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) este reglementată de legislaţia în vigoare aplicabilă acestei categorii de personal.  +  Titlul IV Structurile penitenciarului-spital  +  Capitolul I Dispoziţii comune  +  Articolul 14 (1) Atribuţiile şi responsabilităţile specifice funcţiilor din structura penitenciarului-spital se stabilesc prin fişele posturilor. (2) Fişele posturilor vor fi elaborate sau modificate, după caz, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia. (3) În cazul modificării prezentului regulament, fişele posturilor se vor actualiza corespunzător, în termen de 30 de zile de la data modificării.  +  Capitolul II Structura medicală  +  Articolul 15Penitenciarele-spital au următoarea structură medicală: a) structura internări-externări bolnavi; b) secţii/compartimente cu paturi:- chirurgie (chirurgie generală, chirurgie toracică, ortopedie-traumatologie, ORL, oftalmologie, obstetrică-ginecologie, urologie, chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă etc.);- ATI;- medicină internă/boli cronice;- cardiologie;- neurologie;- pneumologie - TBC;- psihiatrie/psihiatrie cronici/toxicodependenţe;- endocrinologie;- diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;- oncologie medicală;- dermatovenerologie;- boli infecţioase;- recuperare neuromotorie/recuperare, medicină fizică şi balneologie;- alte secţii/compartimente, conform structurii avizate de către Ministerul Sănătăţii; c) farmacie cu circuit închis; d) laborator de analize medicale; e) laborator de radiologie şi imagistică medicală; f) laborator de explorări funcţionale; g) bloc operator; h) sterilizare; i) ambulatoriul de specialitate integrat, care cuprinde: cabinete pentru specialităţile ce se regăsesc în secţiile/compartimentele penitenciarului-spital, cabinet de medicină dentară, alte cabinete conform structurii avizate de către Ministerul Sănătăţii; j) structura de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale.  +  Articolul 16Structura internări-externări bolnavi are următoarele atribuţii: a) asigurarea primului ajutor în cazul urgenţelor medico-chirurgicale; b) asigurarea examinării şi investigarea în cel mai scurt timp a pacienţilor prezentaţi în vederea internării; c) înregistrarea în evidenţe a bolnavilor prezentaţi, cu înscrierea corectă a datelor necesare, inclusiv diagnosticul, tratamentul şi investigaţiile efectuate; d) asigurarea, la indicaţia medicului de gardă, a internării sau transferului pacienţilor către altă unitate-spitalicească; e) asigurarea îmbăierii, dezinfecţiei şi deparazitării persoanelor private de libertate prezentate în vederea internării.  +  Articolul 17 (1) Secţiile/Compartimentele cu paturi au următoarele atribuţii: a) organizarea, conform structurii aprobate, pe profil de specialitate, cu respectarea normelor în vigoare privind structura funcţională a compartimentelor şi secţiilor de spital; b) repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp, în condiţiile aplicării corespunzătoare a măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor intraspitaliceşti; c) asigurarea încă din ziua internării a examinării medicale clinice complete şi a realizării investigaţiilor strict necesare bolnavului internat; d) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor suplimentare ce se dovedesc necesare pentru stabilirea diagnosticului; e) asigurarea alimentaţiei bolnavului în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; f) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, prin folosirea instrumentarului, a aparaturii medicale, a mijloacelor specifice de transport şi prin administrarea alimentaţiei corespunzătoare patologiei; g) asigurarea în permanenţă a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; h) asigurarea, conform protocoalelor aprobate, a medicaţiei necesare pentru realizarea tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului. Medicaţia va fi acordată integral de penitenciarul-spital în funcţie de disponibilul existent la acel moment în farmacii şi va fi scrisă în foile de observaţie de medicul curant; i) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce; j) declararea cazurilor de boli transmisibile; k) transmiterea către medicul de familie a concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi. (2) Activitatea în secţia cu paturi este coordonată şi îndrumată de un medic şef de secţie, ale cărui atribuţii şi responsabilităţi sunt evidenţiate distinct în fişa postului.  +  Articolul 18Farmacia cu circuit închis are următoarele atribuţii: a) asigurarea asistenţei cu produse farmaceutice şi cu alte produse de uz uman pentru bolnavii-spitalizaţi; b) păstrarea, prepararea şi distribuirea de medicamente, potrivit prevederilor Farmacopeii Române în vigoare, precum şi de alte produse necesare bolnavilor din penitenciarul-spital; c) organizarea şi efectuarea controlului calităţii medicamentului şi luarea de măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor; d) completarea în permanenţă a stocului de medicamente, eliberarea acestora făcându-se către bolnavii internaţi, conform condicilor de medicamente scrise şi semnate de medicii spitalului; e) asigurarea aprovizionării cu produse farmaceutice şi alte produse de uz uman pentru cabinetele medicale din penitenciarele arondate, prin intermediul oficinelor farmaceutice locale.  +  Articolul 19Laboratorul de analize medicale asigură efectuarea analizelor medicale pentru bolnavii internaţi sau în regim ambulatoriu, în scopul stabilirii, completării sau confirmării unui diagnostic.  +  Articolul 20Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală asigură efectuarea investigaţiilor imagistice (radiologice, ecografice) pentru pacienţii internaţi sau în regim ambulatoriu.  +  Articolul 21Laboratorul de explorări funcţionale asigură efectuarea de explorări funcţionale pentru pacienţii internaţi sau în regim ambulatoriu.  +  Articolul 22Blocul operator asigură managementul operator optim al bolnavilor în condiţii de maximă siguranţă, optimizarea utilizării sălilor de operaţie, a timpului de activitate şi asigurarea unor condiţii de muncă corecte personalului care îşi desfăşoară activitatea în acest sector.  +  Articolul 23Sterilizarea asigură efectuarea sterilizării truselor, instrumentarului şi echipamentelor medicale necesare bunei desfăşurări a activităţii medicale în penitenciarul-spital şi ambulatoriul de specialitate integrat, conform normelor legale în vigoare.  +  Articolul 24Ambulatoriul de specialitate integrat are următoarele atribuţii: a) asigură, prin cabinetele medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, precum şi, după caz, prin cabinete medicale în alte specialităţi, asistenţă medicală de specialitate pentru pacienţii internaţi sau prezentaţi pentru consultaţii, în regim ambulatoriu; b) coordonează activitatea cabinetelor medicale din penitenciarele arondate.  +  Articolul 25Structura de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale are următoarele atribuţii: a) asigură supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale; b) colaborează cu conducerile secţiilor/compartimentelor pentru elaborarea metodologiei specifice de prevenire şi ţinere sub control a infecţiilor nosocomiale, pe care o supune aprobării comitetului director pentru punere în aplicare şi respectare; c) efectuează ancheta epidemiologică în izbucniri epidemice de infecţii nosocomiale, stabilind factorii cauzali şi programele specifice de măsuri de control, urmărind respectarea acestora; d) verifică respectarea normelor de igienă-spitalicească, de igienă a produselor alimentare, a normelor de sterilizare şi modul de menţinere a materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile, precum şi respectarea precauţiunilor universale, organizând măsurile de remediere a deficienţelor constatate; e) are responsabilitatea organizării şi realizării programelor instructiv-educative privind prevenirea infecţiilor nosocomiale, colaborând cu personalul calificat din secţii/compartimente; f) înregistrează şi declară cazurile de infecţie nosocomială descoperite la verificările pe care le face la nivelul secţiilor, după consult cu medicul curant al pacientului.  +  Capitolul III Structura juridică  +  Articolul 26Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale penitenciarului-spital în conformitate cu Constituţia României, republicată, şi prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 27Consilierul juridic are următoarele atribuţii: a) reprezintă instituţia, pe baza delegaţiei date de către director, şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice; b) elaborează şi promovează acţiunile având ca obiect recuperarea sumelor încasate necuvenit de către personalul instituţiei; c) elaborează şi prezintă conducerii unităţii, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol; d) elaborează şi prezintă conducerii unităţii, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind inoportunitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile unităţii; e) propune directorului sesizarea parchetului în cazul săvârşirii unor infracţiuni în legătură cu serviciul de către personalul din unitate; f) redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care unitatea este parte; g) urmăreşte, în condiţiile legii, obţinerea titlurilor executorii şi ia măsurile necesare de punere în executare a acestora; h) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a penitenciarului-spital în calitate de ordonator terţiar de credite; i) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor penitenciarului-spital; j) avizează sub aspectul legalităţii clauzele contractelor încheiate de penitenciarul-spital; k) previne încălcarea dispoziţiilor legale prin acordarea vizei de specialitate pe contracte sau convenţii, ordine, decizii de personal privind încadrarea personalului, modificarea ori încetarea raporturilor de serviciu, decizii de imputare, hotărâri etc.; l) întocmeşte şi trimite la instanţele de judecată sau la organele de urmărire penală procesele-verbale de îndeplinire a procedurilor de citare a personalului unităţii ca urmare a plângerilor formulate de deţinuţi cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul; solicită organelor judiciare soluţiile dispuse în cauzele cercetate, pe care le comunică structurii resurse umane în vederea stabilirii situaţiei raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, respectiv punerea la dispoziţie (pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii) sau suspendarea din funcţie (pe perioada arestării preventive), conform Legii nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare; m) colaborează cu celelalte compartimente ale unităţii pentru rezolvarea solicitărilor primite din sfera de competenţă a acestora, formulând puncte de vedere referitoare la modul de interpretare juridică a unor prevederi legale; n) semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri corespunzătoare; o) întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea unităţii.  +  Capitolul IV Structura secretariat  +  Articolul 28 (1) Structura secretariat se află în directa subordonare a directorului unităţii, asigură transmiterea informaţiei şi relaţionează cu autorităţile şi instituţiile publice ale statului. (2) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, secretariatul colaborează cu celelalte compartimente din cadrul unităţii şi cu secretariatele din celelalte unităţi teritoriale, precum şi cu aparatul central, potrivit sferei sale de competenţă, în vederea soluţionării în termen legal a tuturor solicitărilor care îi sunt adresate. (3) Structura secretariat organizează şi coordonează activitatea de primire, înregistrare, repartizare pe domenii de activitate, evidenţă şi expediere a corespondenţei adresate penitenciarului-spital. (4) În cadrul structurii secretariat, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei adresate penitenciarului-spital se realizează prin aplicaţia de evidenţă a documentelor, respectându-se prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 29Structura secretariat are următoarele atribuţii:A. asigură circuitul documentelor la nivelul unităţii prin organizarea eficientă a primirii, înregistrării, repartizării spre soluţionare şi a expedierii corespondenţei: a) primeşte, înregistrează corespondenţa adresată penitenciarului-spital şi o prezintă directorului unităţii pentru a dispune prin rezoluţie repartizarea spre competentă soluţionare; b) primeşte de la celelalte structuri corespondenţa internă care urmează a fi expediată şi alte documente interne, le înregistrează şi le prezintă în mapa directorului de unitate în vederea aprobării/avizării; c) repartizează corespondenţa cu rezoluţie compartimentelor din unitate, pe bază de condică de predare-primire; d) expediază corespondenţa penitenciarului-spital;B. asigură gestionarea petiţiilor adresate penitenciarului-spital: a) primeşte şi înregistrează petiţiile şi le direcţionează pentru soluţionare sectoarelor de activitate din unitate, conform competenţelor; b) soluţionează petiţiile repartizate prin rezoluţie de către directorul unităţii; c) expediază răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petiţiilor care au fost soluţionate; d) răspunde de relaţia cu publicul;C. asigură arhivarea şi păstrarea documentelor în arhiva neoperativă a unităţii: a) face propuneri pentru modificarea Nomenclatorului dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, în colaborare cu celelalte structuri din cadrul penitenciarului-spital; b) primeşte şi verifică dosarele pregătite pentru arhivare cu documentele neoperative create de toate structurile din unitate, în conformitate cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate şi cu prevederile legale; c) pregăteşte pentru arhivare dosarele cu documentele create în structura secretariat, în conformitate cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate; d) conlucrează cu toate structurile din cadrul unităţii, în vederea asigurării condiţiilor optime de predare, păstrare şi transfer al dosarelor de arhivă;D. alte activităţi: a) ţine şi păstrează evidenţa ordinelor, deciziilor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor emise de conducerea Ministerului Justiţiei şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, separat pe cele două categorii, în ordinea primirii lor, în registrul de evidenţă a documentelor, în fişa de evidenţă şi fişa de consultare, în strictă concordanţă cu dispoziţiile în vigoare, şi ia măsuri de distribuire a documentelor care reglementează activitatea sistemului penitenciar către compartimentele unităţii; b) respectă dispoziţiile privind confecţionarea, modul de folosire, evidenţa, păstrarea şi verificarea existenţei sigiliilor, precum şi inventarierea acestora; c) ţine la zi evidenţa personalului aflat în concediu de odihnă şi, suplimentar, a celui aflat în concediu de studii, concediu fără plată, concediu medical, învoiri sau misiuni şi o consemnează în decizia zilnică pe unitate; d) până la data de 1 a fiecărei luni întocmeşte şi predă structurii financiare situaţia prezenţei personalului pe luna anterioară; e) redactează decizia zilnică pe unitate în format electronic, în baza proiectelor transmise de structurile penitenciarului-spital şi în conformitate cu reglementările în vigoare; f) organizează şi participă la şedinţele consiliului de conducere al unităţii, întocmeşte procesul-verbal cu aspectele discutate şi notează termenele dispuse de director; g) organizează şi participă la audienţele acordate de către directorul unităţii sau de către persoana desemnată de către acesta, notând în registrul de audienţă problemele semnalate de petenţi, şi ţine evidenţa termenelor de soluţionare a audienţelor; h) întocmeşte note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice şi alte materiale în baza rezoluţiei directorului unităţii.  +  Articolul 30În cadrul structurii secretariat sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul pentru audienţe; b) evidenţa deciziilor de zi pe unitate; c) registrul de evidenţă a ştampilelor şi a sigiliilor; d) fişa de evidenţă a predării-primirii sigiliilor; e) registrul de evidenţă a ordinelor ministrului justiţiei; f) registrul de evidenţă a deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; g) note de constatare în urma controalelor; h) planuri de management anuale ale structurii şi unităţii; i) procese-verbale de distrugere a unor documente; j) procese-verbale ale şedinţelor de consiliu; k) evidenţa inventarelor documentelor predate la depozitul de arhivă; l) registrul de evidenţă a dosarelor aflate în arhivă; m) petiţii primite de la cetăţeni, autorităţi publice, alte persoane juridice, precum şi lucrările privind verificarea, soluţionarea şi răspunsul petenţilor; n) Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate; o) raportul de bilanţ al activităţii anuale; p) borderouri justificative de consum, timbre poştale; q) condici de predare-primire a corespondenţei către structurile din cadrul unităţii; r) borderouri de expediere a corespondenţei penitenciarului-spital; s) evidenţa misiunilor, a delegărilor şi a învoirilor în scop personal şi evidenţele ce se impun în acest scop; t) prezenţa lunară la serviciu a personalului; u) evidenţa concediilor de odihnă şi medicale, a învoirilor; v) condica de prezenţă a personalului; w) ordine de serviciu; x) registrul de evidenţă a deciziilor directorului unităţii; y) fişe de post.  +  Capitolul V Structura informaţii clasificate  +  Articolul 31Structura informaţii clasificate are următoarele atribuţii:A. în domeniul elaborării, multiplicării şi evidenţei datelor şi informaţiilor clasificate: a) face propuneri şi supune aprobării conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate; b) asigură multiplicarea şi evidenţa tuturor informaţiilor clasificate emise sau deţinute de unitate; c) asigură evidenţa documentelor clasificate emise, primite sau expediate de unitate; d) avizează procesele-verbale de distrugere a informaţiilor clasificate emise sau deţinute de unitate; e) verifică modul de întocmire şi redactare a documentelor clasificate emise de unitate; f) face propuneri în vederea elaborării Nomenclatorului arhivistic;B. în domeniul coordonării şi controlului măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul unităţii: a) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate structurile acesteia; b) îndeplineşte atribuţiile funcţionarului/structurii de securitate prevăzute la art. 31 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) coordonează şi participă la procesul de inventariere a documentelor secrete de stat şi de serviciu existente în unitate.  +  Articolul 32Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, la nivelul structurii informaţii clasificate sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi a caietelor pentru însemnări clasificate; b) registrul de evidenţă a informaţiilor strict secrete şi secrete; c) registrul de evidenţă a informaţiilor secrete de serviciu; d) registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate; e) registrul de evidenţă a mediilor de stocare clasificate; f) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate secrete de stat; g) registrul pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu; h) condica de primire-predare a documentelor clasificate - către structurile din unitate; i) condica de expediţie a informaţiilor clasificate - către alte unităţi; j) registrul pentru evidenţa literaturii clasificate; k) registrul pentru evidenţa personală a documentelor; l) registrul pentru evidenţa documentelor dactilografiate, procesate la calculator, desenate şi scrise de mână; m) condica de predare-primire a cheilor de la containerele şi încăperile de securitate.  +  Capitolul VI Structura managementul situaţiilor de urgenţă  +  Articolul 33Structura managementul situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii: a) controlează şi îndrumă activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă în unitate; b) formulează propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare dotării unităţii cu maşini, instalaţii, utilaje, echipament de protecţie şi substanţe chimice, precum şi pentru realizarea măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă; c) informează, anual şi ori de câte ori este cazul, conducerea unităţii şi Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor legale ce îi revin în activitatea legată de prevenirea situaţiilor de urgenţă; d) propune temele referitoare la prevenirea situaţiilor de urgenţă, ce se includ în programele de pregătire a personalului unităţii; e) împreună cu organele abilitate, participă la cercetarea cauzelor generate de situaţiile de urgenţă din unitate; f) urmăreşte respectarea normelor privind situaţiile de urgenţă în proiectele pentru noile obiective de investiţii, modernizări şi extinderi; g) colaborează cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile.  +  Articolul 34Structura managementul situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii în domeniul prevenirii incendiilor: a) elaborează şi actualizează documente în domeniul apărării împotriva incendiilor; b) asigură instruirea personalului din unitate, precum şi a persoanelor private de libertate care desfăşoară activităţi productive sau de deservire în cadrul unităţii; c) întocmeşte, la începutul fiecărui an, temele de pregătire referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor, care se postează pe platforma de e-learning a fiecărei unităţi penitenciare; d) asigură arhivarea documentelor specifice; e) prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru asigurarea mijloacelor de intervenţie la incendiu, a echipamentelor de protecţie la incendiu, verificarea maşinilor şi instalaţiilor din punctul de vedere al protecţiei împotriva incendiilor; f) prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru perfecţionarea profesională a personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă; g) analizează situaţia statistică a incendiilor sau a altor evenimente urmate de incendii, produse în unitate, stabilind concluzii şi învăţăminte din acestea, şi informează Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă, prin înaintarea dosarului de cercetare a evenimentului produs; h) colaborează cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al eliminării potenţialelor cauze ce pot genera incendii; i) controlează şi îndrumă activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor; j) analizează modul de desfăşurare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, eficienţa acesteia şi folosirea mijloacelor specifice din dotare, propunând măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; k) cu ocazia verificărilor şi a controalelor executate conform planificării lunare, întocmeşte notă de control tehnic de specialitate, pe care o supune atenţiei conducerii unităţii; l) elaborează şi verifică măsurile specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă pentru perioada sezonului secetos şi pentru perioada sezonului rece; m) elaborează programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor; n) elaborează instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor pentru toate locurile de muncă; o) întocmeşte, trimestrial şi anual, sinteza activităţilor desfăşurate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, sinteză pe care o prezintă, după aprobarea directorului unităţii, în şedinţa de consiliu; p) până la data de 5 a lunii următoare înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă sinteza activităţilor trimestriale şi anuală desfăşurate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă.  +  Articolul 35Structura managementul situaţiilor de urgenţă au următoarele atribuţii în domeniul protecţiei civile: a) asigură permanent coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă; b) întocmeşte şi actualizează documentele referitoare la protecţia civilă; c) identifică şi gestionează tipurile de riscuri de pe teritoriul fiecărei unităţi penitenciare; d) organizează modul de înştiinţare şi alarmare a personalului; e) asigură punerea în aplicare, la ordin, a măsurilor prevăzute în planul de evacuare; f) realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă, pază şi ordine, asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc.; g) instruieşte personalul cu privire la modul de acţiune în cazul producerii dezastrelor şi în privinţa prevenirii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă; h) planifică şi conduce exerciţiile şi aplicaţiile de protecţie civilă; i) prevede anual, prin planul de buget, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de protecţie civilă; j) întocmeşte cererile cu mijloace de transport, carburanţi-lubrifianţi, imobile, alimente şi produse de primă necesitate, spaţii pentru depozitarea bunurilor, cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor; k) asigură, gestionează şi păstrează informaţiile clasificate conform prevederilor legale specifice; l) îndeplineşte alte dispoziţii ale conducătorului ierarhic superior.  +  Capitolul VII Structura securitatea muncii şi protecţia mediului  +  Articolul 36Structura securitatea muncii şi protecţia mediului are următoarele atribuţii:A. în domeniul securităţii muncii: a) identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă, pe locuri de muncă/posturi de lucru; b) elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie; c) elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţilor, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; d) propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului; e) verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului; f) întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; g) elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite; h) elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii; i) întocmirea dosarului de autorizare a unităţii, în vederea obţinerii certificatului constatator din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii muncii; j) stabilirea şi întocmirea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute de lege; k) stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor legale privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; l) întocmirea listelor cu meseriile şi profesiile prevăzute de legislaţia specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării, după caz; m) întocmirea listelor cu posturile de lucru al căror personal necesită examene medicale suplimentare, după caz; n) întocmirea listei cu posturile de lucru al căror personal, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic, după caz; o) monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a instalaţiilor pentru controlul noxelor în mediul de muncă; p) identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; q) evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; r) comunicarea tuturor evenimentelor către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cercetarea, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase; s) întocmirea raportului anual privind activităţile de securitate şi sănătate în muncă din unitate; t) informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie; u) urmărirea realizării măsurilor dispuse de către persoanele competente din Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu prilejul vizitelor de control în domeniul securităţii muncii; v) colaborarea cu medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; w) verificarea locurilor de muncă şi propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă înainte de încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv cu angajatori străini;B. în domeniul protecţiei mediului: a) întocmirea documentelor de organizare a activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie; b) propunerea spre aprobare conducătorului unităţii a unor măsuri concrete pentru protecţia mediului în zona de responsabilitate; c) prezentarea conducătorului unităţii a unor informări asupra modului de realizare a activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie; d) elaborarea raportului anual privind desfăşurarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţie a mediului pentru unitatea proprie şi transmiterea acestuia structurii coordonatoare din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, până la data de 15 ianuarie, pentru activităţile din anul precedent; e) analizarea şi planificarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie; f) colaborarea cu agenţiile locale de protecţie a mediului pentru desfăşurarea unor acţiuni comune în domeniu.  +  Capitolul VIII Structura informatică  +  Articolul 37Structura informatică are în vedere gestiunea software, analiză şi programare, administrare şi securitate tehnică de calcul şi comunicaţii şi îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură continuitatea serviciilor informatice în unitate; b) execută analiza de sistem şi realizează proiectul pentru componente ale sistemului informatic la nivel de unitate, stabileşte bugetul pentru investiţiile în IT sau consiliază directorul unităţii la stabilirea acestuia; c) cu avizul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dezvoltă programe de extragere a datelor din bazele de date ale aplicaţiilor integrate; d) asigură implementarea şi exploatarea corespunzătoare a programelor în unitate; e) realizează instruirea personalului unităţii în vederea exploatării aplicaţiilor; f) întreţine şi modifică componentele sistemului informatic pe care le-a realizat, ori de câte ori consideră că este necesar, cu acordul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; g) întreţine şi exploatează reţeaua de calculatoare din unitate, stabileşte şi impune regulamentul general de funcţionare a reţelei; h) supraveghează sistemul şi menţinerea parametrilor de securitate şi confidenţialitate a datelor; i) aplică politicile de securitate impuse de către structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în sistemul informatic al unităţii; j) intervine, în limitele competenţelor şi posibilităţilor tehnice, pentru repararea echipamentelor defecte şi îmbunătăţirea performanţelor acestora; k) modernizează tehnica de calcul din unitate, menţine relaţia cu furnizorii de service şi consumabile şi cu programatorii; l) colaborează, prin furnizarea specificaţiilor tehnice, la pregătirea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea tehnicii de calcul, serviciilor sau produselor specifice activităţii structurii şi participă, prin intermediul specialiştilor din comisiile desemnate în acest sens, la evaluarea ofertelor; m) participă în comisiile de recepţie a echipamentelor informatice, elementelor de reţea sau comunicaţii IT; n) răspunde de amenajarea conform standardelor a locaţiilor destinate tehnicii de calcul; o) asigură buna funcţionare a tuturor aplicaţiilor ce se derulează pe calculatoarele unităţii, indiferent de provenienţa acestora (programe realizate local, primite de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, achiziţionate); p) asigură transmiterea la termen a datelor şi informaţiilor solicitate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor; q) întreţine pagina web a unităţii. Publicarea acesteia pe internet se face cu respectarea dispoziţiilor primite de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor; r) efectuează copii de siguranţă pe CD-uri şi serverul central pentru datele critice care au fost stocate de utilizatori în locuri predefinite în reţea (pe server); s) păstrează şi arhivează software-ul, documentaţiile tehnice, CD-urile cu drivere etc.  +  Articolul 38La nivelul structurii informatice sunt constituite următoarele evidenţe: a) evidenţa ordinelor ministrului justiţiei, deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi deciziilor directorului unităţii; b) note pentru rezolvarea problemelor curente apărute; c) adrese şi răspunsuri la solicitările terţelor instituţii, atât din sistemul penitenciar, cât şi din afara acestuia; d) rapoarte de necesitate pentru asigurarea tehnicomaterială şi a serviciilor necesare desfăşurării activităţii; e) condici de predare-primire a corespondenţei; f) declaraţiile utilizatorilor RIC (resurse informatice şi de comunicaţii) cu privire la respectarea prevederilor Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 309/2011 privind aprobarea normelor elementare pentru exploatarea resurselor informatice şi de comunicaţii IT de către utilizatorii din sistemul administraţiei penitenciare; g) documentaţia de analiză de sistem care a stat la baza realizării aplicaţiilor; h) rapoarte, broşuri, manuale, documentaţie tehnică specifică pe hârtie sau suporturi de stocare în format electronic.  +  Capitolul IX Structura reintegrare socială  +  Articolul 39 (1) Structura reintegrare socială organizează, coordonează, derulează şi evaluează activitatea de educaţie şi asistenţă psihosocială desfăşurată în cadrul penitenciarului-spital. (2) Activităţile de educaţie şi asistenţă psihosocială se organizează şi se desfăşoară în funcţie de: a) standardele naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi sociale a persoanelor private de libertate; b) caracteristicile şi nevoile educative, psihologice şi sociale ale persoanelor private de libertate; c) momentul traseului execuţional; d) tipul regimului de executare a pedepsei privative de libertate; e) specificul fiecărui loc de deţinere. (3) Standardele naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi sociale a persoanelor private de libertate se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 40Structura reintegrare socială îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a) organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, în conformitate cu metodologiile specifice şi atribuţiile prevăzute în fişele posturilor; b) asigură accesul tuturor persoanelor private de libertate la activităţile şi programele de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, în funcţie de recomandările formulate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică; c) acordă sprijin calificat în vederea îmbunătăţirii nivelului educaţional al persoanelor private de libertate internate în penitenciarele-spital şi a asistării acestora în soluţionarea problemelor cu care se confruntă pe perioada detenţiei; d) contribuie la menţinerea sau conservarea şi îmbunătăţirea statutului psihosomatic al persoanelor private de libertate pe parcursul traseului execuţional; e) desfăşoară activităţi de evaluare, consiliere şi intervenţie în criză; f) desfăşoară programele cuprinse în manualele de programe educative, de asistenţă psihologică specifică, de asistenţă psihologică generală şi de asistenţă socială elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; g) elaborează programe pe care le aplică în cadrul activităţii sale, avizate de către directorul Direcţiei reintegrare socială din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; h) acordă sprijin calificat în vederea ameliorării/soluţionării problemelor sociale cu care se confruntă persoanele private de libertate din penitenciarele-spital, prin implicarea familiei şi a reprezentanţilor comunităţii în procesul recuperativ şi pregătirea pentru reintegrarea socială, după punerea în libertate; i) asigură contactul cu comunitatea în vederea informării acesteia cu privire la misiunea structurii de reintegrare socială din penitenciarele-spital şi pentru crearea unei reţele de suport social; j) colaborează cu reprezentanţii organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale în vederea desfăşurării de programe sau activităţi în cadrul penitenciarului-spital ori în comunitate; k) participă, prin membrii săi, la desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul comisiilor organizate la nivelul penitenciarulu-spital; l) răspunde la petiţii, cereri şi reclamaţii referitoare la activitatea de asistenţă psihosocială, formulate de către persoanele private de libertate; m) evaluează şi raportează semestrial/anual situaţia activităţilor de asistenţă psihosocială desfăşurate în cadrul unităţii; n) constituie la nivelul structurii fondul documentar al acesteia.  +  Capitolul X Structura prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar  +  Articolul 41Structura prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar identifică, cunoaşte şi previne, în limitele competenţelor sale, situaţiile şi împrejurările care pot favoriza ori genera evenimente grave, de natură să pună în pericol siguranţa locului de deţinere, acte de corupţie, criminalitate organizată, terorism sau alte fapte ce constituie încălcări ale legii, atât în rândul persoanelor private de libertate, cât şi în rândul funcţionarilor publici cu statut special din penitenciar.  +  Articolul 42 (1) Activitatea structurii prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar este reglementată prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Raporturile de subordonare ierarhică în care se regăseşte personalul din cadrul structurii faţă de directorul penitenciarului privesc doar aspecte legate de organizarea administrativă a unităţii, ordinea interioară şi disciplina la locul de muncă. (3) În exercitarea atribuţiilor lor, lucrătorii structurii prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar au acces, în condiţiile legii, cu informarea directorului unităţii, la toate documentele, datele şi informaţiile din sfera de activitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în sediul unităţii penitenciare, precum şi în alte locuri şi medii în care se desfăşoară activităţi cu participarea personalului unităţii şi a persoanelor private de libertate, în vederea îndeplinirii sarcinilor şi obiectivelor, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 43Structura prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar îndeplineşte următoarele atribuţii generale: a) desfăşoară activităţi de identificare, cunoaştere şi prevenire, în limitele competenţelor sale, a acţiunilor specifice criminalităţii, criminalităţii organizate, terorismului şi corupţiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinţe periculoase pentru siguranţa deţinerii, precum şi a oricăror situaţii ori împrejurări din care pot rezulta asemenea pericole şi colaborează cu instituţiile abilitate în vederea combaterii acestora; b) asigură identificarea şi prevenirea faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor de nerespectare de către personalul unităţii a prevederilor legale, a drepturilor persoanelor private de libertate ori de supunere a acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante, precum şi a actelor de corupţie ori a altor fapte ce constituie încălcări ale legii; c) desfăşoară activităţi de identificare a persoanelor aflate în detenţie care intenţionează organizarea unor acţiuni violente îndreptate împotriva personalului penitenciarului-spital, a judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor sau a altor persoane ale căror funcţii implică exerciţiul autorităţii publice ori care se află, în diverse împrejurări, în mediul penitenciar; d) identifică persoanele aflate în detenţie şi membrii personalului care au avut ori continuă să aibă legături cu organizaţii sau grupări teroriste ori de criminalitate organizată şi informează factorii abilitaţi despre cele constatate; e) asigură informarea promptă şi completă a conducerii profesionale când sunt descoperite indicii sau există suspiciuni referitoare la săvârşirea de abateri disciplinare ori infracţiuni de către personalul din penitenciarul-spital ori de infracţiuni de către persoanele aflate în detenţie; directorul general va fi informat prompt şi complet de către conducerea profesională în cazul în care sunt descoperite indicii sau există suspiciuni referitoare la săvârşirea de abateri disciplinare ori infracţiuni de către directorul sau directorii adjuncţi ai penitenciarului-spital ori, atunci când se impune, şi de către celelalte persoane din sistemul penitenciar; f) colaborează cu organele de urmărire penală şi instanţele de judecată, în scopul prevenirii criminalităţii, criminalităţii organizate, corupţiei şi terorismului; g) colaborează cu instituţiile abilitate în realizarea acţiunilor de protejare a persoanelor incluse în programul de protecţie a martorilor, care se află în stare de arest preventiv sau execută o pedeapsă privativă de libertate; h) identifică fapte, situaţii, împrejurări privind nerespectarea normelor legale de protecţie a informaţiilor naţionale clasificate în cadrul unităţii penitenciare, înştiinţând despre aceasta factorii abilitaţi; i) analizează situaţiile şi fenomenele apărute în domeniul specific de activitate, verifică împrejurările şi cauzele producerii de evenimente negative în mediul penitenciar; j) întreprinde activităţi de verificare şi documentare a unor sesizări privind personalul unităţii, referitoare la domeniul de competenţă al structurii, cu sprijinul conducerii profesionale; k) rezolvă cererile, sesizările şi memoriile ce îi sunt repartizate spre competentă soluţionare; l) întocmeşte sinteza activităţii lunare desfăşurate în vederea transmiterii acesteia conducerii profesionale; m) întocmeşte note interne şi note de informare, în baza rezoluţiilor conducerii profesionale; n) asigură circuitul lucrărilor, conform repartizării stabilite de conducerea profesională; o) păstrează evidenţa lucrărilor înregistrate de secretariatul unităţii, repartizate structurii, având în vedere respectarea termenelor de soluţionare; p) păstrează documentele elaborate la nivelul structurii.  +  Capitolul XI Structura resurse umane şi formare profesională  +  Articolul 44Structura resurse umane şi formare profesională are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei în vigoare cu privire la încadrarea, avansarea, evaluarea performanţelor profesionale, formarea profesională, salarizarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu/muncă ale funcţionarilor publici cu statut special şi ale personalului contractual din unitate.  +  Articolul 45Structura resurse umane şi formare profesională îndeplineşte atribuţii în următoarele domenii de activitate: a) resurse umane; b) evidenţă personal; c) formare profesională; d) organizare-mobilizare.  +  Articolul 46Structura resurse umane şi formare profesională are următoarele atribuţii în domeniul resurselor umane: a) asigură încadrarea statului de organizare al unităţii cu personalul necesar, pe baza dinamicii de personal, prin modalităţile şi în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare; b) întocmeşte situaţiile statistice privind efectivele de personal, fluctuaţia personalului, dinamica de personal şi situaţia centralizatoare privind posturile prevăzute, încadrate şi vacante, pe corpuri profesionale; c) organizează şi coordonează, în conformitate cu prevederile legale, procedurile din aria de competenţă privind concursurile de ocupare a posturilor vacante prin avansarea în funcţii a personalului, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi prin încadrarea din sursă externă şi întocmeşte documentele necesare pentru derularea acestora, precum şi dosarele de concurs ale candidaţilor; d) întocmeşte documentaţia şi deciziile de personal, stabilind baza legală, conform competenţelor legale, pentru încadrările din sursă externă, transferuri, mutări, împuterniciri, avansări în funcţie, schimbări şi destituiri din funcţie, puneri la dispoziţie, suspendări din funcţie, detaşări, delegări, acordarea drepturilor salariale şi a altor drepturi funcţionarilor publici cu statut special, precum şi personalului contractual, întocmind dosarul de încadrare conform prevederilor legale; e) asigură recrutarea şi selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personalul necesar sistemului administraţiei penitenciare şi întocmeşte dosarele de concurs ale acestora; f) asigură implementarea la nivelul unităţii a politicilor şi strategiilor privind dezvoltarea şi valorificarea capitalului de resurse umane, prin programe pe termen scurt, mediu şi lung, stabilite de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; g) elaborează proiecte de regulamente, metodologii, instrucţiuni, proceduri şi decizii ale directorului unităţii sau la solicitarea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; h) realizează periodic analize, rapoarte, sinteze şi situaţii cu privire la structura personalului încadrat şi necesarul de personal, în conformitate cu normativele de personal stabilite pentru funcţionarea unităţilor sanitare; i) planifică şi ţine evidenţa personalului unităţii pentru evaluarea psihologică periodică; j) analizează cererile, petiţiile şi solicitările persoanelor fizice şi juridice repartizate de conducerea unităţii privind domeniul resurselor umane, prezintă propuneri pentru soluţionarea acestora şi formulează răspunsul către petiţionari, în termenul prevăzut de lege; k) urmăreşte respectarea disciplinei de stat de către structurile unităţii şi întocmeşte, la propunerea acestora, proiectele deciziilor zilnice pe unitate, cu privire la mişcarea temporară a personalului, pentru asigurarea necesarului de resurse umane în sectoarele deficitare.  +  Articolul 47Structura resurse umane şi formare profesională are următoarele atribuţii în domeniul evidenţei de personal: a) verifică şi actualizează în statul de organizare al unităţii mişcările de personal şi modificările intervenite în evoluţia carierei profesionale; b) stabileşte baza legală şi verifică îndeplinirea condiţiilor şi a criteriilor prevăzute de actele normative în vigoare pentru avansarea în grade profesionale, conferirea de ordine şi medalii şi acordarea altor drepturi de personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru personalul unităţii, întocmind documentaţia şi deciziile necesare, conform competenţelor; c) stabileşte legalitatea şi întocmeşte deciziile pentru acordarea drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual: creşteri salariale, gradaţii, spor de vechime în muncă şi alte sporuri (fidelitate, confidenţialitate, pericol deosebit, prevenţie, primă de stabilitate), concedii/indemnizaţii/stimulente pentru creşterea copilului, compensaţia lunară pentru chirie etc.; d) actualizează permanent în documentele de evidenţă nominală aparţinând personalului unităţii datele cu caracter personal şi profesional de la încadrare până la încetarea raporturilor de serviciu/muncă ale funcţionarilor publici cu statut special şi ale personalului contractual; e) asigură întocmirea, actualizarea şi păstrarea documentelor de evidenţă nominală a personalului unităţii: fişe de evidenţă, fişe matricole, dosare profesionale, carnete de muncă, registrul general de evidenţă a salariaţilor contractuali; f) eliberează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu, a adeverinţelor provizorii şi a cartelelor de acces pentru personalul unităţii şi efectuează periodic controlul asupra existenţei şi stării acestora; g) asigură implementarea prevederilor legale privind depunerea declaraţiilor de avere şi interese de către personalul unităţii, ţine evidenţa acestora şi asigură realizarea procedurilor de contact şi corespondenţă cu Agenţia Naţională de Integritate; h) întocmeşte deciziile şi documentaţia pentru încetarea raporturilor de serviciu/muncă sau pentru modificările intervenite în raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special şi ale personalului contractual, în condiţiile şi cazurile prevăzute de legislaţia aplicabilă acestor categorii de personal; i) întocmeşte şi înaintează la casele de pensii dosarele de pensionare ale funcţionarilor publici cu statut special şi ale personalului contractual, în conformitate cu reglementările în vigoare specifice sistemelor de pensii; j) întocmeşte dosarele de rezervist pentru funcţionarii publici cu statut special cărora le-au încetat raporturile de serviciu, în condiţiile legii, şi le trimite centrelor militare zonale; k) ţine evidenţa abaterilor comise, a sancţiunilor aplicate, precum şi a recompenselor acordate personalului unităţii şi emite deciziile de sancţionare, care sunt de competenţa directorului unităţii; l) întocmeşte contractele individuale de muncă ale candidaţilor admişi la concursurile de încadrare a posturilor de personal contractual; m) întocmeşte informările şi actele adiţionale de modificare a unor elemente din contractele individuale de muncă încheiate cu salariaţii contractuali, în condiţiile şi cazurile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată; n) completează, actualizează şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă modificările intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor, conform aplicaţiei informatice; o) stabileşte salariile de bază individuale pentru personalul contractual, cu respectarea prevederilor legale privind competenţa de gestiune a resurselor umane, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege; în cazul promovării în funcţie, la reluarea activităţii din concediul de creştere a copilului sau ca urmare a creşterilor salariale acordate prin lege, întocmeşte deciziile pentru alocarea la aceste drepturi; p) întocmeşte documentaţia cu privire la structura organizatorică pe categorii de personal şi specialităţi medicale; q) întocmeşte analiza indicatorilor de management al resurselor umane, conform metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului penitenciarului-spital; r) întocmeşte periodic situaţii, informări şi raportări statistice privind gestiunea resurselor umane, la solicitarea direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, direcţiei de sănătate publică şi a altor instituţii care monitorizează activitatea medicală a penitenciarelor-spital; s) la solicitarea personalului unităţii, eliberează adeverinţe privind vechimea în muncă şi în specialitate, încadrarea în condiţii de muncă, precum şi alte elemente cu privire la activitatea desfăşurată în sistemul penitenciar; t) asigură securitatea şi protecţia datelor de personal gestionate împotriva accesului neautorizat şi păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.  +  Articolul 48Structura resurse umane şi formarea profesională are următoarele atribuţii în domeniul formării profesionale: a) organizează, coordonează şi verifică activitatea de pregătire profesională a personalului din unitate, în conformitate cu reglementările în vigoare; b) identifică nevoile de pregătire profesională a personalului din unitate, pe baza analizei informaţiilor obţinute din diagnoza nevoilor de formare; c) analizează rezultatele pregătirii personalului pe sectoare de activitate şi face propuneri de alocare a resurselor financiare necesare pentru dezvoltarea profesională a acestuia; d) coordonează şi asigură desfăşurarea stagiilor de practică în unitate de către elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ pentru formarea personalului de penitenciare; e) coordonează şi urmăreşte desfăşurarea programelor stabilite pentru perioada de stagiu al funcţionarilor publici debutanţi şi întocmeşte deciziile pentru definitivarea sau eliberarea din funcţie a acestora la încheierea stagiului; f) avizează şi centralizează programele privind pregătirea de specialitate întocmite de către şefii ierarhici şi stabileşte planurile tematice pentru pregătirea prin discipline de sprijin; g) stabileşte, organizează şi coordonează planurile tematice pentru pregătirea fizică şi executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare şi întocmeşte documentele necesare pentru desfăşurarea acestora; h) organizează şi coordonează desfăşurarea evaluărilor anuale ale pregătirii continue la nivelul unităţii; i) elaborează proiectele deciziilor directorului penitenciarului-spital referitoare la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din unitate; j) întocmeşte şi actualizează evidenţa participării personalului la diferite forme de pregătire profesională organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de formatori externi, ţine evidenţa documentelor privind pregătirea autoplanificată şi acordarea unor drepturi conexe acestei forme de pregătire; k) ţine permanent legătura cu organizaţiile profesionale medicale în vederea participării personalului medical la formele de pregătire stabilite în programele naţionale de educaţie medicală continuă; l) întocmeşte şi înaintează Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România documentaţia necesară pentru acreditarea unităţii ca formator de educaţie medicală continuă, precum şi creditarea formelor de pregătire organizate şi desfăşurate la nivelul unităţii, pentru asistenţii medicali; m) întocmeşte, împreună cu şefii structurilor, programe de integrare profesională la încadrarea personalului contractual şi la schimbarea profilului de activitate a funcţionarilor publici; n) aduce la cunoştinţa personalului ofertele educaţionale ale formatorilor externi pentru pregătirea autoplanificată; o) organizează, coordonează şi urmăreşte activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cu statut special, asigură centralizarea calificativelor acordate şi întocmeşte analiza privind rezultatele evaluării anuale; p) colaborează cu instituţii acreditate de formare profesională.  +  Articolul 49Structura resurse umane şi formarea profesională are următoarele atribuţii în domeniul organizării-mobilizării: a) analizează structura personalului pe sectoare de activitate, evaluează şi stabileşte necesarul resurselor umane şi prezintă propuneri pentru transformarea, suplimentarea sau radierea unor posturi; b) operează în statul de organizare modificările intervenite cu privire la structura funcţională şi mişcarea personalului; c) elaborează şi înaintează conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor proiectul de reorganizare structurală şi funcţională a unităţii, în conformitate cu normativele de personal aplicabile; d) asigură desfăşurarea activităţilor privind mobilizarea, în conformitate cu prevederile legale; e) întocmeşte şi ţine la zi documentele de mobilizare la locul de muncă a personalului civil cu obligaţii militare din unitate; f) elaborează şi actualizează documentele planului de mobilizare; g) întocmeşte şi prezintă informări şi dări de seamă privind stadiul pregătirii de mobilizare; h) asigură protecţia informaţiilor clasificate specifice domeniului de organizare-mobilizare.  +  Articolul 50La nivelul structurii resurse umane şi formare profesională sunt constituite următoarele tipuri de documente: a) registre de evidenţă cu privire la sancţiunile disciplinare aplicate personalului din unitate, deciziile de personal, dosarele de personal, legitimaţiile pentru personalul din unitate, cartelele de acces în unitate, candidaţii înscrişi la concursuri, acordarea gradaţiilor, acordarea sporului de vechime în muncă şi acordarea sporului de fidelitate; b) condici de predare-primire a corespondenţei; c) corespondenţa cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei, cu alte instituţii, cu persoane fizice şi răspunsul la petiţiile acestora; d) situaţii statistice privind structura de personal din unitate, dinamica de personal, fluctuaţia personalului şi situaţia centralizatoare privind posturile prevăzute, încadrate şi vacante; e) dosarele profesionale ale personalului din unitate, cu excepţia ofiţerilor cu funcţii de conducere, care se află la Administraţia Naţională a Penitenciarelor; f) fişele de evidenţă ale personalului unităţii; g) registrul general de evidenţă a personalului contractual din unitate; h) reglementări privind domeniul propriu de activitate, inclusiv ordine şi decizii în domeniile resurse umane, pregătire profesională şi organizare-mobilizare, emise de ministrul justiţiei, respectiv de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare din competenţă; i) documente privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor vacante din unitate; j) situaţii, informări, note, referate, documente, alte materiale privind activitatea de resurse umane şi perfecţionare a pregătirii profesionale pentru personalul din unitate; k) documentaţia referitoare la salariile de merit, sporul de până la 50%, avansarea în grad profesional sau funcţie, semnul onorific şi alte forme de premiere; l) rapoarte de analiză a activităţii, planuri şi programe de activitate; m) note de constatare privind rezultatele verificărilor efectuate în unitate în privinţa activităţilor din domeniul asigurării resurselor umane şi pregătirii acestora; n) programări ale persoanelor care vor fi examinate psihologic; o) avize psihologice şi recomandări de specialitate; p) alte documente din aria de competenţă profesională; q) decizii de personal.  +  Capitolul XII Structura economico-administrativă  +  Articolul 51Structura economico-administrativă este formată din structura logistică şi structura financiar-contabilitate.  +  Secţiunea 1 Structura logistică  +  Articolul 52Structura logistică are următoarele atribuţii: a) ţine evidenţa bunurilor materiale, mijloacelor tehnice şi auto din dotare; b) asigură gestionarea bunurilor materiale, întocmirea documentelor justificative privind evidenţa intrării, păstrării şi ieşirii bunurilor în/din gestiune; c) întocmeşte Planul de aprovizionare tehnico-materială în baza fundamentărilor scrise ale responsabililor de structuri; d) fundamentează şi înaintează propunerile pentru buget la titlul II - Bunuri şi servicii; e) asigură scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea bunurilor materiale; f) desfăşoară activităţile de hrănire, echipare şi cazare a persoanelor private de libertate; g) asigură materialele de întreţinere şi igienico-sanitare pentru persoanele private de libertate, conform reglementărilor prevăzute în acest sens; h) desfăşoară activitatea de reparaţii şi întreţinere ale construcţiilor, întocmind documente legale la terminarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente ale construcţiilor; i) desfăşoară activitatea de achiziţii publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 53La nivelul structurii logistică sunt constituite următoarele evidenţe: a) inventarele documentelor predate la depozitele de arhivă; b) planuri de aprovizionare anuale; c) registrul de evidenţă pe serii a armamentului; d) dosar privind cadastrul; e) situaţii de inventariere a imobilelor; f) studii de prefezabilitate şi studii de fezabilitate pentru lucrări de investiţii, respectiv studii de fezabilitate pentru lucrări de reparaţii capitale; g) planuri de înzestrare şi asigurare cu armament; h) situaţia muniţiei şi armamentului existente în unitate; i) carnete de evidenţă a distribuirii echipamentului; j) dosarul autovehiculului; k) registrul de evidenţă a numerelor de înmatriculare; l) acte ale autovehiculelor în timpul funcţionării; m) documentaţie de inventariere; n) fişe de magazie; o) fişe ale obiectelor de inventar în folosinţă; p) bonuri de consum şi bonuri de transfer; q) corespondenţă, îndrumări, precizări, dispoziţii tehnice, reglementări; r) bonuri de primire-păstrare; s) program de cheltuieli materiale, fişe de date pentru achiziţii; t) fişa postului, documente de justificare a consumului de carburanţi - foi de parcurs; u) carnete de bord; v) contracte de furnizare de produse şi servicii; w) contracte de închiriere a spaţiilor; x) contracte de achiziţie; y) fişe de cont analitice şi magazie, carnete NIR, bonuri de consum, note de comandă, bonuri de predare, transfer, restituire; z) situaţii privind activitatea de control, cercetări administrative; aa) devize estimative ale lucrărilor de reparaţii curente; bb) registrul de evidenţă a accidentelor rutiere; cc) registrul de planificare auto din dotarea unităţii; dd) situaţii cu alocări la dreptul autovehiculelor, repartiţia şi ordinea interioară pentru autovehicule; ee) carnete de predare-primire auto, carnete de acte stare tehnică, bonuri de consum; ff) situaţii privind alocarea drepturilor de încălzire pe unitate; gg) situaţii PRAM (verificarea prizelor de pământ); hh) raportări periodice la Administraţia Naţională a Penitenciarelor.  +  Secţiunea a 2-a Structura financiar-contabilitate  +  Articolul 54Structura financiar-contabilitate are ca principală atribuţie desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii, în scopul asigurării integrale şi la timp a fondurilor băneşti necesare desfăşurării în bune condiţii a întregii activităţi, precum şi al ţinerii corecte şi la zi a evidenţei contabile în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare.  +  Articolul 55Structura financiar-contabilitate îndeplineşte următoarele atribuţii: a) efectuează calculul drepturilor salariale lunare; b) răspunde de întreaga activitate de respectare a disciplinei financiare, de încasare a veniturilor, de recuperare a pagubelor şi a creanţelor de orice fel; c) răspunde de efectuarea tuturor plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai după ce acestea au fost lichidate şi ordonanţate, în condiţiile legii; d) exercită control financiar preventiv asupra tuturor documentelor ce conţin operaţiuni care, potrivit legii, se supun obligatoriu acestui gen de control; e) întocmeşte situaţii statistice, centralizatoare şi raportări în legătură cu plăţile executate, potrivit prevederilor legale, şi urmăreşte depunerea în termen a acestora; f) ţine evidenţa contabilă în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare; g) ţine evidenţa de gestiune a bunurilor intrate sau ieşite în/din patrimoniul propriu; h) confruntă soldurile evidenţei contabile analitice cu cele din evidenţa sintetică; i) întocmeşte balanţele lunare de verificare; j) răspunde de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare; k) gestionează fondurile încasate de la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., inclusiv pentru cabinetele medicale din unităţile arondate.  +  Articolul 56Casieria îndeplineşte următoarele atribuţii: a) ţine evidenţa operaţiunilor de casă; b) efectuează plăţile şi încasările, prin casieria proprie, pe baza documentelor justificative; c) asigură primirea, păstrarea şi restituirea bunurilor, obiectelor de valoare şi a valorilor proprietate personală a persoanelor private de libertate.  +  Articolul 57 (1) În cadrul structurii economico-administrative sunt stabilite relaţii de autoritate ierarhice, relaţii de autoritate funcţionale, relaţii de cooperare, relaţii de reprezentare şi relaţii de inspecţie şi control. (2) Relaţiile de autoritate ierarhice sunt: a) subordonarea contabilului-şef faţă de şeful structurii economico-administrative; b) subordonarea personalului de execuţie faţă de şeful structurii economico-administrative şi contabilul-şef (personalul din structura financiar-contabilitate). (3) Relaţiile de autoritate funcţionale se stabilesc de structura economico-administrativă cu structurile economice din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecărei structuri sau cu competenţele acordate prin dispoziţie a directorului penitenciarului şi în limitele prevederilor legale. (4) Relaţiile de cooperare se stabilesc între sectoarele din cadrul structurii economico-administrative, între acestea şi celelalte structuri ale penitenciarului-spital sau cu structuri similare ale altor instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, organizaţiilor neguvernamentale şi altele asemenea, din ţară sau din străinătate. (5) Relaţiile de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor structurii sau ale competenţelor acordate prin dispoziţie a directorului penitenciarului sau a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 58În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile de interes public pe care structura economico-administrativă are obligaţia să le comunice din oficiu sunt sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.  +  Articolul 59Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de structura economico-administrativă cuprinde următoarele: a) bugetul de venituri şi cheltuieli pe surse al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.; b) solicitări de suplimentare a bugetului de venituri şi cheltuieli, solicitări de virări de credite în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli; c) situaţii financiare trimestriale şi anuale; d) balanţe de verificare sintetice/analitice; e) fişe de cont; f) contracte de prestări de servicii medicale; g) facturi; h) ordine de plată; i) dispoziţii de încasare/plată către casierie; j) avize de expediere; k) registre de facturi/ordine de plată/dispoziţii de încasare/plată către casierie; l) note contabile; m) extrase de cont; n) planificarea plăţilor către trezorerie; o) decont de cheltuieli pe pacient; p) registrul-jurnal; q) registrul-inventar; r) raport de audit intern/raport Curtea de Conturi; s) fişe de evidenţă personală referitoare la drepturi băneşti ale funcţionarilor publici cu statut special; t) note prin care se aprobă recompense personalului unităţii; u) state de plată a salariilor; v) certificate de scoatere şi alocare de la/la drepturi; w) monitorizarea cheltuielilor de personal; x) corespondenţa purtată cu unităţile teritoriale în privinţa salarizării; y) procese-verbale întocmite de Curtea de Conturi; z) situaţii privind aprecierile personalului; aa) fişele posturilor; bb) documente justificative care stau la baza elaborării notelor contabile; cc) documente privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor; dd) documente contabile de gestiune; ee) liste de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniul unităţii; ff) registrul de casă; gg) registrul operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv; hh) fişele fiscale personale ale angajaţilor; ii) adeverinţe de salariu pentru bănci şi pentru casele de pensii; jj) adeverinţe anexe la dosarele de pensionare; kk) situaţiile prezenţei personalului la serviciu; ll) adeverinţele personalului plecat în misiune privind sporurile de care beneficiază; mm) declaraţiile lunare privind contribuţiile sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; nn) evidenţa persoanelor asigurate şi coasigurate la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.; oo) ordine ale ministrului justiţiei, decizii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale directorului penitenciarului-spital de încadrare, promovare şi trecere în rezervă a personalului; pp) corespondenţa cu unităţile sistemului penitenciar privind avizarea buletinelor de măsurare a noxelor sau a buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, în vederea acordării sporurilor salariale sau de concediu; qq) corespondenţa cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru rezolvarea şi reglementarea problemelor apărute din punct de vedere financiar.  +  Capitolul XIII Structura siguranţa deţinerii şi regim penitenciar  +  Articolul 60Structura siguranţa deţinerii şi regim penitenciar are următoarea componenţă: a) siguranţa deţinerii; b) regim penitenciar; c) evidenţa persoanelor private de libertate şi organizarea muncii.  +  Articolul 61Structura siguranţa deţinerii şi regim penitenciar este componenta specializată a penitenciarului-spital care: a) organizează şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate şi a măsurii arestării preventive, pronunţate de instanţele judecătoreşti; b) coordonează, îndrumă şi controlează asigurarea pazei, escortării şi supravegherii condamnaţilor, arestaţilor preventiv şi minorilor, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative; c) transpune în practică strategia de aplicare a regimului penitenciar, ţine evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate şi urmăreşte folosirea lor la activităţi gospodăreşti în interesul locului de deţinere, potrivit legii; d) ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată, la organele de urmărire penală sau la spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii, pentru transferul acestora la alte locuri de deţinere.  +  Articolul 62Structura siguranţa deţinerii îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură, coordonează, îndrumă şi controlează paza şi escortarea condamnaţilor, arestaţilor preventiv şi minorilor din penitenciarul-spital, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative; b) asigură, controlează şi ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată sau la spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii; c) urmăreşte respectarea prevederilor actelor normative referitoare la asigurarea pazei şi escortării persoanelor aflate în custodie; d) asigură şi controlează modul de păstrare, folosire şi întreţinere a armamentului, muniţiei şi mijloacelor tehnice auxiliare de pază şi transmisiuni din dotarea unităţii; e) elaborează, asigură, controlează modul în care se aplică măsurile pentru prevenirea evenimentelor negative; f) asigură desfăşurarea şedinţelor de antrenare şi instruire a personalului din unitate în vederea creşterii capacităţii de acţiune în situaţii speciale, analizând periodic modul de executare a alarmelor; g) organizează şi coordonează activitatea personalului care execută paza şi escortarea persoanelor private de libertate transferate cu mijloacele auto din dotare, întocmeşte şi prezintă pentru aprobare itinerarele de deplasare, precum şi documentele pentru efectuarea transportului cu asemenea mijloace; h) organizează în mod judicios cadrele pe posturi şi misiuni la nivelul unităţii; i) urmăreşte transpunerea în practică a prevederilor planului de acţiune pentru îndeplinirea în comun a misiunilor, încheiat între penitenciarele-spital şi unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi, de la caz la caz, face propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi; j) elaborează periodic informări şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative în domeniul de activitate al structurii şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea siguranţei misiunilor de pază şi escortare a persoanelor încarcerate; k) organizează paza şi controlul accesului în penitenciarulspital; l) asigură siguranţa locului de deţinere şi a misiunilor de executat şi face propuneri pentru dotarea acestora cu mijloace de intervenţie, legătură, transport, alarmare şi semnalizare; m) urmăreşte actualizarea şi completarea documentelor de pază, apărare şi alarmare a unităţii, precum şi a celor de cooperare cu alte organe; n) întocmeşte documentele pentru organizarea şi desfăşurarea de aplicaţii vizând verificarea capacităţii de acţiune a personalului penitenciarului-spital; o) studiază şi propune măsuri de modernizare a sistemelor de supraveghere, a postului de control şi a spaţiilor de cazare, analizează posibilităţile de dotare a unităţilor cu armament modern şi eficace şi verifică situaţiile în care s-a efectuat uz de armă.  +  Articolul 63Structura regimul penitenciar are următoarele atribuţii: a) asigură, organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de aplicare a regimurilor diferenţiate de deţinere a persoanelor private de libertate; b) asigură, îndrumă, coordonează şi controlează modul de îndeplinire a misiunilor de supraveghere a efectivelor de persoane private de libertate; c) asigură, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile referitoare la acordarea drepturilor la pachet, vizită, corespondenţă, petiţionare, telefon şi a celorlalte drepturi prevăzute de lege; d) asigură, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile referitoare la plimbarea zilnică, vizita intimă, cumpărături; e) analizează respectarea prevederilor legale privind acordarea recompenselor şi a sancţiunilor disciplinare; f) controlează respectarea asigurării condiţiilor legale de detenţie, a igienei, alimentaţiei şi ţinutei persoanelor private de libertate; g) asigură repartizarea pe camere a persoanelor private de libertate; h) organizează ţinerea raportului cu persoanele private de libertate; i) aplică dispoziţiile actelor normative, cu implicaţii asupra regimului penitenciar; j) verifică împrejurările şi cauzele producerii unor evenimente generate de încălcări ale prevederilor referitoare la acordarea drepturilor persoanelor private de libertate, de abuzuri ale membrilor personalului, de aplicarea discriminatorie a regimului legal de deţinere, precum şi sesizările primite din partea persoanelor private de libertate şi a familiilor acestora; k) întocmeşte periodic, pentru a fi prezentate conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, informări şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative şi la măsurile pentru îmbunătăţirea aplicării regimului penitenciar; l) coordonează activitatea de rezolvare a corespondenţei primite de la persoane private de libertate şi membri de familie ai acestora, analizează modul în care se aplică procedurile legale pe această linie şi prezintă informări periodice conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; m) transmite Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor evenimentele negative, altercaţiile dintre persoanele private de libertate, autoagresiunile soldate cu decese ori vătămări corporale.  +  Articolul 64Structura evidenţa persoanelor private de libertate şi organizarea muncii îndeplineşte următoarele atribuţii: a) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti; b) primeşte persoanele private de libertate de la alte penitenciare sau de la poliţie; c) întocmeşte planul tematic şi documentele necesare organizării şi desfăşurării activităţii; d) urmăreşte legalitatea primirii persoanelor private de libertate şi a minorilor în locul de deţinere, calculul pedepselor, aducerea la cunoştinţă a actelor procedurale, prezentarea la organele judiciare, liberarea condiţionată etc.; e) urmăreşte şi aplică instituţia liberării condiţionate, în conformitate cu dispoziţiile legii; f) ţine evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate şi a minorilor; g) întocmeşte situaţii nominale şi statistice privind structura şi dinamica efectivelor de persoane private de libertate şi minori; h) rezolvă corespondenţa primită de la persoane private de libertate referitoare la situaţia juridică şi transfer; i) rezolvă corespondenţa primită de la instanţele de judecată, organele de urmărire penală, poliţie, organizaţii interne şi internaţionale, referitoare la situaţia juridică a persoanelor private de libertate; j) efectuează apelul general al persoanelor private de libertate şi al minorilor; k) realizează transferurile dispuse de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prezentarea persoanelor private de libertate la termenele fixate la organele judiciare, precum şi retransferarea la penitenciarul de origine, informând de îndată despre apariţia oricăror disfuncţionalităţi; l) trimestrial, prezintă spre informare situaţii cu privire la activitatea desfăşurată, făcând propuneri de îmbunătăţire a muncii; m) ţine evidenţa dispoziţiilor de transfer primite; n) soluţionează, clasează şi arhivează lucrările care îi sunt date spre soluţionare; o) introduce datele în aplicaţia informatizată, cu privire la situaţia juridică a persoanelor private de libertate şi a minorilor, transferul şi prezentarea acestora în faţa organelor judiciare etc.; p) întocmeşte şi listează note şi alte documente privind evoluţia şi structura efectivelor de persoane private de libertate, capacitatea de cazare etc.; q) prezintă spre informare situaţii statistice referitoare la persoanele private de libertate; r) informează judecătorul delegat în cazul declarării refuzului de hrană de către persoanele private de libertate; s) întocmeşte săptămânal tabele cu persoanele private de libertate foste consumatoare de droguri, dificile şi cu grad sporit de risc; t) ţine evidenţa individuală a muncii în interesul locului de deţinere desfăşurate de persoanele private de libertate; u) calculează şi acordă zilele considerate ca executate pe baza muncii prestate persoanelor private de libertate.  +  Articolul 65La nivelul structurii evidenţa persoanelor private de libertate şi organizarea muncii sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul-opis al persoanelor aflate în penitenciarul-spital; b) registrul de termene; c) registrul de evidenţă a depunerii în penitenciarul-spital a persoanelor arestate preventiv; d) registrul de evidenţă a depunerii în penitenciarul-spital a persoanelor condamnate; e) registrul de evidenţă a punerii în libertate a persoanelor arestate preventiv; f) registrul de evidenţă a punerii în libertate a persoanelor condamnate; g) registrul de evidenţă a liberării condiţionate a persoanelor condamnate; h) condica de corespondenţă ordinară - secretariat; i) condica de predare corespondenţă ordinară - persoane private de libertate.  +  Titlul V Structuri permanente de lucru la nivelul penitenciarului-spital  +  Articolul 66 (1) Desemnarea reprezentanţilor penitenciarului-spital în comisii, comitete, consilii şi în alte structuri de colaborare sau de decizie în care este implicată unitatea se face prin decizie a directorului unităţii. (2) Reprezentanţii vor prezenta, periodic sau la cererea directorului unităţii, rapoarte privind activitatea în comisiile în care au fost desemnaţi.  +  Capitolul I Consiliul de conducere al penitenciarului-spital  +  Articolul 67 (1) În penitenciarele-spital funcţionează consiliul de conducere ca organ consultativ. (2) Componenţa consiliului de conducere se aprobă prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (3) Preşedintele consiliului de conducere este directorul. (4) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea oricărui membru, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea penitenciarului-spital. (5) În lipsa directorului, atribuţiile preşedintelui consiliului de conducere se exercită de către înlocuitorul acestuia.  +  Articolul 68 (1) În consiliul de conducere se stabilesc măsuri de îmbunătăţire a activităţii penitenciarului-spital. (2) Conţinutul dezbaterilor din cadrul consiliului de conducere se va consemna în scris într-un proces-verbal de către o persoană desemnată din cadrul structurii secretariat. Procesul-verbal astfel încheiat va fi înaintat spre semnare membrilor consiliului de conducere. (3) Sarcinile stabilite se transmit spre soluţionare fiecărei structuri vizate, printr-o notă întocmită de către structura secretariat, menţionându-se şi termenele stabilite pentru executarea lucrării. (4) Seful fiecărei structuri monitorizează stadiul de realizare a sarcinilor transmise, în funcţie de termenele stabilite pentru executarea acestora. (5) Şefii structurilor vor lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire în bune condiţii şi la termen a sarcinilor şi lucrărilor repartizate.  +  Capitolul II Consiliul medical al penitenciarului-spital  +  Articolul 69 (1) Consiliul medical al penitenciarului-spital este format din directorul adjunct pentru probleme medicale, în calitate de preşedinte, şefii de secţii, şefii sau coordonatorii structurilor laborator de radiologie şi imagistică medicală, farmacie cu circuit închis, ambulatoriul de specialitate integrat şi asistentul şef pe spital, în calitate de membri. (2) Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele: a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate; b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în penitenciarele-spital, în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate; c) înaintarea de propuneri consiliului de conducere privind utilizarea fondului de dezvoltare al penitenciarului-spital; d) înaintarea de propuneri consiliului de conducere pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii penitenciarului-spital, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale persoanelor private de libertate şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală.  +  Capitolul III Consiliul etic al penitenciarului-spital  +  Articolul 70 (1) În cadrul penitenciarelor-spital funcţionează un consiliu etic. (2) Consiliul etic este format din 5 membri, având următoarea componenţă: a) 2 medici, dintre care un şef de secţie din secţia cu cel mai mare număr de paturi; b) consilierul juridic al unităţii; c) asistentul coordonator din secţia cu cel mai mare număr de paturi; d) un reprezentant desemnat de Direcţia medicală din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; e) un secretar, fără drept de vot. (3) Consiliul etic este condus de către medicul şef de secţie prevăzut la alin. (2) lit. a (4) Consiliul etic se întruneşte ori de câte ori este nevoie sau la sesizarea unui pacient/aparţinător/reprezentat legal al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale. (5) Aspectele semnalate se analizează pentru fiecare caz în parte şi se consemnează într-un proces-verbal care cuprinde sesizările, precum şi măsurile propuse a fi luate de către directorul penitenciarului-spital pentru remedierea acestora.  +  Capitolul IV Comitetul de securitate şi sănătate în muncă  +  Articolul 71 (1) În cadrul penitenciarului-spital funcţionează, cu respectarea prevederilor legale, comitetul de securitate şi sănătate în muncă. (2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă din penitenciarele-spital are scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii muncii. (3) Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă constituit la nivelul sistemului administraţiei penitenciare se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Capitolul V Comisia de disciplină  +  Articolul 72Comisia de disciplină are drept atribuţii principale cercetarea abaterilor disciplinare pentru care a fost sesizată şi propunerea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare constatate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul VI Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu  +  Articolul 73Solicitările de repartizare a locuinţelor de serviciu aflate în administrarea penitenciarului-spital vor fi analizate şi soluţionate de o comisie constituită la nivelul unităţii, prin decizie a directorului acesteia.  +  Articolul 74Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu are ca principal scop atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul de locuinţe de serviciu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 75Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu este responsabilă în ceea ce priveşte ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.197/C/2008.  +  Titlul VI Colaborarea dintre structurile penitenciarului-spital şi dintre acestea şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia  +  Articolul 76 (1) Dispoziţiile cu caracter general pentru structurile penitenciarului-spital pot fi date, cu respectarea legii, numai de ministrul justiţiei, directorul general şi directorii generali adjuncţi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în limitele competenţelor ce le sunt stabilite. (2) Structurile din penitenciarul-spital, potrivit specificului propriu stabilit prin prezentul regulament, cu respectarea legii, în îndeplinirea atribuţiilor curente, pot lua legătura direct, prin şefii structurilor ori prin salariaţii desemnaţi de aceştia, cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia.  +  Articolul 77 (1) Colaborarea dintre structurile penitenciarului-spital şi dintre acestea şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi celelalte unităţi penitenciare se realizează prin şefii structurilor respective. (2) Dacă pentru realizarea unor lucrări este necesară colaborarea dintre structurile prevăzute la alin. (1), şefii acestora vor desemna personalul care va soluţiona corespondenţa în termenul legal/stabilit.  +  Articolul 78 (1) Lucrările la a căror elaborare este necesară colaborarea mai multor structuri din penitenciarul-spital, în raport cu atribuţiile prevăzute în prezentul regulament, vor fi verificate şi vor purta semnătura şefilor structurilor implicate. (2) În situaţia în care o lucrare este de competenţa mai multor structuri din cadrul penitenciarului-spital, se va face o menţiune în acest sens pe prima pagină a lucrării respective, în vederea elaborării unui punct de vedere unitar, prin consultarea structurilor implicate. (3) În cazul în care şefii de structuri nu ajung la un acord în legătură cu soluţionarea lucrării, fiecare îşi va susţine punctul de vedere, cu notă motivată, prezentând întregul material directorului unităţii.  +  Articolul 79În cadrul structurilor, lucrările rezolvate se verifică şi exemplarul al doilea se semnează de către şeful acestora, înainte ca acestea să fie prezentate directorului unităţii.  +  Titlul VII Înregistrarea şi circuitul documentelor  +  Articolul 80 (1) Structura secretariat coordonează şi îndrumă circuitul corespondenţei în penitenciarul-spital. (2) Toate lucrările au număr unic de înregistrare, care se respectă indiferent de circuitul documentelor în cadrul unităţii.  +  Articolul 81 (1) Corespondenţa se înregistrează prin aplicaţia de evidenţă a documentelor de către lucrătorii structurii secretariat. (2) Câte un exemplar al notelor şi celorlalte acte cu caracter intern se păstrează atât la structura emitentă, cât şi la cea căreia i se adresează.  +  Articolul 82Documentele utilizate de structurile din penitenciarele-spital sunt următoarele: a) note de informare; b) note de fundamentare; c) adrese către petiţionari sau instituţii; d) rapoarte; e) referate de necesitate; f) răspunsuri la petiţii şi memorii; g) petiţii/cereri ale personalului; h) note interne; i) adrese circulare; j) decizii ale directorului unităţii, ale directorului general şi ordine ale ministrului justiţiei.  +  Articolul 83Circuitul lucrărilor se realizează astfel: a) corespondenţa înregistrată la structura secretariat se repartizează celorlalte structuri din cadrul penitenciarului-spital, potrivit competenţei/domeniului de activitate a/al acestora sau rezoluţiei directorului unităţii, prin aplicaţia de evidenţă a documentelor; b) în cazul în care o lucrare nu intră în competenţa de rezolvare a structurii căreia i-a fost repartizată, aceasta o va returna structurii secretariat, indicând structura pe care o consideră competentă, astfel încât lucrarea să fie redirecţionată, totodată operându-se modificarea respectivă în aplicaţia de evidenţă a documentelor; c) dacă lucrarea este de competenţa mai multor structuri, se va transmite câte un exemplar fiecărui structuri.  +  Articolul 84 (1) Lucrările se soluţionează în termenul prevăzut prin rezoluţie sau în termenul prevăzut în cuprinsul acestora, iar în cazul în care nu sunt prevăzute termene, lucrarea se soluţionează în termen legal. (2) Dacă pentru soluţionarea unei lucrări este necesară colaborarea mai multor structuri, termenul de rezolvare va respecta prevederile legale în vigoare. (3) Directorul unităţii poate prelungi termenul de rezolvare a unei lucrări, la cerere şi motivat.  +  Articolul 85Lucrările de bază se păstrează la structura care le-a întocmit.  +  Articolul 86Expedierea lucrărilor se realizează prin structura secretariat.  +  Titlul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 87Structurile întocmesc, potrivit specificului lor de activitate, răspunsurile la interpelările adresate directorului unităţii de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ministrul justiţiei, autorităţile şi instituţiile publice, mass-media sau persoanele fizice şi răspund de exactitatea datelor şi informaţiilor pe care aceste lucrări le cuprind.  +  Articolul 88Structurile din penitenciarul-spital asigură, conform specificului de activitate, participarea personalului la conferinţe, simpozioane, seminare organizate de Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi de alte organisme naţionale sau internaţionale.  +  Articolul 89Structurile penitenciarului-spital pot îndeplini orice alte activităţi prevăzute de lege, potrivit specificului lor, altele decât cele cuprinse în prezentul regulament, stabilite de directorul penitenciarului-spital sau de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 90 (1) Evidenţa tuturor documentelor emise de directorul penitenciarului-spital se păstrează în original la structura secretariat sau la structura informaţii clasificate, în funcţie de nivelul de clasificare al acestora. (2) Evidenţa ordinelor, deciziilor, instrucţiunilor şi a dispoziţiilor emise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ministrul justiţiei, care reglementează activitatea sistemului penitenciar, se păstrează într-un exemplar, cu rezoluţia directorului unităţii în original, la structura secretariat sau structura informaţii clasificate, în funcţie de nivelul de clasificare al acestora. Dacă aceste documente intră în competenţa mai multor structuri, conform repartizării directorului unităţii, structura secretariat sau structura informaţii clasificate va transmite câte un exemplar xeroxat fiecărei structuri, în conformitate cu reglementările şi instrucţiunile în vigoare. (3) Fiecare structură trebuie să păstreze lucrările care au stat la baza elaborării deciziilor directorului unităţii, copiile acestora urmând a fi transmise părţilor implicate, prin grija structurii emitente.  +  Articolul 91Termenele de păstrare a lucrărilor sunt cele prevăzute în Nomenclatorul de documente referitoare la fondul arhivistic şi materiale preconstituite, aprobat prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 92 (1) Personalul din penitenciarele-spital este obligat să respecte programul de lucru stabilit prin decizie a directorului unităţii. (2) Plecarea înainte de terminarea programului sau prezenţa la serviciu după program, precum şi alte învoiri sunt permise numai cu aprobarea directorului unităţii şi, în lipsa acestuia, după caz, a directorului adjunct, a şefilor de serviciu sau de birou.  +  Articolul 93Nerespectarea obligaţiilor ce revin personalului din penitenciarele-spital se sancţionează în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 94Şefii structurilor vor informa personalul din subordine cu privire la întregul conţinut al prezentului regulament.  +  Anexa 1 la regulamentMINISTERUL JUSTIŢIEIADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELORPenitenciarul-spital .................... AprobMinistrul justiţiei...................FIŞA POSTULUINr. poziţiei din stat: 1Denumirea postului din stat: director penitenciar-spitalNivelul postului: de conducereFuncţia publică corespunzătoare categoriei: A - corpul ofiţerilorScopul principal al postului: organizarea, conducerea, îndrumarea şi coordonarea activităţii tuturor sectoarelor din unitateIdentificarea funcţiei publice:Denumire: directorGradul profesional: -Vechimea în specialitatea necesară: conform legislaţiei în vigoareCondiţii specifice privind ocuparea postului:Studii: superioare absolvite cu diplomă de licenţă emisă de instituţii acreditateStudii de specialitate: absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic.----------Rubrica "Studii de specialitate" a anexei 1 din regulament a fost modificată de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 416 din 12 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015.Rubrica "Perfecţionări (specializări)" va avea următorul cuprins:Perfecţionări:- absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii; ori- absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii.----------Rubrica "Perfecţionări (specializări)" a anexei 1 din regulament a fost modificată de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 416 din 12 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator:Limbi străine: nu este cazulAbilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: seriozitate şi responsabilitate, iniţiativă şi discernământ în modul de rezolvare a sarcinilor încredinţate, capacitate de analiză, sinteză şi de a lua decizii, receptivitate şi dinamism, capacitate de muncă în echipăCerinţe specifice: disponibilitate de a lucra în program prelungit şi de a efectua deplasări, eficacitate şi siguranţă în îndeplinirea responsabilităţilor ce îi revinCompetenţă managerială: organizarea şi conducerea eficientă a activităţilor cu personalul din subordine; capacitate de previzionare şi planificare a activităţilor unităţii pe termen scurt, mediu şi lung; capacitate de analiză şi sinteză; coordonarea, îndrumarea, conducerea şi asumarea răspunderii pentru activitatea unităţiiAtribuţii:- asigură conducerea, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor specifice unităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;- aplică prevederile documentelor internaţionale semnate de România cu privire la respectarea drepturilor omului în penitenciar;- răspunde de hotărârile luate şi dispoziţiile date în legătură cu actul managerial, în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice: pregătirea personalului, folosirea mijloacelor financiare şi materiale alocate, asigurarea ordinii şi disciplinei în unitate;- utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate, în calitate de ordonator terţiar de credite, numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale;- aprobă regulamentul de ordine interioară al unităţii;- aprobă planul anual de furnizare de servicii medicale;- aplică strategiile şi politicile de dezvoltare ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru persoanele private de libertate;- aprobă utilizarea bazei de date medicale a penitenciarului-spital pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;- aprobă/întocmeşte fişele postului pentru personalul din competenţă;- stabileşte programul zilnic de lucru al personalului unităţii şi urmăreşte modul în care acesta este respectat;- numeşte, eliberează, destituie, suspendă din funcţie, pune la dispoziţie, repune în drepturile anterioare şi efectuează şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu, în condiţiile legii, pentru personalul din subordine, potrivit competenţelor legale;- acordă recompense funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual din competenţă;- coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual din unitate de asemenea, întocmeşte, concluzionează şi hotărăşte cu privire la fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din competenţa sa, conform legii;- aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, la propunerea comisiei de disciplină, în funcţie de competenţele conferite de lege;- aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată personalului contractual din unitate;- aprobă deciziile de încadrare a funcţionarilor publici cu statut special şi a personalului contractual, conform competenţelor, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată, numirea îndrumătorilor pentru perioada de stagiu a funcţionarilor publici cu statut special debutanţi;- aprobă încetarea raporturilor de serviciu ale agenţilor şi a raporturilor de muncă pentru personalul contractual din unitate, în condiţiile legii;- aprobă delegarea personalului din competenţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată;- aprobă detaşarea personalului din competenţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată, după obţinerea avizului direcţiei sau al serviciului de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;- organizează, controlează, îndrumă şi sprijină activităţile privind asigurarea dreptului la asistenţă medicală al persoanelor private de libertate;- aprobă, îndrumă şi sprijină activităţile de educaţie, asistenţă psihologică şi socială desfăşurate în penitenciarulspital;- aprobă întâlnirile între persoanele private de libertate şi reprezentanţii mass-mediei sau alte persoane cu calităţi oficiale ori care desfăşoară activităţi în domeniul respectării drepturilor omului;- coordonează, îndrumă şi controlează asigurarea pazei, escortării şi supravegherii persoanelor private de libertate custodiate, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative;- coordonează activitatea de ţinere a evidenţei nominale şi statistice a persoanelor private de libertate, potrivit legii;- convoacă, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele consiliului de conducere;- coordonează activitatea pentru asigurarea sistemului informatic integrat, prelucrarea datelor şi exploatarea aplicaţiilor informatice;- coordonează fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii;- răspunde, potrivit legii, de: a) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate; b) realizarea veniturilor; c) angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; d) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce; e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare; f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice; g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;- aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fonduri publice;- răspunde de utilizarea mijloacelor financiare repartizate, de respectarea disciplinei financiare, de prezentarea lucrărilor în condiţiile şi la termenele stabilite, precum şi de modul de îndeplinire a atribuţiunilor ce îi revin în calitate de ordonator terţiar de credite;- ia măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru pentru comisia de inventariere;- răspunde pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;- asigură coordonarea proiectelor planurilor financiare, de aprovizionare, proiectare, producţie, întreţinere şi reparaţii, susţinerea acestora şi înaintarea spre aprobare directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;- analizează periodic activitatea de aprovizionare şi dispune actualizarea programelor de achiziţii pe care le înaintează, pentru avizare şi aprobare, la Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă;- coordonează activităţile destinate executării pedepselor, dotarea şi asigurarea cu bunuri şi mijloace materiale în funcţie de obiectivele sistemului penitenciar, priorităţile şi resursele materiale şi financiare avute la dispoziţie, conform legii;- asigură respectarea actelor normative în vigoare referitoare la paza şi siguranţa patrimoniului unităţii;- emite decizii pentru reglementarea activităţilor curente;- aprobă programele de activităţi ale unităţii, evaluează periodic stadiul realizării obiectivelor şi stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor şi rezultatelor obţinute, făcând propuneri în acest sens directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;- organizează, îndrumă şi coordonează activităţile de menţinere a capacităţii de intervenţie şi acţiune a unităţii, de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unităţii de la starea organizatorică de pace la starea organizatorică de război;- îndrumă şi controlează activitatea de pregătire a personalului din structurile pe care le coordonează;- organizează activităţile de relaţii publice, îndrumare şi coordonare a activităţilor de primire, evidenţă şi soluţionare a petiţiilor;- coordonează activităţile referitoare la evidenţa, multiplicarea, manipularea, păstrarea şi transportul documentelor;- asigură luarea măsurilor necesare menţinerii în bună stare de funcţionare a armamentului, tehnicii de luptă, clădirilor şi celorlalte dotări materiale ale unităţii;- asigură protecţia informaţiilor clasificate potrivit legii şi pune în aplicare planul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;- îndeplineşte orice alte atribuţii ale actului managerial prevăzute în actele normative în vigoare;- răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru penitenciarul-spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;- răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- propune, ca urmare a analizei în cadrul consiliului de conducere, structura organizatorică, în vederea aprobării de către Ministerul Justiţiei, după obţinerea avizului de la Ministerul Sănătăţii;- în situaţia în care penitenciarul-spital nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări de servicii pentru asigurarea acestora;- analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor consiliului de conducere, ai consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii penitenciarului-spital;- răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;- elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale persoanelor private de libertate din penitenciarul-spital, planul de dezvoltare a penitenciarului-spital, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl supune aprobării Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;- aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al penitenciarului-spital, pe baza propunerilor consiliului de conducere, cu respectarea prevederilor legale;- face propuneri privind dezvoltarea activităţii penitenciarului-spital, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale persoanelor private de libertate asistate;- desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul penitenciarului-spital;- răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul penitenciarului-spital, în conformitate cu prevederile legale;- răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din penitenciarul-spital;- răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul penitenciarului-spital, pe baza recomandărilor consiliului medical;- urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de penitenciarul-spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical;- negociază şi încheie, în numele şi pe seama penitenciarului-spital, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;- răspunde de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform legislaţiei în vigoare;- negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;- răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;- răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de conflicte sociale şi în alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;- răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă, dacă starea sănătăţii persoanei este critică;- propune spre aprobare lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii;- îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii;- reprezintă penitenciarul-spital în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;- încheie acte juridice în numele şi pe seama penitenciarului-spital, conform legii;- răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii penitenciarului-spital;- răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea penitenciarului-spital;- răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor legale în vigoare;- pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea penitenciarului-spital;- transmite Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor informări cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;- răspunde de organizarea arhivei penitenciarului-spital şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege;- răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa;- aprobă utilizarea bazei de date medicale a penitenciarului-spital pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;- răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea penitenciarului-spital;- propune spre aprobare Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din penitenciarul-spital, în condiţiile legii;- informează Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;- respectă măsurile dispuse de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea penitenciarului-spital;- răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării penitenciarului-spital, în condiţiile legii;- răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării.Limite de competenţă: în exercitarea atribuţiilor, ia decizii şi dispune măsuri în cadrul unităţii, potrivit reglementărilor prevăzute de actele normative în vigoare, de ordinele ministrului justiţiei şi deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii. În situaţiile în care este necesară luarea unei decizii ce implică depăşirea competenţelor legale, va solicita directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor să dispună.Delegarea de atribuţii: pe durata absenţei sale de la serviciu, atribuţiile profesionale vor fi preluate de un director adjunct sau de altă persoană desemnată, prin decizie.Sfera relaţională:- intern: a) relaţii ierarhice:- subordonat nemijlocit faţă de ministrul justiţiei, directorul general şi directorii generali adjuncţi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;- superior pentru întreg personalul unităţii; b) relaţii funcţionale: cu toate sectoarele de activitate din unitate, precum şi cu direcţiile de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; c) relaţii de control: toate sectoarele de activitate din unitate;- extern:● relaţii de reprezentare: reprezintă unitatea în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile internaţionale şi cu persoanele juridice din ţară şi/sau din străinătate.Întocmit deNumele şi prenumele:Funcţia publică de conducere: director general al Administraţiei Naţionale a PenitenciarelorSemnătura ....................................Data întocmirii ..............................Luat la cunoştinţă de către ocupantul postuluiNumele şi prenumele:Semnătura ....................................Data .........................................  +  Anexa 2 la regulament                        Modelul fişei postului pentru personal    Penitenciarul .....................    Serviciul ......................... Aprob                                                               Director,    Biroul ............................ ........................    Compartimentul ....................                                   FIŞA POSTULUI                  Nr. poziţiei din statul de organizare: ..........    Identificarea postului:    Denumirea postului din stat ................................................    Nivelul postului ...........................................................    Funcţia publică corespunzătoare categoriei .................................    Gradul profesional prevăzut ................................................    Scopul principal al postului*1) ............................................    Condiţii specifice privind ocuparea postului:    Studii de specialitate .....................................................    Perfecţionări (specializări) ...............................................    Vechimea în specialitate necesară*2) .......................................    Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) .......    Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) ...........................    Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare .................................    Cerinţe specifice (de exemplu, călătorii frecvente, delegări, detaşări) ....    Competenţă managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini    manageriale) ...............................................................    Atribuţii*3):    a) .........................................................................    b) .........................................................................    Limite de competenţă*4 .....................................................    Delegarea de atribuţii .....................................................    Sfera relaţională:    - intern:    a) relaţii ierarhice:    - subordonat faţă de .......................................................    - superior pentru ..........................................................    b) relaţii funcţionale .....................................................    c) relaţii de control ......................................................    d) relaţii de reprezentare .................................................    - extern:    a) cu autorităţi şi instituţii publice .....................................    b) cu organizaţii internaţionale ...........................................    c) cu persoane juridice private ............................................    Întocmit de*5):    Numele şi prenumele .........................    Funcţia .....................................    Semnătura ...................................    Data ........................................    Avizat de*6):    Numele şi prenumele .........................    Funcţia .....................................    Semnătura ...................................    Data ........................................    Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului    Numele şi prenumele .........................    Semnătura ...................................    Data ........................................-----------*1) Se vor indica necesitatea existenţei postului şi contribuţia pe care acesta o are în cadrul instituţiei.*2) Se stabileşte pe baza prevederilor legale.*3) Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei. Gradul de complexitate şi dificultate va creşte treptat în funcţie de gradul profesional, pentru funcţiile publice de execuţie, sau de nivelul competenţei manageriale, pentru funcţiile publice de conducere.*4) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.*5) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în structura căruia este prevăzut postul.*6) Se avizează de superiorul conducătorului compartimentului.------