CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA din 24 iunie 2015de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015     +  Articolul 1Operatorii economici care cumpără lapte de vacă de la producători în vederea procesării sau vânzării către unităţile de procesare, denumiţi în continuare prim-cumpărători, pot fi înregistraţi în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte numai dacă: a) deţin un contract-cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte, în conformitate cu prevederile art. 1 din normele tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, referitoare la condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de organizaţiile de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate/asociaţiile organizaţiilor de producători în relaţiile contractuale, precum şi la criteriile tehnice necesare recunoaşterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.186/2014, sau, în cazul cooperativelor agricole care achiziţionează lapte de la fermierii membri ai acestora, statutul ori normele şi deciziile prevăzute în statut sau întemeiate pe acesta prevăd dispoziţii având efecte similare dispoziţiilor stabilite la art. 148 alin. (2) lit. (a), (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului; b) deţin un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a cantităţilor de lapte achiziţionate şi de grăsime, potrivit legislaţiei în vigoare; c) utilizează echipamente omologate metrologic pentru determinarea cantitativă şi calitativă a laptelui achiziţionat de la producători; d) desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de colectare, transport, ambalare, depozitare, răcire sau transformare a laptelui crud de vacă; e) utilizează spaţii şi/sau mijloace de transport autorizate/înregistrate sanitar-veterinar; f) utilizează un sistem informatic compatibil pentru completarea şi transmiterea declaraţiilor către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.  +  Articolul 2Înregistrarea în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte se realizează: a) "de facto", pe baza declaraţiei-angajament pentru cumpărătorii de lapte de vacă aprobaţi şi înscrişi în registrul cumpărătorilor administrat de A.P.I.A., conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formatului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor, cu modificările şi completările ulterioare; b) pe baza cererii pentru ceilalţi prim-cumpărători de lapte crud de vacă.  +  Articolul 3 (1) Cererea pentru înregistrarea prim-cumpărătorului de lapte de vacă în registrul prim-cumpărătorilor de lapte se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. (2) Declaraţia-angajament a cumpărătorilor de lapte de vacă aprobaţi şi înscrişi conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. (3) Formularele-tip ale cererii şi declaraţiei-angajament pentru obţinerea avizului de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte sunt puse la dispoziţie de către A.P.I.A. pe website-ul www.apia.org.ro  +  Articolul 4 (1) Cererea sau declaraţia-angajament pentru înregistrarea în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte se depune la sediul central al A.P.I.A., însoţită de următoarele documente, în copie: a) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului; b) contractul-cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte/copia statutului cooperativei agricole din care să rezulte că sunt respectate dispoziţiile stabilite la art. 148 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013; c) autorizaţie/document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în cazul prestării activităţii de colectare, ambalare, depozitare, răcire, transformare şi/sau transport pentru fiecare punct de lucru; d) certificatul de înregistrare fiscală pentru fiecare punct de lucru; e) buletinul/cartea de identitate sau, în cazul persoanelor străine, paşaportul reprezentantului legal al prim-cumpărătorului; f) procură-împuternicire notarială, pentru cazul în care este desemnată să reprezinte unitatea o altă persoană decât reprezentantul legal; g) documentul de înregistrare în registrul unic de identificare A.P.I.A. (2) Documentele vor purta sintagma "conform cu originalul", vor fi datate, semnate şi stampilate de reprezentantul legal sau de persoana autorizată să reprezinte entitatea în relaţie cu autoritatea competentă.  +  Articolul 5 (1) A.P.I.A. emite avizul de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, în urma verificării administrative şi în baza rezultatului controlului efectuat la faţa locului de către Agenţia Naţională pentru Zootehnice "Prof. G. K. Constantinescu", denumită în continuare A.N.Z. (2) Cumpărătorii de lapte de vacă aprobaţi şi înscrişi conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptaţi de la controlul la faţa locului pentru obţinerea înregistrării în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte. (3) Avizul de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte se emite în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii la A.P.I.A.  +  Articolul 6 (1) Prim-cumpărătorii vor fi controlaţi anual de către A.N.Z. privitor la menţinerea condiţiilor de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, aşa cum sunt prevăzute la art. 1. (2) Lista de control întocmită de A.P.I.A. şi transmisă către A.N.Z. poate fi suplimentată ca urmare a sesizărilor din partea unor terţe persoane, a autosesizărilor A.N.Z. şi A.P.I.A. şi a constatărilor eventualelor nereguli. A.N.Z. efectuează controale la faţa locului şi întocmeşte procesele-verbale de control în 3 exemplare. În baza rezultatului controlului, A.P.I.A. decide asupra menţinerii/suspendării/retragerii avizului de înregistrare în registrul prim-cumpărătorilor de lapte. (3) A.P.I.A. emite decizia de suspendare pe o perioadă determinată a avizului de înregistrare în registrul prim-cumpărătorilor de lapte în următoarele situaţii: a) în cazul în care unitatea nu mai îndeplineşte condiţiile de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte; suspendarea intră în vigoare începând cu data constatării neregulilor şi este notificată operatorului economic în termen de 3 zile de la această dată; avizul de înregistrare se poate reacorda, în termen de maximum 6 luni de la data constatării neregulilor, dacă în urma unui nou control la faţa locului se constată că au încetat motivele suspendării; b) la solicitarea prim-cumpărătorului motivată prin suspendarea activităţii acestuia, dacă acesta depune la sediul central al A.P.I.A. o notificare în care sunt prevăzute data de început şi data de sfârşit a suspendării activităţii; la data expirării perioadei de suspendare, prim-cumpărătorul are obligaţia să confirme în scris reluarea activităţii. (4) A.P.I.A. emite decizia de retragere a avizului de înregistrare în registrul prim-cumpărătorilor de lapte în următoarele situaţii: a) în cazul în care unitatea nu îndeplineşte condiţiile de înregistrare în registrul prim-cumpărătorilor de lapte, din cauza faptului că nu au fost remediate în termenul legal stabilit deficienţele constatate la control; decizia de retragere se notifică operatorului economic în maximum 7 zile de la termenul legal stabilit pentru remedierea deficienţelor; b) la solicitarea prim-cumpărătorului motivată prin încetarea activităţii acestuia; c) la constatarea încetării activităţii prim-cumpărătorului.Reînregistrarea în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte se va putea efectua după o perioadă de minimum 6 luni de la data retragerii avizului.  +  Articolul 7Prim-cumpărătorul de lapte poate ataca respingerea cererii, suspendarea şi retragerea avizului de înregistrare, precum şi orice alte acte emise de A.P.I.A. în urma controalelor administrative sau de A.N.Z. în urma controalelor la faţa locului, în termen de 30 de zile de la data primirii înştiinţării, la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Prim-cumpărătorul de lapte trebuie să informeze în scris A.P.I.A. - aparat central cu privire la întreruperea activităţii sale şi/sau modificarea datelor de identificare, în termen de 30 de zile de la producerea acestora.  +  Articolul 9Registrul prim-cumpărătorilor de lapte este ţinut în format electronic, în sistemul computerizat al A.P.I.A.-----