ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 iunie 2015privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015    În ultimii ani, ca urmare a încetării producţiei de vaccin gripal, dar şi a necesităţii menţinerii autorizaţiilor de fabricaţie emise de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" şi-a diminuat drastic posibilităţile de finanţare din venituri proprii, iar costurile mari de funcţionare ale activităţii curente pentru păstrarea în funcţiune a facilităţilor de producere a vaccinurilor au generat acumularea de datorii.Având în vedere că neplata acestora influenţează în mod direct funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", care este instituţia naţională ce desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul sănătăţii publice, care asigură activităţi de cercetare-dezvoltare şi testare pentru vaccinurile de urgenţă necesare populaţiei, generând o relativă independenţă a României din acest punct de vedere,în vederea prevenirii unor disfuncţionalităţi majore în activitatea de diagnostic microbiologic al bolilor infecţioase, cu impact major asupra sănătăţii publice, al bolilor infecţioase emergente/reemergente, de detecţie şi de identificare a agenţilor biologici implicaţi în accidente sau atacuri teroriste şi pentru a se evita întreruperea în continuitatea activităţii normale a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", situaţie care ar genera imposibilitatea asigurării sănătăţii populaţiei şi securitatea naţională a României, se impune reglementarea, în regim de urgenţă, a măsurilor necesare pentru susţinerea acestui institut naţional.Având în vedere necesitatea menţinerii la parametri normali a Colecţiei naţionale de culturi microbiene şi celulare (CNCMC), a Laboratorului cu nivel 3 de biosiguranţă (BSL 3) şi în stare de operaţionalizare a Unităţii de intervenţie rapidă în urgenţe microbiologice şi bioterorism,având în vedere faptul că neadoptarea imediată a acestor măsuri generează disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei, precum şi perturbări grave, în situaţii de criză, de epidemii şi pandemii, ce pot afecta atât sistemul naţional de sănătate publică, cât şi securitatea naţională a României,astfel, constatând necesitatea şi urgenţa reglementării unei situaţii care, datorită circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri a interesului public - sistemul naţional de sănătate publică, precum şi securitatea naţională a României,luând în considerare faptul că aspectele prezentate constituie o situaţie de urgenţă, vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) În vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino", denumit în continuare Institutul Cantacuzino, instituţie publică care desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 103, sectorul 5, prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", care se desfiinţează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (5). (2) Finanţarea activităţilor desfăşurate de Institutul Cantacuzino se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. (3) În anul 2015, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi realizare loturi de testare în faza precomercială. (4) Institutul Cantacuzino îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Organizarea şi funcţionarea Institutului Cantacuzino, numărul maxim de posturi, precum şi sursele de constituire a veniturilor proprii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Institutul Cantacuzino are ca obiect de activitate: a) cercetări ştiinţifice în domeniul cauzelor şi mecanismului de producere a infecţiilor bacteriene, virale, parazitare şi al mijloacelor de prevenire şi combatere a acestora, precum şi în domeniul imunologiei, biologiei celulare, geneticii microbiene şi biotehnologiei, entomologiei medicale, în cadrul Institutului Cantacuzino şi/sau prin cooperare ştiinţifică cu alte instituţii din ţară şi din străinătate; b) studii, cercetări pentru producerea de preparate biologice profilactice şi terapeutice, reactivi biologici de diagnostic, reactivi imunochimici, medii bacteriologice şi pentru culturi celulare, dispozitive medicale, în cadrul Institutului Cantacuzino şi/sau prin cooperare naţională şi internaţională, precum şi valorificarea lor în ţară şi în străinătate; c) creşterea şi exploatarea, în condiţiile legii, a animalelor de laborator destinate testărilor de medicamente şi produse biologice administrabile omului, precum şi cercetării ştiinţifice; d) servicii de consultanţă tehnică şi metodologică acordate unităţilor de profil din ţară, expertize, participarea la supravegherea epidemiologică a teritoriului, la programe de sănătate naţionale şi internaţionale, în domeniile specifice de activitate; e) asigurarea funcţionării laboratoarelor de referinţă din cadrul institutului, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi instituţii de specialitate din subordinea acestuia, în acţiunile specifice de diagnostic şi control al bolilor transmisibile. (2) În vederea realizării obiectului de activitate prevăzut la alin. (1), Institutul Cantacuzino îndeplineşte următoarele atribuţii: a) cercetează şi inovează, dezvoltând noi produse, în raport cu evoluţia genetică a microorganismelor; b) asigură şi multiplică materialul biologic necesar, în conformitate cu standardele şi reglementările în vigoare privind produsele farmaceutice; c) menţine instalaţiile necesare realizării obiectului de activitate prevăzut la alin. (1) în permanentă stare operativă de funcţionare; d) asigură, în caz de epidemie, răspuns rapid, în condiţiile legii, pe baza materialului biologic testat din rezerva constituită în acest sens; e) poate asigura, în caz de pandemii, în condiţiile legii, produsele necesare pentru intervenţie; f) asigură platforma necesară studiilor preclinice pentru produse de intervenţii în caz de epidemii/pandemii şi epizootii; g) urmăreşte circulaţia şi modificările microorganismelor şi ale vectorilor care pot reprezenta un risc pentru sănătatea publică şi efectuează cercetări cu privire la evaluarea modalităţilor de prevenire şi combatere. (3) Rezultatele cercetărilor realizate se pot utiliza în cadrul cooperărilor internaţionale, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi avizul Ministerului Sănătăţii în calitate de coordonator al domeniului. (4) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), Institutul Cantacuzino poate înfiinţa o activitate finanţată integral din venituri proprii, în condiţiile art. 67 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Institutul Cantacuzino preia patrimoniul de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", inclusiv bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea acestuia, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (5). (2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) se preia pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" se preia de către Institutul Cantacuzino, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (5), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal şi cu menţinerea drepturilor salariale avute la data preluării. (4) După încetarea valabilităţii contractului colectiv de muncă, personalul beneficiază de drepturile salariale prevăzute de legislaţia în vigoare pentru personalul plătit din fonduri publice. Salarizarea personalului Institutului Cantacuzino se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul unităţilor publice de cercetare ştiinţifică din subordinea Academiei Române. (5) Încadrarea personalului care se preia în numărul maxim de posturi şi în structura organizatorică a Institutului Cantacuzino, precum şi stabilirea în mod concret, în condiţiile legii, a drepturilor salariale aferente categoriilor de personal din cadrul acestei instituţii publice se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (5), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.  +  Articolul 4Institutul Cantacuzino se substituie în toate drepturile şi obligaţiile care decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoalele, memorandumuri şi acorduri în care Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" este parte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestora.PRIM-MINISTRU INTERIMARGABRIEL OPREAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şicercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul sănătăţii,Nicolae Bănicioiup. Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,George Turtoi,secretar de statMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 24 iunie 2015.Nr. 23.-----