HOTĂRÎREA nr. 219 din 27 martie 1991privind indexarea şi compensarea salariilor şi pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi alte măsuri de protecţie socială
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 martie 1991  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Ca urmare a aplicării celei de a II-a etape a liberalizarii preţurilor şi tarifelor de la 1 aprilie 1991, se stabilesc compensaţii băneşti cuvenite salariaţilor din unităţile cu capital majoritar de stat şi bugetare, beneficiarilor de ajutor de şomaj, pensionarilor de asigurări sociale de stat, militari şi I.O.V.R., inclusiv de urmaşi, beneficiarilor de alocaţii de stat pentru copii, de ajutoare sociale prevăzute de lege şi de ajutoare cuvenite sotiilor militarilor în termen. Compensaţiile se stabilesc pentru produsele şi serviciile cuprinse în anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1109/1990. (2) Cuantumul burselor acordate elevilor şi studenţilor din învăţămîntul de stat se majorează în raport cu indicele mediu pentru trimestrul II 1991 al preţurilor şi tarifelor produselor şi serviciilor cuprinse în anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1109/1990. În mod corespunzător, se majorează alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat. (3) Se instituie bursa socială, care se acordă elevilor în vîrsta de peste 16 ani şi studenţilor, de la cursurile de zi din învăţămîntul de stat, care nu au bursa normală, pensie de urmaş sau alt venit pentru care primesc compensaţie mai mare. (4) Salariile de baza ale lucrătorilor din unităţile cu capital majoritar de stat şi bugetare, ajutoarele de şomaj, pensiile de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R., inclusiv cele de urmaş se indexează pa baza indicelui mediu previzibil de creştere în trimestrul II.1991 al preţurilor şi tarifelor la produsele şi serviciile cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 1109/1990.  +  Articolul 2În scopul asigurării protecţiei sociale, indexarea şi compensarea se determina sub forma unor sume fixe, calculate pe baza cheltuielilor medii ale familiilor de salariaţi şi pensionari, rezultate din bugetele de familie pe anul 1990, a indicilor previzibili pentru trimestrul II.1991 ai preţurilor şi tarifelor produselor şi serviciilor din anexele nr. 5 şi 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 1109/1990 a salariului de baza mediu şi pensiei medii.  +  Articolul 3Începînd cu trimestrul II.1991, sumele fixe lunare reprezentind compensarea şi indexarea, cumulate, precum şi celelalte măsuri de protecţie socială se stabilesc astfel: a) 2825 lei, brut pentru salariaţii din unităţile cu capital majoritar de stat şi bugetare, care, începînd cu luna mai 1991, se adauga la salariul de baza.Pentru luna aprilie se acordă suma de 1.000 lei compensaţie neta neimpozabila, care în valoare bruta reprezintă 1.300 lei, ce se plăteşte în avans, începînd cu data de 29 martie 1991. Diferenţa de 1.525 lei brut, reprezentind indexarea se include în salariul de baza stabilit pentru luna aprilie şi se achită o dată cu plata drepturilor pe luna respectiva.Începînd cu luna mai 1991 sumele reprezentind compensarea şi indexarea, în valoare de 2.825 lei brut se acordă o dată cu plata salariilor ca parte componenta a acestora. b) 1.470 lei net pentru pensionării de asigurări sociale de stat, militari şi I.O.V.R. Pensionării de urmaşi din aceste categorii beneficiază, pentru fiecare decizie în parte, de întreaga suma prevăzută la acest alineat; c) 225 lei net pentru insotitorii pensionarilor invalizi de gradul I din cadrul asigurărilor sociale de stat şi militari şi 375 lei net pentru insotitorii pensionarilor I.O.V.R. de gradul I şi marilor mutilati; d) 500 lei net pentru beneficiarii de ajutoare sociale care se acordă pe baza legislaţiei de pensii; e) 300 lei net pentru sotiile militarilor în termen.Sumele prevăzute la literele c) - e) sînt stabilite în raport de proporţia drepturilor la care acestea se referă şi pensia medie de asigurări sociale de stat. f) 220 lei net pentru alocaţiile de stat pentru copii; această sumă se adauga cuantumului alocaţiei de stat prevăzut pentru fiecare copil de reglementările în vigoare; g) 800 lei net pentru elevii bursieri din învăţămîntul de stat preuniversitar şi 960 lei net pentru studenţii bursieri din învăţămîntul de stat; cu sumele prevăzute la acest alineat se majorează cuantumul actual al burselor şcolare şi studenţeşti. Bursa de merit se acordă în continuare în cuantumul şi condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare; h) bursa socială cuvenită elevilor nebursieri din învăţămîntul de stat, cursuri de zi, în vîrsta de peste 16 ani, este de 550 lei lunar, corespunzător cuantumului mediu al alocaţiei de stat pentru copii la 1 aprilie 1991; bursa socială cuvenită studenţilor nebursieri din învăţămîntul de stat, cursuri de zi, este de 730 lei, corespunzător cuantumului cel mai mare al alocaţiei de stat pentru copii la 1 aprilie 1991.Bursa socială pentru elevi şi studenţi se acordă în cazul în care veniturile brute impozabile cumulate pe familie nu depăşesc 20.000 lei lunar şi nu se acordă în anul repetat, cu excepţia situaţiilor cînd repetarea anului a fost determinata de cauze medicale sau naştere. Elevii în vîrsta de peste 16 ani care înregistrează 3 sau mai multe corigente într-un trimestru, precum şi cei care încalcă regulamentul şcolar privind frecventa pierd dreptul la bursa socială în trimestrul următor.Bursa socială se acordă pe perioadele prevăzute de reglementările în vigoare pentru celelalte burse.Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei şi Ministerul Finanţelor vor face propuneri legislative privind aplicarea unui nou sistem de acordare a burselor începînd cu anul şcolar şi universitar 1991-1992. i) alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat sînt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre. Costul mesei calde şi al indemnizaţiei de hrana ce se acordă salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit reglementărilor în vigoare şi care se suporta din cheltuielile de producţie, se stabileşte prin negociere cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă, fără a putea depăşi costul actual majorat cu 128%; j) cuantumul ajutoarelor sociale trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990 şi al ajutoarelor ocazionale care se acordă potrivit Legii nr. 3/1977 se majorează cu 375 lei lunar, respectiv 1125 lei trimestrial.  +  Articolul 4 (1) Sumele prevăzute la art. 3 se adauga de la 1 aprilie 1991 drepturilor la care acestea se referă, rezultind noile cuantumuri ale pensiilor, indemnizaţiilor pentru insotitori, alocaţiilor de stat pentru copii, burselor pentru elevi şi studenţi, ajutoarelor sociale şi ajutoarelor cuvenite sotiilor militarilor în termen. (2) Se modifica art. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 133/1991 în mod corespunzător celor prevăzute la art. 3 lit. a) se stabileşte salariul de baza minim brut pe ţara astfel:- în luna aprilie 4.675 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe luna, respectiv de 27,50 lei/ora;- începînd cu luna mai 5.975 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe luna, respectiv de 35,15 lei/ora. (3) Salariile de baza prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 127/1991 pentru a căror depasire agenţii economici plătesc un impozit suplimentar se majorează:- cu 1.525 lei pentru luna aprilie;- cu 2.825 lei pentru luna mai şi în continuare.  +  Articolul 5 (1) Cuantumul ajutorului de şomaj se determina pe baza salariului net rezultat după indexare şi compensare, potrivit Legii nr. 1/1991. (2) În cazul salariaţilor deveniti şomeri înainte de 1 aprilie 1991, ajutorul de şomaj pentru perioada de după această dată se recalculează corespunzător prevederilor alineatului 1.  +  Articolul 6 (1) Drepturile cuvenite persoanelor care la 1 aprilie 1991 sau în continuare se afla în incapacitate temporară de muncă, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, concediu pentru îngrijirea copilului în vîrsta de pînă la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, pe baza salariului de baza, se vor determina în funcţie de noul cuantum al salariului de baza. (2) Pentru luna aprilie, la drepturile calculate potrivit alin. (1) se adauga şi partea din compensaţia prevăzută la art. 3 lit. a) calculată pe baza aceloraşi proporţii utilizate la calcularea drepturilor respective.  +  Articolul 7 (1) Ca urmare a liberalizarii preţurilor, protecţia socială în ce priveşte medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu, exclusiv cele cuprinse în sistemul de gratuităţi, se asigura prin suportarea dintr-un fond constituit în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Persoanele cuprinse în sistemul asigurărilor sociale de stat- salariaţi, pensionari, beneficiari de ajutoare sociale, precum şi membrii familiilor lor, au dreptul la compensarea a jumătate din preţul medicamentelor eliberate pe baza prescripţiilor medicale. (3) Constituirea fondului necesar acoperirii compensaţiilor pentru medicamente se realizează prin aplicarea cotei de asigurări sociale de stat în procent de 22%, faţă de 20% cît este prezent. Aceste prevederi nu se aplică la unităţile care plătesc în prezent o cota de 25% . (4) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va deconta Ministerului Sănătăţii compensaţiile de preţuri pentru medicamente, în limita cheltuielilor efectuate şi a fondurilor constituite din contribuţia suplimentară de asigurări sociale de 2% . (5) Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor vor elabora norme metodologice privind medicamentele pentru care se acordă compensaţii, modul de prescriere, eliberare şi decontare.  +  Articolul 8Noile transe de venituri lunare impozabile ce se vor aplica începînd cu drepturile lunii mai 1991 stabilite în baza indicelui de creştere a salariului mediu cu 50%, ca urmare a aplicării prezentei hotărîri sînt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 9Sumele reprezentind compensarea, indexarea şi celelalte măsuri de protecţie socială se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se referă.  +  Articolul 10Sumele fixe prevăzute la art. 3 nu se iau în calculul veniturilor în funcţie de care se stabilesc alocaţiile de stat pentru copii, bursele pentru elevi şi studenţi, contribuţia părinţilor pentru întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, ajutoarele sociale prevăzute de Legea nr. 3/1977 şi Decretul-lege nr. 70/1990 şi chiriile pentru locuintele din fondul locativ de stat.  +  Articolul 11Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor prezenta Guvernului, pînă la 30 aprilie 1991, influentele ce decurg din aplicarea prezentei hotărîri asupra bugetelor administraţiei centrale şi locale de stat şi al asigurărilor sociale de stat, în vederea supunerii lor aprobării Parlamentului României.  +  Articolul 12 (1) Începînd cu trimestrul III.1991, în funcţie de evoluţia previzibila a preţurilor şi tarifelor produselor şi serviciilor cuprinse în anexele nr. 4-6 la Hotărîrea Guvernului nr. 1109/1990 şi pe baza evoluţiei efective a preţurilor şi tarifelor produselor şi serviciilor respective în trimestrul II.1991 se va face indexarea proporţională a salariilor şi pensiilor, dacă rezultă o creştere mai mare de 5 la suta. (2) Comisia Naţionala pentru Statistica va da lunar şi trimestrial publicităţii evoluţia preţurilor şi tarifelor produselor şi serviciilor în general şi, în mod distinct, a celor cuprinse în anexele nr. 4-6 la Hotărîrea Guvernului nr. 1109/1990. (3) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor vor prezenta, pînă la 15 iunie 1991, proiect de hotărîre a Guvernului privind indexarea salariilor şi pensiilor şi alte măsuri de protecţie socială începînd cu trimestrul III.1991.  +  Articolul 13Se recomanda unităţilor cu capital privat majoritar, unităţilor cooperatiste, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cele de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărîre.  +  Articolul 14Compensaţiile prevăzute la art. 1 nu se acordă pensionarilor cu pensii lunare de baza de peste 6.000 lei, stabilite pentru activitatea desfăşurată în structurile fostului partid comunist român şi ale securităţii.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor vor emite în termen de 5 zile precizări privind plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicării prezentei hotărîri. (2) Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei, cu avizul Ministerului Finanţelor va emite, în termen de 5 zile de la data prezentei hotărîri, norme tehnice privind stabilirea drepturilor la bursa socială şi plata acesteia.  +  Articolul 16Hotărîrea Guvernului nr. 1163/1990 se abroga, indexarea acordată în baza acesteia fiind inclusă în drepturile prevăzute prin prezenta hotărîre. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANApentru consumul colectiv, în unităţile sociale de stat
  ÎNVĂŢĂMÎNTlei/zi
   
  - Copii în grădiniţe cu program prelungit46
  - Copii în grădiniţe cu program săptămînal52
  - Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale64
  - Elevi şi tineri din casele de copii57
  - Elevi şi tineri din unităţile de ocrotire şi învăţămînt special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor68
  - Elevi din şcolile speciale de reeducare46
  - Elevi din învăţămîntul primar şi gimnazial46
  - Elevi din licee48
  - Elevi din şcolile profesionale49
  - Elevi din şcolile complementare şi de meserii46
  - Elevi din şcolile postliceale50
  - Studenţi57
  - Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate din şcoli speciale68
  - Concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene, zonale şi finale, precum şi pe perioada de pregătire a participanţilor la olimpiadele internaţionale57
  - Copii în tabere, colonii şi excursii57
  - Copii în tabere internaţionale68
  SĂNĂTATE  
  - Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare68
  - Bolnavi internaţi în staţionare de zi34
  - Copii nou-născuţi, prematuri în maternităţi, secţii sau compartimente*)11
  - Copii 0-3 ani internaţi în unităţi sanitare34
  - Copii 3-16 ani internaţi în unităţi sanitare57
  - Copii în creşe cu program zilnic34
  - Copii în creşe cu program săptămînal52
  - Copii în leagăne de copii52
  - Bolnavi arşi internaţi în unităţi sanitare90
  - Bolnavi în leprozerii114
  - Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare68
  - Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte7
  - Donatorii de sînge115
  - Bolnavii străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie**)  
  ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
  - Cămine de bătrîni şi pensionari52
  - Cămine spital pentru adulţi64
  - Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori68
  - Cantine de ajutor social46
   +  Anexa 2 TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZITce se vor aplica începînd cu plata drepturilor de salarii pentru luna mai 1991
             
    Venitul lunar impozabil - leiImpozitul lunar
    pînă la750 lei6%    
    751 -900 lei45 lei + 10%pentru ceea ce depăşeşte750 lei
    901 -1.050 lei60 lei + 18%pentru ceea ce depăşeşte900 lei
    1.051 -1.800 lei87 lei + 22%pentru ceea ce depăşeşte1.050 lei
    1.801 -3.000 lei252 lei + 23%pentru ceea ce depăşeşte1.800 lei
    3.001 -4.500 lei528 lei + 24%pentru ceea ce depăşeşte3.000 lei
    4.501 -7.500 lei888 lei + 25%pentru ceea ce depăşeşte4.500 lei
    7.501 -10.500 lei1.638 lei + 26%pentru ceea ce depăşeşte7.500 lei
    10.501 -15.000 lei2.418 lei + 28%pentru ceea ce depăşeşte10.500 lei
    15.001 -22.500 lei3.678 lei + 31%pentru ceea ce depăşeşte15.000 lei
    22.501 -30.000 lei6.003 lei + 35%pentru ceea ce depăşeşte22.500 lei
    30.001 -37.500 lei8.628 lei + 40%pentru ceea ce depăşeşte30.000 lei
    peste37.500 lei11.628 lei + 45%pentru ceea ce depăşeşte37.500 lei
  Notă *) în cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia noului-născut poate beneficia mama copilului. Notă **) se difuzează numai unităţilor interesate.------------