HOTĂRÂRE nr. 58 din 3 februarie 1999privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationala a activităţii, privatizare sau lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 9 februarie 1999    În temeiul art. 27 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationala a activităţii, privatizare sau lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, Ministerul Finanţelor, Fondul Proprietăţii de Stat, ministerele de resort, Comisia Naţionala pentru Statistica, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi consiliile locale vor lua măsurile necesare în vederea aplicării normelor menţionate la art. 1.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 203/1997 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programe lor de restructurare, privatizare, lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 21 mai 1997.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat,Victor Eros,vicepreşedinte  +  AnexăNORMEpentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operationala a activităţii, privatizare sau lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998), denumita în continuare ordonanţa, beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute în acest act normativ salariaţii societăţilor comerciale sau ai regiilor autonome care se afla în următoarele situaţii:- înregistrează pierderi evidentiate în formularele de raportare "Situaţia patrimoniului" şi "Contul de profit şi pierderi", elaborate de Ministerul Finanţelor şi întocmite pe baza balanţei de verificare din luna anterioară aprobării programelor de restructurare, închiderii operationale a activităţii, privatizării, lichidării;- înregistrează arierate (plati restante) evidentiate în formularul de raportare "Plati restante", elaborat de Ministerul Finanţelor şi întocmit pe baza balanţei de verificare din luna anterioară aprobării programelor de restructurare, închiderii operationale a activităţii, privatizării, lichidării.  +  Articolul 2Documentele prevăzute la art. 1, certificate de cenzori şi avizate de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor însoţi programul de restructurare, hotărârea de închidere operationala a activităţii, contractul de vânzare-cumpărare sau hotărârea de lichidare.  +  Articolul 3Numărul persoanelor disponibilizate potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din ordonanţa se calculează în funcţie de numărul efectiv de salariaţi existent, după caz, la data: a) întocmirii programului de restructurare; b) emiterii hotărârii adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a actului normativ de închidere operationala a activităţii; c) încheierii contractului de vânzare-cumpărare; d) emiterii hotărârii adunării generale a acţionarilor de aprobare a dizolvării şi lichidării sau, după caz, la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de tribunal privind aprobarea reorganizării judiciare şi a falimentului.  +  Articolul 4 (1) Prin închidere operationala parţială sau totală a activităţii se înţelege încetarea parţială sau totală a activităţii unui agent economic, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea: a) privatizării, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998; b) reorganizării prin divizare, dizolvării şi lichidării voluntare anticipate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; c) reorganizării judiciare sau falimentului, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/1997. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul încetării activităţii sau închiderii unor unităţi sau subunitati fără personalitate juridică, prevăzută de alte acte normative, urmată de concedieri colective realizate în condiţiile şi cu procedura stabilite de ordonanţa.  +  Articolul 5În carnetul de muncă al persoanei căreia i s-a desfăcut contractul individual de muncă şi care beneficiază de plată compensatorie societatea comercială sau regia autonomă, după caz, va face şi menţiunea "beneficiar de drepturi conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998".  +  Articolul 6În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din ordonanţa, în termen de 3 zile de la data aprobării programelor de restructurare, societăţile comerciale şi regiile autonome sunt obligate sa comunice, în scris, organizaţiilor sindicale sau reprezentanţilor salariaţilor măsurile de disponibilizare a personalului, precum şi informaţii privind numărul de salariaţi ce urmează a fi disponibilizaţi, motivele care determina aceste măsuri, precum şi perioada în care se vor efectua concedierile colective.  +  Articolul 7În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din ordonanţa, pentru situaţia în care sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor nu sunt de acord cu răspunsul primit la obiectiunile formulate, se pot adresa, în termen de 3 zile de la data primirii răspunsului, organelor prevăzute la art. 3 din ordonanţa. Decizia acestor organe se comunică, în scris, în termen de 5 zile şi este definitivă.  +  Articolul 8 (1) Listele cuprinzând salariaţii cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă, prevăzute la art. 8 din ordonanţa, se vor întocmi potrivit anexelor nr. 1a) şi 1b) la norme şi se vor transmite agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Listele vor fi însoţite, după caz, de: a) adresa întocmită potrivit anexei nr. 2 la norme, în cazul societăţilor comerciale care se restructureaza; b) adresa întocmită potrivit anexei nr. 3 la norme, în cazul societăţilor comerciale care se dizolva şi se lichidează; c) adresa întocmită potrivit anexei nr. 4 la norme, în cazul societăţilor comerciale supuse procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului; d) adresa întocmită potrivit anexei nr. 5 la norme, în cazul societăţilor comerciale care se privatizează; e) adresa întocmită potrivit anexei nr. 6 la norme, în cazul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi al societăţilor comerciale care funcţionează sub autoritatea ministerelor; f) adresa întocmită potrivit anexei nr. 7 la norme, în cazul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale care funcţionează sub autoritatea locală; g) adresa întocmită potrivit anexei nr. 8 la norme, în cazul societăţilor comerciale care disponibilizeaza personal ca urmare a închiderii operationale a activităţii.  +  Articolul 9Responsabilitatea întocmirii listelor conform anexelor nr. 1a) şi 1b), cu respectarea prevederilor art. 7 din ordonanţa, revine în exclusivitate conducerii unităţii care disponibilizeaza personal.  +  Articolul 10 (1) În sensul prevederilor art. 9 din ordonanţa, constituie servicii de preconcediere colectivă următoarele activităţi: a) consilierea privind prevederile legale referitoare la protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională; b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă; c) reorientarea profesională în cadrul sau în afară societăţilor comerciale sau regiilor autonome, inclusiv prin cursuri de instruire de scurta durata (1-3 săptămâni); d) sondarea opiniei salariaţilor şi informarea acestora cu privire la măsurile active de combatere a somajului. (2) Serviciile de preconcediere colectivă sunt efectuate de agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de grupurile de intervenţie rapida constituite în cadrul acestora.  +  Articolul 11 (1) Grupul de intervenţie rapida se va constitui, la nivel central, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, din specialişti în probleme de forta de muncă şi şomaj, iar la nivel local, prin decizie a directorului executiv al agenţiei pentru ocupare şi formare profesională judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) La nivel central şi local, grupul de intervenţie rapida poate utiliza în activitatea sa servicii de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 16 din ordonanţa. (3) Grupul de intervenţie rapida la nivel central are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea grupurilor de intervenţie rapida la nivel local şi informează Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională despre activitatea desfăşurată; b) elaborează metodologii şi proceduri de lucru destinate întocmirii programelor de măsuri active, în colaborare cu grupurile de intervenţie rapida organizate la nivel local. c) dezvolta programe de formare a specialiştilor grupurilor de intervenţie rapida la nivel local.  +  Articolul 12Grupurile de intervenţie rapida la nivel local au următoarele atribuţii: a) asigura serviciile de preconcediere colectivă; b) elaborează programe de măsuri active de protecţie a persoanelor cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă ca urmare a concedierilor colective, în colaborare cu conducerile societăţilor comerciale sau ale regiilor autonome aflate în procesul de restructurare, închidere operationala a activităţii, privatizare sau lichidare, cu organizaţiile sindicale şi patronale şi cu alte organizaţii şi instituţii care pot contribui la realizarea măsurilor active; c) înaintează programele de măsuri active pentru combaterea somajului la consiliul consultativ al agenţiei pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi identifica împreună cu acesta posibilele resurse locale necesare acestora; d) în perioada de aplicare a programului de măsuri active de combatere a somajului pot propune grupului de intervenţie rapida, la nivel central, modificarea programelor în funcţie de evoluţia situaţiei reale pe plan local, cu încadrarea în suma totală alocata şi cu respectarea indicatorilor din programul iniţial aprobat.  +  Articolul 13 (1) Selectarea furnizorilor de servicii pentru măsurile active menţionate la art. 10 din ordonanţa se va face de către agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin licitaţii organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională va coordona serviciile şi măsurile active pentru care vor fi organizate licitaţii în condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) Măsurile active pentru combaterea somajului includ: a) activităţi pregătitoare pentru recrutarea şi instruirea de personal în vederea realizării măsurilor active; b) activităţi de furnizare a serviciilor şi a asistenţei specifice pentru beneficiarii măsurilor active; c) activităţi de evaluare a măsurilor active.  +  Articolul 14 (1) Plăţile compensatorii acordate în condiţiile ordonanţei se stabilesc ca suma neimpozabila al carei cuantum lunar este egal cu câştigul salarial mediu net realizat pe diviziunile sau grupele de diviziuni corespunzătoare Clasificarii activităţilor din economia naţionala (CAEN), dar nu mai mic decât câştigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica la data stabilirii dreptului. (2) Comisia Naţionala pentru Statistica va comunică, în scris, Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară, nivelul câştigului salarial mediu net realizat pe diviziunile sau grupele de diviziuni corespunzătoare CAEN, precum şi câştigul salarial mediu net lunar pe economie.  +  Articolul 15 (1) Agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor calcula sumele aferente plăţilor compensatorii la data desfacerii contractului individual de muncă şi le vor vira lunar sucursalelor Casei de Economii şi Consemnaţiuni. (2) Regularizarea sumelor aferente plăţilor compensatorii cuvenite se va face în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării de către Comisia Naţionala pentru Statistica a câştigului salarial mediu net pe economie, respectiv pe diviziuni şi subdiviziuni CAEN pentru luna în care s-a stabilit dreptul la plata compensatorie. (3) În situaţiile în care beneficiarii plăţilor compensatorii solicita încasarea întregii sume într-o singura transa, eliberarea sumelor de bani din contul curent special se va face de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni numai după efectuarea regularizarilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 16Acordarea drepturilor cuvenite potrivit art. 20 alin. (2) din ordonanţa se face luându-se în calcul rata somajului din luna în care s-a născut dreptul la plata compensatorie.  +  Articolul 17 (1) În situaţia în care hotărârea adunării generale a acţionarilor de dizolvare şi lichidare sau de închidere operationala a activităţii este anulată printr-o sentinta judecătorească definitivă, dreptul la plata compensatorie încetează la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. (2) În situaţia în care plăţile compensatorii au fost achitate în condiţiile art. 21 alin. (2) din ordonanţa, sumele primite se restituie într-o singura transa, în limita plăţilor aferente perioadei ulterioare rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.  +  Articolul 18Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii pot fi acordate într-o singura transa pentru dezvoltarea unei societăţi comerciale la care titularul deţine sub 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor sau pentru dezvoltarea unei societăţi comerciale la care titularul devine asociat.  +  Articolul 19 (1) Sumele reprezentând prima transa prevăzută la art. 21 alin. (2) lit. b) din ordonanţa se pot acorda, după caz, astfel: a) echivalentul a patru salarii medii care au stat la baza stabilirii dreptului în vederea constituirii capitalului social minim şi acoperirii cheltuielilor necesare infiintarii societăţilor comerciale pentru care legea prevede un capital social minim; b) echivalentul a doua salarii medii care au stat la baza stabilirii dreptului în vederea infiintarii unei societăţi comerciale pentru care legea nu prevede capital social minim sau pentru înfiinţarea unei asociaţii familiale. (2) Sumele reprezentând a doua transa vor fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru dezvoltarea activităţii.  +  Articolul 20Plata se va face de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni direct beneficiarului sau prin virament în contul persoanei juridice indicate de titular, după caz: a) direct beneficiarului, în cazul desfăşurării unei activităţi comerciale pe cont propriu şi, respectiv, în cazul achitării primei transe pentru înfiinţarea sau asocierea în vederea infiintarii unei societăţi comerciale ori asociaţii familiale; b) prin virament, în cazul majorării capitalului social, dezvoltării sau asocierii în vederea dezvoltării unei societăţi comerciale, achiziţionării sau asocierii în vederea achiziţionării de inventar agricol ori pentru cumpărarea de acţiuni.  +  Articolul 21În vederea aplicării prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa, persoanele fizice vor depune la agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, un angajament scris întocmit în conformitate cu dispoziţiile anexei nr. 9 la prezentele norme.  +  Articolul 22În termen de 90 de zile de la data efectuării plăţii beneficiarul va prezenta agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, următoarele documente justificative: a) copie de pe certificatul de înmatriculare, de pe statutul societăţii comerciale înfiinţate şi codul fiscal; b) autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi pe cont propriu pe bază de libera iniţiativă; c) copie de pe autorizaţia de funcţionare a asociaţiei familiale; d) acte prin care se dovedeşte achiziţionarea de inventar agricol, cumpărarea de acţiuni; e) în cazul dezvoltării unei societăţi comerciale, se vor prezenta acte doveditoare privind achiziţionarea de bunuri mobile sau imobile ori majorarea capitalului social.  +  Articolul 23 (1) Agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor vira lunar Casei de Economii şi Consemnaţiuni sumele de bani reprezentând plati compensatorii. (2) Primul virament se va efectua în termen de cel mult 25 de zile de la data depunerii de către societăţile comerciale sau de către regiile autonome a documentelor prevăzute la art. 8 din prezentele norme. (3) Casa de Economii şi Consemnaţiuni va efectua plata către beneficiarii de plati compensatorii în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data intrării în cont a sumelor virate.  +  Articolul 24Pentru deschiderea de conturi curente personale speciale şi pentru operaţiunile efectuate în acestea, comisionul nu se percepe de la beneficiarii de plati compensatorii.  +  Articolul 25În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (4) din ordonanţa vor fi respectate următoarele: a) persoana beneficiara de plati compensatorii va prezenta cu ocazia semnării angajamentului un contract de administrare discretionara a portofoliului de acţiuni încheiat cu o societate de valori mobiliare, precum şi numărul de cont indicat de aceasta în care Casa de Economii şi Consemnaţiuni va vira suma de bani; b) contractul va conţine, în mod obligatoriu, clauze referitoare la:- durata minima de un an, care curge de la data la care beneficiarul plăţilor compensatorii devine iniţial proprietar de acţiuni, corespunzător întregii valori a plăţilor compensatorii;- obligativitatea societăţii de valori mobiliare de a cumpara acţiuni în numele şi pe seama persoanei beneficiare de plati compensatorii în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării banilor în contul indicat de aceasta;- obligativitatea beneficiarului plăţilor compensatorii ca pe perioada de un an sa nu solicite societăţii de valori mobiliare sume de bani aflate în contul sau de numerar şi lichidarea contului de acţiuni;- obligativitatea societăţii de valori mobiliare ca pe aceeaşi durata sa nu efectueze plati şi sa nu lichideze contul de acţiuni, la solicitarea beneficiarului; c) dovada utilizării sumei reprezentând plata compensatorie în scopul cumpărării de acţiuni se va face cu extrasul de cont sau, după caz, cu situaţia detaliată a contului de acţiuni, eliberate de societatea de valori mobiliare; d) în cazul în care o autoritate cu drept de control solicita, oficial, societăţii de valori mobiliare informaţii despre situaţia detaliată a contului de numerar sau despre situaţia contului de acţiuni, respectiva societate de valori mobiliare are obligaţia sa furnizeze aceste informaţii.  +  Articolul 26Pentru persoanele disponibilizate în baza unor programe de restructurare, privatizare şi lichidare, aprobate anterior datei de 22 decembrie 1998, data publicării în Monitorul Oficial al României a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 52/1998, la care desfacerea contractului individual de muncă se face după data menţionată, dar în termenul de 60 de zile prevăzut de ordonanţa, se aplică prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 52/1998.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1a)la norme--------FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT/MINISTERUL DE RESORT/CONSILIUL LOCALUnitatea cu personalitate juridică ...........................Adresa .......................................................Telefonul ....................................................Codul fiscal .................................................Numărul efectiv de salariaţi .................................Numărul de salariaţi disponibilizaţi .........................LISTAcuprinzând persoanele care beneficiază de plati compensatorii ca urmare a programului de restructurare/închiderii operationale a activităţii/privatizării/lichidării, aprobat prin ............ din data de*) ...................., conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998), denumita în continuare ordonanţaCâştigul salarial mediu net lunar, pe diviziune sau grupa de diviziuni/economie, cunoscut la data stabilirii dreptului ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     | Numele| Codul | Domi-| Data |Vechi-| Plata      | şi |numeric |ciliul| desfa- |mea | compensatorie***) Nr. |prenu- |personal|sta- | cerii | în |---------------------------------- crt.|mele |sau data|bil**)|contrac-|munca | Numărul |Suma | Primul | Numărul      | |şi locul| |tului | |de salarii|luna-|virament|contului     | |naşterii| |indivi- | | conform |ra | |perso-     | | | |dual de | |vechimii | | |nal****)     | | | | munca | | în munca | | |─────|───────|────────|──────|────────|──────|──────────|─────|────────|────────  0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9─────|───────|────────|──────|────────|──────|──────────|─────|────────|────────     | | | | | | | | |     | | | | | | | | |     | | | | | | | | |     | | | | | | | | |     | | | | | | | | |     | | | | | | | | |     | | | | | | | | |     | | | | | | | | |     | | | | | | | | |     | | | | | | | | |     | | | | | | | | |────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 2, 3 şi 7 din ordonanţa.Conducătorul unităţii, Reprezentanţii salariaţilor,........................ .......................... (semnatura şi ştampila)------------------- Notă *) Data prezentată la art. 3 din ordonanţa. Notă **) Se va trece adresa completa a domiciliului stabil (localitatea, strada, numărul, judeţul). Notă ***) Se va completa de către agenţia pentru ocupare şi formare profesională judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. Notă ****) Se va completa de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni.  +  Anexa 1b)la norme-----------FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT/MINISTERUL DE RESORT/CONSILIUL LOCALUnitatea cu personalitate juridică ...........................Adresa .......................................................Telefonul ....................................................Codul fiscal .................................................Numărul efectiv de salariaţi .................................Numărul de salariaţi disponibilizaţi .........................LISTAcuprinzând persoanele disponibilizate ca urmare a programului de restructurare/închiderii operationale a activităţii/privatizării/lichidării, care se încadrează în prevederile art. 19 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998), denumita în continuare ordonanţa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    |Numele| Codul numeric | Domiciliul | Data desfacerii | Motivatia, conformNr. | şi | personal sau | stabil | contractului |prevederilor art. 7crt.|prenu-| data şi | | individual |alin. (2) lit. a)-e)    |mele |locul naşterii | | de muncă | din ordonanţa────|──────|───────────────|────────────|─────────────────|───────────────────── 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5────|──────|───────────────|────────────|─────────────────|─────────────────────    | | | | |     | | | | |     | | | | |     | | | | |     | | | | |     | | | | |     | | | | |     | | | | |     | | | | | ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 2, 3 şi 7 din ordonanţa.Conducătorul unităţii, Reprezentanţii salariaţilor,....................... ........................... (semnatura şi ştampila)  +  Anexa 2la norme----------ANTETUL SOCIETĂŢII COMERCIALEAGENŢIA PENTRU OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂA JUDEŢULUI.............................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIPrin prezenta va comunicăm ca pentru Societatea Comercială ............... a fost aprobat programul de restructurare conform Hotărârii*) Comitetului de direcţie al Fondului Proprietăţii de Stat/Comitetului de direcţie al Sucursalei.............. din data de ................./Hotărârii*) adunării generale a acţionarilor din data de ....................., la care reprezentantul Fondului Proprietăţii de Stat a avut mandatul special nr. ....... din data de ................ .Societatea comercială:- se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998), denumita în continuare ordonanţa;- are o structura a actionariatului în care statul (Fondul Proprietăţii de Stat) deţine .......... % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor la data aprobării programului de restructurare;- se afla în următoarea situaţie**): ...................................... ................................................................................ ............................................................................ .Numărul efectiv de salariaţi la data aprobării întocmirii programului de restructurare este de ........ . Numărul total de personal disponibilizat în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa este de ............... .Conducătorul unităţii,.......................(semnatura şi ştampila)---------------- Notă *) Se anexează în copie. Notă **) Se specifică situaţia în care se încadrează potrivit prevederilor art. 1 din normele de aplicare a ordonanţei.  +  Anexa 3la norme---------ANTETUL SOCIETĂŢII COMERCIALEAGENŢIA PENTRU OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂA JUDEŢULUI ......................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIPrin prezenta va comunicăm ca pentru Societatea Comercială ............... a fost aprobată dizolvarea şi lichidarea conform Hotărârii*) adunării generale a acţionarilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. .......... din data de .................. .Societatea comercială:- se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998), denumita în continuare ordonanţa;- are o structura a actionariatului în care statul (Fondul Proprietăţii de Stat) deţine ...... % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor la data aprobării programului de restructurare;- se afla în următoarea situaţie**): ....................................... ................................................................................ ............................................................................. .Numărul efectiv de salariaţi la data emiterii hotărârii adunării generale de dizolvare şi lichidare a societăţii comerciale este de ........... .Numărul total de personal disponibilizat în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa este de ............... .Conducătorul unităţii,......................(semnatura şi ştampila)---------------------- Notă *) Se anexează în copie. Notă **) Se specifică situaţia în care se încadrează potrivit prevederilor art. 1 din normele de aplicare a ordonanţei.  +  Anexa 4la norme----------ANTETUL SOCIETĂŢII COMERCIALEAGENŢIA PENTRU OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂA JUDEŢULUI............................/MUNICIPIULUI BUCUREŞTIPrin prezenta va comunicăm ca pentru Societatea Comercială ............... a fost pronunţată Hotărârea*) Tribunalului ............... nr. .......... din data de ..........., rămasă definitivă la data de .........., pentru aprobarea planului de reorganizare (sau, după caz, de lichidare judiciară), potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/1997.Societatea comercială:- se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998), denumita în continuare ordonanţa;- are o structura a actionariatului în care statul (Fondul Proprietăţii de Stat) deţine .... % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor la data aprobării programului de restructurare;- se afla în următoarea situaţie**): ....................................... ................................................................................ ............................................................................. Numărul efectiv de salariaţi la data rămânerii definitive a hotărârii tribunalului pentru aprobarea planului de reorganizare (lichidare judiciară) este de............. .Numărul total de personal disponibilizat în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa este de ............ .Conducătorul unităţii,......................(semnatura şi ştampila)-------------------- Notă *) Se anexează în copie. Notă **) Se specifică situaţia în care se încadrează potrivit prevederilor art. 1 din normele de aplicare a ordonanţei.  +  Anexa 5la norme------------ANTETUL SOCIETĂŢII COMERCIALEAGENŢIA PENTRU OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂA JUDEŢULUI ............../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIPrin prezenta va comunicăm ca pentru Societatea Comercială ................ s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare*) nr. ...... din data de ........ .Societatea comercială:- se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998), denumita în continuare ordonanţa;- are o structura a actionariatului în care statul (Fondul Proprietăţii de Stat) deţine ..... % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor la data aprobării programului de restructurare;- se afla în următoarea situaţie**): ...................................... ......................................................................................................................................................... .Numărul efectiv de salariaţi la data emiterii hotărârii adunării generale de dizolvare şi lichidare a societăţii comerciale este de .............. .Numărul de salariaţi disponibilizaţi în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa este de ............... .Conducătorul unităţii,.....................(semnatura şi ştampila)--------------------- Notă *) Se anexează în copie. Notă **) Se specifică situaţia în care se încadrează potrivit prevederilor art. 1 din normele de aplicare a ordonanţei.  +  Anexa 6la norme---------ANTETUL REGIEI AUTONOME/SOCIETĂŢII COMERCIALEAGENŢIA PENTRU OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂA JUDEŢULUI ......................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIPrin prezenta va comunicăm ca pentru Regia Autonomă/Societatea Comercială/Societatea Naţionala/Compania Naţionala ..................... a fost aprobat programul de restructurare, conform Hotărârii Guvernului*) nr. ........... din data de .......... şi Ordinului ministrului*) nr. .............. din data de .................. Regia autonomă (societatea comercială, societatea naţionala, compania naţionala):- se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998), denumita în continuare ordonanţa;- se afla în următoarea situaţie**): ....................................... .............................................................................................................................................................. Numărul efectiv de salariaţi la data aprobării programului de restructurare este de ......... .Numărul de salariaţi disponibilizaţi în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa este de ...................... .Conducătorul unităţii,.......................(semnatura şi ştampila)--------------------- Notă *) Se anexează în copie. Notă **) Se specifică situaţia în care se încadrează potrivit prevederilor art. 1 din normele de aplicare a ordonanţei.  +  Anexa 7la norme---------ANTETUL SOCIETĂŢII COMERCIALE/REGIEI AUTONOMEAGENŢIA PENTRU OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂA JUDEŢULUI ..................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIPrin prezenta va comunicăm ca pentru Societatea Comercială/Regia Autonomă .................. a fost aprobat programul de restructurare conform Hotărârii*) Consiliului judeţean sau local ................................ .Societatea comercială/regia autonomă:- se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998), denumita în continuare ordonanţa;- are o structura a actionariatului în care statul (Fondul Proprietăţii de Stat) deţine ...... % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare;- se afla în următoarea situaţie**): ...................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Numărul efectiv de salariaţi la data întocmirii programului de restructurare este de ............ .Numărul total de personal disponibilizat în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa este de ....................... .Conducătorul unităţii,.......................(semnatura şi ştampila)------------------------ Notă *) Se anexează în copie. Notă **) Se specifică situaţia în care se încadrează potrivit prevederilor art. 1 din normele de aplicare a ordonanţei.  +  Anexa 8la norme---------VIZATFondul Proprietăţii de StatANTETUL SOCIETĂŢII COMERCIALEAGENŢIA PENTRU OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂA JUDEŢULUI ...................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIPrin prezenta va comunicăm ca pentru Societatea Comercială ................ a fost aprobată închiderea operationala (parţială sau totală) a activităţii conform Hotărârii*) adunării generale a acţionarilor nr. ........... din data de .................., publicată în Monitorul Oficial al României nr. ........... din .............. .Societatea comercială:- se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998), denumita în continuare ordonanţa;- se afla în următoarea situaţie**): ...................................... ............................................................................................................................................................ .Numărul efectiv de salariaţi la data aprobării închiderii operationale a activităţii este de .......... .Numărul de salariaţi disponibilizaţi în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa este de .......... .Conducătorul unităţii,......................(semnatura şi ştampila)---------------------- Notă *) Se anexează în copie. Notă **) Se specifică situaţia în care se încadrează potrivit prevederilor art. 1 din normele de aplicare a ordonanţei.  +  Anexa 9la norme---------Dat în faţa noastrăAGENŢIA PENTRU OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂA JUDEŢULUI ...................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIANGAJAMENTSubsemnatul .................., domiciliat în localitatea .............., str. ........... nr. ........., bl............., et. ........., sectorul/judeţul .................., posesor al buletinului de identitate seria ........ nr. .........., cod numeric personal ..............., eliberat de ............ la data de ........., titular al contului curent personal special, deschis la unitatea Casei de Economii şi Consemnaţiuni ..................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, ma angajez ca suma de .............. lei sa o utilizez în baza prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998), denumita în continuare ordonanţa, în scopul*): ....................................................... ............................................................................ .Ma oblig ca, în termen de 90 de zile de la data la care Casa de Economii şi Consemnaţiuni imi va elibera suma de bani solicitată, sa prezint agenţiei pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi unităţii ............. copii de pe actele doveditoare**) din care să rezulte utilizarea sumei în scopul de mai sus.Semnatura...............Data .............---------------- Notă *) Se va trece una dintre situaţiile:1. înfiinţarea sau asocierea în vederea infiintarii unei societăţi comerciale;2. înfiinţarea sau asocierea în vederea infiintarii unei asociaţii familiale;3. desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu;4. achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol;5. cumpărarea de acţiuni;6. dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltării unei societăţi comerciale. Notă **) Conform art. 22 din normele de aplicare a prevederilor ordonanţei.---------------