ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 4 februarie 1999privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 9 februarie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică personalului ce urmează a fi disponibilizat prin concedieri colective rezultate din procesul de reorganizare a Regiei Naţionale a Pădurilor, asa cum sunt definite la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operativă a activităţii, privatizare sau lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, cu modificările ulterioare. (2) Aprobarea disponibilizarilor colective se face în baza hotărârii Guvernului de reorganizare a Regiei Naţionale a Pădurilor, prin ordin al ministrului de resort. (3) Pentru persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1), desfacerea contractului individual de muncă este dispusă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului ministrului de aprobare a disponibilizarilor colective.  +  Articolul 2 (1) Persoanele cu o vechime minima de un an în Regia Naţionala a Pădurilor, ale căror contracte individuale de muncă sunt desfăcute ca urmare a concedierilor colective, beneficiază, lunar, pe o durată determinata, de o plata compensatorie neimpozabila, egala cu salariul mediu net pe ramura, dar nu mai puţin decât salariul mediu net pe economie din luna în care are loc desfacerea contractului individual de muncă, după cum urmează: a) 12 luni, din care primele 6 luni din bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Naţionale a Pădurilor şi următoarele 6 luni din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pentru salariaţii cu o vechime în munca mai mica de 5 ani; b) 15 luni, din care primele 6 luni din bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Naţionale a Pădurilor şi următoarele 9 luni din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pentru salariaţii cu o vechime în munca cuprinsă între 5 şi 15 ani; c) 20 de luni, din care primele 8 luni din bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Naţionale a Pădurilor şi următoarele 12 luni din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pentru salariaţii cu o vechime în munca mai mare de 15 ani. (2) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se pot achită, după caz: a) într-o singura transa, dacă beneficiarul se angajează sa utilizeze suma de bani pentru dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltării unei societăţi comerciale, desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu, achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol sau cumpărarea de acţiuni; b) în doua transe, dacă beneficiarul se angajează sa utilizeze suma de bani în scopul infiintarii sau asocierii în vederea infiintarii unei societăţi comerciale sau asociaţii familiale, după cum urmează:- în prima transa se vor asigura sumele pentru constituirea capitalului social minim necesar şi a altor cheltuieli privind înfiinţarea acestora;- după prezentarea actelor prin care se dovedeşte înfiinţarea asociaţiei familiale sau societăţii comerciale se va achită a doua transa reprezentând diferenţa cuvenită drept plata compensatorie. (3) În situaţia în care beneficiarul care a primit suma de bani în condiţiile alin. (2) nu poate face dovada utilizării acesteia în scopurile menţionate, în termen de 90 de zile de la data încasării este obligat la restituirea comisionului perceput de Casa de Economii şi Consemnaţiuni în condiţiile legii. (4) Dreptul la plata compensatorie se naşte la data desfacerii contractului individual de muncă şi se acordă fiecărei persoane o singură dată. (5) Dreptul la plata compensatorie încetează la data reincadrarii în munca în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor sau în cadrul unei unităţi rezultate din reorganizarea acesteia, iar sumele primite în condiţiile alin. (2) se restituie în limita plăţilor aferente perioadei ulterioare încadrării în munca. (6) Posturile desfiinţate în cadrul programului de reorganizare şi pentru care personalul a beneficiat de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi reinfiintate timp de 12 luni.  +  Articolul 3Persoanele ale căror contracte individuale de muncă sunt desfăcute ca urmare a concedierilor colective primesc, în condiţiile legii, şi drepturile stabilite de Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Nu beneficiază de plată compensatorie stabilită conform art. 2 alin. (1) persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Sumele aferente plăţilor compensatorii nu constituie sursa de venituri în sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6Persoanele prevăzute la art. 1 şi 2 beneficiază şi de măsurile active de protecţie a persoanelor cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă ca urmare a concedierilor colective prevăzute la cap. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7Persoanele disponibilizate de la Regia Naţionala a Pădurilor beneficiază şi de următoarele facilităţi: a) scutirea pe o perioadă de 2 ani de la plata impozitului pe profit pentru cei care au înfiinţat societăţi comerciale şi de la plata impozitului pe venit pentru cei care sunt autorizaţi sa desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative ca persoane fizice independente sau ca asociaţii familiale; b) credite, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Naţionale a Pădurilor, precum şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, constituit în baza Legii nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 24 din aceeaşi lege, în limita sumelor alocate cu aceste destinaţii prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 9 (1) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii, suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Naţionale a Pădurilor şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, se transfera, lunar, în conturi curente personale purtătoare de dobânda, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii şi Consemnaţiuni de către Regia Naţionala a Pădurilor şi, respectiv, de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) La expirarea perioadei corespunzătoare plăţilor compensatorii din bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Naţionale a Pădurilor, sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj. (3) Regia Naţionala a Pădurilor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor încheia cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni convenţii pentru stabilirea modalităţilor de derulare a plăţilor compensatorii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Pentru deschiderea de conturi curente personale şi pentru operaţiunile efectuate în acestea nu se percepe comision beneficiarilor de plati compensatorii. (5) Pentru sumele de bani aferente plăţilor compensatorii, virate în conturile curente personale, şi pentru regularizările ulterioare Regia Naţionala a Pădurilor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor plati Casei de Economii şi Consemnaţiuni un comision de până la 2%, stabilit prin convenţie. (6) Conturile curente personale purtătoare de dobânda vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei.  +  Articolul 10Regia Naţionala a Pădurilor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor vira Casei de Economii şi Consemnaţiuni, o dată cu sumele ce reprezintă plati compensatorii, un comision de până la 2%. Comisionul va fi suportat din bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Naţionale a Pădurilor şi, respectiv, din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Articolul 11În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului vor elabora şi vor supune aprobării Guvernului normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Anton Vlad,secretar de statMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes------------