REGULAMENT din 26 februarie 1996 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ(actualizat la data de 7 martie 2005*)
EMITENT
  • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Consiliul Legislativ, organ consultativ de specialitate al Parlamentului României, se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 73/1993pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată, şi ale prezentului regulament.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 2Regulamentul stabileşte, în temeiul prevederilor Legii nr. 73/1993, republicată, structura organizatorică a Consiliului Legislativ, procedura de desfăşurare a activităţii de avizare a proiectelor de acte normative, atribuţiile secţiilor şi ale celorlalte compartimente.Prin regulament se instituie, de asemenea, măsuri privind organizarea activităţii de sistematizare, unificare şi coordonare a legislaţiei, norme privind modul de organizare a evidenţei oficiale a legislaţiei, informatizarea acesteia, precum şi elaborarea Repertoriului legislaţiei României - evidenţa oficială - şi a versiunilor oficiale ale unor culegeri de acte normative - codexuri, în vederea asigurării autenticităţii informaţiei legislative.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 3Organizarea şi structura Consiliului Legislativ trebuie să asigure realizarea competentei acestuia, prevăzută în art. 2 din Legea nr. 73/1993.Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin legea sa de organizare şi funcţionare, Consiliul Legislativ va urmări, în principal, următoarele obiective:1. În activitatea de avizare a proiectelor de acte normative sau a amendamentelor, analizează reglementările propuse atât din punct de vedere al legalităţii soluţiilor preconizate şi al tehnicii legislative, cât şi al încadrării lor în contextul sistemului legislativ, al conexiunilor, al incidentelor cu alte acte normative, al tuturor implicaţiilor acestora. De asemenea, examinează concordanta normelor propuse cu reglementările Uniunii Europene, pentru a se asigura armonizarea legislaţiei României cu acestea.Examinarea proiectelor şi a propunerilor legislative se face, în principal, în raport cu următoarele aspecte de ordin legislativ: a) concordanţa soluţiilor legislative cuprinse în proiect cu prevederile şi principiile Constituţiei, cu legile-cadru în domeniu;----------Lit. a) a pct. 1 al alin. 2 al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005. b) corelarea cu prevederile din convenţiile internaţionale la care România este parte; c) natura legii, prima Cameră a Parlamentului ce urmează a fi sesizată, nivelul actului normativ, în raport cu competenţele stabilite prin Constituţie sau prin alte legi;----------Lit. c) a pct. 1 al alin. 2 al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005. d) înlăturarea unor eventuale contradicţii sau necorelări din textul proiectului; e) corelarea prevederilor proiectului cu actele normative de nivel superior; f) caracterul complet al reglementării conţinute în proiect, raportată la materia ce face obiect de reglementare; g) implicaţiile noii reglementări asupra legislaţiei în vigoare şi modul cum acestea sînt rezolvate în textul proiectului prin abrogări, modificări, completări, după caz; h) evitarea unor eventuale paralelisme în reglementare, în raport cu alte acte normative; i) necesitatea concentrării în reglementări unitare a unor dispoziţii din aceeaşi materie cuprinse în mai multe acte normative; j) redactarea corespunzătoare a textului proiectului, asigurarea corectitudinii şi clarităţii exprimării juridice, a unităţii terminologice, a unei bune sistematizări a acestuia şi respectarea celorlalte reguli de tehnică legislativă.----------Lit. j) a pct. 1 al alin. 2 al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.1^1. Consiliul Legislativ stabileşte forma republicabilă a Constituţiei după modificarea şi completarea acesteia prin legea de revizuire aprobată prin referendum.----------Pct. 1^1 al alin. 2 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.1^2. Consiliul Legislativ examinează şi avizează, în condiţiile legii, forma republicabilă a legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului care au suferit intervenţii legislative şi pentru care s-a dispus republicarea.De asemenea, avizează rectificările ce se propun a fi aduse unor acte normative după publicarea acestora, în cazul descoperirii de erori materiale.Avizul Consiliului Legislativ la republicările legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, precum şi la rectificările aduse unor acte normative se transmite la cererea Secretariatului General al Camerei Deputaţilor.Consiliul Legislativ urmăreşte şi semnalează Parlamentului sau, după caz, Guvernului întârzierile în republicarea actelor normative pentru care s-a dispus o asemenea măsură.----------Pct. 1^2 al alin. 2 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.2. În vederea punerii de acord a legislaţiei anterioare Constituţiei cu prevederile şi principiile acesteia, precum şi pentru sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei României, Consiliul Legislativ va inventaria întreaga legislaţie existenta pentru a se stabili fondul legislaţiei active şi a se face propuneri de abrogare a reglementărilor neconstituţionale, a celor contrare actualei ordini de drept, a celor căzute în desuetudine, de eliminare a tuturor contradicţiilor şi necorelărilor legislative.Totodată, pentru a se facilita procesul de aplicare a legii, precum şi accesul cetăţeanului la legislaţie, Consiliul Legislativ va propune celor doua Camere ale Parlamentului şi Guvernului un program de codificare a legislaţiei şi va coordona operaţiunea de codificare.3. În vederea modernizării, optimizării şi computerizării activităţii de evidenţă oficială a legislaţiei, Consiliul Legislativ elaborează un sistem informatic propriu, necesar pentru desfăşurarea procesului legislativ.----------Pct. 3 al alin. 2 al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 4În îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Legislativ colaborează cu autorităţile administraţiei publice şi cu instituţiile publice de specialitate, în funcţie de natura lucrărilor. Acestea sînt obligate, potrivit legii, să asigure, în termenele şi în condiţiile stabilite de Consiliul Legislativ, informaţiile şi documentaţiile solicitate, acordându-i sprijinul necesar.  +  Articolul 4^1Consiliul Legislativ, în desfăşurarea activităţii sale, stabileşte relaţii cu instituţiile similare din alte ţări, precum şi cu alte instituţii cu profil juridic din ţară şi din străinătate.----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Capitolul II Structura organizatorică a Consiliului Legislativ  +  Articolul 5Consiliul Legislativ este alcătuit din Secţia de drept public, Secţia de drept privat şi Secţia de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare.În structura Consiliului Legislativ se cuprind, de asemenea, Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările Uniunii Europene, Departamentul de informatică legislativă, Secretariatul Consiliului Legislativ, Biroul de organizare, resurse umane şi contencios şi Compartimentul de audit public intern.----------Alin. 2 al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 6Structura organizatorică a Consiliului Legislativ şi nomenclatorul de funcţii sînt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul regulament.Statul de funcţii şi regulamentul de ordine interioară se aprobă de către preşedintele Consiliului Legislativ.  +  Capitolul III Conducerea Consiliului Legislativ  +  Articolul 7Consiliul Legislativ este condus de preşedintele acestuia, iar fiecare secţie, de către un preşedinte de secţie.  +  Articolul 8Unul dintre preşedinţii de secţie, desemnat de preşedintele Consiliului Legislativ, este locţiitorul de drept al acestuia.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, preşedintele Consiliului Legislativ: a) asigură conducerea întregii activităţii a Consiliului Legislativ; b) prezintă anual Parlamentului raportul asupra activităţii Consiliului Legislativ; c) reprezintă Consiliul Legislativ în faţa Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice; d) semnează avizele şi celelalte acte ale Consiliului Legislativ, care se pot emite numai cu acordul său; e) convoacă şi supune spre dezbatere secţiilor reunite unele proiecte de acte normative complexe ori care ridică probleme deosebite sau alte probleme pe care le consideră necesare în activitatea de avizare, precum şi aspecte de importanţă majoră pentru activitatea Consiliului Legislativ;----------Lit. e) a art. 9 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005. f) conduce nemijlocit dezbaterile în secţiile unite ale Consiliului Legislativ şi concluzionează asupra problemelor dezbătute; g) repartizează lucrările pe secţii şi pe alte compartimente din structura Consiliului Legislativ şi urmăreşte executarea corespunzătoare a acestora; h) angajează şi, după caz, numeşte, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Legislativ; acordă gradaţii, salarii de merit şi alte drepturi, potrivit dispoziţiilor legale;----------Lit. h) a art. 9 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005. i) exercită autoritatea disciplinară, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament; j) aprobă programele de efectuare a concediilor anuale de odihnă; k) aprobă statul de funcţii, drepturile de natură salarială şi fişa postului pentru personalul din cadrul aparatului Consiliului Legislativ;----------Lit. k) a art. 9 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005. l) este ordonator principal de credite;----------Lit. l) a art. 9 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005. m) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.Preşedintele Consiliului Legislativ poate delega unele dintre atribuţiile sale pe linie administrativ-financiară secretarului general.----------Alin. 2 al art. 9 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.În subordinea directă a preşedintelui Consiliului Legislativ funcţionează Biroul organizare, resurse umane şi contencios, precum şi Compartimentul de audit public intern.----------Alin. 3 al art. 9 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 10În exercitarea atribuţiilor legate de activitatea internă a Consiliului Legislativ, preşedintele emite ordine.  +  Capitolul IV Secţiile Consiliului Legislativ  +  Secţiunea I Structura şi domeniile de activitate ale secţiilor  +  Articolul 11Secţiile Consiliului Legislativ sînt:- Secţia I de drept public;- Secţia II de drept privat;- Secţia III de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare.Fiecare secţie este condusă de un preşedinte de secţie.Preşedintele de secţie este ajutat de unul dintre şefii de sectoare, care este locţiitorul de drept al acestuia; desemnarea sa se face de către preşedintele Consiliului Legislativ, la propunerea preşedintelui de secţie.  +  Articolul 12Secţiile au în componenţa lor sectoare, constituite pe criterii privind natura legislaţiei şi profilul de activitate.Fiecare sector din cadrul unei secţii este condus de unul dintre consilieri. Direcţia de studii şi documentare din cadrul Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare este condusă de un director.----------Alin. 2 al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 13Domeniile de activitate ale Secţiei de drept public sînt:- legislaţia constituţională şi administrativă;- legislaţia penală şi contravenţională;- legislaţia bugetară, fiscală şi monetara;- legislaţia privind învăţământul, cercetarea, cultura şi arta;- legislaţia privind cultele religioase;- legislaţia privind apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională;- relaţiile de drept internaţional public.  +  Articolul 14Secţia de drept public este alcătuită din următoarele sectoare:1. Sectorul de legislaţie privind autorităţile publice şi de analiza constituţională: asigură analiza din punct de vedere al constituţionalităţii a tuturor proiectelor de acte normative şi a amendamentelor la proiectele de legi cu care Consiliul Legislativ este sesizat şi examinează proiectele de acte normative din domeniile dreptului constituţional, legislaţiei electorale, drepturilor omului şi ale minorităţilor naţionale, organizării şi funcţionarii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi al autorităţilor administrative autonome;2. Sectorul de legislaţie penală şi contravenţională: reglementări din domeniul dreptului penal şi procesual penal, regimul contravenţiilor şi sancţiunilor contravenţionale;3. Sectorul de legislaţie bugetară, fiscală şi monetară: reglementări privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi execuţia acestora; finanţele publice; sistemul de impozite şi taxe; legislaţia monetara şi circulaţia bănească;4. Sectorul de legislaţie privind învăţământul, cercetarea, arta, cultura şi cultele: reglementări privind învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică; arta şi cultura; regimul juridic al cultelor religioase; regimul juridic al mijloacelor de informare în masa: presa, radioul, televiziunea;5. Sectorul de legislaţie privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională: reglementări privind apărarea ţării, ordinea şi liniştea publică, precum şi siguranţa naţională a României;6. Sectorul de legislaţie privind relaţiile internaţionale: reglementări din domeniul dreptului internaţional public.  +  Articolul 15Domeniile de activitate ale Secţiei de drept privat sînt:- legislaţia civilă: norme de drept substanţial, procedural şi conflictual;- legislaţia agrară, silvică şi asociativă;- legislaţia comercială şi a afacerilor;- legislaţia privind concurenta şi legislaţia privind protecţia consumatorului;- legislaţia economică, industrială şi a serviciilor;- legislaţia financiară, bancară, a creditului, plăţilor şi garanţiilor;- legislaţia socială, a muncii, a protecţiei şi asistenţei sociale;- legislaţia privind sănătatea şi protecţia mediului.  +  Articolul 16Secţia de drept privat este alcătuită din următoarele sectoare:1. Sectorul de legislaţie civilă: reglementări de drept civil, dreptul familiei, drept procesual civil, dreptul creaţiei intelectuale şi drept internaţional privat;2. Sectorul de legislaţie agrară şi asociativă: reglementări privind dreptul agrar, dreptul silvic, regimul asociaţiilor, meseriilor şi profesiunilor liberale;3. Sectorul de legislaţie comercială: reglementări privind regimul operaţiunilor comerciale şi al comercianţilor, al burselor de valori şi al burselor de mărfuri, al operaţiunilor bancare şi financiare, de credit, plăţi şi garanţii, al asigurărilor, titlurilor de credit, reglementări privind proprietatea industrială, concurenţa şi contenciosul afacerilor;4. Sectorul de legislaţie economică şi de privatizare: reglementări privind reforma economică, privatizarea, regiile autonome, regimul întreprinderii, industria, transporturile şi telecomunicaţiile, turismul şi serviciile;5. Sectorul de legislaţie a muncii şi securităţii sociale: reglementări privind raporturile de muncă, patronatul şi sindicatele, asistenţă şi protecţia socială, asigurările sociale;6. Sectorul de legislaţie privind sănătatea, protecţia mediului şi protecţia consumatorului: reglementări privind sănătatea, problemele demografice, tineretul şi sportul, mediul înconjurător, protecţia consumatorului.  +  Articolul 17Secţia de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare este alcătuită din:1. Sectorul de metodologie, tehnică legislativă şi sistematizare a legislaţiei;2. Sectorul de evidenţă oficială a legislaţiei şi de elaborare a Repertoriului legislaţiei României;3. Sectorul de republicări, rectificări, culegeri de acte normative - codexuri;4. Direcţia de studii şi documentare, cu: a) Serviciul de studii; b) Serviciul de documentare; c) Biblioteca.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 18Domeniile de activitate şi atribuţiile principale ale Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare sunt:1. Sectorul de metodologie, tehnică legislativă şi sistematizare a legislaţiei: a) realizează, în colaborare cu secţiile de avizare, studii pentru sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei; b) întocmeşte studii de sinteză privind aplicarea normelor de tehnică legislativă în procesul de elaborare şi adoptare a actelor normative; c) întocmeşte lucrări de asanare a legislaţiei active în vederea degrevării acesteia de dispoziţiile căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate cu Constituţia ori cu alte acte de nivel superior; d) furnizează, pentru activitatea de avizare a proiectelor de acte normative, informaţii privind contextul legislativ în care reglementarea urmează a se integra. În acest sens determină conexiunile şi incidenţele legislative ale proiectului în raport cu legislaţia existentă, menţionând expres actele normative cuprinse în zona de influenţă a acestuia şi în ce constau asemenea interferenţe, sesizează conflictele de texte, paralelismele în reglementare şi, după caz, necesitatea concentrării într-un singur act a unor reglementări dispersate în mai multe acte normative.2. Sectorul de evidenţă oficială a legislaţiei şi de elaborare a Repertoriului legislaţiei României: a) organizează şi asigură primirea şi păstrarea exemplarului original al legilor adoptate de Parlament şi al decretelor de promulgare a acestora; b) organizează şi ţine evidenţa oficială a legislaţiei României, necesară pentru desfăşurarea procesului legislativ, în sistem informatizat, a tuturor actelor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, evidenţă care cuprinde datele de identificare a acestora, funcţiile active şi pasive, trimiteri, contingenţe, norme care cuprind dispoziţii de emitere de acte în executare, norme de republicare; c) întocmeşte, în sistem informatic, fişele actelor normative în vigoare şi ţine la zi modificările aduse acestora; d) furnizează, pentru activitatea de avizare a proiectelor de acte normative, fişa actului normativ cuprinzând intervenţiile legislative asupra acestuia; e) elaborează Repertoriul legislaţiei României - evidenţa oficială -; f) furnizează Departamentului de informatică legislativă din cadrul Consiliului Legislativ, precum şi Direcţiei pentru informatică şi comunicaţii a Camerei Deputaţilor datele şi informaţiile pentru varianta on-line a Repertoriului legislaţiei României - evidenţa oficială -; g) urmăreşte, în vederea funcţionării sistemului legislativ în mod unitar şi coordonat, emiterea de către autorităţile publice competente a actelor normative în executare, dispuse prin legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului; semnalează organelor de drept întârzierile în emiterea acestora.3. Sectorul de republicări, rectificări, culegeri de acte normative - codexuri: a) stabileşte forma republicabilă a Constituţiei, modificată şi completată, după aprobarea prin referendum a legii de revizuire a acesteia; b) examinează şi avizează, în condiţiile legii, forma republicabilă a legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului având caracter normativ, care au suferit intervenţii legislative şi pentru care s-a dispus republicarea; c) urmăreşte şi semnalează întârzierile în republicarea actelor normative pentru care s-a dispus o asemenea măsură; d) examinează şi avizează, în condiţiile legii, rectificările ce se propun a fi aduse unor acte normative, după publicarea acestora, în cazul descoperirii de erori materiale; e) urmăreşte modul în care au fost respectate avizele Consiliului Legislativ referitoare la cererile de republicare şi rectificare; f) întocmeşte versiunile oficiale ale unor culegeri de acte normative - codexuri.4. Direcţia de studii şi documentare: a) întocmeşte studii privind reglementarea unor instituţii, precum şi documentare tematice legislative; b) efectuează traduceri de documente şi legislaţie străină; c) redactează trimestrial «Buletinul de informare legislativă», care cuprinde informaţii privind activitatea Consiliului Legislativ, studii elaborate de către specialiştii din secţiile şi departamentele Consiliului Legislativ, cronici ale cărţilor publicate de specialiştii Consiliului Legislativ sau ale lucrărilor care prezintă un interes deosebit pentru aceştia, precum şi bibliografii rezultate din prelucrarea analitică a cărţilor şi periodicelor româneşti şi străine de drept; d) creează şi actualizează baza de date analitică a articolelor din periodicele româneşti şi străine de drept, existente în biblioteca Consiliului Legislativ; e) urmăreşte jurisprundenţa Curţii Constituţionale şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu implicaţii în desfăşurarea procesului legislativ; f) identifică sursele de legislaţie străină, analizează şi înmagazinează în bazele de date informaţiile legislative externe, în vederea cunoaşterii experienţei altor ţări din domeniul supus reglementării prin proiectul de act normativ ce urmează a fi avizat; g) realizează analize de conţinut ale unor documente publicate - cărţi, articole din periodice româneşti şi străine şi altele asemenea; h) organizează biblioteca documentară prin asigurarea fondului necesar de cărţi şi periodice din ţară şi din străinătate, pe care îl prelucrează în sistem automatizat; i) analizează planurile editoriale şi face propuneri de achiziţii în limita sumei alocate prin buget, întocmind referatele de necesitate în vederea achiziţionării publicaţiilor; j) asigură achiziţionarea de legislaţie străină, în special din domeniile ce urmează a face obiectul de reglementare prin acte normative noi.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 19În funcţie de ponderea lucrărilor, la propunerea şefilor de secţie, preşedintele Consiliului Legislativ poate adapta structura sectoarelor potrivit necesităţilor activităţii curente.  +  Secţiunea a II-a Atribuţiile preşedinţilor de secţie  +  Articolul 20Atribuţiile preşedinţilor de secţie sînt următoarele:A. Atribuţii comunePreşedintele de secţie: a) asigură conducerea efectivă a secţiei, îndrumă şi controlează activitatea acesteia potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege, de prezentul regulament şi ţinând seama de dispoziţiile Consiliului Legislativ; b) informează operativ pe preşedintele Consiliului Legislativ asupra desfăşurării lucrărilor, semnalând aspectele mai importante din activitatea secţiei; c) stabileşte atribuţiile personalului din cadrul secţiei şi aproba fişa fiecărui post; efectuează, potrivit nevoilor secţiei, redistribuirea unor sarcini şi atribuţii ale personalului în vederea realizării unei repartiţii echilibrate; d) ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor primite din partea preşedintelui Consiliului Legislativ şi a celor rezultate din hotărâri ale secţiilor unite; e) întocmeşte, la sfârşitul fiecărui an sau la cererea preşedintelui Consiliului Legislativ, cînd acesta considera necesar, o informare privind activitatea secţiei, evidenţiind aspectele semnificative în materie de avizare şi, respectiv, problemele legate de sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei; f) participă la dezbaterea problemelor în şedinţele secţiilor unite; g) rezolva orice alte probleme legate de buna desfăşurare a activităţii secţiei.B. Atribuţii specifice secţiilor de avizarePreşedintele de secţie: a) stabileşte colectivul de examinare în vederea avizării lucrărilor primite şi desemnează raportorul fiecărei lucrări; b) prezidează dezbaterile lucrărilor de avizare în secţie; c) verifica şi îşi dă acordul asupra formei finale a proiectului de aviz ce se prezintă spre însuşire preşedintelui Consiliului Legislativ.C. Atribuţii specifice secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentarePreşedintele de secţie: a) coordonează activitatea de ţinere a evidenţei oficiale a legislaţiei şi de informatizare a sistemului de evidenţă a acesteia; b) coordonează şi verifica activitatea de furnizare a informaţiei legislative necesare în procesul de avizare a proiectelor de acte normative, în ceea ce priveşte sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei; c) asigură compunerea colectivelor pentru întocmirea de studii, prevăzute de lege, pentru îmbunătăţirea ansamblului legislaţiei, din punct de vedere al sistematizării, unificării, coordonării şi conformităţii cu Constituţia; d) coordonează şi îndrumă colectivul de asanare a legislaţiei active de dispoziţiile căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate cu Constituţia, precum şi cu actele de nivel superior actului examinat;----------Lit. d) a pct. C al art. 20 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005. e) îndrumă activitatea de elaborare a Repertoriului legislaţiei României - evidenţa oficială - şi de întocmire a culegerilor oficiale de acte normative-codexuri, precum şi a Buletinului de informare legislativă.----------Lit. e) a pct. C al art. 20 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Secţiunea a III-a Atribuţiile şefului de sector  +  Articolul 21Consilierul, şef de sector, îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) îndrumă activitatea ce se desfăşoară în cadrul sectorului, asigurând îndeplinirea atribuţiilor de către personalul din componenta acestuia, potrivit fisei postului şi dispoziţiilor preşedintelui de secţie; b) participă şi conduce dezbaterile ce au loc la nivelul sectorului; c) face propuneri de îmbunătăţire a lucrărilor întocmite de colectivele constituite potrivit art. 37 din prezentul regulament; d) verifică calitatea şi îşi da acordul asupra lucrărilor ce se supun dezbaterii în secţie; e) elaborează fişa postului, pe care o supune spre aprobare preşedintelui de secţie; f) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de preşedintele de secţie.  +  Capitolul V Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările Uniunii Europene----------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 22Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările Uniunii Europene are următoarele atribuţii principale: a) analizează compatibilitatea cu acquisul comunitar a proiectelor de acte normative şi a propunerilor legislative supuse avizării; b) evaluează gradul de preluare, transpunere sau adaptare a reglementărilor comunitare în cuprinsul propunerilor legislative sau al proiectelor de acte normative analizate; c) formulează propuneri de completare cu dispoziţii din acquisul comunitar sau de eliminare a dispoziţiilor ce contravin acestuia, când este cazul; d) colaborează cu organismele implicate în activitatea de aderare/integrare în Uniunea Europeană, sub aspectul armonizării legislaţiei naţionale cu acquisul comunitar; e) urmăreşte evoluţia dreptului comunitar, precum şi orice alte documente incluse în acquisul comunitar; f) colaborează cu Secţia de drept public şi Secţia de drept privat în cadrul activităţii de realizare sau coordonare a proiectelor de coduri ori de alte legi de complexitate deosebită şi care prezintă conotaţii comunitare; g) pune la dispoziţie personalului interesat din cadrul secţiilor Consiliului Legislativ şi din cadrul Camerei Deputaţilor şi Senatului baza de documentare şi informare a departamentului.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 23Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările comunitare este condus de un şef de departament, numit dintre consilieri.Atribuţiile personalului departamentului, pe funcţii, se stabilesc prin fişa postului, care se elaborează de către şeful departamentului şi se aprobă de către preşedintele Consiliului Legislativ.  +  Capitolul VI Departamentul de informatică legislativă  +  Articolul 24Departamentul de informatică legislativă asigură aplicarea unor componente ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în activitatea curentă a Consiliului Legislativ.În acest scop, activitatea Departamentului de informatică legislativă are în vedere următoarele obiective: a) dezvoltarea şi implementarea de soluţii software pentru activitatea de avizare asistată de calculator; b) dezvoltarea şi implementarea de soluţii software pentru activitatea de evidenţă oficială a legislaţiei asistată de calculator; c) dezvoltarea şi implementarea de soluţii software pentru managementul informaţiilor cu privire la armonizarea legislaţiei României cu cea a Uniunii Europene; b) dezvoltarea şi implementarea de soluţii software pentru managementul fluxurilor de informaţii financiar-contabile asistat de calculator; e) acordarea asistenţei tehnice de specialitate pentru implementarea bazelor de date necesare activităţii de elaborare de studii şi documentare legislativă; f) dezvoltarea de strategii pentru dotarea hardware şi software a Consiliului Legislativ; g) întreţinerea echipamentelor de calcul şi a software-ului de bază din cadrul reţelei de calculatoare a Consiliului Legislativ.Componentele dezvoltate prevăzute la alin. 2 lit. a)-f) funcţionează în cadrul Sistemului Integrat pentru Managementul Legislaţiei (SIML), la nivelul Consiliului Legislativ.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 25În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 24, Departamentul de informatică legislativă are următoarele atribuţii: a) întocmeşte proiecte TIC, conform obiectivelor stabilite la art. 24, şi le supune spre aprobare preşedintelui Consiliului Legislativ; b) realizează interconectarea sistemului de baze de date al SIML cu sistemele de baze de date ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; c) realizează managementul componentelor software de bază şi de aplicaţii - instalare, configurare, întreţinere - la nivelul sistemului integrat al Consiliului Legislativ; d) acordă asistenţă tehnică utilizatorilor SIML pentru componentele software implementate; asigură pregătirea şi perfecţionarea acestora; e) proiectează şi implementează soluţii pentru securitatea datelor disponibile în cadrul SIML; f) analizează performanţele subsistemelor SIML şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora în baza tendinţelor actuale din TIC; g) fundamentează şi dezvoltă proiecte de dotare în domeniul TIC.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 26Pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, Departamentul de informatică legislativă are în structura sa: a) Serviciul pentru proiectarea şi implementarea arhitecturilor hardware şi software; b) Biroul pentru proiectarea şi implementarea de baze de date legislative.Activitatea Departamentului de informatică legislativă se desfăşoară pe bază de proiecte TIC, care acoperă sarcinile anuale ale departamentului şi sunt coordonate de un şef de proiect. Conţinutul proiectelor, precum şi şefii de proiect se aprobă de preşedintele Consiliului Legislativ, la propunerea şefului de departament.Şeful de departament raportează semestrial sau ori de câte ori este nevoie preşedintelui Consiliului Legislativ stadiul realizării proiectelor în derulare.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 27Departamentul de informatică legislativă este condus de un şef de departament, care are următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea şefilor de proiecte; b) poate schimba ordinea de prioritate a obiectivelor unui proiect, după obţinerea aprobării preşedintelui Consiliului Legislativ; c) stabileşte arhitectura software şi hardware din cadrul SIML.Şeful de departament este ajutat în activitatea sa de şeful de serviciu, care este locţiitorul de drept al acestuia.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Capitolul VII Avizarea de către Consiliul Legislativ a proiectelor de acte normative  +  Secţiunea I Solicitarea avizului  +  Articolul 28Sunt supuse avizării, de către Consiliul Legislativ, următoarele categorii de proiecte de acte normative:I. Proiecte de legi iniţiate de Guvern: a) proiectele de legi iniţiate de Guvern, anterior dezbaterii acestora în şedinţa Guvernului; b) proiectele de legi iniţiate de Guvern, ulterior dezbaterii şi adoptării lor în şedinţa Guvernului şi anterior trimiterii la Parlament, în situaţia în care Guvernul modifică varianta avizată a proiectului; c) amendamentele la proiectele de legi supuse dezbaterii comisiei parlamentare sesizate în fond, cu prilejul examinării proiectului respectiv în prima Cameră a Parlamentului; d) proiectele de legi adoptate în prima Camera şi supuse dezbaterii celei de-a doua Camere a Parlamentului, în cazul în care s-au adus modificări formei anterioare, avizate; e) amendamentele la proiectele de legi supuse dezbaterii comisiei parlamentare sesizate în fond, cu prilejul examinării proiectului respectiv în a doua Camera a Parlamentului.II. Propuneri legislative: a) propunerile legislative iniţiate de senatori şi deputaţi, precum şi cele care fac obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor, după înregistrarea lor la una dintre Camerele Parlamentului; b) amendamentele la propunerile legislative supuse dezbaterii comisiei parlamentare sesizate în fond, cu prilejul examinării propunerii respective în prima Camera a Parlamentului; c) propunerile legislative adoptate în prima Camera şi supuse dezbaterii celei de-a doua Camere a Parlamentului, în cazul în care s-au adus modificări formei anterioare, avizate; d) amendamentele la proiectele de legi supuse dezbaterii comisiei parlamentare sesizate în fond, cu prilejul examinării proiectului respectiv în a doua Camera a Parlamentului.III. Proiecte de ordonanţe ale Guvernului: a) proiectele de ordonanţe emise în baza unei legi speciale de abilitare, anterior supunerii lor spre adoptare în şedinţa Guvernului; b) proiectele de ordonanţe prevăzute la art. 114 alin. (4) din Constituţie, anterior supunerii lor în şedinţa Guvernului.IV. Proiecte de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului:- proiectele de hotărâri cu caracter normativ, anterior supunerii lor spre adoptare în şedinţa Guvernului.  +  Articolul 29Solicitarea avizului se face de către: a) secretarul general al Guvernului, în cazul proiectelor de legi prevăzute la art. 28 pct. I lit. a) şi b) şi al proiectelor de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului, prevăzute la art. 28 pct. III şi IV; b) secretarul general al fiecărei Camere a Parlamentului, în cazul proiectelor de legi prevăzute la art. 28 pct. I lit. d) şi al propunerilor legislative prevăzute la art. 28 pct. II lit. a) şi c); c) preşedintele comisiei parlamentare sesizate în fond, în cazul amendamentelor la proiectele de legi şi la propunerile legislative prevăzute la art. 28 pct. I lit. c) şi e) şi la pct. II lit. b) şi d).  +  Articolul 30Avizul Consiliului Legislativ are caracter consultativ şi va fi dat în următoarele termene: a) termenul solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de 10 zile în cazul proiectelor de acte normative cu procedura obişnuită şi de 2 zile în cazul proiectelor de legi cu procedură de urgenţă; b) 24 de ore, în cazul proiectelor de ordonanţe prevăzute la art. 28 pct. III lit. b); c) termenul stabilit de Biroul permanent al Camerei care l-a solicitat, în cazul proiectelor de legi prevăzute la art. 28 pct. I lit. d) şi al propunerilor legislative prevăzute la art. 28 pct. II lit. a) şi c); d) termenul stabilit de comisia parlamentară sesizată în fond, în cazul amendamentelor prevăzute la art. 28 pct. I lit. c) şi e) şi la pct. II lit. b) şi d).Dacă avizul nu este dat în termenul stabilit, aceasta nu împiedică desfăşurarea procedurii legislative.  +  Articolul 31Proiectul de act normativ, trimis spre avizare de către Guvern, va fi însoţit de expunerea de motive - respectiv nota de fundamentare în cazul actelor Guvernului - care va cuprinde justificarea reglementării propuse. Expunerea de motive sau, după caz, nota de fundamentare va purta semnătura conducătorului autorităţii elaboratoare, precum şi semnăturile conducătorilor ministerelor şi ai altor autorităţi avizatoare. În cazul existenţei unei divergenţe, avizul va fi solicitat după soluţionarea acesteia la nivelul Guvernului. Proiectul va fi însoţit de studiile sau alte lucrări documentare care au stat la baza elaborării acestuia.În cazul propunerilor legislative iniţiate de senatori şi deputaţi, avizul Consiliului Legislativ se solicita după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) din Constituţie.  +  Articolul 32În cazul propunerilor legislative iniţiate de cetăţeni în condiţiile art. 73 alin. (1) din Constituţie, Consiliul Legislativ verifica existenta punctului de vedere exprimat de către Curtea Constituţională privind întrunirea condiţiilor aferente acestei iniţiative legislative.  +  Secţiunea a II-a Procedura avizării  +  Articolul 33După o prealabilă examinare asupra întrunirii condiţiilor legale privind cererea de aviz, preşedintele Consiliului Legislativ dispune înregistrarea lucrării, cu întreaga documentaţie care o însoţeşte.  +  Articolul 34Repartizarea lucrării, în vederea avizării, se face pe bază de rezoluţie a preşedintelui Consiliului Legislativ, indicându-se secţia în profilul căreia intră examinarea şi avizarea proiectului de act normativ, precum şi termenul de definitivare a avizului.  +  Articolul 35În situaţia în care proiectul de act normativ cuprinde reglementări ce intră în profilul ambelor secţii de avizare, avizarea se va face în secţii unite, potrivit rezoluţiei preşedintelui Consiliului Legislativ.  +  Articolul 36Concomitent cu repartizarea lucrării la secţia de profil, sunt sesizate cu analiza proiectului Secţia de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare, Secţia de drept public - Sectorul de legislaţie privind autorităţile publice şi de analiză constituţională, pentru verificarea conformităţii cu prevederile Constituţiei, precum şi Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările Uniunii Europene, în vederea examinării compatibilităţii dispoziţiilor proiectului cu legislaţia europeană.Sesizarea se face prin transmiterea unei copii a proiectului, a expunerii de motive sau, după caz, a notei de fundamentare, precum şi a documentaţiei care îl însoţeşte.----------Art. 36 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 37Primind lucrarea, preşedintele de secţie desemnează, în funcţie de importanţa şi amploarea proiectului, colectivul de examinare şi pe raportorul lucrării şi stabileşte termenul înăuntrul căruia urmează a se elabora proiectul de aviz în vederea dezbaterii în secţie.În cazul prevăzut la art. 35, colectivul de examinare şi raportorul lucrării vor fi stabiliţi, prin rezoluţie, de către preşedintele Consiliului Legislativ.La examinarea proiectului, raportorul lucrării poate invita pe reprezentanţii iniţiatorului pentru furnizarea de explicaţii şi date suplimentare cu privire la conţinutul proiectului.  +  Articolul 38Abrogat.----------Art. 38 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 39La examinarea proiectului de act normativ se vor avea în vedere şi conţinutul referatului întocmit de Secţia de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare, privind măsurile ce se impun pe linia sistematizării, unificării şi coordonării legislaţiei, precum şi informările doctrinare, jurisprudenţiale şi legislative, inclusiv cele de drept comparat, după caz, necesare emiterii avizului; totodată, se va ţine seama de concluziile compartimentelor de profil privind conformitatea cu prevederile Constituţiei şi compatibilitatea cu reglementările comunitare.După examinarea proiectului, raportorul întocmeşte proiectul de aviz, care se supune spre examinare şi aprobare preşedintelui de secţie.----------Art. 39 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 40Proiectul de aviz, sub semnătura preşedintelui de secţie, se prezintă spre însuşire preşedintelui Consiliului Legislativ.----------Art. 40 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 41Abrogat.----------Art. 41 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 42În cazul proiectelor mai importante sau care prezintă unele aspecte deosebite, preşedinţii de secţie pot propune preşedintelui Consiliului Legislativ invitarea senatorilor şi a deputaţilor, autori ai propunerii legislative supuse avizării, precum şi a miniştrilor sau a secretarilor de stat din organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au atribuţii în domeniul de aplicare a viitoarei reglementări. Participarea acestora poate avea loc şi din proprie iniţiativă.La dezbaterea proiectului în condiţiile alin. 1 participă şi preşedintele Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare sau reprezentantul acestuia, precum şi, după caz, şeful Departamentului pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările Uniunii Europene.----------Art. 42 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 43În situaţia în care proiectul de act normativ, prin natura reglementărilor pe care le cuprinde, a fost repartizat spre examinare ambelor secţii, raportul şi proiectul de aviz, întocmite potrivit prevederilor art. 37, se dezbat în secţii unite.  +  Articolul 44Abrogat.----------Art. 44 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 45În cazul în care în cadrul dezbaterilor prevăzute la art. 43 intervin divergenţe neconciliate între punctele de vedere exprimate de către fiecare secţie, dezbaterile vor fi reluate în prezenţa preşedintelui Consiliului Legislativ, care va conduce lucrările şi se va pronunţa asupra punctelor aflate în divergenţă, avizul Consiliului Legislativ urmând a cuprinde concluziile reţinute.La dezbaterile prevăzute la alin. 1 participa şi preşedintele Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare, precum şi şeful Departamentului pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările comunitare.  +  Articolul 46Preşedintele Consiliului Legislativ poate supune în dezbaterea secţiilor reunite unele proiecte de acte normative complexe ori care ridica probleme controversate. În această situaţie, definitivarea avizului se va face, pe baza concluziilor desprinse din dezbateri, de către preşedintele Consiliului Legislativ.La dezbaterile prevăzute la alineatul precedent participa preşedinţii de secţii, şefii de sectoare, raportorul lucrării şi alte persoane desemnate de către preşedintele Consiliului Legislativ.  +  Articolul 47După însuşirea de către preşedintele Consiliului Legislativ a conţinutului proiectului de aviz, avizul Consiliului Legislativ se transmite autorităţii care l-a solicitat, sub semnătura preşedintelui acestuia.----------Art. 47 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 48În situaţia în care, în urma examinării proiectului de lege sau a propunerii legislative, se constată că acesta este corespunzător sub toate aspectele prevăzute la art. 3 pct. 1, avizul este favorabil.În cazul în care, ulterior examinării proiectului de lege sau a propunerii legislative, se constată că, în mod global, reglementarea propusă corespunde exigenţelor urmărite prin art. 3 pct. 1, dar sînt necesare unele completări, modificări ori reformulări, avizul este favorabil şi va cuprinde observaţiile şi propunerile corespunzătoare definitivării corecte a proiectului.În situaţia în care proiectul de lege sau propunerea legislativă contravine prevederilor sau principiilor constituţionale, ordinii statului de drept ori tratatelor la care România este parte sau este în discordanţă cu sistemul nostru legislativ, avizul va fi negativ, motivându-se în mod corespunzător.Avizul va fi, de asemenea, negativ şi în situaţia în care prin proiect se instituie norme incompatibile cu reglementările Uniunii Europene.----------Alin. 4 al art. 48 a fost introdus de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 49Prevederile de la articolul precedent sînt aplicabile deopotrivă şi în cazul amendamentelor supuse dezbaterii comisiilor parlamentare, precum şi în cazul ordonanţelor sau hotărârilor Guvernului.Avizul Consiliului Legislativ urmează a fi negativ şi în cazurile emiterii unei ordonanţe a Guvernului într-un domeniu rezervat legii organice sau care nu respecta prevederile dintr-o asemenea lege ori depăşeşte limitele legii de abilitare, precum şi atunci cînd se propune emiterea unei hotărâri a Guvernului într-un domeniu rezervat legii sau cînd aceasta contravine unor prevederi dintr-o lege ori ordonanţa.  +  Secţiunea a III-a Forma de redactare a avizelor  +  Articolul 50Avizul favorabil fără observaţii sau propuneri nu se motivează.  +  Articolul 51Avizul negativ sau avizul favorabil cu observaţii şi propuneri se motivează, astfel încât să conducă la o fundamentare temeinică a punctelor de vedere exprimate.  +  Articolul 52Redactarea avizului favorabil cu observaţii şi propuneri se va face astfel încât în prima parte să fie prezentate observaţiile de principiu şi, subsecvent, cele de text, în ordinea grupării pe articole.Observaţiile şi propunerile de reformulare a textului se vor face prin redarea noului text în forma avută în vedere.  +  Articolul 53Observaţiile de principiu pot fi fundamentate şi pe lucrări de doctrină, jurisprudenţă şi legislaţie comparată, fără însă a se face consideraţii cu caracter politic.Obiecţiile şi propunerile vor fi însoţite, după caz, de studiile efectuate în acest sens, de alte documente sau de informaţiile pe care se sprijină.  +  Articolul 54Avizul Consiliului Legislativ se va întocmi în trei exemplare, din care originalul se va transmite autorităţii publice care l-a solicitat, exemplarul al doilea se va ataşa la dosarul constituit potrivit art. 79 din prezentul regulament, iar la treilea se va păstra într-un dosar special al avizelor ce se tine la Secretariatul Consiliului Legislativ.  +  Articolul 55Iniţiatorul sau autoritatea care a solicitat avizul poate cere Consiliului Legislativ lămuriri suplimentare asupra conţinutului avizului dat sau poate invita pe preşedintele acestuia ori pe un reprezentant al sau la dezbaterea propunerilor legislative sau a proiectelor avizate.  +  Articolul 56După adoptarea proiectului de act normativ la care s-a emis avizul, raportorul lucrării va întocmi o fişa în care se va consemna modul în care a fost însuşit avizul de către autoritatea care l-a solicitat. Aceasta fişă se va ataşa dosarului în cauză, care va fi înaintat, pentru conservare, la arhiva Consiliului Legislativ.  +  Capitolul VIII Elaborarea proiectelor de coduri şi de alte legi complexe de către Consiliul Legislativ sau sub coordonarea acestuia  +  Articolul 57Potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 73/1993, din dispoziţia Camerei Deputaţilor sau a Senatului, Consiliul Legislativ realizează nemijlocit sau coordonează elaborarea unor proiecte de coduri sau de alte legi de complexitate deosebita.  +  Secţiunea I Elaborarea nemijlocită de coduri sau de alte legi complexe de către Consiliul Legislativ  +  Articolul 58După primirea dispoziţiei prevăzute la art. 57, preşedintele Consiliului Legislativ dispune constituirea unei comisii, formată din personal de specialitate din cadrul secţiilor, în funcţie de natura legislaţiei ce se preconizează. În aceasta comisie vor fi cooptaţi şi alţi specialişti din Ministerul Justiţiei şi din alte ministere şi autorităţi publice centrale, de profil sau interesate în aplicarea prevederilor noii reglementări. Desemnarea acestora se va face prin dispoziţia conducătorului ministerului sau al autorităţii publice la care sînt încadraţi.În funcţie de importanţa şi de natura problemelor ce urmează a face obiect de reglementare, în activitatea de documentare şi elaborare se va asigura şi participarea unor cadre din învăţământul superior, din institutele de cercetări sau alţi specialişti de prestigiu, în calitate de colaboratori externi.  +  Articolul 59Elaborarea proiectelor de coduri sau de alte legi complexe va fi precedată de o vastă şi atotcuprinzătoare activitate de documentare, finalizată prin studii, care vor evidenţia necesitatea noii reglementări, cu arătarea efectelor previzibile ale unor soluţii preconizate.Studiile şi alte lucrări documentare vor sta la baza stabilirii concepţiei noilor reglementări.Studiile vor cuprinde analiza legislaţiei existente în domeniul supus viitoarei reglementări, imperfecţiunile acesteia sau lipsa unei reglementări în materie, precum şi informaţii cu privire la istoricul reglementării în dreptul românesc şi de drept comparat, de natură a orienta în stabilirea unor soluţii legislative.  +  Articolul 60Concluziile reţinute în studii, cuprinzînd liniile directoare ale concepţiei de ansamblu a viitoarei reglementări, vor fi înaintate, pentru exprimarea punctului de vedere, ministerelor şi celorlalte autorităţi publice interesate.  +  Articolul 61Pe baza studiilor întocmite şi a punctelor de vedere exprimate de organele prevăzute la art. 60, se vor întocmi teze prealabile care să reflecte concepţia generală, principiile, noile orientări şi principalele soluţii ale reglementărilor preconizate.  +  Articolul 62Tezele prealabile vor fi înaintate spre însuşire Guvernului. După aprobarea tezelor, comisia prevăzută la art. 58 va proceda la redactarea textului viitorului act normativ.  +  Articolul 63Proiectul de cod, respectiv de lege, va fi însoţit de un raport întocmit potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 73/1993 şi va fi înaintat Guvernului în vederea dezbaterii şi emiterii hotărârii de adoptare.În cazul în care, în urma dezbaterii în şedinţa de Guvern, se vor aduce modificări proiectului, Guvernul va solicita Consiliului Legislativ un aviz, pentru aceste modificări.  +  Secţiunea a II-a Elaborarea de coduri sau de alte legi complexe, sub coordonarea Consiliului Legislativ  +  Articolul 64Elaborarea de coduri sau de alte legi complexe, sub coordonarea Consiliului Legislativ, se va face de către o comisie constituită în acest scop, în care vor fi incluşi reprezentanţi ai Consiliului Legislativ, desemnaţi de către preşedintele Consiliului.  +  Articolul 65Principalele soluţii preconizate prin proiect vor fi dezbătute, periodic, în secţia de avizare de profil a Consiliului Legislativ, facându-se propuneri şi recomandări corespunzătoare.  +  Articolul 66Pentru însuşirea de către Guvern a propunerilor elaborate de comisie se va urma procedura prevăzută la art. 63, care se aplica prin asemănare.  +  Articolul 67Exercitarea iniţiativei legislative de către Guvern se va face luându-se, în prealabil, avizul Consiliului Legislativ la ultima formă a proiectului adoptat prin hotărârea emisă în acest sens.  +  Capitolul IX Secretariatul Consiliului Legislativ şi celelalte compartimente administrative  +  Secţiunea I Secretariatul Consiliului Legislativ  +  Articolul 68Secretariatul Consiliului Legislativ asigură circuitul actelor şi al celorlalte documente primite şi realizate în activitatea Consiliului Legislativ, precum şi stocarea acestora în condiţii de deplină conservare.Secretariatul Consiliului Legislativ realizează buna gospodărire a bunurilor aflate în patrimoniu, asigură aprovizionarea cu materialele necesare, utilizarea resurselor financiare şi materiale cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate; asigură activităţile de relaţii externe, protocol, presă, petiţii şi relaţiile cu publicul, precum şi arhivarea documentelor Consiliului Legislativ şi a actelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 73/1993, republicată.----------Alin. 2 al art. 68 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 69Secretariatul Consiliului Legislativ are în structura sa Direcţia tehnico-administrativă şi registratură generală, cu Serviciul tehnic-administrativ şi Biroul registratură generală, Sectorul financiar-contabil, Serviciul de relaţii externe, protocol, presă, petiţii şi relaţii cu publicul, Biroul arhivare.----------Art. 69 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 70Secretariatul Consiliului Legislativ este condus de către secretarul general, care face parte din categoria înalţilor funcţionari publici, numit pe bază de concurs sau examen, pe criterii de profesionalism, prin ordin al preşedintelui Consiliului Legislativ.Secretarul general îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a preşedintelui Consiliului Legislativ şi asigură pregătirea, organizarea şi coordonarea activităţilor din cadrul Secretariatului şi realizarea legăturilor funcţionale în cadrul Consiliului Legislativ.Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale secretarului general sunt următoarele: a) îndrumă şi răspunde de activitatea compartimentelor din subordine; b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din ministere, din alte autorităţi publice, în probleme de interes comun; c) primeşte proiectele de acte normative transmise spre avizare; d) transmite solicitanţilor avizele emise pentru proiectele de acte normative; e) monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare; f) coordonează întocmirea şi ţinerea la zi a registrelor din cadrul Secretariatului Consiliului Legislativ; g) propune aprobarea fişei postului din compartimentele Secretariatului Consiliului Legislativ; h) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de preşedintele Consiliului Legislativ.----------Art. 70 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 71Serviciul tehnic-administrativ asigură activitatea de administrare a bunurilor din patrimoniul Consiliului Legislativ, precum şi pe cea de aprovizionare cu materiale şi prestaţiile necesare.  +  Articolul 72Lucrările financiar-contabile se asigură de către Sectorul financiar-contabil. Sectorul financiar-contabil elaborează propuneri pentru asigurarea şi utilizarea resurselor financiare şi materiale aferente realizării obiectivelor Consiliului Legislativ, urmăreşte şi răspunde de respectarea normelor legale privind utilizarea acestor resurse, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate; avizează şi răspunde pentru legalitatea proiectelor de operaţiuni prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite, respectiv înlocuitorului acestuia, potrivit competenţelor stabilite.Şeful Sectorului financiar-contabil răspunde direct faţă de preşedintele Consiliului Legislativ, care este ordonator principal de credite.Sectorul financiar-contabil are următoarele atribuţii principale: a) verifică şi avizează pentru controlul financiar preventiv, în faza de angajare, lichidare, ordonanţare şi de plată, toate documentele care cuprind sau din care derivă operaţiuni patrimoniale privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondurilor prevăzute în bugetul Consiliului Legislativ, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului, utilizarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, cele din care derivă drepturi şi obligaţii faţă de persoane juridice sau fizice, precum şi instrumente de plată întocmite ca urmare a efectuării operaţiunilor respective; răspunde de legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni supuse aprobării; b) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului Consiliului Legislativ; c) urmăreşte execuţia bugetară şi întocmeşte rapoarte periodice cu privire la aceasta; d) înregistrează operaţiunile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică privind cheltuielile curente şi de capital; e) valorifică inventarierile periodice şi anuale prin stabilirea diferenţelor dintre situaţia faptică şi cea scriptică; urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor aprobate, potrivit competenţelor, privind valorificarea rezultatelor inventarierii; f) întocmeşte bilanţul contabil şi contul anual de execuţie a bugetului Consiliului Legislativ; g) gestionează fondul de salarii aprobat; întocmeşte documentele necesare calculului şi acordării drepturilor legale; h) calculează şi virează la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la fondurile speciale sau terţi sumele reţinute de la salariaţi, precum şi obligaţiile financiar-fiscale legale ale Consiliului Legislativ.----------Art. 72 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 72^1Serviciul de relaţii externe, protocol, presă, petiţii şi relaţii cu publicul realizează activităţile specifice relaţiilor pe plan internaţional ale Consiliului Legislativ, asigurând traducerea, întocmirea şi expedierea corespondenţei cu străinătatea şi realizarea obiectivelor în acest domeniu; elaborează, o dată cu propunerile de buget ale Consiliului Legislativ, planul de acţiuni externe pentru anul următor; asigură obţinerea vizelor şi protocolul pentru deplasările în străinătate; primeşte şi însoţeşte delegaţiile străine sosite în ţară la invitaţia Consiliului Legislativ.De asemenea, Serviciul de relaţii externe, protocol, presă, petiţii şi relaţii cu publicul organizează acţiunile de protocol ale Consiliului Legislativ, inclusiv întâlniri cu presa, radioul şi televiziunea; prezintă zilnic preşedintelui Consiliului Legislativ informaţii din presa internă şi străină.Serviciul de relaţii externe, protocol, presă, petiţii şi relaţii cu publicul primeşte şi înregistrează petiţiile adresate Consiliului Legislativ, îngrijindu-se de rezolvarea acestora.Pentru rezolvarea temeinică şi legală a petiţiilor, le va îndruma compartimentelor de specialitate, potrivit rezoluţiei preşedintelui Consiliului Legislativ, urmărind soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsurilor.----------Art. 72^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 73Biroul registratură generală execută lucrările specifice de înregistrare a corespondenţei Consiliului Legislativ primite şi expediate, asigură multiplicarea şi distribuirea proiectelor de acte normative potrivit rezoluţiei preşedintelui Consiliului Legislativ; asigură transmiterea avizelor Consiliului Legislativ către destinatarii acestora, precum şi a copiei avizelor Consiliului Legislativ către secţiile acestuia.----------Art. 73 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 73^1Biroul arhivare asigură păstrarea şi conservarea dosarelor şi a celorlalte documente ale Consiliului Legislativ. Predarea oricărei lucrări se va trece în registrul de arhivă, care va evidenţia data primirii în arhivă, felul lucrării, numărul de file, compartimentul care predă şi semnăturile de predare-primire.De asemenea, asigură păstrarea actelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 73/1993, republicată.----------Art. 73^1 a fost introdus de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Secţiunea a II-a Registrele Consiliului Legislativ  +  Articolul 74Registrele Consiliului Legislativ sînt următoarele: a) registrul general de intrare şi de ieşire a corespondentei; b) registrul general de dosare, în care se dă număr pentru lucrările de avizare; c) registrul avizelor, în care se înregistrează şi se da număr avizelor ce se transmit autorităţilor solicitante; d) registrul de ordine ale preşedintelui Consiliului Legislativ, în care acestea se înregistrează şi li se dă număr, în ordinea emiterii; e) registrul special de corespondenţă secretă şi confidenţială, în care se înregistrează documentele de această natură; f) registrul de arhivă.  +  Articolul 75Registrul general de dosare va cuprinde următoarele rubrici: a) numărul dosarului; b) denumirea lucrării; c) data primirii; d) autoritatea care a solicitat avizul; e) termenul solicitat pentru transmiterea avizului; f) secţia căreia i-a fost repartizată lucrarea; g) termenul de prezentare a proiectului de aviz; h) data primirii avizului de la secţie, în forma definitivată; i) forma avizului: favorabil, fără observaţii şi propuneri, favorabil, cu observaţii şi propuneri, aviz negativ; j) data expedierii avizului.Stabilirea rubricilor registrelor se face în funcţie de natura lucrărilor evidenţiate, la propunerea secretarului general, şi se aprobă de către preşedintele Consiliului Legislativ.----------Alin. 2 al art. 75 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 76O copie de pe avizele înregistrate se îndosariază în ordine numerică, într-un dosar special care se păstrează de către secretarul general.----------Art. 76 a fost modificat de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 77Pentru evidenţă lucrărilor primite şi realizate în secţii se întocmeşte un registru al dosarelor dezbătute în secţie, care va cuprinde următoarele rubrici: a) numărul dosarului; b) denumirea lucrării; c) data primirii lucrării în secţie; d) colectivul desemnat pentru avizarea lucrării; e) raportorul lucrării; f) data dezbaterii în cadrul sectorului; g) data dezbaterii în cadrul secţiei sau, după caz, în secţiile unite; h) forma avizului; i) data prezentării proiectului de aviz, în forma definitivată; j) numărul avizului; k) data predării dosarului la arhiva şi semnătura de primire.  +  Secţiunea a III-a Dosarele lucrărilor de avizare  +  Articolul 78Dosarele cuprinzînd lucrările de avizare a proiectelor de acte normative au regimul lucrărilor confidenţiale.Scoaterea dosarelor din incinta Consiliului Legislativ este interzisă, cu excepţia cazurilor cînd reprezentantul Consiliului Legislativ se deplasează pentru susţinerea punctelor de vedere exprimate în aviz sau în alte situaţii, pe baza aprobării preşedintelui de secţie.  +  Articolul 79Documentele care intra în compunerea dosarului se numerotează şi vor fi cusute şi şnuruite înainte de predarea lor la arhiva. După şnuruire se va aplica sigiliul, certificându-se numărul filelor.Dosarele cuprinzînd lucrările de avizare vor cuprinde şi o fişa în care se va menţiona modul în care autoritatea care a solicitat avizul şi-a însuşit conţinutul acestuia, precum şi o copie de pe actul normativ adoptat.Predarea la arhiva a dosarelor se va face după întocmirea fisei prevăzute la alin. 2.Păstrarea în arhiva a dosarelor se va face în ordinea lor numerică.  +  Articolul 80La arhivă vor fi predate şi celelalte lucrări ale Consiliului Legislativ, terminate sau aflate în stare pasivă.  +  Secţiunea a IV-a Serviciul de relaţii externe, protocol şi presăCompartimentul de audit public intern----------Titlul Secţiunii a IV-a din Cap. IX a fost modificat de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 81Activitatea de audit public intern se desfăşoară având ca obiectiv asigurarea administrării în mod economic şi cu eficienţă a fondurilor alocate de la bugetul de stat.Conducătorul Compartimentului de audit public intern se numeşte de către preşedintele Consiliului Legislativ şi îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a acestuia, potrivit legii.----------Art. 81 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 82Abrogat.----------Art. 82 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Secţiunea a V-a Biroul de organizare, resurse umane şi contencios  +  Articolul 83Biroul organizare, resurse umane şi contencios are următoarele atribuţii principale: a) organizează concursurile sau examenele pentru selecţionarea personalului şi ocuparea posturilor vacante; b) întocmeşte proiectele de ordine pentru numirea ca funcţionari publici a candidaţilor declaraţi admişi, precum şi pentru încadrarea şi încheierea contractelor individuale de muncă pentru salariaţi; c) întocmeşte referate în baza propunerilor de avansare în funcţie, grad sau treaptă profesională a funcţionarilor publici, precum şi asupra avansării salariaţilor, conform legii; d) programează şi organizează perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici şi a salariaţilor, pe care o supune aprobării preşedintelui; e) efectuează calculele privind stabilirea procentului sporurilor de vechime şi de stabilitate, precum şi al altor sporuri prevăzute de lege; f) gestionează carnetele de muncă şi dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi carnetele de muncă ale salariaţilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare; g) urmăreşte aplicarea ordinelor preşedintelui Consiliului Legislativ referitoare la organizarea activităţii profesionale şi a evaluării profesionale anuale; h) întocmeşte documentele necesare calculului salariilor de bază, respectiv al majorărilor salariale conform normelor legale în vigoare; i) întocmeşte dosarele de pensionare, asigură eliberarea legitimaţiilor, precum şi orice alte lucrări specifice, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; j) asigură, prin compartimentul de contencios, reprezentarea intereselor Consiliului Legislativ în faţa instanţelor judecătoreşti.----------Art. 83 a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Capitolul X Personalul Consiliului Legislativ  +  Secţiunea I Condiţii de numire  +  Articolul 84Personalul Consiliului Legislativ este alcătuit din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual.Condiţiile de numire în funcţiile de preşedinte al Consiliului Legislativ, preşedinte de secţie, şef al Departamentului pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările Uniunii Europene, şef al Departamentului de informatică legislativă, secretar general, director al Direcţiei de studii şi documentare şi de şef al Sectorului financiar-contabil sunt cele prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 73/1993, republicată.----------Art. 84 a fost modificat de pct. 39 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 84^1Au calitatea de membri ai Consiliului Legislativ preşedintele Consiliului Legislativ, preşedinţii de secţii, şefii de departamente şi consilierii.----------Art. 84^1 a fost introdus de pct. 40 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 85Secretarul general, şefii de departamente, consilierii şi celălalt personal care deţine calitatea de funcţionar public îşi exercită atribuţiile de la data depunerii, în mod individual, a jurământului prevăzut la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (4) din aceeaşi lege.----------Art. 85 a fost modificat de pct. 41 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 86Condiţiile de numire a directorilor sunt cele prevăzute de lege şi de prezentul regulament pentru consilier sau, respectiv, expert.----------Art. 86 a fost modificat de pct. 42 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 87Condiţiile de numire în funcţia de expert şi în celelalte funcţii de execuţie de specialitate specifice din cadrul Consiliului Legislativ sunt cele aplicabile personalului similar din aparatul Parlamentului sau, după caz, cele prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru funcţionarii publici.Condiţiile de numire a experţilor şi consultanţilor, funcţionari publici şi personal contractual, sunt următoarele: a) să fie absolvent, cu diplomă de licenţă, al unei facultăţi; b) să aibă o bună reputaţie morală; c) să fi desfăşurat o valoroasă activitate în specialitate.În afara condiţiilor prevăzute la alin. 2 lit. a)-c), pentru funcţia de expert se cere o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, iar pentru cea de consultant, de 3 ani. În situaţii temeinic motivate, preşedintele Consiliului Legislativ, la propunerea Comisiei de numiri şi disciplină, poate reduce până la 3 ani vechimea în muncă pentru expert şi poate încadra în funcţia de consultant tineri absolvenţi ai facultăţii, cu diplomă de licenţă, fără îndeplinirea condiţiilor de vechime.Condiţiile de numire prevăzute la alin. 2 şi 3 sunt valabile şi pentru personalul prevăzut la alin. 1.----------Art. 87 a fost modificat de pct. 43 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 88Abrogat.----------Art. 88 a fost abrogat de pct. 44 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 89Funcţiile din aparatul Consiliului Legislativ prevăzute la art. 87 şi 88 se ocupa prin concurs, în condiţiile legii.Concursul se organizează de către Comisia de numiri şi disciplina, formată din 3 consilieri, desemnaţi de preşedintele Consiliului Legislativ.  +  Articolul 90Comisia de numiri şi disciplină va asigură publicarea anunţului de concurs într-un ziar de larga circulaţie şi va afişa, la sediul Consiliului Legislativ, data ţinerii concursului, postul vacant, condiţiile de numire, precum şi tematica concursului.Candidaţii vor prezenta curriculum vitae.  +  Articolul 91Tematica concursului se va elabora de către Comisia de numiri şi disciplina, pe baza propunerilor preşedintelui de secţie, respectiv ale şefului de compartiment, în structura căruia se găseşte postul vacant.  +  Articolul 92Concursul va consta în proba scrisă, proba orală şi, după caz, proba practica.  +  Articolul 93Notările se vor face de la 1 la 10 şi se vor da pentru fiecare proba. Nota de calificare va fi cea rezultată din media notarilor la fiecare proba.  +  Articolul 94Rezultatul concursului şi clasificarea candidaţilor se vor consemna, de către Comisia de numiri şi disciplina, într-un proces-verbal care va fi înaintat, însoţit de propunerea corespunzătoare, preşedintelui Consiliului Legislativ.  +  Articolul 95Comisia de numiri şi disciplină poate solicita candidaţilor date suplimentare referitoare la activitatea profesională desfăşurata, constând, de regula, în lucrări ştiinţifice sau alte lucrări de specialitate în domeniu.  +  Articolul 96Pe baza propunerii Comisiei de numiri şi disciplină şi a celorlalte documente aferente concursului, preşedintele Consiliului Legislativ emite ordinul de numire în funcţie.  +  Articolul 97Personalul Consiliului Legislativ trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile cu conştiinciozitate deplina şi înalt profesionalism. El nu poate face parte din partide politice.  +  Articolul 98Funcţiile de preşedinte al Consiliului Legislativ, de preşedinte de secţie, de secretar general, de şef de departament, de consilier şi de expert sunt, potrivit legii, incompatibile cu oricare altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.Participarea la activităţile didactice a persoanelor prevăzute la alin. 1 nu trebuie să impieteze în nici un fel asupra activităţii ce le revine în cadrul Consiliului Legislativ.----------Art. 98 a fost modificat de pct. 45 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 99Încadrarea pe funcţiile prevăzute la art. 98 încetează prin demisie, în caz de încălcare a prevederilor articolului precedent, de pierdere a drepturilor electorale, în situaţia condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni sau, după caz, în alte situaţii prevăzute de lege.Încetarea exercitării funcţiilor prevăzute la alin. 1 se constata de către autorităţile, respectiv persoanele în faţa cărora cei care ocupa aceste funcţii au prestat jurământul.  +  Secţiunea a II-a Salarizarea şi concedii de odihnă  +  Articolul 100Salarizarea şi celelalte drepturi de natură salarială ale personalului Consiliului Legislativ sunt corespunzătoare celor stabilite pentru personalul cu funcţii similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului.Funcţia de secretar general este asimilată, din punct de vedere al salarizării, funcţiei de şef de departament, iar ceilalţi funcţionari publici sunt salarizaţi potrivit reglementărilor legale aplicabile funcţiilor respective.----------Art. 100 a fost modificat de pct. 46 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 101Salarizarea preşedintelui Consiliului Legislativ şi a preşedinţilor de secţie se face la nivelul funcţiilor cu care au fost asimilaţi prin Legea nr. 73/1993.  +  Articolul 102Regulile privind durata concediului de odihnă, cuantumul indemnizaţiei cuvenite, programarea, efectuarea, întreruperea şi amânarea concediului de odihnă şi compensarea în bani a concediului neefectuat se stabilesc, potrivit legii, prin regulamentul intern aprobat prin ordin al preşedintelui Consiliului Legislativ.----------Art. 102 a fost modificat de pct. 47 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Secţiunea a III-a Răspunderea disciplinară  +  Articolul 103Încălcarea prevederilor Legii nr. 73/1993, a dispoziţiilor prezentului regulament şi a altor dispoziţii legale privind etica profesională atrage răspunderea celor vinovaţi şi aplicarea de sancţiuni disciplinare.  +  Articolul 104Preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţii sunt cercetaţi şi sancţionaţi în cazul comiterii unor abateri disciplinare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 73/1993, republicată.----------Art. 104 a fost modificat de pct. 48 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 105Personalul Consiliului Legislativ, altul decît cel prevăzut la art. 104, este cercetat, pentru abaterile disciplinare comise, de către Comisia de numiri şi disciplină a Consiliului Legislativ, iar sancţiunile se aplica de către preşedintele acestuia.  +  Articolul 106Sancţiunile disciplinare ce se aplica celor vinovaţi de abateri disciplinare sînt următoarele: a) avertisment; b) reducerea salariului şi a indemnizaţiei de conducere, după caz, cu 10-15%, pentru o durata de cel mult 3 luni; c) retrogradarea din funcţie sau categorie din cadrul aceleiaşi profesiuni, pentru o durata de cel mult 3 luni; d) destituirea din funcţie.Destituirea din funcţie se aplica în cazul săvârşirii unei abateri grave sau încălcări, în mod repetat, a obligaţiilor de serviciu.  +  Articolul 107În cazul săvârşirii de abateri disciplinare, preşedintele secţiei, respectiv şeful de compartiment, dispune sau efectuează personal o cercetare a învinuirii, ascultând şi pe cel în cauza. Rezultatele cercetării şi circumstanţele în care s-a produs abaterea se consemnează într-un referat de constatare.  +  Articolul 108Sesizarea Comisiei de numiri şi disciplină se face de către preşedintele secţiei, respectiv şeful de compartiment.  +  Articolul 109Comisia de numiri şi disciplină analizează materialul probator, procedează la audierea celui în cauza şi poate dispune completarea probatoriilor.  +  Articolul 110În situaţia în care Comisia de numiri şi disciplină retine vinovăţia, face propuneri de sancţionare, pe care le înaintează preşedintelui Consiliului Legislativ.  +  Articolul 111Concluziile Comisiei de numiri şi disciplină se consemnează într-o hotărâre, care se ia cu majoritatea voturilor membrilor care o compun.  +  Articolul 112Comisia de numiri şi disciplină va avea un registru al cauzelor, în care se vor înregistra lucrările primite şi hotărârile adoptate. Comisia are un secretar, care va fi desemnat, o data cu constituirea acesteia, prin ordin al preşedintelui Consiliului Legislativ.  +  Articolul 113Aplicarea sancţiunilor, în funcţie de gravitatea abaterilor comise, se face de către preşedintele Consiliului Legislativ, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.  +  Capitolul IX Colaboratori externi  +  Articolul 114Pentru executarea unor lucrări care implica o specialitate deosebita, preşedintele Consiliului Legislativ poate aproba consultarea unor specialişti de prestigiu în calitate de colaboratori externi. Aceştia vor fi folosiţi, de regula, la elaborarea unor studii sau a altor lucrări de specialitate, precum şi în colectivele de elaborare a codurilor şi a altor legi de complexitate deosebita.  +  Articolul 115Colaboratorii externi beneficiază de drepturile cuvenite potrivit legii.----------Art. 115 a fost modificat de pct. 49 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 116Aprobarea colaboratorilor externi şi stabilirea drepturilor de remunerare a acestora se fac prin ordin al preşedintelui Consiliului Legislativ, la propunerea preşedinţilor de secţie, respectiv a şefilor de compartimente.  +  Articolul 117Pe perioada îndeplinirii atribuţiilor, colaboratorii externi se supun îndatoririlor personalului Consiliului Legislativ în ceea ce priveşte păstrarea confidenţialităţii lucrărilor şi respectarea normelor de disciplina.Ei vor poseda legitimaţie de intrare în sediu, care va fi restituită la încetarea acestei calităţi.  +  Articolul 118Activitatea colaboratorilor externi se desfăşoară sub coordonarea preşedintelui de secţie, respectiv a şefului de compartiment unde aceştia îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 119Preşedintele Consiliului Legislativ poate numi, dintre personalităţile cu înalt prestigiu şi cu bogata activitate în domeniul dreptului, consilieri temporari, folosiţi în calitate de consultanţi ştiinţifici.  +  Capitolul XII Bugetul  +  Articolul 120Potrivit legii, bugetul Consiliului Legislativ face parte integrantă din bugetul de stat.  +  Articolul 121Propunerile pentru proiectul de buget se fac de către Sectorul financiar-contabil din cadrul Secretariatului Consiliului Legislativ.----------Art. 121 a fost modificat de pct. 50 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 122Prin buget se vor asigură fondurile necesare funcţionarii în bune condiţii a activităţii Consiliului Legislativ, fiind determinate resursele de acoperire pe categorii de cheltuieli.  +  Articolul 123Proiectul de buget se întocmeşte cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 124Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasări, dotări cu autoturisme şi consum lunar de carburanţi se stabilesc prin ordin al preşedintelui Consiliului Legislativ.  +  Capitolul XIII Dispoziţii finale  +  Articolul 125Abrogat.----------Art. 125 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 126Abrogat.----------Art. 126 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.  +  Articolul 127Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Anexa 1     Număr maxim de posturi: 131               STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CONSILIULUI LEGISLATIV                           ┌─────────────────┐                           │ PREŞEDINTE │                           └──────┬────┬─────┘                                  │ │ ┌─────────────────┐                                  │ └─────────────┤ CANCELARIE │                                  │ └─────────────────┘     ┌────────────┬────────────┬──┴─────────┬───────────┬──────────┬───────┐     │ │ │ │ │ │ │┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐┌────┴────┐┌────┴─────┐ ││ │ │ ││SECŢIA DE ││ DEPARTA- ││ ││ │ ││ SECŢIA │ │ SECŢIA ││ EVIDENŢĂ ││ MENTUL ││ DEPARTA-││SECRETARI-│ ││ DE │ │ DE ││OFICIALĂ A ││ PENTRU ││MENTUL DE││ATUL CON- │ ││ DREPT │ │ DREPT ││LEGISLAŢIEI││ARMONIZAREA││ INFORMA-││-SILIULUI │ ││ PUBLIC │ │ PRIVAT ││ ŞI DOCU- ││LEGISLAŢIEI││ TICA ││LEGISLATIV│ ││ │ │ ││ MENTARE ││ CU REGLE- ││ LEGISLA-││ │ ││ │ │ ││ ││ MENTĂRILE ││ TIVA ││ │ │└────┬─────┘ └─────┬────┘└──────┬────┘└───────────┘└────┬────┘└────┬─────┘ │     │ │ │ │ │ │ ┌─┬─┼─┬─┬─┐ ┌─┬─┼─┬─┬─┐ ┌─┼─┬─┐ ┌┴┐ ┌─┬┴┬─┐ ┌┴┐┌┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┐ ┌┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┐ ┌┴┬┴┬┴┬┴┐ ┌┴┬┴┐ ┌┴┬┴┬┴┬┴┐ ┌┴┬┴┐│A│B│C│D│E│F│ │G│H│I│J│K│L│ │M│N│O│P│ │M│N│ │M│N│O│P│ │M│N│└─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘   LEGENDA:   A - Sectorul de legislaţie privind autorităţile publice şi de analiză       constituţională   B - Sectorul de legislaţie penală şi contravenţională   C - Sectorul de legislaţie bugetară, fiscală şi monetară   D - Sectorul de legislaţie privind învăţământul, cercetarea, arta, cultura       şi cultele   E - Sectorul de legislaţie privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa       naţională   F - Sectorul de legislaţie privind relaţiile internaţională   G - Sectorul de legislaţie civilă   H - Sectorul de legislaţie comercială   I - Sectorul de legislaţie economică şi privatizare   J - Sectorul de legislaţie agrară şi asociativă   K - Sectorul de legislaţie a muncii şi securităţii sociale   L - Sectorul de legislaţie privind sănătatea, protecţia mediului şi       protecţia consumatorului   M - Sectorul de metodologie, tehnică legislativă şi sistematizarea       legislaţiei   N - Sectorul de evidenţa oficială a legislaţiei şi de elaborare a       Repertoriului legislaţiei României   O - Sectorul de republicări, rectificări, culegeri de acte       normative - codexuri   P - Direcţia de studii şi documentare cu: Serviciul de studii; Serviciul       documentare; Bibliotecă   R - Serviciul pentru proiectarea şi implementarea de arhitecturi hardware       şi software   Q - Biroul pentru proiectarea şi implementarea de baze de date legislative   S - Direcţia tehnico-administrativă şi registratură generală cu: Serviciul       tehnic-administrativ; Biroul registratură generală   Ş - Sectorul financiar-contabil   T - Serviciul de relaţii externe, protocol, presă, petiţii şi relaţii cu       publicul   Ţ - Biroul arhivare   U - Biroul de organizare, resurse umane şi contencios   V - Compartimentul de audit public intern----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005, conform pct. 52 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 CONSILIUL LEGISLATIVNOMENCLATORUL DE FUNCŢII──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr.   crt. Funcţia──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Preşedintele Consiliului Legislativ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2. Preşedinte de secţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3. Secretar general (asimilat funcţiei de şef departament)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4. Şef departament──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5. Director, şef sector (funcţia de bază asimilată consilierului        parlamentar cu indemnizaţie de conducere)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6. Director, şef sector (funcţia de bază asimilată consilierului I,        superior cu indemnizaţie de conducere)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   7. Director (funcţia de bază asimilată expertului parlamentar cu        indemnizaţie de conducere)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   8. Director (funcţia de bază asimilată expertului I, superior cu        indemnizaţie de conducere)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   9. Şef serviciu (funcţia de bază asimilată consilierului sau        expertului cu indemnizaţie de conducere)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   10. Şef birou (funcţia de bază asimilată consilierului sau         expertului cu indemnizaţie de conducere)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   11. Consilier (asimilat consilierului parlamentar)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   12. Consilier I, superior──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   13. Expert (asimilat expertului parlamentar)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   14. Expert I (debutant, asistent, principal, superior)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   15. Consultant (asimilat consultantului parlamentar)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   16. Şef cabinet (S)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   17. Şef cabinet, referent (SSD)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   18. Referent III (debutant, asistent, principal, superior)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   19. Şef cabinet, referent, stenodactilograf (P.L.)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   20. Şef cabinet, referent, stenodactilograf (M)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   21. Secretar-dactilograf──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   22. Arhivar (M)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   23. Magaziner (M)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   24. Curier──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   25. Bufetier──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   26. Şofer──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   27. Muncitor calificat (instalator, electrician, lăcătuş, mecanic,         tâmplar, legător)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1 din 22 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005, conform pct. 52 al art. I din acelaşi act normativ.------------