HOTĂRÂRE nr. 59 din 4 februarie 1999pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 8 februarie 1999    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 16 iulie 1996, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Consiliile locale vor asigura elaborarea şi vor aproba, conform legii, planurile urbanistice generale ale localităţilor şi regulamentele de urbanism aferente, eşalonat până la data de 1 decembrie 1999, conform termenelor stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în urma verificărilor efectuate în teritoriu. Pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti termenul de elaborare şi aprobare a planului urbanistic general şi a regulamentului local de urbanism este 30 iunie 2000. (2) În situaţia în care localitatea deţine planul urbanistic general şi regulamentul de urbanism aferent, aprobate conform legii, anterior lunii iunie 1996, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, vor urmări actualizarea acestora în conformitate cu Regulamentul general de urbanism până la datele prevăzute la alin. (1). (3) Fondurile necesare elaborării sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism se asigura după cum urmează: a) pentru oraşe şi municipii, fondurile sunt defalcate din bugetele oraşelor şi ale municipiilor, precum şi din fonduri alocate de la bugetul de stat; b) pentru comune, consiliul judeţean coordonează şi fundamentează necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat şi le nominalizeaza în anexa la legea anuală a bugetului local.Repartizarea pe comune a sumelor de la bugetul de stat se face de către consiliile judeţene împreună cu direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene din subordinea Ministerului Finanţelor, după consultarea primarilor şi cu respectarea prioritatilor înscrise în program. (4) Conţinutul-cadru al planului urbanistic general şi, după caz, al planului urbanistic preliminar, care se va stabili pe categorii de mărime şi complexitate a localităţilor, se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României. (5) După data de 1 decembrie 1999 (respectiv 30 iunie 2000 pentru municipiul Bucureşti) pentru municipiile, oraşele sau comunele pentru care nu au fost elaborate, avizate şi aprobate planurile urbanistice generale ale tuturor acestor categorii de localităţi şi regulamentele locale de urbanism aferente, se interzice eliberarea de certificate de urbanism şi autorizaţii de construire de către primari, respectiv de către primarul general al municipiului Bucureşti sau, după caz, de preşedinţii consiliilor judeţene, până la întocmirea şi aprobarea, conform legii, a documentaţiilor. Fac excepţie obiectivele de investiţii din planurile Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne. (6) Începând cu anul 2000 se vor aloca fonduri de la bugetul de stat pentru investiţiile de utilitate publică numai pentru localităţile care dispun de planuri urbanistice generale şi de regulamentele locale de urbanism aferente, avizate şi aprobate conform legii."  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 16 iulie 1996, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------- Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae Noicap. Secretar de stat,şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală,Ioan OniseiMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes--------------